ДОДАТОК ДО

РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

для студентів

галузь знань                 03 Гуманітарні науки

спеціальність                033 Філософія

освітній рівень              Магістр

освітня програма          Філософія

вид дисципліни            обов’язкова

 

 

 

 

 


 

Дисципліна "Методика викладання філософії у вищих навчальних закладах" є нормативною. Викладається на 1 курсі магістратури філософського факультету у 2 семестрі в кількості 4 кредитів (120 годин), з них:

- лекцій – 28 годин;

- семінарських – 10 год.;

Консультацій – 2 години

- самостійна робота студентів – 80 годин;

Форма підсумкового контролю – іспит.

 

Мета і завдання навчальної дисципліни «Методика викладання філософії у вищих навчальних закладах»:

мета та завдання курсу полягають в ознайомлені студентів філософів з теоретичними принципами та методичними навичками викладання філософії студентам нефілософських дисциплін у вищих навчальних закладах.

Вимоги до знань та вмінь: отримати навички створення лекційного курсу за дисципліни «Філософія» та інших дисциплін філософського циклу, вміти проводити практичні заняття з цієї дисципліни, визначити принципи оцінювання знань з філософії.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми: підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Нормативна навчальна дисципліна «Методика викладання філософії вищих навчальних закладах» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” з дисципліни “філософія”.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

Виконання індивідуальних завдань (з 24.01.2018 до 28.02.2018)

Всі роботи надсилаються в зазначені терміни на електронну адресу викладача Руденко Ольги Валентинівни:

orudenko@knu.ua

 

Тема 1. Предмет, структура та завдання курсу

Написати есе (обсяг – 1-2 сторінки) на тему: «Місце філософії в університетській освіті».

 

Гегель Г.В.Ф. О преподавании философии

Губерський Л.В. Філософія і освіта: зустріч перспектив // Філософська думка. – 2013, №5. – С. 6-13.

в университетах // Работы разных лет: В 2 т. М.: Мысль, – 1972, – Т. 1.

Оцінювання роботи: максимальна оцінка – 5 балів, мінімальна оцінка – 3 бали.

Термін виконання роботи до 31.01.2018

 

Тема 2. Філософія в системі освіти

Написати есе (обсяг – 1-2 сторінки) на тему: «Світова філософія і "шкільна" філософія: позиція Канта і сучасність».  

 

Кант И. Логика: Пособие к лекциям. III. Понятие философии вообще // Трактаты и письма. М.: Наука, 1980.

Оцінювання роботи: максимальна оцінка – 5 балів, мінімальна оцінка – 3 бали.

Термін виконання роботи до 07.02.2018

 

Тема 3. Методика викладання філософії як навчальна  дисципліна

Написати есе (обсяг – 1-2 сторінки) на тему: «Філософ – дослідник філософії – викладач філософії».

 

Библер В.С. Что есть философия// Вопросы философии – 1995 - № 1.

Конверський А. Є. «Модель філософа» в освітній традиції Київського університету // Філософська думка. – 2013, №5. – С. 14-25.

Оцінювання роботи: максимальна оцінка – 5 балів, мінімальна оцінка – 3 бали.

Термін виконання роботи до 14.02.2018

 

Тема 4. Методика викладання філософії в умовах Болонського процесу

Написати есе (обсяг – 1-2 сторінки) на тему «Болонський процес в Україні».

 

Огаркова Тетяна, Болонський процес – ідея "п'ятої свободи" в сучасному суспільстві знань.// http://www.istu.edu.ua/pro-mntu/mizhnarodni-zvjazki.html#3

Осадчий Ю. Болонському бути в Україні чи не бути? // http://www.osvita.org.ua/bologna/vprov/articles/27.html

Одушкін Остап,  Сократ, корупція і Болонський процесс  (http://www.osvita.org.ua/bologna/articles/28.html)

Рашкевич Ю.М. Легенди та міфи Болонського процесу.// http://www.osvita.org.ua/bologna/articles/26.html

Рашкевич Юрій, Актуальні завдання впровадження ідей Болонського процесу в Україні.// http://maidanua.org/static/mai/1245698905.html

Оцінювання роботи: максимальна оцінка – 5 балів, мінімальна оцінка – 3 бали.

Термін виконання роботи до 21.02.2018

 

Тема 6. Підготовка лекційного курсу

Прочитати статтю П. Флоренського «Лекція і Lectio» Записати основні тези й дати власний коментар (есе).

 

Флоренский П. Лекция и Lectio // Новый круг – 1993 - № 2.

Оцінювання роботи: максимальна оцінка – 5 балів, мінімальна оцінка – 3 бали.

Термін виконання роботи до 28.02.2018

 

ТЕМАТИЧНИЙ ОПИС КУРСУ

Змістовна частина 1. Методика викладання як предмет дослідження

Лекція 1. Предмет, структура та завдання курсу

Методика викладання в системі професійної підготовки. Зв'язок методики з педагогікою. Особливості курсу: "методика методики", методичний досвід студента та можливості використання такого досвіду, зв'язок теоретичної частини та педагогічної практики. Формування "методичної установки" як головне завдання курсу.

Лекція 2. Філософія в системі освіти

Багатоманіття моделей викладання філософії: історичні форми, культурні та національні освітні традиції, плюралізм моделей в межах національних систем освіти. Проблеми узагальнення та використання емпіричного досвіду викладання філософії: оцінка ефективності методики, можливість створення освітніх "технологій", особистість викладача та індивідуальний стиль викладання. Методика викладання на рівні теоретичних моделей навчального процесу: інформаційний, діяльністний, комунікативний підходи.

 

Лекція 3. Стан викладання філософії в Україні та проблеми методичного забезпечення

Статус філософії в культурі і статус філософії як навчальної дисципліни. Особливості викладання філософії у радянський період та їх вплив на сучасність. Трансформація змісту навчального курсу з філософії в пострадянський період. Проблема декларативності програмних положень та складність зв'язку між цільовими установками та методичними засобами їх досягнення. Методичне забезпечення в умовах інформаційної революції: нові можливості та проблеми їх реалізації. Проблеми викладання філософських дисциплін в умова нового Закону Про вищу освіту (2014).

 

Лекція 4. Методика викладання філософії в умовах Болонського процесу

Болонський процес як формування єдиного європейського освітнього простору. ECTS (Європейська система трансферу оцінок) та впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Нові вимоги до методичного забезпечення навчальних курсів. Проблеми перехідного періоду.

 

5. Контрольна робота №1

Змістовна частина 2. Система методичного забезпечення навчального процесу

Лекція 6. Інформаційне забезпечення курсу філософії

Система інформаційних джерел. Текстуальні: наукова література, навчальна література, періодичні видання. Електроні: Інтернет-ресурси (спеціалізовані сайти, електронні бібліотеки, електронні видання), CD-ресурси. Комунікативні: інституалізовані форми: навчальні (лекції, семінари, консультації); наукові (конференції, семінари, круглі столи); неінституалізовані форми: усна, епістолярна та електронна комунікації.

Навчальна література як основне джерело інформації. Класифікація навчальної літератури: підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, методичні матеріали, практикуми, хрестоматії.  Особливості підручників з філософії.

Інформаційне забезпечення навчального курсу: інформаційні бази, список основної та додаткової літератури, допоміжні матеріали.

Основні проблеми інформаційного забезпечення курсу філософії.

 

Лекція 7-8. Підготовка лекційного курсу

Загальна логіка лекційного курсу: послідовність тем, смислові акценти, функціональна варіабельність форм. Класифікація лекцій: за формою комунікації (монологічна, діалогічна), за способом представлення матеріалу (інформаційна, проблемна), за функцією в межах курсу (вступна, установча, підсумкова). Підготовка лекцій з філософських дисциплін: основні етапи та особливості. Форми фіксації лекційних матеріалів: план, тези, конспект, сценарій, текст. Неперервність роботи над змістом лекції. Читання лекції: зв’язок змістовних елементів і форми подання матеріалу, ораторське мистецтво лектора, керування часом, контроль за динамікою та ритмікою змістовного навантаження, викладацька творчість.

 

Лекція 9-10. Методика підготовки та проведення

філософського семінару

Роль і функції семінару як форми навчальної роботи. Особливість семінару з філософії. Методика підготовки семінару: план, інформаційне забезпечення, методичні вказівки. Форми проведення семінару: класифікація форм, проблема вибору адекватної форми, пошук нових форм. Проведення семінару: нормативні дії викладача (вступне та заключне слово, коментарі, оцінки, завдання на наступне заняття), ситуативні дії в умовах зміни сценарію, прийоми активізації роботи студентів.

 

Лекція 11. Організація та методичне забезпечення

самостійної роботи студентів

Зростання ролі СРС в сучасних умовах. Основні форми СРС: підготовка до аудиторних занять, виконання завдань, підготовка письмових робіт. Проблеми підготовки методичних матеріалів для СРС: варіабельність завдань, індивідуальний підхід, постійне оновлення. Робота над оригінальними філософськими текстами як основа СРС. Консультація як головна форма забезпечення ефективності СРС. Науково-дослідницька діяльність студентів як елемент СРС.

 

Лекція 12. Особливості системи контролю знань з філософії

Функції та зміст контролю. Основні типи, форми та рівні контролю в учбовому процесі. Залежність форм контролю від моделі викладання філософії. Взаємозв’язок поточного, межового та підсумкового контролю. Тестові завдання, контрольні роботи, модульні роботи, колоквіуми.

Залік: організація, форми проведення, вимоги. Іспит: вимоги, підготовка, форми. Критерії екзаменаційних оцінок з філософських дисциплін. Особливості підготовки та проведення письмового іспиту.

 

Лекція 13. Актуальні проблеми методики викладання філософії

Умови еволюції моделей методики викладання: деідеологізація філософії в пострадянський період, зміни структури філософських факультетів, зміна покоління викладачів, зміна навчальних планів, Болонський процес. Збереження методичної спадщини як актуальне завдання сучасності. Пошук нових форм та методів викладання філософії.

14. Підсумкова контрольна робота

 


Плани семінарських занять

Змістовий модуль 1. Методика викладання як предмет дослідження

Виконання індивідуальних завдань

 

Змістовий модуль 2. Система методичного забезпечення навчального процесу

Тема 1. Інформаційне забезпечення курсу філософії

 

1. Система інформаційних джерел.

1.1 Текстуальні: наукова література, навчальна література, періодичні видання.

1.2 Електроні: Інтернет-ресурси (спеціалізовані сайти, електронні бібліотеки, електронні видання), CD-ресурси.

1.3 Комунікативні:

- інституалізовані форми: навчальні (лекції, семінари, консультації); наукові (конференції, семінари, круглі столи),

- неінституалізовані форми: усна, епістолярна та електронна комунікації.

2. Навчальна література як основне джерело інформації.

2.1. Класифікація навчальної літератури: підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, методичні матеріали, практикуми, хрестоматії.

2.2. Особливості підручників з філософії.

3. Основні проблеми інформаційного забезпечення курсу філософії.

 

Презентація на семінар:

1. Інформаційне забезпечення навчального курсу:.

Зробити:

1.1. Перелік (3-5) та коротка характеристика (2-3) основних підручників та навчальних посібників, обов'язково вказати:

- наскільки зміст посібника відповідає програмі курсу,

- відповідність сучасним вимогам, як змістовним так і формальним,

- зручність в користуванні,

- доступність для студентів.

1.2. Перелік періодичних видань, які є фаховими з цієї дисципліни.

1.3. Перелік Інтернет-ресурсів (вказати адреси).

 

2. Аналіз фрагмента підручника (посібника).

Обрати параграф підручника, в якому розкривається одне питання з плану семінарських занять (завдання з методики за 4 курс) та проаналізувати його.

2.1. Звернути увагу на:

- нормативність тексту та наявність авторської позиції,

- наявність та якість визначень основних термінів,

- структурованість тексту,

- рівень складності (популярності),

- наявність та вдалість прикладів,

- стилістичні особливості тексту,

2.2. Обов'язково вказати позитивні та негативні моменти.

2.3. По можливості порівняти з аналогічним параграфом альтернативного посібника.

 

Тема 2. Підготовка лекцій з філософських дисциплін

 

1. Лекція як елемент навчального курсу: функціональне навантаження.

2. Проблема  методичного врахування особливостей студентської аудиторії.

3. Проблема забезпечення зворотнього зв'язку з аудиторією.

4.  Прогнозування проблемних ситуацій підчас читання лекції.

 

Проблемні питання.

1. Наскільки зміст лекції повинен відповідати змісту навчальної літератури?

2. Чи доцільно використовувати як основу лекції готові тексти?

3. Чи згодні ви з твердженням, що в філософії є багато таких змістовних елементів, які не можна пояснити за допомогою прикладів та метафор?

4. Які проблемні для викладача ситуації зустрічаються найчастіше?

5. В яких випадках викладач має право виходити за межі плану лекції?

 

Самостійна робота.

Підготувати план-конспект лекції (обсяг – 2 ст.)

1. Автор; назва лекції (тема); назва навчального курсу; де, кому, коли буде прочитана лекція.

2. Мета та завдання лекції.

3. Вступ: перше речення, основні тези, час.

4. Розгорнутий план, його обов'язкові елементи: визначення базових понять, цитати, приклади, висновки.

5. Висновки лекції в повному обсязі.

6. Література, яка була використана при підготовці.

 

Підготувати рецензію на лекцію (обсяг – 1 ст.). Предметом рецензування може стати як лекція студента, так і лекція будь-якого викладача.

1. Автор; назва лекції (тема); назва навчального курсу; де, кому, коли була прочитана лекція.

2. Самооцінка успішності: принципове досягнення мети й виконання завдань.

3. Самооцінка ораторського мистецтва: характеристики мовлення,  робота з аудиторією, керування часом, контроль за динамікою та ритмікою змістовного навантаження.

4. Аналіз розкриття складних питань: рівень сприйняття, вдалість прикладів, можливі альтернативні підходи до проблеми.

5. Аналіз проблемних ситуацій, які виникли підчас лекції (причини й способи розв'язання): психологічних, змістовних, комунікативних.

6. Аналіз помилок: змістовне наповнення лекції, форма представлення, способи пояснення, робота з аудиторією.

7. Авторські здобутки.

8. Завдання на майбутнє.

 

Тема 3. Методика підготовки та проведення філософського семінару.

1. Підготовка викладача до конкретного семінарського заняття.

2. Особливості семінарського заняття в умовах кредитно-модульної системи.

3. Проблема проведення семінарського заняття в умовах низького рівня підготовки студентів.

 

Проблемні питання.

1. Яка форма проведення семінару з філософії є найбільш ефективної? В яких умовах?

2. В яких ситуаціях викладач повинен зупинити виступ студента?

3. Які прийоми активізації роботи студентів є найбільш ефективними?

 

Презентація на семінар:

Підготувати методичну розробку "Семінарське заняття"

1. Автор; назва семінару (тема); назва навчального курсу; де, для кого буде проведене семінарське заняття.

2. Мета та завдання семінару.

3. Форма проведення і система оцінювання.

3. План семінару: перелік питань з коротким поясненням та посилання на рекомендовану літературу (номер джерела й сторінки).

4. Вступне слово (обсяг 0,5 с.).

5. Заключне слово (обсяг 0,5 с.).

6. Ключові терміни (глосарій): дати робоче визначення поняттям (3-7).

7. Проблемні питання: мінімум одне до пункту плану.

8. Список літератури.

9. Оцінка результату: рівень підготовки та активності студентів, проблемні ситуації, недоліки. 

 

Тема 4. Організація та методичне забезпечення самостійної роботи студентів.

1. СРС в умовах болонського процесу.

2. Основні форми СРС: підготовка до аудиторних занять, виконання завдань, підготовка письмових робіт.

3. Проблеми підготовки методичних матеріалів для СРС: варіабельність завдань, індивідуальний підхід, постійне оновлення.

4. Робота над філософськими текстами як основа СРС.

5. Консультація як форма забезпечення ефективності СРС.

6. Науково-дослідницька діяльність студентів як елемент СРС.

 

Проблемні питання.

1. Як на методичному рівні забезпечити самостійність виконання письмових робіт (наприклад, рефератів)?

2. Як реалізувати індивідуальний підхід в роботі зі студентами в умовах комунікативного перевантаження (наприклад, викладач працює з 7-ю групами по 25 студентів)? 

 

Презентація на семінар:

Підготувати методичну розробку "Аналіз філософського тексту".

1. В межах програми курсу з філософської дисципліни обрати філософський текст для самостійного вивчення.

2. Сформулювати мету завдання, обрати форму представлення результатів (письмова робота, усна доповідь, співбесіда) і підготувати:

2.1. Методичні поради (0,5 с.);

2.2. Перелік завдань;

2.3. Вимоги до оформлення.

3. Підготувати контрольні питання для перевірки якості виконання завдання. 

Тема 5. Актуальні проблеми методики викладання філософії

Заняття проводиться в формі обговорення результатів виконання практичних завдань.

 

Практичні завдання:

Варіант 1. Аналіз публікацій.

1. В сучасній філософській періодиці знайти публікацію, яка присвячена проблемам викладання філософських дисциплін.

2. Представити позицію автора.

3. Дати критичний аналіз цієї позиції.

4. Запропонувати свій варіант розв'язання проблеми.

Варіант 2. Інтерв’ю.

1. Підготувати питання до інтерв’ю.

2. Взяти інтерв’ю у викладача філософського факультету з приводу його поглядів на проблему викладання філософських дисциплін.

3. Висловити власну думку стосовно отриманих відповідей.

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1.     Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін : навчальний посібник / Петро Панасович Шляхтун . – Київ : Академія, 2011 . – 223 с.

2.     Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. (В поисках практико-ориентированных образовательных концепций). – М.: Совершенство, 1998.

3.     Козловская В. А Организация самостоятельной работы студентов по предмету «Философия» //Вестник филиала Красноярского государственного социального университета в г. Красноярске: Сборник научных статей и тезисов. – Красноярск: РИО КФ РГСУ, 2007 – С. 121–126.

4.     Какая философия нам нужна?: Размышления о философии и духовных проблемах нашего общества (Сост. Ю.Н. Солонин). – Л.: Лениздат, 1990.

5.     Методика лекционного курса по философии. – М., 1978.

6.     Методика преподавания философии: проблемы перестройки. – М., 1991.

7.     Методика семинара по философии. – М., 1975.

8.     Михайлов Ф.Т. Об образовании. Образование философа // Избранное. – М.: Индрик, 2001.

9.     Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.

10.                 Терентьева Л.Н. Философские семинары. – Одесса., 1992

 

Додаткова:

1.     Библер В.С. Что есть философия? // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Bibler.htm

2.     Михайло Бойченко  Соціальна філософія як загальна соціальна теорія та навчальна дисципліна // Філософська думка. – 2013, №5. – С. 60-72.

3.     Гегель Г.В.Ф. О преподавании философии в университетах // Работы разных лет: В 2 т. М.: Мысль, – 1972, – Т. 1.

4.     Губерський Л.В. Філософія і освіта: зустріч перспектив // Філософська думка. – 2013, №5. – С. 6-13.

5.     Кант И. Логика: Пособие к лекциям. III. Понятие философии вообще // Трактаты и письма. – М.: Наука, 1980.

6.     Кант И. Ответ на вопрос: Что такое просвещение? // Сочинения: В 8 т. – М.: Чоро, 1994, – Т. 8.

7.     Кант И. Спор факультетов // Сочинения: В 8 т. – М.: Чоро, 1994, – Т. 7.

8.     Конверський А. Є. «Модель філософа» в освітній традиції Київського університету // Філософська думка. – 2013, №5. – С. 14-25.

9.     Мамардашвили М. Как я понимаю философию. – М., 1990.

10.                       Мамардашвили М.К. Проблема сознания и философское призвание // Вопросы философии. – 1988, – № 8.

11.                       Огаркова Тетяна, Болонський процес – ідея "п'ятої свободи" в сучасному суспільстві знань.// http://www.istu.edu.ua/pro-mntu/mizhnarodni-zvjazki.html#3

12.                       Осадчий Ю. Болонському бути в Україні чи не бути? // http://www.osvita.org.ua/bologna/vprov/articles/27.html

13.                       Остап Одушкін  Сократ, корупція і Болонський процесс// http://www.osvita.org.ua/bologna/articles/28.html

14.                       Рашкевич Ю.М. Легенди та міфи Болонського процесу.// http://www.osvita.org.ua/bologna/articles/26.html

15.                       Рашкевич Юрій, Актуальні завдання впровадження ідей Болонського процесу в Україні.// http://maidanua.org/static/mai/1245698905.html

16.                       Флоренский П. Лекция и Lectio // Новый круг – 1993 - № 2.

 

 

Питання на іспит:

 Теоретичні питання

1.                     Методика викладання в системі професійної підготовки.

2.                     Багатоманіття моделей викладання філософії.

3.                     Статус філософії як навчальної дисципліни в сучасній Україні.

4.                     Болонський процес як формування єдиного європейського освітнього простору.

5.                     Болонський процес: проблеми впровадження модульно-кредитної системи.

6.                     Проблема методичного забезпечення філософських дисциплін в умовах болонського процесу.

7.                     Нормативні курси та спецкурси з філософських дисциплін для бакалаврів.

8.                     Філософські курси для магістрів: багатоманіття форм і функцій.

9.                     Філософія для докторантів: єдність світоглядного та методологічного аспектів.

10.                Основні форми та функції методичного забезпечення.

11.                Методичне забезпечення навчального курсу.

12.                Підготовка лекцій з філософських дисциплін: основні етапи та особливості.

13.                Читання лекції: зв’язок змістовних елементів і форми подання матеріалу.

14.                Методика підготовки семінару.

15.                Прийоми активізації роботи студентів на семінарі.

16.                Основні форми СРС.

17.                Робота над оригінальними філософськими текстами як основа СРС.

18.                Науково-дослідницька діяльність студентів як елемент СРС.

19.                Основні типи, форми та рівні контролю в учбовому процесі.

20.                Залік: організація, форми проведення, вимоги.

21.                Іспит: вимоги, підготовка, форми.

22.                Критерії екзаменаційних оцінок з філософських дисциплін.

23.                Особливості підготовки та проведення письмового іспиту.

24.                Проблема проведення семінарського заняття в умовах низького рівня підготовки студентів.

25.                 Особливості підготовки тестових завдань з філософії.

26.                 Проблема комунікативної взаємодії між студентом та викладачем підчас іспиту.

27.                 Проблеми методичної самоосвіти викладача.

28.                Проблема збереження методичної спадщини.

29.                Проблема пошуку нових форм та методів викладання філософії.

30.                Особливості підручників з філософії.

31.                Проблема створення підручника з філософії.

32.                Методика використання Інтернет-ресурсів.

33.                Проблема проведення семінарського заняття в умовах низького рівня підготовки студентів.

34.                Вдосконалення методики викладання як вимога системи освіти та внутрішня потреба викладача.

35.                Методичне забезпечення в умовах інформаційної революції: нові можливості та проблеми їх реалізації.

Перелік 3-го питання на іспит:

1.                     Аналіз статті: Осадчий Ю. Болонському бути в Україні чи не бути?

2.                     Аналіз статті: Рашкевич Ю.М. Легенди та міфи Болонського процесу.

3.                     Що таке ECTS?

4.                     Аналіз статті: Флоренский П. Лекция и Lectio.

5.                     Аналіз статті: Кант И. Логика: Пособие к лекциям. III. Понятие философии вообще.

6.                     Аналіз статті: Гегель Г.В.Ф. О преподавании философии в университетах.

7.                     Аналіз статті: Библер В.С. Что есть философия?

8.                     Аналіз статті: Библер В.С. Итоги и замыслы (конспект философской логики культуры).

9.                     Аналіз статті: Кант И. Спор факультетов.

10.                Аналіз статті: Мамардашвили М. Как я понимаю философию.

11.                Аналіз статті: Кант И. Ответ на вопрос: Что такое просвещение?

12.                Аналіз статті: Конверський А. Є. «Модель філософа» в освітній традиції Київського університету // Філософська думка. – 2013, №5. – С. 14-25.

13.                Аналіз статті: Тетяна Огаркова Болонський процес - ідея "п'ятої свободи" в сучасному суспільстві знань.

14.                Аналіз статті: Юрій Рашкевич: Актуальні завдання впровадження ідей Болонського процесу в Україні.

15.                Аналіз статті: Козловская В. А Организация самостоятельной работы студентов по предмету «Философия».

16.                Аналіз статті: Губерський Л.В. Філософія і освіта: зустріч перспектив.

17.                Аналіз статті: Мамардашвили М.К. Проблема сознания и философское призвание.

18.                Аналіз статті: Михайло Бойченко  Соціальна філософія як загальна соціальна теорія та навчальна дисципліна.

19.                 Підготувати питання до інтерв’ю, що присвячене проблемам викладання філософських дисциплін (до 10 питань).

20.                 Аналіз статті: Остап Одушкін  Сократ, корупція і Болонський процесс.