ДОДАТОК ДО

РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

для студентів філософського факультету

 

 

 

галузь знань                 03 Гуманітарні науки

спеціальність              033 Філософія

освітній рівень              другий (магістерський)

освітня програма          Філософія

вид дисципліни            обов’язкова

 

 

Форма навчання                         денна

Навчальний рік                           2020/2021

Семестр                                       ІІ

Кількість кредитів ЕСТS                   4

Мова викладання                       українська

Форма заключного контролю   екзамен

 

 

 

Викладачі: Руденко Ольга Валентинівна, доцент, к.ф.н., доцент кафедри філософії та методології науки;

 

 

 

 


 

 СТРУКТУРАНАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙПЛАНЛЕКЦІЙІСЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

№ п/п

Назва лекції

Кількість годин

 

Лекції

семінарські заняття

Самостійна робота

 

Частина 1. Методика викладання

 як предмет дослідження

 

1.

Тема 1. Предмет, структура та завдання курсу

2

 

10

 

2.

Тема 2. Філософія в системі освіти

2

 

10

 

3.

Тема 3. Стан викладання філософії в Україні та проблеми методичного забезпечення

2

 

10

 

4.

Тема 4. Проблеми викладання філософських дисциплін в умова нових Законів Про вищу освіту (2014) та Про освіту (2017). Значення запровадження Болонського процесу для викладання дисциплін філософського циклу

2

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Тема 5. Проблеми та вимоги до викладання філософії в дистанційному форматі

2

 

10

 

6.

Контрольна робота з 1 частини курсу

2

 

 

 

 

Частина 2. Система методичного забезпечення

навчального процесу 

 

7.

Тема 6. Інформаційне забезпечення курсу філософії

 

2

 

2

4

 

8.

Тема 6. Підготовка лекційного курсу

4

2

8

 

9.

Тема 7. Методика підготовки та проведення філософського семінару

2

2

4

 

10.

Тема 8. Організація та методичне забезпечення самостійної роботи студентів

2

1

4

 

 

 

12

Тема 9. Особливості системи контролю знань з філософії

2

1

4

 

 

 

12

Тема 10. Актуальні проблеми методики викладання філософії

2

2

6

 

13

Підсумкова контрольна робота

2

 

 

 

ВСЬОГО

28

10

80

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:

Лекцій 28 год.

Семінари – 10год.

Консультація – 2 год.

Самостійна робота80 год.

 

Всі роботи надсилаються в зазначені терміни на електронну адресу викладача Руденко Ольги Валентинівни:

orudenko@knu.ua

 

ТЕМАТИЧНИЙ ОПИС КУРСУ

Змістовна частина 1. Методика викладання як предмет дослідження

Лекція 1. Предмет, структура та завдання курсу

Методика викладання в системі професійної підготовки. Зв'язок методики з педагогікою. Особливості курсу: "методика методики", методичний досвід студента та можливості використання такого досвіду, зв'язок теоретичної частини та педагогічної практики. Формування "методичної установки" як головне завдання курсу.

Лекція 2. Філософія в системі освіти

Багатоманіття моделей викладання філософії: історичні форми, культурні та національні освітні традиції, плюралізм моделей в межах національних систем освіти. Проблеми узагальнення та використання емпіричного досвіду викладання філософії: оцінка ефективності методики, можливість створення освітніх "технологій", особистість викладача та індивідуальний стиль викладання. Методика викладання на рівні теоретичних моделей навчального процесу: інформаційний, діяльнісний, комунікативний підходи.

 

Лекція 3. Стан викладання філософії в Україні та проблеми методичного забезпечення

Статус філософії в культурі і статус філософії як навчальної дисципліни. Особливості викладання філософії у радянський період та їх вплив на сучасність. Трансформація змісту навчального курсу з філософії в пострадянський період. Проблема декларативності програмних положень та складність зв'язку між цільовими установками та методичними засобами їх досягнення. Методичне забезпечення в умовах інформаційної революції: нові можливості та проблеми їх реалізації.

 

Лекція 4. Проблеми викладання філософських дисциплін в умова нових Законів Про вищу освіту (2014) та Про освіту (2017). Значення запровадження Болонського процесу для викладання дисциплін філософського циклу

Закони Про вищу освіту (2014) та Про освіту (2017) та їх значення для викладання філософських дисциплін у ЗВО.  Болонський процес як формування єдиного європейського освітнього простору. ECTS (Європейська система трансферу оцінок) та впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Нові вимоги до методичного забезпечення навчальних курсів. Проблеми перехідного періоду.

 

Тема 5. Проблеми та вимоги до викладання філософії в дистанційному форматі

Вибір платформи для викладання: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet тощо. Розробка навчальних презентацій. Інструменти для створення сучасних дистанційних курсів. Етика спілкування онлайн.

 

6. Контрольна робота №1

 

Змістовна частина 2. Система методичного забезпечення навчального процесу

Лекція 6. Інформаційне забезпечення курсу філософії

Система інформаційних джерел. Текстуальні: наукова література, навчальна література, періодичні видання. Електронні: Інтернет-ресурси (спеціалізовані сайти, електронні бібліотеки, електронні видання), CD-ресурси. Комунікативні: інституалізовані форми: навчальні (лекції, семінари, консультації); наукові (конференції, семінари, круглі столи); неінституалізовані форми: усна, епістолярна та електронна комунікації.

Навчальна література як основне джерело інформації. Класифікація навчальної літератури: підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, методичні матеріали, практикуми, хрестоматії. Особливості підручників з філософії.

Інформаційне забезпечення навчального курсу: інформаційні бази, список основної та додаткової літератури, допоміжні матеріали.

Основні проблеми інформаційного забезпечення курсу філософії.

 

Лекція 7-8. Підготовка лекційного курсу

Загальна логіка лекційного курсу: послідовність тем, смислові акценти, функціональна варіабельність форм. Класифікація лекцій: за формою комунікації (монологічна, діалогічна), за способом представлення матеріалу (інформаційна, проблемна), за функцією в межах курсу (вступна, установча, підсумкова). Підготовка лекцій з філософських дисциплін: основні етапи та особливості. Форми фіксації лекційних матеріалів: план, тези, конспект, сценарій, текст. Неперервність роботи над змістом лекції. Читання лекції: зв’язок змістовних елементів і форми подання матеріалу, ораторське мистецтво лектора, керування часом, контроль за динамікою та ритмікою змістовного навантаження, викладацька творчість.

 

Лекція 9-10. Методика підготовки та проведення

філософського семінару

Роль і функції семінару як форми навчальної роботи. Особливість семінару з філософії. Методика підготовки семінару: план, інформаційне забезпечення, методичні вказівки. Форми проведення семінару: класифікація форм, проблема вибору адекватної форми, пошук нових форм. Проведення семінару: нормативні дії викладача (вступне та заключне слово, коментарі, оцінки, завдання на наступне заняття), ситуативні дії в умовах зміни сценарію, прийоми активізації роботи студентів.

 

Лекція 11. Організація та методичне забезпечення

самостійної роботи студентів

Зростання ролі СРС в сучасних умовах. Основні форми СРС: підготовка до аудиторних занять, виконання завдань, підготовка письмових робіт. Проблеми підготовки методичних матеріалів для СРС: варіабельність завдань, індивідуальний підхід, постійне оновлення. Робота над оригінальними філософськими текстами як основа СРС. Консультація як головна форма забезпечення ефективності СРС. Науково-дослідницька діяльність студентів як елемент СРС.

 

Лекція 12. Особливості системи контролю знань з філософії

Функції та зміст контролю. Основні типи, форми та рівні контролю в учбовому процесі. Залежність форм контролю від моделі викладання філософії. Взаємозв’язок поточного, межового та підсумкового контролю. Тестові завдання, контрольні роботи, модульні роботи, колоквіуми.

Залік: організація, форми проведення, вимоги. Іспит: вимоги, підготовка, форми. Критерії екзаменаційних оцінок з філософських дисциплін. Особливості підготовки та проведення письмового іспиту.

 

Лекція 13. Актуальні  проблеми методики викладання філософії

Умови еволюції моделей методики викладання: деідеологізація філософії в пострадянський період, зміни структури філософських факультетів, зміна покоління викладачів, зміна навчальних планів, Болонський процес. Збереження методичної спадщини як актуальне завдання сучасності. Пошук нових форм та методів викладання філософії.

14. Підсумкова контрольна робота

 

Плани семінарських занять

Змістовий частина 1. Методика викладання як предмет дослідження

Виконання індивідуальних (самостійних) завдань:

 

 Тема 1. Предмет, структура та завдання курсу

Написати есе (обсяг – 1-2 сторінки) на тему: «Місце філософії в університетській освіті».

 

Гегель Г.В.Ф. О преподавании философии в университетах // Работы разных лет: В 2 т. М.: Мысль, – 1972, – Т. 1.

 

Губерський Л.В. Філософія і освіта: зустріч перспектив // Філософська думка. – 2013, №5. – С. 6-13.

Оцінювання роботи: максимальна оцінка – 4 балів, мінімальна оцінка – 2 бали.

 

Тема 2. Філософія в системі освіти

Написати есе (обсяг – 1-2 сторінки) на тему: «Світова філософія і "шкільна" філософія: позиція Канта і сучасність».

 

Кант И. Логика: Пособие к лекциям. III. Понятие философии вообще // Трактаты и письма. М.: Наука, 1980.

Оцінювання роботи: максимальна оцінка – 4 балів, мінімальна оцінка – 2 бали.

 

Тема 3. Стан викладання філософії в Україні та проблеми методичного забезпечення

Написати есе (обсяг – 1-2 сторінки) на тему: «Філософ – дослідник філософії – викладач філософії».

 

Библер В.С. Что есть философия// Вопросы философии – 1995 - № 1.

Конверський А. Є. «Модель філософа» в освітній традиції Київського університету // Філософська думка. – 2013, №5. – С. 14-25.

Оцінювання роботи: максимальна оцінка – 4 балів, мінімальна оцінка – 2 бали.

 

Тема 4. Методика викладання філософії в умовах Болонського процесу

Написати есе (обсяг – 1-2 сторінки) на тему «Болонський процес в Україні».

 

Огаркова Тетяна, Болонський процес – ідея "п'ятої свободи" в сучасному суспільстві знань.// http://www.istu.edu.ua/pro-mntu/mizhnarodni-zvjazki.html#3

Осадчий Ю. Болонському бути в Україні чи не бути? // http://www.osvita.org.ua/bologna/vprov/articles/27.html

Одушкін Остап, Сократ, корупція і Болонський процесс(http://www.osvita.org.ua/bologna/articles/28.html)

Рашкевич Ю.М. Легенди та міфи Болонського процесу.// http://www.osvita.org.ua/bologna/articles/26.html

Рашкевич Юрій, Актуальні завдання впровадження ідей Болонського процесу в Україні.// http://maidanua.org/static/mai/1245698905.html

Оцінювання роботи: максимальна оцінка – 4 балів, мінімальна оцінка – 2 бали.

 

Тема 5. Проблеми та вимоги до викладання філософії в дистанційному форматі

Дрейвс Вильям А. Преподавание он-лайн. М. : МАПДО, 2003. 259 c.

Кларин М.В. Инновационные модели обучения / http://pedlib.ru/Books/7/0030/index.shtml?from_page=144

 Оцінювання роботи: максимальна оцінка – 4 балів, мінімальна оцінка – 2 бали.

 

Тема 6. Контрольна робота з 1 частини

 

 


 

Змістовий частина 2. Система методичного забезпечення навчального процесу

Тема 1. Інформаційне забезпечення курсу філософії

 

1. Система інформаційних джерел.

1.1 Текстуальні: наукова література, навчальна література, періодичні видання.

1.2 Електронні: Інтернет-ресурси (спеціалізовані сайти, електронні бібліотеки, електронні видання), CD-ресурси.

1.3 Комунікативні:

- інституалізовані форми: навчальні (лекції, семінари, консультації); наукові (конференції, семінари, круглі столи),

- неінституалізовані форми: усна, епістолярна та електронна комунікації.

2. Навчальна література як основне джерело інформації.

2.1. Класифікація навчальної літератури: підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, методичні матеріали, практикуми, хрестоматії.

2.2. Особливості підручників з філософії.

3. Основні проблеми інформаційного забезпечення курсу філософії.

 

Презентація на семінар:

1. Інформаційне забезпечення навчального курсу:.

Зробити:

1.1. Перелік (3-5) та коротка характеристика (2-3) основних підручників та навчальних посібників, обов'язково вказати:

- наскільки зміст посібника відповідає програмі курсу,

- відповідність сучасним вимогам, як змістовним так і формальним,

- зручність в користуванні,

- доступність для студентів.

1.2. Перелік періодичних видань, які є фаховими з цієї дисципліни.

1.3. Перелік Інтернет-ресурсів (вказати адреси).

 

2. Аналіз фрагмента підручника (посібника).

Обрати параграф підручника, в якому розкривається одне питання з плану семінарських занять (завдання з методики за 4 курс) та проаналізувати його.

2.1. Звернути увагу на:

- нормативність тексту та наявність авторської позиції,

- наявність та якість визначень основних термінів,

- структурованість тексту,

- рівень складності (популярності),

- наявність та вдалість прикладів,

- стилістичні особливості тексту,

2.2. Обов'язково вказати позитивні та негативні моменти.

2.3. По можливості порівняти з аналогічним параграфом альтернативного посібника.

 

Тема 2. Підготовка лекцій з філософських дисциплін

 

1. Лекція як елемент навчального курсу: функціональне навантаження.

2. Проблема методичного врахування особливостей студентської аудиторії.

3. Проблема забезпечення зворотнього зв'язку з аудиторією.

4.Прогнозування проблемних ситуацій під час читання лекції.

 

Проблемні питання.

1. Наскільки зміст лекції повинен відповідати змісту навчальної літератури?

2. Чи доцільно використовувати як основу лекції готові тексти?

3. Чи згодні ви з твердженням, що в філософії є багато таких змістовних елементів, які не можна пояснити за допомогою прикладів та метафор?

4. Які проблемні для викладача ситуації зустрічаються найчастіше?

5. В яких випадках викладач має право виходити за межі плану лекції?

 

Самостійна робота

Прочитати статтю П. Флоренського «Лекція і Lectio» Записати основні тези й дати власний коментар (есе).

 

Флоренский П. Лекция и Lectio // Новый круг – 1993 - № 2.

 

Презентація на семінар:

Підготувати план-конспект лекції (обсяг – 2 ст.)

1. Автор; назва лекції (тема); назва навчального курсу; де, кому, коли буде прочитана лекція.

2. Мета та завдання лекції.

3. Вступ: перше речення, основні тези, час.

4. Розгорнутий план, його обов'язкові елементи: визначення базових понять, цитати, приклади, висновки.

5. Висновки лекції в повному обсязі.

6. Література, яка була використана при підготовці.

 

Підготувати рецензію на лекцію (обсяг – 1 ст.). Предметом рецензування може стати як лекція студента, так і лекція будь-якого викладача.

1. Автор; назва лекції (тема); назва навчального курсу; де, кому, коли була прочитана лекція.

2. Самооцінка успішності: принципове досягнення мети й виконання завдань.

3. Самооцінка ораторського мистецтва: характеристики мовлення,робота з аудиторією, керування часом, контроль за динамікою та ритмікою змістовного навантаження.

4. Аналіз розкриття складних питань: рівень сприйняття, вдалість прикладів, можливі альтернативні підходи до проблеми.

5. Аналіз проблемних ситуацій, які виникли підчас лекції (причини й способи розв'язання): психологічних, змістовних, комунікативних.

6. Аналіз помилок: змістовне наповнення лекції, форма представлення, способи пояснення, робота з аудиторією.

7. Авторські здобутки.

8. Завдання на майбутнє.

 

Тема 3. Методика підготовки та проведення філософського семінару.

1. Підготовка викладача до конкретного семінарського заняття.

2. Особливості семінарського заняття в умовах кредитно-модульної системи.

3. Проблема проведення семінарського заняття в умовах низького рівня підготовки студентів.

 

Проблемні питання.

1. Яка форма проведення семінару з філософії є найбільш ефективної? В яких умовах?

2. В яких ситуаціях викладач повинен зупинити виступ студента?

3. Які прийоми активізації роботи студентів є найбільш ефективними?

 

Презентація на семінар:

Підготувати методичну розробку "Семінарське заняття"

1. Автор; назва семінару (тема); назва навчального курсу; де, для кого буде проведене семінарське заняття.

2. Мета та завдання семінару.

3. Форма проведення і система оцінювання.

3. План семінару: перелік питань з коротким поясненням та посилання на рекомендовану літературу (номер джерела й сторінки).

4. Вступне слово (обсяг 0,5 с.).

5. Заключне слово (обсяг 0,5 с.).

6. Ключові терміни (глосарій): дати робоче визначення поняттям (3-7).

7. Проблемні питання: мінімум одне до пункту плану.

8. Список літератури.

9. Оцінка результату: рівень підготовки та активності студентів, проблемні ситуації, недоліки. 

 

Тема 4. Організація та методичне забезпечення самостійної роботи студентів.

1. СРС в умовах болонського процесу.

2. Основні форми СРС: підготовка до аудиторних занять, виконання завдань, підготовка письмових робіт.

3. Проблеми підготовки методичних матеріалів для СРС: варіабельність завдань, індивідуальний підхід, постійне оновлення.

4. Робота над філософськими текстами як основа СРС.

5. Консультація як форма забезпечення ефективності СРС.

6. Науково-дослідницька діяльність студентів як елемент СРС.

 

Проблемні питання.

1. Як на методичному рівні забезпечити самостійність виконання письмових робіт (наприклад, рефератів)?

2. Як реалізувати індивідуальний підхід в роботі зі студентами в умовах комунікативного перевантаження (наприклад, викладач працює з 7-ю групами по 25 студентів)? 

 

Презентація на семінар:

Підготувати методичну розробку "Аналіз філософського тексту".

1. В межах програми курсу з філософської дисципліни обрати філософський текст для самостійного вивчення.

2. Сформулювати мету завдання, обрати форму представлення результатів (письмова робота, усна доповідь, співбесіда) і підготувати:

2.1. Методичні поради (0,5 с.);

2.2. Перелік завдань;

2.3. Вимоги до оформлення.

3. Підготувати контрольні питання для перевірки якості виконання завдання. 

 

Тема 5. Актуальні проблеми методики викладання філософії

Заняття проводиться в формі обговорення результатів виконання практичних завдань.

 

Практичні завдання:

Варіант 1. Аналіз публікацій.

1. В сучасній філософській періодиці знайти публікацію, яка присвячена проблемам викладання філософських дисциплін.

2. Представити позицію автора.

3. Дати критичний аналіз цієї позиції.

4. Запропонувати свій варіант розв'язання проблеми.

Варіант 2. Інтерв’ю.

1. Підготувати питання до інтерв’ю.

2. Взяти інтерв’ю у викладача філософського факультету з приводу його поглядів на проблему викладання філософських дисциплін.

3. Висловити власну думку стосовно отриманих відповідей.

 

 Тема 6. Підсумкова контрольна робота

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін : навчальний посібник / Петро Панасович Шляхтун . – Київ : Академія, 2011 . – 223 с.

2. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. (В поисках практико-ориентированных образовательных концепций). – М.: Совершенство, 1998.

4. Какая философия нам нужна?: Размышления о философии и духовных проблемах нашого общества (Сост. Ю.Н. Солонин). – Л.: Лениздат, 1990.

5. Методика лекционного курса по философии. – М., 1978.

6. Методика преподавания философии: проблемы перестройки. – М., 1991.

7. Методика семинара по философии. – М., 1975.

8. Михайлов Ф.Т. Об образовании. Образование философа // Избранное. – М.: Индрик, 2001.

9. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.

10. Терентьева Л.Н. Философские семинары. – Одесса., 1992

Додаткова:

1.            Библер В.С. Что есть философия?

 // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Bibler.htm

2. Бойченко Михайло. Соціальна філософія як загальна соціальна теорія та навчальна дисципліна // Філософська думка. – 2013, №5. – С. 60-72.

3. Гегель Г.В.Ф. О преподавании философии в университетах // Работы разных лет: В 2 т. М.: Мысль, – 1972, – Т. 1.

4. Губерський Л.В. Філософія і освіта: зустріч перспектив // Філософська думка. – 2013, №5. – С. 6-13.

5. Дрейвс Вильям А. Преподавание он-лайн. М. : МАПДО, 2003. 259 c.

6. Кларин М.В. Инновационніе модели обучения / http://pedlib.ru/Books/7/0030/index.shtml?from_page=144

7. Кант И. Логика: Пособие к лекциям. III. Понятие философии вообще // Трактаты и письма. – М.: Наука, 1980.

8. Кант И. Ответ на вопрос: Что такое просвещение? // Сочинения: В 8 т. – М.: Чоро, 1994, – Т. 8.

9. Кант И. Спор факультетов // Сочинения: В 8 т. – М.: Чоро, 1994, – Т. 7.

10. Конверський А.Є., Бугров В.А. Філософія в освітянському просторі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перспективи розвитку соціогуманітарних наук у класичних університетах" (соціологія, психологія, педагогіка): Збірник наукових праць. К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2004. С. 9-15.

11. Конверський А. Є. «Модель філософа» в освітній традиції Київського університету // Філософська думка. – 2013, №5. – С. 14-25.

12. Мамардашвили М. Как я понимаю философию. – М., 1990.

13. Мамардашвили М.К. Проблема сознания и философское призвание // Вопросы философии. – 1988, – № 8.

14. Огаркова Тетяна, Болонський процес – ідея "п'ятої свободи" в сучасному суспільстві знань.// http://www.istu.edu.ua/pro-mntu/mizhnarodni-zvjazki.html#3

15. Осадчий Ю. Болонському бути в Україні чи не бути? // http://www.osvita.org.ua/bologna/vprov/articles/27.html

16. Остап Одушкін Сократ, корупція і Болонський процесс// http://www.osvita.org.ua/bologna/articles/28.html

17. Рашкевич Ю.М. Легенди та міфи Болонського процесу.// http://www.osvita.org.ua/bologna/articles/26.html

18. Рашкевич Юрій, Актуальні завдання впровадження ідей Болонського процесу в Україні.// http://maidanua.org/static/mai/1245698905.html

19. Флоренский П. Лекция и Lectio // Новый круг – 1993 - № 2.

20. Хайдеггер М. Самоутверждение немецкого университета. // Хайдеггер М. Исток художественного творения. М., 2008. – 528 с.

 

 

Питання на іспит:

 Теоретичні питання

1. Методика викладання в системі професійної підготовки.

2. Багатоманіття моделей викладання філософії.

3. Статус філософії як навчальної дисципліни в сучасній Україні.

4. Болонський процес як формування єдиного європейського освітнього простору.

5. Болонський процес: проблеми впровадження модульно-кредитної системи.

6. Проблеми та вимоги до викладання філософії в дистанційному форматі

7. Проблема методичного забезпечення філософських дисциплін в умовах болонського процесу.

8. Основні форми та функції методичного забезпечення.

9. Методичне забезпечення навчального курсу з Філософії.

10. Підготовка лекцій з філософських дисциплін: основні етапи та особливості.

11. Читання лекції: зв’язок змістовних елементів і форми подання матеріалу.

12. Методика підготовки семінару.

13. Прийоми активізації роботи студентів на семінарі.

14. Основніформи СРС.

15. Робота над оригінальними філософськими текстами як основа СРС.

16. Науково-дослідницька діяльність студентів як елемент СРС.

17. Основні типи, форми та рівні контролю в учбовому процесі.

18. Залік: організація, форми проведення, вимоги.

19. Іспит: вимоги, підготовка, форми.

20. Критерії екзаменаційних оцінок з філософських дисциплін.

21.Особливості підготовки та проведення письмового іспиту.

22.Проблема проведення семінарського заняття в умовах низького рівня підготовки студентів.

23. Особливості підготовки тестових завдань з філософії.

24. Проблема комунікативної взаємодії між студентом та викладачем під час іспиту.

25. Специфіка проведення онлай оцінювання.

26. Проблеми методичної самоосвіти викладача.

27.Проблема збереження методичної спадщини.

28.Проблема пошуку нових форм та методів викладання філософії.

29 Особливості підручників з філософії.

30.Проблема створення підручника з філософії.

31.Методика використання Інтернет-ресурсів.

32.Проблема проведення семінарського заняття в умовах низького рівня підготовки студентів.

33.Вдосконалення методики викладання як вимога системи освіти та внутрішня потреба викладача.

34.Методичне забезпечення в умовах інформаційної революції: нові можливості та проблеми їх реалізації.

35. Графічне моделювання у викладанні філософії

36. Діалог культури, науки та технології.

37. Аудіовізуальність та вербальність у формуванні філософських переконань.

38. Дистанційне навчання: утопія і реальність.

Перелік 3-го питання на іспит:

1. Аналіз статті: Осадчий Ю. Болонському бути в Україні чи не бути?

2. Аналіз статті: Рашкевич Ю.М. Легенди та міфи Болонського процесу.

3. Що таке ECTS?

4. Аналіз статті: Флоренский П. Лекция и Lectio.

5. Аналіз статті: Кант И. Логика: Пособие к лекциям. III. Понятие философии вообще.

6. Аналіз статті: Гегель Г.В.Ф. О преподавании философии в университетах.

7. Аналіз статті: Библер В.С. Что есть философия?

8. Аналіз статті: Библер В.С. Итоги и замыслы (конспект философской логики культуры).

9. Аналіз статті: Кант И. Спор факультетов.

10.Аналіз статті: Мамардашвили М. Как я понимаю философию.

11.Аналіз статті: Кант И. Ответ на вопрос: Что такое просвещение?

12.Аналіз статті: Конверський А. Є. «Модель філософа» в освітній традиції Київського університету.

13.Аналіз статті: Тетяна Огаркова  Болонський процес - ідея "п'ятої свободи" в сучасному суспільстві знань.

14.Аналіз статті:  Юрій Рашкевич: Актуальні завдання впровадження ідей Болонського процесу в Україні.

15.Аналіз статті: Губерський Л.В. Філософія і освіта: зустріч перспектив.

16.Аналіз статті: Мамардашвили М.К. Проблема сознания и философское призвание.

17.Аналіз статті: Михайло Бойченко Соціальна філософія як загальна соціальна теорія та навчальна дисципліна.

18. Підготувати питання до інтерв’ю, що присвячене проблемам викладання філософських дисциплін (до 10 питань).

19. Аналіз статті: Остап Одушкін Сократ, корупція і Болонський процесс.

20. Аналіз статті: Конверський А.Є., Бугров В.А. Філософія в освітянському просторі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перспективи розвитку соціогуманітарних наук у класичних університетах" (соціологія, психологія, педагогіка): Збірник наукових праць. К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2004. С. 9-15.