ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Семінар 1. Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини 

1.     Специфіка філософії як знання і світогляду.

2.     Місце і роль філософії в житті суспільства і людини.

3.     Сутність і структура світогляду.

4.     Історичні типи світогляду.

5.     Функції філософії.

 

Підготовка рефератів з наведених тем

1.Сутність і основні функції світогляду.

2Міфологічний і релігійний світогляди.

3.Специфіка філософського освоєння дійсності.

 

Література 

Основна

1.Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – С. 7-36. 

2.Петрушенко В. Л. Філософія:Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІVрівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – С. 18-36.

3.Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 8-24.

4.Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 9-35.

5.Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. –  С. 11-22.

 

Додаткова

1.    Библер В.С. Чтоестьфилософия //

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Bibler.htm

2.    Виндельбанд В. Чтотакоефилософия // Виндельбанд В. Избранное: Дух и история / Пер. с нем. – М.: Юристъ, 1995.

3.    Мамардашвили М.К. Введение в философию // Мамардашвили М.К. Необходимостьсебя. Введение в философию: доклады, статьи, философскиезаметки / Ю.П. Сенокосов (сост., общ.ред.). – М.: Лабиринт, 1996. 

4.    Маритен Ж. Философ в мире. – М.: Высшая школа, 1994.

5.    Ортега-и-Гассет X. Чтотакоефилософия? – М.: Наука, 1991. – С. 51-192.

6.    Поппер К. Все люди – философы //

https://gtmarket.ru/laboratory/basis/4307/4309#t_21 

7.    Рассел Б. Чтотакоефилософия? // Бертран Рассел. Искусствомыслить / Общ.ред., сост. и предисл. О.А. Назаровой; [Пер. с англ. Козловой Е.Н. и др.]. – М.: Идея-Пресс, Доминтеллектуальной книги, 1999.

8.    Хайдеггер М. Чтотакоефилософия? // Вопросыфилософии. – 1993.

 

Семінар 2.Антична філософія 

1.Особливості зародження і формування давньогрецької філософії:

а) пошуки першопричини світу філософами Мілетської школи (Фалес, Анаксімандр, Анаксімен);

б) натурфілософія та діалектичні ідеї Геракліта.

2. Проблема буття в піфагорійській школі та у філософії елеатів

3. Натурфілософські побудови Емпедокла, Анаксагора та атомістика Левкіппа-Демокріта.

4. Антропологічний поворот в античній філософії (софісти і Сократ).

5. Філософська теорія Платона.

6. Філософська система Аристотеля.

 

Підготовка рефератів з наведених тем

1.Розуміння філософії в античну добу.

2.Сутність полеміки Сократа з софістами.

3.Основні ідеї філософського вчення Платона.

4.Система категорій Аристотеля.

 

Література

Основна

1. Історія філософії: Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2006. – C. 78-178.

2.Петрушенко В. Л. Філософія:Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – С. 59-76.

3.  Філософія. Навч.посіб. / Л.В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 29-39.

 

Додаткова

1.    Гомперц Т. Греческиемыслители. – СПб: Алетейя, 1999.

2.    Мамардашвили М. Лекции по античнойфилософии. — М.: Аграф, 2002.

3.    Аврелій Марк. Наодинці з собою. – Сімферополь: Реноме. 1998.

4.    Аристотель. Політика / Пер. з давньогр. і передм. О. Кислюка. – К.: Основи, 2003. – С. 15-98.

5.    Платон. Держава / Пер. з давньогр. Д. Коваль. – К.: Основи, 2000. – С.7-106.

6.    Цицерон. Об обязанностях. – М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1998.

Семінар 3. Головні ідеї філософії Середньовіччя та Відродження

1.Загальна характеристика філософії Середньовіччя: основні етапи розвитку.

2. Головні теологічні проблеми Середньовіччя та їх філософські інтерпретації:

а) полеміка між номіналізмом і реалізмом;

б) проблема співвідношення віри і знання;

в) проблема людини: душа і тіло.

3. Загальна характеристика філософії епохи Відродження. Гуманізм та новий ідеал людини.

4. Філософія М.Кузанськго.

5. Наука епохи Відродження (Л.да Вінчі, М.Коперник).

6. Пантеїзм Дж.Бруно.

7. Відділення фізики від метафізики (Г.Галілей, Кеплер).

8. Реформація: основні ідеї та персоналії.

 

Підготовка рефератів з наведених тем:

1. Загальна характеристика середньовічної філософії.

2. Патристичний етап Середньовіччя.

3. Особливості середньовічної схоластики.

4. Нова натурфілософія епохи Відродження.

5. Основні ідеї Реформації (Лютер, Кальвін, Мюнцер).

 

Література

Основна

1. Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця – К., 2006.

2. Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005.

3. Лубський В. І., Бурлак С. та ін.Релігієзнавство: Підручник.–К.:Видавничий центр "Академія", 2000.

4. Орлов С.В. Историяфилософии. – СПб., 2006.

5. Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: "Основи", 1995.

6. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

7. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 53-64.

8. Філософія: Хрестоматія: навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова

1.    Августин Святий. Сповідь. – К.: Основи, 1996.

2.    Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевої «Політики». – К.: Основи. – 2003.

3.    Боецій. Розрада від філософії. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002.

4.    Василій Великий. Морально-аскетичні твори. – Л. : Свічадо, 2007.

5.    Данте Алигьери. Божественнаякомедия. – М., 1992.

6.    Кузанский Н. Об ученомнезнании. – Соч. 2-х т. – М., 1979 – Т.1 // http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/kuzanski.html

7.    Лосев А. Ф. ЭстетикаВозрождения. – М., 1978.

8.    Мак`явеллі Н. Державець. – К., 1998.

9.    Монтень М. Опыты. – М., 1992.

10.                       Мор Т. Утопия. – М., 1978.

11.                       Роттердамський Е. Похвала Глупоті– К., 1993. // http://ae-lib.org.ua/texts/erasmus__fool__ua.htm

 

Семінар 4. Філософія Нового часу

1.Загальна характеристика філософії Нового часу: основні ідеї та представники.

2.Проблема методу в філософії Нового часу ( Ф.Бекон, Р.Декарт).

3.Проблема емпіризму в філософії Ф.Бекона (програма “великого відновлення наук”, концепція “ідолів”).

4.Проблема раціоналізму в філософії Р.Декарта (принцип методичного сумніву, теза “cogitoergosum”, вчення про “вроджені ідеї”).

5.Англійська традиція в філософії Нового часу: ознаки та представники:

а) філософія Т.Гоббсом. б) пізнавальна концепція Д.Локка. в) суб’єктивно-ідеалістичний підхід Дж.Берклі. г) агностицизм Д.Юма.

6. Загальна характеристика раціонального напрямку філософії Нового часу: ознаки та представники:  а) проблема субстанції у Новий час: Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Ляйбніц. б) теорія пізнання Б.Спінози. в) гносеологічна концепція Г.Ляйбніца.

 

Підготовка рефератів з наведених тем:

1. Природознавство та філософія Нового часу.

2. Взаємозв’язок філософії й математики в добу Нового часу.

3. Соціальна концепція Т.Гоббса.

4. Проблема субстанції у Новий час: Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Ляйбніц.

 

Література

Основна

1. Історія філософії: Підручник / за ред. В.І.Ярошовця – К., 2002.

2. Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005.

3. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

4. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 64-78.

5. Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова

1.    Бэкон Ф. Великоевосстановление наук//Соч.: В 2т. – М., 1972 // http://ru.philosophy.kiev.ua/library/bacon/idol.html

2.    Бэкон Ф. НовыйОрганон //Соч.: В 2т. – М., 1972. // http://ru.philosophy.kiev.ua/library/bacon/idol.html

3.    Гоббс Т. Левіафан. – К., 2000.

4.    Г`юм Д. Трактат про людську природу. – К., 2003.

5.    Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – К., 1994.

6.    Декарт Р. Міркування про метод. – К.: Тандем, 2001.

7.    Декарт Р. Метафізичні розмисли. – К.: Юніверс, 2000.

8.    Лейбниц Г.В. Монадология // Соч. в 4 т. – М., 1982. – Т.1

9.    Лябніц Г.-В. Принципи природи і благодаті, засновані на раціо // Філософська думка: український науково-теоретичний часопис. – К., 2008.–№4.–С.25–43.

10.                       Лок Д. Два трактати про врядування. К., 2001.

11.                       Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду. – К., 2001.

12.                       Спиноза Б. Этика // Избр. произв.: В 2 т. – М., 1957, – Т.2

 

Семінар 5. Німецька класична філософія

1. Загальна характеристика німецької класичної філософії.

2. Філософія І.Канта:

а) космогонічна гіпотеза;

б) основні положення теорії пізнання;

в) проблеми етики та поняття категоричного імперативу.

3. Основні ідеї філософських учень Й.Фіхте.

4. Філософські ідеї Ф.Шеллінга.

5.Філософська система Г.Гегеля.

6. Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха.

7. Філософська антропологія К.Маркса.

8. Філософія історіїК.Маркса.

 

Підготовка рефератів з наведених тем

1.     Особливості гносеології І.Канта.

2.     Проблеми етики в німецькій класичній філософії.

3.     Натурфілософські концепції філософів німецької класики.

4.     Філософські концепції Й.Фіхте і Ф.Шеллінга.

5.     Діалектика Г.Гегеля.

6.     Антропологізм філософського вчення Л.Фейєрбаха.

 

Література

Основна

1.Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., БичкоІ.В., БугровВ.Ата ін.; За ред.В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – С. 333-353, 387-407.

2. Кузнецов В.Н. Немецкаяклассическаяфилософия: Учеб. / В.Н. Кузнецов.–2-еизд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2003. – С. 9-68, 215-295, 306-357.

3.Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новийсвіт -2000, Магнолія плюс, 2003. – C. 141-160.

 

Додаткова

1.    Гегель. Ктомыслитабстрактно? // Работыразных лет. В 2 т. – М., 1972. – Т.1.

2.    Гегель. Г. В.Ф. Феноменологія духу. – К., 2004.

3.    Гегель Г. Энциклопедияфилософских наук. В 3 т. – М., 1974-1977.

4.    Кант І. Критика чистого розуму. – К., 2000.

5.    Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики. – К., 2005. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Kant/index.htm

6.    Маркс К. Тезисы о Фейербахе //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.3.

7.    Фейербах Л. Основныеположенияфилософиибудущего //Избр. филос. произв.: В 2 т. – М., 1995. – Т.1.

8.    Фихте И.Г. Наукоучение в его общихчертах // Фихте И.Г. Соч. в 2-х т. –СПб.: Мифрил, 1993. – Т.2. – С.771– 789.

9.    Шеллинг Ф.В.Й. Натурфилософия // Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения в 2 т. – М.: «Мысль», 1989. – Т.2. – С.472-495.

 

Семінар 6.Особливості переходу від класичного до некласичного філософування та основні напрямки сучасної філософії

1.Криза класичної філософії в середині ХІХ ст. і становлення нових філософських напрямків.

2.Ірраціоналізм і волюнтаризм філософії А.Шопенгауера.

3.Критичний раціоналізм та ірраціонально-екзистенційна філософія С.К’єркегора.

4.Основні концепції “Філософії життя” (Ф.Ніцше, А.Бергсон, В.Дільтей).

5.Філософські засади психоаналізу, вчення про свідоме, несвідоме (З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фромм).

6.Прагматизм як напрям сучасної філософії (Ч.Пірс, У.Джеймс, Д.Дьюї).

7.Основні етапи розвитку позитивізму:

а) позитивізм О.Конта, Г.Спенсера, Дж.Мілля;

б) емпіріокритицизм Е.Маха та Р.Авенаріуса;

в) конвенціоналізм А.Пуанкаре та П.Дюгема;

г) неопозитивізм (М.Шлік, Р.Карнап);

д) аналітична філософія (Б.Расел, Л.Вітгенштейн);

є) критичний раціоналізм К.Поппера;

ж) історична школа філософії науки (Т.Кун, І.Лакатос, П.Фейерабенд).

8. Структуралізм як методологія гуманітарного пізнання (К.Леві-Стросс, М.Фуко).

9.Феноменологія Е.Гусерля.

10.Екзистенціальна філософія (К.Ясперс, А.Камю, Ж.-П.Сартр).

11. Сучасна релігійна філософія (неотомізм, персоналізм).

 

Підготовка рефератів з наведених тем:

1. Порівняльний аналіз основних проблем класичної та сучасної західноєвропейської філософії.

2. Буття людини як проблема в екзистенціальній філософії.

3. Філософія життя.

4. Поняття несвідомого в філософії психоаналізу.

 

Література

Основна

1. Історія філософії: Підручник / за ред. В.І.Ярошовця – К., 2002.

2. Історія філософії. Словник / за заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005.

3. Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: "Основи", 1995.

4. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення).Навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

5. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 94-122.

6. Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

7. Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник. – К., 2004.

 

Додаткова

1.    ВітгенштайнЛ. Логіко-філософський трактат. – К., 1995.

2.    Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. – Л., 2007.

3.    Гуссерль Е. Криза європейської філософії // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

4.    Гейзінга Й. Homoludens. – К, 1994.

5.    Джеймс В. Що таке прагматизм. – К., 2000.

6.    Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

7.    Камю А. Бунтующийчеловек. М., 1990.

8.    Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

9.    Карнап Р. Преодолениеметафизикилогическиманализомязыка // Вестник МГУ”, сер. 7 “Философия”, № 6, 1993, с. 11-26

http://ru.philosophy.kiev.ua/library/carnap/01.html#_ftn1

10.                       Кун Т. Структура научныхреволюций. – М., 1975 // http://ru.philosophy.kiev.ua/library/kuhn/01/00.html

11.                       Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 1997.

12.                       Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

13.                       Поппер К. логика и ростнаучногознания. – М., 1983.

14.                       Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – К., 2001.

15.                       Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-х т. – К., 1995.

16.                       Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. – РИПОЛ классик., 2016.

 

Самостійна робота до І модулю“Українська філософська думка”:

Форма контролю – есе за 1 обраним твором (оцінюється в 5 балів).

 

1.Іларіон Митрополит Київський Слово про закон і благодать //Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000. – С. 147-157.

2.Гізель І. Праця із загальної філософії. Метафізичний трактат //Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000. – С. 287-303.

3.Прокопович Ф. Суть, походження та види почуттів //Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000. – С. 310-322.

4.Сковорода Г. Розмова п’яти мандрівників про істинне щастя в житті //Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000. – С. 324-331 .

5.Юркевич П.Cepцe та його значення у духовному житті людини, згідно з ученням слова Божого// Юркевич, П.Д. Вибране. – К., 1993. – С.73-114.

6.Чижевський Д. Філософія і національність //Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000.– С. 606-616.


 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 

Семінар 1. Теоретичне усвідомлення проблеми буття:

філософська онтологія

1.Основні етапи розвитку уявлень про буття в історії філософської думки.

2. Поняття матерії та її структура:

а) проблема протилежності матерії та свідомості;

б) відмінність філософського поняття матерії від природничо-наукового;

в) проблема самоорганізації та системності матеріального світу.

3. Проблема детермінізму як принципу філософського пояснення світу.

4. Простір і час як форми буття матерії.

5. Субстанціональна і реляційна концепції простору і часу.

6. Рух як спосіб існування матерії.

7. Проблема прогресу та його критеріїв.

 

Підготовка рефератів з наведених тем

1. Розуміння Абсолюту в Парменіда

2. Проблема буття a філософії М.Хайдеггера.

3.Онтологічний поворот у філософії XX ст.

4.Еволюція поняття «матерія» у філософії і науці.

5. Історико-філософський аспект ідеї розвитку.

 

Література

Основна

1. Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

2. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія: Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

3. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 288-325.

4. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

5. Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К: 2010.

 

Додаткова

1.    Кедров Б.М. Эволюцияпонятияматерии в философии и естествознании // Вопр. философии, – 1975. – № 8.

2.    Сартр Ж.-П. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології / Пер. з фр. В. Лях, П. Таращук. – К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001.

3.    Тілліх П. Мужність бути. Небуття і тривога. // Часопис «Ї». – 2005. – №37.

4.    Хакен Г. Синергетика. – М., 1980.

 

Семінар 2. Проблемасвідомості

1. Свідомість як філософська категорія.

2. Структура свідомості.

3. Свідоме та несвідоме:З.Фрейд.

4. Колективне несвідоме та архетипиК.Юнга.

4.Свідомість та самосвідомість.

5. Свідомість, мислення та мова.

6. Поняття індивідуальної та суспільної свідомості

 

Підготовка рефератів з наведених тем:

1.Свідомість і особистість.

2.Фрейдівські ідеї несвідомого в художній культурі XX ст.

3.Проблема свідомості у сучасній філософії.

4. Суспільний та особистісно індивідуальний зміст свідомості: зв'язок та відмінність.

 

Література

Основна

1. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія: Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001.

2. Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / І.Ф. Надольний (ред.). – К., 2001.

3. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –С. 327-350.

4. Філософія: Хрестоматія: навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова

1.    Мамардашвили М.К. Сознаниекакфилософская проблема // Вопp. философии. – 1990. – N 10.

2.    Франк С.Л. Духовныеосновыобщества.М., 1992.

3.    Фрейд З. Я и Оно //Избранное. – М., 1989.

4.    Юнг К.Г. Коллективноебессознательное. – М., 1995.

 

Семінар 3. Людина як предмет філософського аналізу

1.Тлумачення людини в історії філософської думки.

2. Проблема сутності людини:

а) людина як суб'єкт практичної діяльності;

б) людина як суб'єкт історичного процесу;

в) біопсихосоціальна цілісність людини.

3. Проблема антропосоціогенезу.

4. Діяльність як спосіб існування людини. Структура діяльності.

5. Поняття "індивід", "індивідуальність", "особистість" та їх співвідношення.

Підготовка рефератів з наведених тем

1. Психоаналіз і проблема людини.

2. Проблема людини в екзистенціалізмі.

3. Тлумачення проблеми життя і смерті наприкінці XX ст.

4. Расизм і проблема співвідношення біологічного та соціального в людині.

5. Значення і межі проблеми сенсу життя.

 

Література

Основна

1. Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / І.Ф.Надольний (ред.). – К., 2001.

2. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 221-285.

3. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

4. Філософія: Хрестоматія: навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова

1.    Агацци Э. Человеккак предмет философии // Вопр. философии. – 1989.- № 2.

2.    Бердяев Н.А. О назначениичеловека. – М., 1993.

3.     Добронравова І.С. Cтавлення людини до природи: синергетичний аспект. //Філософія. Антропологія. Екологія. –Альманах. Випуск перший. // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-ecology.htm

4.    Добронравова И., Финкель Л.Динамический хаос в социумекаксредасоциальнойсамоорганизации // Социология: теория, методы, маркетинг // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dobr-Finkel/socchas.htm

5.    Камю А. Бунтующийчеловек. – М., 1990.

6.    Кон И. С. В поискахсебя. – М., 1984.

7.    Рикер П. Человеккак предмет философии // Вопр. философии. – 1989. – № 2.

8.    Тейяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1990.

9.    Франкл В. Человек в поискахсмысла. – М., 1990.

10.                       Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990.

11.                       Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

 

Семінар 4. Проблема пізнання

1. Специфіка філософського аналізу пізнання:

а) предмет і структура пізнання;

б) поняття "об'єкт" і "суб'єкт" пізнання.

2. Істина та хиба.

3. Пізнавальні здібності людини: чуттєве пізнання; абстрактне мислення; інтуїція.

4. Проблема виникнення науки. Періодизація науки. Поняття класичної, некласичної та постнекласичної науки.

5.Методологiя наукового пiзнання.

6. Основні проблеми філософії науки.

 

Підготовка рефератів з наведених тем

1.Основні особливості діалектико-матеріалістичної теорії пізнання.

2.Головні напрями розробки гносеологічних проблем у сучасній західній філософії.

3.Структура, форми і функції практики в процесі пізнання.

4.Проблема класифікації форм знання і пізнавальної діяльності.

5.Пізнання та інтуїція.

6.Проблема творчості в пізнанні.

  

Література

Основна

1. Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки: підручник. – К., 2008.

2. Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

3. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія: Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

4. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

5. Філософія: Хрестоматія: навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К: 2010.

 

Додаткова

1.    Добронравова І.C.Некласична раціональність для нелінійної науки. //Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип.29. – К.: 1999.

2.    Добронравова І.C.Ідеали і типи наукової раціональності. - К.: ВЦ "Київський університет". – К.: 1999 , с. 24-28.

3.     Добронравова І.C.Практична філософія науки. Збірка наукових праць. //  http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dodr-phil-2017.pdf 

4.    Кун Т. Структура научныхреволюций. – М., 2009.

5.    Комар О.В. Гуманізація науки чи натуралізація філософії? //

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/OKomar.pdf

6.    Лакатос И. Доказательства и опровержения (Какдоказываюттеоремы). – М., 1967

7.    Поппер К. Логика и ростнаучногознания. – М., 1983.

8.    Пуанкаре А. О науке. – М., 1983.

9.    Рассел Б. Человеческоепознание, его сфера и границы. – Киев, 1997.

10.                       Руденко О.В. Погляд на науку як соціокультурний феномен //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – Вип. 49 //

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko/statya_ukr.htm

11.                        Руденко О.В. До проблеми співвідношення об’єкта та предмета наукового пізнання //Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського ф-ту-2005”. Матеріали доповідей та виступів. – Частина 2. // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko/tezi.htm

12.                       Степин B.C. Научноепознание и ценноститехногеннойцивилизации // Вопр. философии. – 1989. – № 10.

13.                       Чуйко В.Л. Рефлексія основоположень методологій філософії науки. - К., 2000

 

Семінар5

Філософський розгляд культури і цивілізації 

1.     Уявлення про культуру і цивілізацію.

2.     Історичні моделі культури та цивілізаційні типи.

3.     Функції культури.

4.     Особливості сучасної культурної кризи.

5.     Співвідношення культури і цивілізації.

6.     Науково-технічний прогрес і розвиток культури

 

Підготовка рефератів з наведених тем:

1. Основні риси техногенної цивілізації.

2. Світова соціально-екологічна ситуація наприкінці XX ст.

3. Глобальні проблеми, їх сутність та шляхи розв'язання.

4. Сутність інформаційно-семіотичної концепції культури.

5. Підходи до розуміння цивілізації.

 

Література

Основна

1. Петрушенко В.Л. Філософія: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

2. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія: Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

3. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: підручник для вищ. навч. закл. / В.П.Андрущенко, Л.В.Губерський, М.І.Михальченко. – Вид. 3-тє, випр. та доп. – К.: Генеза, 2006. – Розділ 3,  § 6. – С. 436-478.

4. Філософія: Хрестоматія: навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова

1.    Вебер M. Протестантскаяэтика и дух капитализма // Избр. произв. – М., 1990.

2.    Гердер И.Г. Идеи к философииисториичеловечества. – М.,

3.    ТойнбиА.Дж. Постижениеистории. – М., 1991.

4.    Сидоренко Л.І.Проблема сутності живого в історичній ретроспективі та науці ХХІ ст. //

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-problema.html

5.    Сидоренко Л.І. Філософське осмислення культури і цивілізаційних процесів (Навчальні матеріали для студентів та аспірантів природничих факультетів) //

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-culture.htm

6.    Франко І. Що таке поступ? // Зібр. тв.: У 50 т. – К., 1978. – T. 45.

7.    Фромм Э. Иметьилибыть? - М., 1986.

8.    Гидденс Э. Устроениеобщества. – М.: Академический проект – 2005. – 528 с.

9.    Киселев H.H. В гармонии c природой. – Киев, 1989.

10.                       Луман Н. Обществокаксоциальная система. – М., 2004. – 232 с.

11.                       Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992 //

http://www.socd.univ.kiev.ua/LOCAL/LIB/SOC/sorokin.pdf) 

 

Самостійна робота до І модулю:

Форма контролю – есе за 1 обраним твором (оцінюється в 5 балів).

 

1.       Гомперц Т. Греческиемыслители. – СПб: Алетейя, 1999.

2.       Мамардашвили М. Лекции по античнойфилософии. — М.: Аграф, 2002.

3.       Аврелій Марк. Наодинці з собою. – Сімферополь: Реноме. 1998.

4.       Аристотель. Політика / Пер. з давньогр. і передм. О. Кислюка. – К.: Основи, 2003. – С. 15-98.

5.       Платон. Держава / Пер. з давньогр. Д. Коваль. – К.: Основи, 2000. – С.7-106.

6.       Цицерон. Об обязанностях. – М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1998.

7.       Августин Святий. Сповідь. – К.: Основи, 1996.

8.       Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевої «Політики». – К.: Основи. – 2003.

9.       Боецій. Розрада від філософії. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002.

10.   Василій Великий. Морально-аскетичні твори. – Л. : Свічадо, 2007.

11.   Данте Алигьери. Божественнаякомедия. – М., 1992.

12.   Кузанский Н. Об ученомнезнании. – Соч. 2-х т. – М., 1979 – Т.1 // http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/kuzanski.html

13.   Лосев А. Ф. ЭстетикаВозрождения. – М., 1978.

14.   Мак`явеллі Н. Державець. – К., 1998.

15.   Монтень М. Опыты. – М., 1992.

16.   Мор Т. Утопия. – М., 1978.

17.   Роттердамський Е. Похвала Глупоті – К., 1993. // http://ae-lib.org.ua/texts/erasmus__fool__ua.htm

18.   Бэкон Ф. Великоевосстановление наук //Соч.: В 2т. – М., 1972 // http://ru.philosophy.kiev.ua/library/bacon/idol.html

19.   Бэкон Ф. НовыйОрганон //Соч.: В 2т. – М., 1972. // http://ru.philosophy.kiev.ua/library/bacon/idol.html

20.   Гоббс Т. Левіафан. – К., 2000.

21.   Г`юм Д. Трактат про людську природу. – К., 2003.

22.   Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – К., 1994.

23.   Декарт Р. Міркування про метод. – К.: Тандем, 2001.

24.   Декарт Р. Метафізичні розмисли. – К.: Юніверс, 2000.

25.   Лейбниц Г.В. Монадология // Соч. в 4 т. – М., 1982. – Т.1

26.   Лябніц Г.-В. Принципи природи і благодаті, засновані на раціо // Філософська думка: український науково-теоретичний часопис. – К., 2008. – № 4. –С. 25–43.

27.   Лок Д. Два трактати про врядування. К., 2001.

28.   Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду. – К., 2001.

29.   Спиноза Б. Этика // Избр. произв.: В 2 т. – М., 1957, – Т.2

30.   Гегель. Ктомыслитабстрактно? // Работыразных лет. В 2 т. – М., 1972. – Т.1.

31.   Гегель. Г. В.Ф. Феноменологія духу. – К., 2004.

32.   Гегель Г. Энциклопедияфилософских наук. В 3 т. – М., 1974-1977.

33.   Кант І. Критика чистого розуму. – К., 2000.

34.   Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики. – К., 2005. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Kant/index.htm

35.   Маркс К. Тезисы о Фейербахе //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.3.

36.   Фейербах Л. Основныеположенияфилософиибудущего //Избр. филос. произв.: В 2 т. – М., 1995. – Т.1.

37.   Фихте И.Г. Наукоучение в его общихчертах // Фихте И.Г. Соч. в 2-х т. –СПб.: Мифрил, 1993. – Т.2. – С.771– 789.

38.   Шеллинг Ф.В.Й. Натурфилософия // Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения в 2 т. – М.: «Мысль», 1989. – Т.2. – С.472-495.

39.   Вітгенштайн Л. Логіко-філософський трактат. – К., 1995.

40.   Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. – Л., 2007.

41.   Гуссерль Е. Криза європейської філософії // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

42.   Гейзінга Й. Homoludens. – К, 1994.

43.   Джеймс В. Що таке прагматизм. – К., 2000.

44.   Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

45.   Камю А. Бунтующийчеловек. М., 1990.

46.   Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

47.   Карнап Р. Преодолениеметафизикилогическиманализомязыка // Вестник МГУ”, сер. 7 “Философия”, № 6, 1993, с. 11-26

48.   http://ru.philosophy.kiev.ua/library/carnap/01.html#_ftn1

49.   Кун Т. Структура научныхреволюций. – М., 1975 // http://ru.philosophy.kiev.ua/library/kuhn/01/00.html

50.   Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 1997.

51.   Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

52.   Поппер К. логика и ростнаучногознания. – М., 1983.

53.   Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – К., 2001.

54.   Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-х т. – К., 1995.

55.   Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. – РИПОЛ классик., 2016.

 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 

1.Специфіка філософії як знання і світогляду.

2.Місце і роль філософії в житті суспільства і людини.

3.Основні функції філософії.

4.Структура філософського знання.

5.Сутністьі структура світогляду.

6.Історичні типи світогляду.

7.Проблема методу у філософії. Діалектика і метафізика.

8. Пізнавальні здібності людини (чуттєве пізнання, абстрактне мислення, інтуїція).

9.Проблема виникнення науки.

10.Загальна характеристика античної філософії.

11.Основні школи і представникидосократичної філософії.

12.Натурфілософські погляди філософів мілетської школи.

13.Вчення Геракліта Ефеського про першоначала.

14.Вчення про буття у філософії елейської школи.

15.Софістична школа античності.

16.Діалектичний метод Сократа.

17.Вчення про “ідеї” Платона та їх співвідношення з реальним світом.

18.Платон: погляди на суспільство та державу.

19.Система категорій Аристотеля. Вчення про матерію і форму.

20.Загальна характеристика середньовічної філософії.

21.Християнство як світоглядна основа середньовічної філософії.

22.Основні етапи розвиткусередньовічної філософії.

23.Патристика (східний і західний варіанти). Вчення А.Аврелія.

24.Специфіка середньовічної схоластики.

25.Проблема унiверсалiй в середньовiчнiйфiлософiї.

26.Філософські погляди Т.Аквінського.

27.Натуралістичний і механістичний характер філософії Нового часу.

28.Основні проблеми та особливості новоєвропейської філософії.

29.Емпірична традиція новоєвропейської філософії.

30.Індуктивний метод Ф.Бекона.

31.Концепція “первинних” та “вторинних” якостей Д.Локка.

32.Теорія суспільного договору Т.Гоббса.

33.Дуалiзм філософії Р.Декарта.

34.Теорія «вроджених ідей» Р.Декарта.

35.Раціоналістичне вчення про метод Р.Декарта, правила методу.

36.Монізм у вченні про субстанцію Б.Спінози.

37.Вчення про монади Г.Лейбніца.

38. Основні ідеї філософії Відродження.

39.Основні проблеми німецької класичної філософії.

40. Філософські концепції І.Фіхте, Ф.Шеллінга.

41.Етичне вчення та категоричний імператив.І.Канта.

42.Характеристика філософської системи Г.Гегеля.

43. Вчення про свідоме та несвідоме (З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фромм).

44.Антропологічна філософія Л.Фейєрбаха.

45. Проблема свідомості у філософії.

46.Поняття волі, ірраціоналізм та волюнтаризм філософії А.Шопенгауера.

47. Філософські засади психоаналізу З.Фрейда.

48Поняття "колективного несвідомого" та "архетипу" в концепції К.Юнга.

49. Поняття та структура суспільної свідомості.

50.Основні етапи розвитку позитивізму.

51.Тлмачення людини в історії філософської думки.

52.«Філософія життя» як напрям європейської філософії ХІХ ст.

53.Головні ідеї творчостіФ.Ніцше.

54.ІнтуітивізмА.Бергсона.

55.Загальна характеристика напрямків світової філософії ХХ ст.

56. Поняття антропосоціогенезу.

57.Основні ідеї філософської позиції екзистенціалізму.

58.Проблема людини та її свободи у філософії Ж.П.Сартра.

59. Моделі культури і типи цивілізацій.

60.Загальна характеристика поняття "онтологiя".

 

 

Приклади тестових завдань:

 

Частина І.

10 тестових завдань (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, в кожному завданні кількість вірних відповідей – 1).

Оберіть правильну відповідь:

 

1.Термін «філософія» перекладається з грецької мови як:

а) «бачення істини»;

б) «жага до пізнання»;

в) «жага до мудрості»;

г) «любов до мудрості»

 

Частина ІІ.

10 тестових завдань (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, в кожному завданні кількість вірних відповідей – 1).

Вкажіть чи вірне твердження:

 

1 Фаталізм вважає, що людина здатна впливати на хід подій у власному житті та людській історії.

а) так;

б) ні

 

Частина ІІІ.

10 тестових завдань (кожне правильне завдання оцінюється в 2 бали, в кожному завданні декілька вірних відповідей).

Оберіть правильні відповіді:

 

1.Представниками філософії доби Відродження є:

а) Т.Аквінський;

б) М.Кузанський;

в) М.Коперник;

г) Дж.Бруно