КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

 

 

 

ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»

( Змістовий модуль 1 «Методологія наукових та організація наукових досліджень»)

 

 

ВСТУП

 

1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів із сучасною методологією науки, здобуття ними знань з методології, методики та організації наукової діяльності, оволодіння студентами методологією пізнання для забезпечення їхньої професійної соціалізації як науковців для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, ознайомлення студентів з основними аспектами захисту інтелектуальної власності.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

успішне опанування курсу  «Філософія» і знання теоретичних основ фахової дисципліни

Анотація навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є обов’язковою навчальною дисципліною, що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів. Першим модулем є «Методологія наукових та організація наукових досліджень». Для його викладання відведено 2,5 кредити (22 годин лекційних занять, 8 годин семінарських занять, 60 годин самостійної роботи студента). Заключна форма контролю – залік. В цьому модулі розкривається зміст понять «методологія», «методика», «методи дослідження», розуміння науки як дослідження, розглядаються конкретно-науковий, загально-науковий та філософський рівні методології. Окреслюється множина методологічних систем сучасної філософії науки. Розглядається структура теоретичного та емпіричного знання в єдності з методами теоретичного та емпіричного дослідження.

4. Завдання (навчальні цілі):

·        ознайомити студентів з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;

·        сформувати цілісне уявлення про науково-дослідницький процес;

·        забезпечити освоєння навиків формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження;

·        вдосконалити вміння у пошуку, добору й опрацюванні наукової інформації через точне формулюванні мети, задач і висновків дослідження.

·        дати знання щодо об’єктів та суб’єктів інтелектуальної власності, законодавчого врегулювання відносин у сферах, що пов’язані із використанням об’єктів інтелектуальної власності, ознайомити із нормами міжнародного та вітчизняного законодавства у цій сфері, ефективними способами захисту прав інтелектуальної власності.

 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 №

 

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

самост. робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1 Методологія наукових досліджень

1

Поняття про науку та наукові дослідження

2

 2

 8

 

2

Загальна характеристика методології

2

 

 6

 

3

Методи емпіричного та теоретичного досліджень, структура емпіричного та теоретичного знання.

2

 2

 6

 

4

Множина методологічних систем.

4

 

 6

 

Змістовий модуль 2 Загальна організація наукових досліджень

6

Система організації науково-пізнавальної діяльності

2

 

 6

 

7

Базова модель процесу наукового дослідження

2

 

 6

 

8

Пошук й опрацювання наукової інформації

2

 2

 8

 

9

Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист

2

 2

 8

 

10

Методика підготовки й оформлення публікацій

2

 

 6

 

11

Підсумкова комплексна робота

2

 

 

 

 

УСЬОГО:

22

 8

60

 

 

 Загальний обсяг  90  год. в тому числі:

Лекції – 22 год.

Семінари – 8 год.

Самостійна робота – 60 год.

Форма контролю – залік.

 

Змістовий модуль 1 Методологія наукових досліджень

Лекція 1. Поняття про науку та наукові дослідження

Поняття науки. Виникнення та еволюція науки. Наука як система знань. Характерні ознаки та функції науки. Поняття наукового дослідження. Види та ознаки наукового дослідження. Класифікація наукових досліджень Організація наукової діяльності в Україні.

 

Заняття 1. Наука й наукові дослідження у сучасному світі

1. Основні підходи до розуміння науки.

2. Особливості наукової діяльності.

3. Принципи, норми і критерії наукового знання.

4. Рівні методологічної організації науки.

5. Глобальні наукові революції і типи наукової раціональності.

 

Індивідуальне завдання:

Виконати дослідження на тему «Чи є обрана мною галузь знання наукою?»

Структура роботи:

-  визначити основні ознаки науки;

-  за їх характерними особливостями розглянути обрану галузь знання;

-   зробити висновок щодо обраної галузі знання.

 

Проблемні теми для обговорення:

1. Види та ознаки наукового дослідження.

2. Теоретичні та методологічні принципи науки.

3. Наукова ідея, науковий принцип. Наукові поняття та гіпотези.

4. Фундаментальні наукові дослідження.

 

Література:

Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки : підручник. – К., ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / І. С. Добронравова, О. В. Руденко, Л. І. Сидоренко та ін. ; за ред. І. С. Добронравової (ч. 1), О. В. Руденко (ч. 2). – К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. – 607 с.

Голдстейн М., Голдстейн И.Ф. Как мы познаем. Исследование процесса научного познания. – М.: Знание, 1984.

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. – М., 1998.

Основи методологія та організації наукових досліджень: Навч. Посібник/ за ред.. А.Є.Конверського. – К.: Цент учбової літератури, 2010. – С.5-105.

Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М.: Изд-во «Гардарики», 2006.

 

Лекція 2. Загальна характеристика методології

Основні поняття: метод, методика, засіб, алгоритм дій.  Об'єктивна основа застосовності методів.  Типологія методів.  Філософські та загальнонаукові методи. Методологія як філософська дисципліна –  історія методології, методологічний аспект наукового пізнання, роль і функції  методології в сучасній науці.

 

Лекція 3. Методи емпіричного та теоретичного досліджень, структура емпіричного та теоретичного знання

Методи емпіричного пізнання: спостереження просте й інструментальне, вимоги до наукового спостереження, дані спостереження, процедура виміру, методи виміру, проблема наукового факту, експеримент, види експериментів, вимоги до експерименту. 

Форми теоретичного пізнання та їх методологічна роль: проблема, ідея, гіпотеза, концепція, модель, закон, теорія.   Методи теоретичного пізнання: теоретичні конструкти, ідеалізація, математичний апарат, формалізація, аксіоматизація, гіпотетико-дедуктивний метод, системний метод дослідження, моделювання.

 

Заняття 2. Методологія, методика і методи наукового дослідження

1. Поняття наукового методу. Метод, методологія, методика.

2. Основні етапи організації стандартного наукового дослідження.

3. Основні методи наукового дослідження: емпіричні, теоретичні, загальнонаукові.

4. Роль експерименту, індукції та дедукції у методологічному розвитку науки.

5. Популярні методологічні моделі: гіпотетико-дедуктивна і емпірична індуктивна.

6. Методологічні процедури верифікації, обґрунтування і фальсифікації.

 

Проблемні теми для обговорення:

1. Методологія теоретичних досліджень.

2.Прикладні наукові дослідження

3. Формулювання теми наукового дослідження.

4. Постановка проблеми.

5. Застосування дедуктивного та індуктивного методів.

6. Метод системного аналізу.

 

Література:

Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки : підручник. – К., ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / І. С. Добронравова, О. В. Руденко, Л. І. Сидоренко та ін. ; за ред. І. С. Добронравової (ч. 1), О. В. Руденко (ч. 2). – К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. – 607 с

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология.- М., 1998.

Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів. – К.: ВПЦ "Київський університет", – 2010.

Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

 

Лекція 4. Множина методологічних систем

Загальнонаукові методологічні принципи: вимоги до теорії, перевіреність, максимальна спільність, простота, прогностичні можливості.  Методологічні традиції і теорії: емпіризм, раціоналізм, конвенціоналізм, прагматизм, критичний раціоналізм, релятивізм, історизм. Методологічний анархізм як проблема. Методологічне забезпечення міждисциплінарних досліджень.

 

Змістовий модуль 2 Загальна організація наукових досліджень

 

Лекція 5. Система організації науково-пізнавальної діяльності

Наука як соціальний інститут. Забезпечення умов для наукової діяльності.  "Лабораторне життя": організація роботи кафедри, відділу, лабораторії.  Система підготовки й атестації наукових кадрів. Система вищої освіти.  Аспірантура.  Докторантура. Науковий ступінь і нормативні вимоги до вченого.  Система вчених рад.  

 

Лекція 6.  Базова модель процесу наукового дослідження

Актуалізація проблеми й формулювання теми наукового дослідження. Вихідні ідеї та робочі гіпотези. Експериментальна база та обробка емпіричних даних. Створення концепції. Презентація результатів дослідження: актуальність, мета, завдання, об'єкт і предмет дослідження.   

 

Лекція 7. Пошук й опрацювання наукової інформації

Сукупність наукового знання: збереження, обробка, використання. Система наукової комунікації.  Інформатизація і проблема створення єдиного комунікативного простору. . Пошук інформації у процесі наукової роботи. Електронний пошук наукової інформації. Проблема інтерпретації даних. Джерела вторинної наукової інформації. Методи опрацювання інформації.

 

Заняття 3. Аналіз використаної у дослідженні літератури

Формою виконання є написання роботи: "Аналіз використаної літератури" та представлення її у вигляді доповіді.  

Виконується у письмовому вигляді.  Обсяг 2-3 друкарських сторінки.

Завдання являє собою аналіз джерел вторинної інформації –  списку літератури, використаної при написанні кваліфікаційної роботи.

Структура роботи:

- інформація про кваліфікаційну роботу: назва, мета та завдання, план роботи, короткі висновки;

- опис процесу пошуку інформації;

- критерії відбору літератури;

- структура відібраних джерел та методи їх аналізу;

- самооцінка якості відпрацювання джерельної бази бакалаврської роботи: що і чому ви зробили б не так, якби виконували цю роботу зараз.

 

Лекція 8. Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист

Загальна характеристика видів кваліфікаційних робіт.

Курсова, бакалаврська, дипломна, магістерська роботи, кандидатська дисертація, докторська дисертація. Послідовність виконання курсових і кваліфікаційних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра і магістра. Підготовчий етап роботи над курсовою (кваліфікаційною) роботою. Робота над текстом курсової (кваліфікаційної) роботи. Оформлення курсової і кваліфікаційної робіт.

Загальна схема підготовки дисертаційного дослідження.  Вибір і затвердження теми. План роботи. Вимоги до змісту та до оформлення.  Порядок захисту.

 

Заняття 4. Методологія і методика бакалаврської роботи

Формою виконання є написання роботи: за темою: "Методологія і методика бакалаврської роботи". Та представлення її у вигляді доповіді.

Обсяг 2-3 друкарських сторінки. Підготовка даного завдання включає аналіз методики написання бакалаврської роботи й аналіз використовуваних у дослідженні методів.

Структура роботи:

- історія написання роботи: формулювання теми, проблеми, ідеї, етапи дослідження;

- предмет, об’єкт, цілі та задачі роботи;

- використані методи та методики, ефективність і правомірність їх використання;

- самооцінка курсової роботи: чи закінчена дана тема дослідження і що мене цікавить в магістерському дослідженні.

 

 

Лекція 9. Методика підготовки й оформлення публікацій

Наукова публікація як представлення результатів наукового дослідження.  Види наукових публікацій. Наукова монографія. Наукова стаття. Тези наукової доповіді (повідомлення). Наукова доповідь (повідомлення).

Правила оформлення наукових публікацій

Використання програми Microsoft Word для оформлення наукових робіт значного обсягу (монографій, дисертацій, авторефератів, підручників тощо.

 

 

Підсумковий контроль знань

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна

1.     Про вищу освіту [Текст]: закон України. К. : Парламентське вид-во, 2014.

2.     Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс]. Електрон, дан. К.: Верховна Рада України. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19 Назва з екрану.

3.     Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Підручник. Київ: «Київський університет», 2008.

4. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / І. С. Добронравова, О. В. Руденко, Л. І. Сидоренко та ін. ; за ред. І. С. Добронравової (ч. 1), О. В. Руденко (ч. 2). – К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. – 607 с

5.  Ковальчук, В. В.Основи наукових досліджень [Текст]: навчальний посібник. К. : ВД «Професіонал», 2005.

6.     Коровайченко, Ю.М. Аlmamater, або як стати справжнім студентом К.: "ВМУРоЛ", 2003.

7.     Мороз І.В. Структура дипломних,  кваліфікаційних робіт та вимоги до їх  написання, оформлення та захисту. К., 1997.

8.     Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. М., 1998.

9.     Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнтів. К.: "Центр учбової літератури", 2010.

 

Додаткова:  

 

1.     Быков В.В. Научный эксперимент. М., 1989.

2.     Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления. К., 1990.

3.     Добронравова  І.С. Норми наукового дослідження в нелінійному природознавстві // Філософська думка. 1999. №4. С.36-48.

4.     Добронравова І.С. Практична філософія науки. Суми : Університетська книга, 2017.

5.     Довідник здобувача наукового ступеня: Зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації. / Упоряд. Ю.І. Цеков; Попереднє слово Р.В. Бойка.  К. : Ред. "Бюл. ВАК України", 1999.

6.     Кандидатська дисертація: принципи, методи, техніка, технологія: Навчальний посібник для аспірантів. /Скл. С.С. Єрмаков. Х.: ХХІІІ, 1998.

7.     Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов. М.: Ось-85, 1997.

8.     Джеффри Р.К. Логика принятия решений.  М., 1972.

9.     Кун Т. Структура научных революций. М.,1975.

10.   Лаудан Л. Наука и ценности. (Главы из книги.) // Современная философия науки. М., 1994.

11.    Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М.,1995.

12.     Основы научных исследований. Учебник для технических вузов. / Под ред. Кружова В.И., Попова В.В.  М.: Высшая школа, 1999.

13.  Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983.

14.   Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000.

15.    Фейерабенд П. Избранные работы по методологии науки. М., 1986.

16.  Эко Умберто, Какнаписатьдипломнуюработу. Гуманитарные науки: учебно-методическоепособие. М.: Книжныйдом "Унивеситет", 2003. 

 

Питання на залік

1. Наукова діяльність. Види наукової діяльності.

2. Історичні етапи науки.

3. Наука XX століття і початку XXI століття: характерні особливості.

4. Види та ознаки наукового дослідження.

5.  Теоретичні та методологічні принципи науки.

6. Наукова ідея, науковий принцип. Наукові поняття та гіпотези.

7. Методологія наукового дослідження.

8. Фундаментальні наукові дослідження.

9. Прикладні наукові дослідження.

10. Філософські методи та їх роль у науковому пізнанні

11. Загальнонаукові методи дослідження.

12. Організація наукової діяльності в Україні.

13. Застосування дедуктивного та індуктивного методів.

14. Метод системного аналізу.

15. Процеси наукового дослідження. Загальна характеристика.

16. Формулювання теми наукового дослідження.

17. Постановка проблеми наукового дослідження.

18. Визначення мети, завдань, об'єкта і предмета дослідження.

19. Виявлення і ознайомлення з основними літературними та архівними джерелами.

20. Методологія теоретичних досліджень.

21. Наукова інформація та способи її пошуку.

22. Пошук інформації в процесі наукової роботи. Загальна характеристика.

23. Поняття «інформаційний пошук». Етапи інформаційного пошуку.

24. Визначення теми інформаційного пошуку, а також його хронологічних, мовних та географічних меж.

25. Джерела пошуку інформації, їх класифікація.

26. Джерела первинної та вторинної інформації.

27. Характеристика масиву інформаційних матеріалів.

28. Бібліографічний пошук інформації з суспільних наук.

29. Пошук бібліографічної інформації в каталогах і картотеках.

30. Електронні засоби пошуку інформації.

31. Наукова публікація. Поняття. Функції основні види.

32. Наукова монографія.

33. Наукова стаття та її структурні елементи.

34. Тези наукової доповіді. Правила їх написання.

35. Правила оформлення публікацій.

36. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження.

37. Завдання магістерської роботи.

38. Вибір та уточнення теми магістерської роботи, підбір та вивчення літератури

39. Структура магістерської роботи.

40. Процедура підготовки і захисту магістерської роботи.