КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

 

 

 

ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» ( Змістовий модуль 1«Методологія наукових та організація наукових досліджень»)

 

 

ВСТУП

 

1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів із сучасною методологією науки, здобуття ними знань з методології, методики та організації наукової діяльності, оволодіння студентами методологією пізнання для забезпечення їхньої професійної соціалізації як науковців для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, ознайомлення студентів з основними аспектами захисту інтелектуальної власності.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

успішне опанування курсу  «Філософія» і знання теоретичних основ фахової дисципліни

Анотація навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є обов’язковою навчальною дисципліною, що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів. Першим модулем є «Методологія наукових та організація наукових досліджень». Для його викладання відведено 2,5 кредити (22 годин лекційних занять, 16 годин семінарських занять, 45 годин самостійної роботи студента). Заключна форма контролю – залік. В цьому модулі розкривається зміст понять «методологія», «методика», «методи дослідження», розуміння науки як дослідження, розглядаються конкретно-науковий, загально-науковий та філософський рівні методології. Окреслюється множина методологічних систем сучасної філософії науки. Розглядається структура теоретичного та емпіричного знання в єдності з методами теоретичного та емпіричного дослідження.

4. Завдання (навчальні цілі):

·        ознайомити студентів з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;

·        сформувати цілісне уявлення про науково-дослідницький процес;

·        забезпечити освоєння навиків формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження;

·        вдосконалити вміння у пошуку, добору й опрацюванні наукової інформації через точне формулюванні мети, задач і висновків дослідження.

·        дати знання щодо об’єктів та суб’єктів інтелектуальної власності, законодавчого врегулювання відносин у сферах, що пов’язані із використанням об’єктів інтелектуальної власності, ознайомити із нормами міжнародного та вітчизняного законодавства у цій сфері, ефективними способами захисту прав інтелектуальної власності.

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

 

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

самост. робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1

1

Наука і наукові дослідження в сучасному світі

2

 2

 6

 

2

Загальна характеристика наукової методології

2

 

 4

 

3

Форми і методи емпіричного та теоретичного пізнання

4

 2

 6

 

4

Методологічні принципи та концепції. Актуальні проблеми сучасної методології науки

4

 

 8

 

Змістовий модуль 2

5

Система організації науково-пізнавальної діяльності

2

 

 6

 

6

Базова модель процесу наукового дослідження

2

 2

 6

 

7

Пошук й опрацювання наукової інформації

2

 

 4

 

8

Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист. Методика підготовки й оформлення публікацій

2

 2

 5

 

 

Лекція 1. Наука і наукові дослідження в сучасному світі.

 

Наука як система знань , соціальний інститут та дослідницька діяльність.  Ідеали і норми наукового дослідження – складова системи засад науки. Історична зміна системи засад науки як зміна типів наукової раціональності.

Класичний,некласичний та постнекласичний типи наукової раціональності.

 

Лекція 2. Загальна характеристика наукової методології.

 

Основні поняття: метод, методика, засіб, алгоритм дій.  Об'єктивна основа застосовності методів.  Типологія методів.  Філософські та загальнонаукові методи. Методологія як філософська дисципліна –  історія методології, методологічний аспект наукового пізнання, роль і функції  методології в сучасній науці.

Лекція 3. Форми і методи емпіричного та теоретичного пізнання.

Методи емпіричного пізнання: спостереження просте й інструментальне, вимоги до наукового спостереження, дані спостереження, процедура виміру, методи виміру, проблема наукового факту, експеримент, види експериментів, вимоги до експерименту. Форми теоретичного пізнання та їх методологічна роль: проблема, ідея, гіпотеза, концепція, модель, закон, теорія.   Методи теоретичного пізнання: теоретичні конструкти, ідеалізація, математичний апарат, формалізація, аксіоматизація, гіпотетико-дедуктивний метод, системний метод дослідження, моделювання.

Лекція 4. Методологічні принципи та концепції. Актуальні проблеми сучасної методології науки.

Загальнонаукові методологічні принципи: вимоги до теорії, перевірність, максимальна спільність, простота, прогностичні можливості.  Методологічні традиції і теорії: емпіризм, раціоналізм, конвенціоналізм, прагматизм, критичний раціоналізм, релятивізм, історизм. Методологічний анархізм як проблема. Методологічне забеспечення міждісциплінарних досліджень.

Лекція 5. Система організації науково-пізнавальної діяльності.

Наука як соціальний інститут. Забезпечення умов для наукової діяльності.  "Лабораторне життя": організація роботи кафедри, відділу, лабораторії.  Система підготовки й атестації наукових кадрів. Система вищої освіти.  Аспірантура.  Докторантура. Науковий ступінь і нормативні вимоги до вченого.  Система вчених рад.  Вища атестаційна комісія: основні функції. 

 

 

Лекція 6.  Базова модель процесу наукового дослідження.

Актуалізація проблеми й формулювання теми наукового дослідження. Вихідні ідеї та робочі гіпотези. Експериментальна база та обробка емпіричних даних. Створення концепції. Презентація результатів дослідження: актуальність, мета, завдання, об'єкт і предмет дослідження.   

Лекція 7. Пошук й опрацювання наукової інформації.

Сукупність наукового знання: збереження, обробка, використання. Система наукової комунікації.  Інформатизація і проблема створення єдиного комунікативного простору. Пошук наукової інформації. Проблема інтерпретації даних. Джерела вторинної наукової інформації. Методи опрацювання інформації.

Лекція 8. Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист. Методика підготовки й оформлення публікацій.

Бакалаврська, дипломна, магістерська роботи, кандидатська дисертація, докторська дисертація. Загальна схема підготовки дисертаційного дослідження.  Вибір і затвердження теми. План роботи. Вимоги до змісту та до оформлення.  Порядок захисту.

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна

 

·        Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня філософія науки. – К., 2009.

·        Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки.    Підручник. Київ: «Київський університет», 2008.

·        Идеалы и нормы научного исследования. – Минск, 1981.

·        Лудченко А.А. и др. Основы научных исследований: Учебное пособие. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.

·        Мороз І.В. Структура дипломних,  кваліфікаційних робіт та вимоги до їх  написання, оформлення та захисту. - К., 1997.

·        Колесников О. В. Основи наукових досліджень: Навч. посіб.  – К.: Центр учбової літератури, 2011.

·        Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. – М., 1998.

·        Основи науково-дослідної роботи: навчальний посібник для студентів, аспірантів та докторантів філософського факультету / Упоряд. А.Є. Конверський, В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко, В.А. Бугров, І.В. Кондратьєва; за ред. д-ра філос. Наук, проф. А.Є. Конверського. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2004.

·        Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.

·        Швырев В.С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. – М., 1978.

·        ШейкоВ.М., Кушнаренко Н.М. Организація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-є вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003.

 

Додаткова:  

 

·        Баженов Л.Б. Строение и функции естественонаучной теории.- М., 1986.

·        Быков В.В. Научный эксперимент. - М., 1989.

·        Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления. - К., 1990.  

·        Добронравова  І.С. Норми наукового дослідження в нелінійному природознавстві // Філософська думка. 1999. №4. С.36-48.

·        Добронравова І.С. Практична філософія науки. – Суми : Університетська книга, 2017.

·        Довідник здобувача наукового ступеня: Зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації. / Упоряд. Ю.І. Цеков; Попереднє слово Р.В. Бойка. - К. : Ред. "Бюл. ВАК України", 1999.

·        Кандидатська дисертація: принципи, методи, техніка, технологія: Навчальний посібник для аспірантів. /Скл. С.С. Єрмаков. - Х.: ХХІІІ, 1998.

·        Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов. - М.: Ось-85, 1997.

·        Джеффри Р.К. Логика принятия решений. - М., 1972.

·        Кун Т. Структура научных революций. – М.,1975.

·        Лаудан Л. Наука и ценности. (Главы из книги.) // Современная философия науки. М., 1994.

·        Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. –М.,1995.

·        Основы научных исследований. Учебник для технических вузов. / Под ред. Кружова В.И., Попова В.В. - М.: Высшая школа, 1999.

·        Поппер К. Логика и рост научного знания. - М., 1983.        

·        Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000.

·        Фейерабенд П. Избранные работы по методологии науки. М., 1986.

 

Інформація до виконання самостійної роботи

Формою виконання самостійної роботи з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для магістрів 1 курсу відділення “політологія» є написання реферату з самостійно обраної студентом теми з переліку тем рефератів, поданих нижче, або виконання роботи: "Методологія і методика власного наукового дослідження". Обсяг її – 4-5 друкарських сторінок. Підготовка даного завдання включає аналіз методики написання власної бакалаврської роботи і аналіз використовуваних у дослідженні методів. 

Схема виконання даної роботи:

- історія написання роботи: формулювання теми, проблеми, ідеї, етапи дослідження;

- теоретична і методологічна основа роботи;

- цілі і задачі роботи;

- результати роботи та їх самооцінка;

- використані методи та методики, ефективність і правомірність їх використання;

- самооцінка бакалаврської роботи: що і чому ви зробили б не так, якби виконували цю роботу зараз. 

Теми рефератів

1.     Розуміння науки як системи знань, соціального інституту та дослідницької

     діяльності в різних методологічних системах.

2.     Принципи та критерії наукового пізнання.

3.     Історична зміна системи засад науки як зміна типів наукової раціональності. 

4.     Специфіка класичного, некласичного та постнекласичного типів наукової раціональності.

5.     Методологія, методика та організація наукового дослідження: порівняльний аналіз.

6.     Основні етапи наукового дослідження.

7.     Норми наукового дослідження як методологічні принципи. Різноманітність конкретно-наукових методологій.

8.     Методи емпіричного та теоретичного досліджень, структура емпіричного та теоретичного знання.

9.     Експеримент і спостереження. Процедури переходу від даних  спостереження до емпіричних залежностей і наукових фактів.  

10.           Роль індукції та дедукції у методологічному розвитку науки.

11.           Роль експерименту у методологічному розвитку науки.

12.           Проблема, гіпотеза, теорія.

13.           Особливості побудови наукової теорії.

14.           Гіпотетико-дедуктивна модель наукового дослідження.

15.           Основні методологічні концепції ХХ-ХХІ ст.

16.           Специфіка нелінійної методології трансдисциплінарних та міждисциплінарних досліджень.  

17.           Особливості наукової діяльності.

18.           Організація і методологія наукової діяльності в Україні.

19.           Загальна характеристика видів кваліфікаційних робіт.

20.           Загальна схема підготовки дисертаційного дослідження. 

 

Питання до заліку

 

1.     Наука як система знань , соціальний інститут та дослідницька діяльність. 

2.     Історична зміна системи засад науки як зміна типів наукової раціональності.

3.     Загальна характеристика наукової методології.

4.     Філософські та загальнонаукові методи.

5.     Основні методи емпіричного пізнання.

6.     Форми теоретичного пізнання та їх методологічна роль.

7.     Основні методи теоретичного пізнання.

8.     Методологічні традиції і теорії.

9.     Загальнонаукові методологічні принципи.

10.           Система підготовки й атестації наукових кадрів.

11.           Науково-дослідницька діяльність студентів: цілі, задачі, форми. 

12.           Базова модель процесу наукового дослідження.

13.           Пошук й опрацювання наукової інформації. 

14.           Можливості й обмеженість сучасних інформаційних технологій.

15.           Методика роботи з текстом як з джерелом наукової інформації. 

16.           Курсова робота: основні вимоги до підготовки й оформлення.

17.           Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження.

18.           Наукова публікація як представлення результатів наукового дослідження.

19.           Методика підготовки й оформлення публікацій.

20.           Основні вимоги до дисертаційного дослідження.