ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Семінар 1. Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини

1. Специфіка філософії як знання і світогляду. Місце і роль філософії в житті суспільства і людини.

2. Сутність і структура світогляду.

3. Основні історичні типи світогляду.

 

Література 

Основна

1.  Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – С. 7-36. 

2. Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – С. 18-36.

3. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 8-24.

4. Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 9-35.

5. Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. –  С. 11-22.

 

Додаткова 

·            Мамардашвили М.К. Введение в философию // Мамардашвили М.К. Необходимостьсебя. Введение в философию: доклады, статьи, философскиезаметки / Ю.П. Сенокосов (сост., общ. ред.). – М.: Лабиринт, 1996.

·            Рассел Б. Проблемыфилософии. Пер. с англ. / Общ. ред., послесл. и примеч. А. Ф. Грязнова. – М.: Республика, 2000.

·            Виндельбанд В. Чтотакоефилософия // Виндельбанд В. Избранное: Дух и история / Пер. с нем. – М.: Юристъ, 1995.

·            Ортега-и-Гассет X. Чтотакоефилософия? – М.: Наука, 1991. – С. 51-192. 

·            Рассел Б. Чтотакоефилософия? // Бертран Рассел. Искусствомыслить / Общ. ред., сост. и предисл. О.А. Назаровой; [Пер. с англ. Козловой Е.Н. и др.]. – М.: Идея-Пресс, Доминтеллектуальной книги, 1999.

·            Хайдеггер М. Чтотакоефилософия? // Вопросыфилософии. – 1993.

 

Семінар 2. Антична філософія 

1.             Передумови виникнення і специфіка функціонування античної філософії.

2.             Основні школи досократичного етапу античності.

2.     Філософські погляди Сократа.

3.     Філософська теорія Платона.

4.     Філософська система Аристотеля.

 

Література

Основна 

1.  Асмус В.Ф. Античнаяфилософия: – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2001. – С. 7-14, 68-124.

2.  Історія філософії: Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2006. – C. 78-178.

3. Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – С. 59-76.

4. Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 29-39.

5.  Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековойфилософии: Учеб. пособие для вузов.  – М.: Высшая школа, 1991. – С. 74-92.

 

Додаткова 

·                   Гомперц Т. Греческиемыслители. – СПб: Алетейя, 1999.

·                   Мамардашвили М. Лекции по античнойфилософии. — М.: Аграф, 2002.

·                   АврелійМарк. Наодинці з собою. – Сімферополь: Реноме. 1998.

·                   Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. і передм. О. Кислюка. – К.: Основи, 2003. – С. 15-98.

·                   Платон. Держава / Пер. з давньогр. Д. Коваль. – К.: Основи, 2000. – С.7-106.

·                   Цицерон. Об обязанностях. – М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1998.    

 

Семінар 3. Головні ідеї філософії Середньовіччя та Відродження

1.    Загальна характеристика філософії Середньовіччя.

2. Головні теологічні проблеми Середньовіччя та їх філософські інтерпретації: полеміка між номіналізмом і реалізмом;проблема співвідношення віри і знання;проблема людини: душа і тіло.

3. Гуманізм та новий ідеал людини епохи Відродження.

4. Філософія М.Кузанськго.

5. Наука епохи Відродження (Л.да Вінчі, М.Коперник).

6. Пантеїзм Дж.Бруно.

7. Відділення фізики від метафізики (Г.Галілей, Кеплер).

 

Література:

Основна

Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця – К., 2006.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005.

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка – К., 1997.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: "Основи", 1995.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 53-64.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова

Августин Святий. Сповідь. – К.: Основи, 1996.

Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевой «Політики». – К.: Основи. – 2003.

Боецій. Розрада від філософії. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002.

Данте Алигьери. Божественнаякомедия. – М., 1992.

Кузанский Н. Об ученомнезнании. – Соч. 2-х т. – М., 1979 – Т.1 /http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/kuzanski.html

Лосев А. Ф. ЭстетикаВозрождения. – М., 1978.

Мак`явеллі Н. Державець. – К., 1998.

Монтень М. Опыты. – М., 1992.

Мор Т. Утопия. – М., 1978.

 

Семінар 4. Філософія Нового часу

1. Загальна характеристика філософії Нового часу.

2. Проблема методу в філософії Нового часу ( Ф.Бекон, Р.Декарт).

3. Проблема емпіризму в філософії Ф.Бекона (програма “великого відновлення наук”, концепція “ідолів”).

4. Проблема раціоналізму в філософії Р.Декарта (принцип методичного сумніву, теза “cogitoergosum” , вчення про “вроджені ідеї”).

5. Англійська традиція в філософії Нового часу: ознаки та представники:

 а) філософія Т.Гоббса. б) пізнавальна концепція Д.Локка. в) суб’єктивно-ідеалістичний підхід Дж.Берклі. г) агностицизм Д.Юма.

6. Загальна характеристика раціонального напрямку філософії Нового часу: ознаки та представники:  а) проблема субстанції у Новий час: Декарт, Спіноза, Ляйбніц. б) теорія пізнання Б.Спінози. в) гносеологічна концепція Ляйбніца.

 

Література:

Основна

Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця – К., 2002.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005.

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка – К., 1997.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: "Основи", 1995.

Реале Д., Антисери Д. Западнаяфилософия от истоков до наших дней. В 4т. – СПб., 1994-1997.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 64-78.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова

Бэкон Ф. Великоевосстановление наук //Соч.: В 2т. – М., 1972 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/bacon/idol.html

Бэкон Ф. НовыйОрганон //Соч.: В 2т. – М., 1972.  /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/bacon/idol.html

Гоббс Т. Левіафан. – К., 2000.

Г`юм Д. Трактат про людську природу. – К., 2003.

Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – К., 1994.

Декарт Р. Міркування про метод. – К.: Тандем, 2001.

Декарт Р. Метафізичні розмисли. – К.: Юніверс, 2000.

Лейбниц Г.В. Монадология // Соч. в 4 т. – М., 1982. – Т.1 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/leibnitz/mon.html

Лябніц Г.-В. Принципи природи і благодаті, засновані на раціо // Філософська думка: український науково-теоретичний часопис. – К., 2008. – № 4. –С. 25–43.

Лок Д. Два трактати про врядування. К., 2001.

Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду. – К., 2001.

Спиноза Б. Этика // Избр. произв.: В 2 т. – М., 1957, – Т.2 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/spinoza/01/00.html

 

Семінар 5. Німецька класична філософія 

1. Загальна характеристика німецької класичної філософії.

          2. Філософська теорія І. Канта.    

          3. Філософська система Г. Гегеля. Теорія діалектики.

          5. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха.

 

Література 

Основна

1. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – С. 93-107. 

2. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – С. 333-353, 387-407.

3. Кузнецов В.Н. Немецкаяклассическаяфилософия: Учеб. / В.Н. Кузнецов. –2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2003. – С. 9-68, 215-295, 306-357.

4. Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 53-176, 313-371, 515-539.

5. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – C. 141-160.

Додаткова

·        Гулыга А. В. Философскиебиографии: (Кант, Гегель, Шеллинг). – 3-е изд., испр. – М.: Соратник, 1994.

·        Гегель Г. Энциклопедияфилософских наук. В 3 т.- М., 1974

·        Овсянников М. Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1971.

·        Кант И. Пролегоменыковсякойметафизике, могущей появиться как наука//Кант И. Соч. в 6-ти т. - М., 1965. Т.4.

·        Суслова Л.А. ФилософияИммануила Канта. – М.: Просвещение, 1991. 

 

Семінар 6. Основні напрямки сучасної філософії

1.     Криза класичної філософії в середині ХІХ ст. і становлення нових філософських напрямків.

2.     Ірраціоналізм і волюнтаризм філософії А.Шопенгауера.

3.     Критичний раціоналізм та ірраціонально-екзистенційна філософія С.К’єркегора.

4.     Основні концепції “Філософії життя” (Ф.Ніцше, А.Бергсон, В.Дільтей).

5.     Філософські засади психоаналізу, вчення про несвідоме (З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фромм).

6.     Прагматизм як напрям сучасної філософії (Ч.Пірс, У.Джеймс, Д.Дьюї).

7.     Основні етапи розвитку позитивізму:

а) позитивізм О.Конта, Г.Спенсера, Дж.Мілля;

б) емпіріокритицизм Е.Маха та Р.Авенаріуса;

в) конвенціоналізм А.Пуанкаре та П.Дюгема;

г) неопозитивізм (М.Шлік, Р.Карнап);

д) аналітична філософія (Б.Расел, Л.Вітгенштейн);

є) критичний раціоналізм К.Поппера;

ж) історична школа філософії науки (Т.Кун, І.Лакатос, П.Фейерабенд).

8. Структуралізм як методологія гуманітарного пізнання (К.Леві-Стросс, М.Фуко).

9.       Феноменологія Е.Гусерля.

10.  Екзистенціальна філософія: К.Ясперс, А.Камю, Ж.-П.Сартр.

11. Сучасна релігійна філософія (неотомізм, персоналізм).

 

Література:

Основна

Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця – К., 2002.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005.

Орлов С.В. Историяфилософии. – СПб., 2006.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 94-122.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова

ВітгенштайнЛю Логіко-філософський трактат. – К., 1995.

Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. – Л., 2007.

Гуссерль Е. Криза європейської філософії // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

Гейзінга Й. Homoludens. – К, 1994.

Джеймс В. Що таке прагматизм. – К., 2000.

Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

Камю А. Бунтующийчеловек. М., 1990.

Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

Карнап Р. Преодолениеметафизикилогическиманализомязыка // Вестник МГУ”, сер. 7 “Философия”, № 6, 1993, с. 11-26

Кун Т. Структура научныхреволюций. – М., 1975 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/kuhn/01/00.html

Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 1997.

Ліотар Ж.-Ф. Постмодерністська ситуація // Після філософії: кінець чи трансформація? – К., 2000 – С.71-90.

Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

Поппер К. логика и ростнаучногознания. – М., 1983.

Рікер П. Конфлікт інтерпретацій // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Л.,1996.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – К., 2001.

Теяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1987.

Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-х т. – К., 1995.

Шопенгавер, А. Світ як воля і уявлення // Мислителі німецького романтизму. Івано-Франківськ. – Вид-во "Лілея-НВ", 2003.

 

Семінар 7. Українська філософія

1. Зародження філософських учень у Київській Русі та їхні специфічні особливості.

2. Філософська освіта в Києво-Могилянській Академії.

3. Філософія в Україні в другій половині 18– на початку 21 століття

4. Філософські погляди: Г.Сковороди, М.Драгоманова, М.Грушевського, В.Винниченка, Д.Донцова.

 

Література

Основна

Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и eгoвремя. - М., 1990.

Попович М.В. Мировоззрение древнихславян. - Киев, 1985.

Філософія Відродження на Україні / Відп. ред. М.В.Кашуба. -К,1990.

Философскаямысль в Киеве: историко-философскийочерк / Отв. ред. В.И.Шинкарук. - Киев, 1982.

 

Додаткова

Іларіон Митрополит КиївськийСлово про закон і благодать // Україна: філософськийспадокстоліть. Т 1. - К., 2000. – С. 147-157.

Гізель І. Працяіззагальноїфілософії. Метафізичний трактат // Україна: філософськийспадокстоліть. Т 1. - К., 2000. – С. 287-303.

Прокопович Ф. Суть, походження та видипочуттів // Україна: філософськийспадокстоліть. Т 1. - К., 2000. – С. 310-322.

Сковорода Г. Розмовап’ятимандрівників про істиннещастя в житті // Україна: філософськийспадокстоліть. Т 1. - К., 2000. – С. 324-331 .

Юркевич П. Cepцe та йогозначення у духовномужиттілюдини, згідно з ученням слова Божого // Юркевич, П. Д. Вибране. – К., 1993. – С.73-114.

Франко І. Щотакепоступ? http://ukrclassic.com.ua/katalog/f/franko-ivan/2123-ivan-franko-shcho-take-postup

Чижевський Д. Філософія і національність // Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000. – С. 606-616.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 

Семінар 1. Теоретичне усвідомлення проблеми буття:

філософська онтологія

1.    Основні етапи розвитку уявлень про буття в історії філософської думки

2. Поняття матерії та її структура:

а) проблема протилежності матерії та свідомості;

б) відмінність філософського поняття матерії від природничо-наукового;

в) проблема самоорганізації та системності матеріального світу.

3. Проблема детермінізму як принципу філософського пояснення світу.

4. Простір і час як форми буття матерії. Субстанціональна і реляційна концепції простору і часу.

5. Рух як спосіб існування матерії.

  

Література:

Основна

Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия. – СПб., 2006.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. – К., 2002.

Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / Іван Федотович Надольний (ред.). – К., 2001.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 288-325.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова

Кедров Б.М. Научнаяконцепциядетерминизма // Современныйдетерминизм: Законыприроды. – М., 1973.

Кедров Б.М. Эволюцияпонятияматерии в философии и естествознании // Вопр. философии, – 1975. – № 8.

Молчанов В.И. Время и сознание. – М., 1988.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології / Пер. з фр. В. Лях, П. Таращук. – К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001.

Хакен Г. Синергетика. – М., 1980.

Юдин Э.Г. Системныйподход и принцип деятельности. – М., 1978.

 

Семінар 2. Проблемасвідомості

1. Свідомість як філософська категорія.

2. Структура свідомості.

3. Свідоме та несвідоме: З.Фрейд.

4. Свідомість та самосвідомість.

5. Поняття суспільної свідомості.

6. Структура суспільної свідомості.

  

Література:

Основна

Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия. – СПб., 2006.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. – К., 2002.

Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / Іван Федотович Надольний (ред.). – К., 2001.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 327-350.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

 

Додаткова

Мамардашвили М.К. Сознаниекакфилософская проблема // Вопp. философии. – 1990. – N 10.

Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – М., 1972.

Франк С.Л. Духовныеосновы общества. – М., 1992.

Фрейд З. Я и Оно//Избранное. – М., 1989.

Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990.

Юнг К.Г. Коллективноебессознательное. – М., 1995. 

 

Семінар 3. Людина як предмет філософського аналізу

1.  Тлумачення людини в історії філософської думки

2. Проблема сутності людини:

а) людина як суб'єкт практичної діяльності;

б) людина як суб'єкт історичного процесу;

в) біопсихосоціальна цілісність людини.

3. Проблема антропосоціогенезу.

4. Діяльність як спосіб існування людини. Структура діяльності.

5. Поняття "індивід", "індивідуальність", "особистість" та їх співвідношення.

 

Література:

Основна

Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Проблема человека в западнойфилософии / Сост. П.С.Гуревич. – М., 1988.

Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / Іван Федотович Надольний (ред.). – К., 2001.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 221-285.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова

Агацци Э. Человеккак предмет философии // Вопр. философии. – 1989.- № 2.

Бердяев Н.А. О назначениичеловека. – М., 1993.

Библер B.C. Культура. Диалог культур /У Вопр. философии. – 1989. – №6.

Каган М.С. К вопросу о пониманиикультуры // Филос. науки. – 1989. –№12.

Камю А. Бунтующийчеловек. – М., 1990.

Кон И. С. В поискахсебя. – М., 1984.

Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844року /Маркс К., Енгельс Ф. З ранніх творів. – К.: ВПЛУ, 1973.

Рикер П. Человеккак предмет философии // Вопр. философии. – 1989. – № 2.

Тейяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1990.

Франкл В. Человек в поискахсмысла. – М., 1990.

Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990.

Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

 

Семінар 4. Проблема пізнання

1. Специфіка філософського аналізу пізнання:

а) предмет і структура пізнання;

б) поняття "об'єкт" і "суб'єкт" пізнання.

2. Істина та хиба

3. Пізнавальні здібності людини:чуттєве пізнання; абстрактне мислення; інтуїція. 

4. Проблема виникнення науки.Поняття класичної, некласичної та постнекласичної науки.

5.Методологiя наукового пiзнання.

6. Основні проблеми філософії науки.

   

Література:

Основна

Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия. – СПб., 2006.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. – К., 2002.

Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / Іван Федотович Надольний (ред.). – К., 2001.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 353-411.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова

Вернадский В.И. Философскиемыслинатуралиста. – М., 1988.

Карнап Р. Философскиеоснованияфизики. – М., 1971.

Копнин П.В. Гносеологические и логическиеосновы науки. -М.,1974.

Кун Т. Структура научныхреволюций. – М., 2009.

Лакатос И. Доказательства и опровержения (Какдоказываюттеоремы). – М., 1967

Поппер К. Логика и ростнаучногознания. – М., 1983.

Пуанкаре А. О науке. – М., 1983.

Рассел Б. Человеческоепознание, его сфера и границы. – Киев, 1997.

Степин B.C. Научноепознание и ценноститехногеннойцивилизации // Вопр. философии. – 1989. – № 10.

Тулмин Ст. Человеческоепонимание. – М., 1984.

Фейерабенд П. Избранныетруды по методологии науки. – М., 1986.

Фролов И. Т., Юдин Б.Г. Этика науки. – М., 1986.

 

Семінар 6. Філософський розгляд культури і цивілізації

1.        Уявлення про культуру і цивілізацію.

2.         Моделі культури і типи цивілізацій.

3.        Особливості сучасної культурної кризи.

4.         Проблеми її подолання. 

Література:

Основна

Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия. – СПб., 2006.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. – К., 2002.

Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / Іван Федотович Надольний (ред.). – К., 2001.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 463-508.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова

Бердяев Н.А. Смыслистории. – М., 1990.

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфераЗемли / Подредакциейдокт.геогр.наукпрофессора В.С.Жекулина. 2-е изд. испр. и доп. – Л.: ИздательствоЛенинградскогоуниверситета. – 1989.

Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-з томах. / Пер. з англ. В. Шовкуна. – К.: Основи.1995.

Шпенглер О. Падіння Європи // Основа. – 1996. – №8 (30).

Ясперс К. Осьова епоха // «Ї». – Львів, 1990. – № 3.

 

 


 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1.        Специфіка філософії як знання і світогляду.

2.        Основні функції філософії.

3.        Сутність і структура світогляду.

4.        Історичні типи світогляду.

5.        Загальна характеристика античної філософії.

6.        Натурфілософські погляди філософів мілетської школи.

7.        Вчення Геракліта Ефеського про першоначала.

8.        Вчення про буття у філософії елейської школи.

9.        Софістична школа античності.

10.   Діалектичний метод Сократа.

11.   Вчення про “ідеї” Платона.

12.   Платон: погляди на суспільство та державу.

13.   Система категорій Аристотеля. Вчення про матерію і форму.

14.   Загальна характеристика середньовічної філософії.

15.   Основні етапи розвитку середньовічної філософії.

16.   Вчення Августина Аврелія.

17.   Проблема унiверсалiй в середньовiчнiйфiлософiї.

18.   Філософські погляди Томи Аквінського.

19.   Основні проблеми та особливості новоєвропейської філософії.

20.   Індуктивний метод Ф.Бекона.

21.   Концепція “первинних” та “вторинних” якостей Д.Локка.

22.   Теорія суспільного договору Т. Гоббса.

23.   Дуалiзмфiлософiї Р.Декарта.

24.   Теорія «вроджених ідей» Р.Декарта.

25.   Монізм у вченні про субстанцію Б.Спінози.

26.   Вчення про монади Г.Лейбніца.

27.   Основні проблеми німецької класичної філософії.

28.   Етичне вчення Канта. Категоричний імператив.

29.   Діалектичний метод Гегеля.

30.   Антропологічна філософія Л. Фейєрбаха.

31.   Поняття волі, ірраціоналізм та волюнтаризм філософії А.Шопенгауера.

32.   Філософсько-психологічна теорія З.Фрейда.

33.   Поняття "колективного несвідомого" та "архетипу" в концепції К.Юнга.

34.   Основні етапи розвитку позитивізму.

35.   Проблеми та представники «першого» позитивізму.

36.   «Філософія життя» як напрям європейської філософії ХІХ ст.

37.   Головні ідеї творчості Ф.Ніцше.

38.   Інтуїтивізм А.Бергсона.

39.   Поняття “екзистенція” уфiлософiї екзистенцiалiзму. Історія еволюціїнапряму.

40.   Проблема людини та її свободи у філософії Ж.П.Сартра.

 

Приклади тестових завдань

Всього завдань 25, наступного зразка:

1.                 Термін «філософія» перекладається з грецької мови як:

а) «бачення істини»; б) «жага до пізнання»; в) «жага до мудрості»;

г) «любов до мудрості»

 

2.       Фаталізм вважає, що людина здатна впливати на хід подій у власному житті та людській історії.

а) так; б) ні

 

3.                 Співставте філософську працю та автора:

1.                 «Буття і ніщо»                                           а) А.Камю

2.                 «Бунтівна людина»                                   б) Ж.-П.Сартр

3.                 «Критика чистого розуму»                      в) Д.Локк

4.                 «Два трактати про врядування»              г) І.Кант

Відповідь_______________

 

 

Письмова робота "Аналіз філософського тексту".

Форма контролю: співбесіда за результатами виконання письмової роботи.

Вимоги до роботи "Аналіз філософського тексту".

1. Вибір тексту: студент самостійно вибирає текст, керуючись програмою курсу та списком рекомендованої літератури. Остаточний вибір тексту повинен бути узгоджений з викладачем.

Критерії вибору:

- традиція та час створення: європейська філософія; від античності до середини ХХ століття;

- автор: основоположник чи видатний представник відомої філософської школи чи напрямку;

- текст: теоретична робота, що дає уявлення про філософську позицію автора; бажано цілісний текст або логічно завершений фрагмент;

- обсяг тексту: не менше 10 сторінок, бажано не більше 50 сторінок.

2. Порядок роботи.

Перший етап: ознайомлення з текстом.

Другий етап: вибір фрагмента для коментаря (погоджується з викладачем).

Третій етап: виконання й оформлення роботи.

3. Вимоги до оформлення.

Робота виконується письмово і складається з наступних частин:

1. Вступ (обсяг 1 стор.).

1.1. Точна вказівка автора, назви тексту та вихідних даних (книга, сайт тощо).

1.2. Стисла довідка про автора тексту: дати життя, освіта, творчий шлях, внесок в історію філософської думки.

1.3. Стисла довідка про текст: історія створення, місце і час видання, роль даної роботи у творчості філософа та її місце в історії філософії.

2. Аналіз тексту (обсяг 3 стор.).

2.1. Формальна характеристика: структура (композиція), стиль, мова і т.п.

2.2. Змістовна характеристика: тема роботи, основні проблеми, засоби їх вирішення, аргументація, тощо.

2.3. Коментар фрагменту тексту: виконується у вільній формі, включає: обгрунтування вибору фрагменту, вказівку мети і методу коментарю, ключові цитати*, змістовний висновок.

* Посилання оформлюються відповідно до загальних вимог до цитування.

Головна вимога – чітка вказівка авторства конкретного висновку.

3. Есе – власні роздуми стосовно тексту (обсяг 1 стор.).