ФІЛОСОФІЯ

 

для студентів

 

спеціальність               інформатика

освітній рівень             бакалавр

вид дисципліни            обов’язкова

 

Форма навчання                      денна

Навчальний рік                       2017/2018

Семестр                                              6

Кількість кредитів ЕСТS                  4

Мова викладання                              українська

Форма заключного контролю          екзамен

 

Викладач: Богачевський Павло Станіславович, к.ф.н., асистент кафедри філософії та методології науки

 

 

Виконання індивідуальних завдань (з 24.01.2018 до 28.02.2018)

Викладач: Богачевський Павло Станіславович, к.ф.н., асистент кафедри філософії та методології науки

Під час вивчення дисципліни кожен студент у період з 24.01.2018 по 28.02.2018 самостійно вивчає 1-4 теми першого змістовного модуля навчальної програми, а також виконує індивідуальні завдання.

Установче заняття буде проведено з використанням системи відеоконференцій  ZOOM.US (заняття буде зафіксовано у записі) у перший понеділокпершоготижняначання.

Результатом самостійного вивчення метарілу будуть самостійні роботи, які повинні бути виконані студентами та відіслані викладачеві у кінці кожного тижня, починаючи із 29 січня, до початку регулярних занять в університеті. Усього 4 самостійні по 4 бали за кожну.

Для індивідуальної роботи використовується література, наведена нижче у списку рекомендованої як «Основна».

Консультування з приводу виконання індивідуальних завдань за період з 24.01.2018 до 28.02.2018 здійснюється шляхом листування з викладачем та проведення ZOOMконференцій за вимогою. Для листування має використовуватись корпоративна пошта університету.

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна: (Базова)

·         Філософія: Підручник для студентіввищихнавчальнихзакладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 463-508.

·         Філософія: Хрестоматія :навч. посіб. для бакалаврівфізико-математичних та природничихспеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

·         Філософія: хрестоматія (відвитоків до сьогодення) :навч. посіб. / за ред. акад. НАН УкраїніЛ.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

·         Кунцман П., Буркард Ф. П., Відман Ф. Філософія: dtv-Atlas..Київ: Знання-Прес, 2002.

·         Рассел Б. Історіязахідноїфілософії / Пер. з англ. Ю. Лісняка, П. Таращука. - К.: Основи, 1995.

·         Сучасназарубіжнафiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.