КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

 

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» ( Змістовий модуль «Методологія наукових та організація наукових досліджень»)

 

для студентів філософського факультету

 

галузь знань                  28 Публічне управління та адміністрування

спеціальність                281 Публічне управління та адміністрування

освітній рівень             магістр

вид дисципліни            обов’язкова

 

Форма навчання                      денна

Навчальний рік                       2017/2018

Семестр                                              2

Кількість кредитів ЕСТS                  2

Мова викладання                   українська

                                                            Форма заключного контролю          залік

 

Викладачі: Руденко Ольга Валентинівна, к.філос.н., доцент кафедри філософії та методології науки;

                   Чайка Яна Миколаївна, к.філос.н., асистент кафедри філософії та методології науки;

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

Змістовий модуль 1 Методологія наукових досліджень

 

Виконання індивідуальних завдань (з 01.02.2018 до 28.02.2018)

Всі роботи надсилаються на електронну адресу викладача Руденко Ольги Валентинівни у зазначені терміни:

orudenko@knu.ua

 

Індивідуальне завдання: №1

Виконати дослідження на тему «Чи є обрана мною галузь знання наукою?»

Структура роботи:

-  визначити основні ознаки науки;

-  за їх характерними особливостями розглянути обрану галузь знання;

-   зробити висновок щодо обраної галузі знання.

 

Обсяг роботи: .1-2. сторінок формату А4

 

Оцінювання роботи: максимальна оцінка 20 балів, мінімальна оцінка 12 балів.

 

Термін виконання роботи до 12.02.2018

 

Індивідуальне завдання: №2

Формою виконання є написання роботи: за темою: "Методологія і методика бакалаврської роботи". Та представлення її у вигляді доповіді.

Обсяг 2-3 друкарських сторінки. Підготовка даного завдання включає аналіз методики написання бакалаврської роботи й аналіз використовуваних у дослідженні методів.

Структура роботи:

- історія написання роботи: формулювання теми, проблеми, ідеї, етапи дослідження;

- предмет, об’єкт, цілі та задачі роботи;

- використані методи та методики, ефективність і правомірність їх використання;

- самооцінка курсової роботи: чи закінчена дана тема дослідження і що мене цікавить в магістерському дослідженні.

 

Обсяг роботи: .2-4. сторінок формату А4

 

Оцінювання роботи: максимальна оцінка 20 балів, мінімальна оцінка 12 балів

 

Термін виконання роботи до 26.02.2018