КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                             Зам. декана 

                                                                             філософського факультету

                                                                             Комаха Л.Г.       

                                                                             ______________________

                                                                             «____» ______________201__ року

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

ФІЛОСОФІЯ

 

для студентів

 

галузь знань                 0401 «Природничі науки»

спеціальність               6.040103 – біологія

освітній рівень             бакалавр

вид дисципліни            обов’язкова

 

Форма навчання                      денна

Навчальний рік                       2017/2018

Семестр                                              6

Кількість кредитів ЕСТS                  4

Мова викладання                              українська

Форма заключного контролю          екзамен

 

Викладачі: Павлов Юрій Валерійович, к.філос.н., доцент кафедри філософії та методології науки;

Чайка Яна Миколаївна, к.філос.н., асистент кафедри філософії та методології науки

 

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. ________(_________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

    

 

 

 

КИЇВ – 2017

Виконання індивідуальних завдань (з 24.01.2018 до 28.02.2018)

Всі роботи надсилаються на електронну адресу викладача Павлова Юрія Валерійовича  yuripavlov@knu.ua

Під час вивчення дисципліни кожен студент у період з 24.01.2018 по 28.02.2018 виконує індивідуальні завдання з 1 і 2 теми першого змістовного модуля навчальної програми. Формами виконання цих завдань є обов'язкові реферат та 2 міні-конспекти. Студент самостійно обирає тематику для реферату з планів семінарських занять з 1 і 2 тем у частині «Завдання для самостійної роботи». Все, що стосується методики вибору теми і написання реферату, детально представлено в розділі «Вимоги до реферату». Написання 2 міні-конспектів після ознайомлення з філософськими першоджерелами – текстами, авторами яких є видатні європейські мислителі виступає важливою складовою оволодіння студентами навчальною дисципліною. Студент також самостійно обирає першоджерела з планів семінарських занять з 1 і 2 тем у частині «Завдання для самостійної роботи». Вимоги щодо освоєння студентами цього пласту матеріалу представлені в розділі «Вимоги до опрацювання першоджерел».

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Філософська пропедевтика. Витоки європейської філософії:    античність, середньовічна медієвістика та новочасова філософія

 

Тема 1. Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини

 

"Реальна" філософія і "вічні" питання людського життя. Місце філософії в культурі людства. Структура та основні характеристики філософського знання. Предмет філософії, її основні питання. Природа філософських проблем. Функції та методи філософії. Поняття “способу філософствування”. Проблема множинності філософських культур. Принципи класифікації філософських напрямків. Філософія як світогляд. Основні рівні світогляду - світовідчуття і світосприйняття. Історичні типи світогляду: художньо-образний, міфологічний, релігійний, філософський. Філософія і наука.

 

Семінар 1. Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини

 

План

 

1. Специфіка філософії як знання і світогляду. Місце і роль філософії в житті суспільства і людини.

2. Сутність і структура світогляду.

3. Міфологія, релігія і наука як основні історичні типи світогляду.

 

 

Література

 

Основна

 

1.  Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – С. 7-36. 

2. Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – С. 18-36.

3. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 8-24.

4. Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 9-35.

5. Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. –  С. 11-22.

 

Додаткова

 

·          Глядков В.А. Философское сознание / В.А. Глядков; Рос. акад. наук. Каф. философии. – М.: Б.и., 1998. 

·          Келигов М. Ю. Философы о философии. – Ростов н/Дону: Свет, 1995.

·          Мамардашвили М.К. Введение в философию // Мамардашвили М.К. Необходимость себя. Введение в философию: доклады, статьи, философские заметки / Ю.П. Сенокосов (сост., общ. ред.). – М.: Лабиринт, 1996.

·          Рассел Б. Проблемы философии. Пер. с англ. / Общ. ред., послесл. и примеч. А. Ф. Грязнова. – М.: Республика, 2000.

·          Яковенко Б. В. Что такое философия // Мощь философии –СПб.:Наука, 2000.

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1.     Структура філософського знання.

2.     Основні історичні етапи розвитку філософії. Класична і некласична філософія.

3.     Специфіка філософії як знання і світогляду.

4.     Проблема методу у філософії. Діалектика і метафізика.

5.     Основні функції філософії як науки.

6.     Сутність і основні функції світогляду.

7.     Міфологічний і релігійний світогляди.

8.     Специфіка філософського освоєння дійсності.

9.     Основні закони діалектики.

10.            Структура філософії як науки.

 

Опрацювання першоджерел

 

v  Библер В.С. Что есть философия// Вопросы философии – 1995 - № 1.

v  Бибихин В. В. Философия и религия //Вопросы философии.1992.- № 7.

v  Боецій. Розрада від філософії. – К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002.

v  Виндельбанд В. Что такое философия // Виндельбанд В. Избранное: Дух и история / Пер. с нем. – М.: Юристъ, 1995.

v  Маритен Ж. Философ в мире. – М.: Высшая школа, 1994.

v  Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? – М.: Наука, 1991. – С. 51-192. 

v  Рассел Б. Что такое философия? // Бертран Рассел. Искусство мыслить / Общ. ред., сост. и предисл. О.А. Назаровой; [Пер. с англ. Козловой Е.Н. и др.]. – М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999.

v  Хайдеггер М. Что такое философия? // Вопросы философии. – 1993.

 

Тема 2. Антична філософія

Антична філософія: досократичний, класичний та елліністично-римський етапи. Піфагорійський союз. Натурфілософія «фісіологів» та «метафізиків». Онтологія –  поняття ідея за Платоном та теорія пізнання як пригадування. Діалог як стиль написання текстів. Платонова академія – перша навчальна інституція. Аристотель та його «Метафізика». Антична софістика та античний гносеологічний ідеал. Основні школи елліністично-римського періоду: стоїки, скептики, епікурейці, неоплатоніки. «Сім вільних мистецтв».

 

Семінар 2. Антична філософія

 

План

 

1.     Передумови виникнення і специфіка функціонування античної філософії. Основні школи досократичного етапу античності.

2.     Філософські погляди Сократа.

3.     Філософська теорія Платона.

4.     Філософська система Арістотеля.

 

Література

 

Основна

 

1.  Асмус В.Ф. Античная философия: – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2001. – С. 7-14, 68-124.

2.  Історія філософії: Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2006. – C. 78-178.

3. Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – С. 59-76.

4. Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 29-39.

5.  Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: Учеб. пособие для вузов.  – М.: Высшая школа, 1991. – С. 74-92.

 

 

 

Додаткова

 

·          Адо П. Что такое античная философия / Перевод с французского В. П. Гайдамака. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 1999.

·          Васильева Т. В. Путь к Платону. Любовь к мудрости или мудрость любви. – М.: Логос, 1999.

·          Гомперц Т. Греческие мыслители. – СПб: Алетейя, 1999.

·          Мамардашвили М. Лекции по античной философии. — М.: Аграф, 2002.

·          Пролеев С.В. История античной философии. –М.: Реал-бук; К.: Ваклер, 2001.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1.     Загальна характеристика античної філософії.

2.     Натурфілософські погляди філософів мілетської школи.

3.     Вчення про буття у філософії елейської школи.

4.     Софістична школа античності.

5.     Діалектичний метод Сократа.

6.     Сутність полеміки Сократа з софістами.

7.     Платон: погляди на суспільство та державу.

8.     Античне розуміння діалектики.

9.     Основні ідеї філософського вчення Платона.

10.            Система категорій Арістотеля.

 

Опрацювання першоджерел

 

v  Аврелій Марк. Наодинці з собою. – Сімферополь: Реноме. 1998.

v  Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. і передм. О. Кислюка. – К.: Основи, 2003. – С. 15-98.

v  Арістотель. Нікомахова етика. К., Основи. 2002.

v  Геракліт. Про природу // Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова.– К., 2010. –  С. 82-100.

v  Кессиди Ф. X. От мифа к логосу. – М., 1972.

v  Платон. Держава / Пер. з давньогр. Д. Коваль.– К.:Основи,2000.–С.7-106.

v  Платон. Бенкет. – Л.: Видавництво Українського Католицького

Університету, 2005.

v  Цицерон. Об обязанностях. – М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1998.    

 

 

ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ

 

До кожного семінарського заняття з 1 і 2 тем першого змістовного модуля пропонуються відповідні теми рефератів. Студенти вибирають їх самостійно – за власним бажанням. Студент також має можливість самостійно вибрати тему для реферування поза пропонованою в даній брошурі тематикою (в рамках проблем 1 і 2 тем модуля), обов'язково узгодивши її попередньо з викладачем.

Реферат має включати такі структурні блоки:

1.  Вступ.

2.  Основна частина (розділи, підрозділи).

3.  Висновки.

4.  Список використаної літератури.

За відсутності зазначених структурних блоків у рефераті він повертається студенту на доопрацювання.

В рефераті необхідно максимально повно розкрити тему, показати основні підходи до її осмислення, зв'язок з теорією і практикою. Бажано формулювати власне ставлення до питань, які розглядаються.

На титульній сторінці реферату мають бути вказані його тема; прізвище, ім'я, по-батькові студента; назва факультету; курс і група. Всі реферати друкуються українською мовою на аркушах формату А4. Обсяг – не менше 10 сторінок основного  тексту. Нумерація проставляється в верхньому правому кутку, починаючи з другої сторінки.

Реферат має бути написаний, відповідно оформлений і надісланий на електронну адресу викладача yuripavlov@knu.ua до 10.02.2018.

 

ВИМОГИ ДО ОПРАЦЮВАННЯ ПЕРШОДЖЕРЕЛ

 

Під час вивчення дисципліни “Філософія” в період з 23.01.2018 по 28.02.2018 кожен студент повинен прочитати і законспектувати мінімум 2 першоджерела з 1 і 2 теми програми курсу «Філософія». Назви цих праць вказані у рубриці “Опрацювання першоджерел”, що є структурним елементом тем семінарських занять (частина “Завдання до самостійної роботи”). Студент особисто обирає першоджерела для вивчення (у відповідності до власної зацікавленості темою) і складає їх міні-конспекти. В них мають бути відтворені основні положення прочитаних робіт, а також представлене власне ставлення студента до засвоєного матеріалу. “Захист” конспектів не передбачається, проте, у разі виникнення у викладача питань до їх змісту, студент має бути готовий дати на них відповіді.

На титульній сторінці кожного конспекту вказуються назва першоджерела, його автор і вихідні дані книги; прізвище, ім'я і по-батькові студента; назва факультету; курс і група. Всі конспекти пишуться українською мовою на  аркушах формату А4. Обсяг кожного міні-конспекту – приблизно 2-3 сторінки тексту. Нумерація сторінок проставляється в верхньому правому кутку, починаючи з другої сторінки.

Міні-конспекти мають бути написані, відповідно оформлені і надіслані на електронну адресу викладача yuripavlov@knu.ua до 28.02.2018.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

 

Основні джерела

 

1.       Алєксандрова О. В. Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

2.       Асмус В.Ф. Античная философия: – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2001.

3.       Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003.

4.       Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 1997.

5.       Гусєв В. І. Західна філософія Нового часу. XVIIXVIII ст.: Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2000.

6.       Історія української філософії: Підручник. – К.: Академвидав, 2008.

7.       Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

8.       Історія філософії: Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2006.

9.       Історія філософії України. Навч. посібник / Упорядники М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, А. К. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994.

10.  Колпстон Ф. История средневековой философии / Пер. с англ. И. Борисовой: Послесл. М. Гарнцева. – М.: Энигма, 1997.

11.  Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001.

12.  Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия: Учеб. / В.Н. Кузнецов. –2 изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2003.

13.  Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

14.  Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII века: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1974. 

15.  Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003.

16.  Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006.

17.  Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006.

18.  Федів Ю. О., Мозгова Н. Г. Історія української філософії: Навчальний посібник. – К.: Україна, 2000.

19.  Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремінь, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005.

20.  Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006.

21.  Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: Учеб. пособие для вузов.  – М.: Высшая школа, 1991.

 

Додаткові джерела

 

1.       Андрущенко В.П., Губерський Л.В., Михальченко М.І. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник для вищих навч. закл..3-тє вид., випр. та доп. К.: Генеза, 2006.

2.       Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Генеза, 1996.

3.       Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003.

4.       Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій – К.: Либідь, 1997.

5.       Кохановский В.П. Философия и методология науки: Учебник для высших учебных заведений. – Ростов-н / Д.: Феникс, 1999.

6.       Лешкевич Т. Г. Философия науки: традиции и новации: Учебное пособие для вузов. М.: Издательство «ПРИОР», 2001.  

7.       Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006.

8.       Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006.

9.       Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006.

10.  Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник (Бичко І. В., Табачковський В. Г., Горак Г. І. та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1994.

11.  Філософія: Підручник / Бичко І. В., Бойченко І. В., Табачковський В. Г. та ін. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2002.

12.  Філософія: Підручник (Г. А. Заїченко,  В.М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін.; За ред. Г. А. Заїченка та ін. – К.: Вища школа, 1995.

13.  Філософський енциклопедичний словник / НАН України; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди / В.І. Шинкарук (голова редкол.). – К.: Абрис, 2002.