КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                             Зам. декана 

                                                                             філософського факультету

                                                                             Комаха Л.Г.       

                                                                             ______________________

                                                                             «____» ______________201__ року

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

ФІЛОСОФІЯ

 

для студентів

 

галузь знань                 04 Природничі науки

спеціальність               091 Біологія

освітній рівень             бакалавр

вид дисципліни            обов’язкова

 

Форма навчання                      денна

Навчальний рік                       2017/2018

Семестр                                              6

Кількість кредитів ЕСТS                  4

Мова викладання                              українська

Форма заключного контролю          екзамен

 

Викладачі: Петрущенков Сергій Петрович, к.ф.н., доцент кафедри філософії та методології науки

 

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. ________(_________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

    

 

 

 

КИЇВ – 2017

Виконання індивідуальних завдань (з 24.01.2018 до 28.02.2018)

Викладач: Петрущенков Сергій Петрович, к.ф.н., доцент кафедри філософії та методології науки

 

 

Під час вивчення дисципліни кожен студент у період з 24.01.2018 по 28.02.2018 самостійно вивчає 1-шу і 2-гу теми першого змістовного модуля навчальної програми, а також виконує індивідуальні завдання. Формами виконання цих завдань є обов'язкові письмові роботи: реферат та  "Аналіз філософського тексту". Перевірка самостійного освоєння змісту тем буде здійснена шляхом написання тесту. Перелік питань додається.

Для написання реферату студент самостійно обирає тематику з планів семінарських занять з 1-шої і 2-гої тем у частині «Завдання для самостійної роботи». Все, що стосується методики вибору теми й написання реферату, детально представлено в розділі «Вимоги до реферату». Написання роботи "Аналіз філософського тексту" після ознайомлення з філософськими першоджерелами, авторами яких є видатні європейські мислителі, виступає важливою складовою оволодіння студентами навчальною дисципліною. Студент також самостійно обирає першоджерела з планів семінарських занять з 1-ї і 2-ї тем у частині "Завдання для самостійної роботи". Вимоги щодо освоєння студентами цього пласту матеріалу представлені в розділі "Аналіз філософського тексту".

 

Змістовий модуль 1. Філософська пропедевтика

Тема 1. Філософія і коло її проблем

 

Лекція1. Вступ до філософії. Поняття світогляду.

Первинне розуміння філософії. Духовні та соціальні чинники ставлення філософського світогляду. Світогляд як спосіб орієнтації людини в світі та смисложиттєва позиція. Світовідчуття і світорозуміння як рівні світогляду. Структура світогляду. Історичні типи світогляду. Особливості філософського підходу до світу.

 

Лекція 2. Загальні уявлення про філософію і філософствування

Філософія та філософування.  «Вічний» характер філософських проблем. Місце філософії в культурі та освіті. Предмет і проблеми філософії. Граничність філософських категорій. Співвідношення світогляду і філософії. Основні світоглядні орієнтації людини в світі. Особливості сучасного розуміння філософії.  

Практичні заняття

Заняття 1. Поняття світогляду

1.   Світогляд як спосіб орієнтації людини в світі.

2. Основні рівні світогляду. Світовідчуття, світосприйняття і світорозуміння.

3. Природа та структура світогляду.

4. Історичні типи світогляду.

5. Співвідношення філософії та світогляду.

 

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання та завдання:

1.       Чим характеризується людське ставлення до світу?

2.       Що є основою єдності буденного та теоретичного світоглядів?

3.       Яка головна функція будь-якого світогляду?

4.       Які основні елементи світогляду?

5.       Чи існують різні історичні типи світогляду?

 

Проблемні теми для обговорення:

1.       Які особливості людської діяльності викликають формування світогляду?

2.       Чи усвідомлює людина процес формування власного світогляду?

3.       Чи можливий світогляд без ідеалів?

4.       Чи всі люди мають світогляди?

5.       Чому виділяють декілька історичних типів світогляду?

 

Заняття 2. Сутність філософії та особливості філософування

1. Багатоманітність визначень філософії.

2. Філософія та філософування.

3. Філософія як вид знання. Предмет філософії.

4. Структура і дисциплінарна будова філософського знання.

5. Граничність філософських категорій.

6. Методи філософування.

7. Функції філософії.

8. Місце філософії в структурі культури.

 

Завдання для самостійної роботи

Підготовка рефератів з наведених тем:

1.       Первинне розуміння філософії.

2.       Рефлексія як основний метод філософії.

4.       Філософія і наукова картина світу в ХХ ст.

5.       Основні світоглядні орієнтації людини.

 

Контрольні запитання та завдання:

1.       Як змінювались уявлення про мудрість? У чому полягає сутність мудрості?

2.       Що означає перехід від “міфу” до “логосу”?

3.       Що вивчає філософія?

4.       Які методи використовуються в філософії і в чому їх специфічна характерність.

6.       В чому полягає суспільна значущість філософії?

 

Проблемні теми для обговорення:

1.       На що скероване філософське пізнання?

2.       Які джерела філософської думки?

4.       Культурні ролі філософії в історії людства.

5.       Особистість філософа (філософія як образ життя).

6.       Філософія: наука чи форма суспільної свідомості?

 

Література:

Основна:

Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. – К., 1993.

Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / Іван Федотович Надольний (ред.). – К., 2001.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. – С. 9-23, 176-220.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

 Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

 

Додаткова:

Библер В.С. Что есть философия// Вопросы философии – 1995 - № 1.

Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. – М., 1972.

Лосев А. Ф. Дерзания духа. М., 1988.Лосева И. Н. Миф и религия... // Вопросы философии. 1992. № 7.

Никифоров А. А. Философия как личный опыт // Заблуждающийся разум? М., 1990.

Ортега-і-Гассет Х. Чиста філософія // Вибрані твори. – К., 1994.

http://ae-lib.org.ua/texts/ortega-y-gaset__filosofia__ua.htm

Рубинштейн М. М. Жизнепонимание – центральная задача философии //

Сантаяна Дж. Прогресс в философии // Вопросы философии. 1992. № 4.

Философия и мировоззрение. М., 1990.

Франк С. Л. Культура и религия // Философские науки. 1991. № 7.

Шинкарук В.І. Філософія і культура // Доповідь на II Всеукраїнському філософському конгресі (27-29 червня 1995 p., м. Київ)// Філософська і соціологічна думка. 1995, № 9-10. – С. 220-235.

Шинкарук В.І. Категоріальна структура наукового світогляду // Шикарук В.І Вибрані твори у 3-х т. – К, 2003. – Т.3. – Ч.1. – С.164-172.

 

Тема 2. Філософія в її історії

Лекція 3-5. Основні етапи та проблеми античної філософії, філософії Середньовіччя та Нового часу.

Міфологія, зачатки наукового знання та буденне знання як передумова формування філософії. Особливості розуміння філософії в античну добу. Пошук субстанціональних основ речей в період "ранньої класики". Прагнення усвідомити сутність людини, її відносини з суспільством – визначальний напрям "середньої класики. Синтез філософського знання, його проблем і методів на етапі "високої класики". Мораль і свобода людини, пізнання, взаємини з Богом як головна проблема епохи еллінізму.

Загальна характеристика філософії Середньовіччя: основні ідеї та персоналії. Своєрідність християнської середньовічної філософії. Основні ідеї і проблеми патристики і схоластики. Загальна характеристика філософії епохи Відродження: основні ідеї та персоналії. Предмет дослідження, світогляд, натурфілософія епохи Відродження.

Загальна характеристика філософії Нового часу: основні ідеї та представники.

Проблема методу у Новий час. Проблема субстанції у Новий час. Особливості пізнавальної проблематики філософії Нового часу. Просвітництво як течія філософії Нового часу. Проблема людини у філософії епохи Просвітництва.

 

 

 

 

Практичні заняття

Заняття 1. Основні етапи та проблеми античної філософії

1. Особливості виникнення філософії в Давній Греції.

2. Досократична філософія:

а) проблема першоначала: мілетська школа, Геракліт, піфагорійці;

б) проблема буття; елеати, Емпедокл і Анаксагор.

3. Атомізм Левкіппа і Демокріта.

4. Софісти і Сократ – антропологічний поворот в античній філософії..

5. Філософія Платона – загальна характеристика.

6. Філософія Аристотеля – загальна характеристика.

7. Елліністичний період: стоїки, скептики, епікурійці.

 

Завдання для самостійної роботи

Підготовка рефератів з наведених тем:

1.       Розуміння філософії в античну добу.

2.       Проблема першопричини світу в античній натурфілософії.

3.       Проблема буття в античній філософії.

4.       Сутність полеміки Сократа з софістами.

5.       Основні ідеї філософії Платона.

6.       Перша будова системи категорій Аристотеля.

 

Контрольні запитання та завдання:

1.       Які етапи виділяють в розвитку античної філософії?

2.       Чому представників філософії “ранньої класики” називали натурфілософами?

3.       У чому полягає філософський сенс апорій Зенона?

4.       Що означає вислів “антропологічний поворот в античній філософії” і з іменами яких мислителів він пов’язаний?

5.       Якими рисами відрізнялось розуміння світу за Платоном?

6.       Яким був науковий здобуток Аристотеля?

Література:

Основна:

Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця – К., 2002.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005.

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка – К., 1997.

Орлов С.В. История философии. – СПб., 2006.

Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: "Основи", 1995.

Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4т. – СПб., 1994-1997.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 38-53.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова:

Антология мировой философии. – М., 1969. – Т. 1.

Арістотель Нікомахова етика. К., 2002.

http://ae-lib.org.ua/texts/aristoteles__nicomachean_ethics__ua.htm

Арістотель Політика. – К., 2003.

Асмус В. Ф. Античная философия. – М., 1976.

Гегель Г. Лекции по истории философии. – СПб., 1993.

Герокліт Про природу // Тихолаз, А.Г. Геракліт. – К. : Абріс, 1995. – С.41–131.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979.

Кессиди Ф. X. От мифа к логосу. – М., 1972.

Лосев А. Ф. История античной философии. – М., 1989.

Лукреций. О природе вещей. – М., 1983.

Марк Аврелий. Размышления. – М., 1985.

Платон. Діалоги. – К.: "Основи", 1995.

Платон. Бенкет. – Л.: Видавництво Українського Католицького Університету, 2005.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: "Основи", 1995

Секст Эмпирик. Соч. В 2 т. – М., 1975.

Сенека. Моральні листи до Луцілія. – К., 1996.

http://ae-lib.org.ua/texts/seneca__ad_lucilium_epistularum_moralium__ua.htm

Тіт Лукрецій Кар Про природу речей // Антична література: хрестоматія. – К., 1968. – С.407-415. http://ae-lib.org.ua/ texts/lucretius__de_rerum_natura_by_zerov__ua.htm

Заняття 2. Головні ідеї філософії Середньовіччя й Відродження

1.    Загальна характеристика філософії Середньовіччя: основні ідеї та персоналії.

2.     Основні етапи розвитку середньовічної філософії:

a) патристика; б) схоластика.

3. Головні теологічні проблеми Середньовіччя та їх філософські інтерпретації:

а) полеміка між номіналізмом і реалізмом;

б) проблема співвідношення віри і знання;

в) проблема людини: душа і тіло.

4. Загальна характеристика філософії епохи Відродження: основні ідеї та персоналії.

5. Гуманізм та новий ідеал людини. Італійська філософія як повернення до античних засад (Телезіо, Кампанелла, Помпонацці).

6. Філософія М.Кузанськго.

7. Наука епохи Відродження (Л.да Вінчі, М.Коперник).

8. Пантеїзм Дж.Бруно.

9. Відділення фізики від метафізики (Г.Галілей, Кеплер).

10. Основні ідеї Реформації (Лютер, Кальвін, Мюнцер).

 

Завдання для самостійної роботи

Підготовка рефератів з наведених тем:

1.       Філософія Середньовіччя ті її зв’язок з християнською релігією та теологією.

2.       Спроби доведення буття Бога в середньовічній філософії.

3.       Проблема співвідношення теорії і філософії у схоластиці.

4.       Нова натурфілософія епохи Відродження.

5.       Основні ідеї Реформації.

 

Контрольні запитання та завдання:

1.       Яка головна особливість християнської середньовічної філософії?

2.       Розкрийте зміст понять “апологетика”, “патристика”, “схоластика”.

3.       Які головні теологічні проблеми Середньовіччя?

4.       До якого знання відновлюється інтерес в епоху Відродження?

5.       В чому полягає гуманістичний характер філософії доби Відродження?

6.       Розкрийте зміст понять “теїзм”, “пантеїзм”, “космологія”.

 

Література:

Основна:

Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця – К., 2002.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005.

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка – К., 1997.

Лубський В. І., Бурлак С. та ін. Релігієзнавство: Підручник. К. : Видавничий центр "Академія", 2000.

 Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: Підручник. К. : Академвидав, 2002.

Орлов С.В. История философии. – СПб., 2006.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: "Основи", 1995.

Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4т. – СПб., 1994-1997.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 53-64.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова:

Августин Святий. Сповідь. – К.: Основи, 1996.

Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевой «Політики». – К.: Основи. – 2003.

Библия. Книги Священного писания Старого и Нового заветов. – М., 1968.

Боецій. Розрада від філософії. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002.

Горфункель А. X. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.

Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. – М., 1991.

Кузанский Н. Об ученом незнании. – Соч. 2-х т. – М., 1979 – Т.1 /http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/kuzanski.html

Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978.

Маквеллі Н. Державець. – К., 1998.

Монтень М. Опыты. – М., 1992.

Мор Т. Утопия. – М., 1978.

Роттердамський Е. Похвала Глупоті…– К., 1993.

http://ae-lib.org.ua/texts/erasmus__fool__ua.htm

Соколов В. В. Средневековая философия. – М., 1979.

Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас. – М., 1991.

Федотов Г. П. Социальное значение христианства // Философские науки. – 1991. – № 3.

 

Заняття 3. Західноєвропейська філософія Нового часу та доби Просвітництва

1. Загальна характеристика філософії Нового часу: основні ідеї та представники.

2. Проблема методу в філософії Нового часу ( Ф.Бекон, Р.Декарт).

3. Проблема емпіризму в філософії Ф.Бекона (програма “великого відновлення наук”, концепція “ідолів”).

4. Проблема раціоналізму в філософії Р.Декарта (принцип методичного сумніву, теза “cogito ergo sum” , вчення про “вроджені ідеї”).

5. Англійська традиція в філософії Нового часу: ознаки та представники:

 а) філософія Т.Гоббсом. б) пізнавальна концепція Д.Локка. в) суб’єктивно-ідеалістичний підхід Дж.Берклі. г) агностицизм Д.Юма.

6. Загальна характеристика раціонального напрямку філософії Нового часу: ознаки та представники:  а) проблема субстанції у Новий час: Декарт, Спіноза, Ляйбніц. б) теорія пізнання Б.Спінози. в) гносеологічна концепція Ляйбніца.

7. Загальна характеристика епохи Просвітництва: ознаки та представники.

8.  Проблема природи в філософії Просвітництва.

9.  Проблема людини у філософії епохи Просвітництва.

10.  Суспільно-соціальні теорії епохи Просвітництва.

 

Завдання для самостійної роботи

Підготовка рефератів з наведених тем:

1.       Природознавство та філософія Нового часу.

2.       Взаємозв’язок філософії й математики в добу Нового часу.

3.       Соціальна концепція Т.Гоббса.

4.       Проблема субстанції у Новий час: Декарт, Спіноза, Ляйбніц.

5.       Людина як предмет філософського аналізу в добу Просвітництва.

6.       Суспільно-соціальні теорії епохи Просвітництва.

 

Контрольні запитання та завдання:

1.       У чому полягає зв’язок філософії Нового часу з математикою й природознавством?

2.       Чому раціоналізм вважається протилежністю сенсуалізму?

3.       У чому полягає сутність поглядів на субстанцію в новоєвропейській філософії?

4.       Що означає поняття “скептицизм”?

5.       Яка система поглядів і чому отримала назву Просвітництва?

6.       У чому полягає сутність “механістичного принципу” філософії доби Просвітництва?

Література:

Основна:

Історія філософії: Підручник / за ред. Володимира Івановича Ярошовця – К., 2002.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005.

Короткий довідник з історії філософії: від витоків до середини ХІХ століття / За ред. Т.Д. Пікашової та В. Л. Чуйка – К., 1997.

Орлов С.В. История философии. – СПб., 2006.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: "Основи", 1995.

Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4т. – СПб., 1994-1997.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 64-78.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова:

Бэкон Ф. Великое восстановление наук //Соч.: В 2т. – М., 1972 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/bacon/idol.html

Бэкон Ф. Новый Органон //Соч.: В 2т. – М., 1972.  /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/bacon/idol.html

Гоббс Т. Левіафан. – К., 2000.

Г`юм Д. Трактат про людську природу. – К., 2003.

Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – К., 1994.

Декарт Р. Міркування про метод. – К.: Тандем, 2001.

Декарт Р. Метафізичні розмисли. – К.: Юніверс, 2000.

Лейбниц Г.В. Монадология // Соч. в 4 т. – М., 1982. – Т.1 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/leibnitz/mon.html

Лябніц Г.-В. Принципи природи і благодаті, засновані на раціо // Філософська думка: український науково-теоретичний часопис. – К., 2008. № 4. С. 25–43.

Лок Д. Два трактати про врядування. К., 2001.

Нарский И. С. Западноевропейская философия XVII века. – М., 1974.

Паскаль Б. Думки. Філософська думка: український науково-теоретичний часопис.– К., 2009. № 5. С. 114–139.

Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду. – К., 2001.

Спиноза Б. Этика // Избр. произв.: В 2 т. – М., 1957, – Т.2 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/spinoza/01/00.html

Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат. – К., 2005.

Соколов В. В. Европейская философия XV-XVII веков. – М., 1984.

 

ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ

 

До кожного семінарського заняття з 1-ої і 2-ої тем першого змістовного модуля пропонуються відповідні теми рефератів. Студенти вибирають їх самостійно – за власним бажанням. Студент також має можливість самостійно вибрати тему для реферування поза запропонованою в даній брошурі тематикою (в межах проблем 1-ої і 2-ої тем модуля), обов'язково узгодивши її попередньо з викладачем.

Реферат має включати такі структурні блоки:

1.  Вступ.

2.  Основна частина (розділи, підрозділи).

3.  Висновки.

4.  Список використаної літератури.

За відсутності зазначених структурних блоків у рефераті він повертається студенту на доопрацювання.

В рефераті необхідно максимально повно розкрити тему, показати основні підходи до її осмислення, зв'язок з теорією і практикою. Бажано формулювати власне ставлення до питань, які розглядаються.

На титульній сторінці реферату мають бути вказані його тема; прізвище, ім'я, по-батькові студента; назва факультету; курс і група. Всі реферати друкуються українською мовою на аркушах формату А4. Обсяг – не менше 8 сторінок основного  тексту. Нумерація проставляється в верхньому правому кутку, починаючи з другої сторінки.

Реферат має бути написаний, відповідно оформлений і надісланий на електронну адресу викладача до 10.02.2018.

 

 

 Письмова робота "Аналіз філософського тексту".

 

Форма контролю: співбесіда за результатами виконання письмової роботи.

Вимоги до роботи "Аналіз філософського тексту".

1. Вибір тексту: студент самостійно вибирає текст, керуючись програмою курсу та списком рекомендованої літератури. Остаточний вибір тексту повинен бути узгоджений з викладачем.

Критерії вибору:

- традиція та час створення: європейська філософія; від античності до середини ХVII століття;

- автор: основоположник чи видатний представник відомої філософської школи чи напрямку;

- текст: теоретична робота, що дає уявлення про філософську позицію автора; бажано цілісний текст або логічно завершений фрагмент;

- обсяг тексту: не менше 10 сторінок, бажано не більше 50 сторінок.

2. Порядок роботи.

Перший етап: ознайомлення з текстом.

Другий етап: вибір фрагмента для коментаря (погоджується з викладачем).

Третій етап: виконання й оформлення роботи.

3. Вимоги до оформлення.

Робота виконується письмово і складається з наступних частин:

1. Вступ (обсяг 1 стор.).

1.1. Точна вказівка автора, назви тексту та вихідних даних (книга, сайт й т.ін.).

1.2. Стисла довідка про автора тексту: дати життя, освіта, творчий шлях, внесок в історію філософської думки.

1.3. Стисла довідка про текст: історія створення, місце і час видання, роль даної роботи у творчості філософа та її місце в історії філософії.

2. Аналіз тексту (обсяг 3 стор.).

2.1. Формальна характеристика: структура (композиція), стиль, мова і т.п.

2.2. Змістовна характеристика: тема роботи, основні проблеми, засоби їх вирішення, аргументація, тощо.

2.3. Коментар фрагменту тексту: виконується у вільній формі, включає: обгрунтування вибору фрагменту, вказівку мети і методу коментарю, ключові цитати*, змістовний висновок.

* Посилання оформлюються відповідно до загальних вимог до цитування.

Головна вимога – чітка вказівка авторства конкретного висновку.

3. Есе – власні роздуми стосовно тексту (обсяг 1 стор.).

 

Роботи мають бути написані, відповідно оформлені і надіслані на електронну адресу викладача spetrushenkov@knu.ua до 28.02.2018.

Перелік питань для перевірки самостійної роботи

1. Основні рівні світогляду.

2. Структура світогляду.

3. Історичні типи світогляду.

4. Співвідношення філософії та світогляду.

5. Багатоманітність визначень філософії.

6. Предмет філософії.

7. Структура та дисциплінарна будова філософського знання.

8. Функції філософії.

9.   Основні етапи розвитку давньогрецької філософської думки.

10. Уявлення про сутність і першоначала світу в античній натурфілософії.

11. Підходи до розуміння сутності людини у софістів і Сократа.

12. Етичні уявлення епікурейців і стоїків.

13. Особливості, періоди розвитку та основні проблеми середньовічної філософії.

14. Проблема співвідношення віри й знання у філософії Хоми Аквінського.

15. Антропологічні та натурфілософські ідеї епохи Відродження.