Виконання індивідуальних завдань (з 24.01.2018 до 28.02.2018)

Завдання до теми 1.

Прочитати розділ 1. «Феномен науки», підрозділи 1.1 та 1.4 і розділ 2 «Філософські засади науки та їхня зміна при переході від класичної до некласичної та постнекласичної науки», підрозділ 2.1 підручника «Філософія та методологія науки» (автори: І.С.Добронравова і Л.І.Сидоренко). Режим доступу: http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-sidor.pdf

Дати письмові відповіді на питання:

1.    Які основні аспекти науки виділяють сучасні дослідники?

2.    Як змінилося уявлення про науку протягом її існування?

3.    Що таке наукова революція? Які наукові революції називають глобальними і чому?

4.    Яка існує залежність між науковими революціями і типами наукової раціональності?

Обсяг роботи: 2-3 стор.

Терміни виконання завдання: з 24.01.18 по 01.02.18.

Завдання до теми 2.

Використовуючи схему 1, здійснити методологічний аналіз своєї магістерської роботи, що відповідає першому етапу наукового дослідження – підготовчому. Продумати та спланувати, як буде виконуватися робота на наступних етапах (відповідно до схеми 1). Письмова робота, відповідно до першого етапу (виділено кольором), має бути виконана у вказаний нижче період дистанційного навчання. Презентація та усний захист виконаної роботи за усіма етапами буде відбуватися на семінарському занятті згідно тематичного плану (тема 2).

Обсяг письмової роботи: 2-3 стор.

Терміни виконання завдання: з 01.02.18 по 12.02.18.

                                                      Схема 1

Етапи стандартного наукового дослідження

Перший етап Підготовчий (етап проектування)

Постановка проблеми і формулювання проблемного питання (усвідомлення наявності проблеми і звуження її до питання, яке може лягти в основу гіпотези)Попереднє вивчення літератури з питання (окреслення проблемної області дослідження)

Обґрунтування актуальності

Вибір теми

Формулювання мети із завдань дослідження

             ↓                                                                            ↓

        Визначення об’єкта                                    Визначення предмета

                                       

                               Висування пробної гіпотези – обґрунтованого припущення, яке буде перевірятися у дослідженні  (на основі попередніх досліджень або самостійного збору даних)

Вибір методів згідно

загальнометодологічних принципів

Узгодження методів на різних

етапах застосування (розподіл за критеріями: напр., загальнонаукові і спеціальні, емпіричні і теоретичні тощо)

Другий етап Дослідницький

Збір фактичних даних за допомогою методів (проведення серії експериментів, спостережень, опитувань, тестування, анкетування, бесіди тощо)

Опрацювання літератури з обраної теми

Порівняння з проведеними раніше дослідженнями

Формулювання основної гіпотези дослідження на основі обраних фактів

Третій етап

Обробка даних дослідження та інтерпретація

Кількісний та якісний аналіз

    аналіз кожного факту

    встановлення зв’язків «факт — гіпотеза»

    виокремлення повторюваних фактів, обрахунок частотності

    пошук винятків, аномалій

    статистична обробка даних

    класифікація, побудова графіків, схем, складання таблиць

Четвертий етап

Висновки та результати: оцінка дослідження

Встановлення істинності чи помилковості гіпотези, підтвердження чи спростування (верифікація, фальсифікація)

Співвіднесення результатів з наявними концепціями і теоріями, порівняльний аналіз

Формулювання висновків, оцінка проведеного дослідження

    практичне і теоретичне значення дослідження

    виокремлення недослідженої сфери проблеми

    окреслення перспектив майбутніх досліджень

 

Завдання до теми 5.

Прочитати статтю О.Комар «Концептуальна схема і екстерналістські семантики». Режим доступу: http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/komar-st.htm

Дати відповідь на питання:

1.                                                                                                    Яким чином використовується теорія концептуальних схем для подолання мовного релятивізму?

2.                                                                                                    Які терміни використовуються в аналітичних екстерналістських семантиках для пояснення значення?

Обсяг роботи: 1-2 стор.

Терміни виконання завдання: з 12.02.18 по 19.02.18.

Завдання до теми 6.

Прочитати статтю В.Беньяміна «Завдання перекладача» (Беньямін В. Завдання перекладача / Вибрані твори. — Львів: Літопис, 2002. — С. 23-38). Виписати цитати, які підтверджують думку автора про те, яких помилок припускається перекладач художніх творів і якою має бути мета перекладача.

Обсяг роботи: 1 стор.

Терміни виконання завдання: з 19.02.18 по 28.02.18.