Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Філософський факультет

 

 

 

 

кафедра філософії та методології науки

Укладач: доц. Кравчук А.А.

 

Філософія

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів геологічного факультету


Вступ.

Методичні рекомендації по вивченню дисципліни

Дисципліна «Філософія» є базовою нормативною дисципліною для студентів геологічного факультету, що читається в ІІ семестрі в обсязі 3,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЄСТS), а саме 128 години, з яких 68 години аудиторних занять, з них 34 години лекцій, 34 години семінарські заняття і 58 годин самостійної роботи і підсумовується іспитом в ІІ семестрі.

Мета і завдання навчальної дисципліни.

Забезпечити засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності; ознайомити із наявними філософськими концепціями, які розкривають поліфонізм і плюралізм філософського мислення; створити умови для формування світоглядно-методологічної культури студентів.

Головним завданням курсу «Філософія» є формування вміння студентів системно і історично аналізувати основні етапи розвитку філософської думки, досліджувати особливості формування філософських концепцій враховуючи соціальні, економічні, культурні, політичні чинники, навчання роботі з науковою літературою і комплексом джерел з історії філософії. Програма курсу орієнтована на вивчення зарубіжної і вітчизняної філософії в контексті світових, загально цивілізаційних вимірів.

У курсі передбачається забезпечити три рівні знання: актуальний, семантичний (зміст факту), прагматичний (оцінка історико-філософська і власне студента).

Предмет навчальної дисципліни.

     Філософія як феномен культури, світовий історико-філософський процес, сучасні філософські концепції, основні філософські проблеми, система філософського знання.

Курс філософія включає вивчення сукупності подій, явищ, фактів (ретроспективу філософії), що сприяє формуванню науково обґрунтованих уявлень про головні тенденції становлення та розвитку філософії як науки, філософії як окремої дисципліни. При цьому основна увага приділяється вивченню філософських традицій, формуванню культури філософського мислення, впливу наукової думки на філософське осягнення дійсності.

Вимоги до знань та вмінь

          У результаті засвоєння дисципліни студенти повинні:

          Студент повинен знати основний зміст тем усіх розділів програми; визначення основних філософських категорій і понять, їх обумовленість, причинно-наслідковий контекст, зокрема орієнтуватися в традиціях філософського мислення сформованих в контексті світових, загально цивілізаційних вимірів.

Студент повинен вміти вільно володіти матеріалом з курсу філософії, розкривати суть будь-якого питання з тих, які розглядалися під час лекційних та семінарських занять, не лише викладати засвоєний матеріал, а й здійснювати його аналіз, обстоювати власну точку зору на дискусійні проблеми як зарубіжної, так і вітчизняної філософії, працювати з першоджерелами, застосовувати набуті філософські знання при аналізі світоглядно-методологічних проблем сучасного наукового пізнання, формувати та обґрунтовувати власну позицію щодо актуальних проблем сьогодення.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Нормативна навчальна дисципліна «Філософія» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Система контролю знань та умови складання іспиту.

Навчальна дисципліна «Філософія» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з трьох модулів: до першого входять 1 – 3 теми, до другого 4 – 8 теми, до третього 9-13 теми.

Порядок поточного й підсумкового оцінювання знань з дисципліни «Філософія».

Кожний змістовний модуль включає в себе лекції, семінарські заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу даної частини курсу. Оцінка успішності знань студентів здійснюється у двох формах: поточний контроль (робота на семінарських заняттях, тестування, письмові роботи – реферати) і підсумковий контроль (підсумковий іспит). Оцінювання на семінарських заняттях здійснюється за 5-бальною системою, яка в подальшому переводиться в залікові бали. Написання конспекту першоджерела – 5 балів.

Завдання поточного контролю є перевірка розуміння певного матеріалу, вироблення навичок самостійного опрацювання текстів, здатності їх осмислення та уміння представити знання матеріалу публічно та письмово.

Завдання підсумкового контролю полягає в перевірці розуміння студентами програмного матеріалу в цілому.

Співвідношення складових у змістовному модулі.

Загальна сума балів – 100 балів (із них поточний модульний контроль 60 балів; підсумковий контроль – 40 балів).

Модульний контроль: 2 модульні контрольні роботи (по 5 балів кожна). 

 

 


Шкала оцінювання та формула і порядок розрахунку оцінок змістовних модулів та підсумкової комплексної роботи (іспиту).

Шкала оцінювання:     

 

За шкалою Університету (100-бальною системою)

 

Оцінка за національною шкалою та шкалою Університету

 

Оцінка за шкалою ECTS

 

90-100

 

відмінно

 

5

 

А

 

відмінно

 

85-89

 

добре

 

4

 

В

 

добре (дуже добре)

 

75-84

 

С

 

добре

 

65-74

 

задовільно

 

3

 

D

 

задовільно

 

60-64

 

Е

 

задовільно (достатньо)

 

35-59

 

незадовільно

 

2

 

FX

 

незадовільно з

можливістю повторного складання

 

1-34

 

незадовільно

 

2

 

F

 

незадовільно з

обов'язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

 

Порядок розрахунку оцінок змістовних модулів та комплексної підсумкової роботи (за накопичувальною системою):

ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + КПМ.

 

 

 

Змістовний  модуль 1

 

Змістовний модуль 2

 

Змістовний модуль 3

 

Комплексний підсумковий модуль

 

Підсумкова оцінка

 

Maкс. кількість балів

 

 

20

 

 

25

 

15

 

40

 

100

20+25+15+40

 


Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою

 

 

Оцінювання за формами контролю:

    

   поточний контроль – експрес-контроль, модульні контрольні роботи;

   підсумковий контроль – підсумкова модульна контрольна робота;

   семестровий контроль – іспит – КПМ

 

Співвідношення складових у змістовному модулі:

 

- письмові контрольні роботи (на семестр – 2 контрольні роботи) 10 балів – максимальна кількість балів

 

-            семінарські заняття – 45 балів (15+15+15)

 

- підготовка реферату, конспекту першоджерела (на семестр – 1 робота) 5 балів – максимальна кількість балів

 

 

Підсумковий – у формі іспиту 0 – 40  залікових балів в другому семестрі.

 

 

 

 


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ І семінарських ЗАНЯТЬ

 

Назва лекції

 

Кількість годин

лекції

семінари

Керівн.

самост. робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1: (теми 1-3)

1

Філософія як світоглядницька система, її значення, роль, місце та призначення

2

2

2

 

2

Філософія Древньої Індії та Стародавнього Китаю

2

2

2

 

3

Антична філософія

4

4

2

 

 

Модульна контрольна робота 1

1

Змістовий модуль 2: (теми 4-8)

4

Філософія доби Середньвіччя

2

2

2

 

5

Філософія Нового часу

2

2

2

 

6

Німецька класична філософія

4

4

2

 

7

Філософія марксизму

2

2

2

 

8

Філософська думка в Україні та Росії

2

2

2

 

 

Модульна контрольна робота 2

1

Змістовий модуль42: (теми 9-14)

9

Сучасна західна ірраціоналістична філософія (із середини ХІХ ст. до наших днів)

4

4

2

 

10

Теоретичне усвідомлення проблеми буття: філософська онтологія

2

2

2

 

11

Проблема духу і свідомості

2

2

2

 

12

Людина як предмет філософського осмислення

2

2

2

 

13

Проблема суспільства: соціальна філософія та філософія історії

2

2

2

 

 

ВСЬОГО

34

32

26

2

 

Загальний  обсяг годин       – 128

Лекцій                                    – 34 годин

Семінарських занять                     – 34 годин

Самостійна робота               – 26 годин

 

 

Змістовий модуль 1.

 

Лекція 1. Філософія та світогляд

 

1.    Поняття світогляду. Світогляд і наукова картина світу. Відношення "людина - світ" як основоположна проблема, світогляду. Світогляд як духовно-практичний спосіб освоєння світу.

2.    Структура світогляду. Світогляд як поліструктурне утворення. Рівні світогляду:   світовідчуття,  світосприйняття,  світорозуміння.  Основні підсистеми світогляду: пізнавальна, ціннісна та поведінкова.

3.  Проблема   історичності  світогляду.   Соціально-історична  сутність світогляду. Головні історичні системи світогляду: космоцентрична, теоцентрична, антропоцентрична. Історичні типи світогляду.

4.    Філософія та наука.

 

Семінар 1. Філософія, коло її проблем та місце у суспільстві

 

1.      Поняття світогляду. Природа та структура світогляду.

2.      Історичні типи світогляду.

3.      Філософія як форма теоретичного усвідомлення світу:

а) предмет філософії

б) основні проблеми та питання філософії

в) методи філософствування

г) функції філософії.

4.      Основні підрозділи філософського знання.

 

Література:

1. Філософія: Навч. посіб./ Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін..; За ред.. І.Ф. Надольного. - 6-те вид., випр. і доп. - К.: Вікар, 2006. - Тема 1. - С. 11-23.

2. Філософія: Підруч. / БичкоІ.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін.. - 2-ге вид., стереотип. - К.: Либідь, 2002. - Тема 1. - С. 14-30.

3. Бойченко І.В. Філософія історії: Підруч. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000 - Розділ 1. – § 1.2-1.4.3. – С. 17-85

4.  Причепій Є.М., Черній A.M., Чекаль Л.А. Філософія: Підруч. - К.: Академвидав, '2006.-С.9-20.

5. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Республика, 2003. - С. 7-36.

6. Філософія // Філософський енциклопедичний словник. - К.: Абрис, 2002. – С. 569-570, С. 670-674

7. Основні питання філософії // Там же. - С. 457.

8. Философия // Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Ин-т философии РАН; Научно-ред. совет: предс. B.C. Степин, заместители предс.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч.секр. А.П. Огурцов. - М.: Мысль, 2001. - T.IV. - С. 195-200.

9. Предмет // Філософський словник / За ред. B.I. Шинкарука. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. - С. 522-523.

10. "Что такое философия?" // Всемирная энциклопедия: Философия XX век / Главн. науч. ред. и сост. А.А. Грицанов. - М.: ACT, Мн.: Харвест, Современный літератор, 2002. - С. 904-912.                                     

11.  "Основной вопрос философии" // Там же. - С. 549.       

12. Мировоззрение // Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Ин-т философии Ран;

Научно-ред. совет B.C.Степин, заместители предс.: А.А.Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч.секр. А.П.Огурцов - М.: Мысль, 2001. - Т.П. - С. 578-579.

Завдання для самостійної роботи

 

а) Питання для самоконтролю:

 

1.    Що таке світогляд? Чи всі люди мають світогляди?

2.    Чим характеризується міфологічний та релігійний світогляди?

3.    Чи можливий суто науковий світогляд?

4.    Як співвідносяться філософія і наука?

5.    Які основні підрозділи філософського знання Ви знаєте?

6.    Чи може філософія перетворювати світ і якщо так – то яким чином?

7.     Які методи використовуються в філософії і в чому їхня специфічна характерність.

 

б) Тексти для читання

 

1. Філософія - авантюра духу чи літургія смислу? // Кримський С.Б. Запити філософських смислів. - К.: Вид. ПАРАПАН, 2003. - С. 8-21.

2. Ортега-и-Гасет X. Что такое философия? - М.: Наука, 1991. - С. 51 -192.

3. Философия - это сознание вслух // Мамардашвили М. Сознание и цивилизация

Тексты и беседы. - М.: Изд. "Логос", 2004. - С 87-103

4. Дильтей В. Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах //  Культурология. XX век: Антологія. - М., 1995.  

5. Философия и мировоззрение // Шинкарук B.I. Вибрані твори у 3-х т. - К.:

Український Центр духовної культури, 2004. - Т.З.Ч.1. - С. 148-163.

6. Шелер М. Философское мировоззрение // Шелер М. Избранные произвидения: Пер с нем. / Пер. Денежкина А.В., МалинкинаА.Н., Пилипова А.Ф., Ред. Денежкин А.В. - М.: Изд-во "Гнозис", 1994. - С. 1-128.

 

Теми рефератів

1.      Світогляд, його природа, структура та історичні типи.

2.      Філософія і наука (історичний огляд співвідношення).

3.      Філософія і наукова картина світу в ХХ ст.

4.      Філософія і релігія.

5.      Особистість філософа (філософія як образ життя).

6.      Функції філософії.

7.      Філософія і політика (ідеологія).

 

 Лекція 2. Розвиток філософської думки в Древній Індії та Китаї.

 

1.      Ведичний період.

2.      Філософське вчення джайнізму та буддизму

3.      Філософські системи індуїзму: міманса, веданта, санкх’я, йога, ньяя, вайшешика.

4.      Даосизм та конфуціанство.

 

Семінар 2. Передфілософія Стародвніх Індії та Китаю.

1. Зародження філософії в стародавній Індії:

а) “ведична” ідеологія; “Веди” як джерело формування філософських шкіл в Індії;

б)  ортодоксальні вчення – міманса, веданта, санкх’я, йога, ньяя, вайшешика.

в)  неортодоксальні вчення – чарвака-локаята, джайнізм, буддизм.

3.      Філософські школи Стародавнього Китаю:

а) даосизм

б) конфуціанство

 

Література:

1. Антологня мировой философии: В 4 т. / Ред.-сост В.В.Соколов. - М-, 1969. -Т- 1, ч.1

2. Древнеиндийская философия. Начальний период / Ред.-сост. В.В.Бродов. - М., 1963.

3. Древнеиндийская философия / Ред.-сост. В.В.Бродов. - М., 1972.

4. Древнекитайская философия. Собр. текстов: В 2 т. / Сост. Ян Хин-Шун. - М., 1972-1973.

5. Древнекитайская философия: зпоха Хань. Сост. Ян Хин-Шун. -М., 1990.

6. Симоненко Й.Й. Афоризмы Конфуция. - М., 1987.

7. Упанишады / Ред.-сост. А-Я.Сыркин. - М., 1967.

8. Читанка  з  історії  філософії.  Книга  І:  Філософія Стародавнього світу / Ред.-упорядн. Г.І.Волинка. - К., 1992.

 

Завдання для самостійної роботи

а) Питання для самоконтролю:

1. Як   співвідносяться східна і західна традиції філософування?

2. Як поділяються філософські школи Стародавньої Індії?

3. У чому полягає подібність і в чому відмінність давньоіндійської і давньокитайської філософії?

4.Яким є погляд на людину в філософії Стародавнього Сходу?

5. Яку картину світу вибудовувала філософія Стародавнього Сходу?

 

б) Тексти для читання

Бонгард-Левин   Г.М.   Древнеиндийская   цивилизация: Философия, наука, религия. - М., 1980.

Васильев Л.С. Проблема генезиса китайской мысли. - М., 1983.

Дао и даосизм в Китае / Отв. ред. Л.С.Васильев. - М., 1982.

Исаева Н. В. Шанкара и индийская философия. - М., 1991.

Лукьянов A.E. Дао-дэ Цзин: предфилософия и философия // Филос. науки. - 1989. - N 2.

Лукьянов A.E. Лаоцзы (философия раннего даосизма). - М., 1991.

Лукьянов А. Е. Становление философии на Востоке. Древний Китай и Индия. - М., 1989.

Проблема человека в традиционных китайских учениях / Отв. ред. Т.П.Григорьева. - М., 1983.

Радхакришнан С. Индийская философия: В 2 т. - М., 1956-1957.

Семенцов B.C. Бхагавадгита в традиции и в современной научной критике. - М., 1985.

Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия. - М., 1954.

Щербатской Ф.И. Философское учение буддизма // Восток - Запад. Исследования, Переводы. Публикации. - М.; 1989. - Вып. 4.

Теми рефератів

1. Східна філософія: специфіка, основні напрями та проблеми розгляду.

2. Проблема першопочатку світу у філософії Стародавнього Сходу.

3. Філософія Давньої Індії: проблема світобудови.

4. Людина, її життя та смерть у філософії Давнього Сходу.

5. Проблема етики у вченні Конфуція.

6. Буддизм: класика і сучасність.

7. Модель Всесвіту в давньокитайській філософії.

 

Лекція 3. Антична філософія

 

1. Попередники античної філософії

2. До сократівська філософія

3. Антична філософія класичного періоду (Сократ, Платон, Аристотель)

 

Семінар 3. Антична філософія

1. Особливості зародження і формування давньогрецької філософії:

а) витоки філософії в міфології Стародавньої Греції;

б) пошуки першопричини світу філософами Мілетської школи (Фалес, Анаксімандр, Анаксімен);

в) натурфілософія та діалектичні ідеї Геракліта.

2. Проблема буття в піфагорійській школі та у філософії елеатів.

3. Натурфілософські побудови Емпедокла, Анаксагора та атомістика Левкіппа-Демокріта.

4. Антропологічний поворот в античній філософії (софісти і Сократ).

5. Ідеалістична філософія Платона:

а) вчення про ідеї;

б) вчення про душу і теорія пізнання;

в) етика і теорія держави;

г) філософія неоплатоніків.

6. Філософія Аристотеля:

а) основні ідеї "Метафізики";

б) теорія пізнання та логіка;

в) вчення про душу;

г) соціально-політичне вчення.

 

Література:

 

1. Історія філософії: Підр. / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та інш.; за ред.. В.І.Ярошовця. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 774 с.

2. Кохановский В.П. Философия: Учебн.пособ. – 6-е узд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: "Феникс", 2003.

3. Філософія: Навч. посіб. / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко  та ін.; за ред. І.Ф.Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006.

4. Татаркевич В. Історія філософії: В 3-х т. / пер. З пол. – Львів: Свічадо, 1999.

5. Історія філософії // Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002.

Додаткові тексти для читання

Антология кинизма / Ред.-сост. И.М.Нахов. -М., 1984.

Антология мировой  философии:  В  4 т.  /  Ред.-сост. В.В.Соколов.- М., 1969. -Т. 1, ч. 1.

Аристотель. Метафизика // Соч.: В 4 т. - М., 1976. - T. l.

Аристотель. О душе // Соч.: В 4 т. - М., 1976. - Т. 1.

Аристотель. Категории // Соч.: В 4 т. - М., 1978. - Т. 2.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М., 1986.

Лукреций. О природе вещей. - М., 1958.

Лурье С.Я. Демокрит. Тексты. Переводы. Исследования, - Л., 1970.

Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. - М-, 1977.

Материалисты  Древней  Греции.  Собрание  текстов Гераклита, Демокрита й Эпикура / Ред.-сост. М.А.Дынник. - М., 1955.

Платон. Гиппий Большой // Соч.: В 3 т. - М., 1968.,- T. 1.

Платон. Пир // Соч.: В 3 т. - М., 1970. - Т. 2.

Платон. Теэтет // Там само.

Платон. Федон // Соч.: В 3 т. - М., 1970. - T. 2.

Платон. Тимей // Соч.: В 3 т. - M., 1971. - Т. З, ч. l.

Прокл. Первоосновы теологии. - Тбилиси, 1972.

Секст Эмпирик. Три книги пирроновых положений // Соч.: В т - М., 1976. - Т. 2.

Фрагменты ранних греческих философов / Сост. А.В.Лебедев. М„ 1989. -T.1.

Эмпедокл. Очищения // Семушкин A.B. Эмпедокл. - М., 1985.

Завдання для самостійної роботи

 

а) Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає зв'язок давньогрецької міфології з першими філософськими вченнями античності, а також із класичними філософськими вченнями Стародавньої Греції?

2. Як змінюються проблематика та предмет філософії в античності?

3. Які першопочатки світу виділяли античні натурфілософи?

4. У чому полягає філософський сенс апорій Зенона?

5. Що означає вислів "антропологічний поворот в античній філософії" і з іменами яких мислителів він пов'язаний?

6. Чому Платона вважають першим представником (або ж засновником) філософського ідеалізму та з якою частиною його вчення це пов'язано?

7. Що лежить в основі Арістотелевої критики теорії ідей Платона та в чому відмінність між ними у тлумаченні понять "матерія" і "форма"?

 

б) Тексти для читання

Асмус В.Ф. Античная философия. - М., 1976.

Асмус В.Ф. Платон: эйдология, эстетика, учение об искусстве // Асмус В.Ф. Историко-философские этюды. - М., 1984.

Богомолов A.C. Античная философия. - М., 1985.

Богомолов A.C. Диалектический логос: Становление античной диалектики.- М., 1982.

Бычков В. В. Эстетика поздней античности. - М., 1981.

Вернам. Ж.-П. Происхожденис древнегреческой мысли. - М., 1988.

Донских O.A.,  Кочергин А.Н.  Античная философия. Мифология в зеркале рефлексии. - М., 1993.

История античной диалектики / Ред. М.А.Дынник. - М., 1979.

Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. - М., 1972.

Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. - М., 1989.                       Лосев А.Ф. Словарь античной философии: Избранные статьи. -М., 1995.

Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. -М.,1991.

Целлер 3. Очерк истории греческой философии. - СПб., 1996.

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. - М., 1991.

 

Теми рефератів

1. Формування античної філософії: витоки, періодизація, особистості.

2. Проблема   першопричини   світу   в   натурфілософії Стародавньої Греції.

3. Проблема буття в античній філософії.

4. Людина, її природа та сутність із погляду античних філософів.

5. Етико-моральні концепції, проблема блага і доброчинності в античній філософії.

6. Філософія як образ життя (за матеріалами давньогрецької філософії).

7. Платон як засновник класичного ідеалізму.

8. "Метафізика"   Арістотеля    як   вихідний    пункт західноєвропейської теоретичної філософії.

9. Політичні вчення античності.

 

Змістовий модуль 2.

 

 

Лекція 4. Філософія епохи Середньовіччя та Відродження

 

1. Формування Середньовічної філософської парадигми.

2. Християнсько-середньовічна патристика. А.Аврелій.

3. Середньовічна схоластика. Номіналізм та реалізм.

4. Філософія Ф.Аквінського

 

Семінар 4. Філософія епохи Середньовіччя та Відродження

1. Особливості середньовічної філософії та основні етапи її розвитку.

2. Поняття патристики. Філософія Августина Аврелія.

3. Поняття схоластики. Філософія Фоми Аквінського.

4. Сутність та зміст суперечки про універсали. Номіналізм та реалізм.

5. Основні ідеї філософії доби Відродження:

а) гуманістичне   спрямування філософії Відродження (Еразм Роттердамський);

б) пантеїзм Миколи Кузанського;

в) натурфілософія та космологія Джордано Бруно;

г) філософські ідеї в працях природодослідників (Леонардо да Вінчі, Микола Копернік, Галілео Галілей).

 

Література:

Аврелий Августин. Исповедь. - М., 1991.

Антология мировой философии: В 4 т. / Ред.-сост. В.В.Соколов. – М., 1969.-Т. 1, ч.2.

Антология мировой философии: В 4 т. / Ред.-сост. В.В.Соколов,- М., 1970. - Т. 2.

Боэций. "Утешение философией" и другие трактаты - М., 1990.

Бруно Дж. Диалоги. - М., 1949.

Бруно Дж. О героическом энтузиазме. - М., 1953.

Галилей Г. Избранные труды: В 2 т. - М., 1964.

Данте Алигьери. Божественная комедия. - М., 1967.

Кузанский Н. Об ученом незнании // Соч.: В 2 т. - М., 1979. - Т. 1.

Леонардо да Винчи.    Избранные естественнонаучные произведения. - М., 1955.

Эразм Роттердамский.Философские произведения. - М., 1986.

 

Завдання для самостійної роботи

 

а) Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте зміст понять "апологетика", "патристика" і "схоластика".

2. У чому проявляється неоплатонізм Августина Аврелія?

3. Який зв'язок існує між філософією Арістотеля і Фоми Аквінського?

4. Що таке універсалії і в чому сутність суперечки про них?

5. Що означають терміни "гуманізм та антропоцентризм" у філософії Відродження?

6. Розкрийте зміст понять "теїзм", "пантеїзм", "космологія".

 

б) Тексти для читання

Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. - М., 1978.

Бычков В. В. Византийская эстетика. - М., 1977.

Бычков В.В. Эстетика поздней античности. - М., 1981.

Горфункель А.X. Философия эпохи Возрождения. - М., 1980.

Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. - М., 1997.

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. - М., 1978.

Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. - М. , 1979.

Соколов В.В, Европейская философия ХVVII вв. - М., 1985.

Соколов В.В. Средневековая философия. - М., 1979.

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. - М., 1991.

Теми рефератів

1. Філософія Середньовіччя та її зв'язок з християнською релігією та теологією.

2. Проблема історичного часу у творчості Августина.

3. Спроби доведення буття Бога в середньовічній філософії.

4. Фома Аквінський як основоположник томізму.

5. Гуманістичний та антропоцентристський характер філо­софії і культури Відродження.

6. Природничонаукові здобутки доби Відродження як основа розвитку науки Нового часу.

 

Лекція 5. Європейська філософія ХVII в.

1. Емпіризм. Англійська філософія ХVII в. (Ф.Бекон, Т.Гоббс, Д.Локк).

2.Раціоналізм. Європейська континентальна філософія ХVII в. (Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбніц)

 

Семінар 5. Філософія Нового часу та епохи Просвітництва

1. Проблема емпіризму в філософії Ф.Бекона (програма "великого відновлення наук"; концепція "ідолів"; індуктивний метод).

2. Проблема раціоналізму в філософії Р.Декарта (принцип методичного сумніву; теза "мислю - отже, існую"; учення про "вроджені ідеї"; дуалізм; дедуктивний метод).

3. Емпіристські та сенсуалістичні концепції:

а) Т.Гоббс;

б) Дж.Локк;

в) Дж.Берклі;

г) Д.Юм.

4. Раціоналістичні вчення:

а) Б.Спіноза;

б) Г.Лейбніц.

5. Антропологічний характер та антитеологічна спрямо­ваність філософії Просвітництва та французького матеріалізму.

 

Література

Основна:

Беркли Дж. Трактат о принципах человеческого знания // Соч.-М., 1978.

Беркли Дж. Три разговора между Гиласом и Филонусом // Соч.-М., 1978.

Бэкон Ф. О достоинстве и  приумножении наук // Соч.: В 2 т. - М.,1971. -Т. 1.

Бэкон Ф. Новый Органон // Соч.: В 2 т. - М., 1972. - Т. 2.

Вольтер. Метафизический трактат //Филос. соч. - М., 1988.

Гассенди П. Метафизические исследования, или сомнения и новые возражения против метафизики Декарта // Соч.; В 2 т. - М., 1968.-T.I.

Гельвеций К.А. Об уме // Соч.: В 2 т. - М., 1973-74. - Т. 1.

Гельвеций К.А. О человеке // Там само. - Т. 2.

Гоббс Т. Левиафан.// Избр. произв.: В 2 т. - М., 1968. - Т. 1.

Гольбах П. Система природы  // Избр. произв.: В 2 т. - М., 1963.-Т. 1.

Декарт Р. Начала философии // Избр. филос. соч. - М., 1950.

Декорт Р. Рассуждения о методе // Там само.

Дидро Д. Разговор Д'Аламбера c Дидро. Сон Д'Аламбера. Философские принципы относительно материи и движения // Соч.: В2т.-М.,198б.-Т. 1.

Ламетри Ж. Человек-машина // Соч. - М., 1976.

Лейбниц Г.В. Монадология // Соч.; В 4 т. - М., 1982. - Т. 1.

Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разумении // Соч.: В4Т.-М., 1983.-Т.2.

Локк Дж. Опыты о человеческом разумении // Соч.: В 3 т. - М., 1985.-Т. 1.

Паскаль Б. Мысли. - М., 1974.

РуссоЖ.-Ж.  Философские сочинения. - М., 1988.

Спиноза Б. Этика // Избр. произв.: В 2 т,- М., 1957. - Т. 2.

Фейербах Л. История философии Нового времени от Бэкона Веруламского до Бенедикта Спинозы // Фейербах Л. История философии: В 3 т. - М., 1974. - T. 1.

Юм Д. Сокращенное изложение "Трактата о человеческой природе"//Соч.: В 2 т. - М., 1966. - T. l.

 

Додаткова:

Бакрадзе К.С. История новой философии // Избр. филос. тр. – Тбилиси, 1977.-Т.4.

Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (ХVIIXVIII вв.). -М.,1987.

Ильенков Э. В. Диалектическая логика. - М., 1984.

История  диалектики  ХІVVШ  вв. / Под  ред. З.А.Каменского. - М., 1974.

Кузнецов В.Н., Мееровский Б. В., Грязнов  А.Ф. . Западноевропейская философия ХVШ века.-М., 1986.

Момджян Х.Н. Французское Просвещение ХVШ века. - М.,

Мотрошилова Н.В. Познание и общество. Из истории философии ХVП-ХVШ веков. - М., 1969.

Нарский И.С. Западноевропейская философия ХVП в. - М., 1974.

Нарский И.C. Западноевропейская философия ХVШ в. - М., 1973.

Соколов В.В. Европейская философия ХVVП веков. - М., 1985.

Хесле В. Гении философии Нового времени. - М., 1992.

Шашкевич П.Д. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени. - М., 1976.

 

 

Завдання для самостійної роботи та питання для самоконтролю:

1. У чому полягає зв'язок філософії Нового часу з математикою і природознавством?

2. Що означає індуктивний метод у філософії Ф.Бекона?

3. Розкрийте зміст тези Р.Декарта "мислю - отже, існую".

4. Що означає дедуктивний метод у філософії Р.Декарта?

5. Що таке "вроджені ідеї", хто був прихильником даної концепції, а хто - опонентом?

6. У чому полягає сутність поглядів на субстанцію в новоєвропейській філософії?

7. Що означає поняття "скептицизм"?

8. Поясність зміст понять "емпіризм" та "раціоналізм" і на основі цього - суть виразу "епістемологічний поворот у новоєвропейській філософії".

9. Як співвідносяться поняття "емпіризм" та "сенсуалізм"?

10. Чи має місце чуттєвий досвід у раціоналістичній філософії і розум - в емпіристській, і якщо так - то в якому вигляді і чому?

11. Яке місце відводили інтуїції в пізнанні філософи Нового часу?

12. У чому полягає сутність "механістичного принципу" в матеріалізмі епохи Просвітництва?

13. Якими особливостями відзначаються погляди на людину філософів доби Просвітництва?

Теми рефератів

1. Природознавство та філософія Нового часу.

2. Ф.Бекон як творець досвідно-індуктивної методології.

3. Р.Декарт як основоположник новоєвропейського раціо­налізму.

4. Проблема методу пізнання та епістемологічний поворот у філософії Нового часу.

5. Проблема субстанції в новоєвропейській філософії.

6. Соціально-політичні доктрини філософів Нового часу.

7. Проблеми етики та моральності в новоєвропейській філософії.

8. Взаємозв'язки філософії і математики в епоху Нового часу.

9. Людина як предмет філософського аналізу в  добу Просвітництва.

10. Матеріалістичні ідеї французьких філософів ХУШ ст.

 

Лекція 6. Філософська думка в Німеччині другої половини ХVІІІ-ХІХ століття.

1. Німецька класична філософія

            а) життя і філософська творчість І.Канта

            б) "Науковчення". Теоретичне обґрунтування суб’єктивного ідеалізму І.Г.Фіхте

            в) "система трансцендентального ідеалізму" та "філософія тотожності" Ф.В.Й. Шеллінга

            г) метод та система Г.В.Ф. Гегеля

            д) антропологічний матеріалізм Л.А.Фейербаха

 

Семінар 6. Німецька класична філософія

1. Філософія І.Канта:

а) космогонічна гіпотеза;

б) основні положення теорії пізнання;

в) проблеми етики та поняття категоричного імперативу.

2. Основні    ідеї філософських  учень  Й.Г.Фіхте та Ф.В.Й.Шеллінга.

3. Філософія Г.В.Ф.Гегеля:

а) філософська система, її основні складові та принципи формування;

б) учення про діалектичний метод.

4. Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха.

Список літератури

Основної

Гегель Г.В.Ф. Кто мыслит абстрактно // Работы разных лет: В 2т.-М., 1972. -T. l.

Гегель Г.В.Ф. Наука логики // Энциклопедия филос. наук: В З т.-М., 1974.-Т. 1.

Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Соч. - М., 1959. - T. 4.

Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа и логики // Работы разных лет: В 2 т.-М., 1971. -T. 2.

Гегель Г.В.Ф. Философская пропедевтика // Работы разных лет: В 2 т.-М., 1971.-Т. 2.

Кант Й. Всеобщая естественная история и теория неба // Соч.: В б т.-М., 1963. - Т. 1.

Кант Й. K вечному миру // Соч.: В 6 - М., 1966. - Т. 6.

Кант Й. Критика чистого разума // Соч.: В 6 т. - М., 1964. -Т. 3.

Кант Й. Пролегомены // Соч.: В 6 т. - М., 1965. - Т. 4, ч. 1.

Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Избр. филос. произв.: В 2 т. - М., 1955. - Т. 1.

Фейербах Л. Предварительные тезисы к реформе философии // Избр. филос. произв.: В 2 т. - М., 1955. - Т. 1.

Фихте И.Г. Общие принципы наукоучения // Антология мировой философии: В 4 т. - М., 1971. - Т. 3.

Шеллинг Ф.В.И. Система трансцендентального идеализма // Соч.:В2т.-М-, 1987.-Т. 1.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Як співвідноситься космогонічна гіпотеза Канта із сучасними науковими уявленнями?

2. Розкрийте зміст понять "річ у собі", "апріорне", "трансцендентальне",  "трансцендентне"  та "іманентне", як вони розглядаються у філософії Канта?

3. Як співвідноситься категоричний імператив Канта з іншими моральними правилами, сформульованими у світовій філософії та релігії?

4. Що означає поняття "суб'єкт" у Фіхте?

5. У чому полягає суть натурфілософії Шеллінга?

6. Що означає вислів "суперечність методу Гегеля"?

7. Що таке "абсолютна ідея" в філософії Гегеля?

8. У чому полягає зміст антропологічного філософії Фейєрбаха?

 

Теми рефератів

1.Кант як основоположник німецької класичної філософії.

2. Теорія пізнання І.Канта.

3. Проблеми етики в німецькій класичній філософії.

4. Розробка діалектики в німецькій класичній філософії.

5. Соціально-політичні теорії філософів німецької класики.

6. Натурфілософські концепції філософів німецької класики.

7. "Феноменологія духу" як джерело філософії Гегеля.

8. Порівняльний аналіз матеріалістичних концепцій фран­цузьких матеріалістів і Л.Фейєрбаха.

 

Тексти для читання

Асмус В.Ф. Иммануил Кант. - М., 1973.

Гулыга A.B. Гегель. - М., 1970.

Гулыга A.B. Кант. - М., 1977.

Гулыга A.B. Немецкая классическая философия. - М.; 1986.

Гулыга A.B. Шеллинг. - М., 1982.

Идлис Г.М. Кант и современные представления о Вселенной // Природа.- 1974.-N6.

История диалектики. Немецкая классическая философия / Ред. А.С.Богомолов. - М., 1978.

Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины ХУШ - начала XIX вв. - М., 1989.

Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. - М.,1991.

Нарский И.С. Западноевропейская философия XIX в. - М., 1976.

Очерки по философии Л.Фейербаха // Отв. ред. МА.Булатов. - Киев, 1982.

Шинкарук В.И. Логика, диалектика и теория познания Гегеля. – Киев, 1964.

Шинкарук В.И. Теория познания, логика и диалектика Канта. - Киев, 1974.

 

Лекція 7. Філософія марксизму

 

1.      Виникнення і розвиток марксистської філософії.

2.      Гуманістичні тенденції у філософії К.Маркса та Ф.Енгельса.

3.      Марксистське вчення про практику та істину.

4.      Шляхи розвитку марксизму у колишній радянській філософії (Г.В.Плеханов, В.І.Ленін, Й.В.Сталін).

5.      Марксистсько-ленінська філософія сьогодні: проблеми та перспективи.

6.      Багатоманітність концепцій всередині зарубіжної марксистської філософії.

 

Семінар 7. Марксизм як філософська концепція

1. Філософське вчення К.Маркса:

а) К.Маркс і філософія Гегеля;

б) гуманістичні ідеї в філософії K Маркса;

в) соціальна філософія та філософія історії К.Маркса.

2. Розробка та популяризація філософії Маркса Ф.Енгельсом.

3. Марксистська філософія наприкінці XIX - початку XX ст. (Г.Плеханов, В.Ленін).

4. Історична доля радянського марксизму.

5. Західний марксизм: розмаїття підходів та проблем.

Література

Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Ленин В.И. Полн.собр.соч. - Т. 18.

Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма // Там само. - Т. 23.

Маркс К. Философско-экономические рукописи 1844 г. // Маркс К., Энгельс Ф. - Соч. - 2-е изд. - Т. 42.

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Там само. - Т. 3.

Плеханов Г.В. Основные вопросы марксизма // Избр. филос.произв.: В 3 т. - М., 1957. - Т.3.

Ойзерман Т.И. Формирование философии марксизма. - М., 1962.

Философия й мировоззрение. Философские дискуссии 20-х годов / Сост. П.В.Алексеев. - М., 1990.

 

 

Завдання для самостійної роботи

 

а) Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає зв'язок філософії К.Маркса з гегелівською філософією?

2. Розкрийте  зміст  соціально-філософської    концепції К,Маркса.

3. Який внесок зробив до філософії Маркса В.І.Ленін?

4. Які основні проблеми були предметом розгляду в ра­дянській філософській думці?

5. У чому полягають принципові відмінності між радянським і західним марксизмом?

 

 б) Теми рефератів

1. Марксизм і німецька класична філософія.

2. Гуманістичні ідеї в філософії раннього Маркса.

3. Ленінська версія філософії марксизму.

4. Західний марксизм: поліфонія поглядів.

 

Лекція 8. Філософська думка в Україні

 

1.      Філософія Києво-Руської доби.

2.      Філософська освіта в Києво-Могилянській Академії.

3.      Філософська концепція Г.Сковороди.

4.      Філософські погляди П.Юркевича.

Семінар 8. Українська та російська філософія

1. Зародження філософських учень у Київській Русі та їхні специфічні особливості.

2. Філософська освіта в братських школах та Києво-Могилянській Академії.

3. Філософські погляди Г.Сковороди.

4. "Філософія серця" П.Юркевича.

5. Філософія "української ідеї" (М.Драгоманов, М.Грушевський, В.Винниченко, Д.Донцов).

6. Філософія "всеєдності" В.Соловйова.

7. Релігійний екзистенціалізм М.Бердяєва.

 

Література

 

Багалій Д. Український мандрований філософ Г.Сковорода. - К,1992.

Бердяев H.A. Самопознание. - М., 1991.

Бердяев H.A. Философия свободи. Смысл творчества. - М., 1989.     

Златоструй (Древняя Русь Х-ХШ вв.) / Сост. А.Г.Кузьмин, А.Ю.Карпов.-М.,1990.      Лосский Н. О. История русской философии. - М., 1991.

О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья / Сост. М.А.Маслин. - М., 1990.

Прокопович Ф. Філософські твори: В 3 т. - К., 1979-1981.

Сковорода Г. C. Повн. зібр. тв.: В 3 т. - К, 1973.

Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. - М., 1989.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. - К, 1993.

Человек и история в средневековой мысли русского, украинского и белорусского народов / Отв. ред. В.С.Горский. - Киев, 1987.

Юркевич П. Философские произведения. - М., 1990.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Який змістовний зв'язок існує між давньослов'янською міфологією та філософією Києво-Руської доби?

2. Який вплив виявило християнство на філософські ідеї мислителів Київської Русі?

3. У чому полягає специфіка філософських курсів професорів Києво-Могилянської Академії?

4. Що означає поняття "кордоцентризм" у філософії Г.Сковороди?

5. У чому полягає суть концепції "трьох світів" у філософії Г.Сковороди?            

6. Що означає визначення "філософія серця" стосовно поглядів П.Юркевича?

7. Розкрийте зміст поняття "всеєдність" у філософії В.Соловйова.

8. Як визначається свобода в концепції М.Бердяєва?

 

Теми рефератів

 

1. Філософські ідеї Києво-Руської доби, їх зв'язок із міфологією та християнською релігією.

2. Києво-Могилянська Академія як осередок духовності українського народу.

3. Філософські курси в Києво-Могилянській Академії.

4. Філософська творчість Г.Сковороди.

5. Ідея "серця" в українській філософії.

6. Обґрунтування української національної ідеї в філо­софській творчості визначних українських мислителів (на вибір).

7. Учення про доброчинність та мораль у філософії В.Соловйова.

8. Людина як центральна проблема філософії з погляду М.Бердяєва.

 

Література для читання

Горський B.C. Історія української філософії: Курс лекцій. - К., 1996.

Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси XI-ХІІ вв. - Киев, 1988.

Історія філософії в Україні: В 3 т. / Гол. ред. В.І.Шинкарук. -К.,1987.

Історія  філософії  України: Підручник / За ред. М.Ф.Тарасенка. – К., 1994.

Історія філософії України: Хрестоматія / Упорядн. М.І.Тимошик. - К., 1993.

Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и eгo время. - М., 1990.

Ничик В.М. Из истории отечественной философии конца ХVII - начала ХVIII веков. - Киев, 1978.

Ничик В. М. Феофан Прокопович. - Киев, 1977.

ІІоляков Л.В. Философские идеи в культуре Киевской Руси. - М.,1988.

Попович М.В. Мировоззрение древних славян. - Киев, 1985.

Рыбаков Б.А. Язичество древней Руси. - М., 1987.

Філософія Відродження на Україні / Відп. ред. М.В.Кашуба. -К,1990.

Философская мысль в Киеве: историко-философский очерк / Отв. ред. В.И.Шинкарук. - Киев, 1982.

Змістовий модуль 3.

 

Лекція 9. Сучасна західна ірраціоналістична філософія (із середини ХІХ ст. до наших днів)

 

1.      Загальна характеристика переходу від класичного до некласичного ірраціоналістичного типу філософування.

2.      “Філософія життя” і її різновиди.

а) “академічна філософія життя” В.Дільтея, Г.Зіммеля

б) “творча еволюція” А.Бергсона

в) “філософія волі” Ф.Ніцше

3.      Еволюція психоаналітичної філософії. Свідоме та безсвідоме. З.Фрейд.

4.      Екзистенціалізм: основні теми і вчення

 

Семінар 9. Західна філософія (із середини XIX ст. до наших днів)

 

1. Основні концепції "Філософії життя":

а) волюнтаристська філософія А.Шопенгауера;

б) філософія Ф.Ніцше;

в) інтуїтивізм А.Бергсона;

г) філософія життя В.Дільтея;

д) філософія культури О.Шпенглера.

2. Філософські аспекти психоаналізу:

а) класичний психоаналіз З.Фрейда;

б) аналітична психологія К.Юнга;

в) соціально-філософська переорієнтація психоаналізу в Е.Фромма.

 

Література

 

Башляр Г. Новый рационализм. - М., 1987.

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. - М., 1958.

Гадамер Х.-Г- Истина и метод. - М., 1988.

Гуссерль Э. Логические исследования. - Киев, 1995.

Дильтей В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ-ХХ вв. - М., 1987.

Камю А. Бунтующий человек. - М., 1990.

Карнап Р. Философские основания физики (введение в философию науки). - М., 1971.

Койре А. Очерки истории философской мысли (О влиянии философских концепций на развитие научных теорий). - М., 1985.

Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975.

Кьеркегор С. Наслаждение и долг. – К., 1994.

Лакатос Й. Доказательства и опровержения (Как доказывают теоремы). - М., 1967.

Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М., 1983.

Ницше Ф. Так говорил Заратустра. - М., 1990.

Полони М. Личностное знание. - М., 1985.

Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. – К., 1995.

Поппер K.P. Логика и рост научного знания. – М., 1983.

Проблема человека в западной философии / Сост. П.С. Гуревич – М., 1988.

Пуанкаре А. О науке. - М., 1983.

Рассел Б. Человеческое познание, ero сфера и границы – К., 1997.

Рикер П. Человек как предмет философии // Вопр. Философии. – 1989.-N 2.

Самосознание европейской культуры XX вв / Сост. Р.А. Гальцева. - М., 1991.

Тейяр де Шарден. Феномен человека. - М., 1987.

Тулмин Cm. Человеческое понимание. - М., 1984.

Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки – М., 1986.

Фрейд 3. Психология бессознательного. - М., 1989

Фромм .Э. Иметь или быть? - М., 1990.

Фуко М. Слова и вещи. - М., 1977.

Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. – М., 1991

Хилл Т.И. Современные теории познания. - М., 1965.

Холтон Дж. Тематический анализ науки. - М., 1981.

Шопенгаузр А. Избранные произведения. - М., 1992.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991

 

 Завдання для самостійної роботи

1.      У чому полягає відмінність і в чому подібність між класичною і сучасною західноєвропейською філософією?

2. Які причини, на Ваш погляд, зумовили ірраціоналістичний характер західноєвропейської філософської думки на   етапі переходу від класичної до сучасної філософії?

3. Розкрийте зміст загальної назви "філософія життя".

 

 

Теми рефератів

1. Порівняльний аналіз основних проблем класичної та сучасної західноєвропейської філософії.

2. Антропологічний та сцієнтистський напрями сучасної філософії: зв'язки і відмінності.

3. Історичні стадії розвитку та основні проблеми філософії позитивізму.

4. Німецька класична філософія і неокантіанство: взаємозв'язок і суперечності.

5.    Філософія і логіка: логічний позитивізм.

6. Герменевтика: історія та сучасність.

7. Розвиток філософської думки від позитивізму до аналітизму.

8. Структуралізм і постмодернізм: проблеми філософського осмислення культури на зламі тисячоліть.

9. Проблема Бога в традиційній і сучасній релігійній філо­софії.

10. Буття людини як проблема в екзистенціальній філософії.

11. Проблема людини, її сутності та походження в філо­софській антропології.

 

Лекція 10. Онтологія: вчення про буття

 

1.      Життєві корені та філософський сенс проблеми буття: античність. Парменід та його опоненти.

2.      Проблема буття в західно-європейській філософії Нового часу.

3.      Проблема буття в російській релігійній філософії.

4.      ХХ століття – доля проблеми буття.

 

Семінар 10. Теоретичне усвідомлення проблеми буття: філософська онтологія

 

1. Основні етапи розвитку уявлень про буття в історії філософської думки:

а) античність - космогонія, космологія та онтологія (Геракліт, Парменід, Платон, Арістотель, Епікур):

б) середньовіччя - релігійно-філософське тлумачення буття;

в) сцієнтифікація та субстанціоналізація проблеми буття у філософії Нового часу та німецькій класичній філософії;

г) марксистська діалектико-матеріалістична концепція буття;

д) проблема, буття в російській релігійній філософії кінця ХЇХ - початку XX ст.;

е) онтологічний поворот у західній філософії XX ст.

2. Поняття матерії та її структура:

а) проблема протилежності матерії та свідомості;

б) відмінність  філософського  поняття   матерії  від природничо-наукового;

в) проблема самоорганізації та системності матеріального світу.

3. Проблема детермінізму як принципу філософського пояс­нення світу.

4. Простір і час як форми буття матерії. Субстанціональна і рєляційна концепції простору і часу.

5. Рух як спосіб існування матерії:

а) багатоманітність форм руху матерії;

б) ідея розвитку;

в) прогрес як проблема;

г) діалектика як загальна теорія розвитку.

 

Література

 

Бердяев H.A. Философия свободы. - М., 1989.

Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. - М., 1974. – T. l.

На переломе. Философские дискуссии 20-х годов / Сост. П.В.Алексеев. - М., 1990.

Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? - М., 1991.

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. - М., 1986.

Флоренский П.А. Итоги // Соч.: В 2 т. - М., 1990. - Т. 2.

Фрагменты ранних греческих философов / Сост. А.В.Лебедев. - M., 1989. - T. 1.

Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. - М., 1991.

Гусєв В.І. Вступ до метафізики: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2004. – 488 с.

Філософія: Навч. посіб. / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф.Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – Тема 5. – С.135-142., Тема 7. – С. 156-165.

Філософія: Підруч. / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – 2-ге вид., стереопит. – К.: Либідь, 2002. – Тема 3. – С. 50-61

Введение в философию: учебн. Пособие для вузов / Авт. Кол.:Фролов И.Т. и др. – 3 изд., перер. и доп. – М.: Республика, 2003. – С.339-396.

Кохановский В.П. Философия: учебн. пособ. – 6 изд., перер. и доп. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – Розділ ІІІ. – §1-5. – С.90-129., - Розділ ІV – §1-6. – С.130-189

Буття // Філософський енциклопедичний словник. - К.; Абрис, 2002. - С. 68-69.

Екзистенція // Там же. - С. 187.

Матерія // Там же. - С. 366-367.

Онтологія // Там же. - С. 449-451.

Субстанція // Там же. - С. 614-615.

Суще // Там же. – С. 625.

Бытие // Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Ин-т философии РАН; Научно-ред. совет: предс. В.С.Степин, заместители предс.: А.А.Гусейнов, Г.Ю. Семигин. – М.: Мысль, 2000. – Т.1. – С. 333-348

Сущее // Там же. – Т. ІІІ. – С. 645.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Коли і чому в філософії з'явилась проблема буття?

2. У чому сутність парменідового розуміння буття?

3. Хто з античних філософів не сприйняв парменідового тлумачення буття і чому?

4. У чому полягає специфіка середньовічного тлумачення проблеми буття?

5. Які зміни у розумінні проблеми буття відбулись у філософії Нового часу?

6. Як вплинула специфіка російського світогляду на філософське вирішення проблеми буття?

7. Розкрийте зміст вислову "онтологічний поворот у філософії XX ст.".

8. Чи є змістовний зв'язок між світоглядом людини XX ст. та філософським вирішенням проблеми буття, і якщо є - чому?

9. Що таке матерія та яка її структура?

10. Які форми руху матерії Ви знаєте?

11. Як співвідносяться поняття "матерія" і "субстанція"?

12. Як співвідноситься природничо-наукове і філософське розуміння матерії?

13. Розкрийте зміст субстанційної та реляційної концепцій простору і часу.

14. Розкрийте зміст понять "детермінізм" та "індетермінізм".

15. Як співвідносяться поняття "рух", "розвиток", "прогрес"?

16. Які закони і категорії діалектики Ви знаєте і в чому полягає їхній основний зміст?

 

Теми рефератів

1. Порівняльний аналіз розуміння Абсолюту в Парменіда і в християнському вченні про Бога.

2. Філософське вирішення проблеми буття як віддзеркалення ї світогляду епохи (Античність, Середньовіччя, Новий час, XX ст.).

3. Проблема буття в філософії М.Хайдеггера.

4. Онтологічний поворот у філософії XX ст.

5. Еволюція поняття "матерія" у філософії і науці.

6. Синергетика: зміст і основні проблеми.

7. Детермінізм як принцип філософського осмислення світу.

8. Порівняльний аналіз субстанційної та реляційної концепцій простору і часу.

9. Історико-філософський аспект ідеї розвитку.

10. Проблема прогресу та його критеріїв.

 

Література для читання

 

Аверьяное А.Н. Системное познание мира. - М., 1985. Ахундов М.Д. Концепции пространства й времени. - М., 1982. Баженов Л.Б., Морозов К.Е., Слуцкий М.С. Философия естествознания. - М., 1966.

Богомолов A.C. Идея развития в буржуазной философии XIX и ХХвеков.-М.,1962.

Босенко В.А. Диалектика как теория развития. - Киев, 1966.

Бутаков A.A. Основные формы движения материи и их связь в свете современной науки. - М., 1974.

Доброхотов  А.Л.  Категория  бытия в  классической западноевропейской философии. - М., 1986.

Ильенков Э.В. Диалектическая логика. - М., 1984.

Какабадзе З.М. Проблема человеческого бытия. – Тбилиси, 1985.

Кедров  Б.М.  Научная  концепция  детерминизма // Современный детерминизм: Законы природы. - М., 1973.

Кедров Б.М. Эволюция понятия материи в философии и естествознании // Вопр. философии. - 1975. - N 8.

КучевскийЛ.Б. Анализ категории "материя". - М., 1983.

ЛосевА.Ф. Классицизм // Лит. учеба. - 1990. -N 10.

Марков М.А. О природе материи. - M., 1976.

Марков Ю.Г. Функциональньїй подход в современном научном познании. - Новосибирск, 1982.

Молчанов В.И. Время и сознание. - М., 1988.

Мостепаненко A.M. Пространство и время в макро-, мега-, микромире. - М-, 1974.

Огородников В.П. Познание необходимости. - М., 1985.

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. - М., 1967.

Трубников H.H. Время человеческого бытия. - М., 1987.

Хакен Г. Синергетика. - М., 1980.

Юдин З.Г. Системний подход и принцип деятельности. - М., І978.

Корет Э. Основы метафизики / пер. с нем. – К.: Тандем, 1998. – 248 с.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – К.: Основи, 2001.

Хайдеггер М. Бытие и время. – М.: Ad marginem, 1997.

 

Лекція 11. Проблема свідомості: історичні виміри та змістовні характеристики.

1.      Сенс проблеми свідомості та труднощі її вирішення.

2.      Метафора свідомості в космоцентричній культурі античності

3.      Християнство: відкриття внутрішнього духовного світу.

4.      Перевідкриття проблеми свідомості у Новий час: ідеалістична філософія.

5.      Маркс: діалектико-матеріалістична концепція свідомості.

6.      Свідоме та безсвідоме: Маркс та Фрейд.

 

Семінар 11. Проблема духу і свідомості

 

1. Проблема духу і свідомості в історії філософської думки:

а) метафора свідомості в .культурі та філософії античності;

б) християнська концепція внутрішнього духовного світу;

в) концептуальні зміни у розв'язанні проблеми свідомості у філософії Нового часу;

ŕ) проблема духу і свідомості в німецькій класичній філософії;                                

д) діалектико-матеріалістична   концепція   свідомості К.Маркса;

е) сучасні філософські концепції свідомості.

2. Свідомість як філософська категорія. Джерела та витоки свідомості.

3. Структура свідомості. Свідомість та самосвідомість.

4. Свідомість та безсвідоме: К.Маркс та З.Фрейд.

5. Свідомість та мислення. Свідомість та мова.

6. Проблема ідеального та варіанти її вирішення.

7. Поняття суспільної свідомості. Структура суспільної свідомості.

 

Література

 

Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Соч. - М., 1959. - T. 4.

Маркс K. Капитал. T. l. Гл. 24 // Маркс К, Энгельс Ф. Соч. -2-е изд. - Т. 23.

Платон. Протагор II Соч.: В 3 т. - М., 1968. - Т. 1.

Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. - М., 1989.

Фрейд 3. Психология бессознательного. - М., 1990.

Юнг К.Г. Архетип и символ. – М., 1991.

Філософія: Навч. посіб. / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф.Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – Тема 6. – С.143-155.

Філософія: Підруч. / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – 2-ге вид., стереопит. – К.: Либідь, 2002. – Тема 3. – С. 50-61

Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підруч. – К.: Академвидав., 2006. – С. 286-303

Егоров В.С. Философия открытого мира. М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: НПО «Модэк», 2002, (серия «библиотека студента»). – С. 175-199.

Свідомість // Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – С. 567.

Психіка // Там же. – С.533.

Идеальное // Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Ин-т философии РАН; Научно-ред. совет: предс. В.С.Степин, заместители предс.: А.А.Гусейнов, Г.Ю. Семигин. – М.: Мысль, 2000. – Т.2. – С. 229-234.

Лой А.Н. Сознание как предмет теории познания. – К., 1998.

 

Завдання для самостійної роботи

1. У чому полягають труднощі філософського вирішення проблеми свідомості?

2. Якою метафорою користувались давні греки для опису свідомості і чому?

3. У чому полягає . зв'язок середньовічного розуміння свідомості з геоцентричним світоглядом?

4. Чому в релігійній філософії свідомість розуміється як тягар і "хрест"?

5. Які концептуальні зміни в розгляді проблеми свідомості відбулись у філософії Нового часу?

6. Яким є зміст і соціальні передумови Марксової концепції свідомості?

7. У чому полягає подібність та відмінність Марксової і Фрейдової концепцій безсвідомого?

8. Що таке свідомість, які її структура, джерела і витоки?

9. Розкрийте зміст понять "самосвідомість", "ідеальне", "ду­ховне".

10. Які історичні та сучасні варіанти вирішення проблеми іде­ального Ви знаєте?

11. Що таке суспільна свідомість і яка її структура?

12. Які сучасні концепції свідомості Ви знаєте?

 

Теми рефератів

 

1. Суспільний та особистісно-індивідуальний зміст свідомості: зв'язок та відмінність.

2. Свідомість і особистість.

3. Проблема свідомості в українській філософії.

4. Проблема свідомості у філософії Сходу.

5. Свідомість та безсвідоме: порівняльний аналіз концепцій К.Маркса та 3.Фрейда.

6. Фрейдівські ідеї безсвідомого в художній культурі XX ст.

7. Проблема свідомості у сучасній філософії.

 

Література для читання

 

Анищенко А.И. Структура общественного сознания. - М., 1973.

Бондаренко Л.И. Основньїе зтапьі становлення сознания. -Киев, 1979.

Донских O.A. Происхождение язьїка как философская проблема. - Новосибирск, 1984.

ДубровскийД.И. Информация, сознание, мозг. - М., 1980.

ДубровскийД.И. Проблема идеального. - М., 1983.

Ильенков Э.В. Диалектическая логика. - М., 1984.

Ильенков Э.В. Проблема идеального // Вопр. философии. - 1979.- N6-7.

Кликс  Ф.   Пробуждающееся  мышление. У истоков человеческого интеллекта. - М., 1983.

Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. - М.,1974.

Лейбин В.М. Психоанализ й философия неофрейдизма. - М., 1977.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1975.

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики.- М., 1981.

Лифшиц М. Об идеальном и реальном // Вопр. философии. - 1984. - N10.

Лосев А.Ф. Платоновский обьективный идеализм и eгo трагическая судьба // Платон и eгo эпоха. - М., 1979.

Мамардашвили М.К. Сознание как философская проблема // Вопр. философии. – 1990. – N 10.    

Михайлов Ф. Т. Загадка человеческого Я. - М., 1976.

Общественное сознание и eгo формы / Отв. ред. В.И.Толстых. - М., 1986.

Панов E.H. Знаки, символы, языки. - М., 1983.

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. - М., 1967.

Сагатовский В.Н., Злентух И.П. Методологические основы решения проблемы идеальности сознания // Филос, науки. - 1984. - N4.

Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. - М., 1972.

Ильенков Э.В. Диалектика идеального / Философия и культура. – М., 1991. – С.229-270.

Фрейд З. Будущее одной иллюзии / Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1992.

Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии феноменологической философии. – М., 1992. – С. 158-191.

 

Лекція 12. Філософська антропологія: учення про людину.

 

1.      Кінець ХХ ст. та проблеми людини.

2.      Образи людини в історії філософської думки.

3.      Проблеми антропосоціогенезу.

4.      Біологічне та соціальне в людині.

5.      «Пророда людини» та характер філософської концепції.

6.      Смисл людського існування.

 

Семінар 12. Людина як предмет філософського аналізу: філософська антропологія і філософія культури

 

1. Образи людини в історії філософської думки:

а) уявлення про природу людини в античній та середньовічній філософії;

б) Концепція "природної людини" в добу Відродження;

в) натуралістичний  антропологізм та його вплив на розвиток природознавства;

г) соціобіологічна інтерпретація проблеми співвідношення біологічного і соціального в "природі людини"; соціал-дарвінізм;

д) марксистська концепція людини;

е) сучасна філософська антропологія та антропологічний напрям у західноєвропейській філософії XX ст.

2. Проблема сутності людини:

а) людина як суб'єкт практичної діяльності;

б) людина як суб'єкт історичного процесу;

в) біопсихосоціальна цілісність людини.

3. Проблема антропосоціогенезу.

4. Діяльність як спосіб існування людини. Структура діяльності.

5. Поняття "індивід", "індивідуальність", "особистість" та їх співвідношення.

6. Проблема сенсу людського існування та багатоманіття способів її розв'язання.

7. Поняття культури. Специфіка філософського аналізу культури як підвалини людського буття.

 

 Література

 

Агацци 3. Человек как предмет философии // Вопр. философии. - 1989. - N 2.

Бердяев H.A. Смысл истории. - М., 1990.

Проблема человека в западной философии / Сост. П.С.Гуревич. - М., 1988.

Рикер П. Человек как предмет философии // Вопр. философии. – 1989.- N2.

Тейяр де Шарден. Феномен человека. - М., 1987.

Тойнби А. Дж. Постижение истории. – М., 1991.

Элиаде М. Священное и мирское. - М., 1984.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991.

Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: підручник для вищ. навч. закл. / В.П.Андрущенко, Л.В.Губерський, М.І.Михальченко. – Вид. 3-тє, випр. та доп. – К.: Генеза, 2006. – Розділ 3,  §4,5. – С. 410-455.

Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підручник / В.Г.Кремень, В.В.Ільїн. – К.: Книга, 2005. – Т.11. – С. 295-298, Т.14. – С. 332-342, Т.16. – С.358-368, С.458-466.

Філософія: Навч. посіб. / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф.Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – Тема 15. – С.304-326.

Андрущенко В.П., Михальченко M.I. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. -2-ге вид., випр. І доп. - К.: "Генеза", 1996., Розд. 3, § 2, С. 199-220.

Причепій Є.М, Черній A.M., Чекаль Л.А. Філософія: підруч. – К.: Академвидав, 2006. – С. 342-367. 

Філософія: світ людини. Курс лекцій: Навч. посібн. / В.Г. Табачковський, М.О. Булатов, М.В. Хамітов та ін. - К., 2004. - 428 с.

Егоров B.C. Философия открытого мира. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК", 2002., (Серия "Библиотека студента").-С. 117-174.

Головко Б.А. Філософська антропологія.- К., 1997., 239 с.

Людина // Філософський енциклопедичний словник. - К.: Абрис, 2002. - С. 350.

Свобода // Там же. - С. 570-571.

Свобода і необхідність // Там же. - С. 572.

Життя // Там же. - С. 217.

Смерть // Там же. - С. 589-590.

Смысл жизни // Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Ин-т философии РАН; Научно-ред. совет: преде. B.C. Степин, заместители преде.: А.А.Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. -М.: Мысль, 2001. - С. 578.

 

Завдання для самостійної роботи

 

1.    Які, на Ваш погляд, причини зростання інтересу до антропологічної проблематики?

2. Чому багато філософів і мислителів кажуть про людину як таємницю?

3. Які Ви знаєте основні риси пануючого розуміння людини в добу античності, Середньовіччя і в Нові часи?

4. Яка роль діяльнісної парадигми в розумінні людини?

5. Розкрийте зміст поняття "антропосоціогенез" та підходів до розуміння сутності антропосоціогенезу.

6. У чому сутність проблеми співвідношення біологічного та соціального в людині? Які варіанти вирішення цієї проблеми Ви знаєте?

7. Розкрийте зміст понять "індивід", "індивідуальність", "особистість".

8. У чому полягає унікальність особистості людини?

9. У чому полягає парадоксальність феномену свободи особистості?

10. Що таке "самоцінність людини"?

11. Які типи ставлення до життя і смерті Ви знаєте?

12. У чому сенс безсмертя особи?

13. Які шляхи подолання кризи особистості на межі XX та XI ст. Ви можете запропонувати?

14. У чому полягає специфіка філософського аналізу куль­тури?

15. Які найвідоміші концепції та визначення культури Ви знаєте?

16. Чи існує прогрес у культурі?

Теми рефератів

1. Психоаналіз і проблема людини.

2. Проблема людини в екзистенціалізмі.

3. Основні риси марксистського розуміння людини.

4. Расизм і проблема співвідношення біологічного та соці­ального в людині.

5. Значення і межі проблеми сенсу життя.

6. Поліфонія філософських версій місця людини у Всесвіті.

7. Специфіка розуміння особистості в різних типах культур.

8. Особистість та її свобода в поглядах світових релігій.

9. Проблема свободи й відповідальності особи на сучасному етапі розвитку світової цивілізації.

10. Проблеми життя та смерті наприкінці XX ст. і шляхи їх вирішення.

11. Класична модель культури.

12. Сутність моральної культури.

13. Елітарна та масова культура.

14. Традиційна і сучасна культура.

 

Тексти для читання:

 

Л. Тейяр де Шарден П. Феномен людини. // Читанка з історії філософії: У 6 кн. - Кн. 6: Зарубіжна філософія XX століття. . - К., 1993. - С. 215-218.

Сартр Ж-П. Первичное отношение к другому // Проблема человека в западной  философии. - М.: Прогресс, 1988.

Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и безсмертии XIX в.-М., 1995.-528 с.

Г'юм Д. Трактат про людську природу. - К.: Всесвіт., 2004. - 550 с.

Алексеев В.П. Становление человечества. - М., 1984.

Ананьев В.Г. О проблемах современного человекознания. -М.,1977.

Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. - М.,. 1982.

Библер В. С. Культура. Диалог культур // Вопр. философии. -1989.-N6.

Ватин И.В. Человеческая субьективность. - Ростов н/Д., 1984.

Григорьян Б. Т. Философия о сущности человека. - М., 1973.

Григорьян Б.Т. Философская антропология, - М., 1982.

Григорьян Б.Т. Человек. Ero положение и призвание в современном мире. - М., 1986.

Давыдов Ю.Н., Роднянская И.Б. Социологая контркультуры. -М., 1980.

Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. - М., 1986.

Злобин Н.С., Межуев В.М. Культура-человек-философия: к проблеме интеграции и развития // Вопр. философии. - 1982. - N 1.

Каган М.С. К вопросу о понимании культуры // Филос. науки.- Í989.-N 12.

Каган М.С. Человеческая деятельность. - М., 1974.

Кон И.С. В поисках себя. - М., 1984.

Мысливченко А.Г. Человек как предмет философского познания. - М., 1972.

Трубников H.H. Время человеческого бытия. - М., 1987.

 

Лекція 13. Суспільство та культура як предмет філософського осмислення

 

1.      Специфіка філософського осмислення суспільного буття.

2.      Методологічні принципи вивчення суспільства.

3.      Смисл історії та її осягнення в філософії історії К.Ясперса.

4.      Поняття культури та цивілізації.

5.       Особливості Західної та Східної культури.

6.      Глобальні проблеми сучасності.

Семінар 13. Проблема суспільства: соціальна філософія та філософія історії

 

1. Багатозначність поняття "суспільство" (як відокремлена частина природи; як людина в структурі її відносин; як соціальна форма руху матерії; як людство в цілому).

2. Суспільство як система, що саморозвивається:

а) суспільне виробництво та його структура;

б) суспільно-економічна формація та її структура.

3. Людина в плині історії: проблема періодизації історичного процесу.

4. Суспільний прогрес, його історичні типи та проблема критеріїв.

5. Проблеми сучасного інформаційного та  глобальні проблеми сучасності.                

 

Література

 

Бергер П. Понимание современности // Социолог. исслед. -1990.-N7.

Вебер M. Протестантская этика и дух капитализма // Избр. произв. - М., 1990.

Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. - М.,

Кондорсе А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. - М., 1956.

Тойнби А.Дж. Постижение истории. - М., 1991.

Франко І. Що таке поступ? // Зібр. тв.: У 50 т. - К., 1978. - T. 45.

Фромм Э. Иметь или быть? - М., 1986.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991.

Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: підручник для вищ. навч. закл. / В.П.Андрущенко, Л.В.Губерський, М.І.Михальченко. – Вид. 3-тє, випр. та доп. – К.: Генеза, 2006. – Розділ 3,  § 6. – С. 436-478.

Філософія: Навч. посіб. / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф.Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – Тема 11, 12, 14. – С.212-224, 224-258, 279-304.

Спосіб життя // Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – С.606.

Стани суспільства // Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – С.607-608.

Соціальні верстви // Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – С.599-600.

Суспільство // Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – С.620-621.

Гидденс Э. Устроение общества. – М.: академический проект – 2005. – 528с.

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992 (електронний варіант за адресою http://www.socd.univ.kiev.ua/LOCAL/LIB/SOC/sorokin.pdf)

Луман Н. Общество как социальная система. – М., 2004. – 232 с.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Що відрізняє суспільство як систему від інших систем?

2. Якими є джерела саморозвитку суспільства?

3. Які моделі суспільства Ви знаєте?

4. Що таке ритми історії і від чого вони залежать?

5. У чому полягає сутність глобальних проблем сучасності та які шляхи їх вирішення на межі тисячоліть?

6. Що таке інформаційне суспільство та які перспективи його розвитку?

7. Розкрийте зміст понять "суспільне виробництво" та "су­спільно-економічна формація".

8. У чому полягають труднощі вирішення проблеми періо­дизації історичного процесу?

9. Чим зумовлені труднощі визначення критеріїв суспільного прогресу?

Теми рефератів

1. Системи природи і суспільства: спільне та відмінне.

2. Криза світової цивілізації на межі тисячоліть та шляхи й вирішення.

3. Проблема людського початку в історії.

4. Специфіка соціального детермінізму.

5. Основні риси техногенної цивілізації.

6. Світова соціально-екологічна ситуація наприкінці XX ст.  ,

7. Глобальні проблеми, їх сутність та шляхи розв'язання.

 

Література для читання

 

Андрущенко В.П., Михальченко M.I. Сучасна соціальна філо­софія. - 2-е вид. - К., 1996

Борг М.А. Эпохи и идеи: становление историзма. - М., 1987.

Батенин С.С. Человек в eгo истории. - Л., 1976.

Бутенко А.П. Обшественный прогресс и eгo критерии. - М., 1580.

Венда В.Ф. Волны прогресса. - М., 1989.

Вильчек В. Алгоритмы истории. - М., 1980.

Волков Г.Н. Истоки и горизонты прогресса. - М., 1976.

Гиренок Ф.И. Экология, цивилизация, ноосфера. - М., 1988.

Keллe В.Ж., Ковальзон М.Я. История и теория. - М., 1981.

Киселев H.H. В гармонии c природой. - Киев, 1989.

Моисеев H.H. Экология, нравственность и политика // Вопр.философии. - 1989. - N5.                          

Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. - М., 1991.

Файнберг Л.А. У истоков социогенеза. - М., 1980.

Федотова В.Г. Цена прогресса // Вопр. философии. - 1988. - N9.

Формации или цивилизации (материалы "круглого стола") // Вопр. философии. – 1989. – N10.

Фролов И. Т. Перспективы человека. - М., 1983.

Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. – СПб.: Наука, 1992

 (http://psylib.org.ua/books/gegel02/index.htm)

Франк С.Л. Душа человека / Предмет знания. Душа человека. "Харвест" - M.: "ACT", 2000, с. 631-990 (http://www.i-u.ru/biblio/archive/frank_dusha/ або

 http://psylib.org.ua/books/frans01/index.htm).

Юркевич П.Д. Философские произведения. M., 1990.

 

 

Перелік питань для складання іспиту з філософії.

1.      Визначення поняття "філософія". Предмет філософії, методи та її значення.

2.      Основні підрозділи філософського знання. Значення філософії для людини.

3.      Поняття світогляду. Структура світогляду.

4.      Історичні типи світогляду (загальна характеристика).

5.      Міфологія як тип світогляду.

6.      Релігія як тип світогляду.

7.      Філософія як тип світогляду.

8.      Філософія і наука.

9.      Ведичний період давньоіндійської філософії. 

10.  Вчення Конфуція про суспільство та державу, його етика.

11.  Філософія даосизму.   

12.  Попередники античної філософи.

13.  13.Досократівська філософія.

14.  Антична філософія класичного періоду (загальна характеристика).

15.  Перші грецькі мудреці. Мілетська школа.

16.  Наївна діалектика давньогрецьких мислителів. Геракліт з Ефесу.

17.  Антропологічний поворот в античній філософії. Сократ.

18.  Античний атомізм. Загальна характеристика і представники.

19.  Ідеалістична філософія Платона (вчення про ідеї, теорія пізнання).

20.  Філософія Арістотеля. Загальна характеристика філософської системи.

21.  Вчення про матерію і форму в Арістотеля.

22.  Основні етапи розвитку та напрями середньовічної європейської філософії (загальна характеристика).

23.  Поняття патристики. Філософія Августіна Аврелія.

24.  Поняття схоластики. Філософія Фоми Аквінського.

25.  Суперечка про універсалії в середньовічній філософії: номіналізм та реалізм.

26.  Проблема людини в християнському віровченні.

27.  Пантеїзм М.Кузанського.

28.  Космологія Дж.Бруно.

29.  Філософські погляди в працях природодослідників: М.Коперник, Г.Галілей, Л.да Вінчі.

30.   Філософія доби Відродження (основні ідеї та представники).

31.  Загальна характеристика Нового часу.

32.   Проблема методу пізнання в філософії Нового часу: емпіризм та раціоналізм.

33.  Філософія Ф.Бекона (концепція "ідолів", індуктивний метод пізнання).

34.  Філософія Р.Декарта (методологічний сумнів, теза "мислю - отже існую", дедуктивний метод пізнання).

35.  Філософська концепція Дж.Локка.

36.  Філософія Б.Спінози.

37.  Філософія доби Просвітництва. Загальна характеристика, основні проблеми та представники

38.  Загальна характеристика та основні проблеми розгляду в німецькій класичній філософії.

39.   Теорія  пізнання І.Канта  (поняття  "річ  в  собі",  апріоризм  та трансценденталізм).

40.  1 Основні ідеї філософії Й.Фіхте.

41.  Філософська концепція Ф.Шеллінга.

42.  Філософська система Г.Гегеля.

43.  Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха.

44.  Українська філософська культура та її специфіка.

45.  Філософська думка доби Київської Русі.

46.  Формування та розвиток українського романтизму Г.Сковороди.

47.  Філософія "серця" П.Юркевича.

48.  Філософія в Києво-Могилянській Академії.

49.  Виникнення і розвиток марксистської філософії.

50.  Гуманістичні тенденції в філософії К.Маркса та Ф.Енгельса.

51.  Марксистське вчення про практику та істину.

52.  Шляхи розвитку марксизму в бувшій радянській філософії.

53.  Формування російської релігійної філософії. Слов'янофільство.

54.  Філософія всеєдності В.С.Соловйова.

55.  Філософські погляди М.О.Бердяєва.

56.  Матеріалістичні тенденції російської філософії.

57.  Розвиток російської філософії в II половині XIX ст. (Ф.Достоєвський, Л.Толстой).

58.  Основні ідеї філософії екзистенціалізму.

59.  Сучасний філософський ірраціоналізм (загальна характеристика).

60.   "Філософія життя" та її різновиди.

61.  Основні етапи розвитку уявлень про буття: античність.

62.  Основні етапи розвитку уявлень про буття: Середньовіччя.

63.  Основні етапи розвитку уявлень про буття: Новий час та німецька класична філософія.

64.  Онтологічний поворот у західній філософії ХХ ст.

65.  Метафора свідомості в культурі та філософії античності.

66.  Християнська концепція внутрішнього духовного світу.

67.  Проблема свідомості у філософії Нового часу.

68.  Діалектико-матеріалістична концепція свідомості К.Маркса.

69.  Уявлення про природу людини в античній та середньовічній філософії.

70.  Концепція " природньої людини" в добу Відродження.

71.  Марксистська концепція людини.

72.  Сучасна філософська антропологія.

73.  Суспільство як система, що розвивається.

74.  Суспільний прогрес, його історичні типи та проблеми критеріїв.

75.  Специфіка філософського аналізу пізнання.

76.  Істина та хиба.

77.  Наука як специфічний пізнавальний феномен.

 

 

 

Рекомендована література:

 

а) основні джерела:

1.Введение в философию. Учеб. пособ. для вузов / Авт.колл.: Фролов И.Т. и др. - 3-е

изд., пере раб. и доп. - М.: Республіка, 2003.

2.Вступ до метафізики: Навч. посіб. / Гусєв B.I. - К., 2004.

З.Вступ до філософії: онтологія людини. Нестеренко В.Г. - К., 1995.

4.Історія філософії: Підруч. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. -К.: Либідь,2001.

5.Історія філософії. Підруч. /За ред. В.І.Ярошовця. - К., 2002.

6.Історія соціальної філософії. /Андрущенко В.П. - К., 2001.

7.Історія філософії України. Підруч. / Тарасенко М.Ф., Русин М.Ю. та ін.-К., 1994.

8.Історія української філософії. Підруч. /Горський B.C., Кислюк К.В. - К.: Либідь, 2004.

9.Основи філософських знань. Підруч. /В.А.Буслинський, П.І.Скрипка. - Львів. 2004.

10.Социальная философия. Барулин B.C. Изд-во МГУ, - М., 2001.

11.Сучасна політична філософія. - К., 1998.

12.Сучасна соціальна філософія. Андрущенко В.П., Михальченко M.I. —К.:Генеза,1996.

13.Філософія. Підруч. /Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін.-К.,2001.

14.Філософія. Підруч. /За заг. ред. Горлача M.L, Кременя В.Г., Рибачка В.К. - Харків:

Консум,2001. -672с.

15.Философия. Учеб. / Кунцман П., Буркард Ф.-П., Видман Ф/.- М.: Рыбари.2002. 16.Философия. Учеб. / Спиркин А.Г. - М., 1998. - М.: Гардарики, 2001.

17.Філософія: Навч. посіб. б-те вид. / За ред. І.Ф.Надольного. - К., 2006.

18.Філософія: Посіб. для студ. вищих навч. закладів. /Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль А.А. - К.: Видавничий центр "Академія", 2001.

19.Філософія історії. Підруч. Бойченко І.В.- К., 2000.

20.Філософія політики: Хрестоматія: В 4 т. /Редакційна колегія: Л.В.Губерський, В.П. Андрущенко, M.I.Бойченко та ін. - К., 2003.

 

б) додаткові джерела:

 

1. Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Ин-т философии РАН; Научно-ред. совет: преде. B.C. Степин, заместители преде.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. - М.: Мысль, 2001.

2.Філософія політики. Короткий енциклопедичний словник. Автори-упорядники: / Ред. колегія: Л.В.Губерський, В.П.Андрущенко, М.І.Бойченко та ін. - К., 2002.

3.Філософський енциклопедичний словник. - К., 2002.

 

в) монографії, наукові статті:

1. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. - М. - 2004.

2. Вернадський В. Декілька слів про ноосферу // Людина і довкілля: У 2-х книгах. - Кн.

2. - К.: Заповіт, 1995. - 427 с.

3. Г'юм Д. Трактат про людську природу. - К.: Всесвіт., 2004. - 550 с.

4. Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну. - К., 2001.

5. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. - СПб.: Наука, 1997. - С. 17-39.

6. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. - СПб.: "Наука", 1992.

7. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии феноменологической философии - М., 1992., С.158-191.

8. Декарт Р. Міркування про метод, щоб правильно спрямовувати свій розум і відшукати істину в науках. - К., 2001.

9. Дерида Ж. Письмо та відмінність. - К.: Основи., 2004 - 602 с.

10. Дильтей В. Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах // Культурология. XX век: Антологія. - М., 1995.

11. Злотий М.Л. Диалектика. - К., 2004.

12. Ильенков Э.В. Диалектика идеального / Философия и культура. - М., 1991., С. 229-270.

13. Кант И. Критика чистого разума - Сімферополь: Реноме, 1998. - 528 с.

14. Категории // Аристотель. Сочинения: в 4 т. - М.: Мисль, 1978. - Т. 2.

15. Конверский А.Е. Теория и ее обоснование. - К., 2000.

16. Копнин П.В. Диалектика, логика, наука - М., 1973. - 464 с.

17. Корет Э. Основы метафизики / пер. с нем. - К.: Тандем, 1998. - 248 с.

18. Кун Томас. Структура наукових революцій. - К.: Port Royal, 2001. - 226 с.

19. Ленин В.И. Государство и революция. - М. - 2005

20. Локк Дж. Два трактата о правлении // Сочинения: В 3 т. - Т. 3. - М.: Мысль, 1988. С. 137-405.

21. Луман Н. Общество как социальная система. - М. - 2004. - 232 с.

22. Макіавеллі Н. Державець. - К., 2001.

23. Маркс К. До критики політичної економії. // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. 2-е вид. - К., Політвидав, 1963. -Т. 13.

24. Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844 року // Маркс К., Енгельс Ф. 3 ранніх творів. - К.: «Видавництво політичної літератури України», 1984. - С. 449-554.

25. Медоуз Д. и др. Пределы роста // Впереди XXI век : перспективы, прогнозы, футурологи. Антология современной класической прогностики 1952 - 1999. Составитель И.В. Бестужев-Лада-М.: Academia, 2000, С. 374-397.

26. Ніцше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого (Пер. с нем.). - М.:

Интербук, 1990. - 301с.

27.Ортета-и-Гасет X. Что такое философия? - М.: Наука, 1991. - С. 51-192.

28. Основные, понятия метафизики // Хайдеггер М. Время и бытие - М • Республика 1993. - С. 324-327.                                                              '

29. Печчеи А. Человеческие качества // Впереди XXI век : перспективы, прогнозы футурологи. Антология современной класической прогностики 1952 - 1999 Составитель И.В. Бестужев - Лада - М.: Academia, 2000, С. 407-422.

30. Пригожий И.Р. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой - М.: Ком Книга, 2005. - 296 с.

31. Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы - К., 1997., С. 14-66.

32. Рікер П. Конфлікт інтерпритацій. Герменевтичні нариси // Генеза. - 1994. - № 1. - С. 46-60.

33. Рікер П. Сам як інший. - К., 2000.

34. Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. - К.: Основи, 2001.

35. Сартр Ж-П. Первичное отношение к другому // Проблема человека в западной философии. -М.: Прогресс, 1988.

36. Сковорода Г. Разговор, называемый алфавитом или букварь мира // Сковорода Г. Повне зібрання творів у 2-х т. - К.: Наукова думка, 1973. - Т. 1. - С. 411-464.

37. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.

38. Тейяр де Шарден П. Феномен людини. // Читанка з історії філософії: У 6 кн. - Кн. 6:

Зарубіжна філософія XX століття. . - К., 1993. - С. 215-218.

39. Тойнбі А. Дослідження історії. - К.: Основи, 1995.

40. Философия - это сознание вслух // Мамардашвили М. Сознание и цивилизация. Тексты и беседы. - М.: Изд. "Логос", 2004. - С 87-103.

41. Философия и мировозрение // Шинкарук B.I. Вибрані твори у 3-х т. - К.: Український Центр духовної культури, 2004. - Т.З.Ч.1. - С. 148-163.

42. Философия и молодежь // Ильенков Э.В. Философия и культура. - М., 1991.

43. Франк С.Л. Душа человека./ Предмет знания. Душа человека. "Харвест" - М.: "ACT", 2000,с.б31-990.

44. Фройд 3. Будущее одной иллюзии / Психоанализ. Религия. Культура. - М., 1992

45. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. - М.; «Ермак», 2004. - 730 с.

46. Хабермас Ю. Філософія як берегиня та інтерпретатор // Після філософії: кінець чи трансформація? - К., 2000. - С. 260-278.

47. Хайдеггер М. Бытие и время. - М.: Ad marginem, 1997.

48. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? //Полис, - №1, - 1994. - С.33-49.

49. Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и безсмертии. XIX в. -М., 1995.-528 с.

50. Швейцер А. Культура и этика. - М. - 1973

51. Шелер М. Философское мировозрение // ШелерМ. Избранные произвидения: Пер с нем. / Пер. Денежкина А.В., Малинкина А.Н., ПилиповаА.Ф., Ред. ДенежкинА.В. - М.:

Изд-во "Гнозис", 1994. - С. 1-128.

52. Юркевич П. Д. Философские произведения. М., 1990.