КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                             Зам. декана 

                                                                             філософського факультету

                                                                             Комаха Л.Г.       

                                                                             ______________________

                                                                             «____» ______________201__ року

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

Філософські проблеми природознавства

для студентів

галузь знань                 11 Математика і статистика

спеціальність               111 Математика

освітній рівень             Магістр

освітня програма        Математика 

 

Форма навчання                     денна

Навчальний рік                       2019/2020

Семестр                                   1

Кількість кредитів ЕСТS       3

Мова викладання                    українська

Форма заключного контролю    іспит 

Викладач: Петрущенков Сергій Петрович, к.ф.н., доцент кафедри філософії та методології науки;

Пролонговано:       на 20__/20__ н.р. ________(_________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

                                 на 20__/20__ н.р. __________(________) «__»___ 20__р.

                                 на 20__/20__ н.р. __________(________) «__»___ 20__р.

КИЇВ – 2019


Розробник: Петрущенков Сергій Петрович, к.ф.н., доцент кафедри філософії та методології науки

 

 

Затверджено «27» серпня 2019 р.

 

                                                          Зав. кафедри філософії та методології науки

______________________ (Добронравова І.С.)

 

 

Протокол № 1 від «27» серпня 2019 р.

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету

 

 

Протокол від «_____» _____________________ 201__ року №__

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Маслікова І.І.)

 

«_____» _________________ 20___ року

 

 

 

 

1.Мета дисципліни:

Познайомити студентів із сучасними філософськими проблемами природознавства, забезпечити можливість засвоєння головних концепцій цілісного бачення науки в сучасній філософії та, зокрема, сучасні погляди на філософію математики, надати знання  проблематики філософського, світоглядного, методологічного та етичного характеру стосовно сучасної науки, сформувати вміння аналізувати філософські виміри фундаментальних проблем науки та дослідницьких практик, забезпечити  вихід на новий рівень освоєння філософії, який відповідає сучасним вимогам і є необхідним мінімумом для самостійно мислячого й активно працюючого вченого. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1.      Успішне опанування курсів  «Філософія»,

2.      Знання теоретичних основ  фахових дисципліни.

 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс:

Навчальна дисципліна «Філософські проблеми природознавства» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр", забезпечує отримання загальної компетентності випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Програма навчальної дисципліни складається з 3 кредитів ECTS  та двох змістових модулів. Заключна форма контролю – іспит. Викладається на 1-му курсі магістратури в 1-му семестрі в обсязі – 90 год. Зокрема: лекції – 20 год., консультації – 2 год., самостійна робота – 68 год. Навчальна дисципліна знайомить студентів з основними структурними підрозділами сучасної філософії науки та філософії математики, презентує сучасну науку як багатовимірний феномен, визначає роль науки в пізнанні та суспільстві, висвітлює основні концептуальні підходи до аналізу сучасної науки, надає знання вагомих філософських проблем сучасної математики.

4. Завдання (навчальні цілі):

-  познайомити студентів з концептуальним баченням науки в межах філософії науки;

-  сформувати цілісне уявлення про науку в її пізнавальних, соціокультурних та культурно-цивілізаційних  вимірах,

- забезпечити опанування теоретико-методологічних принципів аналізу філософських проблем природознавства;

- надати базові знання з філософських проблем математики;

- сформувати уявлення про особливості наукового пізнання в межах класичної, некласичної та сучасної наук.

Забезпечити досягнення таких загальних компетентностей як здатність розуміти єдність фундаментальних теоретичних проблем науки та філософських проблем (світоглядних, епістемологічних, аксіологічних), здатність виявляти актуальні для розвитку науки проблеми, здатність магістрів, як майбутніх теоретиків та організаторів науки, в перспективі діяти відповідно до розуміння науки як цілісної складної самоорганізованої системи та соціального інституту.

Забезпечити досягнення таких фахових компетентностей як здатність використовувати цілісний підхід до сучасних проблем математики, ґрунтувати теоретичні висновки на сучасних філософських засадах, здатність оцінювати перспективи математизації сучасного природознавства, зокрема міждисциплінарних досліджень, здатність осмислення світоглядних та методологічних наслідків новітніх наукових практик та технологій.

 

5. Результати навчання за дисципліною:

 

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація*; 4. автономність та відповідальність*)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

Стан, основну проблематику та тенденції розвитку сучасної філософії. Історичні форми взаємовідносин філософії та науки. Основні аспекти філософського осмислення науки як багатовимірного феномена. Особливості сучасної науки як процесу пізнання. Взаємовплив науки та культури. Світоглядні наслідки фундаментальних результатів наукового пізнання. 

 

Лекція,

самостійна робота

Тест, завдання для самостійної роботи

10

1.2

Об'єктивні засади та умови формування метанаукових рефлексій. Багатоманіття форм та різновідів філософских рефлексій. Систему спеціалізованих філософських дисциплін: філософія науки, гносеологія, епістемологія, методологія, аксіологія та етика науки. Норми й ідеали наукового знання. Концепції істини: кореспондентська, когерентна, прагматична.

 

лекція, самостійна робота

Тест, завдання для самостійної роботи

10

1.3

Систему науки як пізнавальної діяльності. Структуру наукових досліджень, методологічні складові філософських проблем науки. Поняття емпіричного та теоретичного, методи емпіричного та теоретичного дослідження та форми наукового знання. Факт,  закон, ідея, гіпотеза, теорія, концепція. Методологiчні концепції та підходи.

 

Лекція, самостійна робота

завдання для самостійної роботи

10

1.4

 

 

 

Предмет сучасної філософії науки. Основні етапи розвитку філософії науки. Трансформації предмету філософії науки у відповідь на нові проблеми в розвитку науки. Сучасні концепції філософії науки. Основні підходи до філософського осмислення техніки та новітніх технологій. Філософські основи науки. Модель розвитку науки в контексті зміни типу: класичний, некласичний і посткласичний етапи.

 

лекція, самостійна робота

 

 

Тест, завдання для самостійної роботи

 

 

10

 

 

 

1.5

 

 

 

Основні філософські проблеми математики. Особливість формулювання та розв’язання проблеми істини в математиці. Ідеали математичного пізнання. Сучасні підходи до розв’язання проблеми існування математичних об'єктів, проблеми визначення предмета математики, проблеми математизації гуманітарних і соціальних наук. Концепцію множинності математики.

 

 

Лекція, самостійна робота

 

 

Контрольна робота

 

 

 

10

 

 

1.6

 

 

  

Причини та умови кризи засад математики, Основні програми обґрунтування засад математики – логіцизм, інтуїціонізм, формалізм, конвенціалізм, конструктивізм: сутність, переваги та обмеження програми.

Лекція, самостійна робота

 

 

 Тест

 

 

 

10

 

 

 

 

Вміти:

 

 

 

 2.1

Виявляти філософську складову фундаментальних проблем сучасної науки, аргументовано представити основні функції науки в суспільстві, виокремлювати особливості сучасної постнекласичної науки.

 

Лекція, самостійна робота

 тест

 5

2.2

Представити особливості наукового пізнання на постнекласичному етапі, виявляти характерні риси постнекласичної науки, аналізувати особливості сучасних наукових теорій.

 

Лекція, самостійна робота

тест

2.3

 

 

Аргументувати власну позицію щодо основних морально-етичних принципів сучасного етосу науки.

 Лекція, самостійна робота

 

тест

5

 

 

 2.4

Розкрити зміст філософських  проблем математики.

 Лекція, самостійна робота

Контрольна робота

 5

 

 

Комунікація:

 

 

 

3.1

Використовувати знання іноземних мов для аналізу інформаційних інтернет-ресурсів, читання новітньої філософської літератури в підготовці до написання самостійних робіт;

 

самостійна робота

завдання для самостійної роботи

5

3.2

Презентувати результати проведених досліджень та здійсненої самостійної роботи у вигляді доповідей, повідомлень, есе, презентацій, конспектів;

 

самостійна робота

завдання для самостійної роботи

5

 

Автономність та відповідальність:

 

 

  

 4.1

здатність працювати автономно

лекція, самостійна робота

 завдання для самостійної роботи

 5

4.2

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

 

 лекція, самостійна робота

завдання для самостійної

5

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

 

Результати навчання дисципліни  (код)

Програмні результати навчання

 

1.1

 

1.2

 

1.3

 

1.4

 

1.5

 

1.6

 

2.1

 

2.2

 

2.3

 

2.4

 

4.1

 

4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонструвати спілкування в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, ведення професійної наукової дискусії, письмово відображувати та презентувати результати своїх досліджень українською мовою

+

+

+

+

 

+

+ 

 

 

+

 

+

+

 

+

 

+

Демонструвати володіння принциповими положеннями основних концепцій в галузі сучасної філософії науки

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

Вміти застосовувати набуті знання у подальшому навчанні та професійній діяльності

+

 

 

+

 

+

+

 

 

+

 

+

+

+

+

Шляхом самостійного навчання освоїти актуальні філософські проблеми математики

 

 

+

+

 

+

 

 

 

 

+

+

 

+

 

+

Демонструвати знання основних понять, принципів, проблем філософського характеру в сучасній філософії науки.

+

 

+

+

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

+

 

7. Схема формування оцінки:

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:

1. Поточний контроль - експрес-контроль на лекціях – 10 балів, виконання самостійних робіт – 20 балів.

2. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 - 1.3. – 15 балів.

3. Модульна контрольна робота 2 – РН  1.4 - 1.6. – 15 балів.

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту

Формою проведення іспиту є письмова робота. Вона включає в себе одне теоретичне питання та 5 відкритих тестових завдань. Результатами навчання, які оцінюються в екзаменаційній роботі, є РН 1.1-4.2. Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом, становить 40 балів за 100 бальною шкалою, мінімальна кількість, що забезпечує позитивну оцінку – 24 бали.

 

- умови допуску до підсумкового іспиту:

Студент допускається до іспиту за умови виконання всіх завдань, передбачених програмою навчальної дисципліни. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 36 балів. 

 7.2 Організація оцінювання:

Експрес-контроль здійснюється наприкінці лекції. Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій за темами 1-4, 5-8 відповідно. Перевірка самостійних робіт проводиться упродовж усього курсу.

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

 

 

Назва лекції

Кількість годин

лекції

СРС

Змістовий модуль 1

1

Філософія в сучасному світі: основні тенденції розвитку

2

8

2

Наука як соціокультурний і цивілізаційний феномен

2

8

3

Взаємозв'язок філософії та науки: історичні форми і сучасність

2

8

4

Наука як предмет філософського дослідження: різноманіття форм і підходів

2

8

 

Модульна контрольна робота 1

2

 

Змістовий модуль 2

5

Гносеологія, епістемологія та методологія як форми філософського осмислення науки

2

8

6

Філософія науки як філософська дисципліна

2

10

7

Філософські проблеми математики

2

8

8

Криза засад математики і способи її розв'язання

2

10

 

Модульна контрольна робота 2

2

 

 

УСЬОГО:

20

68

 

Загальний обсяг – 90 годин, в тому числі:

Лекцій – 20 годин

Самостійна робота – 68 годин

Консультації – 2 години

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

 

1. Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

2. Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня філософія науки. Підручник. — К.: Логос, 2009, 243с.

3. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / І. С. Доб-ронравова, О. В. Руденко, Л. І. Сидоренко та ін. ; за ред. І. С. Добронравової (ч. 1), О. В. Руденко (ч. 2). – К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. – 607 с. Розділ 1-6.

4. Ратніков В. С. Основи філософії науки і філософії техніки: навчальний посібник / В. С. Ратніков– Вінниця : ВНТУ,2012. –291 с.

5. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. С-Пб. – 1997

6. Філософія науки : підручник / І. С. Добронравова, Л. І. Си-доренко, В. Л. Чуйко та ін. ;за ред. І. С. Добронравової. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. – 255 с.

7. Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред.. Л. В. Губерського; худож.-оформлювач О.Д.Кононученко. – Харків: Фоліо, 2013. – 510 с. (Добронравова І.С., Сидоренко Л.І., Петрущенков С.П., Руденко О.В., Шашкова Л.О. та ін. )

 

 

Додаткова:

 

1. Беляев Е. А., Перминов В. Я. Философские и методологические проблемы математики. - Москва, 1981.

2. Бурбаки М. Элементы математики: очерки по истории математики.- М., 1963.- 292с.

3. Добронравова И. С. Философия науки как практическая философия/ И. С. Добронравова // Практична філософія. – 2009 – № 1. - С.43 -54

4. Клайн М."Математика. Утрата определенности". - М., 1988.

5. Кохановский В.П., Пржиленский В.И., Сергодеева Е.А. Философия науки. – М. – Ростов-на-Дону: МарТ, 2005. – 496 с.

6. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., Дом интеллектуальной книги, - 1998. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html

7. Перминов В. Я. Философия и основания математики. - М.: Прогресс – Традиция, - 2001.

8. Ратніков В.С., Макаров З.Ю. Історія та філософія науки. Хрестоматія. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 416 с.

9. Рузавин Г.И. Философские проблемы оснований математики. - М., 1983.

10. Самардак М. М. Філософія науки: напрями, теми, концепції / Самардак М. М. – К.: ПАРАПАН, 2011. – 204 с.

11. Степин В.С. Теоретическое знание. М.,  «Прогресс-Традиция». 2000.

12. Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html