КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                             Зам. декана 

                                                                             філософського факультету

                                                                             Комаха Л.Г.       

                                                                             ______________________

                                                                         «____» ______________201__ року

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» ( Змістовий модуль 1 «Методологія наукових досліджень»)

 

для студентів хімічного факультету

 

галузь знань                 04 Природничі науки

спеціальність               102 хімія

освітній рівень             магістр

освітня програма  аналітична хімія, неорганічна хімія, органічна хімія, хімія природних сполук, хімія високомолекулярних сполук, медична хімія, фармацевтична хімія, косметична хімія

 

Форма навчання                     денна

Навчальний рік                  2018/2019

Семестр                                  1

Кількість кредитів ЕСТS       1

Мова викладання             українська

Форма заключного контролю     залік 

 

Викладач: Комар Олена Вікторівна, к.ф.н., доцент кафедри філософії та методології науки;

Пролонговано:       на 20__/20__ н.р. ________(_________) «__»___ 20__р.

на 20__/20__ н.р. ________(_________) «__»___ 20__р.

 

КИЇВ – 2018


Розробник: Комар Олена Вікторівна, к.ф.н., доцент кафедри філософії та методології науки

 

 

Затверджено «28» серпня 2018 р.

 

                                                        Зав. кафедри філософії та методології науки

______________________ (Добронравова І.С.)

 

 

Протокол № 1 від «28» серпня 2018 р.

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету

 

 

Протокол від «_____» _____________________ 201__ року №__

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Маслікова І.І.)

 

«_____» _________________ 20___ року

 

 

ВСТУП

1. Мета дисципліни – познайомити студентів із сучасною методологією науки, дати їм можливість засвоїти сукупність методологічних засобів науки взагалі та їхньої фахової дисципліни зокрема, надати студентам знання та вміння, що створюють необхідне методологічне підґрунтя для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті.

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1.      Успішне опанування курсів  «Філософія»,

2.      Знання теоретичних основ  фахових дисциплін ___________

3. Анотація навчальної дисципліни / референс:

Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є обов’язковою дисципліною, що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів. Першим модулем є «Методологія наукових досліджень». Для його викладання відведено один кредит: 14 годин аудиторних занять, 12 годин самостійного засвоєння матеріалу, 2 години консультацій. Заключна форма контролю – залік. У цьому модулі розкривається зміст понять «методологія», «методика», «методи дослідження», розуміння науки як дослідження, розглядаються конкретно-науковий, загально-науковий та філософський рівні методології. Окреслюється множина методологічних систем сучасної філософії науки. Розглядається структура теоретичного та емпіричного знання в єдності з методами теоретичного та емпіричного дослідження. Висвітлюються методологічні проблеми науки, які визначають стан сучасної методології науки.

4. Завдання (навчальні цілі)

- ознайомити студентів із сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;

- сформувати цілісне уявлення про науково-дослідницький процес;

- забезпечити засвоєння навичок формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження;

- вдосконалити вміння пошуку, добору й опрацювання наукової інформації, точного формулювання мети, задач і висновків дослідження;

 

5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки заходів оцінювання)

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація*; 4. автономність та відповідальність*)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

Особливості науки як дослідження, основні підходи до розуміння науки, принципи і вимоги до наукового дослідження, ознаки класичного, некласичного та постнекласичного  типів наукової раціональності.

 

Лекція,

самостійна робота

тест, контрольна робота

3

1.2

поняття наукового методу та методології, етапи організації наукового дослідження, основні методи наукового дослідження: емпіричні, теоретичні, загальнонаукові; характеристики відомих методологічних систем: індуктивізму, фальсифікаціонізму, конвенціоналізму, головні сучасні методологічні концепції, специфіка їх використання у конкретній науці.

 

 

лекція, семінар,

самостійна робота

тест, контрольна робота,

методологічний аналіз

3  

1.3

Структуру наукових досліджень, поняття емпіричного та теоретичного, методи емпіричного та теоретичного дослідження та форми наукового знання: поняття факту, ідеї, проблеми, гіпотези і теорії,

 

 самостійна робота

тест, контрольна робота,

методологічний аналіз

3

1.4

характеристику сучасної глобальної наукової  революції як становлення постнекласичної науки, розуміти ознаки парадигмальності для окремої науки;

міждисциплінарні дослідження і місце хімії у них (на прикладі різних моделей навчитися розрізняти міждисциплінарні, трансцисциплінарні та крос дисциплінарні риси);

поширені методологічні підходи у науці (індуктивний, дедуктивний), характеристики методологій фальсифікаціонізму, конвенціоналізму, індуктивізму;

основні методологічні тенденції новітньої науки (психологізація і соціологізація знання, критика базової моделі раціональності)

лекція, самостійна робота

тест, контрольна робота,

методологічний аналіз

3

 

Вміти:

 

 

3

 2.1

розрізняти науку як систему  знань, соціальний інститут та дослідницьку  діяльність.

охарактеризувати зміну  системи засад науки як зміну типів наукової раціональності  в процесі глобальних  наукових революцій;

використовувати методологічні знання для оцінки власної дослідницької діяльності при підготовці і плануванні магістерської роботи,

формулювати пробні гіпотези і перевіряти їх за допомогою належних методологічних процедур

використовувати отримані методологічні знання у пошуковій і дослідницькій діяльності

Лекція + семінар,

самостійна робота

 тест, контрольна робота

 

 

2.2

розрізняти метод, методологію, методику; усвідомлювати багаторівневість методології науки, різноманітність конкретно-наукових методологій, розуміти норми наукового дослідження як методологічні принципи; використовувати вимоги до наукової теорії як загальнонаукові методологічні принципи

Лекція + семінар, самостійна робота

тест

2  

2.3

презентувати методологічні особливості сучасних  наукових досліджень; сучасні підходи до проблем раціональності, наукового раціоналізму, співвідношення емпіричного та теоретичного рівнів наукового знання

 Лекція, самостійна робота

тест

2

 

Автономність та відповідальність:

 

 

2  

 4.1

здатність працювати автономно

семінар, самостійна робота

 

 

4.2

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

 

 семінар, самостійна робота

 

4  

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

Результати навчання дисципліни

Програмні результати навчання

1.1

1.2

2.1

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Структура курсу. Курс «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» складається з трьох частин. Викладачі кафедри філософії та методології науки забезпечують читання першої частини курсу «Методологія наукових досліджень». Аудиторні заняття з цієї частини курсу у кількості 10 годин передбачені у формі лекцій (8 год) та семінарів (6 год). Форма контролю роботи – усні відповіді, експрес-контролі, тести.  Самостійна робота запланована у обсязі 20 годин. Формою її контролю є контрольна робота і методологічний аналіз (план-проспект) магістерської роботи.

8. Схема формування оцінки:

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.3), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.

 

8.1  Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи відсотків)

— семестрове оцінювання:

1.  тести на лекціях  (2)   (мах. 10 балів (2 по 5 балів), міn. 2 (2 по 1 балу))     

2.  усні відповіді на семінарах (мах. 6 балів за один, міn. 2 балів за один)

3. підсумкова контрольна робота (мах. 11 балів, міn. 5)     

Самостійна робота передбачає опрацювання теми за рекомендованою літературою. Перевіряється за допомогою питань, включених до підсумкової контрольної роботи.

Тести на лекціях проводяться у формі експрес-контролю з 10 питань у кінці лекції. Типові питання наведені в інформаційному додатку.

           Студенти, які працюють за належно оформленим індивідуальним графіком і не відвідують занять, виконують 2 види позаудиторних робіт:

   Доповідь-есе за темою семінарського заняття у письмовому вигляді (оцінюється аналогічно до усної відповіді)

   методологічний аналіз магістерської роботи: виконується за схемою, наведеною в інформаційному додатку.

Написання підсумкової контрольної роботи є обов’язковою умовою допуску до заліку. Усі роботи мають бути подані не пізніше, аніж за тиждень до початку залікової сесії.

            Підсумкова контрольна робота є письмовою відповіддю на питання тесту.

 

Порядок та система оцінювання зазначається у робочих навчальних програмах дисципліни.) (Наприклад)

 

Семестрова кількість балів

ПКР(підсумкова контрольна робота)чи/або залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

12

 8

20

Максимум

20

13 

33

 

8.2  Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням, у тому числі, результатів навчання, опанування яких перевіряється конкретним оцінюванням). 

 

Шкала відповідності

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail

35-59

Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням дисципліни / Fail

0-34

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59

 

 

 

Структура навчальної дисципліни: 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

лекції

Консультації

(2 год. за семестр)

семінари

С/Р

Змістовий модуль 1 Методологія наукових досліджень.

1

Тема 1 Наука як дослідження.

2

 

2

2

Тема 2.  Методи, методологія, методологічні моделі наукового дослідження.

2

 4

3

Тема 3  Множина методологічних систем

2

 4

4

Тема 4 Актуальні методологічні тенденції новітньої науки

2

2

2

 

 

8

6

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг_34____ год., в тому числі:

Лекцій_8___ год.

Семінари     год.

Консультацій – 2 год.

Самостійна робота12 год.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:   

Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня філософія науки. – К., 2009. http://www.philsci.univ.kiev.ua

Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Підручник. Київ: «Київський університет», 2008. http://www.philsci.univ.kiev.ua

Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів. – К.: ВПЦ "Київський університет", - 2010.

Колесников О. В. Основи наукових досліджень: Навч. посіб.  – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.

 

 Додаткова:  

Добронравова І.С. Практична філософія науки. – Суми : Університетська книга, 2017.

Кун Т. Структура научных революций. –М.,1975.

Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. –М.,1995.

Латур, Б. Дайте мне лабораторию, и я переверну мир // Логос. — 2002. — № 5-6 (35) — С. 211—242.

Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000.

Хакинг Я. Представление и вмешательство. Введение в философию естественных наук. - М.: Логос 1998.