КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

  

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                             Зам. декана 

                                                                             філософського факультету

                                                                             Комаха Л.Г.       

                                                                             ______________________

                                                                             «____» ______________2020 року

  

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

Методологія та організація наукових досліджень

з основами інтелектуальної власності

(Змістовна частина І та ІІ «Методологія та організація наукових досліджень»)

 

для студентів філософського факультету

 галузьзнань                 03 Гуманітарні науки

спеціальність             031 Релігієзнавство, 033 Філософія, 034 Культурологія

освітній рівень              другий (магістерський)

освітняпрограма          Філософія, Культурологія, Релігієзнавство

вид дисципліни            обов’язкова

 

Форма навчання                         денна

Навчальнийрік                           2020/2021

Семестр                                       І

Кількістькредитів ЕСТ                       3

Мовавикладання                       українська

Форма заключного контролю             залік

 

Викладач:Руденко Ольга Валентинівна, к.філос.н., доцент кафедри філософії та методології науки;

 

Пролонговано: на 2021/2022н.р. ________ (_________) «__»___ 2021 р.

на 2022/2023н.р. ________ (_________) «__»___ 2022 р.

 

 

 

КИЇВ – 2020


 

 

Розробники: Руденко Ольга Валентинівна, к.філос.н., доцент кафедри філософії та методології науки

 

 

 

 

Затверджено «31» серпня 2020 р.

Зав. кафедри філософії та методології науки

______________________ (Добронравова І.С.)

 

Протокол № 1 від «31» серпня 2020 р.

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету

 

 

Протокол від «_____» __________2020 року №___

 

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Маслікова І.І.)

 

«_____» ______________2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

ВСТУП

 

1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів із сучасною методологією науки, здобуття ними знань з методології, методики та організації наукової діяльності, оволодіння студентами методологією пізнання для забезпечення їхньої професійної соціалізації як науковців для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, ознайомлення студентів з основними аспектами захисту інтелектуальної власності.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

успішне опанування курсів «Історія філософії», «Теоретична та практична філософія», «Теорія пізнання», «Філософія та методологія науки» і знання теоретичних основ фахових дисциплін.

Анотація навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є обов’язковою навчальною дисципліною, що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових частин. У 3 частині висвітлюються питання інтелектуальної власності. В 1 та 2 частинах розкривається зміст понять «методологія», «методика», «методи дослідження», розуміння науки як дослідження, розглядаються конкретно-науковий, загально-науковий та філософський рівні методології. Окреслюється множина методологічних систем сучасної філософії науки. Розкриваються способи пошуку наукової інформації, зміст організації наукових досліджень (в тому числі магістерське дослідження).

4. Завдання (навчальні цілі):

·        ознайомити студентів з основами методології наукових досліджень;

·        сформувати цілісне уявлення про науково-дослідницький процес;

·        забезпечити освоєння навиків формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження;

·        вдосконалити вміння у пошуку, добору й опрацюванні наукової інформації через точне формулюванні мети, задач і висновків дослідження.

·        дати знання щодо об’єктів та суб’єктів інтелектуальної власності, законодавчого врегулювання відносин у сферах, що пов’язані із використанням об’єктів інтелектуальної власності, ознайомити із нормами міжнародного та вітчизняного законодавства у цій сфері, ефективними способами захисту прав інтелектуальної власності.

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей:

Філософія

ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), прагнення до відкриття нового, залучення нестандартних смислів в тому числі з інших предметних царин.

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, вміння застосовувати для вирішення пізнавальних задач ефективні стратегії і засоби.

ЗК 15. Здатність розробляти і управляти проектами, впроваджувати соціально-гуманітарні проекти.

ФК 4. Систематичні знання та навички, які дозволяють використовувати історико-філософську спадщину в осмисленні та розв’язанні власних дослідницьких проблем.

ФК 6. Вміння використовувати методологію та пізнавальні засоби, що властиві обраній філософській спеціалізації.

ФК 7. Вміння аналізувати певну наукову проблему, залучати для цього необхідні знання, методики, джерела і досягати в результаті самостійних пізнавальних результатів.

Культурологія

ЗК 6. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 8. Здатність проведення досліджень та викладання на відповідному рівні.

ФК 7. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати й моделювати культурний розвиток різних культурних регіонів, художньої та візуальної культури.

ФК 8. Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво закладами культури, а також відповідними структурними підрозділами підприємств і установ, враховуючи економічні, законодавчі й етичні аспекти.

ФК 9. Здатність використовувати сучасні методи та інструменти культурології, методи аналізу даних та інформаційні технології для проведення наукових досліджень, аналізувати і презентувати результати досліджень, аргументувати висновки.

Релігієзнавство

ЗК 8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, пошуку та опрацювання релігієзнавчого матеріалу.

ЗК 9. Здатність виявляти, формулювати і вирішувати проблеми.

ФК 2. Здатність науково-критично осмислювати традиційні та новітні релігійні концепції всіх сфер буття людства на межі предметних галузей.

ФК 11. Здатність організовувати та планувати релігієзнавче дослідження у відповідності до його об’єкту і предмету,цілей та завдань.

 

5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

1

Знати:

 

 

 

1.1

складові системи засад науки: наукова картина світу,принципи,ідеали і норми наукового дослідження, філософські засади наукового дослідження,ознаки класичного, некласичного та постнекласичного типів наукової раціональності

Лекція,

самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота, підготовка індивідуального завдання

6

1.2

поняття наукового методу, методики та методології, підходи до класифікації основних методів наукового дослідження

лекція, самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота

6

1.3

характеристики відомих мето-дологічних систем:емпіризму та індуктивізму,методології фальсифікаціонізму.історичної школи у філософії науки, зокрема теорії наукових революцій Т. Куна, методології науково-дослідницьких програмІ. Лакатоша, методологічного анархізму П. Фойерабенда;критики догматичної раціональності Л. Лаудана та Г. Патнема та розуміння раціональності і реалізму в сучасній філософії науки

лекція, самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота

6

1.4

методологічні моделі: гіпотетико-дедуктивну та емпіричну індуктивну,поняття факту, гіпотези і теорії. 

лекція, самостійна робота

тестова контрольна робота

6

1.5

пошук інформації у процесі наукової роботи, методи опрацювання інформації.

лекція, самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота

6

1.6

наукові публікації як представлення результатів дослідження, правила наукових публікацій.

лекція, самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота

6

1.7

загальну схему підготовки магістерської роботи, докторської дисертації, вимоги до оформлення, порядок захисту.

лекція, самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота, підготовка індивідуального завдання

8

2

Вміти:

 

 

 

2.1

розрізняти науку як систему знань, соціальний інститут та дослідницьку  діяльність,

розуміти історичну зміну системи засад науки як зміну типів наукової раціональності  в процесі глобальних  наукових революцій

семінари,

самостійна робота

тестова контрольна робота, підготовка індивідуального завдання

6

2.2

розрізняти метод, методологію, методику, техніку; усвідомлювати багаторівневість методології науки, різноманітність конкретно-наукових методологій, розуміти норми наукового дослідження як методологічні принципи; використовувати вимоги до наукової теорії як загальнонаукові методологічні принципи

семінари,

самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота

6

2.3

розрізняти загальнонаукові та спеціальні, емпіричні та теоретичні, кількісні та якісні методи; розрізняти та застосовувати методологічні процедури верифікації, обґрунтування і фальсифікації, абдукцію і висновок до найкращого пояснення; розрізняти експеримент і спостереження, застосовувати процедури переходу від даних спостереження до емпіричних залежностей і наукових факті

 

 

6

2.4

організовувати роботу з науково. літературою, розрізняти первинну та вторинну інформацію, здійснювати електронний пошук джерел

семінари,

самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота

5

2.5

сучасні підходи до організації дослідницької роботи, способи підготовки та захисту кваліфікаційних робіт (магістерських).

семінари,

самостійна робота

тестова контрольна робота, усна доповідь, підготовка індивідуального завдання

6

3

Комунікація:

 

 

 

3.1

 

використовувати власне знання іноземних мов для роботи з інформаційними інтернет-ресурсами, читати наукові тексти та критичну літературу в процесі підготовки до семінарських занять та написання реферату;

семінари, самостійна робота

усна доповідь, підготовка індивідуальної завдання

6

 

3.2

презентувати результати здійсненої самостійної роботи у вигляді доповідей, повідомлень, індивідуальних робіт;

семінари, самостійна робота

усна доповідь, підготовка індивідуальної завдання

6

4

Автономність та відповідальність:

 

 

 

 

4.1

самостійно шукати та  опрацьовувати інформацію з різних електронних та письмових джерел;

самостійна робота

усна доповідь, підготовка індивідуальної завдання

5

4.2

вирішувати самостійно комплексні завдання, що поставлені в індивідуальних роботах; 

самостійна робота

підготовка індивідуальної завдання

5

4.3.

Самостійно приймати та  обґрунтовувати власні рішення

самостійна робота

підготовка індивідуальної завдання

5

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання

 

Результатинавчаннядисципліни  (код)

Програмнірезультати

навчання (назва)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

ПРН 3. Ф Демонструвати спеціалізовані знання в межах філософської проблематики, сполучати системну обізнаність з  відповідною спеціальною (науково-дослідницькою) літературою.

+

+

+

+

 

 

+

+

+

+

 

 

 

+

+

+

 

ПРН 10. Ф Розуміти і використовувати методологію та пізнавальні засоби, що властиві обрані філософській спеціальності, застосовувати для вирішення пізнавальних задач ефективні стратегії та засоби.

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

 

+

+

+

+

ПРН 12. Демонструвати навички інтелектуального пошуку, вміння виявляти та розв’язувати проблеми.

 

 

 

+

 

+

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

 

ПРН 16. Виявляти здатність розробляти та впроваджувати соціально-гуманітарні проблеми.

+

+

+

+

 

 

+

+

+

+

 

 

 

+

+

+

+

ПРН 2. К Аналізувати текстові та візуальні джерела інформації щодо культурних явищ та процесів, верифікувати інформацію у відповідності до професійних задач.

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

 

+

+

+

+

ПРН 5. Організовувати та підтримувати комунікації з органами влади, науково-дослідними установами, інформаційно-аналітичними службами, засобами масової інформації з питань культури

+

+

+

+

 

 

+

+

+

+

 

 

 

+

+

+

+

ПРН 12. Збирати, аналізувати та оцінювати емпіричні факти та здійснювати їх інтерпретацію у відповідності до сучасних теоретичних уявлень відповідного напряму культурології

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

 

+

+

+

+

ПРН 13. Планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження у сфері культурології, генерувати та перевіряти гіпотези, збирати докази та аргументувати висновки.

 

 

 

 

 

+

 

+

+

+

+

+

 

 

 

+

 

ПРН 8. Р Використовувати принципи науково-дослідної роботи у предметному полі релігієзнавства.

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

 

+

+

+

+

ПРН 27. Проводити між-дисциплінарні дослідження , використовуючи понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства, новітні наукові методи та підходи для характеристики релігійних процесів в різних регіонах світу.

 

 

 

 

+

 

+

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

 

ПРН 28. Здійснювати інновації в царині методології та методики дослідження проблем сучасного релігієзнавства

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

 

+

+

+

+

7. Схема формування оцінки:

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.7), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.

 

7.1 Форми оцінювання студентів (за 1 та 2 частини курсу – «Методологія та організація наукових досліджень»):

Оцінювання семестрової роботи:

  1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1,  1.2, 1.4, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 7/10 балів;
  2. Індивідуальна робота (Презентація характерних ознак наукової галузі) : РН 2.1, 3.1, 3.2, 4.1 – 12/20 балів;
  3. Самостійна робота (Аналіз методологічних засад власного бакалаврського дослідження) : РН 1.2, 1.5, 1.7, 2.4, 2.5, 3.2, 4.2 – 12/20 балів;
  4. Контрольна робота за 1 та 2 частиною програми: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2., 2.3, 3.2, 4.2, 4.3 – 2/5 балів.

Семестрову кількістьбалів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на семінарах), контрольної роботи за 1й 2 частину програми та самостійні роботи. Мінімальна кількість балів за 1 й 2 частини програми становлять: мінімальна – 33 бали, максимальна 55 балів. Мінімальна кількість балів за 3 частину «Основи інтелектуальної власності»становить 15 балів, максимальна – 25 балів. Залік проходить у вигляді письмового тесту і складається з питань всіх 3 частин програми та оцінюється у 12/20 балів.

Всі види робіт в семестрімають в підсумку:

* в максимальному вимірі  - 80 (55+25) балів

* в мінімальномувимірі – 48 (23+15) балів

У разі відсутності на семінарському занятті студент маєвідпрацюватизавдання на семінар в письмовій формі.

 

Підсумкова контрольна робота (залік) проходить у вигляді письмового тесту і складається з питань всіх 3 частин програми – РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2., 2.3, а також РН 3 частини програми – 12/20 балів.

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку:

      Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання. 

      Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.     

      Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів).

 

 

Види робіт

Семестрова кількість балів

Min – 33 (+15) балів

Max – 55 (+25) балів

Усна відповідь

 Протягом семестру

«3» х 2 = 6

«4» х 2 = 8

Доповнення, участь у дискусіях

 Протягом семестру

«1» х 1= 1

«2» х 1 = 2

Індивідуальна робота

2 роботи згідно інформаційного додатку 

«12» х 2 = 24

«20» х 2 = 40

Підсумкова контрольна робота за першою та другою частиною

«2» х 1 = 2

«5» х 1 = 5

Підсумкова контрольна робота у вигляді тесту за всіма частинами

«12» х 1 = 12

«20» х 1 = 20

Підсумкова оцінка дисципліни

 

60

100

*у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання відпрацьовуються у письмовій формі.

Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 80% від семестрової кількості балів

 

7.2  Організація оцінювання:

Критерії оцінювання:

·        Усна відповідь:

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу, першоджерела.

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності.

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, першоджерела. Має у відповіді суттєві неточності.

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді.

·        Доповнення / дискусія:

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми.

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.

·        Індивідуальна робота:

20-15 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, апелює до поглядів відомих філософів, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість письмової роботи.

14-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність в письмовій роботі.  Допускаються несуттєві неточності.

9-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

Підсумкова контрольна робота за першою та другою частиною:

5-4 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність письмової роботи

3-2 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

1-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх частин та виконання самостійних робіт

·        Підсумкова тестова контрольна робота (залік) є письмовою відповіддю на 20 закритих тестових питань з усіх трьох частин курсу. Максимальна кількість балів за цю роботу складає 20 балів, мінімальна – 12 балів.

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і є арифметичною сумою балів, набраних студентом за 3 частини курсу.

 

Семестрова кількість балів

ПКР (підсумкова контрольна робота) чи/або залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

48

12

60

Максимум

80

20

100

 

Шкала відповідності

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно Fail

0-59

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59

  

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

 №

 

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

самост. робота

Інші форми контр.

Частина 1 Методологіянауковихдосліджень

1

Поняття про науку та наукові дослідження

2

 2

 8

 

2

Загальна характеристика методології

2

 

 6

 

3

Методиемпіричного та теоретичного досліджень, структура емпіричного та теоретичного знання.

2

 2

 6

 

4

Множина методологічних систем.

2

 

 6

 

Частина 2 Загальнаорганізаціянауковихдосліджень

5

Система організації науково-пізнавальної діяльності

2

 

 6

 

6

Базова модель процесу наукового дослідження

2

 

 6

 

7

Пошук й опрацювання наукової інформації

2

 2

6

 

8

Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист

2

 2

6

 

9

Методика підготовки й оформлення публікацій

2

 

 6

 

10

Поняття академічної доброчесності

2

 

4

 

11

Підсумкова комплексна робота

2

 

 

 

 

УСЬОГО:

22

 8

60

 

 

 Загальнийобсяг  90  год. в тому числі:

Лекції – 22 год.

Семінари – 8 год.

Самостійна робота – 60 год.

Форма контролю – залік.

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Нормативно-правові акти:

1.  Про вищу освіту. Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII – [Еелектронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

2.    Про наукову і науково-технічну діяльність. Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19

3.    Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери. Указ Президента України від 16 травня 2008 р. № 444/2008 – [Еелектронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/444/2008

4.    Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів. Постанова КабінетуМіністрівУкраїнивід 24 липня 2013 р. № 567 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF

5.  Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання. ДСТУ 8302:2015 від 1 липня 2016 р. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 16 с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/

 

Основна

1. Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Підручник. Київ: «Київський університет», 2008.

2. Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня філософія науки. К., 2009

3. Ковальчук, В. В.Основинауковихдосліджень [Текст]: навчальнийпосібник. К. : ВД «Професіонал», 2005.

4. Коровайченко, Ю.М. Аlmamater, або як стати справжнім студентом. К.: "ВМУРоЛ", 2003.

5. Методологія та організаціянауковихдосліджень: навч. посіб./ за ред. І.С.Добронравова (ч.1), О.В.Руденко (ч.2). К., 2018.

6. Мороз І.В. Структура дипломних,кваліфікаційнихробіт та вимоги до їхнаписання, оформлення та захисту. К., 1997.

7. Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнтів. К.: "Центр учбової літератури", 2010.

 

Додаткова:  

1.Быков В.В. Научный эксперимент. М., 1989.

2.Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления.К., 1990.

3.ДобронравоваІ.С. Норминауковогодослідження в нелінійномуприродознавстві // Філософська думка.1999. №4. С.36-48.

4.Добронравова І.С. Практична філософія науки. Суми: Університетська книга, 2017.

5.Кандидатськадисертація: принципи, методи, техніка, технологія: Навчальнийпосібник для аспірантів. /Скл. С.С. Єрмаков. Х.: ХХІІІ, 1998.

6.Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов. М.: Ось-85, 1997.

7.Джеффри Р.К. Логика принятия решений.  М., 1972.

8.Кун Т. Структура научных революций. М.,1975.

9.Лаудан Л. Наука и ценности. (Главы из книги.) // Современная философия науки. М., 1994.

10.Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М.,1995.

11.Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983.

12.Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000.

13.Фейерабенд П. Избранныеработы по методологии науки. М., 1986.

14.Эко Умберто, Какнаписатьдипломнуюработу. Гуманитарные науки: учебно-методическоепособие. М.: Книжныйдом "Унивеситет", 2003.