КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

  

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                             Заст. декана 

                                                                             філософського факультету

                                                                             Неліпа Д.В.       

                                                                             ______________________

                                                                             «____» ______________2021 року

  

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

Методологія та організація наукових досліджень

з основами інтелектуальної власності

 

для студентів філософського факультету

 

галузьзнань               03 Гуманітарні науки

спеціальність             033 Філософія

освітній рівень           другий (магістерський)

освітня програма       Філософія

вид дисципліни          обов’язкова

 

Форма навчання                         денна

Навчальний рік                           2021/2022

Семестр                                                  І

Кількістькредитів ЕСТS                        4

Мова викладання                       українська

Форма заключного контролю             залік

 

Викладачі: Руденко Ольга Валентинівна, к.філос.н., доцент кафедри філософії та методології науки;

                   Комзюк Леонід Трохимович, к.ю.н., доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права

 

 

Пролонговано: на 2022/2023 н.р. __________ (_________) «__»___ 2022 р.

на 2023/2024 н.р. ________ (_________) «__»___ 2024 р.

 

 

 

КИЇВ – 2021

 

 

 

Розробники: Руденко Ольга Валентинівна, к.філос.н., доцент кафедри філософії

та методології науки,  Комзюк Леонід Трохимович, к.ю.н., доцент кафедри

інтелектуальної власності та інформаційного права.

 

 

 

 

 

Затверджено «31» серпня 2021 р.

Зав. кафедри філософії та методології науки

______________________ (Добронравова І.С.)

 

Протокол № 1 від «31» серпня 2021 р.

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету

 

 

Протокол від «_____» __________2021 року №___

 

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Маслікова І.І.)

 

«_____» ______________2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів із сучасною методологією науки, здобуття ними знань з методології, методики та організації наукової діяльності, оволодіння студентами методологією пізнання для забезпечення їхньої професійної соціалізації як науковців для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, ознайомлення студентів з основними аспектами охорони і захисту інтелектуальної власності.

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. Знати понятійно-категоріальний апарат навчальних дисциплін «Історія філософії», «Теоретична та практична філософія», «Теорія пізнання», «Філософія та методологія науки».

2. Вміти застосовувати понятійно-категоріальний апарат апарат навчальних дисциплін «Історія філософії», «Теоретична та практична філософія», «Теорія пізнання», «Філософія та методологія науки» в науковій роботі, планувати наукову роботу, аналізувати та встановлювати зміст прав інтелектуальної власності.

3. Володіти елементарними навичками проведення наукових досліджень, представлених у процесі написання курсових робіт, володіти навичками критичного мислення, опрацьовування значного масиву наукового матеріалу з наданням власних висновків та пропозицій.

3. Анотація навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є обов’язковою навчальною дисципліною, що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових частин. У 1 та 2 частинах розкривається зміст понять «методологія», «методика», «методи дослідження», розуміння науки як дослідження, розглядаються конкретно-науковий, загальнонауковий та філософський рівні методології. Окреслюється множина методологічних систем сучасної філософії науки. Розкриваються способи пошуку наукової інформації, зміст організації наукових досліджень (в тому числі магістерське дослідження). У 3 частині висвітлюються питання інтелектуальної власності.

4. Завдання (навчальні цілі): ознайомити студентів із базовими принципами методологічної підготовки для професійної діяльності вченого; представити характеристики основних методів наукового пізнання (індукція, дедукція, абдукція) та методологічних моделей (гіпотетико-дедуктивної та емпірично-індуктивної); визначити особливості застосування загальнометодологічних принципів у науковій діяльності; окреслити основні критерії оцінки наукового знання і вимоги до організації дослідницької діяльності; дати знання щодо об’єктів та суб’єктів, джерел, змісту і захисту особистих немайнових та майнових прав  інтелектуальної власності; виявити основні аналітичні та практичні особливості механізму підбору методологічних засад дослідження та його організації; розглянути ключові моделі структурного та сутнісного наповнення наукових кваліфікаційних робіт; встановити етапність проведення наукового дослідження, виокремити основні різновиди науково-дослідницької роботи під час кожного з визначених етапів, застосовуючи їх, зокрема, під час досліджень в галузі філософії; розвинути у студентів вміння логічно та професійно обґрунтовувати та висловлювати свою точку зору з актуальних проблем філософії в процесі наукового дослідження, вміння оформити наукову статтю та опублікувати її в наукових фахових виданнях з філософських наук, підготувати студентів до можливості продовжити навчання на третьому рівні вищої освіти.

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей:

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.

ФК 3. Здатність формулювати та аргументувати актуальні філософські ідеї, доказово й обґрунтовано викладати результати дослідження.

ФК 4. Здатність обирати і застосовувати найбільш ефективну методологічну стратегію дослідження.

ФК 5. Здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати різні методи аналізу та інтерпретації.

 

5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

1

Знати:

 

 

 

1.1

складові системи засад науки: наукова картина світу, принципи,ідеали і норми наукового дослідження, філософські засади наукового дослідження, ознаки класичного, некласичного та постнекласичного типів наукової раціональності; основні напрями дослідження інтелектуальної власності

Лекція,

самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота, підготовка індивідуального завдання

6

1.2

поняття наукового методу, методики та методології, підходи до класифікації основних методів наукового дослідження; основи законодавства України про інтелектуальну власність

лекція, самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота, аналіз методологічних засад

6

1.3

характеристики відомих методологічних систем: емпіризму та індуктивізму, методології фальсифікаціонізму. історичної школи у філософії науки, зокрема теорії наукових революцій Т. Куна, методології науково-дослідницьких програм І. Лакатоша, методологічного анархізму П. Фойерабенда; критики догматичної раціональності Л. Лаудана та Г. Патнема та розуміння раціональності і реалізму в сучасній філософії науки; змісту основних інститутів інтелектуальної власності

лекція, самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота

6

1.4

методологічні моделі: гіпотетико-дедуктивну та емпіричну індуктивну, поняття факту, гіпотези і теорії. 

лекція, самостійна робота

тестова контрольна робота

6

1.5

пошук інформації у процесі наукової роботи, методи опрацювання інформації, у т.ч. з інтелектуальної власності

лекція, самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота аналіз методологічних засад

6

1.6

наукові публікації як представлення результатів дослідження, правила наукових публікацій, у т.ч. з інтелектуальної власності

лекція, самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота

6

1.7

загальну схему підготовки магістерської роботи, докторської дисертації, вимоги до оформлення, порядок захисту, у т.ч. з інтелектуальної власності

лекція, самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота, аналіз методологічних засад

4

2

Вміти:

 

 

 

2.1

розрізняти науку як систему знань, соціальний інститут та дослідницьку  діяльність,

розуміти історичну зміну системи засад науки як зміну типів наукової раціональності  в процесі глобальних  наукових революцій

семінари,

самостійна робота

тестова контрольна робота, презентація самостійної роботи

5

2.2

розрізняти метод, методологію, методику, техніку; усвідомлювати багаторівневість методології науки, різноманітність конкретно-наукових методологій, розуміти норми наукового дослідження як методологічні принципи; використовувати вимоги до наукової теорії як загальнонаукові методологічні принципи

семінари,

самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота

5

2.3

розрізняти загальнонаукові та спеціальні, емпіричні та теоретичні, кількісні та якісні методи; розрізняти та застосовувати методологічні процедури верифікації, обґрунтування і фальсифікації, абдукцію і висновок до найкращого пояснення; розрізняти експеримент і спостереження, застосовувати процедури переходу від даних спостереження до емпіричних залежностей і наукових фактів

 

 усна доповідь, тестова контрольна робота

5

2.4

організовувати роботу з науково. літературою, розрізняти первинну та вторинну інформацію, здійснювати електронний пошук джерел, у т.ч. з інтелектуальної власності

семінари,

самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота, аналіз методологічних засад

5

2.5

сучасні підходи до організації дослідницької роботи, способи підготовки та захисту кваліфікаційних (магістерських)  робіт із дотриманням прав інтелектуальної власності

семінари,

самостійна робота

тестова контрольна робота, усна доповідь, аналіз методологічних засад

5

3

Комунікація:

 

 

 

3.1

 

використовувати власне знання іноземних мов для роботи з інформаційними інтернет-ресурсами, читати наукові тексти та критичну літературу в процесі підготовки до семінарських занять та написання реферату, в т.ч. з інтелектуальної власності;

семінари, самостійна робота

усна доповідь, презентація самостійної роботи

10

 

3.2

презентувати результати здійсненої самостійної роботи у вигляді доповідей, повідомлень, індивідуальних робіт, у т.ч. з інтелектуальної власності

семінари, самостійна робота

усна доповідь, презентація самостійної роботи

10

4

Автономність та відповідальність:

 

 

 

 

4.1

самостійно шукати та  опрацьовувати інформацію з різних електронних та письмових джерел, у т.ч. з інтелектуальної власності

самостійна робота

усна доповідь, презентація самостійної роботи

5

4.2

вирішувати самостійно комплексні завдання, що поставлені в індивідуальних роботах із дотриманням прав інтелектуальної власності 

самостійна робота

аналіз методологічних засад

5

4.3.

Самостійно приймати та    обґрунтовувати власні рішення із дотриманням прав інтелектуальної власності

самостійна робота

аналіз методологічних засад

5

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання

 Результати навчання дисципліни 

 

Програмні

 результати

навчання

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

ПРН 1. Здійснювати інтелектуальний пошук, виявляти і критично осмислювати актуальні проблеми сучасної філософської думки, розробляти їх в рамках власного філософського дослідження.

+

+

+

+

 +

+

 

 

+

ПРН 4. Пропонувати та обґрунтовувати нові підходи до розв’язання задач і проблем.

+

 

 

+

 

 

 

+

+

ПРН 7. Критично осмислювати, аналізувати та оцінювати філософські тексти, застосовувати релевантні методи їх аналізу та інтерпретації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

ПРН 8. Розуміти зв’язки філософії з іншими напрямами філософського дискурсу та іншими

інтелектуальними й гуманітарними практиками.

+

+

+

 +

+

+

+

+

+

 

+

+

ПРН 13. Розробляти і реалізовувати наукові та/або прикладні проєкти у сфері філософії та з дотичних міждисциплінарних проблем.

 

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

 

 

+

+

+

ПРН 16. Планувати і виконувати наукові дослідження з філософії та дотичних питань, формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки, презентувати результати досліджень в різних формах наукової комунікації.

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Схема формування оцінки:

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.7), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

Оцінювання семестрової роботи:

  1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1,  1.2, 1.4, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 20/35 балів;
  2. Самостійна робота (Презентація характерних ознак наукової галузі) : РН 2.1, 3.1, 3.2, 4.1 – 13/20 балів;
  3. Самостійна робота (Аналіз методологічних засад власного бакалаврського дослідження) : РН 1.2, 1.5, 1.7, 2.4, 2.5,  4.2, 4.3 – 13/20 балів;
  4. Контрольна робота: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2., 2.3, 3.2, 4.2, 4.3 – 2/5 балів.

Семестрову кількість балів  формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на семінарах), контрольної роботи та самостійні роботи. Мінімальна кількість балів становить 48 балів, максимальна 80 балів. Залік проходить у вигляді письмового тесту і складається з питань всіх  частин програми та оцінюється у 12/20 балів.

Всі види робіт в семестрі мають в підсумку:

* в максимальному вимірі  - 80 балів

* в мінімальномувимірі – 48 балів

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в письмовій формі.

Підсумкова контрольна робота (залік) проходить у вигляді письмового тесту і складається з питань всіх 3 частин програми –– 12/20 балів.

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку:

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання.

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.    

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів).

 

Види робіт

Семестрова кількість балів

Min – 48 балів

Max – 80 балів

Усна відповідь

теми 1, 3, 7 , 8, 13, 14

«3» х 5 = 15

«5» х 5 = 25

Доповнення, участь у дискусіях

 теми 1, 3, 7 , 8, 13, 14

«1» х 5= 5

«2» х 5 = 10

Cамостійна робота

2 роботи згідно інформаційного додатку 

1) Презентація характерних ознак наукової галузі

2) Аналіз методологічних засад власного бакалаврського дослідження

«13» х 2 = 26

«20» х 2 = 40

Підсумкова контрольна робота за першою та другою частиною

«2» х 1 = 2

«5» х 1 = 5

Підсумкова контрольна робота у вигляді тесту за всіма частинами

«12» х 1 = 12

«20» х 1 = 20

Підсумкова оцінка дисципліни

 

60

100

7.2  Організація оцінювання:

Критерії оцінювання:

Усна відповідь:

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу, першоджерела.

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності.

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, першоджерела. Має у відповіді суттєві неточності.

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді.

Доповнення / дискусія:

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми.

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.

Самостійна робота (презентація характерних ознак наукової галузі та аналіз методологічних засад власного бакалаврського дослідження):

20-14 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, апелює до поглядів відомих філософів, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість письмової роботи.

13-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність в письмовій роботі.  Допускаються несуттєві неточності.

9-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

Підсумкова контрольна робота за першою та другою частиною:

5-4 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність письмової роботи

3-2 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

1-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх частин та виконання самостійних робіт

Підсумкова тестова контрольна робота (залік) є письмовою відповіддю на 20 закритих тестових питань з усіх трьох частин курсу. Максимальна кількість балів за цю роботу складає 20 балів, мінімальна – 12 балів.

 

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і є арифметичною сумою балів, набраних студентом за 3 частини курсу.

 

 

Семестрова кількість балів

ПКР (підсумкова контрольна робота) чи/або залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

48

12

60

Максимум

80

20

100

 

 

Шкала відповідності

 

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

 №

 

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

самост. робота

Частина 1 Методологія наукових досліджень

1

Поняття про науку та наукові дослідження

2

2

8

2

Загальна характеристика методології

2

6

3

Методи емпіричного та теоретичного досліджень, структура емпіричного та теоретичного знання.

2

2

6

4

Множина методологічних систем.

2

6

Частина 2 Загальна організація наукових досліджень

5

Система організації науково-пізнавальної діяльності

2

6

6

Базова модель процесу наукового дослідження

2

6

7

Пошук й опрацювання наукової інформації

2

2

6

8

Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист

2

2

6

9

Методика підготовки й оформлення публікацій

2

6

10

Поняття академічної доброчесності

1

4

11

Проміжна контрольна робота

1

 

 

 

Частина 3 Основи інтелектуальної власності

 

 

 

12

Інтелектуальна власність як фактор суспільного розвитку. Поняття, система та джерела права інтелектуальної власності

2

 

8

13

Авторське право і суміжні права

2

1

6

14

Право промислової власності

2

1

6

15

Підсумкова комплексна робота

2

 

УСЬОГО:

28

10

80

 

Загальний обсяг  120  год. в тому числі:

Лекції – 28 год.

Семінари – 10 год.

Консультації – 2 год.

Самостійна робота – 80 год.

Форма контролю – залік.

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна

1. Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Підручник. Київ: «Київський університет», 2008.

2. Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня філософія науки. К., 2009.

3. Історія та філософія науки: Хрестоматія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІII– IV рівнів акредитації. Вінниц:я: Нова книга, 2009. https://books.google.com.ua/books?id=Xx_9CQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

4. Коровайченко, Ю.М. Аlmamater, або як стати справжнім студентом. К.: "ВМУРоЛ", 2003.

5. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб./ за ред. І.С.Добронравова (ч.1), О.В.Руденко (ч.2). К., 2018. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf

6. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення та захисту. К., 1997.

7. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник / О.П.Орлюк (кер. авт. кол.), А.О.Кодинець, Ю.В.Носік та ін.; за ред. О.П.Орлюк. К.:Інтерсервіс, 2016.

8. Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнтів. К.: "Центр учбової літератури", 2010.

9. Орлюк О.П. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. К. : Концерн Видавничий Дім «Ін Юре», 2007.

10. Філософія науки. Підручник. Заг.ред. Добронравової І.С http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/PhN/zmist.htm

 

Додаткова:  

1.      Авторське право і суміжні права в Європі: монографія / Ю. М. Капіца, С.К. Ступак, О. В. Жувака.  К. : Логос, 2012.

2.      Добронравова І.С. Норми наукового дослідження в нелінійному природознавстві // Філософська думка. 1999. №4. С.36-48.

3.      Добронравова І.С. Практична філософія науки. Суми: Університетська книга, 2017.

4.      Комзюк Л. Місце авторського права в системах права держав Центрально-СхідноїЄвропи: деякі методологічні аспекти. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2010_85_7

5.      Комзюк Л. Гармонізаційний потенціал проекту Європейського кодексу авторського права. URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/yurydych_88_2011.pdf

6.      Правовий статус патентного відомства: українські реалії в контексті зарубіжного

7.      досвіду / I. Г. Запорожець, А. Т. Комзюк, Л. Т. Комзюк.

8.      URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2004_22_117

9.      Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Том 1, 2. К.: Основи, 1994. 444/495 c.

10.  Виклики сучасного філософського знання //Сучасні аспекти науки: VI–ий том колективної   монографії. Київ-Братислава.,2021. C. 142-160.

11.  Сорока Н. Авторське право і суміжні права в інформаційному суспільстві: європейський досвід. Харків: Право, 2019.          

12.  Bently L. Intellectual Property Law. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press, 2018. URL:  https://oxforduniversitypress.app.box.com/v/he-9780198769958

13.  Kuhn,Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions.(Кун Т. Структура наукових революцій).  https://www.lri.fr/~mbl/Stanford/CS477/papers/Kuhn-SSR-2ndEd.pdf

14.  Laudan LScience and Values. (Лаудан Л. Наука і цінності). https://www.academia.edu/39372139/Laudan_Science_Values

15.  Lakatos, Imre . Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes. (Лакатос І. Фальсифікація та методологія науковоо-дослідних програм).

http://www.inf.fu-berlin.de/lehre/pmo/eng/Lakatos-Falsification.pdf

 

16.  Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Tıtle 17 of the United States Code. URL: http://copyright.gov/title17/circ92.pdf

17.  Code de la propriété intellectuelle. Livre Ier: Le droit d'auteur. URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006278868&idSectionTA=LEGISCTA000006161633&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080129.

18.  . Rudenko O., (2021) Problems of humanitarian discourse in modern philosophies. AD ALTA JOURNAL OF INTERDISC IPLINARY RESEARCH. 11/02- XXII, 143-147. https://doi.org/10.33543/11022

19.   Rudenko O., (2018) Methodological role of philosophy in scientific research// Ukraine – EU. Innovations in Education, Technology, Business and Law : collection of international scientific papers. Chernihiv : CNUT, 2018. Р. 381-382.

20.  Rudenko O., (2019) Postnonclassical science – vs –postmodernism. – Scientific achievements of modern society.  Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom.  P. 655-660.

 

Нормативно-правові акти:

 

1.      Про вищу освіту. Закон України від 1 липня 2014 року (зі зм.). URL:

 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

2.      Про наукову і науково-технічну діяльність. Закон України від 26 листопада 2015 року (зі зм.). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19

3.      Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_051  

4.      Конституція України від 28 червня 1996 року (зі зм.). URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

5.      Паризька конвенція про охорону промислової власності. URL:  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_123

6.      Про авторське право i суміжні права. Закон України від 23 грудня 1993 року (зі зм.).

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text

7.      Про охорону прав на винаходи і корисні моделі. Закон України від 15 грудня 1993року (зі зм.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text

8.      Про охорону прав на промислові зразки. Закон України від 15 грудня 1993 року (зі зм.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text

9.      Про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Закон України від 15 грудня 1993 року (зі зм.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text

10.  Про правову охорону географічних зазначень. Закон України від 16 червня 1999 року (зі зм.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14#Text

11.  Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів. Закон України від 5 листопада 1997 року (зі зм.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80#Text

12.  Про охорону прав на сорти рослин. Закон України від 21 квітня 1993 року (зі зм.).

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text

13.  Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015. Видання офіційне. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2017. – 16 с.

14.  Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (зі зм.). URL:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

 

Інтернет-ресурси:

1.              http://zakon2.rada.gov.ua – база «Законодавство України» (офіційний веб-портал Верховної ради України).

2.      http://reyestr.court.gov.ua/ – Єдиний державний реєстр судових рішень.

3.      http://www.ccu.gov.ua/uk/index офіційний веб-сайт Конституційного суду України.

4.      www.supreme.court.gov.ua/supreme/ офіційний веб-сайт Верховного Суду.

5.      https://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=bb27fb37-4305-4686-9ea0-995d1c10f028&tag=DerzhavnaSluzhbaIntelektualnoiVlasnosti офіційний веб-сайт Міністерства економіки України (Інтелектуальна власність).

6.              www.wipo.int/офіційний веб-сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

7.               www.en.unesco.org/ офіційний веб-сайт  Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (проблематика інтелектуальної власності).

8.              www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm офіційний веб-сайт Світової організації торгівлі (проблематика інтелектуальної власності).

9.               www.euipo.europa.eu/ohimportal/ офіційний веб-сайт Відомства ЄС з інтелектуальної власності.

10.       http://hudoc.echr.coe.int – офіційна база даних рішень Європейського суду з прав людини (HUDOC database).

11.  www.ukrpatent.org  ДП «Український інститут інтелектуальної власності»;

12.       www.ndiiv.org.ua/ – Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України.

13.  https://intelvlas.com.ua/ Науково-практичний журнал «Інтелектуальна власність в Україні».

14.  www.ndiiv.org.ua/ru/ –  Науково-практичний журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності».

15.  http://www.legalshift.com.ua/?tag=copyright –  Блог з юридичних питань (рубрика "Авторське право").

16.  http://creative-academy.com.ua/ Платформа підтримки креативних індустрій.