ДОДАТОК ДО

РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» ( Змістовий модуль  «Методологія наукових та організація наукових досліджень»)

 

для студентів філософського факультету

 

 

галузь знань                  28 Публічне управління та адміністрування

спеціальність                281 Публічне управління та адміністрування

освітній рівень             магістр

вид дисципліни            обов’язкова

 

 

Форма навчання                      денна

Навчальний рік                       2018/2019

Семестр                                              2

Кількість кредитів ЕСТS                  2

Мова викладання                   українська

                                                            Форма заключного контролю          залік

 

 

Викладач: Руденко Ольга Валентинівна, к.філос.н., доцент кафедри філософії та методології науки;

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

 

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

самост. робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1 Методологія наукових досліджень

1

Поняття про науку та наукові дослідження. Загальна характеристика методології

2

 2

 12

 

2

Форми і методи емпіричного та теоретичного пізнання. Методологічні принципи та концепції. Актуальні проблеми сучасної методології науки

2

 2

 10

 

Змістовий модуль 2 Загальна організація наукових досліджень

3

Система організації науково-пізнавальної діяльності. Пошук й опрацювання наукової інформації

2

 

 10

 

4

Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист. Методика підготовки й оформлення публікацій

2

 2

12

 

9

Підсумкова контрольна  роботаза першим та 2 модулем

 

 

 

 2

 

УСЬОГО:

8

 6

44

 2

 

Загальний обсяг  60  год. в тому числі:

Лекції – 8 год.

Семінари – 6 год.

Консультації – 2 год.

Самостійна робота – 44 год.

Форма контролю – залік.

 

Всі роботи надсилаються на електронну адресу викладача Руденко Ольги Валентинівни до 30 березня:

orudenko@knu.ua

 

ТЕМАТИЧНИЙ ОПИС КУРСУ

Змістовий модуль 1 Методологія наукових досліджень

 

Лекція 1. Поняття про науку та наукові дослідження. Загальна характеристика методології

Виникнення та еволюція науки. Види та ознаки наукового дослідження. Методологія і методи наукового дослідження. Організація наукової діяльності в Україні.

Основні поняття: метод, методика, засіб, алгоритм дій. Об'єктивна основа застосовності методів. Типологія методів. Філософські та загальнонаукові методи. Методологія як філософська дисципліна – історія методології, методологічний аспект наукового пізнання, роль і функції методології в сучасній науці.

 

Лекція 2. Форми і методи емпіричного та теоретичного пізнання. Методологічні принципи та концепції. Актуальні проблеми сучасної методології науки.

Методи емпіричного пізнання: спостереження просте й інструментальне, вимоги до наукового спостереження, дані спостереження, процедура виміру, методи виміру, проблема наукового факту, експеримент, види експериментів, вимоги до експерименту.

Форми теоретичного пізнання та їх методологічна роль: проблема, ідея, гіпотеза, концепція, модель, закон, теорія. Методи теоретичного пізнання: теоретичні конструкти, ідеалізація, математичний апарат, формалізація, аксіоматизація, гіпотетико-дедуктивний метод, системний метод дослідження, моделювання.

Загальнонаукові методологічні принципи: вимоги до теорії, перевіреність, максимальна спільність, простота, прогностичні можливості.  Методологічні традиції і теорії: емпіризм, раціоналізм, конвенціоналізм, прагматизм, критичний раціоналізм, релятивізм, історизм. Методологічний анархізм як проблема. Методологічне забезпечення міждисциплінарних досліджень.

 

Змістовий модуль 2 Загальна організація наукових досліджень

Лекція 3. Система організації науково-пізнавальної діяльності. Пошук й опрацювання наукової інформації

Основи наукової організації дослідного процесу. Основні принципи організації науково-дослідного процесу в природничих та гуманітарних науках.

Вибір та формулювання проблеми дослідження. Етапи наукового дослідженняПроблеми і задачі в навчанні і науці. Сучасні підходи до організації дослідницької роботи. Ознаки наукової проблемної ситуації. Соціальне замовлення, потреби виробництва як чинники виникнення проблем в науці. Міжнародні та українські система грантової підтримки наукових досліджень.

Актуалізація проблеми й формулювання теми наукового дослідження. Вихідні ідеї та робочі гіпотези. Аналіз стану розробки теми.

Пошук наукової інформації. Джерела вторинної наукової інформації. Методи опрацювання інформації. Організація роботи з науковою літературою. Прийоми швидкого конспектування. Техніки швидкочитання. Форми обміну науковою інформацією. Методи пошуку та збору наукової інформації. Раціональні прийоми роботи з науковою інформацією. Аналіз та інтерпретація інформації.

 

Лекція 4. Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист. Методика підготовки й оформлення публікацій

Загальна характеристика видів кваліфікаційних робіт.

Курсова, бакалаврська, дипломна, магістерська роботи, кандидатська (докторська) дисертація. Послідовність виконання курсових і кваліфікаційних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра і магістра. Підготовчий етап роботи над курсовою (кваліфікаційною) роботою. Робота над текстом курсової (кваліфікаційної) роботи. Оформлення курсової і кваліфікаційної робіт.

Загальна схема підготовки дисертаційного дослідження. Вибір і затвердження теми. План роботи. Вимоги до змісту та до оформлення.  Порядок захисту.

Наукова публікація як представлення результатів наукового дослідження.  Види наукових публікацій. Наукова монографія. Наукова стаття. Тези наукової доповіді (повідомлення). Наукова доповідь (повідомлення).

Правила оформлення наукових публікацій

Використання програми Microsoft Word для оформлення наукових робіт значного обсягу (монографій, дисертацій, авторефератів, підручників тощо.

 

Підсумковий контроль знань за 1 та 2 модулем.

 

Семінарські заняття:

Заняття 1. Поняття про науку та наукові дослідження. Загальна характеристика методології

1.     Основні підходи до розуміння науки.

2.     Особливості наукової діяльності.

3.     Принципи, норми і критерії наукового знання.

4.     Рівні методологічної організації науки.

5.     Глобальні наукові революції і типи наукової раціональності.

 

Проблемні теми для обговорення:

1. Види та ознаки наукового дослідження.

2. Теоретичні та методологічні принципи науки.

3. Наукова ідея, науковий принцип. Наукові поняття та гіпотези.

4. Фундаментальні наукові дослідження.

 

 Індивідуальне завдання: №1

Виконати дослідження на тему «Чи є обрана мною галузь знання наукою?»

Структура роботи:

-  визначити основні ознаки науки;

-  за їх характерними особливостями розглянути обрану галузь знання;

-   зробити висновок щодо обраної галузі знання.

Обсяг роботи: .1-2. сторінок формату А4

Оцінювання роботи: максимальна оцінка 20 балів, мінімальна оцінка 12 балів.

 

Література:

Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки : підручник. К., ВПЦ «Київський університет», 2008.

Голдстейн М., Голдстейн И.Ф. Какмыпознаем. Исследованиепроцессанаучногопознания. М.: Знание, 1984.

НикифоровА.Л. Философия науки: история и методология. М., 1998.

Основи методологія та організації наукових досліджень: Навч. Посібник/ за ред.. А.Є.Конверського. К.: Цент учбової літератури, 2010.

Степин В.С. Философия науки. Общиепроблемы. М.: Изд-во «Гардарики», 2006.

 

Заняття 2. Форми і методи емпіричного та теоретичного пізнання. Методологічні принципи та концепції.

1.     Основні поняття: метод, методика, засіб, алгоритм дій.

2.     Типологія методів.  Філософські та загальнонаукові методи.

3.      Методи емпіричного пізнання.

4.      Форми теоретичного пізнання та їх методологічна роль.

5.      Методи теоретичного пізнання: теоретичні конструкти, ідеалізація, математичний апарат, формалізація, аксіоматизація, гіпотетико-дедуктивний метод, системний метод дослідження, моделювання.

 

 

Проблемні теми для обговорення:

1.     Методологія теоретичних досліджень.

2.     2.Прикладні наукові дослідження

3.     Застосування дедуктивного та індуктивного методів.

4.     Метод системного аналізу.

5.     Методологічні традиції і теорії: емпіризм, раціоналізм, конвенціоналізм, прагматизм, критичний раціоналізм, релятивізм, історизм.

6.     Методологічний анархізм як проблема.

7.     Методологічне забезпечення міждисциплінарних досліджень.

 

Література:

Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки : підручник. К., ВПЦ «Київський університет», 2008.

НикифоровА.Л. Философия науки: история и методология. М., 1998.

Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів. К.: ВПЦ "Київський університет", 2010.

РузавинГ.И. Методология научногоисследования: Учеб. пособиедля вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

 

Заняття 3. Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист. Методика підготовки й оформлення публікацій:

 

1.     Загальна схема підготовки кваліфікаційного дослідження.

2.     Вибір і затвердження теми.

3.     План роботи.

4.     Вимоги до змісту та до оформлення. 

5.     Порядок захисту.

6.     Наукова публікація як представлення результатів наукового дослідження.

7.     Види наукових публікацій.

8.     Правила оформлення наукових публікацій

 

Проблемні теми для обговорення:

1.     Послідовність виконання курсових і кваліфікаційних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра і магістра.

2.     Підготовчий етап роботи над курсовою (кваліфікаційною) роботою.

3.     Наукова монографія.

4.     Наукова стаття.

5.     Тези наукової доповіді (повідомлення).

6.     Наукова доповідь (повідомлення).

 

Індивідуальне завдання: №2

Формою виконання є написання роботи: за темою: "Методологія і методика бакалаврської роботи" та представлення її у вигляді доповіді.

Підготовка даного завдання включає аналіз методики написання бакалаврської роботи й аналіз використовуваних у дослідженні методів.

Структура роботи:

- історія написання роботи: формулювання теми, проблеми, ідеї, етапи дослідження;

- предмет, об’єкт, цілі та задачі роботи;

- використані методи та методики, ефективність і правомірність їх використання;

- самооцінка курсової роботи: чи закінчена дана тема дослідження і що мене цікавить в магістерському дослідженні.

Обсяг роботи: .2-4. сторінок формату А4

 

Література:

1.     Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация. – M., 1997.

2.     Кузнецов, И.Н.. Рефераты, контрольные, курсовые и дипломные работы. Минск, 1998.

3.     Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів. К.: ВПЦ "Київський університет", 2010.

4.     Эко Умберто, Какнаписатьдипломнуюработу. Гуманитарные науки: учебно-методическоепособие. М.: Книжныйдом "Унивеситет", 2003.

5.     Як підготувати і захиститидисертацію на здобуттянауковогоступеня. К. : Толока, 2007.

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна

1.     Про вищу освіту [Текст]: закон України. К. : Парламентське вид-во, 2014.

2.     Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс]. Електрон, дан. К.: Верховна Рада України. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19 Назва з екрану.

3.     Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Підручник. Київ: «Київський університет», 2008.

4.     Ковальчук, В. В.Основи наукових досліджень [Текст]: навчальний посібник. К. : ВД «Професіонал», 2005.

5.     Коровайченко, Ю.М. Аlmamater, або як стати справжнім студентом К.: "ВМУРоЛ", 2003.

6.     Мороз І.В. Структура дипломних,  кваліфікаційних робіт та вимоги до їх  написання, оформлення та захисту. К., 1997.

7.     Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. М., 1998.

8.     Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнтів. К.: "Центр учбової літератури", 2010.

9.     Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Организація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. К.: Знання-Прес, 2003.

 

Додаткова:  

 1.     Быков В.В. Научный эксперимент. М., 1989.

2.     Добронравова И.С. Синергетика: становлениенелинейногомышления. К., 1990.

3.     Добронравова  І.С. Норми наукового дослідження в нелінійному природознавстві // Філософська думка. 1999. №4. С.36-48.

4.     Добронравова І.С. Практична філософія науки. Суми : Університетська книга, 2017.

5.     Довідник здобувача наукового ступеня: Зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації. / Упоряд. Ю.І. Цеков; Попереднє слово Р.В. Бойка.  К. : Ред. "Бюл. ВАК України", 1999.

6.     Кандидатськадисертація: принципи, методи, техніка, технологія: Навчальнийпосібник для аспірантів. /Скл. С.С. Єрмаков. Х.: ХХІІІ, 1998.

7.     Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов. М.: Ось-85, 1997.

8.     Джеффри Р.К. Логика принятия решений.  М., 1972.

9.     Кун Т. Структура научных революций. М.,1975.

10.                       Лаудан Л. Наука и ценности. (Главы из книги.) // Современная философия науки. М., 1994.

11.                       Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М.,1995.

12.                       Основы научных исследований. Учебник для технических вузов. / Под ред. Кружова В.И., Попова В.В.  М.: Высшая школа, 1999.

13.                       Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983.

14.                       Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000.

15.                       Фейерабенд П. Избранные работы по методологии науки. М., 1986.

16.                       14.Эко Умберто, Какнаписатьдипломнуюработу. Гуманитарные науки: учебно-методическоепособие. М.: Книжныйдом "Унивеситет", 2003.

 

Контрольні питання;

1. Основні підходи до розуміння науки.

2. Принципи та критерії наукового пізнання.

3. Типи наукової раціональності.

4. Поняття наукової революції.

5. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

6. Основні етапи наукового дослідження.

7. Методологія, методика та організація наукового дослідження: порівняльний аналіз.

8. Емпіричні методи науки.

9. Теоретичні методи дослідження.

10. Загальнонаукові методи.

11. Гіпотетико-дедуктивна модель наукового дослідження.

12. Методологічні процедури верифікації та фальсифікації.

13. Роль індукції та дедукції у методологічному розвитку науки.

14. Роль експерименту у методологічному розвитку науки.

15. Метод системного аналізу в сучасній науці.

16. Загальнонаукові методологічні принципи.

17. Методологія позитивізму.

18. Методологічне забезпечення міждісциплінарних досліджень.

19. Особливості наукової діяльності.

20. Організація наукової діяльності в Україні.