КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

кафедра філософії та методології науки

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана філософського   факультету  з навчальної роботи

                                                                             __________________ Комаха Л.Г.

                                               «____»____________2016 року

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

НАУКОВИЙ ОБРАЗ СВІТУ

 

для студентів механіко-математичного факультету  

спеціальність:  6.080100 - "Математика"

   

 

 

 

 

КИЇВ – 2016


Робоча програма «Науковий образ світу»

для студентів напряму підготовки 80100

спеціальність :

6.080100 – математика.

 «29» серпня  2016 року

Розробник: Петрущенков Сергій Петрович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та методології науки філософського факультету.

 

Робоча програма дисципліни «Науковий образ світу» затверджена на засіданні кафедри філософії та методології науки філософського факультету.

 

Протокол № 1 від “29” серпня 2016 року

Завідувач кафедри філософії та методології науки

  _____________________            (Добронравова І.С.)

                        (підпис)                            

«_____» ___________ 2016 року

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету 

Голова науково-методичної комісії ___________________    (Приходько В.В.)

(підпис)                  

Протокол № _____від «_____» _____________2016року

 

 

©С.П.Петрущенков, 2016 рік


Дисципліна «Науковий образ світу» є нормативним курсом для студентів механіко-математичного факультету, викладається на II курсі  у 4 семестрі в обсязі 90 годин (3 кредитів), з них:

Лекції – 28 год.

Консультація – 2 год.

Самостійна робота студентів – 60 год.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Мета навчальної дисципліни: здобуття студентами базових знань щодо становлення та розвитку наукової картини світу.

 

Завдання навчальної дисципліни: 

- ознайомлення студентів з сучасними концепціями природознавства, з особливостями дисциплінарних картин світу, із закономірностями становлення та розвитку наукової картини світу;

- формування сучасного наукового світогляду;

 

Предмет навчальної дисципліни: загально наукова та дисциплінарні  картини світу.

 

Вимоги до знань та вмінь.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

-  основні етапи розвитку науки та відповідні історичні наукові картини світу;

-  основні напрямки сучасної наукової революції; 

-  світоглядні наслідки сучасних фізичних, космологічних, біологічних концепцій;

вміти:

- розрізняти наукові та позанаукові образи світу;

- користуватися сучасною науковою та філософською термінологією щодо загального опису природного світу;

- використовувати загальнотеоретичні та методологічні принципи  у науковій діяльності.

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем:

Дисципліна «Науковий образ світу»  є нормативною для підготовки кваліфікаційного рівня «бакалавр».

 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами контролю:

поточний контроль –  експрес-контроль, самостійна письмова робота;

підсумковий контроль –  підсумкова модульна контрольна робота;

семестровий контроль – залік.

 

Співвідношення складових у змістовому модулі:

- експрес-контроль на лекціях: 4-и контрольні роботи до 5 балів, максимальна кількість балів –  20.

 - модульна контрольна робота – максимальна кількість балів –  20;

 - самостійна робота в письмовій формі: одна робота, максимальна кількість балів – 20.

 Залік у вигляді комплексної письмової підсумкової роботи: максимальна кількість балів –  40.

 

 

Шкала оцінювання

В балах

Шкала університету

За шкалою ECTS

90 –100

відмінно – 5

А – відмінно

85 – 89

75 – 84

добре – 4

В – добре (дуже добре)

С – добре

65 – 74

60 – 64

задовільно – 3

D – задовільно

E – задовільно (достатньо)

35 – 59

 

1- 34

незадовільно – 2

FX – незадовільно з можливістю повторного складання

F – незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

 

Назва теми

Години

Лекції

Самостійна робота

Інші види контролю

1

Наукова картина світу як предмет дослідження

6

12

 

2

Дисциплінарні картини світу

10

20

 

3

Становлення сучасної картини світу

8

18

 

4

Світоглядні наслідки розвитку новітніх технологій  

4

10

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1.     Бунге М. Философия физики. — М., 1975.

2.     Вейль Г. Математическое мышление. — М., 1989.

3.     Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. — М., 1989.

4.     Девятова С.В. Современное христианство и наука. — М., 1994.

5.     Добров Г.М. Наука о науке. — К., 1989.

6.     Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления. — К., 1990.

7.      Добронравова І. С., Сидоренко Л. І. Філософія та методологія науки / І. С. Добронравова, Л. І. Сидоренко. – К., 2008. http://www.philsci.univ.kiev.ua

8.     Коммуникация в современной науке. — М., 1976.

9.     Кун Т. Структура научных рсволюций. — М., 1975.

10.                       Маркова Л.А. Наука, история и историография Х1Х-ХХ вв. — М., 1987.

11.                       Моисеев Н.Н. Алгоритмы  развития. — М., 1987.

12.                       Мороз С.А. Історія біосфери Землі. — К., 1996.

13.                        Опанасюк А.С. Сучасна фізична картина світу, Суми, - 2005 .

14.                        

15.                       Планк М. Единство физической картины мира. — М., 1966.

16.                       Поппер К. Логика и рост научного знання. — М., 1983.

17.                       Пригожин И. От существующего к возникающему. — М., 1985.

18.                       Пуанкаре А. О науке. — М., 1983.

19.                       Рассел Б. Человеческое познание. — М., 1957.

20.                       Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания. — М., 1997.

21.                       Рузавии Г.И. Математизация научного знания. - М., 1984.

22.                       Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенных цивилизаций. — М.,1994

23.                       Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М.,

24.                       1996.

 

Питання до заліку

1. Багатовимірність феномену науки.

2. "Картина світу" як форма світогляду та як система теоретичного знання.

3. Наукова картина світу в контексті інших "образів світу" (філософських, релігійних тощо).

4. Картина світу як складова системи філософських засад науки.

5. Історія природознавства в контексті зміни типів наукової раціональності.

6.  Революції в науці.

7. Фізична картина світу в її історичному розвитку.

8. Механістична картина світу.

9. Електромагнітна картина світу.

10. Квантово-релятивістська картина світу.

11. Становлення нелінійного природознавства.

12. Концепція самоорганiзацiї (синергетичний пiдхiд).

13. Космогонічна картина світу.

14. Світоглядні наслідки концепції множинності світів.

15. Еволюція концептуальних засад хімічного знання.

16. "Світ людини": географічні, геологічні та біологічні виміри.

17. Актуальні світоглядні питання в контексті розвитку біологічного пізнання.    

18. Роль математики у становленні сучасної картини світу.

19. Альтернативні картини світу: паранаука, псевдонаука, девіантна наука, антинаука.

20. Світоглядні наслідки розвитку новітніх технологій.

21. Наукові знання в контексті буденної картини світу.

22. Інформаційний образ світу.