Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Філософський факультет

 

 

 

 

кафедра філософії та методології науки

Укладач: к.філос.н., доц. Петрущенков С.П.

 

 

Методологія та організація наукових досліджень

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для магістрів механіко-математичного  факультету

спеціальності   6.080300 – "Механіка", 6.080100 – "Статистика", "Математика"

ВСТУП

 

Дана дисципліна "Методологія та організація наукових досліджень"  є нормативним курсом. Викладається на 1-му курсі магістратури в 1-му семестрі в обсязі – 36 год., із них лекцій – 17 год., самостійна робота – 19 год., форма підсумкового контролю  -   залік.

Мета  навчальної дисципліни: здобуття студентами базових знань з методології, методики та організації наукової діяльності для забезпечення їхньої професійної соціалізації як дослідників.

Завдання навчальної дисципліни: 

ознайомлення студентів з сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;

- формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес;

- освоєння навиків формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження;

- вдосконалення вмінь у пошуці, доборові й опрацюванні наукової інформації, у точному формулюванні мети, задач і висновків дослідження.

 

Предмет навчальної дисципліни:

Сучасна методологія науки як дисципліна, сукупність методологічних засобів науки, система організації науково-дослідницької діяльності.  

 

Вимоги до знань та вмінь:

- розуміти значення методологічної підготовки для професійної діяльності вченого;

- знати характеристики основних методів наукового пізнання;

- знати метанаукову термінологію й вміти її вірно використовувати;

- вміти працювати з дисциплінарним масивом публікацій: вести пошук, накопичення та обробку наукової інформації. 

 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем:

курс "Методологія та організація наукових досліджень"   є нормативним курсом для підготовки магістрів.

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

 

Поточний, модульний та підсумковий контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

 

Оцінювання за формами контролю:

поточний контроль –  експрес-контроль, самостійна письмова робота;

підсумковий контроль –  підсумкова модульна контрольна робота;

семестровий контроль – залік.

 

Співвідношення складових у змістовному модулі:

  

- експрес-контроль на лекціях: 4-и контрольних робіт до 10 балів, максимальна кількість балів –  40.

 - самостійна робота в письмовій формі: одна робота, максимальна кількість балів – 20.

 - комплексна підсумкова робота: максимальна кількість балів –  40.

 

Формула та порядок розрахунку оцінок:

 

Оцінка в балах за змістовний модуль 1 (ОБ1) = сума балів за експрес-контроль + оцінка за самостійну роботу

Оцінка в балах за комплексну підсумкову роботу (ОБКПР)

 

Розрахунок підсумкової оцінки (ПО):

 

ПО = ОБ1 + ОБКПР 

 

Шкала оцінювання

 

В балах

Шкала університету

За шкалою  ECTS

 

90 –100

відмінно     – 5

А – відмінно

85 – 89

75 – 84

добре                  – 4

В – добре (дуже добре)

С –  добре

65 – 74

60 – 64

задовільно – 3

D – задовільно

E – задовільно (достатньо)

35 – 59

незадовільно  – 2        

FX – незадовільно з можливістю повторно здавати

1 – 34

незадовільно – 2

F – незадовільно

з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

 

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

Самост. робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1

1

Загальна характеристика методології

2

 

2

 

2

Форми і методи емпіричного та теоретичного пізнання

2

 

2

 

3

Методологічні принципи та концепції. Актуальні проблеми сучасної методології науки

2

 

2

 

4

Система організації науково-пізнавальної діяльності

2

 

2

 

5

Базова модель процесу наукового дослідження

2

 

2

 

6

Пошук й опрацювання наукової інформації

2

 

2

 

7

Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист

2

 

2

 

8

Методика підготовки й оформлення публікацій

2

 

2

 

9

Наукова та методологічна культура як чинник підвищення ефективності наукової діяльності

1

 

3

 

 

Модульна контрольна робота 1

 

 

 

 

 

УСЬОГО:

17

 

19

 

 

 

Змістовий модуль 1

 

Лекція 1. Загальна характеристика методології.

Основні поняття: метод, методика, засіб, алгоритм дій.  Об'єктивна основа застосовності методів.  Типологія методів.  Філософські та загальнонаукові методи. Методологія як філософська дисципліна –  історія методології, методологічний аспект наукового пізнання, роль і функції  методології в сучасній науці.

 

Лекція 2. Форми і методи емпіричного та теоретичного пізнання.

Методи емпіричного пізнання: спостереження просте й інструментальне, вимоги до наукового спостереження, дані спостереження, процедура виміру, методи виміру, проблема наукового факту, експеримент, види експериментів, вимоги до експерименту. 

Форми теоретичного пізнання та їх методологічна роль: проблема, ідея, гіпотеза, концепція, модель, закон, теорія.   Методи теоретичного пізнання: теоретичні конструкти, ідеалізація, математичний апарат, формалізація, аксіоматизація, гіпотетико-дедуктивний метод, системний метод дослідження, моделювання.

 

Лекція 3. Методологічні принципи та концепції. Актуальні проблеми сучасної методології науки.

Загальнонаукові методологічні принципи: вимоги до теорії, перевірність, максимальна спільність, простота, прогностичні можливості.  Методологічні традиції і теорії: емпіризм, раціоналізм, конвенціоналізм, прагматизм, критичний раціоналізм, релятивізм, історизм. Методологічний анархізм як проблема. Методологічне забеспечення міждісциплінарних досліджень.

 

Лекція 4. Система організації науково-пізнавальної діяльності.

Наука як соціальний інститут. Забезпечення умов для наукової діяльності.  "Лабораторне життя": організація роботи кафедри, відділу, лабораторії.  Система підготовки й атестації наукових кадрів. Система вищої освіти.  Аспірантура.  Докторантура. Науковий ступінь і нормативні вимоги до вченого.  Система вчених рад.  Вища атестаційна комісія: основні функції. 

 

Лекція 5.  Базова модель процесу наукового дослідження.

Актуалізація проблеми й формулювання теми наукового дослідження. Вихідні ідеї та робочі гіпотези. Експериментальна база та обробка емпіричних даних. Створення концепції. Презентація результатів дослідження: актуальність, мета, завдання, об'єкт і предмет дослідження.   

 

Лекція 6. Пошук й опрацювання наукової інформації.

Сукупність наукового знання: збереження, обробка, використання. Система наукової комунікації.  Інформатизація і проблема створення єдиного комунікативного простору. Пошук наукової інформації. Проблема інтерпретації даних. Джерела вторинної наукової інформації. Методи опрацювання інформації.

 

Лекція 7. Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист.

Бакалаврська, дипломна, магістерська роботи, кандидатська дисертація, докторська дисертація. Загальна схема підготовки дисертаційного дослідження.  Вибір і затвердження теми. План роботи. Вимоги до змісту та до оформлення.  Порядок захисту.

 

Лекція 8. Методика підготовки й оформлення публікацій.

Наукова публікація як представлення результатів наукового дослідження.  Монографія, стаття, тези. Вимоги до наукових публікацій. Методика підготовки й оформлення публікацій.  Техніка написання тексту.

 

Лекція 9. Наукова та методологічна культура як чинник підвищення ефективності наукової діяльності.

Поняття наукової та методологічної культури. Сучасні умови формування наукової культури. Проблема підвищення ефективності наукової діяльності та різноманіття підходів до її розв'язання. Рефлексія над власним дослідницким досвідом як засіб підвищення ефективності наукової діяльності.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Формою виконання є написання роботи: "Методологія і методика дослідження". Обсяг 2 – 3 друкарських сторінки. Підготовка даного завдання включає аналіз методики написання бакалаврської роботи й аналіз використовуваних у дослідженні методів. 

Структура роботи:

- історія написання роботи: формулювання теми, проблеми, ідеї, етапи дослідження;

- теоретична і методологічна основа роботи;

- цілі і задачі роботи;

- результати роботи та їх самооцінка;

- використані методи та методики, ефективність і правомірність їх використання;

- самооцінка бакалаврської роботи: що і чому ви зробили б не так, якби виконували цю роботу зараз. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна

 

1.     Андрученко В.А., Пивоваров Д.В. Методология научного познания. - Оренбург, 1995.

2.     Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів економічних спеціальностей вузів. - К.: Держстандарт України, 1995. - 310 с.

3.     Видання. Основні види та призначення. ДСТУ 3017-95. - Введ. 23.05.95.  - К.: Держстандарт України, 1995. -  45 с.

4.     Добров Г. М. Наука о науке. / Отв. ред.  Н. В. Новиков. - 3-е издание доп. и перераб. - К.: Наук. думка. 1998. - 304 с.

5.     Идеалы и нормы научного исследования. – Минск, 1981.

6.     Ильин В. В. Теория познания. Эпистемология. -  М., 1994.

7.     Лудченко А.А. и др. Основы научных исследований: Учебное пособие. / Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А.; Под ред. Лудченко А.А.. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. -  114 с.

8.     Мороз І.В. Структура дипломних,  кваліфікаційних робіт та вимоги до їх  написання, оформлення та захисту. - К., 1997. - 56 с.

9.     Никитин Е.П. Открытие и обоснование. - М., 1988.

10.                       Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. – М., 1998.

11.                       Философия и методология науки. - М., 1994.

12.                       Основи науково-дослідної роботи: навчальний посібник для студентів, аспірантів та докторантів філософського факультету / Упоряд. А.Є. Конверський, В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко, В.А. Бугров, І.В. Кондратьєва; за ред. д-ра філос. Наук, проф. А.Є. Конверського. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2004. – 186 с.

13.                       Сергеев К.А., Соколов А.Н. Логический анализ форм научного поиска. - Л., 1986.

14.                       Современная философия науки. // Хрестоматия -  М. 1996.

15.                       Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. – М., 1997.

16.                       Степин В.С. Теоретическое знание. – М., 2000.

17.                       Швырев В.С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. – М., 1978.

18.                       ШейкоВ.М., Кушнаренко Н.М. Организація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-є вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – 295 с.

19.                       Юдин В.Г. Методологический анализ как направление изучения науки. - М.: Наука. - 1985. - 261 с.

20.                       Эко Умберто, Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-методическое пособие /пер. с ит. Е.Костюкович. – М.: Книжный дом "Унивеситет", 2003. – 2 изд.  – 240 с.

 

Додаткова

 

1.     Баженов Л.Б. Строение и функции естественнонаучной теории. – М., 1986.

2.     Быков В.В. Научный эксперимент. - М., 1989.

3.     Джеффри Р.К. Логика принятия решений. - М., 1972.

4.     Довідник здобувача наукового ступеня: Зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації. / Упоряд. Ю.І. Цеков; Попереднє слово Р.В. Бойка. - К. : Ред. "Бюл. ВАК України", 1999. - 64 с.

5.     Кандидатська дисертація: принципи, методи, техніка, технологія: Навчальний посібник для аспірантів. /Скл. С.С. Єрмаков. - Х.: ХХІІІ, 1998.-96 с.

6.     Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов. - М.: Ось-85, 1997. - 304 с.

7.     Основы научных исследований. Учебник для технических вузов. / Под ред. Кружова В.И., Попова В.В. - М.: Высшая школа, 1989. - 400 с.

8.     Переліки та форми документів, які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників. // Бюл. ВАК України, - 2000. - № 2. - 48 с.

9.     Порядок присудження наукових ступенів  і присвоєння вчених звань: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. 646 // Бюл. ВАК України. - 1997. - № 3. - С. 3-14.

10.                       Поппер К. Логика и рост научного знания. - М., 1983.

11.                       Фейерабенд П. Избранные работы по методологии науки. М., 1986

12.                       Хилькевич А.П. Решение проблем в науке, технике, практической деятельности. - М., 1999.

 

Питання до заліку.

 

1.     Загальна характеристика методології.

2.     Проблема підвищення ефективності наукової діяльності.

3.     Поняття наукової та методологічної культури.

4.     Наукова комунікація: форми, функції та роль у розвитку науки.

5.     Основні методи емпіричного пізнання.

6.     Форми і методи теоретичного пізнання.

7.     Проблема методології в сучасній математиці.

8.     Методологічні традиції і теорії.

9.     Система підготовки й атестації наукових кадрів.

10.             Науково-дослідницька діяльність студентів: цілі, задачі, форми. 

11.             Пошук й опрацювання наукової інформації. 

12.             Можливості й обмеженість сучасних інформаційних технологій.

13.             Методика роботи з текстом як з джерелом наукової інформації. 

14.             Курсова робота: основні вимоги до підготовки й оформлення.

15.             Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження.

16.             Наукова публікація як представлення результатів наукового дослідження.

17.             Методика підготовки й оформлення публікацій.

18.             Основні вимоги до дисертаційного дослідження.

19.             Особливості математичного наукового дослідження.