Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Філософський факультет

 

 

 

 

 

 

кафедра філософії та методології науки

Укладач: к.філос.н., доц. Петрущенков С.П.

 

 

 

 

 

Філософські  проблеми  природознавства

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для магістрів механіко-математичного факультету

спеціальність  –   "математика", "механіка", "статистика"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ-2010


ВСТУП

 

Дана дисципліна "Філософські проблеми природознавства"  є нормативним курсом для підготовки магістрів. Викладається на 1-му курсі в 1-му семестрі в обсязі – 126 год., із них лекцій – 17 год., семінарів – 34 год., самостійної роботи – 75 год. Форма підсумкового контролю –  іспит.

Мета  навчальної дисципліни: здобуття студентами знань з філософських проблем природознавства та вихід на новий рівень освоєння філософії, який відповідає сучасним вимогам і є необхідним мінімумом для самостійно мислячого й активно працюючого вченого. 

Завдання навчальної дисципліни: 

- ознайомлення студентів з сучасним станом розвитку світової філософії;

- вивчення основних концепцій філософії науки;

- опанування теоретико-методологічних принципів аналізу філософських проблем природознавства;

- освоєння базових знать з філософських проблем математики.

Предмет навчальної дисципліни:

Сукупність сучасних філософських теорій та концепцій, філософія науки як форма осмислення теоретичних та методологічних проблем сучасного природознавства.   

Вимоги до знань та вмінь:

- знати характеристики основних напрямків сучасної філософії;

- знати зміст основних концепцій філософії науки;

- знати основні філософські проблеми сучасної математики;

- вміти аналізувати філософські позиції, обґрунтовано представляти власну точку зору щодо актуальних проблем розвитку науки;

- вміти самостійно опрацьовувати філософські тексти, володіти навичками роботи з науковою літературою.

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем:

курс "Філософські проблеми природознавства"  є нормативним курсом для підготовки магістрів.

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

 

Поточний, модульний та підсумковий контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

 Оцінювання за формами контролю:

1. Поточний контроль –  відповідь (доповідь) на практичному занятті, експрес-контроль,  самостійні письмові роботи;

2. Модульний контроль –  дві модульні контрольні роботи;

3. Семестровий контроль – іспит.

 Співвідношення складових у змістовому модулі:

  1. Експрес-контроль на лекціях: чотири контрольні роботи –  оцінка від 0 до 2 балів, максимальна кількість балів –  8.

 2.  Відповідь (доповідь) на практичному занятті –  оцінка від 0 до 5 балів; доповнення –  оцінка від 0 до 2 балів; максимальна кількість балів –  30.

3. Самостійні роботи в письмовій формі: дві роботи –  оцінка від 0 до 5 балів, максимальна кількість балів –  10.

 4. Модульна контрольна робота: дві роботи –  оцінка від 0 до 6, максимальна кількість балів –  12.

 Формула та порядок розрахунку оцінок:

Оцінка в балах за змістовий модуль 1 (ОБ1) = сума балів за експрес-контроль  (ОБЕК) + сума балів за роботу на практичних заняттях (ОБПЗ) + оцінка за самостійну роботу (ОБСРС) + оцінка за модульну роботу (ОБМР)

ОБ1 = ОБЕК + ОБПЗ + ОБСРС + ОБМР

30 = 4 + 15 + 5 + 6

 Оцінка в балах за змістовий модуль 2 (ОБ2) = сума балів за експрес-контроль  (ОБЕК) + сума балів за роботу на практичних заняттях (ОБПЗ) + оцінка за самостійну роботу (ОБСРС) + оцінка за модульну роботу (ОБМР)

ОБ2 = ОБЕК + ОБПЗ + ОБСРС + ОБМР

30 = 4 + 15 + 5 + 6

Розрахунок підсумкової оцінки (ПО):

Оцінка в балах за змістовий модуль 1 (ОБ1) + оцінка в балах за змістовий модуль 2 (ОБ2) + оцінка за іспит (ОБІ)

ПО = ОБ1 + ОБ2 + ОБІ 

100 = 30 + 30 + 40

 

Шкала оцінювання

 

В балах

Шкала університету

За шкалою  ECTS

90 –100

відмінно     – 5

А – відмінно

85 – 89

75 – 84

добре                  – 4

В – добре (дуже добре)

С –  добре

65 – 74

60 – 64

задовільно – 3

D – задовільно

E – задовільно (достатньо)

35 – 59

незадовільно  – 2      

FX – незадовільно з можливістю повторно здавати

1 – 34

незадовільно – 2

F – незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

 

 


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

 

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

Керівн.

СРС

Інші форми.

Змістовий модуль 1

1

Філософія в сучасному світі: основні тенденції розвитку

1

2

4

 

2

Наука як соціокультурний і цивілізаційний феномен

1

2

4

 

3

Взаємозв'язок філософії та науки: історичні форми і сучасність

1

2

4

 

4

Наука на шляху до філософії: формування метанаукових рефлексій

1

 

4

 

5

Наука як предмет філософського дослідження: різноманіття форм і підходів

1

2

4

 

6

Гносеологія як теоретична реконструкція процесу наукового пізнання

1

2

6

 

7

Епістемологія: наукове знання як предмет філософської рефлексії

1

2

6

 

8

Проблема методології.  Методологічні концепції і традиції

1

2

4

 

9

Філософія науки як філософська дисципліна

1

2

4

 

Змістовий модуль 2

10

Позитивізм як традиція: основні етапи розвитку

1

2

4

 

11

Сучасна філософія науки

1

2

6

 

12

Філософські основи науки

1

2

4

 

13

Проблема раціональності в науці і філософії

1

2

4

 

14

Аксіологія та етика науки

1

2

4

 

15

Філософські проблеми математики

1

2

4

 

16

Криза засад математики і способи її розв'язання

1

2

5

 

17

Наука на рубежі ХХ і ХХI століття

1

2

4

 

 

УСЬОГО:

17

34

75

 

 

Змістовий модуль 1

Лекція 1.1.  Філософія в сучасному світі: основні тенденції розвитку

Багатомірність філософії й варіабельність її конкретних визначень.  Філософія як феномен сучасної культури. Функції філософії. Філософія як традиція. Філософія як система знання. Класична і некласична філософія. Онтологічний, антропологічний і лінгвістичний повороти. Модерн і постмодерн. Нові філософські проблеми і теми філософствування. Доля філософії на пострадянському просторі.

Семінар 1. Філософія як феномен сучасної культури.

1. Проблема визначення філософії.

2. Статус філософії та її функції.

3.  Філософія як система знання.

4. Філософія в ХХ-ому столітті –  кардинальні зміни та тенденції розвитку.

Література

Основна:

1.     Библер В.С. Что есть философия. // ВФ, 1995, № 1.

2.     Виндельбанд В. Что такое философия. // Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. - М., 1995.

3.     Гройс Б. О философии. // Беседа, № 1. Ленинград-Париж, 1983.

4.     Желнов М.В. Предмет философии в истории философии. - М., 1981.

5.     Зотов А.Ф. Феномен философии. // ВФ, 1991, № 12.

6.     Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. - М., 1992.

7.     Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? М., 1991.

8.     Хабермас Ю. Философия как места блюститель и интерпретатор. // Новый круг, № 3. Киев, 1993.

9.     Хайдеггер М. Что это такое - философия? // ВФ, 1993, № 8.

10.                       Хюбнер К. Рефлексия и саморефлексия метафизики. // ВФ, 1993, № 7.

11.                       Философское сознание: драматизм обновления. - М., 1991.

Додаткова:

1.     Основы философии современности. К итогам XX века. Курс лекций. - М.: Флинта, Наука, - 1998.

2.     Петрушенко В.Л. Філософія: курс лекцій. – Львів, 2001.

3.     Современная западная философия: Словарь. – Москва, 1991.

4.     Современная философия: словарь и хрестоматия. – Ростов-на-Дону, 1995.

5.     Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. - К.: Ваклер 1996.

6.     Философия ХХ века. // Учебное пособие. – Москва, 1997. - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/FIL_XX/index.html

 

Лекція 1.2. Наука як соціокультурний і цивілізаційний феномен      

Проблема генезису науки. Наука і суспільство – функції науки, соціальний статус і соціальна роль, умови існування, громадська думка. Наука як система – наука як діяльність, наука як система знань, наука як соціальний інститут, наукове співтовариство.

 

Семінар 2.  Наука як соціокультурний і цивілізаційний феномен

1. Наука як соціокультурний та цивілізаційний феномен.

2. Пізнавальні та соціальні обмеження науки.

3. Система освіти та проблема підготовки наукових кадрів.

4. Прогностичні можливості науки.

 Література

Основна:

1.     Ильин В.В., Калинкин А.Т. Природа науки. М., 1985.

2.     Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

3.     Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html

4.     Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

Додаткова:

1.     Горохов В. Г., Розин В. М. Введение в философию техники. М.: ИНФРА-М, 1998.

2.     Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., Дом интеллектуальной книги, - 1998. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html

3.     Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

4.     Философия техники в ФРГ. М.: Прогресс, 1989.

 

Лекція 2.1. Взаємозв'язок філософії та науки: історичні форми і сучасність

Історичні форми взаємовідносин філософії та науки. Ідеологізація філософії і науки. Проблема демаркації і функціональної взаємозамінності. Філософія і наука відносно інших феноменів культури – релігії, мистецтва, моралі тощо.

Семінар 3.  Взаємозв'язок філософії і науки, філософії і математики: історичні форми і сучасність.     

1. Проблема генезису математики і філософії.

2. Історичні форми взаємозв'язку філософії і науки.

3. Проблема істини й ідеали математичного пізнання.

4. Ідеологізація філософії і проблеми розвитку науки.

5. Проблема демаркації і функціональної взаємозамінності.

6. Філософія і наука відносно інших феноменів культури – релігії, мистецтва, моралі тощо.

7. Наука на шляху до філософії.

 Література

Основна:

1.     Бурбаки М. Элементы математики: очерки по истории математики.- М., 1963.- 292с.

2.     Клайн М. Математика. Поиск истины. - М., 1988.

3.     Колмогоров А.Н. Математика в ее историческом развитии. - М., 1991.

4.     Нысамбаев А.Н., Шляхин Г.Г. Развитие познания и математика. - А-А., 1971

5.     Попович М.В. Раціональність і виміри людського буття. – К.: Сфера, - 1997 - 290 с.

6.     Филатов В.П. Научное познание и мир человека. – М.: Политиздат, – 1989, – 272 с.

Додаткова:

1.     Горохов В. Г., Розин В. М. Введение в философию техники. М.: ИНФРА-М, 1998.

2.     Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

3.     Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., Дом интеллектуальной книги, - 1998. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html

4.     Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

5.     Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html

6.     Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

7.     Философия техники в ФРГ. М.: Прогресс, 1989.

 

Лекція 2.2. Наука на шляху до філософії: формування метанаукових рефлексій

Об'єктивні засади та умови формування метанаукових рефлексій. Форми рефлексій: гносеологічні, методологічні, аксеологічні й ін. Вчений-філософ як явище. Проблема включення метанаукових рефлексій в контекст професійної філософії.

Семінар 4.  Наука на шляху до філософії: формування метанаукових рефлексій

1. Об'єктивні засади та умови формування метанаукових рефлексій.

2. Багатоманіття форм метанаукових рефлексій.

3. Структура метанаукового знання: наукознавство, історія науки, методологія науки, філософія науки.

4. Проблема включення метанаукових рефлексій в контекст професійної філософії.

Література

Основна:

1.     Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М., 1993.

2.     Ильин В.В., Калинкин А.Т. Природа науки. М., 1985.

3.     Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. М., 1980.

4.     Лекторский В.А., Швырёв В.С. Методологический анализ науки. (Типы и уровни).  // Философия, методология, наука. - М., 1972

5.     Современные теории познания. М., 1992.

6.     Хилл Т. Современные теории познания. М., 1965.

Додаткова:

1.     Горохов В. Г., Розин В. М. Введение в философию техники. М.: ИНФРА-М, 1998.

2.     Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

3.     Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., Дом интеллектуальной книги, - 1998. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html

4.     Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

5.     Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html

6.     Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

7.     Философия техники в ФРГ. М.: Прогресс, 1989.

 

Лекція 3.1. Наука як предмет філософського дослідження: різноманіття форм і підходів

Історичний досвід філософського дослідження науки та наукового знання. Наука в контексті різних філософських концепцій та підходів. Філософія науки як спеціалізована філософська дисципліна. Гносеологія, епістемологія та методологія як форми філософського осмислення науки.

Семінар 5.  Наука як предмет філософського дослідження: різноманіття форм і підходів

1. Наука як предмет філософського дослідження в історії філософії.

2. Наука в контексті різних філософських концепцій та підходів. 

3. Філософія науки як спеціалізована філософська дисципліна.

4. Гносеологія, епістемологія та методологія як форми філософського осмислення науки.

Література

Основна:

1.     Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М., 1993.

2.     Ильин В.В., Калинкин А.Т. Природа науки. М., 1985.

3.     Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. М., 1980.

4.     Лекторский В.А., Швырёв В.С. Методологический анализ науки. (Типы и уровни).  // Философия, методология, наука. - М., 1972

5.     Современные теории познания. М., 1992.

6.     Хилл Т. Современные теории познания. М., 1965.

Додаткова:

1.     Горохов В. Г., Розин В. М. Введение в философию техники. М.: ИНФРА-М, 1998.

2.     Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

3.     Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., Дом интеллектуальной книги, - 1998. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html

4.     Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

5.     Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html

6.     Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

7.     Философия техники в ФРГ. М.: Прогресс, 1989.

 

Лекція 3.2. Гносеологія як теоретична реконструкція процесу наукового пізнання

Категорiальний опис пiзнавального вiдношення "людина-свiт" –  суб'єкт, об'єкт, предмет пiзнання. Рiвнi пiзнання: чуттєвий i рацiональний, емпіричний і теоретичний. Форми пізнання: проблема, ідея, гіпотеза, концепція, теорія. Проблема пізнавальних спроможностей. Стиль наукового мислення.

Семінар 6. Гносеологія як теоретична реконструкція процесу наукового пізнання

1. Суб'єкт, об'єкт, предмет пiзнання.

2. Емпіричний і теоретичний рiвнi пiзнання.

3. Форми пізнання: проблема, ідея, гіпотеза, концепція, теорія.

4. Стиль наукового мислення.

Література

Основна:

7.     Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М., 1993.

8.     Ильин В.В., Калинкин А.Т. Природа науки. М., 1985.

9.     Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. М., 1980.

10.                       Лекторский В.А., Швырёв В.С. Методологический анализ науки. (Типы и уровни).  // Философия, методология, наука. - М., 1972

11.                       Современные теории познания. М., 1992.

12.                       Хилл Т. Современные теории познания. М., 1965.

Додаткова:

1.     Горохов В. Г., Розин В. М. Введение в философию техники. М.: ИНФРА-М, 1998.

2.     Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

3.     Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., Дом интеллектуальной книги, - 1998. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html

4.     Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

5.     Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html

6.     Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

 

Лекція 4.1. Епістемологія: наукове знання як предмет філософської рефлексії

Феномен "знання". Форми і види знання: повсякденне, практичне, езотеричне, наукове й ін.. Наукове знання як предмет філософської рефлексії. Норми й ідеали наукового знання. Проблема обгрунтування наукового знання. Концепції істини: кореспондентська, когерентна, прагматична. Картина світу як форма метанаукового знання.

Семінар 7.  Епістемологія: наукове знання як предмет філософської рефлексії

1. Наукове та позанаукове знання.

2. Норми й ідеали наукового знання. 

3. Проблема обгрунтування наукового знання.

4. Концепції істини: кореспондентська, когерентна, прагматична.

Література

Основна:

1.     Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М., 1993.

2.     Ильин В.В., Калинкин А.Т. Природа науки. М., 1985.

3.     Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. М., 1980.

4.     Лекторский В.А., Швырёв В.С. Методологический анализ науки. (Типы и уровни).  // Философия, методология, наука. - М., 1972

5.     Современные теории познания. М., 1992.

6.     Хилл Т. Современные теории познания. М., 1965.

Додаткова:

1.     Горохов В. Г., Розин В. М. Введение в философию техники. М.: ИНФРА-М, 1998.

2.     Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

3.     Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., Дом интеллектуальной книги, - 1998. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html

4.     Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

5.     Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html

6.     Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

 

Лекція 4.2. Проблема методології.  Методологічні концепції і традиції

Поняття способу i методу пiзнання. Засади класифiкацiї методiв пiзнання. Методи емпiричного рiвня пiзнання – спостереження, вимірювання, експеримент. Методи теоретичного пізнання –  абстрагування, iдеалiзацiя, формалiзацiя, моделювання. Поняття методології. Методологiчні концепції та підходи: еволюцiонiзм, редукцiонiзм, структуралізм, системний підхід, ситуативний підхід. Традиції філософської методології.

Семінар 8. Проблема методології.  Методологічні концепції і традиції

1. Поняття "метод пiзнання"та "методологія".

2. Методи емпiричного пiзнання.

3. Методи теоретичного пізнання

4. Методологiчні концепції та підходи.

 Література

Основна:

1.     Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М., 1993.

2.     Ильин В.В., Калинкин А.Т. Природа науки. М., 1985.

3.     Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. М., 1980.

4.     Лекторский В.А., Швырёв В.С. Методологический анализ науки. (Типы и уровни).  // Философия, методология, наука. - М., 1972

5.     Современные теории познания. М., 1992.

6.     Хилл Т. Современные теории познания. М., 1965.

Додаткова:

1.     Горохов В. Г., Розин В. М. Введение в философию техники. М.: ИНФРА-М, 1998.

2.     Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

3.     Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., Дом интеллектуальной книги, - 1998. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html

4.     Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

5.     Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html

6.     Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

 

Лекція 5.1. Філософія науки як філософська дисципліна

Філософія науки як самостійна філософська традиція. Філософія науки як розділ в межах різних філософських напрямків: марксизм, персоналізм, екзистенціалізм. Предмет філософії науки. Взаємозв'язок філософії науки з іншими філософськими дисциплінами.

Семінар 9. Філософія науки як філософська дисципліна

1. Предмет філософії науки. Взаємозв'язок філософії науки з іншими філософськими дисциплінами.

2. Філософія науки як самостійна філософська традиція.

3. Філософія науки як розділ в межах різних філософських напрямків.

Література

Основна:

1.     Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М., 1993.

2.     Ильин В.В., Калинкин А.Т. Природа науки. М., 1985.

3.     Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. М., 1980.

4.     Лекторский В.А., Швырёв В.С. Методологический анализ науки. (Типы и уровни).  // Философия, методология, наука. - М., 1972

5.     Современные теории познания. М., 1992.

6.     Хилл Т. Современные теории познания. М., 1965.

Додаткова:

1.     Горохов В. Г., Розин В. М. Введение в философию техники. М.: ИНФРА-М, 1998.

2.     Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

3.     Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., Дом интеллектуальной книги, - 1998. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html

4.     Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

5.     Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html

6.     Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

 

Самостійна робота

Виконується письмово, обсяг:  2– 3 сторінки.  

Практикум №1 за роботою М.Мамардашвілі "Наука і культура".  

1. Філософія М.Мамардашвілі: основні ідеї.

2. Взаємозв'язок між наукою та культурою як проблема.

3. Культурний предмет та абстракція людини.

4. Наукова культура.

5. Особливість науки як діяльності.

Література

1.     Мамардашвили М. Наука и культура. – електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/mmk/science.html

2.     Мамардашвили М.К. Культура и мысль. // ФСМ, 1990, № 6.

3.     Мамардашвили М.К. Мысль в культуре. // в кн. Как я понимаю философию. - Москва, 1992.

 

Практикум № 2 за роботою М.Хайдеггера "Наука й осмислення".

1. Філософія М.Хайдеггера: основні ідеї.

2. Осмислення як інтелектуальна процедура.

3. Предметний розгляд природи.

4. Можливості та перспективи осмислення науки.

Література

1.     Хайдеггер М. Наука и осмысление. - електронная версия:  http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/PHILOSOPHY_OF_SCIENCE/Haidegger/xaid_2.htm

2.     Основы философии современности. К итогам XX века. Курс лекций. - М.: Флинта, Наука, - 1998.

3.     Современная западная философия: Словарь. – Москва, 1991.

4.     Современная философия: словарь и хрестоматия. – Ростов-на-Дону, 1995.

5.     Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. - К.: Ваклер 1996.

6.     Философия ХХ века. // Учебное пособие. – Москва, 1997. - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/FIL_XX/index.html


Змістовий модуль 2

 

Лекція 5.2. Позитивізм як традиція: основні етапи розвитку

Формування традиції позитивізму. Другий позитивізм – махізм та емпіріокритицизм. Неопозитивізм і аналітична традиція. Постпозитивізм та історична школа.

Семінар 10. Позитивізм як традиція.

1. Філософія науки як самостійна філософська традиція.

2. Формування традиції позитивізму.

3. Другий позитивізм – махізм та емпіріокритицизм.

4. Неопозитивізм і аналітична традиція.

5. Постпозитивізм та історична школа.

Література

Основна:

1.     Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., Дом интеллектуальной книги, - 1998. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html

2.     Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html

3.     Чуйко Вадим Леонiдович.   Рефлексiя основоположень методологiй фiлософiї науки: Монографiя. -К.: Центр практичної фiлософiї, 2000 - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Chujko/index.html

4.     Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

Додаткова:

1.     Горохов В. Г., Розин В. М. Введение в философию техники. М.: ИНФРА-М, 1998.

2.     Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

3.     Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

 

Лекції 6.1. Сучасна філософія науки

Західна версія філософії науки: сучасний стан. Філософські проблеми природознавства в традиції марксизму як основа вітчизняної традиції філософії науки. Діалог культур на пострадянському просторі. Основні тенденції розвитку сучасної філософії науки. Техніка i новітні технології як предмет сучасного філософського осмислення. Інтегративні тенденції в розвитку філософії науки.

Семінар 11.  Сучасна філософія науки

1. Концепція критичного раціоналізму К.Поппера.

2. Концепції історизму:

- теорія наукових революцій Т.Куна;

- методологія науково-дослiдницьких програм I.  Лакатоса;

- поняття концептуальної революції в С.Тулмiна;

- тематичний аналіз науки Дж.Холтона.

3. Концепція релятивізму – "методологічний анархізм" П.Фейєрабенда.

4. Концепції реалізму:

- "науковий реалізм" У.Селларса;

- реалізм з "людським обличчям" Х.Патнем.

Література

Основна:

1.     Кун Т. Структура научных революций. - М.,1975. - 288 С.

2.     Кун Т. Замечания на статью И.Лакатоса // Структура и развитие науки: Из Бостонских исследований по философии науки. - М., 1978.

3.     Патнем Х. Реализм с человеческим лицом. // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., - 1998

4.     Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // Структура и развитие науки: Из Бостонских исследований по философии науки. -М., 1978.

5.     Рорти Р. Философия и зеркало природы. - Новосибирск: Из-во Новосибирского ун-та, - 1997.

6.     Тулмин Ст. Концептуальные революции в науке// Структура и развитие науки: Из Бостонских исследований по философии науки. -М., 1978.

7.     Тулмин Ст. Человеческое понимание. - М., 1984. - 327 С.

8.     Холтон Дж. Тематический анализ науки. М.,1981. -383 С.

9.     Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. - М., 1986. 

10.                       Фейерабенд П. Ответ на критику // Структура и развитие науки: Из Бостонских исследований по философии науки. -М., 1978.

Додаткова:

4.     Горохов В. Г., Розин В. М. Введение в философию техники. М.: ИНФРА-М, 1998.

5.     Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

6.     Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

7.     Философия техники в ФРГ. М.: Прогресс, 1989.

 

Лекція 6.2. Філософські основи науки

Поняття "філософські основи". Ієрархія філософських основ науки. Концепція "філософських засад науки" В. Стьопіна.

Семінар 12.  Практикум за роботою В. Стьопіна "Теоретичне знання".

1.     Концепція "філософських засад науки" В. Стьопіна.

Література

1.     Степин В.С. Теоретическое знание. - М., 2000. - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/stepin.html

 

Лекція 7.1. Проблема раціональності в науці і філософії

Раціональність як філософська проблема. Історичні форми розуміння природи раціонального. Проблема норм та ідеалів наукового пізнання. Класичний, некласичний і постнекласичний типи раціональності.

 

Семінар 13. Проблема раціональності.          

1. Проблема норм та ідеалів наукового пізнання.

2. Класичний, некласичний і посткласичний типи раціональності.

3. Зміна засад розуміння реальності в сучасній науковій картині світу.

4. Міждисциплінарні, трансдисциплінарні та кросдисциплінарні дослідження.

Література

Основна:

2.     Автономова Н.С. Рассудок, разум, рациональность. М., 1988.

3.     Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления. К., 1990. - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dobr-sinerg/index.html

4.     Исторические типы рациональности. Т.2.  - М., 1996.

5.     Идеалы и нормы научного исследования. – Минск, 1981.

6.     Крымский С.Б. Научное знание и принципы его трансформации. - К., 1974.

7.     Степин В.С. Теоретическое знание. - М., 2000. - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/stepin.html

Додаткова:

1.     Горохов В. Г., Розин В. М. Введение в философию техники. М.: ИНФРА-М, 1998.

2.     Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

3.     Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., Дом интеллектуальной книги, - 1998. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html

4.     Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

5.     Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html

6.     Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

 

 

Лекція 7.2. Аксіологія та етика науки

Наукові цінності та цінності науки. Формування етики науки як самостійного явища. Етос наукового співтовариства і проблема моральної відповідальності.

Семінар 14. Аксіологія та етика науки.

1. Формування етики науки як самостійного явища.

2. Проблема цінності знання.

3. Етос наукового співтовариства.

4. Свобода пізнавальної діяльності та проблема моральної відповідальності.

Література

Основна:

1.     Агацци Э. Моральное измерение науки и техники. М., 1998.

2.     Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. - М.: Прогресс, 1990.

3.     Степин В.С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации //Вопр.филос. - 1989. - №10.

4.     Фролов И.Т., Юдин Б.Г.Этика науки: проблемы и дискуссии. М., 1986.

5.     Этика и ответственность науки // Человек. М., 2000. № 5.

Додаткова:

1.     Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

2.     Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

3.     Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html

4.     Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

 

 

Лекція 8.1. Філософські проблеми математики

Проблема істини й ідеали математичного пізнання. Світоглядне осмислення формування нових математичних абстракцій. Проблема існування математичних об'єктів. Дискусії про предмет математики і перспективи її розвитку. Концепція множинності математики. Математизація гуманітарних і соціальних наук. Вплив природознавства на математику. Методологічні проблеми конкретних математичних дисциплін.

Семінар 15. Філософські проблеми математики.

1. Проблема істини й ідеали математичного пізнання.

2.  Проблема існування математичних об'єктів.

3. Дискусії про предмет математики і перспективи її розвитку. Концепція множинності математики.

4. Проблема математизації гуманітарних та соціальних наук.

5. Методологічні проблеми конкретних математичних дисциплін.

Література

Основна:

1.     Войцехомич В. Э. Господствующие стили математического мышления. - електронная версия: http://philosophy.allru.net/perv83.html

2.     Гутнер Г. Онтология математического дискурса. - електронная версия: http://teneta.rinet.ru/rus/ge/gutner_ontology_of_mathematic.htm

3.     Лебедев Ю. Математика бесконечности. – електронная версия:  http://www.n-t.ru/tp/ns/mb.htm

4.     Неверов Г. Запрещенные математические операции возможны. – електронная версия: http://www.n-t.ru/tp/ns/za.htm

5.     Черепанов С.К. Обоснование математики: новый взгляд на проблему. – електронная версия: http://www.philosophy.nsc.ru/journals/philscience/3_97/07_cherep.htm

Додаткова:

1.     Беляев Е. А., Перминов В. Я. Философские и методологические проблемы математики. - Москва, 1981.

2.     Бурбаки М. Элементы математики: очерки по истории математики.- М., 1963.- 292с.

3.     Колмогоров А.Н. Математика в ее историческом развитии. - М., 1991.

4.     Моисеев Н.Н. Математика ставит експеримент. - М., 1979.

5.     Перминов В. Я. Философия и основания математики. -  М.: Прогресс – Традиция, - 2001.

6.     Рузавин Г.И. Философские проблемы оснований математики. - М., 1983.

 

Лекція 8.2. Криза засад математики і способи її розв'язання

Програма логіцизму –  ідея логічного атомізму, принципи математики. Програма інтуїціонізму – послаблення абстракції актуальної нескінченності, проблема першої інтуїції, спосіб формування математичного континiуму; Програма формалізму – метод ідеальних елементів, побудова зразка формально-аксиоматичної теорії, доведення неповноти формалізації. Програма конвенціалізму та ефективізму – конвенція як метод, принципи зручності, спрощення, ефективності. Програма конструктивізму – експлікація алгоритму, поняття "абстрактної машини", конструктивістська логіка, обчислюваний експеримент.

Семінар 16. Криза засад математики і способи її розв'язання

1. Програми обґрунтування засад математики:

1.1. Програма логіцизму.

1.2. Програма інтуїціонізму.

1.3. Програма формалізму.

1.4. Програма конвенціалізму та ефективізму.

1.5. Програма конструктивізму.

 

Література

Основна:

1.     Войцехомич В. Э. Господствующие стили математического мышления. - електронная версия: http://philosophy.allru.net/perv83.html

2.     Гутнер Г. Онтология математического дискурса. - електронная версия: http://teneta.rinet.ru/rus/ge/gutner_ontology_of_mathematic.htm

3.     Лебедев Ю. Математика бесконечности. – електронная версия:  http://www.n-t.ru/tp/ns/mb.htm

4.     Черепанов С.К. Обоснование математики: новый взгляд на проблему. – електронная версия: http://www.philosophy.nsc.ru/journals/philscience/3_97/07_cherep.htm

Додаткова:

1.     Беляев Е. А., Перминов В. Я. Философские и методологические проблемы математики. - Москва, 1981.

2.     Бурбаки М. Элементы математики: очерки по истории математики.- М., 1963.- 292с.

3.     Колмогоров А.Н. Математика в ее историческом развитии. - М., 1991.

4.     Моисеев Н.Н. Математика ставит експеримент. - М., 1979.

5.     Перминов В. Я. Философия и основания математики. -  М.: Прогресс – Традиция, - 2001.

6.     Рузавин Г.И. Философские проблемы оснований математики. - М., 1983.

Лекція 9.1. Наука на рубежі ХХ і ХХI століття

Наука в умовах глобалізації. Технонаука як явище. Проблема розвитку фундаментальних досліджень. Проблема підготовки наукових кадрів. Наука у дзеркалі суспільної думки. Наука і масова культура. Перспективи розвитку вітчизняної науки.

Семінар 17. Наука на рубежі ХХ і ХХI століття

Дискусія за матеріалами "круглого столу" "Перспективи наукової раціональності" і "Долі природознавства: сучасні дискусії".

1. Статус науки у сучасній культурі.

2. Сциєнтизм та антисциєнтизм – сучасні інтерпретації.

3. Перспективи розвитку науки.

Література

Основна:

1.     Перспективы научной рациональности. Будет ли в следующем столетии положен конец диктату естествознания? // Круглый стол в редакции "Новой газеты" – електронная версия: http://science.ng.ru/archive/razdel/policy/2000-02-16

2.     Судьбы естествознания: современные дискуссии. – М. 2000, електронная версия: http://www.netda.ru/slovo/s-nauki.htm

Додаткова:

6.     Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. - М.: Прогресс, 1990.

7.     Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления. К., 1990. - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dobr-sinerg/index.html

8.     Степин В.С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации //Вопр.филос. - 1989. - №10.

 

Самостійна робота

Виконується письмово, обсяг: 2–3 сторінки.

Практикум № 1 за роботою Т.Куна "Структура наукових революцій.  Доповнення 1969 р."    

1. К.Поппер  та формування концепції історизму.

2. Парадигмальний підхід до реконструкції історії науки.

3. Парадигма та дисциплінарна матриця як концепти.

4. Методологія науково-дослiдницьких програм I.Лакатоса як альтернативна версія історизму.

Література

Кун Т.Структура научных революций. Дополнение 1969 г. - електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/kuhn/01/00.html

 

Практикум № 2 за роботою Дж.Холтона "Що таке "антинаука"? " 

1. Тематичний аналіз науки Дж.Холтона.

2. Проблема демаркації наукового та позанаукового знання.

3. Антинаука та проблема істини.

4. Основні функції "картини світу".

Література

Холтона Дж. Что такое "антинаука"? - електронная версия: http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/PHILOSOPHY_OF_SCIENCE/HOLTON/lgenauka1.htm

 

Практикум №3 за роботою Л.Лаудана "Наука і цінності".     

1. Неораціоналізм Л.Лаудана.

2. Консенсус та дисенсус як форми розв'язання наукових спорів.

3. Ієрархічна структура наукових дебатів.

4. Сітьова модель наукової раціональності.

Література

Лаудан Л. Наука и ценности. - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/laudan.html

 

Практикум № 4 за роботою М.Клайн "Математика.  Втрата визначеності".

1. Реконструкція історії математики М.Клайном.

2. Теза "втрати визначеності" – аргументи "за" і "проти".

3. Концепція множинності математики.

Література

Клайн М."Математика. Утрата определенности". - М., 1988.

 

Література

Навчальна література.

1.     Аналитическая философия. Избранные тексты. - М: Изд-во МГУ, - 1993.

2.     Аналитическая философия: становление и развитие. Антология. - М: Прогресс-Традиция, - 1998.

3.     Горохов В. Г., Розин В. М. Введение в философию техники. М.: ИНФРА-М, 1998.

4.     Западная философия: Итоги тысячелетия. Екатеринбург: “Деловая книга”, Бишкек: "Одиссей", - 1997.

5.     Зарубіжна філософія XX століття. К.: Довіра, 1993.

6.     Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века, Учебное пособие. - М., Проспект, 1998

7.     Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. - М.: Интрада, 1996.

8.     История современной зарубежной философии. Компаративистский подход. Тт.1, 2. Санкт-Петербург. 1998.

9.     История философии: Запад-Россия-Восток. Книга третья: философия XIX-XX в. М:Греко-латинский кабинет 1999.

10.                       Кохановский В. П. Философия и методология науки. - Ростов н/Д.:Феникс, - 1999.

11.                       Лук'янець В. С., Соболь О. М. Філософський постмодерн: Навчальний посібник для викладачів, аспірантів, студентів вузів, які спеціалізуються в галузі гуманітарних дисциплін. - К.: Абрис, - 1998.

12.                       Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М., Дом интеллектуальной книги, - 1998. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html

13.                       Основы философии современности. К итогам XX века. Курс лекций. - М.: Флинта, Наука, - 1998.

14.                       Петрушенко В.Л. Філософія: курс лекцій. – Львів, 2001.

15.                       Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

16.                       Реале Дж. и Антисери Д.. Западная философия от истоков до наших дней. - Т.4. С.-П.: Метрополис, 1997.

17.                       Современная западная философия: Словарь. – Москва, 1991.

18.                       Современная философия: словарь и хрестоматия. – Ростов-на-Дону, 1995.

19.                       Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

20.                       Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997.– електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html

21.                       Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. - К.: Ваклер 1996.

22.                       Философия ХХ века. // Учебное пособие. – Москва, 1997. - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/FIL_XX/index.html

23.                       Философия и методология науки /под ред.В.И.Купцова/. - М.,1996. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kypcov.html

24.                       Философия техники в ФРГ. М.: Прогресс, 1989.

Література до семінарських занять.

1.     Войцехомич В. Э. Господствующие стили математического мышления. - електронная версия: http://philosophy.allru.net/perv83.html

2.     Гутнер Г. Онтология математического дискурса. - електронная версия: http://teneta.rinet.ru/rus/ge/gutner_ontology_of_mathematic.htm

3.     Клайн М."Математика. Утрата определенности". - М., 1988.

4.     Куна Т.Структура научных революций. Дополнение 1969 г. - електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/kuhn/01/00.html

5.     Лаудан Л. Наука и ценности. - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/laudan.html

6.     Лебедев Ю. Математика бесконечности. – електронная версия: http://www.n-t.ru/tp/ns/mb.htm

7.     Мамардашвили М. Наука и культура. – електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/mmk/science.html

8.     Неверов Г. Запрещенные математические операции возможны. – електронная версия: http://www.n-t.ru/tp/ns/za.htm

9.     Перспективы научной рациональности. Будет ли в следующем столетии положен конец диктату естествознания? // Круглый стол в редакции "Новой газеты" – електронная версия: http://science.ng.ru/archive/razdel/policy/2000-02-16

10.                       Рассел Б.Логический атомизм. - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rass-atom.html

11.                       Судьбы естествознания: современные дискуссии. – М. 2000, електронная версия: http://www.netda.ru/slovo/s-nauki.htm

12.                       Тулмин Ст. Выдерживает ли критику различие нормальной и революционной науки. - електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/iphras/library/phnauk5/toulmin1.htm

13.                       Хакинга Я. Представление и вмешательство. - електронная версия: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/hacking/index.html

14.                       Хайдеггер М. Наука и осмысление. - електронная версия: http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/PHILOSOPHY_OF_SCIENCE/Haidegger/xaid_2.htm

15.                       Холтона Дж. Что такое "антинаука"? - електронная версия: http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/PHILOSOPHY_OF_SCIENCE/HOLTON/lgenauka1.htm

16.                       Черепанов С.К. Обоснование математики: новый взгляд на проблему. – електронная версия: http://www.philosophy.nsc.ru/journals/philscience/3_97/07_cherep.htm

Література з філософських проблем математики.

1.     Барабашев А.Г. Диалектика развития математического знания. - М., 1983.

2.     Беляев Е. А., Перминов В. Я. Философские и методологические проблемы математики. - Москва, 1981.

3.     Бесконечность в математике: философские и исторические аспекты (ред.А.Г.Барабашев)- М., Янус, 1997, 400 с.

4.     Бурбаки М. Элементы математики: очерки по истории математики.- М., 1963.- 292с.

5.     Бурова И. Н. Развитие проблемы бесконечности в истории науки.- М., 1987.

6.     Вовк С.Н. Математический эксперимент и научное познание. - К., 1984.

7.     Гастев Ю.А. Гомоморфизмы и модели. - М., 1975.

8.     Гильберт Д. О бесконечном // Гильберт Д. "Основания геометрии" - М.-Л.,1948.

9.     Горолевич Т.А. Современные концепции бесконечности. - М., 1984.

10.                       Григорьян А.Т. Механика от античности до наших дней. - М., 1971.

11.                       Ершов Ю.Л. Проблемы разрешимости и конструктивные модели. -М., 1980.

12.                       Иве Г., Ньюсон К.В. О математической логике и философии математики. -М., 1968.

13.                       Кармин А.С. Познание бесконечного. - М., 1981.

14.                       Кац М., Улаш С. Математика и логика. Ретроспектива и перспектива. - М., 1971 .

15.                       Клайн М. Математика. Поиск истины. - М., 1988.

16.                       Клайн М. Математика.Утрата определенности. - М., 1988.

17.                       Клини С.К. Введение в метоматематику. - М., 1957.

18.                       Колмогоров А.Н. Математика в ее историческом развитии. - М., 1991.

19.                       Конфорович А.Г. Математичні софізми та парадокси. -К., 1983.

20.                       Марков А. А. О логике конструктивной математики - М , 1972

21.                       Маркс К. Математические рукописи. -М.: Наука, 1968.

22.                       Моисеев Н.Н. Математика ставит експеримент. - М., 1979.

23.                       Нагель Э., Ньюмен Д. Теорема Геделя - М., 1970.

24.                       Нысамбаев А.Н., Шляхин Г.Г. Развитие познания и математика. - А-А., 1971.

25.                       Панфилов В.А. Генезис диалектического осмысления математики. - ДГУ, 1991.

26.                       Перминов В. Я. Философия и основания математики. - М.: Прогресс – Традиция, - 2001.

27.                       Пределы предсказуемости. - М., 1997.

28.                       Рузавин Г.И. Философские проблемы оснований математики. - М., 1983.

29.                       Румянцева Э.А. Инженерно-математический стиль мышления в современной науке. - Мн., 1978.

30.                       Сачков Ю.В. Введение в вероятностный мир. - М., 1971.

31.                       Уайтхед А. Введение в математику. - М., 1987.

32.                       Хуцишвили Г.Ш. Проблема бесконечности в свете современной науки. -Тб.,1981.

33.                       Шрейдер Ю.А. Равенство, сходство, порядок. - М., 1971.

Класичні філософські тексти.

1.     Авенариус Р. Критика чистого опыта. // Т.1,2. - М., 1907-08.

2.     Агасси Дж. Наука в движении. // Структура и развитие науки. - М., - 1987. Агацци Э. Моральное измерение науки и техники. М.: МФФ, 1998

3.     Апель К.-О. Апріорні спільноти комунікації та основи етики. До проблеми раціонального обгрунтування етики за доби науки.// Сучасна зарубіжна філософія.- К., 1996.- С.359-421. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/apel.html

4.     Витгенштейн Л. Философские работы в 2-х частях. - М., 1994.

5.     Вiтгенштейн Л. Trаctatus logico-filosoficus. Фiлософськi дослiдження. - Київ: Основи, 1995. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/vitgen.html

6.     Бергсон А. Два источника морали и религии. - М., - 1994.

7.     Карнап Р. Философские основания физики. Введение в философию науки. - М., 1971.

8.     Куайн У.в.О. Слово и объект. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XYIII. - М., - 1986.

9.     Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. - М., - 1908.

10.                       Патнэм Х. Как нельзя говорить о значении // Структура и развитие науки. - М., 1978. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Patnem-smart.html

11.                       Патнэм Х. Значение и референция //Новое в зарубежной лингвистик. Вып.ХIII. - М., 1982.

12.                       Рассел Б. Человеческое познание, его сфера и границы. - М., 1957.

13.                       Рейхенбах Г. Философия пространства и времени. - М., 1985.

14.                       Тарский А. Введение в логику и методологию дедуктивных наук. - М., 1948.

15.                       Тарский А. Истина и доказательство // Вопросы философии, - 1972, - №8.

16.                       Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии. - М., - 1990.

17.                       Фреге Г. Шрифт понятий //Методы логических исследований. - Тбилиси, 1987.

18.                       Хомский Н. Язык и мышление. - М., 1972.

19.                       Хилл Т.И. Современные теории познания. - М., - 1965.

20.                       Кун Т. Структура научных революций. - М.,1975. - 288 С. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kun.html

21.                       Кун Т. Замечания на статью И.Лакатоса // Структура и развитие науки: Из Бостонских исследований по философии науки. - М., 1978.

22.                       Патнем Х. Реализм с человеческим лицом. // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., - 1998 – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Patnem-real.html

23.                       Печчеи А. Человеческие качества. - М.: Прогресс, - 1980.

24.                       Лакатос И. Доказательства и опровержения (Как доказывают теоремы). - М., - 1967.

25.                       Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // Структура и развитие науки: Из Бостонских исследований по философии науки. - М., 1978. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/lacatos.html

26.                       Мамардашвили М. Классический и неклассический идеалы рациональности. - М., - 1994 (Второе, исправленное издание. Первое – Тбилиси, - 1984).

27.                       Рорти Р. Философия и зеркало природы. - Новосибирск: Из-во Новосибирского ун-та, - 1997.

28.                       Тулмин Ст. Концептуальные революции в науке// Структура и развитие науки: Из Бостонских исследований по философии науки. - М., 1978. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Tulmin.html

29.                       Тулмин Ст. Человеческое понимание. - М., 1984. - 327 С.

30.                       Хайдеггер М. Время картины мира. // Время и бытие. - М., 1993. - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Hajdeger.html

31.                       Холтон Дж. Тематический анализ науки. М.,1981. -383 С.

32.                       Холтон Дж. Новый подход к историческому анализу современной физики // Энштейн и философские проблемы физики ХХ ст. М.,1979.

33.                       Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. - М., 1986. - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Fejerabend.html

34.                       Фейерабенд П. Ответ на критику // Структура и развитие науки: Из Бостонских исследований по философии науки. -М., 1978.

35.                       Фуко М. Археология знания. - К.: Ника-Центр, 1996.

36.                       Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. // Работы разных лет. - М.: Касталь, 1996.

 

Монографії, статті.

1.     Айер А. Философия и наука // Вопросы философии. - 1962., - №1.

2.     Баженов Л.Б. Строение и функции естественонаучной теории.- М., 1986. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/baj-gl4.html

3.     Бутко В.В. Истинность, адекватность и конвенциональность научного знания. - Харьков, - 1988.

4.     Венцковский Л.Э. Философские проблемы развития науки. - М., - 1982.

5.     Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. - М.: Прогресс, 1990.

6.     Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления. К., 1990. - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dobr-sinerg/index.html

7.     Исторические типы рациональности. // Т.1, 2. - М., 1995-6.

8.     Идеалы и нормы научного исследования. – Минск, 1981.

9.     Крымский С.Б. Научное знание и принципы его трансформации. - К., 1974.

10.                       Крымский С.Б., Кузнецов В.И. Мировоззренческие категории в современном естествознании. - К., 1983. – електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/krim.html

11.                       Лекторский В.А., Швырёв В.С. Методологический анализ науки. (Типы и уровни). // Философия, методология, наука. - М., 1972

12.                       Майданов А.С. Механизмы и структура процесса развития знания. - М., 1991.

13.                       Малиновский П.В. Проблема стиля научного познания. - М., 1986.

14.                       Пригожин И., Николис Г. Познание сложного - М., 1992.

15.                       Степин В.С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации //Вопр.филос. - 1989. - №10.

16.                       Степин В.С. Теоретическое знание. - М., 2000. - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/stepin.html

17.                       Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации.- М. 1994.

18.                       Чуйко Вадим Леонiдович. Рефлексiя основоположень методологiй фiлософiї науки: Монографiя. -К.: Центр практичної фiлософiї, 2000 - електронная версия: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Chujko/index.html

19.                       Фоллмер, Герхард. Эволюционная теория познания. - М.:Русский двор, - 1998.

Питання до іспиту.

1.     Філософія як феномен сучасної культури.

2.     Багатомірність філософії і варіабельність її визначень та самовизначень.

3.     Основні тенденції розвитку філософії у ХХ столітті.

4.     Доля філософії на пострадянському просторі.

5.     Наука як соціокультурний і цивілізаційний феномен.

6.     Наука як соціальний інститут.

7.     Проблема виникнення науки.

8.     Основні етапи розвитку науки.

9.     Взаємозв'язок філософії і науки: історичні форми і сучасність.

10.                       Наука як предмет філософського дослідження: різноманіття форм і підходів.

11.                       Гносеологія як теоретична реконструкція процесу наукового пізнання.

12.                       Категоріальна структура "суб'єкт, об'єкт, предмет пiзнання".

13.                       Рiвнi та форми пізнання.

14.                        Наукове знання як предмет філософської рефлексії.

15.                       Норми й ідеали наукового знання.

16.                       Поняття "стиль наукового мислення".

17.                       Проблема обґрунтування наукового знання.

18.                       Філософські концепції істини.

19.                       Поняття "метод" та "методологія".

20.                       Методи емпіричного рiвня пiзнання.

21.                       Методи теоретичного пізнання.

22.                       Методологічні концепції та підходи.

23.                       Предмет філософії науки.

24.                       Етика науки.

25.                       Проблема моральної відповідальності вченого.

26.                       Філософські основи науки.

27.                       Концепція "філософських засад науки" В. Стьопіна.

28.                       Сциєнтичні напрямки у філософії.

29.                       Позитивізм як традиція: основні етапи розвитку.

30.                       Постпозитивізм: головні ідеї та персоналії.

31.                       Концепція критичного раціоналізму К.Поппера.

32.                        Теорія наукових революцій Т.Куна.

33.                        Методологія науково-дослiдницьких програм I.  Лакатоса.

34.                        Тематичний аналіз науки Дж.Холтона.

35.                       "Методологічний анархізм" П.Фейєрабенда.

36.                       Сучасна філософія науки: загальна характеристика.

37.                       Проблема раціональності в науці та філософії.

38.                       Класичний, некласичний і постнекласичний типи раціональності.

39.                       Сучасна наукова картина світу.

40.                       Техніка i новітні технології як предмет сучасного філософського осмислення.

41.                       Взаємозв'язок науки і культури (за роботою М.Мамардашвілі "Наука і культура").

42.                       Можливості та перспективи осмислення науки (за роботою М.Хайдеггера "Наука й осмислення").

43.                       Концепти історичної реконструкції науки: парадигма і дисциплінарна матриця (за роботою Т.Куна "Структура наукових революцій. Доповнення 1969 р.")

44.                       Тулмін: критика концепції Куна (за роботою Ст.Тулміна " Чи витримує критику розходження нормальної і революційної науки").

45.                       Концептуальна структура картини світу і проблема антинауки (за роботою Дж.Холтона "Що таке "антинаука"? ").

46.                       Консенсус і дисенсус – ціннісний підхід (за роботою Л.Лаудана "Наука і цінності").

47.                       Реальність і раціональність (за роботою Я. Хакінга "Уявлення і втручання").

48.                       Криза як форма розвитку математики (за роботою М.Клайна "Математика. Втрата визначеності").

49.                       Еволюція предмета математики.

50.                       Проблема істини й ідеали математичного пізнання.

51.                       Проблема існування математичних об'єктів.

52.                       Математика як мова науки.

53.                       Концепція множинності математики.

54.                       Проблема математизації гуманітарних і соціальних наук.  

55.                       Філософський зміст програм обґрунтування математики: програма логіцизму.

56.                       Філософський зміст програм обґрунтування математики: програма інтуїтивізму.

57.                       Філософський зміст програм обґрунтування математики: програма формалізму.

58.                       Філософський зміст програм обґрунтування математики: програма конвенціоналізму та ефектизму.

59.                       Філософський зміст програм обґрунтування математики: програма конструктивізму.

60.                       Наука на рубежі ХХ і ХХI століття.