КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                             Зам. декана 

                                                                             філософського факультету

                                                                             Комаха Л.Г.       

                                                                             ______________________

                                                                             «____» ______________202__ року

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

для студентівфілософського факультету

 

галузь знань                 03 Гуманітарні науки

спеціальність              033 Філософія

освітній рівень            другий (магістерський)

освітня програма          Філософія

вид дисципліни            обов’язкова

 

 

Форма навчання                         денна

Навчальний рік                           2020/2021

Семестр                                       ІІ

Кількість кредитів ЕСТS                  4

Мова викладання                       українська

Форма заключного контролю   екзамен

 

Викладачі: Руденко Ольга Валентинівна, доцент, к.ф.н., доцент кафедри філософії та методології науки;

 

Пролонговано:  на 2021/2022 н.р. ________(_________) «__»___ 20__р.

                               2022/2023 н.р. ________(_________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

 

КИЇВ – 2020 

 

Розробники: Руденко Ольга Валентинівна, доцент, к.ф.н., доцент кафедри філософії та методології науки

 

Затверджено «29» серпня 2020 р.

Зав. кафедри філософії

та методології науки                     _____________________ (Добронравова І.С.)

Протокол № 1 від «29» серпня 2020 р.

 

 

Протокол від «____» ____________ 2020 року № 

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Маслікова І.І.)

 

«___» ___________ 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ВСТУП

1. Мета дисципліни– полягає в ознайомлені студентів-філософів з теоретичними принципами та набутті методичних навичок викладання «Філософії» та інших дисциплін філософського циклу студентам всіх спеціальностей у закладах вищої освіти.

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:

· До початку вивчення цього курсу студенти мають  знати  основи психології та педагогіки вищої школи, мати основні знання з дисциплін «Історія філософії». «Теоретична філософія», «Практична філософія, «Логіка», «Етика», «Естетика» та інші

·  Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ світу й культури, розуміти сутність філософських проблем, тем, ідей, вміти аналізувати філософські та наукові тексти для подальшої передачі цих знань іншим студентам;

· Володіти елементарними навичками сприйняття та аналізу інформації; педагогічної майстерності.

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Методика викладання філософії у вищих навчальних закладах» належить до переліку дисциплін вибору ВНЗ та викладається у 2 семестрі магістратури при підготовці за галуззю знань «Гуманітарні науки», спеціальність «Філософія». Навчальна дисципліна «Методика викладання філософії у вищих навчальних закладах» належить до практично орієнтованих дисциплін і надає можливість студентам оцінити свої викладацькі здібності, зрозуміти свою майбутню професію.

4. Завдання (навчальні цілі):

- отримати навички створення лекційного курсу з дисципліни «Філософія» та інших дисциплін філософського циклу,

-         вміти проводити семінарські та практичні заняття з цієї дисципліни,

-         визначити принципи оцінювання знань з філософії,

-         створювати завдання для самостійної роботи студентів при вивченні дисциплін філософського циклу,

-         самоосвіта викладача.

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей:

ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), прагнення до відкриття нового, залучення нестандартних смислів в тому числі з інших предметних царин.

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, вміння застосовувати для вирішення пізнавальних задач ефективні стратегії і засоби.

ФК 2. Знання теоретичних основ філософської науки і суміжної галузі гуманітаристики і суспільних наук.

ФК 6. Вміння використовувати методологію та пізнавальні засоби, що властиві обраній філософській спеціалізації.

ФК 14. Здатність викладати філософські дисципліни у закладах вищої освіти.

ФК 15. Володіння сучасними методиками викладання (в тому числі знання різних стратегій та моделей викладання), вміння застосовувати навчальні засоби, необхідні для досягнення оптимального навчального результату.

 

5. Результати навчання:

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. автономність та відповідальність)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

Місце методики викладання в системі професійної підготовки

Лекція, самостійна робота

Есе, письмова контрольна робота, іспит

4

1.2

Специфіку методики викладання на рівні теоретичних моделей навчального процесу: інформаційний, діяльністний, комунікативний підходи.

Лекція, семінар, самостійна робота

Есе, письмова контрольна робота, іспит

4

1.3

Проблеми викладання філософських дисциплін в умова нових Законів Про вищу освіту (2014) та Про освіту (2017). Значення запровадження Болонського процесу для викладання дисциплін філософського циклу

Лекція, самостійна робота

Письмова контрольна робота, іспит

4

1.4

Основні проблеми інформаційного забезпечення курсу філософії.

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

4

1.5

Загальну логіку лекційного курсу з філософських дисциплін

Лекція, семінар, самостійна робота

Есе, письмова контрольна робота, іспит

4

1.6

Особливості проведення семінару з філософії та інших філософських дисциплін

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

4

1.7

Основні види самостійної роботи з філософських дисциплін та надавати методичні поради з їх виконання

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

4

1.8 

Нові форми та методи викладання філософії та філософських дисциплін в сучасних умовах

Лекція, семінар, самостійна робота 

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

4

 

Вміти: 

 

 

 

2.1

Аналізувати законодавчу базу освітнього процесу в Україні.

Лекція, самостійна робота

Аналіз тексту закону «Про вищу освіту (2014), «Про освіту» (2017) іспит

7

2.2

Створювати матеріали лекцій з філософських дисциплін

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, іспит

7

2.3

Створювати методичні розробки семінарських занять з філософських дисциплін

Семінар, самостійна робота

презентація самостійного дослідження, письмова контрольна робота, іспит

6

2.4

Обґрунтовувати і відстоювати власну світоглядну і життєву позиції, виявляти, ставити та вирішувати проблеми

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

7

2.5

Застосовувати отримані знання при аналізі і оцінці сучасних методів викладання філософських дисциплін

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, письмова контрольна робота

6

2.6

Визначати критерії екзаменаційних оцінок з філософських дисциплін.

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, іспит

7

 

Комунікація:

 

 

 

3.1

Використовувати знання іноземних мов для аналізу інформаційних інтернет-ресурсів, читання новітньої філософської літератури в підготовці розробок лекційних, семінарських занять та написання вимог до самостійної роботи;

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, презентаційні матеріали, іспит

5

3.2

Презентувати результати проведених досліджень та здійсненої самостійної роботи у вигляді доповідей, повідомлень, есе, презентацій, конспектів;

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

4

3.3

Вести полеміку стосовно форм представлення матеріалів до філософських дисциплін;

Семінари

Дискусії

4

 

Автономність та відповідальність:

 

 

 

4.1

Самостійно шукати та критично опрацьовувати літературу  з різних джерел; готувати лекційні та семінарські розробки, презентаційні матеріали;

Самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

5

4.2

Вирішувати самостійно комплексні завдання, що поставлені в індивідуальних роботах;

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

5

4.3

Самостійно приймати та  обґрунтовувати власні рішення

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, іспит

5

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання 

 Результати навчання дисципліни 

 

 

Програмні результати

навчання

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

ПРН 3.Демонструвати спеціалізовані знання в межах певної філософської проблематики сполучати системну обізнаність з відповідною спеціальною літературою.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 6.Залучати і використовувати у спеціалізованому філософському дискурсі знання, ідеї,способи мислення з інших наукових і культурних царин.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 7. Знати різні стратегії та моделі викладання, особливо у фаховій галузі.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 9. Розуміти і відстоювати значущість автономії розуму у суспільній свідомості та роль наукового знання у всіх сферах діяльності.

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 13. Застосовувати навички критичної роботи з філософськими текстами, різні методи їх аналізу та інтерпретації.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 15. Застосовувати фаховий словник і засоби виразу думки у стилістичній оформленості міркувань.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 18. Реконструювати історичний поступ світової філософії, етапи її розвитку, еволюцію основних філософських ідей та проблем.

+

+

+

+

+

+

7.1 . Схема формування оцінки:

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема, оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.8), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.

 

Оцінювання  семестрової  роботи:

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях, підготовка та представлення презентацій на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 3.1, 3.2, 4.1 –21 / 30балів

2. Самостійна робота: написання есе до тем 1-5 першого частини програми та теми 2 другої частини програми: РН 1.1, 1.2, 1.4, 2.4, 3.1, 4.1, 4.3  – 10/20 балів

3. Підсумкова контрольна робота: РН – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,2.1, 2.4, 2.5 - 5 / 10балів 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесізасвоєнняматеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях, підготовка та представлення презентацій на семінарах), 2) самостійну роботу, 3) підсумкову контрольну роботу. Всі види робіт в семестрі мають в підсумку:

* в максимальному вимірі             60 балів

* в мінімальному вимірі                 36 балів

     У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в письмовій формі.

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту:

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 3.1, 4.3 – 24 / 40 балів

Екзаменаційна робота виконується у вигляді письмової відповіді на 3 питання білета та оцінюється у 40 балів:

Білет складається з 3-х питань: 2 теоретичні і 3 аналіз статті:

Оцінювання теоретичних питань (кожне по 10 балів):

10-8 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи.

7-5 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності.

4-3 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

2-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

Оцінювання практичного завдання (20 балів):

20-17 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи.

16-10 балів студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності.

9-5 балів  в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

4-0 балів не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.     Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів).

 

При простому розрахунку отримуємо:

 

Семестрова кількість балів

Екзамен

Підсумкова оцінка

Мінімум

36

24

60

Максимум

60

40

100

 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Для допуску до екзамену студент має здати всі самостійні роботи . Екзаменаційна оцінка не може бути меншою за 24 бали для отримання загальної позитивної оцінки за дисципліну.

 

Шкала відповідності:

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0 -59

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59

 

 

СТРУКТУРАНАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙПЛАНЛЕКЦІЙІСЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

№ п/п

Назва лекції

Кількість годин

 

Лекції

семінарські заняття

Самостійна робота

 

Частина 1. Методика викладання

 як предмет дослідження

 

1.

Тема 1. Предмет, структура та завдання курсу

2

 

12

 

2.

Тема 2. Філософія в системі освіти

2

 

12

 

3.

Тема 3. Стан викладання філософії в Україні та проблеми методичного забезпечення

2

 

12

 

4.

Тема 4. Проблеми викладання філософських дисциплін в умова нових Законів Про вищу освіту (2014) та Про освіту (2017). Значення запровадження Болонського процесу для викладання дисциплін філософського циклу

2

 

12

 

5.

Тема 5. Проблеми та вимоги до викладання філософії в дистанційному форматі.

2

 

 

 

 

Частина 2. Система методичного забезпечення

навчального процесу 

 

6.

Тема 5. Інформаційнезабезпечення курсу філософії

 

2

 

2

4

 

7.

Тема 6. Підготовка лекційного курсу

4

2

14

 

8.

Тема 7. Методика підготовки та проведення філософського семінару

4

2

4

 

9.

Тема 8. Організація та методичне забезпечення самостійної роботи студентів

2

1

4

 

 

 

10

Тема 9. Особливості системи контролю знань з філософії

2

1

2

 

 

 

11

Тема 10. Актуальніпроблеми методики викладанняфілософії

2

2

4

 

12

Підсумкова контрольна робота

2

 

 

 

ВСЬОГО

28

10

80

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:

Лекцій28 год.

Семінари – 10год.

Консультація – 2 год.

Самостійна робота80 год.

  

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

Шляхтун П.П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін: навч. посіб. / П.П.Шляхтун. К.: ВЦ «Академія», 2011. 224 с. 

 Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. (В поисках практико-ориентированных образовательных концепций). М.: Совершенство, 1998.

Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін). Тернопіль, 2003.

Буряк В. Керування самостійною роботою студентів// Вища школа. 2001. – № 4-5.

Головко Л.Л. Активізація самостійної роботи студента під час лекційних занять// Освіта і управління. 2002. – № 1.

Какая философия нам нужна?: Размышления о философии и духовных проблемах нашого общества (Сост. Ю.Н. Солонин). Л.: Лениздат, 1990.

Методика лекционного курса по философии. М., 1978.

Методика преподавания философии: проблемы перестройки. М., 1991.

Методика семинара по философии. М., 1975.

Михайлов Ф.Т. Об образовании. Образование философа // Избранное. М.: Индрик, 2001.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полат. М.: Издательский центр «Академия», 2001.

Терентьева Л.Н. Философские семинары. Одесса., 2005.

 

Додаткова:

Библер В.С. Чтоестьфилософия? // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Bibler.htm

Бойченко Михайло, Соціальна філософія як загальна соціальна теорія та навчальна дисципліна // Філософська думка. – 2013, №5. – С. 60-72.

Гегель Г.В.Ф. О преподавании философии в университетах // Работы разных лет: В 2 т. М.: Мысль, 1972, – Т. 1.

Губерський Л.В. Філософія і освіта: зустріч перспектив // Філософська думка. – 2013, №5. – С. 6-13.

Кант И. Логика: Пособие к лекциям. III. Понятие философии вообще // Трактаты и письма. М.: Наука, 1980.

Кант И. Ответ на вопрос: Что такое просвещение? // Сочинения: В 8 т. – М.: Чоро, 1994, – Т. 8.

Кант И. Спор факультетов // Сочинения: В 8 т. – М.: Чоро, 1994, – Т. 7.

Конверський А.Є., Бугров В.А. Філософія в освітянському просторі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перспективи розвитку соціогуманітарних наук у класичних університетах" (соціологія, психологія, педагогіка): Збірник наукових праць. К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2004. С. 9-15.

Конверський А. Є. «Модель філософа» в освітній традиції Київського університету // Філософська думка. – 2013, №5. – С. 14-25.

Мамардашвили М. Как я понимаю философию.  М., 1990.

Мамардашвили М.К. Проблема сознания и философское призвание // Вопросы философии. – 1988, – № 8.

Огаркова Тетяна, Болонський процес – ідея "п'ятої свободи" в сучасному суспільстві знань.// http://www.istu.edu.ua/pro-mntu/mizhnarodni-zvjazki.html#3

Осадчий Ю. Болонському бути в Україні чи не бути? // http://www.osvita.org.ua/bologna/vprov/articles/27.html

Остап Одушкін  Сократ, корупція і Болонський процесс// http://www.osvita.org.ua/bologna/articles/28.html

Рашкевич Ю.М. Легенди та міфи Болонського процесу.// http://www.osvita.org.ua/bologna/articles/26.html

Рашкевич Юрій, Актуальні завдання впровадження ідей Болонського процесу в Україні.// http://maidanua.org/static/mai/1245698905.html

Флоренский П. Лекция и Lectio// Новый круг.  1993 - № 2.

Хайдеггер М. Самоутверждение немецкого университета. // Хайдеггер М. Исток художественного творения. М., 2008. – 528 с.