КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

 

Зам.декана

філософського факультету Комаха Л.Г.

______________________

«       »                       201   року

 

 

 

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

Філософські проблеми сучасного природознавства

 

для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини»

 

галузь знань                     09 Біологія

спеціальність                   091 Біологія

     освітній рівень                Магістр

     освітня програма             Біологія

вид дисципліни               Обов’язкова

 

 

Форма навчання                                   денна

Навчальний рік                                                2017/2018

Семестр                                                 1

Кількість кредитів ЕСТS                     3

Мова викладання, навчання

та оцінювання                                      українська

Форма заключного контролю                        іспит

 

Викладач: проф. Сидоренко Л.І..

 

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

 

 

 

КИЇВ – 2017

 

Розробник:проф. Сидоренко Л.І..

 

 

Затверджено «29» серпня 2017 р. 

 

 

Зав. кафедри  філософії та методології, проф.

___________________________ Добронравова І. С.

 

Протокол № 1 від «29» серпня 2017 р.

 

 

 

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією філософського факультету

 

Протокол від « 31 » серпня 2017 року № 2

Голова науково-методичної комісії  _______________Маслікова І.І.

« 31 » серпня 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

1.Мета дисципліни –познайомити студентів із сучасними філософськими проблемами науки, дати їм можливість засвоїти головні концептуальні варіанти цілісного бачення наукив сучасній філософії та зокрема сучасні погляди на філософію біології, надати знання  проблематики філософського, світоглядного, методологічного та етичного характеру стосовно сучасної науки, зокрема біології,  та надати вміння аналізувати філософські виміри фундаментальних проблем науки та дослідницьких практик.соціокультурний та цивілізаційний вплив науки, зокрема біології.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1.      Успішне опанування курсів  «Філософія»,

2.      Знання теоретичних основ  фахових дисципліни ___________

3. Анотація навчальної дисципліни / референс:

Навчальна дисципліна«Філософські проблеми сучасного природознавства» є дисципліною, що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Програма навчальної дисципліни складається з 1,5 кредитів ECTS  та двох змістових модулів. Заключна форма контролю – іспит. Навчальна дисципліна знайомить студентів з основними структурними підрозділами сучасної філософії науки та філософії біології, презентує сучасну науку як багатовимірний феномен, роль науки в пізнанні та суспільстві, висвітлює концептуальні структури сучасної науки, надає знання вагомих філософських проблем сучасної біології та біотехнологічних практик, проблем етики науки та біоетики.

4. Завдання (навчальні цілі)

-       познайомити студентів з концептуальним баченням науки в межах філософії науки

-  сформувати цілісне уявлення про науку в її пізнавальних, соціокультурних та культурно-цивілізаційних  площинах,

-   представити структуру сучасної філософії біології та її проблемний спектр,

-   надати знання з етики сучасної науки та етики біологічних досліджень     

-         сформувати уявлення про особливості наукового пізнання в межах класичної та сучасної науки

.

Забезпечити досягнення таких загальних компетентностей як здатність в процесі виконання професійних функцій розуміти єдність фундаментальних теоретичних проблем науки та філософських - світоглядних, епістемологічних, етичних та здатність виокремлювати такі проблеми для вивчення як важливі проблеми розвитку науки, здатність магістрів як майбутніх теоретиків та організаторів науки в перспективі  діяти відповідно до розуміння науки як цілісної складної самоорганізованої системи та соціального інституту.

Забезпечити досягнення таких фахових компетентностей як здатність використовуватицілісний підхід до біологічних об’єктів як складнихсистем, ґрунтувати теоретичні висновки на інтегральному баченні біологічного світу, розуміючи перспективу міждисциплінарних досліджень, здатність оцінювати соціотехнологічні впливи новітніх галузей біології, розуміти та шукати підходи до розв’язання етичних проблем сучасного наукового дослідження, зокрема біологічного дослідження, утверджувати вимоги біоетики в біомедичних практиках.

 

5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки заходів оцінювання)

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація*; 4. автономність та відповідальність*)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

Основні аспекти філософського осмислення науки як багатовимірного феномена. Особливості сучасної науки як процесу пізнання. Поняття полідисциплінарності, міждисциплінарності та трансдициплінарності. Сучасні вияви практичної функції науки в її соціокультурниї та цівілізаційних впливах. Взаємовплив науки та культури. Світоглідні можливості фундаментальних результатів наукового пізнання

 

 

 

Лекція,

самостійна робота

Тест підготовка  реферату

6

1.2

Предмет сучасної філософії науки. Причини виникнення та проблематику класичної філософії науки. Трансформації предмету філософії науки у відповідь на нові проблеми в розвитку науки. Сучасні концептуальні варіанти філософії науки. Проблематику філософії науки (світові та вітчизняні дослідження)

лекція, самостійна робота

тест підготовка  реферату

1.3

Предмет та проблематику сучасної філософії біології як галузі філософії науки. Специфіку філософії біології як галузі знання про складні самоорганізовані  людиновимірні системи, що здатні до саморозвитку. Мету та дослідницькі завдання філософії біології. Особливості постнекласичного дослідження в біології. Проблематику філософського  характеру в біології 21 ст.

Лекція, семінар, самостійна робота

підготовка  реферату

3

1.4

 

 

 

1.5

 

 

 

1.6

 

 

 

 

1.7

Центральні філософські проблеми теоретичної біології – проблему сутності живого та проблему еволюції живого.  Історичні та сучасні концептуальні варіанти їх розв’язання. Новітні філософсько-світоглядні проблеми біології 21.

 

Предмет та проблематику етики науки. Основні поняття етики науки та етичні проблеми сучасної біології Поняття етосу науки, його вимоги. Етичні проблеми сучасного біологічного досілдження..

…………………………………….

Структуру науки як пізнавальної діяльності. Структуру наукових досліджень, поняття емпіричного та теоретичного, методи емпіричного та теоретичного дослідження та форми наукового знання. Факт, індукутивний закон, ідея, гіпотеза, теорія, концепція.

…………………………………….

Методологічні складові філософських проблем науки.

Сучасні проблеми біологічного пізнання методологічного характеру. Перспективні підходи біологічного пізнання: системний, голізм, еволюціонізм, синергетичний підходи в вивченні біологічних систем. Проблема побудови єдиної теоретичної біології та концептуально-методологічні варіанти її вирішення

лекція, семінар, самостійна робота

 

 

 

Лекція, семінар, самостійна робота

 

Лекція, семінар, самостійна робота

 

 

 

Лекція, семінар. Самостійна робота

Тест, підготовка  реферату

 

 

 

Контрольна робота

 

 

 

Тест

 

 

 

 

тест

6

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вміти:

 

 2.1

виявляти філософську складову фундаментальних проблем сучасної науки,аргументовано представити основні функції науки в суспільстві,

виокремлювати особливості сучасної постнекласичної науки.

 

Лекція + семінар,

самостійна робота

 тест

 4

2.2

розкрити філософські складові теоретичних проблем біології та її дослідницьких практик, філософські аспекти соціоцивілізаційних проблем, спричинених NBIC-системою технологій.

Лекція + семінар, самостійна робота

тест

4  

2.3

 

 

 

2.4

аргументувати роль етики науки в наукових дослідженнях, розкрити зміст та регулюючі впливи принципів етосу науки на взаємини учених

………………………………………

Представити особливості наукового пізнання на постнекласичному етапі, характерні риси постнекласичної біології, проаналізувати особливості сучасних концептуальних варіантів теоретичного представлення сутності та розвитку живого.

 Лекція, семінар. самостійна робота

 

 

Лекція, семінар, самостійна робота

тест

4

 

 

 

4

Автономність та відповідальність:

  

 4.1

здатність працювати автономно

лекція,

семінар, самостійна робота

 Підготовка реферату

 4

4.2

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

 

 

 підготовка  реферату

4 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

 

Результати навчання дисципліни  (код)

Програмні результати

навчання (назва)

1.1

1.2

1.3

1.4

 

1.5

1.6

1.7

 

2.1

 

2.2

 

2.3

2.4

 

4.1

 

4.2

 

 

Демонструвати спілкування в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, ведення професійної наукової дискусії, письмово відображувати та презентувати результати своїх досліджень українською мовою

+

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

+

 

+

 

 

Демонструвати володіння принциповими положеннями основних концепцій в галузі філософії сучасної науки

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

+

 

 

 

Вміти застосовувати набуті знання у подальшому навчанні та професійній діяльності

+

 

 

+

 

 

+

+

+

 

 

+

 

+

+

+

+

 

+

Шляхом самостійного навчання освоїти нові проблемні ситуації теоретико-біологічних досліджень, що мають філософські аспекти, для оцінки перспектив цивілізаційних впливів біології

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

+

 

Демонструвати знання основних понять, принципів, проблем філософського характеру в сучасній філософії науки.

+

 

+

+

 

+

+

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

7. Схема формування оцінки:

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 - 1.3. – 20 балів/5 балів

2. Модульна контрольна робота 2 – РН  1.4 - 1.7. – 20 балів/5 балів

3. Семінари – РН 2.1 -  2.4 –15 балів/ 7 бали

4. Проміжне тестування РН 4.1, 4.2 – 5 бали/ 3 бал

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-4.2. Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом, становить 40 балів за 100 бальною шкалою.

- умови допуску до підсумкового іспиту:

Студент допускається до іспиту за умови виконання всіх завдань , передбачених планом семінарів. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 7.2 Організація оцінювання:

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій по темам 1, 2 і 3 відповідно. Проміжне тестування проводиться упродовж лекційного курсу. На семінарах опитування проводиться на кожному занятті.

 

Структура навчальної дисципліни: 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

 

 

лекції

семінари

С/Р

Тема 1 Наука як предмет філософського осмислення.

6

6

20

1

Лекція 1 Комплексне бачення науки в сучасній філософії.

2

 

 

2

Лекція 2.  Виникнення та предмет філософії науки

2

 

 

3

Лекція 3.Філософія біології

2

 

 

 

Семінар 1. Специфіка та основні аспекти філософського вивчення науки

 

2

 

 

. Семінар 2. Класична та сучасна філософія науки

 

2

 

 

Семінар 3. Предмет та проблеми сучасної філософії біології

 

2

 

 

Самостійна робота. Постнекласичне бачення науки в сучасній філософії науки 

 

 

20

 

Тема 2. Світоглядно-етичні проблеми сучасної науки

6

6

20

 

 

 

 

 

 

Лекція 4. Світоглядні аспекти теорій сутності та еволюції живого

2

 

 

 

.Лекція 5.Філософські питання в контексті NBIC-технологічних практик

2

 

 

 

Лекція 6. Етика науки

2

 

 

 

Семінар 4.Традиційні філософські проблеми біології

 

2

 

 

Семінар 5. Філософські проблеми новітніх біологічних досліджень

 

2

 

 

Семінар 6. Етичні питання в біологічному пізнанні

 

2

 

 

Самостійна робота Біоетика та біофілософія.

 

 

20

 

   Тема 3 Динаміка наукового знання

2

2

20

 

Лекція 7. Глобальні наукові революції

2

 

 

 

Семінар 7. Засади наукового знання  та їх зміна в процесі наукових революцій.

 

2

 

 

Самостійна робота. Особливості постнекласичного етапу розвитку біології: синергетичне розуміння живого

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:

Лекцій_14___ год.

Семінари  14     год

Самостійна робота - 60год.

Консультації – 2 год.

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.-

Поттер В.Р. Биоэтика. Мост в будущее. К.: 2002. -  215 с.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. С-Пб. – 1997 – Т. 4. -Глава 8.4. Судьба эволюционной теории..

Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред.. Л. В. Губерського; худож.-оформлювач О.Д.Кононученко. – Харків: Фоліо, 2013. – 510 с. (Добронравова І.С., Сидоренко Л.І., Петрущенков С.П., Руденко О.В., Шашкова Л.О. та ін. )

Теми: Філософія людини; Філософія пізнання.

 

Додаткова:

 

Добронравова И. С. Философия науки как практическая философия/ И. С. Добронравова // Практична філософія. – 2009 – № 1. - С.43 -54

Сидоренко Л.І. Сучасна наука в контекстах свободи та відповідальності // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. – 2015. - № 5.

 

Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической революции. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ОАО»Люкс», 2004. – 349, [3] c. – (Philosophy).

Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. На пути к либеральной евгенике? / Пер. с нем.  – М.: Издательство «Весь Мир», 2002. – 144 с.

Швейцер А. Благоговение перед жизнью / [Сб работ] : Пер. с нем. Сост. и послесл., с.522-545, А.А.Гусейнова; Общ. ред. А.А.Гусейнова, М.Г.Селезнева. – М.: Прогресс, 1992. – 572 с. 

Curry, Patric. On Ecological Ethics: A Critical Introduction[Електронний ресурс] / PatricCurry //The Campaing for Political Ecology. – 2008.P.1-23.-

Режим доступу:

http://eco.gn.apc.org/pubs/ethics_curry.html

Sahtouris, Ellisabet. Earthdance: Living Systems in Evolution[Електронний ресурс]. P.1- Режим доступу:http://www.ratical.org/LifeWeb/Erthdnce/chapter18.html

.Sitko S.P. Physics of  Alive - the New Trend of Fundamental Natural Sienses// Physics of Alive. - 2000. - Vol.8, № 2. - P.5-13.