КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана

філософського факультету Комаха Л.Г.

______________________

«       »                       20__   року

 

 

 

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

Філософські проблеми сучасного природознавства

 

для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини»

 

галузь знань              09 «Біологія»

спеціальність             091 «Біологія»

    освітній рівень          «Магістр»

    освітня програма      «Біологія»

вид дисципліни         обов’язкова

 

Форма навчання                                     денна

Навчальний рік                                       2020/2021

Семестр                                                    1

Кількість кредитів ЕСТS                        3

Мова викладання, навчання

та оцінювання                                         українська

Форма заключного контролю               іспит

 

Викладач: проф. Сидоренко Л.І..

 

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

 

 

 

КИЇВ – 2020


 

 

 

Розробник: проф. Сидоренко Л.І..

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

_________________ (Добронравова І.С..)

(підпис)                           

 

Протокол від «     »                  20__ р за № __

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією

філософського факультету

 

Протокол від «____» ______ 20___ року за № ___

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Маслікова І.І.)

« ___ » ____________ 20____ року

 

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією

ННЦ «Інститут біології та медицини»

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Протокол від «   06 »   червня    2020 року за № 4

Голова науково-методичної комісії  ____________________   (Скрипник Н.В.)

 

«         »                   20___ року

 

 

 

 

 

ВСТУП

1.Мета дисципліни – познайомити студентів із сучасними філософськими проблемами науки, дати їм можливість засвоїти головні концептуальні варіанти цілісного бачення науки в сучасній філософії та зокрема сучасні погляди на філософію біології, надати знання проблематики філософського, світоглядного, методологічного та етичного характеру стосовно сучасної науки, зокрема біології, та надати вміння аналізувати філософські виміри фундаментальних проблем науки та дослідницьких практик, соціокультурний та цивілізаційний вплив науки, зокрема біології.

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Філософія», «Вступ до університетських студій», «Соціально політичні студії», «Українська та зарубіжна культура».

2. Знання теоретичних основ фахових дисциплін.

 

3. Анотація навчальної дисципліни:

Навчальна дисципліна знайомить студентів з основними структурними підрозділами сучасної філософії науки та філософії біології, презентує сучасну науку як багатовимірний феномен, роль науки в пізнанні та суспільстві, висвітлює концептуальні структури сучасної науки, надає знання вагомих філософських проблем сучасної біології та біотехнологічних практик, проблем етики науки та біоетики.

 

4. Завдання (навчальні цілі):

- познайомити студентів з концептуальним баченням науки в межах філософії науки,

- сформувати цілісне уявлення про науку в її пізнавальних, соціокультурних та культурно-цивілізаційних площинах,

- представити структуру сучасної філософії біології та її проблемний спектр,

- надати знання з етики сучасної науки та етики біологічних досліджень,

- сформувати уявлення про особливості наукового пізнання в межах класичної та сучасної науки.

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої освіти (восьмий рівень НРК України), галузь знань 09 "Біологія", спеціальність 091 "Біологія") дисципліна забезпечує набуття студентом таких компетентностей:

інтегральної:

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

загальних:

ЗК01. Здатність працювати у міжнародному контексті.

ЗК02. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК04. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

спеціальних (фахових, предметних):

СК01. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності.

СК03. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та аналізувати інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей.

СК04. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів організації живого, біологічних явищ і процесів.

СК05. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з використанням сучасних методів та обладнання.

СК06. Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біології на основі загального аналізу розвитку науки і технологій.

СК08. Здатність презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, готувати наукові публікації, брати участь у наукових конференціях та інших заходах.

 

5. Результати навчання за дисципліною

 

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

Основні аспекти філософського осмислення науки як багатовимірного феномена. Особливості сучасної науки як процесу пізнання. Поняття полідисциплінарності, міждисциплінарності та трансдициплінарності. Сучасні вияви практичної функції науки в її соціокультурниї та цівілізаційних впливах. Взаємовплив науки та культури. Світоглідні можливості фундаментальних результатів наукового пізнання

лекція,

самостійна робота

тест, підготовка реферату, іспит

10

1.2

Предмет сучасної філософії науки. Причини виникнення та проблематику класичної філософії науки. Трансформації предмету філософії науки у відповідь на нові проблеми в розвитку науки. Сучасні концептуальні варіанти філософії науки. Проблематику філософії науки (світові та вітчизняні дослідження)

лекція, самостійна робота

тест, підготовка реферату, іспит

10

1.3

Предмет та проблематику сучасної філософії біології як галузі філософії науки. Специфіку філософії біології як галузі знання про складні самоорганізовані  людиновимірні системи, що здатні до саморозвитку. Мету та дослідницькі завдання філософії біології. Особливості постнекласичного дослідження в біології. Проблематику філософського характеру в біології 21 ст.

лекція, семінар, самостійна робота

підготовка реферату, іспит

6

1.4

 

Центральні філософські проблеми теоретичної біології – проблему сутності живого та проблему еволюції живого. Історичні та сучасні концептуальні варіанти їх розв’язання. Новітні філософсько-світоглядні проблеми біології 21 ст.

лекція, семінар, самостійна робота

 

тест, підготовка реферату, іспит

 

10

 

1.5

 

Предмет та проблематику етики науки. Основні поняття етики науки та етичні проблеми сучасної біології Поняття етосу науки, його вимоги. Етичні проблеми сучасного біологічного дослідження

лекція, семінар, самостійна робота

 

контрольна робота, іспит

 

8

 

1.6

 

Структуру науки як пізнавальної діяльності. Структуру наукових досліджень, поняття емпіричного та теоретичного, методи емпіричного та теоретичного дослідження та форми наукового знання. Факт, індукутивний закон, ідея, гіпотеза, теорія, концепція.

лекція, семінар, самостійна робота

 

тест,  іспит

 

8

 

1.7

 

Методологічні складові філософських проблем науки.

Сучасні проблеми біологічного пізнання методологічного характеру. Перспективні підходи біологічного пізнання: системний, голізм, еволюціонізм, синергетичний підходи в вивченні біологічних систем. Проблема побудови єдиної теоретичної біології та концептуально-методологічні варіанти її вирішення

лекція, семінар, самостійна робота

 

тест, іспит

8

 

 

Вміти:

 

   

 2.1

Виявляти філософську складову фундаментальних проблем сучасної науки, аргументовано представити основні функції науки в суспільстві,

виокремлювати особливості сучасної постнекласичної науки

лекція,

семінар,

самостійна робота

тест, іспит

6

2.2

Розкрити філософські складові теоретичних проблем біології та її дослідницьких практик, філософські аспекти соціоцивілізаційних проблем, спричинених NBIC-системою технологій

лекція,

семінар, самостійна робота

тест, іспит

6

2.3

 

Аргументувати роль етики науки в наукових дослідженнях, розкрити зміст та регулюючі впливи принципів етосу науки на взаємини учених

лекція, семінар. самостійна робота

тест, іспит

6

 

2.4

Представити особливості наукового пізнання на постнеокласичному етапі, характерні риси постнеокласичної біології, проаналізувати особливості сучасних концептуальних варіантів теоретичного представлення сутності та розвитку живого.

лекція, семінар, самостійна робота

підготовка реферату

6

 

 

Комунікація

 

 

 

3.1.

Представляти результати наукового пошуку у формі доповідей з використанням сучасних технологій, коректно вести дискусію

семінар, самостійна робота

підготовка реферату

6

 

Автономність та відповідальність:

 

 

 

 4.1

Здатність працювати автономно

лекція,

семінар, самостійна робота

підготовка реферату

5

4.2

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

самостійна робота

підготовка реферату

5

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання

Результати навчання дисципліни  (код)

Програмні результати

навчання (назва)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

4.1

4.2

ПР1. Володіти державною та іноземною мовами на рівні, достатньому для спілкування з професійних питань та презентації результатів власних досліджень.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПР4. Розв’язувати складні задачі в галузі біології, генерувати та оцінювати ідеї.

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

ПР5. Аналізувати та оцінювати вплив досягнень біології на розвиток суспільства.

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

ПР12. Використовувати інноваційні підходи для розв’язання складних задач біології за невизначених умов і вимог.

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

 

+


 

7.1. Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 - 1.3. – 20 балів/10 балів

2. Модульна контрольна робота 2 – РН  1.4 - 1.7. – 20 балів/10 балів

3. Семінари / підготовка реферату РН 2.1 - 2.4, 3.1, 4.1, 4.2 –14 балів / 7 балів

4. Проміжне тестування  – РН 1.1 – 2.4, 4.1, 4.2 – 6 балів / 3 бали

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту.

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-2.3. Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом, становить 40 балів за 100 бальною шкалою.

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.

 

- умови допуску до підсумкового іспиту:

Студент допускається до іспиту за умови виконання всіх завдань, передбачених планом семінарів. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів.

 

7.2. Організація оцінювання:

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з тем 1, 2 і 3 відповідно. Проміжне тестування проводиться упродовж лекційного курсу. На семінарах опитування проводиться на кожному занятті.

 

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59


 

8. Структура навчальної дисципліни

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

 

 

лекції

семінари

С/Р

Тема 1 Наука як предмет філософського осмислення

6

6

20

1

Лекція 1. Комплексне бачення науки в сучасній філософії

2

 

 

2

Лекція 2.  Виникнення та предмет філософії науки

2

 

 

3

Лекція 3.Філософія біології

2

 

 

 

Семінар 1. Специфіка та основні аспекти філософського вивчення науки

 

2

 

 

Семінар 2. Класична та сучасна філософія науки

 

2

 

 

Семінар 3. Предмет та проблеми сучасної філософії біології

 

2

 

 

Самостійна робота. Постнекласичне бачення науки в сучасній філософії науки  .

 

 

20

Тема 2. Світоглядно-етичні проблеми сучасної науки

6

6

20

 

 

 

 

 

 

Лекція 4. Світоглядні аспекти теорій сутності та еволюції живого

2

 

 

 

Лекція 5.Філософські питання в контексті NBIC-технологічних практик

2

 

 

 

Лекція 6. Етика науки

2

 

 

 

Семінар 4.Традиційні філософські проблеми біології

 

2

 

 

Семінар 5. Філософські проблеми новітніх біологічних досліджень

 

2

 

 

Семінар 6. Етичні питання в біологічному пізнанні

 

2

 

 

Самостійна робота. Біоетика та біофілософія.

 

 

20

Тема 3 Динаміка наукового знання

2

2

20

 

Лекція 7. Глобальні наукові революції

2

 

 

 

Семінар 7. Засади наукового знання та їх зміна в процесі наукових революцій.

 

2

 

 

Самостійна робота. Особливості постнекласичного етапу розвитку біології: синергетичне розуміння живого

 

 

20

ВСЬОГО

14

14

60

         

 

 

Загальний обсяг  90 год., в тому числі:

Лекцій_14___ год.

Семінари  14     год

Самостійна робота - 60 год.

Консультації – 2 год.

 

9. Рекомендовані джерела

Основні:

1.      Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.-

2.      Поттер В.Р. Биоэтика. Мост в будущее. К.: 2002. -  215 с.

3.      Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. С-Пб. – 1997 – Т. 4. -Глава 8.4. Судьба эволюционной теории..

4.      Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред.. Л. В. Губерського; худож.-оформлювач О.Д.Кононученко. – Харків: Фоліо, 2013. – 510 с. (Добронравова І.С., Сидоренко Л.І., Петрущенков С.П., Руденко О.В., Шашкова Л.О. та ін. )

Теми: Філософія людини; Філософія пізнання.

 

Додаткові:

 

1.      Добронравова И. С. Философия науки как практическая философия/ И. С. Добронравова // Практична філософія. – 2009 – № 1. - С.43 -54

2.      Сидоренко Л.І. Сучасна наука в контекстах свободи та відповідальності // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. – 2015. - № 5.

3.      Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической революции. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ОАО»Люкс», 2004. – 349, [3] c. – (Philosophy).

4.      Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. На пути к либеральной евгенике? / Пер. с нем.  – М.: Издательство «Весь Мир», 2002. – 144 с.

5.      Швейцер А. Благоговение перед жизнью / [Сб работ] : Пер. с нем. Сост. и послесл., с.522-545, А.А.Гусейнова; Общ. ред. А.А.Гусейнова, М.Г.Селезнева. – М.: Прогресс, 1992. – 572 с. 

6.      Sitko S.P. Physics of  Alive - the New Trend of Fundamental Natural Sienses// Physics of Alive. - 2000. - Vol.8, № 2. - P.5-13.

 

10. Додаткові ресурси:

 

1. Curry, Patric. On Ecological Ethics: A Critical Introduction [Електронний ресурс] / Patric Curry //The Campaing for Political Ecology. – 2008. –P.1-23. Режим доступу:

http://eco.gn.apc.org/pubs/ethics_curry.html

2. Sahtouris, Ellisabet. Earthdance: Living Systems in Evolution [Електронний ресурс]. – P.1- Режим доступу: http://www.ratical.org/LifeWeb/Erthdnce/chapter18.html