КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Навчально-науковий центр “Інститут біології та медицини”

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора

з науково-педагогічної роботи

Компанець Т.А.

  «____»____________2017 року

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

 

для студентів

 

галузь знань                         09 Біологія, 16 Хімічна та фізична біоінженерія

спеціальність                        091 Біологія, 162 Біотехнології та біоінженерія

            освітній рівень                     Магістр

            освітня програма                  Біологія, біотехнологія

вид дисципліни                   Обов’язкова

Форма навчання                                   денна

Навчальний рік                                                2017/2018

Семестр                                                 1

Кількість кредитів ЕСТS                     3

Мова викладання, навчання

та оцінювання                                      українська

Форма заключного контролю                        іспит

 

 

 

 

                       Викладачі: проф. Нурищенко Н.Є., доц. Огнев’юк.Г..З., проф. Сидоренко Л.І.. доц. Богуцька К.І.

 

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. ___(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. ____(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

 

 

 

КИЇВ – 2017

 

Розробники: Нурищенко Н.Є. професор кафедри біофізики та медичної інформатики, д.б.н., Сидоренко Л.І. професор кафедри філософії та методології науки д.філ.н., професор; Богуцька К.І., доцент кафедри біофізики та медичної інформатики, к.б.н., доцент, Огневюк Г.З.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри біофізики та медичної інформатики

__________________    (Жолос О.В.)

(підпис)                                

 

Протокол  № 22 від «20» червня  2017 р.

 

 

 

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією

ННЦ «Інститут біології та медицини»

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Протокол від « 3 »  22 червня  2017  року

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Скрипник Н.В.)

 

«_____» _________________ 20___ року

 

Голова науково-методичної комісії 

Філософського факультету    _________________    (Маслікова І.І.)

«_____» _________________ 2017  року

 

Голова науково-методичної комісії 

Юридичного факультету      _________________    (Кучер Т.М.)

«_____» _________________ 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

1.Мета дисципліни – познайомити студентів із сучасною методологією науки, дати їм можливість засвоїти сукупність методологічних засобів науки взагалі та їхньої фахової дисципліни зокрема, надати знання та вміння, що створюють необхідне методологічне підґрунтя для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті; розглянути основні форми і механізми комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності, прикладні засади розпорядження правами інтелектуальної власності, методиками їх обліку та оцінки.

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

Успішне опанування курсів «Філософія». Знання теоретичних основ фахових біологічних дисциплін.

3. Анотація навчальної дисципліни / референс:

Навчальна дисципліна«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є обов’язковою дисципліною, що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів і розкриває зміст понять «методологія», «методика», «методи дослідження», надає розуміння науки як дослідження, розглядає конкретно-науковий, загально-науковий та філософський рівні методології. Окреслюється множина методологічних систем сучасної філософії науки. Розглядається структура теоретичного та емпіричного знання в єдності з методами теоретичного та емпіричного дослідження. Висвітлюються методологічні проблеми нелінійної науки, які визначають стан сучасної методології науки. В курсі також розглядаютья основні принципи організації наукового дослідження, проведення біологічного експерименту. Розкривається роль інтелектуальної власності як інтелектуального капіталу в соціально-економічному розвиткові суспільства та її місце у гуманітарній та природничійнауках. Студентам викладаються основи національного та іноземного законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності; висвітлюється роль інтелектуальної власності в регулюванні відносин, що виникають у процесі функціонування різних ланок національної економіки, виробництва, авторсько-правової сфери (зокрема, організації діяльності засобів масової інформації, піар-агенцій, видавництв) тощо. Визначаються основні права та обов’язки всіх учасників правових відносин, що виникають у зв’язку зі створенням, використанням об’єктів права інтелектуальної власності чи розпорядженням прав на такі об’єкти; особливості правової охорони різних об’єктів інтелектуальної власності; запобігання порушенням прав інтелектуальної власності та захист прав інтелектуальної власності у судовому порядку.

4. Завдання (навчальні цілі)

- ознайомити студентів із сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;

- сформувати цілісне уявлення про науково-дослідницький процес;

- забезпечити освоєння навичок формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження;

- надати знання про методи і види, основні етапи проведення наукового дослідження;

- забезпечити студентами оволодіння понятійним апаратом, методикою виконання та оформлення науково-дослідної роботи.

- вдосконалити вміння пошуку, добору й опрацювання наукової інформації, точного формулювання мети, задач і висновків дослідження;

-   забезпечити здатність застосовувати вимоги авторського права при проведенні наукових досліджень.

--забезпечити досягнення таких загальних компетентностей як здатність виконувати професійні функції і проводити дослідження на відповідному рівні у галузі біологічних наук і на межі предметних галузей, здатність до прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування, здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу інформації в галузі біології і на межі предметних галузей.

- забезпечити досягнення таких фахових компетентностей як здатність використовувати знання й практичні навички в галузі біологічних наук та на межі предметних галузей для виконання професійних завдань, у т.ч. для дослідження різних рівнів організації живих організмів, біологічних явищ і процесів, здатність на основі розуміння сучасних наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів приймати рішення з важливих проблем біології і на межі предметних галузей, здатність виконувати роботу з дотриманням правил біологічної етики, біобезпеки, біозахисту.

 

 

5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки заходів оцінювання)

 

 

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

Особливості науки як дослідження, складові системи засад науки: наукову картина світу, ідеали і норми наукового дослідження, філософські засади наукового дослідження. ознаки класичного, некласичного та постнекласичного типів наукової раціональності.

Лекція

 

Модульна контрольна робота

10

 

1.2

Поняття наукового методу та методології, основні методи наукового дослідження: емпіричні, теоретичні, загальнонаукові; загальнонаукові методологічні принципи та їх зміну протягом розвитку науки, характеристики відомих методологічних систем: емпіризму та індуктивізму, головні сучасні методологічні концепції.

Лекція

1.3

Структуру наукових досліджень, поняття емпіричного та теоретичного, методи емпіричного та теоретичного дослідження та форми наукового знання: поняття факту, ідеї, проблеми, гіпотези і теорії.

Лекція

1.4

Основні принципи методичної та методологічної частини наукового дослідження; засади пошуку наукової інформації

Лекція

Модульна контрольна робота

10

1.5

Визначення права інтелектуальної власності  та загальні підходи щодо правової охорони об’єктів інтелектуальної власності за українським та міжнародним законодавством;перелік об’єктів інтелектуальної власності та порядок виникнення прав на них;

права та обов’язки власників прав інтелектуальної власності та інших учасників авторсько-правових відносин; правила укладання договорів щодо об’єктів інтелектуальної власності; способи цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності; основні форми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

Лекція

Модульна контрольна робота

10

 

Вміти:

 

 

 

 2.1

розрізняти науку як систему знань, соціальний інститут та дослідницьку діяльність, охарактеризувати зміну системи засад науки як зміну типів наукової раціональності в процесі глобальних наукових революцій.

Семінар

 

тест

3

2.2

розрізняти метод, методологію, методику; усвідомлювати багаторівневість методології науки, різноманітність конкретно-наукових методологій, розуміти норми наукового дослідження як методологічні принципи; використовувати вимоги до наукової теорії як загальнонаукові методологічні принципи

Семінар

тест

3

2.3

презентувати методологічні особливості сучасних досліджень біологічних систем; сучасні методології біологічних досліджень – методологію синергетики, системного підходу, еволюціонізму; розуміти можливості та межі продуктивних методів біологічного дослідження

Семінар

тест

4

2.4

Вміти формулювати методологічну та методичну частини програми наукового дослідження, тему, об’єкт, предмет, мету і задачі дослідження. Визначати  актуальність наукового дослідження.

 

Семінар

реферат

4

2.5

-визначати порядок отримання прав на об’єкт інтелектуальної власності залежно від його виду; поважати та захищати авторське право  при проведенні власної наукової діяльності, оформленні цитувань та посилань;  обирати форму і спосіб захисту порушеного права інтелектуальної власності; укладати договори із замовником або роботодавцем, у тому числі з врахуванням статусу створюваних об’єктів інтелектуальної власності та розпорядження правами на них; правильно визначати факти порушення прав інтелектуальної власності та вимагати відповідного відшкодування завданих збитків; захищати порушені права інтелектуальної власності передбаченими чинним законодавством способами та у встановлених формах; розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності у процесі комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності; здійснювати трансфер технологій в процесі комерціалізації результатів наукових досліджень.

Семінар

реферат

4

3.1

Вміти працювати в групі при розробці методологічної частини програми  і проведенні біологічних досліджень, аналізі отриманих даних

Семінар

Контрольна робота

3

3.2

Ввзаємодіяти з державними органами з приводу отримання прав на об’єкти інтелектуальної власності; комунікувати з роботодавцем, співаторами з приводу створення об’єктів інтелектуальної власності та їх використання; вести переговори з конрагентами з приводу укладення договорів щодо об’єктів інтелектуальної власності;

Семінар

Контрольна робота

3

4.1

Вміти самостійно працювати з науковою та навчально-методичною літературою, здійснювати пошук та узагальнювати науково-технічну інформацію. Визначити актуальність, мету, задачі, предмет та об’єкт дослідження. Організувати проведення наукового біологічного експерименту.

Самостійна робота

Контрольна робота

3

4.2

Прийняти і обгрунтувати рішення

щодо відповідності об’єкта інтелектуальної власності умовам правової охорони; щодо визначення форми комерціалізації об’єкта інтелектуальної власності, що відповідає поставленому завданню; щодо території, на яку слід поширити дію права інтелектуальної власності; щодо обрання способу та форми захисту порушеного права, визначення розміру збитків, спричинених його порушенням. щодо розпорядження правом інтелектуальної власності в залежності від поставленої мети.

Самостійна робота

Контрольна робота

3

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

 

 

 

 

 

 

Результати навчання дисципліни  (код)

Програмні результати

навчання (назва)

1.1

1.2

1.3

1.4

 

1.5

2.1

2.2

 

2.3

 

2.4

 

2.5

3.1

 

3.2

 

4.1

 

4.2

Демонструвати спілкування в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, ведення професійної наукової дискусії, письмово відображувати та презентувати результати своїх досліджень українською мовою

+

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

Демонструвати володіння основними термінами в галузі методології науки

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

Вміти сформулювати методологічну та методичну частини наукового дослідження

+

+

+

+

 

+

+

+

 

 

 

+

 

 

 

Застосовувати вимоги авторського права при проведенні наукових досліджень

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

Застосовувати якісний ті кількісний аналіз компонентів міжклітинних комунікацій, використовуючи відповідні біохімічні та молекулярно біологічні методи

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

Вміти застосовувати набуті знання у подальшому навчанні та професійній діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

Шляхом самостійного навчання освоїти нові знання та сучасні методи нукових досліджень для вирішення проблемних завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

Демонструвати знання основних принципів методології науки та основ інтелектуальної власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1; 1.3. – 10 балів/ 5 балів

2. Модульна контрольна робота 2 – РН  1.4 – 10 балів/ 5 балів

3. Модульна контрольна робота 3 – РН 1.5 - 10 балів/ 5 балів

3. Семінари – РН 2.1 -  2.5; 3.1, 3.2 –15 балів/ 7 бали

4. Проміжне тестування РН 4.1, 4.2 – 5 бали/ 3 бал

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-4.2. Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом, становить 40 балів за 100 бальною шкалою.

- умови допуску до підсумкового іспиту:

Студент допускається до іспиту за умови виконання всіх завдань , передбачених планом семінарів. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів.

 

7.2 Організація оцінювання:

Модульні контрольні роботи 1, 2 і 3 проводяться після завершення лекцій по темам 1, 2 і 3 відповідно. Проміжне тестування проводиться упродовж лекційного курсу. На семінарах опитування проводиться на кожному занятті.

 

 

Структура навчальної дисципліни: 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

 

 

лекції

семінари

С/Р

Тема 1 Методологія наукових досліджень.

6

4

20

1

Лекція 1 Наука як дослідження.

2

 

 

2

Лекція 2.  Методи та методологія наукового дослідження.

2

 

 

3

Лекція 3  Методологічні проблеми нелінійного природознавства як феномену постнекласичної науки.

2

 

 

 

Семінар1. Методологія та методи наукового дослідження.

 

2

 

 

Семінар 2. Сутність наукового дослідження. Види наукових досліджень.

 

2

 

 

Самостійна робота. Методологічні, світоглядні та естетичні складові сучасного біологічного дослідження.

 

 

10

 

Самостійна робота. Методологічна складова мисленнєвих операцій.

 

 

10

 

Тема 2. Організація та проведення біологічних наукових досліджень

2

8

20

 

 

 

 

 

 

Лекція 4. Методологічна та методична частини наукового дослідження. Особливості організації та проведення біологічного експерименту

2

 

 

 

Семінар 3.Організація науки в Україні. Наукові та педагогічні кадри.

 

2

 

 

Семінар 4.Особливості формулювання теми наукових досліджень біологічного спрямування. Формулювання мети, задач дослідження, визначення об’єкта і предмета дослідження.

 

2

 

 

Семінар 5.Пошук наукової інформації. Наукометричні  бази даних та основні наукові електронні ресурси.

 

2

 

 

Семінар 6. Основні правила оформлення наукової публікації. Представлення наукових результатів.

 

2

 

 

Самостійна робота. Порівняння системи організації науки в різних країнах.

 

 

5

 

Самостійна робота. Робота з електронними наукометричними базами та науковими бібліотеками.

 

 

5

 

Самостійна робота. Особливості експериментальної роботи на тваринах. Доклінічні дослідження.

 

 

5

 

Самостійна робота. Вимоги до проведення клінічних досліджень.

 

 

5

 

Тема 3.Основи інтелектуальної власності

6

4

20

 

Лекція 5. Поняття інтелектуальної власності

4

 

 

 

Лекція 6. Авторське право і суміжні права

2

 

 

 

Семінар 7. Права та обов’язки власників прав інтелектуальної власності та інших учасників авторсько-правових відносин. Правила укладання договорів щодо об’єктів інтелектуальної власності.

 

2

 

 

Самостійна робота.Значення вивчення інтелектуальної власності для студентів неюридичних спеціальностей

 

 

10

 

Самостійна робота. Плагіат при проведенні наукових досліджень. Як його уникнути?

 

 

10

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:

Лекцій_14___ год.

Семінари  14     год

Самостійна робота - 60год.

Консультації – 2 год.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1.      Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня західна філософія науки. Підручник. К., 2008..

2.      Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Київ, 2008.  Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html.

3.      Чуйко В.Л. Рефлексія основоположень методологій філософії науки: К.,2000

4.      Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К.: Центр учбової літератури, 2010. 352 с.

5.      БазилевичВ.Д.Інтелектуальнавласність:підручник/В.Д. Базилевич .-3-тє вид, перероб. та допов.-К:Знання,2014 .-671 с.

6.      Інтелектуальна власність в Україні:збірник законодавчих і нормативних актів : (офіційний текст) .-Київ:Паливода А.В.,2015 .-208 с.

7.      Кодинець А. О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: монографія / А. О. Кодинець. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2007 – 312 с.

8.      Немеш П.Ф. Правова охорона торговельних марок в Україні та країнах Центральної і Східної Європи: монографія/ П.Ф. Немеш.-Ужгород: ІВА,2010 .-278 с

9.      Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник// за заг. ред. О.П. Орлюк. – К.: Інтерсервіс, 2016. – 382 с.,  с.55-70

10.  Харитонова О. І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності : монографія / О. І. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2011. – 346 с.

11.  Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Загальна частина / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. – 3-тє вид., переоб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2010 – 976 с.

12.  Шляхи удосконалення правової охорони та захисту об’єктів промислової власності в Україні: аналіз, пропозиції : монографія / кол. авторів, за заг. ред. д.ю.н. Орлюк О. П. – К. : ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2009. – 132 с.

13.  Лудченко Ф.Ф., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основынаучныхисследований: Учебноепособие / Под ред. А.А. ЛудченкоКиев: О-во «Знание», 2001.- 113 с.

 

          Додаткова:

1.      Добронравова И. С. Нелинейное и сложноемышление. / И.С.Добронравова // Философиямышления – Одесса:  Печатныйдом, 2013 – С. 91 – 104.

2.      Кримський C. Б. Запити філософських смислів / С. Б. Кримський; Під сигнатурою Софії. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008, 718 с. – С. 444 – 717.

3.      Лук’янець В. Фундаментальна наука і науковий світогляд у перспективі ХХІ сторіччя / В. Лук’янець // Філософська думка. – 2006. - № 3. – С.3-25.

     4. Исаева В. В. Синергетика для биологов. Вводный курс

Режим доступу:

http://bookscity.info/katalog4/file929.html

   5. Колесников О. В. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. / О. В. Колесников. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.

  6. Сітько С. П. Квантово-механічна основа багатоманітної диференційної стійкості живого / С. П. Сітько // Фізика живого. – 2005. – № 1. – С. 5 – 8.

    7. Сидоренко Л.И. Физика живого как наука о живом // Физика живого. - К.: 2001.- Т.9.- Вып.2.

Режим доступу:

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

 

       8. Хайдеггер М. Времякартины мира / М. Хайдеггер // Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления: [Пер. с нем.] – М.: Республика, 1993. – С.41-62.

Режим доступу:

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

      9. Ромашко А.С. Верба І.І. Пригода В.В. Міжнародні договори та угоди у сфері інтелектуальної власності: навчальний посібник К.: НТУУ "КПІ", 2013. – 160.

10. Петренко С. Поняття та види плагіату// Часопис цивілістики. Випуск 14. -  с. 128-131

11. Порало І.В. Інтелектуальний капітал України в полоні плагіату/ І.В. Порало/ Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. 2009.  № 4 с. 89-97.

12. Сичивиця О. Авторство і псевдоавторство в науці. Стаття друга. Плагіат і плагіатори / О. Сичивиця // Соціогуманітарні проблеми людини. — 2008. — № 3. — С. 39-47.

13. Тандир О. Роль адміністративних проваджень у захисті прав інтелектуальної власності/Олексій Тандир//Підприємництво, господарство і право.-К.:Ін Юре.-2013.-1 .-С. 86-88.

14. Тверезенко О. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності / О. Тверезенко // Право України. – 2011. – № 3. – С. 139 – 148.