КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

________________________________________________________

(назва факультету, інституту)

Кафедра (циклова комісія) ____________________________________________

       (для коледжів)

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                          Заступник декана/директора

                                                                                                          з навчальної роботи

                                                                                                          ______________________

                                                                                                           «____»____________20__ року

 

 

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

Філософські проблеми природознавства

______________________________________________________________

(повна назва навчальної дисципліни)

для студентів

 

напрям підготовки  ____географія____________________________________________

           (шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність  ____природнича географія, географія рекреацій та туризму_______________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація         ______________________________________________________

(назва спеціалізації)

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2013

Робоча програма ______________________________________________________

(назва спеціальності)

для студентів напряму підготовки ___географія__________________________, спеціальності _природнича географія, географія рекреацій та туризму___________________________________________________.

«____» ______________ 20___ року - ___с.

 

Розробники[1]: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Сидоренко Л.І., професор, доктор філос.н., професор

 

Робоча програма дисципліни _Філософські проблеми  природознавства__________________________________ затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії) ________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Протокол №   2 від ...27 вересня               2013 року

 

Завідувач кафедри (Голова циклової, предметної комісії) ___________________

(вибрати необхідне)

_______________                       Добронравова І.С.

              (підпис)                                                           (прізвище та ініціали)

«_____» ___________________ 20___ року

 

Протокол № .....від “....”               20___ року

 

Завідувач кафедри (Голова циклової, предметної комісії)[2] ________________________

факультету/інституту для якого читається дана дисципліна)

_____________________                   (_______________)

              (підпис)                                                           (прізвище та ініціали)

 «_____» ___________________ 20___ року

 

Схвалено науково - методичною комісією факультету/інституту (методичною комісією коледжу за напрямом підготовки (спеціальністю)) (вибрати необхідне)______

_____________________________________________________________________

 

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії ____________________ (________________)

   (підпис)                                    (прізвище та ініціали)

«_____» _________________ 20___ року

 

 

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік


Використовується у випадку, коли дисципліна читається для іншого факультету / інституту

Робоча програма _Філософські проблеми природознавства___________________________________________________________

(назва спеціальності)

для студентів напряму підготовки __географія___________________________, спеціальності ___природнича географія, географія рекреацій та туризму_________.

«____» ______________ 2013___ року - ___с.

 

Розробники[3]: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання

)Сидорпенко Л.І., професор, доктор філос.н., професор

 

Робоча програма дисципліни _Філософські проблеми  природознавства затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії) ________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Протокол № .....від “....”               2013 року

 

Завідувач кафедри (Голова циклової, предметної комісії) ___________________

(вибрати необхідне)

_____________________                   (Добронравова І.С.)

              (підпис)                                                           (прізвище та ініціали)

«_____» ___________________ 20___ року

 

Протокол № .....від “....”               20___ року

 

Завідувач кафедри (Голова циклової, предметної комісії)[4] ________________________

факультету/інституту для якого читається дана дисципліна)

_____________________                   (_______________)

              (підпис)                                                           (прізвище та ініціали)

 «_____» ___________________ 20___ року

 

Схвалено науково - методичною комісією факультету/інституту (методичною комісією коледжу за напрямом підготовки (спеціальністю)) (вибрати необхідне)_____________________

_________________________________________________________________________

 

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії ____________________ (________________)

   (підпис)                                    (прізвище та ініціали)

«_____» _________________ 20___ року

 

 

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік


ВСТУП

Навчальна дисципліна «Філософські проблеми природознавства»

                                                                              (назва дисципліни)

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань _       географія

                                                                   (зазначити відповідний рівень)                                    (зазначити)

з напряму підготовки _географія, спеціальності – природнича географія, географія рекреацій і туризму

          (шифр і назва напряму підготовки)                                  (шифр і назва спеціальності)

Дана дисципліна ___нормативна

                                                                                              (нормативна, за вибором)

 за спеціальністю (спеціалізацією) ___географія_________________________________.

                                               (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію)

Викладається у _2_ семестрі _1   курсу _магістратури__в обсязі – 66 год

                                                                                                                                                       (зазначається загальний обсяг)

( 2 кредити ECTS[5]) зокрема: лекції – 30 год., практичні 15 год. семінарські заняття –  год., лабораторні – __ год., самостійна робота – 9 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – заліком.

Мета дисципліни здобуття студентами знань філософського, світоглядного, методологічного та етичного характеру стосовно сучасної науки, її розвитку в умовах сучасної культури та цивілізації,  впливу на соціум та людину..

 

Завдання:

         Вивчення основних структурних підрозділів філософії сучасної науки

-         Опанування знаннями стосовно основних соціальних функцій науки

-         Вивчення головних методологічних традицій та концепцій науки

-         Опанування аналізу основних структурних рівнів природничонаукового знання

-         Вивчення особливостей  природничонаукового пізнання крізь призму типів наукової раціональності

-         Вивчення сфери аксіології та етики сучасної науки

Структура курсу

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

n   основні поняття, принципи та концепції сучасної філософії науки    

n     знати найбільш актуальну проблематику в галузі філософії науки та філософії географії 

n       знати зміст та основні принципи фундаментальних теорій географії, що мають світоглядний сенс

n  знати видатних теоретиків, методологів та філософів географів

 

 

вміти: -        

-         вміти проаналізувати  методологічні традиції та основні методологічні концепції сучасної науки

-         вміти проаналізувати структурні рівні наукового дослідження  

-         вміти розкрити культурно-цивілізаційний контекст сучасної науки, зокрема географії, її місце в суспільному бутті людини

--         вміти розкрити основну проблематику етики сучасної науки, зокрема стосовно географічних досліджень, та принципи екологічної етики

 

 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного напряму).

курс "Філософські проблеми природознавства"  є нормативним курсом для підготовки магістрів.

Зв’язок з іншими дисциплінами. «Філософські проблеми природознавства» пов’язані з курсом «Філософії», «Методології та організації географічних досліджень».

 

  Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 2, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 3 - 4. Обов’язковим для заліку є : студент має набрати протягом семестру не менш 20 балів.

                                                                              (зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку)

Оцінювання за формами контролю[6]: (як приклад)

 

ЗМ1

ЗМ 2

Min. – 10 балів

Max. –25 балів

Min. –10 балів

Max. – 35 балів

Усна відповідь

            1 бал

    6 балів

  1 бал

    15 балів

Доповнення

            1 бал

    4 бали

   1 бал

       5 балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модульна контрольна робота 1

           8  балів

   15 балів

 

 

Модульна контрольна робота 2

 

 

  8 балів

15 балів

„3” мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент.

1 мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20  балів для одержання іспиту/заліку обов’язково (слід зазначити умови, які висуває лектор).

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.

При простому розрахунку отримаємо:

 

Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

 залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

10

10

20

60

Максимум

25

35

40

100

При цьому, кількість балів:

·     1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

·     35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

·     60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

·     65-74  відповідає оцінці «задовільно»;

·     75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

·     85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);     

·     90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

  Шкала відповідності (за умови іспиту)             Шкала відповідності (за умови заліку)

За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зараховано

За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

не задовільно

1 – 34

 

 


ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1  Наука як предмет філософського осмислення

 

Тема 1.        Образ науки в сучасній філософії                                           

Багатовимірність феномену науки та багатоаспектність його вивчення. Основні аспекти вивчення філософією науки. Наука як система знань та соціокультурний феномен. Основні функції науки в суспільстві та процесі пізнання. Сучасна географія: роль у суспільному розвитку. Пізнавальні можливості науки. Виникнення науки, диференціація та інтеграція наукових знань. Міждисциплінарність та трансдисциплінарність.

 

ТЕМА 2. Наука як феномен культури та цивілізації                         

             Істотна відмінність поняття науки в східній та західній традиції. Основні стадії генези науки: переднаука та власне наука. Основні особливості переднауки. Зв‘язок пізнання на стадії переднауки з практикою. Перехід до власне науки та його характерні риси. Наука в античності. Географічні знання в античності. Особливості науки Нового часу. Наука в техногенній цивілізації:

Філософія науки як напрям західно-європейської філософії. Предмет філософії географії. Представники та школи західної та вітчизняної філософії географії.

             

 

Змістовий модуль 2. Світоглядно-етичні та методологічні виміри науки

 

ТЕМА 3. Методологія науки                                                                

         Методологічна традиція емпіризму та її обґрунтування Ф.Беконом. Методологічна традицій раціоналізму та її обґрунтування Р.Декартом. Методологія емпіризму в ХУ111 та Х1Х ст.. Емпіризм Д.Юма. Перший позитивізм: О.Конт. Методологічна традицій трансценденталізму: І.Кант.

           Сучасні методологічні концепції. Концепція логічного аналізу

Л.Вітгенштейна. Концепція прагматизму. Концепція критичного раціоналізму К.Поппера. Методологія дослідницьких програм І.Лакатоса. Методологічні концепції історизму: Т.Кун. Методологічна концепція релятивізму П.Фейєрабенда. Неопрагматизм Р.Рорті. Реалізм «з людським обличчям»: Х.Патнем.

 

ТЕМА 4. Світоглядні та етичні проблеми науки                              

        Проблема людини в предметі географічних досліджень: природничо-наукові та гуманітарні галузі сучасної географії. Інтерес до філософії географії. Проблематика філософії географії на поч..ХХ1 ст. Предметна сфера та пізнавальна мета філософії географії. Географія та сучасне мислення: тоталогія та синергетика.

.

          Сфера та предмет етики науки. Основна проблематика сучасної етики науки. Персональна етика дослідника, її принципи. Соціально-світоглядний аспект етичних проблем науки. Біосфера як сфера етичного ставлення. Виникнення та предмет екологічної етики. Поняття «екологічного імперативу».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

 

лекції

семінари

С/Р

 

Змістовий модуль 1   Наука як предмет філософського осмислення

 

1

 

Тема 1  Образ науки в сучасній філософії 

8

 

 

2

 

2

Тема 2.  Наука як феномен культури та цивілізації                               

6

1

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Модульна контрольна робота 1

 

 

 

 

Змістовий модуль 2   Світоглядно-етичні та методологічні виміри науки

 

 

 

5

Тема 3.  Методологія науки

10

 

2

 

6

Тема 4.  Світоглядні та етичні проблеми науки

10

 

2

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Підсумкова  модульна  контрольна  робота

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

34

34

7

 

Загальний обсяг 66  год.[7], в тому числі:

Лекцій30 год.

Семінари 15 год.

Самостійна робота - 9 год.

 


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Наука як предмет філософського осмислення

 

Тема 1.     ОБРАЗ НАУКИ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ

 

Лекція 1. Специфіка та основні аспекти філософського вивчення науки

 

    Семінар 1 Наука як предмет філософського осмислення - 2 год

1. Специфіка і основні аспекти філософського вивчення науки.

2. Наукове пізнання світу. Наука як система об‘єктивних знань про світ.

3. Наука як елемент системи культури і соціальний інститут.

 

.Завдання для самостійної роботи                                                              

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

1. Наука як предмет філософського осмислення

2.  Сучасна географія: соціокультурний та цивілізаційний виміри.

3.Міждисциплінарні процеси в сучасній географії

 

 

Контрольні запитання та завдання

1. Визначте специфіку і основні аспекти філософського вивчення науки.

2.  Які функції науки можна назвати?

3.  В чому полягає пізнавальна функція науки?

4. Охарактеризуйте особливості міждисциплінарної взаємодії наук.

 

Рекомендована література:

1.      Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

 http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

2.      Верба-Киященко Л. П. Философия трансдисциплинарности как опыт практического философствования / Л. П. Верба-Киященко, П. Д. Тищенко. – Практична філософія. – 2004. – №2. – С.179-197.

3.      Вернадский В.И.  Научная мысль как планетное явление . - [Электронный ресурс]. –   http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/thought.html

4.      Найдыш В.М. Концепции современного естествознания. - М.: 2007. 

5.      Юдин Б.Г. Наука в обществе знаний // Вопросы философии. – 2010. - № 8. Електронний ресурс. 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=52 

6.      Лекторский В.А. Философия, общество знания и перспективы человека //  Вопросы философии. – 2010. - № 8 :  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=52

7.      Лук’янець В. Фундаментальна наука і науковий світогляд у перспективі ХХІ сторіччя / В. Лук’янець // Філософська думка. – 2006. - № 3. – С.3-25.

8.      Сидоренко Л.І. Аксіологія постнекласичної науки // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / відп. ред. А.Є.Конверський, Л.О.Шашкова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011 – 304 с. – [16] окр. с. іл.    ЛІ: С.204-222.

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html 

9.      Тютюник Ю.Г. Людина і ландшафт в постнекласичному ландшафтознавсті // Ойкумена (Український екологічний вісник). 1991. № 6. – С. 20-27

10.  Тютюник Ю.Г. Философия географии.

journal-labirint.com/wp-content/uploads/2012/03/tutunnik.pdf 

11.  Современніе философские проблемы математических, естественніх и технических наук. Учебн-методич пособие. Архангельск,  Изд-во АГТУ, 2007. Див: розділ 3.4. Философские проблемы географии. С.41-49.

narfu.ru/university/library/books/0095.pdf

 

  Лекція 2.  Наука як культурно-цивілізаційний феномен

 

Завдання для самостійної роботи                                                                ( ___ год.)

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

1.      Взаємовплив культури та науки

2.      Культурний сенс сучасної географії

3.      Географічна культура та її аспекти

4.      Гуманітарні виміри сучасної географії

 

Контрольні запитання та завдання

1.      Визначте поняття культура.

2.      Як взаємодіють культура та наука?

3.      Чи означає розвиток науки також і розвиток культурі?

4.      В чому полягає культурна та цивілізаційна роль науки?

5.      Чи вивчає географія гуманітарні проблеми?

 

Рекомендована література:

1.      Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

2.      Вернадский В.И.  Научная мысль как планетное явление . - [Электронный ресурс]. –    http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/thought.html

3.     Філософія : підручник / кол. Авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. – 510 с. 

4.     Юдин Б.Г. Наука в обществе знаний // Вопросы философии. – 2010. - № 8.  

Електронний ресурс. http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=52 

5.      Лекторский В.А. Философия, общество знания и перспективы человека //  Вопросы философии. – 2010. - № 8 :  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=52

 1. Лук’янець В. Фундаментальна наука і науковий світогляд у перспективі ХХІ сторіччя / В. Лук’янець // Філософська думка. – 2006. - № 3. – С.3-25.

 2. Мандалян Э. Стивен Хокинг, научный прогресс и будущее.

http://www.chayka.org/node/2818

8.     Сидоренко Л.І. Аксіологія постнекласичної науки // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / відп. ред. А.Є.Конверський, Л.О.Шашкова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011 – 304 с. – [16] окр. с. іл.    ЛІ: С.204-222.

9.      Тютюник Ю.Г. Философия географии. Див. розділ «Субъект и ценность».

 

journal-labirint.com/wp-content/uploads/2012/03/tutunnik.pdf

10.   http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

 

 

 

Лекція 3.  Філософія науки                                                                 -  год

 

Завдання для самостійної роботи                                                                ( ___ год.)

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

1.      Виникнення та предмет філософії науки

2.      Предметна визначеність сучасної філософії  науки.

3.      Погляди на питання про виникнення філософії науки.

4.      Еволюція предмету філософії науки.

 

 

Контрольні запитання та завдання

1.     Коли постала філософія науки?

2.     Що вивчає філософія науки?

3.     Які проблеми визначили становлення філософії науки?

4.     Як визначають предмет філософії науки в ХХI ст..?

 

Рекомендована література:

1.     Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

2.     Вернадский В.И.  Научная мысль как планетное явление . - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:       

http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/thought.html

3.     Добронравова И. С. Философия науки как практическая философия/ И. С. Добронравова // Практична філософія. – 2009 – № 1. - С.43 -54.

4.     Сидоренко Л.І. Університетська школа філософії та методології науки: підсумки та перспективи певних напрямів//Наукові записки. Том Х11.Філософський факультет. КНУ імені Тараса Шевченка, КПВД "Педагогіка". - К.:2004. - С.155 - 162.

5.     Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М.: ГАРДАРИКИ, 2006.

6.     Філософія : підручник / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. – 510 с.

 

 

Лекція 4.  Філософія географії: предмет та проблематика  - 2 г.

 

    Семінар 2. Філософія географії: предмет та проблеми

1.Виникнення та предмет філософії науки:традиція позитивізму

2.Проблематика філософії науки на початку ХХ1 ст.

3. Предметна сфера та мета філософії географії.

 

Завдання для самостійної роботи                                                                ( ___ год.)

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

1. Предмет філософії географії.

2. Особливості філософії географії та їх детермінованість комплексністю об'єкта географічного дослідження.

3. Проблематики філософії географії в 90-ті роки ХХ ст. - на початку  ХХІ ст.

4. Гуманітарні виміри предмету географії

 

 

Контрольні запитання та завдання

1.      Порівняйте поняття філософія науки та філософія географії.

2.      Визначте основні проблеми філософії географії.

3.      В чому специфіка предмету географічного дослідження?

4.      З чим пов’язані ціннісні аспекти філософії географії?

Рекомендована література:

1.     Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

2.     Найдыш В.М. Концепции современного естествознания. - М.: 2007. 

3.     Гольцов А.Г. Геополітика та політична географія. К.: 2012. – 416 с.

           Див.: Вступ

www.cul.com.ua/preview/geopolitika_Golzov.pdf

4.     Вернадский В.И.  Научная мысль как планетное явление . - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:       

http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/thought.html

5.      Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005.

6.      Денисик Г.І. Географія і художня географія // Регіональні географічні дослідження України та суміжних територій: Зб.  Луганськ, Вид-во «Альма-матір», 2006. – С.19-20. 

7.      Кизима В.В. Тоталогия (философия обновления). – К.: ПАРАПАН, 2005. – Tot-аспекты географии. С.201-211

8.    Кузик С.П.    Географія туризму. Див.: 1.1. Зміст наук «географія туризму», «туризмологія»

http://pidruchniki.ws/1417012043740/turizm/teoretichni_osnovi_geografiyi_turizmu 

 1. Лямин В.С. Теоретико-познавательная роль категории «географическая картина мира» // Вестник МГУ. Серия У. География. М.: 2001.- № 3.

10.  Мукитанов Н.К. От Страбона до наших дней: (Эволюция географических представлений и идей). – М.: Мысль, 1985.

11.  Современніе философские проблемы математических, естественніх и технических наук. Учебн-методич пособие. Архангельск,  Изд-во АГТУ, 2007. Див: розділ 3.4. Философские проблемы географии. С.41-49.

narfu.ru/university/library/books/0095.pdf

12.  Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук / Под ред. докт. филос. наук, проф. В.В.Миронова – М.: ГАРДАРИКИ, 2007. – Разд.2.4 – Философские проблемы географии – С.208-238.

13.  Тютюник Ю.Г. Философия географии. Див.: с.47-50, 51-53, 55, 59-60.

journal-labirint.com/wp-content/uploads/2012/03/tutunnik.pdf

14.  Хруцкий К. С. Человек и биосфера – проблемы эволюционного единства / К. С. Хруцкий // Вопросы философии. – 2007. – №10. – 166-170.

 

ТЕМА 2. НАУКА ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЇ                                

 

 

Лекція 5. Генеза науки                    

 

Завдання для самостійної роботи                                                                ( ___ год.)

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

1.      Генеза науки в контексті філософії науки

2.      Антична наука як передумова виникнення науки Нового часу.

3.      Наука як сутнісне явище Нового часу.

4.      Цінності техногенної цивілізації і цінності науки.

 

 

Контрольні запитання та завдання

1.     Проаналізуйте особливості перед науки та власне науки.

2.     Назвіть характерні риси аристотелевої науки.

3.     Які культурні та цивілізаційні умови сприяли розвитку наукового мислення?

4.     Які сутнісні риси науки виокремлює М.Гайдеггер?

5.     Який тип раціональності постає в к. ХХ – на поч..ХХI ст.?

 

Рекомендована література:

1.      Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с

2.      Аристотель. Метафизика.- М. Мысль,1976. - 367 с.

3.      Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология (введение в феноменологическую философию) //Вопр. филос. - 1992. - №7.

4.      Добронравова И.С. Научная рациональность в постнеклассической перспективе / И.С.Добронравова // Totallogy. – 2006. - №15-16. - С.210-222.

5.      Мамардашвілі М. Картезіанські роздуми. – К.; 2000.

 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

6.      Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - Санкт-Петербург. - 1996. -ТТО ТК "Петрополис". - Т.3. -713  c.

7.      Хайдеггер М. Время картины мира// Время и бытие. - М.: Республика, 1993. - С.41-62.

8.      Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с  природой. М.:Эдиториал УРСС, 1986. - 420 с.

9.      Тютюник Ю.Г. Философия географии. Див.: с.47-50, 51-53, 55, 59-60.

 

journal-labirint.com/wp-content/uploads/2012/03/tutunnik.pdf

 

10.   Фромм Э. Иметь или быть? - М.:Прогресс, 1986. - 238 с.

 

Лекція 6. Наука ХХI ст..: культурно-цивілізаційні виміри

 

Семінар 3. Наука в її історії та сучасності

1.      Антична наука як передумова виникнення науки Нового часу.

2.      Наука як сутнісне явище Нового часу.

3.      Наука в техногенній цивілізації.

4.      .Особливості науки ХХI ст..

5.       Місце географії в культурному та цивілізаційному просторі ХХI ст..

 

 

Завдання для самостійної роботи                                                               

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

1. Наука кінця ХХ - початку ХХI ст..

2. Новітні технології як сфера фундаментальних досліджень в науці ХХI ст..

3. Наука та освіта на початку ХХI ст..: можливість гуманітаризації

4. Географія в культурному та цивілізаційному вимірі

 

Контрольні запитання та завдання

1.     Проаналізуйте особливості науки кінця ХХ – початку ХХI ст

2.     В чому виявляється технологізація життя людини?

3.     Чому діяльність людини на підґрунті класичної раціональності призвела до глобальних проблем?

4.     Які риси відрізняють сучасний тип наукової раціональності?

 

 

Рекомендована література:

1.     Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с. 

2.      Виноградова Л.Н. Ментальній образ ландшафта в народной культуре // Ландшафты культуры. Славянский мир. М.: РПрогресс-Традиция, 2007. – С.45-58. 

3.      Каганский В.Л. Ландшафт и культура // Общественніе науки и современность. 1997. № 1. С. 134-145 

4.      Словохотов  Ю.Л. «Большая наука» в ХХI веке? // Рос. хим. ж. – 2001. –  Том XLV/ - 2

 www.chem.msu.su/rus/jvho/2001-2/75.pdf

5.     Філософія : підручник / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. – 510 с. 

6.     Юдин Б.Г. Наука в обществе знаний // Вопросы философии. – 2010. - № Електронний ресурс. 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=52

 

 

        Змістовий модель 2. СВІТОГЛЯДНО-ЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ 

                                             ВИМІРИ НАУКИ

 

ТЕМА 3.  МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ.

 

 

Лекція 7. Методологічні традиції 

 

 

Завдання для самостійної роботи

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:  

   1. Методологія емпіризму: можливості та обмеженість.

   2. Правила методу Декарта: чи підходять вони для сучасної науки?

   3.Позитивістська традиція в історії науки

 

 

Контрольні запитання та завдання

1.       Як в емпіризмі обґрунтований індуктивний метод?

2.     Визначте можливості та обмеженість індуктивного методу пізнання.

3.     Які правила методу сформулював Р.Декарт?

4.     Чим відрізняється емпіризм Бекона від емпіризму Юма?

5.     Якими є методологічні наміри «першого позитивізму»?

6.      Визначте головні методологічні принципи трансценденталізму. 

 

 

   Рекомендована література:

1.      Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

2.      Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. С-Пб. – 1996. – Т.3.

3.     Філософія : підручник / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. – 510 с. 

4.    Фрэнсис Б. Новый Органон. Див.: Предисловие; Афоризмы об истолковании природы и царстве человека. http://www.e-reading-lib.com/bookreader.php/9834/Bekon_-_Velikoe_vosstanovlenie_nauk%2C_Novyii_Organon.html

5.     Фрэнсис Бэкон. //Философия науки. Хрестоматия. - М., 2005. - С.293-299. http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Bekon.htm 

6.      Декарт Р. Правила для руководства ума.- Перевод М.А.Гарнцева [электронный ресурс]:

http//ru.philosophy.kiev.ua/library/descartes/rukov.html

7.      Декарт Р. Рассуждения о методе, чтобы всемерно исправлять свой разум и доискивать истину в науках//Декарт Р. Соч. в 2-х томах. М., 1989. - Т.1. - С.256-262, 285-286.

    

Рекомендована література:

1.      Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. С-Пб. – 1996. – Т.3.

2.      Філософія : підручник / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. – 510 с. 

3.      Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука

Режим доступу;http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

4.      Позитивізм. Підручники онлайн.

http://textbooks.net.ua/content/view/5161/45/

5.      Дэвид Юм.  // Философия науки. Хрестоматия. - М., 2005. - С.24-30.

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Hume.htm 

6.      Філософія. Розділ 7. Філософія науки.

http://subject.com.ua/philosophy/volinki/index.html

 

 Лекція 8.   Сучасні методологічні концепції  (частина 1)

 

     Семінар 4.  Методологічні традиції та концепції  – 2 год

1.Методологічні традиції емпіризму та раціоналізму

2. Методологічна традиція трансценденталізму: І.Кант

3. Індуктивний метод і поняття позитивних наук (1-ша і 2-га хвилі позитивізму).

Методологічна концепція логічного аналізу. Поняття логічного атомізму (Б.Рассел,Л.Вітгенштейн).

4. Методологічні характеристики концепцій критичного раціоналізму К.Поппера,  дослідницьких програм І.Лакатоса та парадигмального розвитку науки Т.Куна.

5. Методологічна концепція релятивізму П.Фейєрабенда

 

Завдання для самостійної роботи                                                                ( ___ год.)

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

1.      Концепція прагматизму.

2.      Методологічні ідеї Л.Вітгенштейна (по роботі «Логіко-філософський трактат»)

3.      Методологічна програма Віденського гуртка.

4.       Концепція критичного раціоналізму К.Поппера.

5.      Методологія дослідницьких програм І.Лакатоса.

6.      Т.Кун: парадигмальний розвиток науки.

7.      Методологічна концепція релятивізму П.Фейєрабенда.

 

 

Контрольні запитання та завдання

1.Чи є зв’язок між логічним позитивізмом та традицією емпіризму?

2.Яку роль відіграє принцип верифікації?

3. Визначте принципові відмінності критичного раціоналізму від позитивізму.

4. Які аргументи наподить Поппер стосовно неповноти індукції?

 5.Як представлений розвиток науки з точки зору концепції парадигм?

  6.Якою є структура дисциплінарної матриці?

  7.Чим відрізняються позиції Лакатоса і Куна стосовно пояснення розвитку науки?

   8.Назвіть основні принципи анархістської теорії пізнання П.Фейєрабенда.

 

Рекомендована література:

1.      Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. С-Пб. – 1997. – Т.4.

2.      Вiтгенштейн Л. Trаctatus logico-filosoficus. Фiлософськi дослiдження. Київ 1995. 22-86

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html 

3.     Карнап Р.. Преодоление метафизики логическим анализом языка  // Аналитическая философия: становление и развитие. Антология. Общая редакция и составление А.Ф.Грязнова. М. 1998. С 69-90.

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

        4. Поппер К. Логика и рост научного знания. М.: 1983.

С. 46-63, 73-123,316-378, 380-391

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html 

          5.Шлик М. Поворот в философии. //Аналитическая философия. Избранные тексты. М. 1993 28-49 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

7.      Добронравова І.С. Методологічні концепції сучасної філософії науки. Х.Патнем про некритеріальну раціональність і реалізм «з людським обличчям».

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

8.      Кун Т. Структура научных революций. – М.: 1977.  С.  210-211

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html 

9.      Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ.

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html 

10. Патнем Х. Реализм с человеческим лицом //Аналитическая философия: становление и развитие. Антология. Общая редакция и составление А.Ф.Грязнова. - M. 1998 466-495

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html 

11. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. - С.126-151, 153-164,166-182, 186-198, 216, 219-236

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

 

 

Лекція 9.  Структура наукового пізнання

 

Семінар 5. Структура та особливості географічного пізнання – 2 год

1. Емпіричний рівень географічного дослідження: методи і форми знання.

2. Теоретичний рівень географічного дослідження, його методи і форми теоретичного знання.

3.Поняття засад наукового знання.

4.Идеали та норми, наукова картина світу, філософські засади.

5.Типи наукової раціональності та їх зміна в історії природознавства. Класична, некласична та постнекласична наука.

 

Завдання для самостійної роботи                                                                ( ___ год.)

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

 

1.      Емпіричне та теоретичне в географічному дослідженні

2.      Типи наукової раціональності та їх зміна в історії науки.

3.      Хорологічний підхід в географії

4.      Потреба системного погляду в географічному дослідженні.

5.      Синергетичний підхід в сучасному географічному дослідженні

 

 

Контрольні запитання та завдання

1.Яке знання про обєкт можна отримати на емпіричному рівні?

2.Назвіть методи емпіричного та теоретичного дослідження.

3.Поясніть роль та означте структуру засад наукового знання

4.Які характерні риси класичної, некласичної та постнекласичної науки можете назвати?

 

Рекомендована література:

1.      Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

2.      Берталанфи Л. фон. Общая теория систем — критический обзор // Исследования по общей теории систем: Сборник переводов / Общ. ред. и вст. ст. В. Н. Садовского и Э. Г. Юдина. — М.: Прогресс, 1969. С. 23-82.

http://grachev62.narod.ru/bertalanffy/bertalanffy_1.html 

3.      Верменич Я. Географія, хорографія і хорологія: етапи становлення й концептуалізації // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. — 2007. — Вип. 10. — С. 7-16.  

http://www.history.org.ua/jornALL/geo/10/1.pdf 

4.      Добронравова И.С. Научная рациональность в постнеклассической перспективе / И.С.Добронравова // Totallogy. – 2006. - №15-16. - С.210-222.

5.      Лебедев С.А. Уровни научного знания // Вопросы философии. – 2010. - № 1. – С.62-75. Електронний ресурс. Режим доступу

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=52

6.      Найдыш В.М. Концепции современного естествознания. - М.: 2007.

7.      Пащенко В.М. Землезнання. Методологія природничо-географічних наук. К.: 2000.

8.      Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - С-Пб., 1996. - Т.3, гл.4. - 736 с

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html 

9.      Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М.: ГАРДАРИКИ, 2006. 

10.  Тютюник Ю.Г. Людина і ландшафт в постнекласичному ландшафтознавсті // Ойкумена (Український екологічний вісник). 1991. № 6. – С. 20-27

11.    Філософія туризму. К.: Кондор, 2004. - 268 с. http://tourlib.net/books_ukr/filotur.htm 

12.  Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам. М: 1991.

 

 

 

ТЕМА 4. СВІТОГЛЯДНІ ТА ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ

  

Лекція 10. Світоглядні проблеми сучасного природознавства

 

 

Завдання для самостійної роботи                                                                       ( ___ год.)

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

1.      Світоглядні аспекти теоретичних проблем природознавства

2.      Світоглядний вимір проблеми взаємин людини та біосфери

3.      Проблема розвитку в сучасному природознавстві

4.      Світоглядний сенс проблеми наукової раціональності

 

 

Контрольні запитання та завдання

1.     Як відрізняються світоглядні засади класичної та постнекласичної науки?

2.     Наведіть приклади теоретичних проблем науки, з яких випливають важливі світоглядні висновки

3.     Охарактеризуйте риси сучасної світоглядної парадигми.

4.     Чи має проблема наукової раціональності світоглядні аспекти?

 

Рекомендована література:

 

1.       Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / У.Бек ; [пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника; общ. ред. и послесл. А. Филиппова]. - М.: Прогресс – Традиция, 2001. – 304 с.

2.      Буданов В. Г. В поисках законов холизма. Синергетика, универсальный эволюционизм и универсальная история / В. Г. Буданов // Универсальный эволюционизм и глобальные проблемы / Под ред. В. В. Казютинского. – М.: 2006. – С. 118-127.

3.      Верба-Киященко Л. П. Философия трансдисциплинарности как опыт практического философствования / Л. П. Верба-Киященко, П. Д. Тищенко. – Практична філософія. – 2004. – №2. – С.179-197.

4.   Гольцов А.Г. Геополітика та політична географія. К.: Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. www.cul.com.ua/preview/geopolitika_Golzov.pdf 

5.      Кримський С. Б. Запити філософських смислів / С. Б. Кримський. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2003. – 240 с.

6.      Лукьянец В. С. Человечество перед бездной будущего. Революция неопределенности / В. С. Лукьянец // Практична філософія. – 2002. № 1. – С.2-24.

7.      Пазенок В.С. До проблеми становлення сучасної світоглядної парадигми

archive.nbuv.gov.ua/portal/soc.../02_pazenok_vs.pdf

8.      Попович М. Раціональність і виміри людського буття. К.: Сфера, 1997.

9.      Рубанець О. М. Наукові дослідження в інтер’єрі сучасної цивілізації / О. М. Рубанець // Практична філософія. – 2005. № 1 (№ 15). – С.26 – 32.

10.  Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук / Под ред. докт. филос. наук, проф. В. В. Миронова. – М.:ГАРДАРИКИ, 2007. – 639 с.

11.   Философия современного естествознания: Учебное пособие для вузов. Под ред.проф. С.А.Лебедева. – М.: ФАИР – ПРЕСС, 2004. – 304 с. Глава 9. Философские аспекты современных концепций географии.

z3950.ksu.ru/full_fond/klass/004/title.pdf

 

 

Лекція 11.   Світоглядні проблеми в географії

 

   Семінар 6.  Сучасна географія в світоглядному вимірі – 2 год

1.Проблема цілісності предмету географічного дослідження

2.Взаємини природничо-наукових та гуманітарних галузей сучасної географії.

3. Біосферне мислення як світоглядна проблема.

4.Глобальні проблеми в предметі сучасної географії.

 

Завдання для самостійної роботи                                                                       ( ___ год.)

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

1.      Світоглядний вимір географічних знань

2.      Поняття «географічна культура» та його світоглядний смисл

3.      Місце географії в сучасній системі освіти

4.      Гуманітарний вимір сучасної географії

5.      Поняття географічного образу: світоглядна складова

 

Контрольні запитання та завдання

1.Чи впливають географічна знання на світогляд?

2. Наведіть приклад світоглядних проблем в сучасній географії.

3. Чи пов’язані світоглядні проблеми географії з її вивченням людини і суспільства?

4. Визначте поняття «географічна культура».

 

Рекомендована література:

1.      Гольцов А.Г. Геополітика та політична географія. К.: 2012. – 416 с. Див.: Вступ

www.cul.com.ua/preview/geopolitika_Golzov.pdf

2.      Замятин Д.Н. Географические образы мирового развития // Общественные науки и современность. – 2001. - № 1.

3.     Ковальов О.П. Сучасний погляд на географію: загальна і теоретична географія.

http://www.geography.pp.ua/2012/08/modern-view-geography.html 

4.     Кузик С.П.    Географія туризму: Див.: 1.1. Зміст наук «географія туризму», «туризмологія»

http://pidruchniki.ws/1417012043740/turizm/teoretichni_osnovi_geografiyi_turizmu 

5.      Тютюник Ю.Г. Философия географии. Див.: с.47-50, 51-53, 55, 59-60.

journal-labirint.com/wp-content/uploads/2012/03/tutunnik.pdf 

6.      Современые философские проблемы математических, естественніх и технических наук. Учебн-методич пособие. Архангельск,  Изд-во АГТУ, 2007. Див: розділ 3.4. Философские проблемы географии. С.41-49.

narfu.ru/university/library/books/0095.pdf 

7.      Философия современного естествознания: Учебное пособие для вузов. Под ред.проф. С.А.Лебедева. – М.: ФАИР – ПРЕСС, 2004. – 304 с.

Глава 9. Философские аспекты современных концепций географии.

z3950.ksu.ru/full_fond/klass/004/title.pdf

8.     Філософія туризму. К.: Кондор, 2004. - 268 с.

http://tourlib.net/books_ukr/filotur.htm

 

 

 

Лекція 12. Світоглядні виміри біосферної та носферної концепцій

 

Завдання для самостійної роботи                                                                       ( ___ год.)

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

 

1.      Концепція біосфери в науковій творчості В.І.Вернадського.

2.      Філософсько-методологічні засади сучасного пізнання біосфери.

3.      Коеволюція людини і біосфери.

4.      Ноосферна концепція: світоглядні виміри

 

 

Контрольні запитання та завдання

 

1.      Чи є біосфера обєктом географічних досліджень?

2.      Яким є місце людини в біосфері?

3.      Чи виконує концепція біосфери світоглядну роль в сучасній науці?

4.      Яку роль, на думку В.І.Вернадскього, відіграє наука в становленні ноосфери?

Рекомендована література:

 

1.      Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. Розділ 3.http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html 

2.      Баландин Р. К. Ноосфера или техносфера? / Р. К. Баландин // Вопросы философии. –  2005. – № 6. – С.107-116. 

3.      Гардашук Т. В. Співвідношення локального та глобального в сучасному екологізмі / Т. В. Гардашук // Практична філософія. – 2004. –  № 1 (№ 11). – С.55–62.

4.      Горський В. С.Україна на порозі планетарної цивілізації / В. С. Горський // Практична філософія. – 2001. – № 2. – С.214–220.

5.      Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли / Л. Н. Гумилев ; [Под ред. доктора геогр. наук. профессора В. С. Жекулина]. 2 изд. испр. и доп. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. - 496 с.

6.      Добронравова І.С.  Cтавлення людини до природи: синергетичний аспект // Філософія. Антропологія. Екологія. – Альманах. Випуск перший. К.: Стилос 2000. С. 114-121.

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

7.      Кисельов М. М. Екополітичні зрізи глобалізації / М. М. Кисельов // Практична філософія. – 2002. № 1. С.111-122.

8.      Кримський С.Б. Запити філософських смислів. – К.: Вид.ПАРАПАН, 2003. – 240 с.

9.      Прикладно етика. К.: 2012. Розділ 3.3. Концептуальні основи екологічної етики. Вчення Вернадського про ноосферу.

 

http://pidruchniki.ws/17480811/etika_ta_estetika/kontseptualni_osnovi_ekologichnoyi_etiki#510

10.    Ситник К., Багнюк В. Нове століття сформує новий екологічний світогляд?       

          http://librar.org.ua/sections_load.php?s=general_scientific_knowledge&id=33

11.  Сидоренко Л.І. Сучасна екологія: наукові, етичні та філософські ракурси. – К.: 2002.

12.   Современніе философские проблемі математических, естественніх и технических наук. Учебн-методич пособие. Архангельск,  Изд-во АГТУ, 2007. Див: розділ 3.4. Философские проблемы географии. С.41-49.

narfu.ru/university/library/books/0095.pdf 

13.  Хруцкий К. С. Человек и биосфера – проблемы эволюционного единства / К. С. Хруцкий // Вопросы философии. – 2007. – №10. – 166-170

 

Лекція 13.   Аксіологія та етика сучасної науки

Завдання для самостійної роботи                                                                        год.)

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

1.      Етика науки: предмет та проблематика

2.      Основні принципи персональної етики дослідника

3.      Аксіологічний вимір сучасної науки

 

 

Контрольні запитання та завдання

1.      Коли і чому виникла етика науки?

2.      Визначте предмет етики науки.

3.      Яку роль в сучасній науці видіграє аксіологічна складова?

Рекомендована література:

 

1.      Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

 http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

2.      Агацци Э. Моральное измерение науки и техники. М.:Моск.филос.фонд. - 1998. - 343 с.

 3.      Порус В. Н. Этика науки в структуре философии науки / В. Н. Порус //Этос науки / Отв. ред. Л. П. Киященко и Е. З Мирская. – М.: Academia, 2008. С.87-107.

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

4.      Сидоренко Л.І. Проблеми етики науки в постнекласичному дискурсі //Філософські проблеми гуманітарних наук. Альманах. – 2010. - № 19. – С.121-125.

5.      Сидоренко Л.І. Аксіологія постнекласичної науки // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / відп. ред. А.Є.Конверський, Л.О.Шашкова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011 – С.204-222.

6.      Степин В. С. Эволюция этоса науки: от классической к постнеклассической рациональности / В. С. Степин // Этос науки / Отв. ред. Л. П. Киященко и Е. З. Мирская. – М.: Academia, 2008. C.21-47.

7.      Этос науки / Отв. ред.. Л. П. Киященко и Е. З. Мирская. – М.: Akademia, 2008. 544 c.

 http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

8.    Юдин Б.Г. Этика науки: 30 лет спустя // Человек. - 2002.- №3. - С.83 - 87.

 

Лекція 14.   Етика науки та етика сучасного географічного дослідження  

 

      Семінар 7. Проблеми етики в географічному пізнанні – 2 год

1.Предметна визначеність етики науки.

2.Поняття персональної етики, морального вибору, моральної відповідальності в сучасній етиці науки.

3.Етичні аспекти сучасної географії

                       

   

Завдання для самостійної роботи                                                                ( ___ год.)

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

1.      Потреба нового етосу науки в кінці ХХ – на поч.. ХХI ст..

2.      Етичні проблеми в контексті дослідження складних систем, що самоорганізуються.

3.      Проблема моральної відповідальності ученого в ХХI ст..

4.      Ціннісна орієнтація географічного пізнання: проблема людини в сучасній географії

5.      Етичні аспекти природничої географії

6.      Етичні аспекти туризмознавста

 

 

Контрольні запитання та завдання

1.      Що вивчає етика науки?

2.      Чому виникає потреба нового етосу науки?

3.      Визначте поняття «персональна етика ученого»

4.      Які етичні питання постають у сучасному географічному дослідженні?

 

Рекомендована література:

1.      Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

2.      Агацци Э. Моральное измерение науки и техники. М.:Моск.филос.фонд. - 1998. - 343 с.

3.      Левицька О.І. Етика туризму // Філософія туризму. К.: Кондор, 2004.

       http://tourlib.net/books_ukr/filotur15.htm

4.      Сидоренко Л.І. Проблеми етики науки в постнекласичному дискурсі //Філософські проблеми гуманітарних наук. Альманах. – 2010. - № 19. – С.121-125.

5.      Сидоренко Л.І. Аксіологія постнекласичної науки // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / відп. ред. А.Є.Конверський, Л.О.Шашкова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011 – С.204-222.

6.      Тютюник Ю.Г. Философия географии. Див. розділи «Субъект и ценность»; «Между Сциллой дискурса и Харибдой образа».

      journal-labirint.com/wp-content/uploads/2012/03/tutunnik.pdf

 7.     Энгельгардт В.А. Век науки и ответственность ученого//Вопр.филос. - 1984. - № 1.- С. 96-103

8.     Юдин Б.Г. Этика науки: 30 лет спустя // Человек. - 2002.- №3. - С.83 - 87.

9.      Этика и география: неразрывность и формирующийся синтез

www.geogr.msu.ru/cafedra/.../Ethics_geography.doc

10.           Этос науки / Отв. ред. Л. П. Киященко и Е. З. Мирская. – М.: Academia, 2008.

    

Лекція   15 . Екологічна етика – 2 год.

 

Семінар 8. Екологічна етика та географія

1.Розширення сфери етичного у зв‘язку з новим ставленням людини до природи в ХХ1 ст.

2.Поняття і предмет екологічної етики.

3. Принцип відповідальності та екологічний імператив

 

Завдання для самостійної роботи                                                                ( ___ год.)

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

1.      Розширення сфери етичного в контексті нового ставлення людини до природи в ХХI ст.

2.      Виникнення екологічної етики та біоетики

3.      Г.Йонас: принцип відповідальності як підґрунтя екологічної етики

4.      .Екологічний імператив в регулюванні взаємин людини та природи.

5.      Основні напрями та принципи екологічної етики

 

Контрольні запитання та завдання

1.      Чому виникла екологічна етика?

2.      Визначте предмет та проблематику екологічної етики.

3.      Охарактеризуйте основні напрями та принципи екологічної етики

4.      Розкрийте смисл принципу відповідальності як основи екоетики

 

Рекомендована література:

1.      Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

 http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

 2.      Єрмоленко А. Практична філософія природи К.М. Маєр-Абіха // Маєр-Абіх К.М. Повстання на захист природи. Від довкілля до спільно світу. – К.: Лібра, 2004. – С. 170-181.

3.      Єрмоленко А. М. Екологічна етика: проблема обґрунтування / А. М. Єрмоленко // Практична філософія. 2003. – № 3. – С.133-148.

 1. Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації // Г. Йонас; [Пер. з нім. А. Єрмоленко, В. Єрмоленко]. – К.: Лібра, 2001. – 400 с

 5.      Кисельов М.М. Біологічна етика в системі практичної філософії

Режим доступу;

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

 

6.      Кулініченко В.Л.. Філософсько-світоглядні засади біоетики // Практична філософія. - 2001. - №3.

Режим доступу;

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

7.      Поттер В.Р. Биоэтика. Мост в будущее. К.: 2002. -  215 с.

8.      Прикладно етика / Наук. ред.. В.І.Панченко -  К.: 2012. - 392 с.– Розділ 4. Екологічна етика

http://pidruchniki.ws/16201015/etika_ta_estetika/prikladna_etika_-_abolina_tg

9.      Сидоренко Л.І. Аксіологічні аспекти в сучасній екології// Практична філософія. - 2007. - №3. - С.22-28.

10.  Сидоренко Л.І. Проблема тілесності: філософсько-етичні виміри // Філософські проблеми гуманітарних наук: Альманах. – 2012. - № 21. – С.43-48.

 

ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

МОДУЛЬ 1

      1. Наука як предмет філософського осмислення

     2. Специфіка і основні аспекти філософського вивчення науки.

     3. Наука як система об‘єктивних знань про світ.

      4. Сучасна географія: соціокультурний та цивілізаційний виміри.

      5. Міждисциплінарні процеси в сучасній географії

6.      Взаємовплив культури та науки

7.      Культурний сенс сучасної географії

8.      Географічна культура та її аспекти

9.      Гуманітарні виміри сучасної географії

10.  Виникнення та предмет філософії науки

11.  Предметна визначеність сучасної філософії  науки.

12.  Погляди на питання про виникнення філософії науки.

13.  Еволюція предмету філософії науки.

14.  Проблемна сфера філософії науки на поч. ХХI ст.

15.  Предмет філософії географії.

16.   Особливості філософії географії та їх детермінованість комплексністю об'єкта географічного дослідження.

17.  Проблематика філософії географії в 90-ті роки ХХ ст. - на початку  ХХІ ст.

18.  Глобальні проблеми в предметі сучасної географії

19.  Гуманітарні виміри предмпету географії

20.  Генеза науки в контексті філософії науки

21.  Антична наука як передумова виникнення науки Нового часу.

22.  Наука як сутнісне явище Нового часу.

23.  Цінності техногенної цивілізації і цінності науки.

24.  Особливості науки кінця ХХ - початку ХХI ст..

25.  Новітні технології як сфера фундаментальних досліджень в науці ХХI ст..

26.  Наука та освіта на початку ХХI ст..: можливість гуманітаризації

27.  Місце географії в культурному та цивілізаційному просторі ХХI ст..

 

МОДУЛЬ 2

1. Методологічна традиція емпіризму: Ф.Бекон

2. Відмінність методу Ф.Бекона від методу Аристотеля

3. Р.Декарт про метод наукового пізнання (за роботою "Міркування про метод").

4. Емпіризм у ХIУ та ХIХ ст./

5. Програма «першого позитізму»: О.Конт

6. Методологічна традиція трансценденталізму І.Канта

7. Методологічні ідеї Л.Вітгенштейна (по роботі «Логіко-філософський трактат»)

8. Методологічна програма Віденського гуртка.

9.  Концепція критичного раціоналізму К.Поппера.

10.                    Методологія дослідницьких програм І.Лакатоса.

11.                    Т.Кун: парадигмальний розвиток науки.

12.                    Методологічна концепція релятивізму П.Фейєрабенда.

13.                     Структура науки як системи знань про світ.

14.                    Емпіричне та теоретичне в географічному дослідженні

15.                    Проблема теоретичного розвитку географії: між- та трансдисциплінарність. 

16.                    Структура і методи емпіричного та теоретичного дослідження.

17.                    Засади наукового знання.

18.                    Глобальні наукові революції і зміна типів наукової раціональності: від класичної до постнекласичної науки.

19.                    Методологічні концепції географії: концепція еволюціонізму.

20.                    Концепція редукціонізму в географічному дослідженні: можливості та обмеженість.

21.                    Цілісний підхід в сучасній географії: тоталогія.

22.                    Системна методологія в географічному пізнанні.

23.                    Хорологічний підхід в географії

24.                    Синергетичний підхід в сучасному географічному дослідженні

25.                    Світоглядні аспекти теоретичних проблем природознавства

26.                    Світоглядний вимір проблеми взаємин людини та біосфери

27.                    Проблема розвитку в сучасному природознавстві

28.                    Світоглядний вимір географічних знань

29.                    Поняття «географічна культура» та його світоглядний смисл

30.                    Гуманітарний вимір сучасної географії

31.                    Філософсько-методологічні засади сучасного пізнання біосфери.

32.                    Коеволюція людини і біосфери.

33.                    Етика науки: предмет та проблематика

34.                    Поняття персональної етики, морального вибору, моральної відповідальності вченого як основні поняття етики науки.

35.                    Потреба нового етосу науки в кінці ХХ – на поч.. ХХI ст.:роль моральних орієнтацій в постнекласичній науці.

36.                    Ціннісна орієнтація географічного пізнання: проблема людини в сучасній географії

37.                    Розширення сфери етичного в контексті нового ставлення людини до природи в ХХI ст.: виникнення екологічної етики

38.                    Екологічний імператив як світоглядна засада  ставлення людини до природи

39.                    Основні напрями та принципи екологічної етики

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1.     Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008.223 с.

2.     Вернадский В.И.  Научная мысль как планетное явление . - [Электронный ресурс]. –  http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/thought.html

3.      Лекторский В.А. Философия, общество знания и перспективы человека //  Вопросы философии. – 2010. - № 8 :  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=52 

4.      Мамчур Е.А. Фундаментальная наука и современные технологии // Вопросы философии. – 2011. - № 3. Електронний ресурс.             http://vphil.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

5.      Найдыш В.М. Концепции современного естествознания. - М.: 2007. –

6.      Юдин Б.Г. Наука в обществе знаний // Вопросы философии. – 2010. - №    Електронний ресурс. 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=52

7.      Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. С-Пб. – 1997 – Т. 4.

8.    Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М.: ГАРДАРИКИ, 2006. – С.103-104..

9.      Сидоренко Л.І. Сучасна екологія: наукові, етичні та філософські ракурси. – К.: 2002.

10.  .Сидоренко Л.І. Аксіологія постнекласичної науки // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / відп. ред. А.Є.Конверський, Л.О.Шашкова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011 – 304 с. – [16] окр. с. іл.    ЛІ: С.204-222.

11.  Современніе философские проблемы математических, естественніх и технических наук. Учебн-методич пособие. Архангельск,  Изд-во АГТУ, 2007. Див: розділ 3.4. Философские проблемы географии. С.41-49.

 narfu.ru/university/library/books/0095.pdf

 12.  Тютюник Ю.Г. Философия географии.

 journal-labirint.com/wp-content/uploads/2012/03/tutunnik.pdf

 13.  Хайдеггер М. Время картины мира / М. Хайдеггер // Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления: [Пер. с нем.] – М.: Республика, 1993. – С.41-62.

14.  Юдин Б.Г. Этика науки: 30 лет спустя // Человек. - 2002.- №3. - С.83 - 87.

 

Додаткова:

1.    Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. - М.:Издательство ЛКИ, 2007. - 232 с.

2.    Гусейнов А.А. Мораль как предел рациональности // Вопросы философии. – 2012. - № 5. – С.5-17.

3.    Добронравова И. С. Философия науки как практическая философия/ И. С. Добронравова // Практична філософія. – 2009 № 1. - С.43 -54.

4.    Закон України. Основи законодавства України про охорону здоров’я // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 4 :  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

 5.    Казютинский В.В. Близок ли «Век Науки» к завершению? // Вопросы философии. – 2013. - № 3. – С.

Електронний ресурс Режим доступу

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=719&Itemid=52

6.    Лебедев С.А. Уровни научного знания // Вопросы философии. – 2010. - № 1. – С.62-75. Електронний ресурс. http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=52

 7.    Сидоренко Л.І. Гуманістичний вимір сучасного природознавства//Філософські проблеми гуманітарних наук. - 2005.- С.124- 128.

8.    Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической революции. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ОАО»Люкс», 2004. – 349, [3] c. – (Philosophy).

9.    Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. На пути к либеральной евгенике? / Пер. с нем.  – М.: Издательство «Весь Мир», 2002. – 144 с.

10.  Швейцер А. Благоговение перед жизнью / [Сб работ] : Пер. с нем. Сост. и послесл., с.522-545, А.А.Гусейнова; Общ. ред. А.А.Гусейнова, М.Г.Селезнева. – М.: Прогресс, 1992. – 572 с. 

11.  Этос науки / РАН. Ин-т философии; Ин-т истории естествознания и техники. Отв. ред.. Л. П. Киященко и Е. З. Мирская. – М.: Akademia, 2008. 544 c. (Коллективная монография: философия и социология науки).

12.  Curry, Patric. On Ecological Ethics: A Critical Introduction [Електронний ресурс] / Patric Curry //The Campaing for Political Ecology. – 2008.P.1-23.-

 http://eco.gn.apc.org/pubs/ethics_curry.html

 12.Sahtouris, Ellisabet. Earthdance: Living Systems in Evolution [Електронний ресурс]. P.1-11.   http://www.ratical.org/LifeWeb/Erthdnce/chapter18.html

13.Singh, Pravin. Science Education and Scientific Attitudes. State of the World. A Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Sosiety [Електронний ресурс] / Pravin Singh – W.W.NORTON & COMPANY, NEW YORK – LONDON, 2003 – 230 p. --    http://www.directions.usp.ac.fj/collect/direct/index/assoc/D769861.dir/doc.pdf

14.Sitko S.P. Physics of  Alive - the New Trend of Fundamental Natural Sienses// Physics of Alive. - 2000. - Vol.8, № 2. - P.5-13.

 

 

Питання на залік

 1.     Наука як предмет філософського осмислення

 2.   Специфіка і основні аспекти філософського вивчення науки.

 3.   Наука як система об‘єктивних знань про світ.

 4.   Сучасна географія: соціокультурний та цивілізаційний виміри.

 5.   Міждисциплінарні процеси в сучасній географії

 6.   Взаємовплив культури та науки

 7.       Культурний сенс сучасної географії

 8.       Географічна культура та її аспекти

 9.       Гуманітарні виміри сучасної географії

 10.       Виникнення та предмет філософії науки

 11.       Проблемна сфера філософії науки на поч. ХХI ст.

 12.       Предмет філософії географії.

 13.       Проблематика філософії географії в 90-ті роки ХХ ст. - на початку  ХХІ ст.

 14.       Глобальні проблеми в предметі сучасної географії

 15.       Гуманітарні виміри предмпету географії

 16.    Генеза науки в контексті філософії науки

 17.   Антична наука як передумова виникнення науки Нового часу.

 18.   Наука як сутнісне явище Нового часу.

 19.   Цінності техногенної цивілізації і цінності науки.

 20.   Особливості науки кінця ХХ - початку ХХI ст..

 21.   Місце географії в культурному та цивілізаційному просторі ХХI ст..

 22.      Методологічна традиція емпіризму: Ф.Бекон

 23.      Р.Декарт про метод наукового пізнання (за роботою "Міркування про метод").

 24.      Програма «першого позитізму»: О.Конт

 25.      Методологічна традиція трансценденталізму І.Канта

 26.      Методологічні ідеї Л.Вітгенштейна (по роботі «Логіко-філософський трактат»)

 27.     Концепція критичного раціоналізму К.Поппера.

 28.     Методологія дослідницьких програм І.Лакатоса.

 29.    Т.Кун: парадигмальний розвиток науки.

 30.     Методологічна концепція релятивізму П.Фейєрабенда.

 31.    Структура науки як системи знань про світ.

 32.    Емпіричне та теоретичне в географічному дослідженні

 33.      Проблема теоретичного розвитку географії: між- та трансдисциплінарність. 

 34.     Структура і методи емпіричного та теоретичного дослідження.

 35.  Засади наукового знання.

 36.   Глобальні наукові революції і зміна типів наукової раціональності: від класичної до постнекласичної науки.

 37.  Методологічні концепції географії: концепція еволюціонізму.

 38.    Концепція редукціонізму в географічному дослідженні: можливості та обмеженість.

 39.    Цілісний підхід в сучасній географії: тоталогія.

 40.   Системна методологія в географічному пізнанні.

 41.   Хорологічний підхід в географії

 42.    Синергетичний підхід в сучасному географічному дослідженні

 43.    Світоглядний вимір географічних знань

 44.    Поняття «географічна культура» та його світоглядний смисл

 45.     Гуманітарний вимір сучасної географії

 46.     Філософсько-методологічні засади сучасного пізнання біосфери.

 47.      Етика науки: предмет та проблематика

 48.     Поняття персональної етики, морального вибору, моральної відповідальності вченого як основні поняття етики науки.

 49.      Потреба нового етосу науки в кінці ХХ – на поч.. ХХI ст.:роль моральних орієнтацій в постнекласичній науці.

 50.  Основні напрями та принципи екологічної етики [1] Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри (циклової комісії – для коледжів), науково-методичної комісії факультету/інституту (раді навчального закладу - коледжу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою науково-методичної комісії факультету/інституту (головою ради) і затверджується заступником декана/директора інституту з навчальної роботи (заступником директора коледжу).

[2] У випадку читання дисципліни, яка не є профільною для факультету чи інституту обов’язковим є погодження з науково-методичною комісією профільного факультету. У випадку економічних та юридичних наук погодження із предметною комісією з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету.

[3] Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри (циклової комісії – для коледжів), науково-методичної комісії факультету/інституту (раді навчального закладу - коледжу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою науково-методичної комісії факультету/інституту (головою ради) і затверджується заступником декана/директора інституту з навчальної роботи (заступником директора коледжу).

[4] У випадку читання дисципліни, яка не є профільною для факультету чи інституту обов’язковим є погодження з науково-методичною комісією профільного факультету. У випадку економічних та юридичних наук погодження із предметною комісією з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету.

[5] кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.).

[6] Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і більше семестри» від 29 вересня 2010 року

[7] Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану.