КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Філософський факультет

кафедра філософії та методології науки

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

  Заступник декана філософського 

факультету  з навчальної роботи

                                                                             _________________ Комаха Л.Г.

                                               «____»____________2016 року

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

ФІЛОСОФІЯ

 

 

 

напрям підготовки  6.040103 – БІОЛОГІЯ

спеціальність 6.040106 – БІОЛОГІЯ

 

 

 

КИЇВ – 2016

 

Робоча програма «Філософія»

для студентів напряму підготовки 03.00.16 – біологія,

спеціальність: 6.040106 – біологія

«____» ______________ 2016 року –       с.

Розробник: Павлов Юрій Валерійович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та методології науки філософського факультету.

 

Робоча програма дисципліни «Філософія» затверджена на засіданні кафедри філософії та методології науки філософського факультету.

Протокол № .....від “.....”__________   2016 року

Завідувач кафедри філософії та методології науки

  _____________________            (Добронравова І.С.)

                        (підпис)                            

«_____» ___________________ 2016 року

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету 

Протокол від «____» _____________ 2016 року  №___

Голова науково-методичної комісії ____________________      (Маслікова І.І.)

(підпис)                  

«_____» _________________ 2016 року

 

 

© Павлов Ю.В., 2016 рік

 

 

 

 

 

ВСТУП

   Навчальна дисципліна «Філософія» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки» з напряму підготовки біологія -6.040103, спеціальність – 6.040103 – біологія.

Дана дисципліна викладається у ІІ-му семестрі на 3-му курсі Інституту високих технологій в обсязі – 108 год. (3 кредити ECTS ) зокрема: лекції – 16 год., семінарські заняття –16 год., самостійна робота студентів – 66 год. У курсі передбачено 2-а змістових модулі, 1 виступ-презентація та 2 модульні контрольні  роботи. Завершується дисципліна – іспитом.

 

Мета навчальної дисципліни

           Викладання курсу філософії має на меті ознайомити студентів з багатим пластом філософських знань, історією виникнення та розвитку філософії, її ведучими течіями і основними проблемами, котрі завжди мали і мають світоглядну спрямованість, а також сприяти формуванню і розвитку у студентів теоретичного мислення, здатності творчо розглядати явища і процеси навколишньої дійсності, володіння методологією пізнання та практичної діяльності.

           Завдання дисципліни – навчити студентів самостійно орієнтуватись в палітрі філософських напрямків, течій і шкіл; сформувати вміння співвідносити філософські, світоглядні ідеї та теорії з практикою суспільного життя, діяльністю класів та соціальних груп, політичних партій, етнічних об’єднань тощо; створити належну теоретичну основу для вільного світоглядного самовизначення  кожного юнака і дівчини.

           Викладання філософії дає можливість прилучити студентів до світоглядної та методологічної культури, накопиченої людством за всю історію свого існування, показати цілісний, інтегративний характер знань про навколишній світ, підкреслити принципову важливість для кожної людини її вільного світоглядного самовизначення, вибору активної життєвої позиції, творіння добра шляхом зміцнення власною діяльністю держави та суспільства.  Філософія для майбутніх біологів – це світоглядна і водночас методологічна основа, на базі якої відбувається засвоєння гуманітарних, загальноосвітніх, фундаментальних та прикладних дисциплін. Значною мірою саме завдяки їй стає можливий вихід свідомості студентів за межі вузькопрофесійної підготовки, орієнтація на загальнолюдські цінності.

          Предмет навчальної дисципліни – включає дослідження граничних засад, найбільш загальних і глибоких ідей і принципів, котрі людина повинна використати в своєму житті та діяльності, в розумінні дійсності та ставлення до неї.

          Вимоги до знань та вмінь Навчальний курс філософії передбачає засвоєння студентами слідуючих блоків знань:

·        історія формування і розвитку філософії, її основні проблеми, напрямки та школи;

·        плюралізм філософського знання, основні шляхи (способи) філософствування;

·        філософські методи та категорійний апарат;

·        основні філософські проблеми (буття, матерія, свідомість, людина, суспільство, природа,  практика, пізнання, цінності тощо) та специфіка їх трактування в різних філософських школах;

·        призначення філософії, її роль в суспільстві, основні функції та шляхи їх реалізації.

Як результат вивчення дисципліни, студенти мають

знати:

- специфіку методології пізнавального і ціннісного освоєння людиною дійсності;

- змістовне поле, основні етапи розвитку і проблематику філософії;

- понятійний апарат філософського знання;

- місце і роль філософії в суспільстві, її основні функції та задачі.

вміти:

- оперувати понятійним апаратом філософії;

- порівнювати світоглядні парадигми, ідеологічні і релігійні конструкції, концепції,

виділяти їх сильні і слабкі сторони;

- застосовувати отримані знання при аналізі і оцінці суспільних процесів, діяльності соціальних суб'єктів;

- обґрунтовувати і відстоювати власну світоглядну і життєву позиції;

- самостійно опрацьовувати філософські тексти, здійснювати їх критичний аналіз.

     Місце дисципліни. Нормативна навчальна дисципліна «Філософія» є складовою циклу соціально-гуманітарної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як «Філософські проблеми сучасного природознавства», «Філософія та методологія науки», «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності».

     Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

       У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 – 4, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 5–8. Два семінарські заняття відведені для написання модульних контрольних робіт. У другому змістовному модулі заплановані виступи-презентації на запропоновані теми.

        Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів для складання іспиту обов’язковим є виконання двох модульних контрольних робіт.

          У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.

 

     При простому розрахунку отримаємо:

 

Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

іспит

Підсумкова оцінка

Мінімум

10

10

40

60

Максимум

30

30

40

100

 

     При цьому, кількість балів:

·    1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

·    35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

·    60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

·    65-74  відповідає оцінці «задовільно»;

·    75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

·    85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);      

·    90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

 

Шкала відповідності (за умови іспиту)

 

За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

не задовільно

1 – 34

 

 

 

ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

Змістовий модуль 1

Філософська пропедевтика. Витоки європейської філософії: античність, середньовічна медієвістика та новочасова філософія

 

ТЕМА 1. Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини.

ТЕМА 2. Антична філософія.

ТЕМА 3. Філософія європейського Середньовіччя.

ТЕМА 4. Філософія Нового Часу.

 

Змістовний модуль 2

Західноєвропейська філософія XVIII – середини ХІХ сторіччя. Напрями пізнання сучасної філософії

ТЕМА 5. Німецька класична філософія.

ТЕМА 6. Некласична європейська філософія.

ТЕМА 7. Варіативність напрямів сучасної філософії. Постнекласичний дискурс в філософії та науці.

ТЕМА 8. Філософська думка в Україні.

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

лекції

семінари

С/Р

 

Змістовий модуль 1.  

Філософська пропедевтика. Витоки європейської філософії:    античність, середньовічна медієвістика та новочасова філософія

1

Тема 1.  Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини.

2

2

2

2

Тема 2.  Антична філософія.

2

2

2

3

Тема 3. Філософія європейського Середньовіччя.

2

2

3

4

Тема 4. Філософія Нового часу. 

2

2

3

 

Модульна контрольна робота 1

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. 

Західноєвропейська філософія XVIII – середини ХІХ сторіччя. Напрями пізнання сучасної філософії

5

Тема 5.  Німецька класична філософія.

 

2

2

3

6

Тема 6. Некласична європейська філософія.

2

2

3

7

Тема7.  Варіативність напрямів сучасної філософії. Постмодерний дискурс в філософії та науці.

3

2

3

8

Тема 8.  Філософська думка в Україні.

1

2

3

 

Підсумкова  модульна  контрольна  робота

 

 

 

 

ВСЬОГО

16

16

22

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг 85 год., в тому числі:

Лекцій  16 год.

Семінари  16  год.

Самостійна робота 66 год.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Філософська пропедевтика. Витоки європейської філософії:    античність, середньовічна медієвістика та новочасова філософія 

Тема 1. Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини.

(2 год.)

"Реальна" філософія і "вічні" питання людського життя. Місце філософії в культурі людства. Структура та основні характеристики філософського знання. Предмет філософії, її основні питання. Природа філософських проблем. Функції та методи філософії. Поняття “способу філософствування”. Проблема множинності філософських культур. Принципи класифікації філософських напрямків. Філософія як світогляд. Основні рівні світогляду - світовідчуття і світосприйняття. Історичні типи світогляду: художньо-образний, міфологічний, релігійний, філософський. Філософія і наука.

 

Семінар 1. Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини

 

План

 

1. Специфіка філософії як знання і світогляду. Місце і роль філософії в житті суспільства і людини.

2. Сутність і структура світогляду.

3. Міфологія, релігія і наука як основні історичні типи світогляду.

 

 

Література

 

Основна

 

1.  Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – С. 7-36. 

2. Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – С. 18-36.

3. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 8-24.

4. Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 9-35.

5. Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. –  С. 11-22.

 

Додаткова

 

·          Глядков В.А. Философское сознание / В.А. Глядков; Рос. акад. наук. Каф. философии. – М.: Б.и., 1998. 

·          Келигов М. Ю. Философы о философии. – Ростов н/Дону: Свет, 1995.

·          Мамардашвили М.К. Введение в философию // Мамардашвили М.К. Необходимость себя. Введение в философию: доклады, статьи, философские заметки / Ю.П. Сенокосов (сост., общ. ред.). – М.: Лабиринт, 1996.

·          Рассел Б. Проблемы философии. Пер. с англ. / Общ. ред., послесл. и примеч. А. Ф. Грязнова. – М.: Республика, 2000.

·          Яковенко Б. В. Что такое философия // Мощь философии –СПб.:Наука, 2000.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1.     Сутність і основні функції світогляду.

2.     Міфологічний і релігійний світогляди.

3.     Специфіка філософського освоєння дійсності.

4.     Основні закони діалектики.

5.     Структура філософії.

 

Опрацювання першоджерел

 

v  Виндельбанд В. Что такое философия // Виндельбанд В. Избранное: Дух и

история / Пер. с нем. – М.: Юристъ, 1995.

v  Маритен Ж. Философ в мире. – М.: Высшая школа, 1994.

v  Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? – М.: Наука, 1991. – С. 51-192. 

v  Рассел Б. Что такое философия? // Бертран Рассел. Искусство мыслить / Общ. ред., сост. и предисл. О.А. Назаровой; [Пер. с англ. Козловой Е.Н. и др.]. – М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999.

v  Хайдеггер М. Что такое философия? // Вопросы философии. – 1993.

Тема 2. Антична філософія (2 год.)

Антична філософія: досократичний, класичний та елліністично-римський етапи. Піфагорійський союз. Натурфілософія «фісіологів» та «метафізиків». Онтологія  - поняття ідея за Платоном та теорія пізнання як пригадування. Діалог як стиль написання текстів. Платонова академія – перша навчальна інституція. Аристотель та його «Метафізика». Антична софістика та античний гносеологічний ідеал.

Основні школи елліністично-римського періоду: стоїки, скептики, епікурейці, неоплатоніки. «Сім вільних мистецтв».

 

Семінар 2. Антична філософія

 

План

 

1.     Передумови виникнення і специфіка функціонування античної філософії. Основні школи досократичного етапу античності.

2.     Філософські погляди Сократа.

3.     Філософська теорія Платона.

4.     Філософська система Аристотеля.

 

Література

 

Основна

 

1.  Асмус В.Ф. Античная философия: – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2001. – С. 7-14, 68-124.

2.  Історія філософії: Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2006. – C. 78-178.

3. Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – С. 59-76.

4. Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 29-39.

5.  Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: Учеб. пособие для вузов.  – М.: Высшая школа, 1991. – С. 74-92.

 

Додаткова

 

·          Адо П. Что такое античная философия / Перевод с французского В. П. Гайдамака. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 1999.

·          Васильева Т. В. Путь к Платону. Любовь к мудрости или мудрость любви. – М.: Логос, 1999.

·          Гомперц Т. Греческие мыслители. – СПб: Алетейя, 1999.

·          Мамардашвили М. Лекции по античной философии. — М.: Аграф, 2002.

·          Пролеев С.В. История античной философии. –М.: Реал-бук; К.: Ваклер, 2001.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1.     Загальна характеристика античної філософії.

2.     Античне розуміння діалектики.

3.     Сутність полеміки Сократа з софістами.

4.     Основні ідеї філософського вчення Платона.

5.     Система категорій Арістотеля.

 

Опрацювання першоджерел

 

v  Аврелій Марк. Наодинці з собою. – Сімферополь: Реноме. 1998.

v  Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. і передм. О. Кислюка. – К.: Основи, 2003. – С. 15-98.

v  Платон. Держава / Пер. з давньогр. Д. Коваль. – К.: Основи, 2000. – С.7-106.

Цицерон. Об обязанностях. – М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1998.    

 

Тема 3. Філософія європейського Середньовіччя  (2 год.)

Виникнення середньовічної філософії як зміна світоглядної орієнтації суспільства. Філософське обґрунтування християнства. Платонізм та неоплатонізм як античне підґрунтя середньовічної філософії. Періодизація середньовічної філософії - патристика і схоластика. Філософські ідеї Августина Аврелія. Буття і проблема волі. Теодицея. Відкриття “герменевтичного кола”. Ідея удосконалення людини. Теорія всесвітньо-історичного розвитку. Проблема універсалій як фундаментальна філософська проблема Середньовіччя. Систематика середньовічної філософії у вченні Хоми Аквінського. Вчення про Бога і світ, про людину, її душу, істину і можливості її пізнання. Проблема доказів буття Бога. Розум і свобода волі.

 

 Семінар 3. Філософія європейського Середньовіччя

 

План

 

1.     Становлення середньовічної філософії, її релігійний характер.

2.     Патристичний етап Середньовіччя. Творчість Августина Аврелія.

3.     Схоластика як завершальний етап Середньовіччя. Філософія Фоми Аквінського.

 

Література

 

Основна

 

1. Алєксандрова О. В. Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – С. 16-81, 94-142.

2.  Колпстон Ф. История средневековой философии / Пер. с англ. И. Борисовой: Послесл. М. Гарнцева. – М.: Энигма, 1997. – С.72-103, 210-238, 253-333.

3. Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001. – С. 79-117, 198-258.

4. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 46-61.

5.Філософія: Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко

та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 39-46.

 

Додаткова

 

·          Зеньковский В. В. Основы христианской философии. – М.: Канон, 1996.

·          Савельева М. Ю. Вера как способ познания действительности: постановка  проблемы // Філософська і соціологічна думка. – 1994. – № 3, 4.

·          Стангене Д. Проблема соотношения разума и веры в средневековой философии // Вопросы философии. – 1999. – № 7.

·          Суини М. Лекции по средневековой философии / А. К. Лявданский

пер. с англ.). — М.: Греко-латинский кабинет Ю.А.Шичалина, 2001.

·          Штекль А. История средневековой философии. – Репр. изд. – СПб.: Алетейя,

1996.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1.  Загальна характеристика середньовічної філософії.

2.  Патристичний етап Середньовіччя.

3. Августин Аврелій і Фома Аквінський – найвидатніші філософи Середніх віків.

4.     Особливості середньовічної схоластики.

5.     Природничонаукові орієнтири філософії епохи Відродження.

 

Опрацювання першоджерел

 

v  Августин А. Сповідь / Пер. з латини Ю. Мушака. – К.: Основи, 1996. – С.3-102.

v  Боецій. Розрада від філософії / Пер. з лат. А. Содомора;  Передм. В.  Кондзьолки. – К.: Основи, 2002. – С. 45-137.

v  Мак’явеллі Н. Флорентійські хроніки; Державець. / Пер. з іт. А. Перепадя. – К.: Основи, 1998. – С. 393-463.

v  Роттердамський Е. Похвала Глупоті. Домашні бесіди / Перекл. з латини В. Литвинова, Й. Кобова. – К.: Основи, 1993. – С. 13-106.

v  Фома Аквинский. Доказательства бытия бога в «Сумме против язычников» и «Сумме теологии». – М.: ИФ РАН, 2000. – С. 33-77.

 

Тема 4. Філософія Нового часу (2 год.)

    Філософія Нового часу та поява критеріїв науковості. Пошук універсального методу пізнання. Раціоналізм та емпіризм. «Метафізичні розмисли» Р. Декарта та поява суб’єкта пізнання. Чуттєве пізнання Ф. Бекона та Дж. Локка. Поняття «ідея» та «метод» пізнання. Індукція та дедукція. Передумови виникнення німецької класичної філософії. Монізм та плюралізм. Філософія Б. Спінози та  Г. Ляйбніца.

 

Семінар 4.  Філософія Нового часу

 

План

 

          1.  Натуралістичний і механістичний характер філософії Нового часу.

          2. Емпіризм в новоєвропейській філософії. Основні ідеї вчень Ф. Бекона, Т. Гобса, Дж. Локка.

          3.  Раціоналізм в новоєвропейській філософії. Основні ідеї вчень Р. Декарта, Б. Спінози, Г. Лейбніца.

    

 

Література

 

Основна

 

1. Гусєв В. І. Західна філософія Нового часу. XVIIXVIII ст.: Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2000. – С. 13-60, 123-182.

2. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII века: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1974. – С. 11-270.

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – С. 115-138.

4. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 61-76.

5. Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 87-116.

 

Додаткова

 

·     Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. – М.: Мысль, 2000.

·     Библер В. С. Век Просвещения и критика способности суждения. – М.: РФО, 1997

·     Мамардашвили М. К. Картезианские размышления. – М.: Прогресс, 1993.

·     Огурцов А. П. Философия науки эпохи Просвещения. – М.: ИФ РАН, 1993.

·     Федоров А. Спиноза: жизнь мудреца. Ростов н/Д: Феникс, 2000.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1. Загальна характеристика філософії Нового часу.

2. Емпірична традиція новоєвропейської філософії.

3. Раціоналістична традиція новоєвропейської філософії.

4. Вчення про субстанцію Б. Спінози.

5. Просвітницький ідеал людини.

 

Опрацювання першоджерел

 

v  Бекон Ф. Новый Органон // Бекон Ф. Сочинения: В 2-х т. – Т.2. –  М.: Мысль, 1972. – С. 7-82.

v  Гобсс Т. Левиафан // Гобсс Т. Избр.произв: В 2 т. Т. 2. – М.: Мысль, 1965. – С. 192-378.

v  Декарт Р. Метафізичні розмисли / Перек. з фр. З. Борисюк та О. Жуковського.  – К.: Юніверс, 2000. – С. 21-71.

v  Лейбниц Г. Монадология // Лейбниц Г. Сочинения: В 4 т. – Т.1. – М.: Мысль, 1982. – С.  413-429. 

v  Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Сочинения: В 2-х томах. – Т. 2. – СПб.: Наука, 1999. – С. 251-478. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

Західноєвропейська філософія XVIII – середини ХІХ сторіччя. Напрями пізнання сучасної філософії

Тема 5. Німецька класична філософія (2 год.)

Особливості і соціально-культурні передумови німецької класичної філософії. Творчість І. Канта. “Критика чистого розуму” І.Канта. Структура і рівні пізнання. Явище і “річ у собі”. Практичний розум і категоричний імператив. Автономність “Я” як вихідний пункт філософії І. Фіхте. “Практичне” і “теоретичне” науковчення. Система теоретичної філософії Шеллінга. Природничі науки і натурфілософія. Тотожність мислення і буття. Естетичний ідеалізм Ф. Шеллінга. Основні принципи філософської системи Г. Гегеля. Філософія як самосвідомість абсолютної ідеї. Етапи саморозвитку ідеї. Ідея прогресу. Дух епохи і світова історія. Діалектика свободи та історичної необхідності. Антропологізм Л. Фейєрбаха. Людина як єдиний предмет філософії. Критика релігії. Філософія майбутнього як “вічна” релігія.

Семінар 5. Німецька класична філософія

 

План

 

1. Загальна характеристика німецької класичної філософії.

          2. Філософська теорія І. Канта.    

          3. Філософська система Г. Гегеля. Теорія діалектики.

          5. Антропологічний матеріалізм Л. Фейербаха.

 

Література

 

Основна

 

1. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – С. 93-107. 

2. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – С. 333-353, 387-407.

3. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия: Учеб. / В.Н. Кузнецов. –2 изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2003. – С. 9-68, 215-295, 306-357.

4. Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 53-176, 313-371, 515-539.

5. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003.C. 141-160.

 

Додаткова

 

·                   Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. – М: Мысль, 1986.

·                   Гулыга А. В. Философские биографии: (Кант, Гегель, Шеллинг). 3-е изд., испр. – М.: Соратник, 1994.

·                   Овсянников М. Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1971.

·                   Суслова Л.А. Философия Иммануила Канта. – М.: Просвещение, 1991.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1. Німецька класична філософія як вершина філософського раціоналізму.

2. Особливості гносеології І. Канта.

3. Філософські концепції І. Фіхте і Ф. Шеллінга.

4. Діалектика  Г. Гегеля.

5. Антропологізм філософського вчення Л.Фейербаха.

 

Опрацювання першоджерел

 

v  Гегель Г. Кто мыслит абстрактно? // Гегель Г. Работы разных лет. В 2-х томах.  – Т.1. – М.: Мысль, 1970.

v Гегель Г. Наука логики. В 3 томах. – Т.1. – М.: Мысль, 1970. – С. 95-138.

v  Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука / Переклад з нім., вступ. ст., комент. і примітки В.Терлецького. –  К.: ППС-2002, 2005.

v  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии: С приложением: К.Маркс "Тезисы о Фейербахе". – М.: Политиздат, 1981.

v  Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Фейербах Л.  Избр. философ. произв. В 3 т. – Т.1. – М.: Госполитиздат, 1955. – С. 134-204.

 

Тема 6. Некласична європейська філософія (2 год.)

 

 Емпірична метафізика А. Шопенгауера. Світ як сукупність явищ. Сенс індивідуального існування у філософії С. К”єркегора. Критика традицій  раціоналізму. Екзистенціальні аспекти повсякденного життєвого розуму. Періодизація творчості Ф. Ніцше, його основні теми. “Життя”, “воля до влади”, ідея “надлюдини”, “імморалізм”, нігілізм, “вічне повернення”. Радикальна переоцінка цінностей. Поняття «життя» в ірраціоналістичній картині світу. Життя як метафізичний космічний процес (А. Бергсон). Культурно-історична інтерпретація «життя» (В.Дільтей, Г.Зіммель, О.Шпенглер). Екзистенціальна філософія та її різновиди. Проблеми і попередники філософії екзистенціалізму. Дійсність людського буття. Ідеї екзистенціалізму у творчості М. Хайдеггера. Екзистенціальні проблеми у творчій спадщині А. Камю, Ж.-П. Сартра. Релігійний екзистенціалізм К. Ясперса. Людське буття як “ризик волі”. Фрейдизм і неофрейдизм як філософсько-антропологічна доктрина. Теорія особистості З. Фрейда. Несвідоме і його роль у культурі. Ідеї “аналітичної психології” К.Г. Юнга. Архетипи несвідомого. Антропологічна концепція Е. Фромма: синтез марксизму і психоаналізу. Загальна характеристика філософських вчень позитивізму. Критика спекулятивної метафізики у філософії позитивізму і неопозитивізму. Позитивістські ідеї в спадщині О. Конта, Г. Спенсера, Дж. Ст. Милля. Принцип “найменшої витрати сил” і кумулятивна модель розвитку наукового знання в теорії Р. Авенаріуса та Э. Маха. Релігійний напрям (неотомізм, персоналізм).

 

 

Семінар 6. Некласична європейська філософія

 

План

 

1. Класична і некласична парадигми в філософії, їх порівняльна характеристика.

2. Сцієнтична модель філософування: позитивізм і неопозитивізм.

3.Антропологічний напрям («філософія життя», фрейдизм, екзистенціалізм).

4. Релігійний напрям (неотомізм, персоналізм).

 

Література

 

Основна

 

1. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – С. 116-128. 

2. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – С. 537-568.

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – C. 163-204.

4. Філософія: Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 78-121.

5.  Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремінь, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – С. 232-271, 284-308, 342-355.

 

Додаткова

 

·     Автономова Н. С. Фрейд в Европе и в России: парадоксы «второго пришествия» // Вопросы философии. – 1999. –  № 3.  

·     История современной зарубежной философии: Компаративистский подход: Учебное пособие. – СПб: Лань, 1997. 

·     Руткевич А. М. Научный статус психоанализа // Философские науки. – 2000. – № 2.

·     Современная западная философия: Словарь / Сост. и отв. ред. В.С. Малахов, В.П. Филатов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТОН-Остожье, 1998.

·     Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями: Хрестоматія / Міжнародний фонд "Відродження" / С.Л. Удовік (ред.), В.В. Лях (упоряд.), В.С. Пазенок (упоряд.). –  К.: Ваклер, 1996.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1. Раціоналізм та ірраціоналізм як філософські парадигми.

2. Основні характеристики “філософії життя”.

3. Філософський контекст вчення З. Фрейда.

4. Екзистенційні пошуки Ж-П. Сартра і А. Камю.

5. Позитивістські варіанти розвитку філософії як “справжньої” науки.

 

Опрацювання першоджерел

 

v  Бергсон А. Творческая эволюция / Пер. с франц.  – М.: Канон-пресс, Кучково поле, 1998. – С. 33-193.

v  Кьеркегор С. Страх и трепет. – М.: Республика, 1993.  

v  Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Генеалогія моралі / Пер. з нім. А. Оношко. – Львів: Літопис, 2002. – С. 5-184.

v  Фрейд З. Введение в психоанализ // Психоаналитические этюды / Составление Д. И. Донского, В. Ф. Круглянского. Послесловие В. Т. Кондрашенко. – Минск.: ООО «Попурри», 1998. – С. 5-179. 

v  Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность / Общ. ред. А.А. Гусейнова и А. П. Скрипника. – М.: Республика, 1992. – С. 46-259.

 

Тема 7.  Варіативність напрямів сучасної філософії ХХ-ХІХ ст.

Посткласичний дискурс в філософії та науці  (2 год.)

 

Філософська антропологія М. Шелера, Г. Плеснера та А. Гелена. Феноменологія: критика психологізму, ідеал строгої наукової філософії, поняття «життєсвіт». Філософія мови (Л. Вітгенштайн) та логічний позитивізм (Віденське коло). Поняття «факт» та роль логічного пізнання у філософії та математиці. Прагматична філософія (В. Джеймс, Р.Рорті). Структуралізм та поняття тексту (Ж. Дерріда). «Археологія знання М. Фуко». Сучасний томізм та філософська антропологія.

 

 Семінар 7.  Варіативність напрямів сучасної філософії ХХ-ХІХ ст.

Посткласичний дискурс в філософії та науці  (2 год.)

 

1.     Антропологічний, онтологічний та лінгвістичний повороти в філософії.

2.     Філософська антропологія та підходи до вивчення людського буття.

3.     Філософія мови Л. Вітгенштайна. Прагматизм В. Джеймса.

4.     Позитивізм та логічний позитивізм.

5.     Структуралізм та постмодерний дискурс.

6.     Неосхоластика та сучасний томізм.

 

 

Література

 

Основна

 

1. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – С. 116-128. 

2. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – С. 537-568.

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – C. 163-204.

4. Філософія: Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 78-121.

5.  Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремінь, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – С. 232-271, 284-308, 342-355.

 

Додаткова

 

·     Автономова Н. С. Фрейд в Европе и в России: парадоксы «второго пришествия» // Вопросы философии. – 1999. –  № 3.  

·     История современной зарубежной философии: Компаративистский подход: Учебное пособие. – СПб: Лань, 1997. 

·     Руткевич А. М. Научный статус психоанализа // Философские науки. – 2000. – № 2.

·     Современная западная философия: Словарь / Сост. и отв. ред. В.С. Малахов, В.П. Филатов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТОН-Остожье, 1998.

·     Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями: Хрестоматія / Міжнародний фонд "Відродження" / С.Л. Удовік (ред.), В.В. Лях (упоряд.), В.С. Пазенок (упоряд.). –  К.: Ваклер, 1996.

 

Завдання для самостійної роботи

1.     Спробувати надати визначення філософії з огляду на різноманітність течії та напрямів ХХ ст.

2.     Сучасний розвиток марксизму: неомарксизм.

3.     Екзистенційна філософія та «філософія життя»: доцільність порівняння.

 

Тема 8. Філософська думка в Україні (2 год.)

 

Особливості становлення вітчизняної філософії. Зародження і формування філософської думки Київської Русі. Філософські пошуки професорів Києво-Могилянської академії. Розуміння реальності, екзистенціальність, кордоцентризм, оцінка Біблії та уявлення про "сродню працю" в філософії Г.Сковороди. Сутність концепції "філософії серця" П.Юркевича. Сучасна українська філософська думка.

 

         Семінар 8.  Філософська думка в Україні

 

План

 

1. Філософська думка Києворуської доби.

2. Становлення і функціонування професійної філософії у Києво-Могилянській академії.

3. Філософське вчення Г. Сковороди.

4. Філософія українського романтизму.

5. Українська філософія ХХ століття.

 

Література

 

Основна

 

1. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 1997.– С. 25-104, 203-250.

2. Історія української філософії: Підручник. – К.: Академвидав, 2008. – С. 72-127, 271-282, 548-577.

3. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – С. 323-458.

4. Історія філософії України. Навч. посібник / Упорядники М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, А. К. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994. – С. 22-68, 138-195.

5. Федів Ю. О., Мозгова Н. Г. Історія української філософії: Навчальний посібник. – К.: Україна, 2000. – С. 5-36, 111-137, 389-429.

 

Додаткова

 

·     Давньоруські любомудри / В. Горський, О. Вдовина, Ю. Завгородній, О. Киричок.  – К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2004.

·     Донцов Д. І. Де шукати наших історичних традицій; Дух нашої давнини. — К.: МАУП, 2005.

·     Захара І. С. Академічна філософія України (XVII - I полов. XVIII ст.) – Львів.: Видавництво Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2000.

·     Історія української філософії: Хрестоматія / М. В. Кашуба (упоряд.). – Львів.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004.

·     Табачковський В. Г. У пошуках невтраченого часу: Нариси про творчу спадщину українських філософів-шестидесятників / Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

·     Філософська думка в Україні: Бібліографічний словник / В.С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик та ін. – К.: Пульсари, 2002. 

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

 

1. Особливості становлення філософської думки у Київській Русі.

2. Г. Сковорода: “Світ ловив мене, але не спіймав”.

3. “Філософія серця” П. Юркевича.

4. Академічна філософія в Україні в ХІХ столітті.

5. Еволюція філософських поглядів П. Копніна.

 

Опрацювання першоджерел

 

v  Грушевський М. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV ст. – К.: Наукова думка, 1991.

v  Прокопович Ф.  Про риторичне мистецтво // Прокопович Ф. Філософські твори в 3-х т. –Т. 1. – К.: Либідь, 1979.

v  Сковорода Г.  Наркіс.  Разглягол о том:  узнай себя  // Сковорода Г.  Повне зібрання творів у  2-х т. – Т. 1. – К.: Наукова думка, 1973.

v  Україна: Філософський спадок століть. Хроніка 2000. 37-38. – К.: Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2000. – С. 147-169.

v  Юркевич П.Д. Вибране. / Переклад з російської В. П. Недашківського; упорядкування, передмова й примітки А. Г. Тихолаза. – К.: Абрис, 1993. – С. 73-114.  

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

 

Основні джерела

 

1.       Алєксандрова О. В. Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

2.       Асмус В.Ф. Античная философия: – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2001.

3.       Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003.

4.       Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 1997.

5.       Гусєв В. І. Західна філософія Нового часу. XVIIXVIII ст.: Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2000.

6.       Історія української філософії: Підручник. – К.: Академвидав, 2008.

7.       Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

8.       Історія філософії: Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2006.

9.       Історія філософії України. Навч. посібник / Упорядники М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, А. К. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994.

10.  Колпстон Ф. История средневековой философии / Пер. с англ. И. Борисовой: Послесл. М. Гарнцева. – М.: Энигма, 1997.

11.  Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001.

12.  Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия: Учеб. / В.Н. Кузнецов. –2 изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2003.

13.  Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

14.  Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII века: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1974. 

15.  Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003.

16.  Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006.

17.  Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006.

18.  Федів Ю. О., Мозгова Н. Г. Історія української філософії: Навчальний посібник. – К.: Україна, 2000.

19.  Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремінь, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005.

20.  Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006.

21.  Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: Учеб. пособие для вузов.  – М.: Высшая школа, 1991.

 

Додаткові джерела

 

1.       Андрущенко В.П., Губерський Л.В., Михальченко М.І. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник для вищих навч. закл..3-тє вид., випр. та доп. К.: Генеза, 2006.

2.       Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Генеза, 1996.

3.       Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003.

4.       Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій – К.: Либідь, 1997.

5.       Кохановский В.П. Философия и методология науки: Учебник для высших учебных заведений. – Ростов-н / Д.: Феникс, 1999.

6.       Лешкевич Т. Г. Философия науки: традиции и новации: Учебное пособие для вузов. М.: Издательство «ПРИОР», 2001.  

7.       Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006.

8.       Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006.

9.       Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006.

10.  Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник (Бичко І. В., Табачковський В. Г., Горак Г. І. та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1994.

11.  Філософія: Підручник / Бичко І. В., Бойченко І. В., Табачковський В. Г. та ін. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2002.

12.  Філософія: Підручник (Г. А. Заїченко,  В.М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін.; За ред. Г. А. Заїченка та ін. – К.: Вища школа, 1995.

13.  Філософський енциклопедичний словник / НАН України; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди / В.І. Шинкарук (голова редкол.). – К.: Абрис, 2002.

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 

1.       Специфіка філософії як знання і світогляду.

2.       Місце і роль філософії в житті суспільства і людини. Її основні функції.

3.       Структура філософського знання.

4.       Сутність і структура світогляду.

5.       Історичні типи світогляду.

6.       Проблема методу у філософії. Діалектика і метафізика.

7.       Основні закони та принципи діалектики.

8.       Основні історичні етапи розвитку філософії. Класична і некласична

     філософія.

9.       Загальна характеристика античної філософії.

10.  Основні школи і представники досократичної філософії.

11.  Натурфілософські погляди філософів мілетської школи.

12.  Вчення Геракліта Ефеського про першоначала.

13.  Вчення про буття у філософії елейської школи.

14.  Софістична школа античності.

15.  Діалектичний метод Сократа.

16.  Вчення про “ідеї” Платона та їх співвідношення з реальним світом.

17.  Платон: погляди на суспільство та державу.

18.  Система категорій Арiстотеля. Вчення про матерію і форму.

19.  Християнство як світоглядна основа середньовічної філософії.

20.  Основні етапи розвитку середньовічної філософії.

21.  Патристика (східний і західний варіанти). Вчення Августина Аврелія.

22.  Специфіка середньовічної схоластики.

23.  Проблема унiверсалiй в середньовiчнiй фiлософiї.

24.  Філософські погляди Фоми Аквінського.

25.  Натуралістичний і механістичний характер філософії Нового часу.

26.  Емпірична традиція новоєвропейської філософії.

27.  Індуктивний метод Ф.Бекона.

28.  Концепція “первинних” та “вторинних” якостей Д.Локка.

29.  Дуалiзм фiлософiї Р.Декарта.

30.  Раціоналістичне вчення про метод Р.Декарта, правила методу.

31.  Монізм у вченні про субстанцію Б.Спінози.

32.  Вчення про монади Г.Лейбніца.

33.  Загальна характеристика представників німецької класичної філософії.

34.  Основні проблеми німецької класичної філософії.

35.  Основні положення теорії пізнання І.Канта.

36.  Етичне вчення Канта. Категоричний імператив.

37.  Характеристика філософської системи Гегеля.

38.  Діалектичний метод Гегеля.

39.  Антропологічна філософія Л. Фейєрбаха.

40.  Криза класичної філософії в ХІХ ст. і становлення нових філософських

      шкіл.

41.  Поняття волі, ірраціоналізм та волюнтаризм філософії А.Шопенгауера.

42.  Філософсько-психологічна теорія З.Фрейда.

43.  Поняття "колективного несвідомого" та "архетипу" в концепції К.Юнга.

44.  Програма перетворення філософії в пізнавальну науку в позитивізмі.

45.  Основні етапи розвитку позитивізму.

46.  Проблеми та представники «першого» позитивізму.

47.  «Філософія життя» як напрям європейської філософії ХІХ ст.

48.  Головні ідеї творчості Ф.Ніцше.

49.  Інтуітивізм А.Бергсона.

50.  Загальна характеристика напрямків світової філософії ХХ ст.

51.  Поняття “екзистенція” в фiлософiї екзистенцiалiзму. Історія еволюції

      напряму.

52.  Основні ідеї філософської позиції екзистенціалізму.

53.  Проблема людини та її свободи у філософії Ж.П.Сартра.

54.  Релігійний напрям у некласичній філософії (неотомізм, персоналізм).

55.  Філософська думка Києворуської доби.

56.  Філософія у Києво-Могилянській академії. Основні представники та

      проблеми.

57.  Специфіка філософської освіти у Києво-Могилянській Академії.

58.  Філософські погляди Г.Сковороди.

59.  Теорії «сродної праці» та «трьох світів і двох натур» в творчості Г.

      Сковороди.

60.  Загальна характеристика поняття "онтологiя".

61.  Буття як предмет філософської онтології. Історична динаміка уявлень про

      буття.

62.  Концепції буття в історії европейської філософії.

63.  Поняття "матерiя". Спiввiдношення понять "матерiя" i "субстанцiя".

64.  Біологічний та філософський контексти розуміння матерії.

65.  Філософський зміст проблеми свідомості.

66.  Свiдомiсть та форми її iснування.

67.  Бiологiчнi та соціальні передумови виникникнення свiдомостi.

68.  Взаємозв'язок свiдомостi та пiдсвiдомостi.

69.  Свiдомiсть i самосвiдомiсть. Мислення й мова.

70.  Суспiльна та iндивiдуальна свiдомiсть: спiльне та вiдмiнне.