КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Філософський факультет

кафедра філософії та методології науки

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана філософського   факультету  з навчальної роботи

                                                                             ____________________ Комаха Л.Г.

                                               «____»____________2013 року

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

ФІЛОСОФІЯ

 

 

 

напрям підготовки  03.00.16 – ЕКОЛОГІЯ

спеціальність 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

 

 

 

КИЇВ – 2013

Робоча програма «Філософія»

для студентівнапряму підготовки03.00.16 – екологія,

спеціальність :

6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.

 «____» ______________ 2013 року -   с.

Розробник: Савинська Інна Володимирівна, кандидат філософських наук, асистент кафедри філософії та методології науки філософського факультету.

Робоча програма дисципліни «Філософія» затверджена на засіданні кафедри філософії та методології науки філософського факультету.

Протокол № .....від “.....”__________   2013 року

Завідувач кафедри філософії та методології науки

  _____________________            (Добронравова І.С.)

                        (підпис)                            

«_____» ___________________ 2013 року

 

Протокол № .....від “....” ________   2013 року

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету 

Протокол від «____» _____________ 2013 року №___

Голова науково-методичної комісії ____________________      (Кравчук А.А.)

(підпис)                  

«_____» _________________ 2013 року

 

©Савинська І.В., 2013 рік

 

 

 

ВСТУП

   Навчальна дисципліна «Філософські проблеми природознавства» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» з напряму підготовки біологія - 6.040103, спеціальність 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.

Дана дисципліна викладається у ІІ-му семестрі на 2-мукурсі біологічного факультетув обсязі – 85 год.(3 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 16 год., семінарські заняття – 32 год., самостійна робота – 10 год. У курсі передбачено 2-азмістових модулі, 1 виступ-презентація та 2 модульні контрольні  роботи. Завершується дисципліна – іспитом.

Мета дисципліни – ознайомити студентів зі специфікою філософського знання завдяки проблемному та історико-філософському підходам.

    Завдання:

-         вказати основні етапи розвитку філософського знання;

-         пояснити зв'язок теоретичного та практичного рівнів філософії;

-         розтлумачити  основний категоріально-поняттєвий апарат філософії;

-         проілюструвати традиційність філософського знання на прикладі історії філософії..

Структура курсу

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-         основні історичні етапи розвитку філософії;

-         філософські поняття та категорії;

-         теоретичний та практичний рівні філософського знання;

-         предметну сферу різних філософських дисциплін;

-         вплив розвитку біологічного знання на поступ філософії.

вміти:

-         аналізувати історико-філософський процес;

-         співставити різні філософські концепції;

-         працювати з філософськими першоджерелами, що рекомендуються до курсу;

-         застосовувати поняття філософії при дослідженні біофілософських питань;

-         пояснити точки перетину біології, екології та філософії.

     Місце дисципліни. Нормативна навчальна дисципліна «Філософія» є складовою циклу соціально-гуманітарної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як «Філософські проблеми сучасного природознавства», «Філософія та методологія науки», «Методологія та організація наукових досліджень».

     Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 4, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 5 - 8. Два семінарські заняття з тринадцяти відведені для написання модульних контрольних робіт. У другому змістовному модулі заплановані виступи-презентації на запропоновані теми.

 

Всього семінарів

ЗМ 1

ЗМ 2

Min. – балів

Max. - бали

Min. – бали

Max. – балів

Усна відповідь

6

18

5

15

Доповнення

3

6

3

5

Виступ-презентація     

___

___

5

10

Модульна контрольна робота 1

4

8

___

___

Модульна контрольна робота 2

___

___

4

8

 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 30 балів для складання іспиту обов’язковим є виконання двох модульних контрольних робіт.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.

     При простому розрахунку отримаємо:

 

Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

іспит

Підсумкова оцінка

Мінімум

13

17

30

60

Максимум

32

38

30

100

 

     При цьому, кількість балів:

·    1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

·    35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

·    60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

·    65-74  відповідає оцінці «задовільно»;

·    75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

·    85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);      

·    90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

 

Шкала відповідності (за умови іспиту)

 

За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

не задовільно

1 – 34

 

 

 

ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1

Філософська пропедевтика. Витоки європейської філософії: Антика, медієвістика та новочасова філософія

 

ТЕМА 1. Вступ до філософії (год.)

ТЕМА 2.Антична філософія: онтологія та гносеологія досократичного та класичного етапу.

ТЕМА 3.Філософія Середніх віків. Формування першої системи освіти.

ТЕМА 4.Новочасова філософія: поява класичного етапу розвитку науки.

 

Змістовний модуль 2

Західноєвропейська філософія. Напрями пізнання сучасної філософії

ТЕМА 5.Німецька класична філософія: експериментально-трансцендентальний метод.

ТЕМА 6.Філософія ХІХ ст.: основні школи.

ТЕМА 7.Варіативність напрямів сучасної філософії. Постмодерний дискурс в філософії та науці.

ТЕМА 8.Українська філософія: історія та сучасність.

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

лекції

семінари

С/Р

 

Змістовий модуль 1.  Філософська пропедевтика. Витоки європейської філософії: Антика, медієвістика та новочасова філософія

 

1

Вступ.

Тема 1  Вступ до філософії

2

2

1

2

Тема 2.  Антична філософія: онтологія та гносеологія досократичного та класичного етапу

2

2

2

3

Тема 3. Філософія Середніх віків. Формування першої системи освіти

2

2

1

4

Тема 4. Новочасова філософія: поява класичного етапу розвитку науки

2

2

1

 

Модульна контрольна робота 1

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Західноєвропейська філософія. Напрями пізнання сучасної філософії

5

Тема 5.  Німецька класична філософія: експериментально-трансцендентальний метод.

 

2

2

2

6

Тема 6.  Філософія ХІХ –ХХ ст.: основні школи

2

2

1

10

Тема 7.  Варіативність напрямів сучасної філософії. Постмодерний дискурс в філософії та науці.

3

2

1

 

Ситуативний тест

 

 

 

11

Тема 8.  Українська філософія: історія та сучасність

1

2

1

 

Підсумкова  модульна  контрольна  робота

 

2

 

 

ВСЬОГО

16

16

10

Загальний обсяг 108 год., в тому числі:

Лекцій 16 год.

Семінари32  год.

Самостійна робота– 11 год.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Філософська пропедевтика. Витоки європейської філософії: Антика, медієвістика та новочасова філософія

 

ТЕМА 1. Вступ до філософії

Лекція 1. (2 год.)

Філософська пропедевтика. Практична та теоретична філософія. Різноманіття філософських дисциплін: виникнення та предметна сфера: онтологія, гносеологія, етика, естетика, філософія науки, філософія історії, філософія мови тощо. Історія філософії: лінійна концепція часу. Специфіка філософського знання.

Семінарське завдання 1. (2 год.)

1.     Теоретична та практична філософія. Розподіл філософських дисциплін.

2.     Філософське та наукове знання.

3.     Підходи до вивчення філософії.

4.     Визначення предмету філософії.

 

Рекомендована література:

 

1.     Кант И. Спор факультетов.Собраниесочинений в 8-ми томах. Т. VII.- М.: Чоро, 1994. – С. 57-137.

2.     Мамардашвили М. Как я понимаюфилософию (беседа)// Вестниквысшейшколы. - 1989. - № 9. - С.80-87.

3.     Ортега-и-Гассет Х. Чтотакоефилософия? / Х. Ортега-и-Гассет. – М.: Наука, 1991. – С. 51-192.

4.     Поппер К. Все люди – философы: Как я понимаюфилософию – пер. с нем.                  И.З. Шишкова/ Карл Поппер. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – С. 5- 23.

 

Додаткова література

 

1.            Гільдебранд Д. фон. Що таке філософія? / Пер. З англ.. Ю. Підлісний. – Львів: Колесо, 2008 – 244 с.

2.            Філософія: навч. посіб./ Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін. – 6-те вид., випр.. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 11-22.

3.            ТатаркевичВл. Философия и ееразделы /  Историяфилософии. Античная и средневековаяфилософия. / Пер. с польскогоКвасков. - Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2000. — С. 20-24.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

    Схематично розписати дисципліни, що відносяться до теоретичної та практичної філософії. Вказати їх засновників, дату появи та тлумачення назви.

 

Лекція 2. (2 год.)

Антична філософія: досократичний, класичний та елліністично-римський етапи. Піфагорійський союз. Натурфілософія «фісіологів» та «метафізиків». Онтологія  - поняття ідея за Платоном та теорія пізнання як пригадування. Діалог як стиль написання текстів. Платонова академія – перша навчальна інституція. Аристотель та його «Метафізика». Антична софістика та античний гносеологічний ідеал.

Основні школи елліністично-римського періоду: стоїки, скептики, епікурейці, неоплатоніки. «Сім вільних мистецтв».

Семінар 2.

Антична філософія І

 

1.     Передумови виникнення античної філософії.

2.     Натурфілософські школи: поняття «Логос» у Геракліта.

3.     Висока класика: тлумачення «ідеї» за Платоном.

4.     Приклад діалектичного методу в діалозі Платона «Алківіад І». Маєвтика Сократа.

5.     Платонова Академія: особливості навчання.

 

Рекомендована література

 

1.  Платон.Алкивиад I /Диалоги. - М.: Мысль, 1986.— С. 175-223.
(СерияФилософскоенаследие)  т. 98.

2.  Коплстон Ф. Историяфилософии. Древня Греция и Древний Рим. Т.1. / Пер. с англ. Ю. А. Алакина. – М.: ЗАО Центр-полиграф, - 2003. – С. 158-321.

3.  Кунцман П.,Буркард Ф.-П.,Видман Ф.Атлас по філософії. - М. Рыбари, 2002. – 134 с.

4.  Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова.– К., 2010. –  С. 82-100.

5.  Татаркевич  В. Историяфилософии. Античная и средневековаяфилософия. / Пер. с польскогоКвасков. - Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2000. — С.  20-33.

 

Додаткова література

 

6.      Платон. Алкивиад I / Диалоги. - М.: Мысль, 1986. — С.  175-223.
(СерияФилософскоенаследие)  т. 98.

7.  Коплстон Ф. Историяфилософии. Древня Греция и Древний Рим. Т.1. / Пер. с англ. Ю. А. Алакина. – М.: ЗАО Центр-полиграф, - 2003. – С. 158-321.

8.  Кунцман П.,Буркард Ф.-П.,Видман Ф.Атлас по філософії. -  М. Рыбари, 2002. – 134 с.

9.  Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова.– К., 2010. –  С. 82-100.

1.  Татаркевич  В. Историяфилософии. Античная и средневековаяфилософия. / Пер. с польскогоКвасков. - Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2000. — С.  20-33: Алетейя, 1996. – 342 с.

 

Семінар 3 (2год.)

Антична філософія ІІ

1.  Висока класика: «Метафізика» Аристотеля: суще, сутність, форма, матерія.

2.  «Республіка» Платона та реалізація ідеї «Блага».

3.  Елліністично-римський період: стоїцизм Марка Аврелія та Епіктета.

4.  Від пізньої Античності до раннього Середньовіччя.

 

Рекомендована література

 

1.       Адо И. Свободныеискусстваи философия в античноймысли / Илзетраут Адо //Перевод с французского Е. Ф. Шичалиной . - М.: Греко-латинскийкабинет Ю.А. Шичалина, 2002.- С. 6-24; 24-64.

2.  Баумейстер А. Біля джерел мислення і буття. Вибрані філософські етюди. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. – С. 413-420; 422-442.

3.  Коплстон Ф. Историяфилософии. Древня Греция и Древний Рим. Т.1. / Пер. с англ. Ю. А. Алакина. – М.: ЗАО Центрполиграф, - 2003. – С. 32-74.

4.  Коплстон Ф. Историяфилософии в средниевека. Пер. с англ. Ю. А. Алакина. – М.: ЗАО Центрполиграф, - 2003. – С. 28-81.

5.  Платон. Держава / пер. з давнього. Дзвінки Коваль. – К.: ОСНОВИ, 200 – С. 139-176.

6.  МаркАврелий. Наедине с собой: Размышления / Пер. С. М Роговин. - Рост. кн. изд-во, 1991. - 176 с.

7.  Эпиктет. В чем наше благо? – М.: АСТ, Астрел, 2001. – 352 с.

 

 

Додаткова література

 

1.  Античнаяфилософия: Энциклопедический словарь. — М.: Прогресс-Традиция, 2008. — 896 с.

2.  Баумейстер А. Материалы к словарюантичной и средневековойфилософии / Біля джерел мислення і буття. Вибрані філософські етюди. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. – С. 382-388.

3.  Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековойфилософии: Учеб. пособие для вузов.  – М.: Высшая школа, 1991. – 512 с.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

    Проаналізувати поняття чесноти за роботою Аристотеля «Нікомахова етика» (ІІ книга). Вказати походження чеснот, їх розподіл та пояснити зміст основних доброчесностей за Стагирітом.

Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова.– К., 2010. –  С.132-144.

 

Лекція 3. (2 год.)

Середні віки: доба християнства та вплив грецької філософії. Патристика та схоластика. Климент Олександрійський, Августин Аврелій, Тома Аквінський – представники різних традицій в середньовічній філософії. Метафізика та теорія пізнання: катафатика та апофатика. Рейнський містицизм XIV ст. Перші навчальні заклади Європи:школи та університети. Система навчання. Аристотелізм та неоплатонізм. Пізнє Середньовіччя та доба Відродження. Відновлення Платонової Академії в Кареджі. Доба Відродження.

 

 

Семінар 4-5 (4год.)

Середні віки

1.     Патристика та схоластика – головні напрями середньовічної філософії.

2.     Поняття часу в Августина Аврелія.

3.     Поняття «універсалія» та її статус у концептуалізмі, реалізмі та номіналізмі.

4.      Тома Аквінський:

4.1.        Портрет Св. Томи Аквінського

4.2.        Quaestiones, disputatae, Summae

4.3.        Quinqueviae – п’ять шляхів пізнання Бога

4.4.        Дія людини: пізнання.

5.     Середньовічні школи та університети.

6.     Філософія доби Відродження.

Завдання для самостійної роботи

Підготувати виступи-доповіді на наступні теми: 

1.  «Франциск Ассізький та середньовічні ордени». (Честертон Г.К. Святой Франциск Ассизский // Вечныйчеловек. М.: ЭКСМО, 2004. – С. 7-103).

2.  Абеляр та Елоїза. Листування (РежинПерну. Элоиза и Абеляр. – М.: ЖЗЛ, 2005. – 242 с.).

3.  Еразм Роттердамський. Похвала Глупоті. Домашні бесіди / Перекл. з латини В. Литвинова, Й. Кобова. – К.: Основи, 1993. – С. 13-106.

Рекомендована література

1.     Адо И. Свободныеискусстваи философия в античноймысли / Илзетраут Адо //Перевод с французского Е. Ф. Шичалиной . - М.: Греко-латинскийкабинет Ю.А. Шичалина, 2002.- С. 117-148.

2.     Баумейстер А. Тома Аквінський: вступ до мислення. Бог, буття і пізнання. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. - с. 40-45; 68-71;188-195.

3.     Бурдах К. - Реформация. Ренессанс. Гуманизм / Пер. с нем. М.И.Левина. - М.: Российскаяполитическаяэнциклопедия (РОССПЭН), 2004 – 208 с.

4.     Коплстон Ф. Историяфилософии в средниевека. Пер. с англ.                      Ю. А. Алакина. – М.: ЗАО Центрполиграф, - 2003. – С.121-147; 213-227.

5.     Кунцман П.,Буркард Ф.-П.,Видман Ф.Атлас по філософії. -  М. Рыбари, 2002. – С. 74-75.

6.     Свежавски С. Святой Фома, прочитанный заново / Стефан Свежавський. – Сретенск: МЦИФИ, 2000. С. 17-31;110-142

7.     Фома Аквинский. Сумматеологии / Фома Аквинский ; пер. с лат. А. В. Апполонова. – М.: Издатель Савин С. А., 2007, С. 20-28; (В ІІ ч. / Фома Аквинский; ч. I (вопросы 1-64).

 

Додаткова література

 

1.     Вазари Дж. Жизнеописаниянаиболеезнаменитыхживописцев,
ваятелей и зодчих. Полноеиздание в одномтоме /
Пер. с итал. - М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2008. – 1278 с.

2.     Гарэн Є.   ПроблемыитальянскогоВозрождения /  ЭуджениоГарэн. – М.: Прогресс, 1986. – 400 с.

3.     Еразм Роттердамський Похвала Глупоті. Домашні бесіди / Перекл. з латини В. Литвинова, Й. Кобова. – К.: Основи, 1993. – С. 13-106.

4.     Перну Р. Элоиза и Абеляр. – М.: ЖЗЛ, 2005. – 242 с.

5.     Петрова О. «Комедія» Данте Аліґ’єрі.
Мистецький коментар XIV—XX століть. – К.: Факт, 2004. – 424.

6.     Честертон Г.К. Святой Франциск Ассизский // Вечныйчеловек. М.: ЭКСМО, 2004. – С. 7-103.

7.     Честертон Г.К. Святой Фома Аквинский// Вечныйчеловек. М.: ЭКСМО, 2004. – С. 305-411.

 

Лекція 4. (2 год.)

    Філософія Нового часу та поява критеріїв науковості. Пошук універсального методу пізнання. Раціоналізм та емпіризм. «Метафізичні розмисли» Р. Декарта та поява суб’єкта пізнання. Чуттєве пізнання Ф. Бекона та Дж. Лока. Поняття «ідея» та «метод» пізнання. Індукція та дедукція.

Передумови виникнення німецької класичної філософії. Монізм та плюралізм. Філософія Б. Спінози та  Г. Ляйбніца.

 

Семінар 6-7 (4 год.)

Емпіризм та раціоналізм

 

1.     Емпіризм в новочасовій філософії. Метод індукції.

1.1.Ф. Бекон (питання про метод та класифікація наук).

1.2. Дж. Лок (поняття досвіду та ідеї).

1.3. Т. Гобс (мова та пізнання).

     2. Теоретико-пізнавальний раціоналізм Р. Декарта. Дедуктивний метод.

         2.1. Поняття ідея. Види ідей.

        2.2. «Метафізична медитація» як спосіб ствердження «Я мислю, я існую».

        2.3. Психофізична проблема.

    3. Подолання дуалізму Б. Спінози.

    4. Вчення про монади Г. Ляйбніца.

Рекомендована література

 

1.     Бэкон Ф. Великоевосстановление наук. Соч. В 2 т, Т1. –М.: Мысль, 1971 – С. 57-84.

2.     Гусєв В. Західна філософія Нового часу XVII-XVIII ст. – К.: Либідь, 1998. – С. 188-204, 233-235.

3.     Декарт Р. Метафізичні розмисли / пер. З фр. Зої Борисюк та Олега Жупанського / Рене Декарт. – ЮНІВЕРС, 2000. – С. 22-34.

4.     Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобыверно направлять свойразум и отыскиватьистину в науках // Декарт Р. Соч.: В 2-х томах. – Т.1 – М.: Мысль, 1989. – С. С. 250-296.

5.     Локк. Дж. Опыт о человеческомразумении. Книга IV / Сочинения в 3-х томах, Т.2 (Философскоенаследие)  / Джон Локк. – М.:Мысль -1985. – С. 3-57.

6.     Панич О. Розвідки з історії скептицизму в британо-американській епістемології / Олексій Панич. – ДонНУ, 2007. – С. 49-55;76-99.

7.     Хесле В. Гениифилософии Нового времени. – М.: Наука, 1992. – С.76—122.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 

1.     Тлумачення «ідеї» в емпіриків та раціоналістів (Р. Декарт та Дж. Лок). Порівняльна характеристика.

 

Додаткова література

 

1.     Гайденко П.П. Историяновоевропейскойфилософии в еесвязи с наукой. – М.: Мысль, 2000.

2.     Гусєв В. І. Західна філософія Нового часу. XVII – XVIII ст.: Підручник. 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2000. – С. 13-60, 123-182.

3.     Нарский И.С. Западноевропейскаяфилософия XVII века: Учебноепособие. – М.: Высшая школа, 1974. – С. 11-270.

4.     В. Рьод. Шлях філософії: з XVII по ХІХ ст.. – К: Дух і Літера, 2009. –  С. 16-31; 52-63; 63-72; 72-81.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

Західноєвропейська філософія. Напрями пізнання сучасної філософії

 

Лекція 5. (2 год.)

Німецька класична філософія: експериментально-трансцендентальний метод.

 

Німецька класична філософія. Трансцендентальна філософія І. Канта. Значення його “коперніканського перевороту” Рівні пізнання: чуттєвість, розсудок, розум. Апріорі та апостеріорі. “Річ сама по собі” та «межі» пізнавальної діяльності. Етика обов’язку: категоричний імператив.

Суб'єктивний ідеалізм І. Фіхте. Філософія як “науковчення”. Вчення про абсолютне “Я”, принцип «тотожності».

Філософська система  Г. Геґеля. Феноменологія духу Геґеля: проблема пізнання та форми свідомості. Філософія права.

К.Маркс та марксизм. «Економічно-філософські рукописи 1844 р.». Вплив та значення марксистської філософії. Зв'язок соціальної філософії Маркса та Гегеля.

Семінар 8 (2 год.)

Німецька класична філософія

 

1.     Загальна характеристика німецької класичної філософії.

2.     Теорія пізнання І. Канта:

2.1.         апріорі та апостеріорі;

2.2.         трасцендентальний метод;

2.3.         антиномії та паралогізми.

3.     Етика «обов’язку»І.Канта.

4.     Що таке Просвітництво за Кантом?

5.     Система абсолютного ідеалізму Г.В.Ф. Геґеля.

6.     Діалектичний метод.

7.     Абстрактне мислення та його характеристика з боку Геґеля.

 

 

Завдання для самостійної роботи

 

              Кантовий категоричний імператив. Різниця між категоричним та гіпотетичним імперативом. Можливість втілення «етики обов’язку» Канта у повсякденному житті. (виконати письмово у вигляді есе).

 

 

Рекомендована література

 

1.       Виндельбанд В. . Историяновойфилософии в еёсвязи с общейкультурой и отдельными науками. В 2-х т. – Т. 2: От Канта до Ницше. – § 68. – М.: Терра – Книжный клуб; Канон-пресс-Ц., 2000 (Канон философии). – С. 321-359; то же: В. Виндельбанд. От Канта до Ницше: Историяновойфилософии в еёсвязи с общейкультурой и отдельными науками [в 2-х т. – Т. 2]. – М.: Канон-пресс, Кучково поле, 1998 (Канон философии). – С. 307-342.

2.       Кант И. Ответ на вопрос: чтотакоепросвещение? // Соч. в 4-х томах на немецком и русскомязыках, Т 1. – М.: Издательскаяфирма АО «Ками». – 1993. – С. 125-149.

3.       Кант И. О мнимом праве лгатьизчеловеколюбия // Трактаты и письма. – М.: Наука, 1980. – С. 292-298.

4.       Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 53-176, 313-371, 515-539.

5.       Г. Гегель. Ктомыслит абстрактно // Г. Гегель. Работыразных лет. В 2-х т. – Т. 1. – М.: Мысль, 1970 (Философскоенаследие). – С. 389-394.

6.       Дж. Реале, Д. Антисери. Западнаяфилософия от истоков до наших дней. – Кн. 4, гл. 3. – Т. 4: От романтизма до наших дней. – СПб.: Петрополис, 1997. – С. 59-107.

7.       Рокмор Т. Гегель. Маркс. Марксизм // Маркс послемарксизма: Философия Карла Маркса. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. - С. 30-89.

8.       РьодВ. Шлях філософії ХІХ-ХХ ст. – Київ: Дух і Літера, 2010. – С. 146-149; 173-17-81;263-291.

 

Додаткова література

 

1.       Гайденко П. П. . Историяновоевропейскойфилософии в еёсвязи с наукой. – Гл. 11. – М: PerSe - СПб.: Университетская книга, 2000 (Humanitas). – С. 395-405; гл. 11.

2.       Гулыга А. В. . Гегель. – М.: Молодаягвардия, 1970 (Жизньзамечательных людей). – С. 95-105; 2-ое изд. – М.: Соратник, 1994 (Серияизбранныхбиографий). – С. 91-98.

3.        Коплстон Ф. Ч. От Фихте до Ницше. – Гл. 9-11. – М.: Республика, 2004. – С. 190-285.

 

Лекція 6 (2 год.)

 Філософія ХІХ ст.: основні школи

 

    Натуралістичні течії ХІХ ст. Вплив еволюціоністського підходу на розвиток філософії. Позитивізм: перша та друга хвилі. О.Конт (стадіальна теорія розвитку) Г.Спенсер (синтетична філософія). Поява явища сцієнтизму. Класичний етап розвитку науки та його характеристика.

Неокантіанство (марбузьке те та баденське)

    Антропологічний напрям у філософії. «Філософія життя»:  А. Шопенгауера (воля та уявлення), Ф. Ніцше (нігілізм, воля до влади, надлюдина). Герменевтична філософія В. Дильтая та інтелектуальна інтуїція А. Бергсона. Концепція філософії історії О. Шпенглера.

 

Семінар 9-10 (4 год.)

 

1.     Позитивна філософія: О.Конт, Г.Спенсер.

2.     «Філософія життя». Тлумачення поняття «життя».

3.     Основні періоди філософії життя Ф.Ніцше.

4.     В.Дильтай та герменевтична філософія.

5.     Роль інтуїції у пізнанні. Філософська позиція А.Бергсона.

6.     Значення історії, культури та цивілізації за О.Шпенглером.

 

Завдання для самостійної роботи

1.     Які основні розбіжності між напрямами раціоналізм та ірраціоналізм?

2.     Що спричинило появу такого філософського напряму як «філософія життя»?

3.     Розкрити роль інтелектуальної інтуїції у пізнанні.

 

Рекомендована література

 

1.       Дильтай В. Сущностьфилософии. – М.:»Интрада», 2001. – С. 1-17.

2.       Жаклін Р. Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки / Пер. З фр. В. Шовкун. – К.: Основи, 1998. –С. 11-20.

3.       Ницше Ф. Что аристократично? // Сочинения. В 2-х тт.. Т. 1,2. – М.: Мысль, 1990. - С. 717-747.

4.       Ницше Ф. Проблема Сократа // Сочинения. В 2-х тт.. Т. 1,2. – М.: Мысль, 1990. - С.759-765.

5.       Рьод В. Шлях філософії ХІХ-ХХ ст. – Київ: Дух і Літера, 2010. – С. 37-55; 100-129.

 

Додаткова література

 

1.      Гелнер Е. Розум і культура / пер. З анг. Сергія Савченка. – К.:Акта. – С. 151-171.

2.     Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Генеалогія моралі / Пер. з нім.                          А. Оношко. – Львів: Літопис, 2002. – С. 5-184.

3.     Шпенглер О. ЗакатЕвропы. Очеркимифологиимировойистории: Гештальт и действительность – Освальд Шпенглер; пер. с нем., К.А Свасьяна. – М.: Эксмо, 2006. - С. 296-386.

 

 

 

Лекція 7 (2 год.)

Варіативність напрямів сучасної філософії ХХ-ХІХ ст. Постмодерний дискурс в філософії та науці

 

Філософські аспекти вчення З. Фройда і неофройдизму (Е.Фромм, К.-Г. Юнґ).

Філософська антропологія М. Шелера, Г. Плеснера та А. Гелена. Екзистенціалізм. Феноменологія: критика психологізму, ідеал строгої наукової філософії, поняття «життєсвіт».

Філософські концепції К. Ясперса,  Ж.-П. Сартра,  А. Камю, Г. Марселя.

Філософія мови (Л. Вітгенштайн) та логічний позитивізм (Віденське коло). Поняття «факт» та роль логічного пізнання у філософії та математиці. Прагматична філософія (В. Джеймс, Р.Рорті).

   Структуралізм та поняття тексту (Ж. Дерріда). «Археологія знання М. Фуко».

  Сучасний томізм та філософська антропологія.

 

Семінар 11-12

 

1.     Антропологічний, онтологічний та лінгвістичний повороти в філософії.

2.     Фройдизм та неофройдизм.

3.     Філософська антропологія та підходи до вивчення людського буття.

4.     Екзистенційна філософія. Представники та короткий огляд концепцій.

5.     Філософія мови Л. Вітгенштайна.

6.     Прагматизм В. Джеймса.

7.     Позитивізм та логічний позитивізм.

8.     Структуралізм та постмодерний дискурс.

9.     Неосхоластика та сучасний томізм.

 

Рекомендована література

 

1.       Джеймс В. Прагматизм. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2000. – 144 с.

2.       Джеймс С. Церковь и постмодернизм. Как найти место в церкви Лиотару, Фуко и Деррида? – Черкассы: Коллоквиум, 2012. – 214 с.

3.       Жаклін Р. Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки / Пер. З фр.                     В. Шовкун. – К.: Основи, 1998. – 669 с.

4.       Крафт В. Венский кружок. Возникновениепозитивизма. М.: Идея-прес. – С. 36-203.

5.       Лук’янець В., О. Соболь. Філософський постмодерн.Навчальний посібник для викладачів, аспірантів, студентів вузів, які спеціалізуються в галузі гуманітарних дисциплін. – К. Абрис, 1998. – 352 с.

6.   Рорті Р. Філософія і дзеркало природи / Річард Рорті // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: навч. посібник ; пер. с англ. В. С. Пазенка. – К.: Ваклер, 1996 – с. 328-358.

7.       Фрейд З. Будуще однойиллюзии; пер. В. Бибихина / Сумерки богов. – М.: Издательствополитическойлитературы, 1990. –  С. 94-143.

 

Додаткова література

1.        Вітгенштайн Л. Тractatus Logico-Philosophicus. Філософські дослідження. - К.: Основи.311 с.

2.        Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – этогуманизм; пер. Санина А. / Сумерки богов. – М.: Издательствополитическойлитературы, 1990. –  С. 319-345.

3.    Фромм Э. Психоанализ и религия; пер А. Яковлева /  Сумерки богов. – М.: Издательствополитическойлитературы, 1990. –  С. 143-222.

4.    Камю А.Человекбунтующий / Калигула; пер Ю. Денисов, Ю. Степанов. М.: АСТ, 2003. – С. 5-307.

5.    Маритен Ж. Об истине / Жак Маритен // Избранное: Величие и нищетаметафизики ; пер. с франц. Р.  А. Гальцевой. – М. : РОССПЭН, 2004. –                  С. 130-144.

Семінар 13

 

Завдання для самостійної роботи

1.     Спробувати надати визначення філософії з огляду на різноманітність течії та напрямів ХХ ст.

2.     Сучасний розвиток марксизму: неомарксизм.

3.     Екзистенційна філософія та «філософія життя»: доцільність порівняння.

 

Лекція 8 (2 год.)

Українська філософська думка: історія та сучасність

Формування давньоруської філософії. Філософська думка Києво-Могилянської академії. Філософська система Г. Сковороди. Кордоцентризмяк «принцип» філософії П. Юркевича. Сучасна українська філософія.

 

1.     Основні аспекти формування давньоруської філософії.

2.     Філософська думка Києво-Могилянської академії.

3.     Філософська система Г. Сковороди.

4.     Кордоцентризм філософії П. Юркевича.

5.     Сучасна українська філософія.

 

Рекомендована література

 

1.     Історія української культури: Зб. матеріалів і документів / Упоряд. Б.І. Білик та ін. – К.: Вища шк., 2000.–  607 с.

2.     Сковорода Г. Розмова п’яти мандрівників про істинне щастя в житті // Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000. – С. 324-331 .

3.     Чижевський Д. Філософія і національність // Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000. – С. 606-616.

4.     Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. -  К.,1992.

5.        Донцов Д.М. Дух нашої давнини. - Дрогобич, 1991.

6.      Огіенко Іван. Українська культура. - К.,1991.

 

Література до курсу:

 

5.     Античнаяфилософия: Энциклопедический словарь. — М.: Прогресс-Традиция, 2008. — 896 с.

6.     Баумейстер А. Материалы к словарюантичной и средневековойфилософии / Біля джерел мислення і буття. Вибрані філософські етюди. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. – С. 382-388.

7.     Баумейстер А. Тома Аквінський: вступ до мислення. Бог, буття і пізнання. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. - с. 40-45; 68-71;188-195.

8.     Бэкон Ф. Великоевосстановление наук. Соч. В 2 т, Т1. –М.: Мысль, 1971 – С. 57-84.

9.      Бурдах К. - Реформация. Ренессанс. Гуманизм / Пер. с нем. М.И.Левина. - М.: Российскаяполитическаяэнциклопедия (РОССПЭН), 2004 – 208 с.

10.      Гільдебранд Д. фон. Що таке філософія? / Пер. З англ.. Ю. Підлісний. – Львів: Колесо, 2008 – 244 с.

11.      Г. Гегель. Ктомыслит абстрактно // Г. Гегель. Работыразных лет. В 2-х т. – Т. 1. – М.: Мысль, 1970 (Философскоенаследие). – С. 389-394.

12.      Гусєв В. Західна філософія Нового часу XVII-XVIII ст. – К.: Либідь, 1998. – С. 188-204, 233-235.

13.      Декарт Р. Метафізичні розмисли / пер. З фр. Зої Борисюк та Олега Жупанського / Рене Декарт. – ЮНІВЕРС, 2000. – С. 22-34.

14.      Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобыверно направлять свойразум и отыскиватьистину в науках // Декарт Р. Соч.: В 2-х томах. – Т.1 – М.: Мысль, 1989. – С. С. 250-296.

15.      Джеймс С. Церковь и постмодернизм. Как найти место в церкви Лиотару, Фуко и Деррида? – Черкассы: Коллоквиум, 2012. – 214 с.

16.      Дж. Реале, Д. Антисери. Западнаяфилософия от истоков до наших дней. – Кн. 4, гл. 3. – Т. 4: От романтизма до наших дней. – СПб.: Петрополис, 1997. – С. 59-107.

17.      Джеймс В. Прагматизм. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2000. – 144 с.

18.      Дильтай В. Сущностьфилософии. – М.:»Интрада», 2001. – С. 1-17.

19.      Жаклін Р. Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки / Пер. З фр.                     В. Шовкун. – К.: Основи, 1998. – 669 с.

20.      Кант И. Ответ на вопрос: чтотакоепросвещение? // Соч. в 4-х томах на немецком и русскомязыках, Т 1. – М.: Издательскаяфирма АО «Ками». – 1993. – С. 125-149.

21.      Кант И. О мнимом праве лгатьизчеловеколюбия // Трактаты и письма. – М.: Наука, 1980. – С. 292-298.

22.      Кант И. Спор факультетов.Собраниесочинений в 8-ми томах. Т. VII.- М.: Чоро, 1994. – С. 57-137.

23.      Коплстон Ф. Историяфилософии. Древня Греция и Древний Рим. Т.1. / Пер. с англ. Ю. А. Алакина. – М.: ЗАО Центр-полиграф, - 2003. – С. 158-321.

24.      Коплстон Ф. Историяфилософии в средниевека. Пер. с англ.  Ю. А. Алакина. – М.: ЗАО Центрполиграф, - 2003. – С.121-147; 213-227.

25.      Крафт В. Венский кружок. Возникновениепозитивизма. М.: Идея-прес. – С. 36-203.

26.      Кунцман П.,Буркард Ф.-П.,Видман Ф.Атлас по філософії. -  М. Рыбари, 2002. – 134 с.

27.      Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 53-176, 313-371, 515-539.

28.      Локк. Дж. Опыт о человеческомразумении. Книга IV / Сочинения в 3-х томах, Т.2 (Философскоенаследие)  / Джон Локк. – М.:Мысль -1985. – С. 3-57.

29.      Мамардашвили М. Как я понимаюфилософию (беседа)// Вестниквысшейшколы. - 1989. - № 9. - С.80-87.

30.      МаркАврелий. Наедине с собой: Размышления / Пер. С. М Роговин. - Рост. кн. изд-во, 1991. - 176 с.

31.      Лук’янець В., О. Соболь. Філософський постмодерн.Навчальний посібник для викладачів, аспірантів, студентів вузів, які спеціалізуються в галузі гуманітарних дисциплін. – К. Абрис, 1998. – 352 с.

32.      Ницше Ф. Что аристократично? // Сочинения. В 2-х тт.. Т. 1,2. – М.: Мысль, 1990. - С. 717-747.

33.      Ницше Ф. Проблема Сократа // Сочинения. В 2-х тт.. Т. 1,2. – М.: Мысль, 1990. - С.759-765.

34.      Ортега-и-Гассет Х. Чтотакоефилософия? / Х. Ортега-и-Гассет. – М.: Наука, 1991. – С. 51-192.

35.      Панич О. Розвідки з історії скептицизму в британо-американській епістемології / Олексій Панич. – ДонНУ, 2007. – С. 49-55;76-99.

36.      Поппер К. Все люди – философы: Как я понимаюфилософию – пер. с нем.                  И.З. Шишкова/ Карл Поппер. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – С. 5- 23.

37.      Платон. Алкивиад I / Диалоги. - М.: Мысль, 1986. — С.  175-223.
(СерияФилософскоенаследие)  т. 98.

38.      Рокмор Т. Гегель. Маркс. Марксизм // Маркс послемарксизма: Философия Карла Маркса. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. - С. 30-89.

39.      Рорті Р. Філософія і дзеркало природи / Річард Рорті // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: навч. посібник ; пер. с англ. В. С. Пазенка. – К.: Ваклер, 1996 – с. 328-358.

40.      Рьод В. Шлях філософії ХІХ-ХХ ст. – Київ: Дух і Літера, 2010. – С. 146-149; 173-17-81; 263-291.

41.      Свежавски С. Святой Фома, прочитанный заново / Стефан Свежавський. – Сретенск: МЦИФИ, 2000. С. 17-31; 110-142.

42.      Сковорода Г. Розмова п’яти мандрівників про істинне щастя в житті // Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000. – С. 324-331.

43.      Сковорода Г. Розмова п’яти мандрівників про істинне щастя в житті // Україна: філософський спадок століть. Т 1. - К., 2000. – С. 324-331.

44.      ТатаркевичВл. Философия и ееразделы /  Историяфилософии. Античная и средневековаяфилософия. / Пер. с польскогоКвасков. - Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2000. — С. 20-24.

45.      Філософія: навч. посіб./ Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін. – 6-те вид., випр.. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 11-22.

46.      Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова.– К., 2010. –  С. 82-100.

47.      Фома Аквинский. Сумматеологии / Фома Аквинский ; пер. с лат. А. В. Апполонова. – М.: Издатель Савин С. А., 2007, С. 20-28; (В ІІ ч. / Фома Аквинский; ч. I (вопросы 1-64).

48.      Фрейд З. Будуще однойиллюзии; пер. В. Бибихина / Сумерки богов. – М.: Издательствополитическойлитературы, 1990. –  С. 94-143.

49.      Хесле В. Гениифилософии Нового времени. – М.: Наука, 1992. – С. 76—122.

50.      Эпиктет. В чем наше благо? – М.: АСТ, Астрел, 2001. – 352 с.

 

Питання на іспит

1.  Практична та теоретична філософія.

2.  Виникнення та розподіл філософських дисциплін.

3.  Натурфілософські погляди філософів мілетської школи.

4.  Тлумачення поняття «Логос» у Геракліта.

5.  Софістична школа античності. Діалектичний метод Сократа.

6.  Вчення про “ідеї” Платона.Міф «про печеру».

7.  Платон: погляди на суспільство та державу.

8.  Система категорій Аристотеля. Вчення про матерію і форму.

10.  Загальна характеристика середньовiчної філософії, її періодизація.

11.  Патристика. Поняття часу в Августина Аврелія.

12.  Схоластика. «Докази» буття Бога Томи Аквінського.

13.  Проблема спiввiдношення знання та вiри та проблема унiверсалiй  у середньовiчнiйфiлософiї.

14.  Головні проблеми філософської думки епохи Відродження. Гуманістичні ідеали.

15.  Загальна характеристика фiлософiї Нового часу.

16.  Індуктивний метод Ф.Бекона.

17.  Раціоналістичне вчення про метод Р.Декарта, правила методу.

18.  Теорія пізнання Д.Г`юма.

19.  Концепція “первинних” та “вторинних” якостей Д.Лока.

20.  Дуалізмфiлософiї Р.Декарта.

21.  Філософський монізм у вченні про субстанцію Б.Спінози.

22.  Вчення про монади Г.Ляйбніца.

23.  Проблема людини та соціальні ідеали у філософії Просвітництва.

24.  Загальна характеристика та відмінності представників німецької класичної філософії.

25.  Основні положення теорії пізнання І.Канта.

26.  Етичне вчення Канта. Категоричний імператив.

27.  Характеристика філософської системи Гегеля.

28.  Діалектичний метод Гегеля.

29.  Антропологічна філософія Л. Фойєрбаха.

30.  Філософські засади марксизму.

31.  Криза класичної філософії в середині ХІХст. і становлення нових філософських шкіл.

32.  Програма перетворення філософії в загальну пізнавальну науку в позитивізмі.

33.  Основні етапи розвитку позитивізму.

34.  Поняття волі, ірраціоналізм та волюнтаризм філософії А.Шопенгауера.

35.  Головні ідеї "філософії життя" Ф.Ніцше.

36.  Інтуїтивізм А.Бергсона.

37.  Вчення про несвідоме З.Фройда.

38.  Поняття "колективного несвідомого" та "архетипу" в концепції К.Юнга.

39.  Основні ідеї філософської позиції екзистенціалізму.

40.  Проблема людини та її свободи у філософії Ж.-П.Сартра.

41.  Прагматизм як напрям світової філософії ХІХ-ХХ ст.

42.  Становлення філософської думки у добу Київської Русі.

43.  Постановка та розв'язання перших філософських проблем мислителями Київської Русі.

44.  Філософія у Києво-Могилянській академії.

45.  Філософські погляди Г.Сковороди.

46.  Вчення про "три світи" та теорія "сродної праці" Г.Сковороди.

47.  Філософські погляди Г.Сковороди.

48.  "Філософія серця" П.Юркевича.