КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                             Зам. декана 

                                                                             філософського факультету

                                                                             Комаха Л.Г.       

                                                                             ______________________

                                                                             «____» ______________2018 року

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

ФІЛОСОФІЯ

 

для студентів

 

галузь знань                  12 Інформаційні технології

спеціальність                123 Компютерна інженерія

освітній рівень              бакалавр

вид дисципліни             обов’язкова

освітня програма          інженерія комп’ютерних систем і мереж

 

Форма навчання                      денна

Навчальний рік                       2018/2019

Семестр                                              3

Кількість кредитів ЕСТS                  4

Мова викладання                              українська

Форма заключного контролю          екзамен

 

Викладачі: Павлов Юрій Валерійович, к.філос.н., доцент кафедри філософії та методології науки;

 

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. ________(_________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

     на 20__/20__ н.р. __________(________) «__»___ 20__р.

 

 

 

 

КИЇВ – 2018


Розробники: Павлов Юрій Валерійович, к.філос.н., доцент кафедри філософії та  

                      методології науки

 

 

         Затверджено «   » серпня 2018 р.

 

                                                           Зав. кафедри філософії та методології науки

 

        ______________________ (Добронравова І.С.)

 

 

        Протокол № 1 від «28» серпня 2018 р.

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету

 

 

Протокол від «    » серпня 2018 року №  

 

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Маслікова І.І.)

 

«   » серпня 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ВСТУП

 

1. Мета дисципліни. Викладання курсу філософії має на меті ознайомити студентів з багатим пластом філософських знань, історією виникнення та розвитку філософії, її ведучими течіями і основними проблемами, котрі завжди мали і мають світоглядну спрямованість, а також сприяти формуванню і розвитку у студентів теоретичного мислення, здатності творчо розглядати явища і процеси навколишньої дійсності, володіння методологією пізнання та практичної діяльності.

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни.

·      До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні аспекти наступних шкільних дисциплін: «Людина і Світ», «Етика», «Історія», «Суспільствознавство».

·        Вміти отримувати, аналізувати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та аспектів буття світу й культури, розуміти сутність філософських проблем, тем, ідей, вміти аналізувати філософські та наукові тексти;

·       Володіти елементарними навичками сприйняття та аналізу інформації; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, культурних подій та явищ.

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософія» належить до переліку дисциплін вибору ВНЗ та викладається у 3 семестрі бакалаврату при підготовці за галуззю знань «Інформаційні технології» в об’ємі 4 кредитів. Навчальна дисципліна «Філософія» дає можливість прилучити студентів до світоглядної та методологічної культури, накопиченої людством за всю історію свого існування, показати цілісний, інтегративний характер знань про навколишній світ, підкреслити принципову важливість для кожної людини її вільного світоглядного самовизначення, вибору активної життєвої позиції, творіння добра шляхом зміцнення власною діяльністю держави та суспільства. Філософія тут виступає світоглядною і водночас методологічною основою, на базі якої відбувається засвоєння гуманітарних, загальноосвітніх, фундаментальних та прикладних дисциплін. Значною мірою саме завдяки їй стає можливий вихід свідомості студентів за межі вузькопрофесійної підготовки, орієнтація на загальнолюдські цінності.

4. Завдання (навчальні цілі) – навчити студентів самостійно орієнтуватись в палітрі філософських напрямків, течій і шкіл; сформувати вміння співвідносити філософські, світоглядні ідеї та теорії з практикою суспільного життя, включаючи дослідження граничних засад, найбільш загальних і глибоких ідей і принципів, які людина повинна використати в своєму житті та діяльності, в розумінні дійсності та ставленні до неї.

                                                                 

 

 

 

5. Результати навчання:

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Результат навчання

(1.  знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.   

 автономність та відповідальність)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

 Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

11.1

Історичні етапи  розвитку філософії, її основні проблеми, напрямки та школи

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, екзаменаційна робота

6

11.2

Основні шляхи (способи) філософствування, функції та методи філософії як науки

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, екзаменаційна робота

6

11.3

Основні філософські проблеми (буття, матерія, свідомість, людина, суспільство, природа, практика, пізнання, цінності тощо) та специфіку їх трактування в різних філософських школах

Лекція, самостійна робота

Письмова контрольна робота, екзаменаційна робота

6

11.4

Понятійно-категоріальний  апарат філософського знання

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, екзаменаційна робота

6

11.5

Особливості трактування онтологічних та гносеологічних проблем на різних етапах еволюції філософського знання

Лекція,

семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, екзаменаційна робота

8

 

 1.6

Місце і роль філософії в суспільстві, її основні задачі

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота

 

8

 

 

Вміти:

 

 

 

22.1

Самостійно опрацьовувати філософські тексти, здійснювати їх критичний аналіз

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту, екзаменаційна робота

7

22.2

Порівнювати світоглядні та ідеологічні парадигми, релігійні концепції,

виділяти їх сильні і слабкі сторони;

 

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, екзаменаційна робота

6

22.3

Вільно оперувати понятійно-категоріальним апаратом філософії, розвивати творчо- абстрактне мислення

Семінар, самостійна робота

презентація самостійного дослідження, письмова контрольна робота, екзаменаційна робота

6

22.4

Обґрунтовувати і відстоювати власну світоглядну і життєву позиції, виявляти, ставити та вирішувати світоглядні проблеми

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

7

22.5

Застосовувати отримані знання при аналізі і оцінці суспільних процесів та явищ

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, письмова контрольна робота

7

22.6

Аналізувати світоглядно-філософські ідеї в контексті проблематики різних філософських та природничих дисциплін.

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, екзаменаційна робота

7

 

Комунікація:

 

 

 

33.1

Використовувати власне знання іноземних мов для роботи з інформаційними інтернет-ресурсами, читати філософські тексти та критичну літературу в процесі підготовки до семінарських занять та написання самостійних робіт;

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, аналіз філософського тексту

3

33.2

Презентувати результати проведених досліджень та здійсненої самостійної роботи у вигляді доповідей, повідомлень, есе, презентацій, конспектів;

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

3

33.3

Вести полеміку стосовно філософських питань на основі володіння категоріально-поняттєвим апаратом філософії

Семінари

Дискусії

3

 

Автономність та відповідальність:

 

 

 

44.1

Самостійно шукати та  опрацьовувати тексти різних електронних та письмових джерел;

Самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження, аналіз філософського тексту

4

44.2

вирішувати самостійно комплексні завдання, що поставлені в індивідуальних роботах;

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація

самостійного дослідження,

4

44.3

Самостійно приймати та  обґрунтовувати власні рішення

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, екзаменаційна робота

3

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання

 

               Результати навчання        дисципліни (код)

Програмні

результати

навчання (назва)

 

1.1

 

1.2

 

1.3

 

1.4

 

 

1.5

 

1.6

 

 

2.1

 

 

2.2

 

 

2.3

 

2.4

 

 

2.5

 

 

2.6

 

 

3.1

 

 

3.

 2

 

 

3.3

 

 

4.1

 

 

4.2

 

 

4.3

Демонструвати спілкування в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, ведення професійної наукової дискусії, письмово відображувати та презентувати результати своїх досліджень українською мовою

+

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Демонструвати вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, що означає здатність до нестандартного розв'язання задач, самостійності міркувань та умовиводів, навички інтелектуального пошуку, вміння виявляти та розв'язувати проблеми

+

+

+

+

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вміти сформулювати методологічну та методичну частини наукового дослідження

+

+

+

+

 

+

+

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

Демонструвати  здатність до абстрактного мислення, аналізу та  синтезу,  здатність  оперативно  аналізувати значні масиви текстів, виявляти їх  загальну смислову  структуру,  виявляти слабкі місця, логічну чи смислову уразливість аргументації

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

Демонструвати здатність  розробляти та управляти проектами, впроваджувати соціально-гуманітарні проекти

+

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

+

+

+

Демонструвати вміння використовувати методологію та пізнавальні засоби, що властиві філософській науці

 

+

+

+

 

 

+

+

 

+

+

 

 

+

+

 

 

+

Усвідомлювати методологічну специфіку обраної спеціалізації та навички використання пізнавальних методів, релевантних відповідній проблематиці

+

+

+

 

 

+

 

 

+

+

 

+

+

 

 

+

+

 

Демонструвати  вміння аналізувати певну  наукову проблему, залучати необхідні для цього знання, методики,  джерела і досягати в результаті самостійних пізнавальних результатів.

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації,  вміння  застосовувати для  вирішення пізнавальних задач ефективні стратегії і засоби

+

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

 

7.Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів навчання. Завершується дисципліна екзаменом.

Загальний курс філософії, який складається із 14-ти лекцій та 14-ти семінарських занять, побудований таким чином, що на тлі розгляду історико-філософського процесу аналізуються основні питання та проблеми онтології, гносеології, антропології. Особливу увагу в розгляді питань курсу приділено проблематиці філософії науки, філософії свідомості та проблемам соціальної філософії.

8. Схема формування оцінки:

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.

Критерії оцінювання:

·        Усна відповідь:

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу, першоджерела.

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності.

3 бали – в цілому студент володіє навчальним матеріалом, але не демонструє належну глибину знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, ігнорує першоджерела. Має у відповіді суттєві неточності.

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді.

·        Доповнення / дискусія:

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює та розширює межі обговорення теми,

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво та змістовно не розширює дискусію

·       Самостійна робота:

10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи

8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності

6-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань

·      Підсумкова письмова робота:

5-4 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи

3-2 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності

1-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань

·      Кожне питання в екзаменаційній роботі (білет складається з 2 частин: тестового завдання та двох запитань. Тестова частина оцінюється за шкалою 20 білів, а кожне запитання за шкалою 10 балів):

Тестове завдання:

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності

11-7 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності

7-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань

Запитання:

10-8 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи

7-4 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності

3-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт

 

Оцінювання за формами контролю:

Види робіт

Семестрова кількість балів

Min – 36 балів

Max – 60 балів

Усна відповідь

Протягом семестру

«2» х 6 = 12

«5» х 4 = 20

Доповнення, участь в дискусіях

Дискусія з тематики прочитаного тексту (проводиться на передостанньому семінарському занятті)

«1» х 5 = 5

«2» х 5 = 10

Самостійна індивідуальна робота

Аналіз філософського тексту (протягом семестру)

«5» х 1 = 5

«10» х 1 = 10

Написання есе по змісту прочитаного філософського тексту (протягом семестру)

«6» х 1 = 6

«10» х 1 = 10

Підсумкова контрольна робота

 

«6» х 1 = 6

«10» х 1 = 10

*у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання відпрацьовуються у письмовій формі.

Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 60 % від семестрової кількості балів

 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 частин: тестового завдання та 2 запитань. Тестова частина оцінюється за шкалою 20 білів, а кожне запитання за шкалою 10 білів, що в загальному підсумку дає 40 балів.

 

При простому розрахунку отримуємо:

 

Семестрова кількість балів

Екзамен

Підсумкова оцінка

Мінімум

36

24

60

Максимум

60

40

100

 

 

 

 

 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 35 балів. Для допуску до екзамену студент має здати всі самостійні роботи  та конспекти. Екзаменаційна оцінка не може бути меншою за 24 бали для отримання загальної позитивної оцінки за дисципліну.

 

Шкала відповідності:

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно

0-59

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

 

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

лекції

семінари

С/Р

 

Змістовий модуль 1.  

Філософська пропедевтика. Витоки європейської філософії:    античність, середньовічна медієвістика та новочасова філософія

1.

Тема 1.  Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини.

4

4

8

2.

Тема 2.  Антична філософія.

4

4

10

3.

Тема 3. Філософія європейського Середньовіччя.

3

4

12

4.

Тема 4. Філософія Нового часу.

4

4

8

 

Змістовий модуль 2. 

Західноєвропейська філософія XVIII – середини ХХ сторіччя. Напрями пізнання сучасної філософії

5.

Тема 5.  Німецька класична філософія.

 

4

4

8

6.

Тема 6. Некласична європейська філософія.

4

4

8

7.

Тема 7. Варіативність напрямів сучасної філософії. Постнекласичний дискурс в філософії та науці.

4

4

6

 

Підсумкова  модульна  контрольна  робота

 1

 

 

 

ВСЬОГО

28

28

60

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:

Лекції  28 год.

Семінари  28  год.

Консультації – 6 год.

Самостійна робота – 60 год.

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА

 

Основна: (Базова)

·        Алєксандрова О. В. Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

·        Асмус В.Ф. Античная философия: – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2001.

·        Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003.

·        Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

·        Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

·        Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003.

·        Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006.

·        Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006.

·        Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремінь, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005.

·        Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006.

·        Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

·        Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

 

Додаткова:

·        Августин Святий. Сповідь. – К.: Основи, 1996.

·        Арістотель Нікомахова етика. К., 2002.

·        Боецій. Розрада від філософії. – К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи",2002.

·        Бэкон Ф. Великое восстановление наук // Соч.: В 2т. – М., 1972

·        Г`юм Д. Трактат про людську природу. – К., 2003.

·        Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. –  Л., 2007.

·        Гегель. Г. В.Ф. Феноменологія духу. – К., 2004.

·        Декарт Р. Метафізичні розмисли. – К.: Юніверс, 2000.

·        Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.

·        Кант І. Критика чистого розуму. – К., 2000.

·        Мак`явеллі Н. Державець. – К., 1998.

·        Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

·        Ортега-і-Гассет Х. Чиста філософія // Вибрані твори. – К., 1994.

·        Платон. Діалоги. – К.: "Основи", 1995.

·        Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983.

·        Теяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1987.

·        Франк С. Л. Культура и религия // Философские науки. 1991. № 7.

·        Хайдеггер М. Что такое философии // Вопросы философии. – 1993. №7.

·        Шопенгавер А. Світ як воля і уявлення // Мислителі німецького романтизму. Івано-Франківськ. – Вид-во "Лілея-НВ", 2003.

·        Ясперс К. Осьова епоха // «Ї». – Львів, 1990. – №3.