КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                             Заст. декана 

                                                                             філософського факультету

                                                                             Комаха Л.Г.       

                                                                             ______________________

                                                                             «____» ____________2020 р.

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

ФІЛОСОФІЯ

 

для студентів

галузь знань                 10 Природничі науки

спеціальність                105 Прикладна фізика та наноматеріали

освітній рівень              перший (бакалаврський)

освітня програма          Нанофізика та комп’ютерні технології

спеціалізація                  -

вид дисципліни             обов’язкова

 

 

Форма здобуття освіти                   денна

Навчальний рік                      2020/2021

Семестр                                 ІІІ

Кількість кредитів ЕСТS       3

Мова викладання, навчання

та оцінювання                        українська

Форма заключного контролю        іспит

 

Викладачі: Коперльос Руслана Юріївна, к.ф.н., асистент кафедри філософії та методології науки

 

Пролонговано:  на 20__/20__ н.р. ________(_______) «__»___ 20__р.

 

на 20__/20__ н.р. __________(________) «__»___ 20__р.

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2020


 

 

Розробники: Коперльос Руслана Юріївна, к.ф.н., асистент кафедри філософії та методології науки

 

 

Затверджено «___» _________________ 2020 р.

 

                                                          Зав. кафедри філософії та методології науки

_______________________(Добронравова І.С)

 

 

Протокол № __ від «___» ___________ 2020 р.

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету

 

 

Протокол від «____» _____________  2020 року №_____

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Маслікова І.І.)

 

«______» ____________ 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

1. Мета дисципліни – забезпечити засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, ознайомити із наявними філософськими концепціями, які розкривають поліфонізм та плюралізм філософського мислення, створити умови для формування світоглядно-методологічної культури студентів.

 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та характеристики історико-культурного процесу, що базуються на знаннях шкільної програми дисциплін «Історії», «Людини і світ», «Етики».

2. Вміти збирати, аналізувати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ світу й культури, розуміти сутність філософських проблем, ідей, вміти аналізувати філософські та наукові тексти;

3. Володіти елементарними навичками сприйняття та обробки інформації; наукового дослідження для критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, культурних подій та явищ.

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософія» належить до переліку дисциплін вибору Закладів вищої освіти та дає можливість долучити студентів до світоглядної та методологічної культури, накопиченої людством за всю історію свого існування, показати цілісний, інтегративний характер знань про навколишній світ, підкреслити принципову важливість для кожної людини її вільного світоглядного самовизначення, вибору активної життєвої позиції, творіння добра шляхом зміцнення власною діяльністю держави та суспільства.

 

4. Завдання (навчальні цілі) – навчити студентів самостійно орієнтуватись в палітрі філософських напрямків, течій і шкіл; сформувати вміння співвідносити філософські, світоглядні ідеї та теорії з практикою суспільного життя, включаючи дослідження граничних засад, найбільш загальних і глибоких ідей і принципів, які людина повинна використати в своєму житті та діяльності, в розумінні дійсності та ставленні до неї; надати цілісну картину історико-філософського процесу.Програма курсу орієнтована на вивчення зарубіжної та вітчизняної філософії в контексті світових, загальноцивілізаційних вимірів.

 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей:

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так іписьмово.

ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різнихджерел.

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК9. Здатність працювати автономно.

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права,прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК14. Здатність бути критичним та самокритичним.

ЗК16. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Зк18. Здатність працювати в команді.

 

5. Результати навчання:

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. автономність та відповідальність)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

Історію формування і розвитку філософії, її основні проблеми, напрямки та школи

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

6

1.2

Основні шляхи (способи) філософування

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

6

1.3

Основні філософські проблеми (буття, матерія, свідомість, людина, суспільство, природа, практика, пізнання, цінності тощо) та специфіку їх трактування в різних філософських школах

Лекція,

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

7

1.4

Понятійний апарат філософського знання

Лекція, семінар, самостійна робота

Письмова контрольна робота, іспит

7

1.5

Особливості трактування онтологічних та гносеологічних проблем на різних етапах еволюції філософського знання

Лекція,

семінар, самостійна робота

Усна доповіді, письмова контрольна робота, іспит

6

1.6

Місце і роль філософії в суспільстві, її основні функції та завдання

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповіді, письмова контрольна робота, іспит

8

 

Вміти:

 

 

 

2.1

Самостійно опрацьовувати філософські тексти, здійснювати їх критичний аналіз

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, іспит

7

2.2

Порівнювати світоглядні парадигми, ідеологічні і релігійні конструкції, концепції,виділяти їх сильні і слабкі сторони

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, іспит

7

2.3

Оперувати понятійним апаратом філософії, розвивати абстрактне мислення

Семінар, самостійна робота

Письмова контрольна робота, іспит

6

2.4

Обґрунтовувати та відстоювати власну світоглядну і життєву позиції, виявляти, ставити та вирішувати проблеми

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

7

2.5

Застосовувати отримані знання при аналізі і оцінці суспільних процесів та явищ

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії,

презентація самостійного дослідження,письмова контрольна робота

6

 

Комунікація:

 

 

 

3.1

Використовувати знання іноземних мов для аналізу інформаційних інтернет-ресурсів, читання новітньої філософської літератури в підготовці до семінарських занять

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді

4

3.2

Презентувати результати проведених досліджень та здійсненої самостійної роботи у вигляді доповідей, повідомлень, есе, презентацій, конспектів

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

4

3.3

Вести полеміку стосовно філософських питань на основі володіння категоріально-поняттєвим апаратом філософії

Семінари

Дискусії

4

 

Автономність та відповідальність:

 

 

 

4.1

Самостійно шукати та критично опрацьовувати літературу з різних джерел та забезпечувати якість виконуваних робіт

Самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

5

4.2

Вирішувати самостійно комплексні завдання, що поставлені в індивідуальних роботах

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

5

4.3

Нести відповідальність за достовірність та політико-ідеологічнунезаангажованість проведених досліджень

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження,

письмова контрольна робота, іспит

5

 

 

 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

Результати навчання   

дисципліни

Програмні

результати

навчання

1.1

1.2

1.3

1.4

 

 

 

1.5

1.6

 

 

 

2.1

 

 

 

2.2

 

 

 

2.3

2.4

 

 

 

2.5

 

 

 

3.1

 

 

 

3.2

 

 

 

3.3

 

 

 

4.1

 

 

 

4.2

 

 

 

4.3

Демонструвати спілкування в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, ведення професійної наукової дискусії, письмово відображувати та презентувати результати своїх досліджень українською мовою

+

+

+

+

+

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

+

 

Демонструвати вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, що означає здатність до нестандартного розв'язання задач, самостійності міркувань та умовиводів, навички інтелектуального пошуку, вміння виявляти та розв'язувати проблеми

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Демонструвати  здатність до абстрактного мислення, аналізу та  синтезу,  здатність 

аналізувати значні масиви текстів, виявлятиїх  загальну смислову  структуру,  виявляти слабкі місця, логічну чи смислову уразливість аргументації

 

 

+

 

+

 

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

Демонструвативміння використовувати методологію та пізнавальні засоби, що властиві філософськійнауці

 

+

+

+

 

 

+

+

 

+

+

 

+

+

 

 

+

Усвідомлювати методологічнуспецифікуобраної спеціалізації та навички використання пізнавальних методів, релевантних відповідній проблематиці

+

+

+

 

 

+

 

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

Демонструвати 

вміння аналізувати певну  наукову проблему, залучати необхідні для цього знання, методики,джерела і досягати в результаті самостійних пізнавальних результатів

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації,  вміння 

 застосовувати для  вирішення пізнавальних задач ефективні стратегії і засоби

+

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

+

+

+

+

 

7. Схема формування оцінки:

7.1. Форми оцінювання

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1–2.5); (комунікація 3.1–3.3); (автономність та відповідальність 4.1–4.3), що складає 60% загальної оцінки.

 

Оцінювання семестрової роботи:

 

Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 – 15 / 25 балів

Самостійна робота №1 (есе за обраним твором з тем 2 - 6 ): РН 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3  – 3 / 5 балів

Самостійна робота №2 (есе за обраним твором з теми 7): РН 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3  – 3 / 5 балів

Контрольна робота: РН – 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 2.5, 4.3 - 5 / 10 балів

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесізасвоєння матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка складаються із балів, отриманих за: 1) усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на семінарах, 2) самостійну роботу (2 есе за обраним твором), 3) контрольну роботу. Всі види робіт в семестрі мають в підсумку:

в максимальному вимірі60 балів

в мінімальному вимірі36 балів

У разі відсутності на семінарському занятті студент може відпрацювати завдання на семінар в письмовій формі.

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту:

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 4.3 – 24 / 40 балів.

Іспит виконується у письмовій формі у вигляді тестового завдання.

Частина І.

10 тестових завдань (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, в кожному завданні кількість вірних відповідей – 1).

Частина ІІ.

10 тестових завдань (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, в кожному завданні кількість вірних відповідей – 1).

Частина ІІІ.

10 тестових завдань (кожне правильне завдання оцінюється в 2 бали, в кожному завданні декілька вірних відповідей).

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 36 балів.

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів.

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів).

 

При простому розрахунку отримуємо:

 

Семестрова кількість балів

Екзамен

Підсумкова оцінка з дисципліни

Мінімум

36

24

60

Максимум

60

40

100

 

7.2. Організація оцінювання:

 

Семестрова робота

Семестрова кількість балів

Min – 36 бали

Max – 60 балів

Усна відповідь

 Протягом семестру

«3» х 5 = 15

«5» х 4 = 20

Доповнення, участьв дискусіях

 Протягом семестру

«1» х 10 = 10

«2» х 10 = 20

Самостійна робота

Есе за обраним твором з тем 2-6  (наприкінці 1 модулю)

«3» х 1 = 3

«5» х 1 = 5

Самостійна робота

Есе за обраним твором теми 7  (наприкінці 2 модулю)

«3» х 1 = 3

«5» х 1 = 5

Підсумкова контрольна робота

 Наприкінці 2 модулю

«5» х 1 = 5

«10» х 1 = 10

 

Критерії оцінювання:

·        Усна доповідь

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу, першоджерела.

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності.

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, першоджерела. Має у відповіді суттєві неточності.

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді.

·        Доповнення / участь в дискусіях:

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми.

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.

·        Самостійна робота у вигляді есе:

5 балів - студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість письмової роботи.

4 бали - студент у достатньому обсязі розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність та достовірність в письмовій роботі.  Допускаються несуттєві неточності.

3 бали - студент у достатньому обсязі розкриває зміст поставленого завдання,але не самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну додаткову літературу, робота містить суттєві неточності.

1-2 бали - студентрозкриває зміст поставленого завданняфрагментарно та поверхово. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

·        Підсумкова контрольна робота у письмовій формі:

10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність письмової роботи

8-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

1-5 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

       

7.3. Шкала відповідності:

 

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Частина1: Філософська пропедевтика

1

Тема 1.  Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини

 

2

1

4

2

Тема 2.  Антична філософія

2

1

5

3

Тема 3. Філософія Середньовіччя й Відродження

2

2

8

4

Тема 4. Філософія Нового часу

2

2

5

5

Тема 5.  Німецька класична філософія

2

1

5

6

Тема 6.  Сучасна філософія

4

2

8

7

Тема 7.  Українська філософська думка

2

1

4

8

Есе за обраним твором

 

 

6

Частина 2: Теоретична та практична філософія

10

Тема 8. Онтологія як філософське вчення про буття 

 

2

 

1

4

11

Тема 9. Свідомість як філософська категорія

2

1

4

12

Тема 10. Людина як предмет філософського аналізу

2

1

4

13

Тема 11. Епістемологія: основні проблеми теорії пізнання. Наука як соціокультурний та пізнавальний феномен

2

1

5

14

Тема 12. Соціальна філософія: індивід, суспільство і держава.

1

1

4

15

Тема 13. Культура і цивілізація

1

1

4

16

Есе за обраним твором

 

 

6

17

Модульна контрольна робота

2

 

 

 

ВСЬОГО

28

16

76

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:

Лекцій                             – 28 год.

Семінари                        – 16 год.

Самостійна робота                  – 76 год.

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1.Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 463-508.

2. Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.  

3.Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

4.Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

5.Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. – К., 2002.

6.Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

7.Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

8.Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / Іван Федотович Надольний (ред.). – К., 2001.

 

Додаткова:

1.Августин Святий. Сповідь. – К.: Основи, 1996.

2.Аристотель. Соч. В 4 т. – М., 1975.

3.Бэкон Ф. Великое восстановление наук //Соч.: В 2т. – М., 1972 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/bacon/idol.html

4. Вітгенштайн Л. Логіко-філософський трактат. – К., 1995.

5.Г`юм Д. Трактат про людську природу. – К., 2003.

6.Гоббс Т. Левіафан. – К., 2000.

7.Гуссерль Е. Криза європейської філософії // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

8.Декарт Р. Міркування про метод. – К.: Тандем, 2001.

9.Джеймс В. Що таке прагматизм. – К., 2000.

10.Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.

11.Кант І. Критика чистого розуму. – К., 2000.

12. Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

13.Ліотар Ж.-Ф. Постмодерністська ситуація // Після філософії: кінець чи трансформація? – К., 2000 – С.71-90.

14. Лок Д. Два трактати про врядування. К., 2001.

15.Ортега-і-Гассет Х. Чиста філософія // Вибрані твори. – К., 1994. http://ae-lib.org.ua/texts/ortega-y-gaset__filosofia__ua.htm

16. Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат. – К., 2005.

17. Философия и мировоззрение. М., 1990.

18.Фіхте Й.Г. Промови до німецької нації. – Івано-Франківсь. – Вид-во "Лілея-НВ", 2003. – С. 110–134.

19.Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.

20.Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.

 

Інформаційні ресурси:

1.          http://www.univ.kiev.ua/ua/lib(Бібліотеки України)

2.         http://www.library.univ.kiev.ua/ (Наукова бібліотека імені М. Максимовича)

3.         http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html (Електронна бібліотека кафедри філософії та методології науки