Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

 

 

Укладач: доцент Руденко О.В.

 

 

 

  

 

 

 

 

Робоча програма дисципліни

«Методологія та організація наукових досліджень» (Модуль 1)

 

для магістрів

першого курсу факультету соціології

 

 

 

 

 

 

 

 КИЇВ - 2014
ВСТУП

Дисципліна “Методологія та організація наукових досліджень” (Модуль 1) є нормативною. Викладається у першому семестрі 1 курсу магістратури факльтету соціології.

 

Загальна кількість годин – 17.

З них:

·            лекцій – 9 годин;

·            семінарських занять – 8 годин;

Форма підсумкового контролю: комплексний залік за всіма модулями.

 

 Мета навчальної дисципліни: здобуття студентами базових знань з методології, методики та організації наукової діяльності для забезпечення їхньої професійної підготовки у якості науковців.

 

Завдання навчальної дисципліни: 

- ознайомлення студентів з сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;

- формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес;

- набуття дослідницьких навичок, усвідомлення цілей наукового дослідження, формування навичок правильного виконання кваліфікаційних і наукових робіт (магістерської роботи, статті, дисертації).

 

Предмет навчальної дисципліни:

Методи, методика і методологія науки у системі організації науково-дослідницької діяльності.

 

Вимоги до знань та вмінь:

- розуміти значення методологічної підготовки для професійної діяльності вченого;

- знати характеристики основних методів наукового пізнання (індукція, дедукція абдукція) та методологічних моделей (гіпотетико-дедуктивна та емпірична індуктивна) ;

- вміти застосовувати загальнометодологічні принципи у науковій діяльності;

- засвоїти основні критерії оцінки наукового знання і вимоги до організації дослідницької діяльності. 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем:

Дисципліна “Методологія та організація наукових досліджень” є нормативною для підготовки кваліфікаційного рівня «магістр».

 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

 

Шкала оцінювання

В балах

Шкала університету

За шкалою ECTS

90 –100

зараховано

А – зараховано

85 – 89

75 – 84

зараховано

В – зараховано

С – зараховано

65 – 74

60 – 64

зараховано

D – зараховано

E – зараховано

1 – 59

не зараховано

FX – не зараховано

F – не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

 


Тематичний план дисципліни

Назва теми

Години

Лекції

Семінари

 Інші види контролю

Змістовий модуль 1. Філософсько-теоретичні основи методології та організації науково-дослідної роботи

1

Наука й наукові дослідження у сучасному світі.

3

2

 

2

Методологія, методика і методи  наукового дослідження

2

2

 

3

Провідні методологічні концепції ХХ ст.

4

2

 

4

Модульна контрольна робота

 

2

 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи методології та організації науково-дослідної роботи

 

Лекція 1. Наука й наукові дослідження у сучасному світі

Виникнення та еволюція науки. Види та ознаки наукового дослідження. Методологія і методи наукового дослідження. Організація наукової діяльності в Україні.

 Заняття 1. Наука й наукові дослідження у сучасному світі

1. Основні підходи до розуміння науки.

2. Особливості наукової діяльності.

3. Принципи, норми і критерії наукового знання.

4. Рівні методологічної організації науки.

5. Глобальні наукові революції і типи наукової раціональності.

Проблемні теми для обговорення:

1. Види та ознаки наукового дослідження.

2. Теоретичні та методологічні принципи науки.

3. Наукова ідея, науковий принцип. Наукові поняття та гіпотези.

4. Фундаментальні наукові дослідження.

Література:

Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки : підручник. – К., ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

Голдстейн М., Голдстейн И.Ф. Как мы познаем. Исследование процесса научного познания. – М.: Знание, 1984.

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. – М., 1998.

Основи методологія та організації наукових досліджень: Навч. Посібник/ за ред.. А.Є.Конверського. – К.: Цент учбової літератури, 2010. – С.5-105.

Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М.: Изд-во «Гардарики», 2006.

 

Лекція 2. Методологія, методика і методи наукового дослідження

Основні поняття: метод, методика, засіб, алгоритм дій. Об'єктивна основа застосовності методів. Типологія методів. Філософські та загальнонаукові методи. Форми і методи емпіричного та теоретичного пізнання.

Методологія як філософська дисципліна – історія методології, методологічний аспект наукового пізнання, роль і функції методології в сучасній науці.

 

Заняття 2. Методологія, методика і методи наукового дослідження

1. Поняття наукового методу. Метод, методологія, методика.

2. Основні етапи організації стандартного наукового дослідження.

3. Основні методи наукового дослідження: емпіричні, теоретичні, загальнонаукові.

4. Роль експерименту, індукції та дедукції у методологічному розвитку науки.

5. Популярні методологічні моделі: гіпотетико-дедуктивна і емпірична індуктивна.

6. Методологічні процедури верифікації, обґрунтування і фальсифікації.

 

Проблемні теми для обговорення:

1. Методологія теоретичних досліджень.

2.Прикладні наукові дослідження

3. Формулювання теми наукового дослідження.

4. Постановка проблеми.

5. Застосування дедуктивного та індуктивного методів.

6. Метод системного аналізу.

Література:

Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки : підручник. – К., ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология.- М., 1998.

Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів. – К.: ВПЦ "Київський університет", – 2010.

Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

Эко Умберто, Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-методическое пособие /пер. с ит. Е.Костюкович. – М.: Книжный дом "Унивеситет", 2003.

 

Лекція 3-4. Провідні методологічні концепції ХХ ст.

Загальнонаукові методологічні принципи: вимоги до теорії, перевірність, максимальна спільність, простота, прогностичні можливості. Методологічні традиції і теорії: емпіризм, раціоналізм, конвенціоналізм, прагматизм, критичний раціоналізм, релятивізм, історизм. Методологічний анархізм як проблема. Методологічне забезпечення міждісциплінарних досліджень.

 

Заняття 3. Провідні методологічні концепції ХХ ст.

1. Позитивізм і метод логічного аналізу мовних виразів. Вплив аналітичної філософії (Г.Фреге, Б.Рассел) та «Логіко-філософського трактату» Л.Вітгенштайна на розвиток логічного позитивізму. Діяльність Віденського гуртка. Індуктивізм і верифікаціонізм.

2. Критичний раціоналізм К.Поппера і методологія фальсифікаціонізму. Метод фальсифікації як критерій демаркації науки та метафізики. Еволюційна епістемологія.

3. Історицизм і методологічний анархізм. Зміна ставлення до історії науки. «Структура наукових революцій» Т.Куна. Принцип «все дозволено» (П.Фойєрабенд).

 

Література:

Шлик М. Поворот в философии // Аналитическая философия. Избранные тексты. М., 1993.

Вітгенштайн Л. Tractatus Logico-Philosophicus; Філософські дослідження. — К.: Основи, 1995. С. 5-86.

Карнап Р., Нейрат О., Хайнс Х. Научное миропонимание. Венский кружок // www. philosophy.ru

Поппер К.Р. Логика и рост научного знания. – М., 1983.

Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975.

Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции //Структура и развитие науки. - М., 1978. С.203-269.

Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. - М., 1986.

 

Заняття 4.

Підсумкова модульна контрольна робота

 

Завдання для самостійної роботи

Формою виконання є написання роботи: «Методологія і методика бакалаврського дослідження». Обсяг 2-3 друкарських сторінки. Підготовка даного завдання включає аналіз методики написання бакалаврської роботи й аналіз використовуваних у дослідженні методів.

Структура роботи:

- історія написання роботи: формулювання теми, проблеми, ідеї, етапи дослідження;

- теоретична і методологічна основа роботи;

- предмет, об’єкт, цілі та задачі роботи;

- використані методи та методики, ефективність і правомірність їх використання;

- самооцінка бакалаврської роботи: що і чому ви зробили б не так, якби виконували цю роботу зараз.

 

 

 

Питання до заліку

1. Основні підходи до розуміння науки.

2. Принципи та критерії наукового пізнання.

3. Типи наукової раціональності.

4. Поняття наукової революції.

5. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

6. Основні етапи наукового дослідження.

7. Методологія, методика та організація наукового дослідження: порівняльний аналіз.

8. Емпіричні методи науки.

9. Теоретичні методи дослідження.

10. Загальнонаукові методи.

11. Гіпотетико-дедуктивна модель наукового дослідження.

12. Методологічні процедури верифікації та фальсифікації.

13. Роль індукції та дедукції у методологічному розвитку науки.

14. Роль експерименту у методологічному розвитку науки.

15. Метод системного аналізу в сучасній науці.

16. Загальнонаукові методологічні принципи.

17. Методологія позитивізму.

18. Методологічне забезпечення міждісциплінарних досліджень.

19. Особливості наукової діяльності.

20. Організація наукової діяльності в Україні.