КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                 Зам. декана 

                 філософського факультету

                 Комаха Л.Г.   

                 ______________________

                 « ___» _____ 2020 року

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» ( Змістовна частина  «Методологія наукових та організація наукових досліджень»)  

для студентів філософського факультету

 

галузь знань      28 Публічне управління та адміністрування

спеціальність    281 Публічне управління та адміністрування

освітній рівень        другий магістерський

освітня програма Публічне управління та адміністрування

вид дисципліни       обов’язкова

 

 

Форма навчання      денна

Навчальний рік       2020/2021

Семестр          2

Кількість кредитів ЕСТS      3

Мова викладання       українська

                                  Форма заключного контролю  залік

 

Викладач: Руденко Ольга Валентинівна, доцент, к.філос.н., доцент кафедри філософії та методології науки;

 

 

Пролонговано: на 2021/2022н.р. ________ (_________) «__»___ 2021 р.

Пролонговано: на 2022/2023н.р. ________ (_________) «__»___ 2022 р.

 

 

 

 

КИЇВ – 2020


Розробники: Руденко Ольга Валентинівна, к.філос.н., доцент кафедри філософії та методології науки

 

 

 

 

Затверджено «28» серпня 2020 р.

Зав. кафедри філософії та методології науки

______________________ (Добронравова І.С.)

 

Протокол № 1 від «31» серпня 2020 р.

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету

 

 

Протокол від «31 » cерпня 2020 року №_2_

 

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Маслікова І.І.)

 

«31» _ cерпня_ 2020 року


 

1. Мета дисципліни  – надання студентам базових знань із методики та організації наукової діяльності для забезпечення їхньої професійної підготовки в якості науковців; ознайомлення студентів із системою наукових принципів, на яких базується методологія дослідження і здійснюється вибір сукупності пізнавальних засобів і прийомів підготовки та написання наукової праці; ознайомлення студентів зі специфічною роллю інтелектуальної власності в процесах функціонування наукового пізнання і проведення конкретного наукового дослідження.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1.    Знати понятійно-категоріальний апарат навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень».

2.    Вміти працювати з джерелами, в яких викладені основні принципи дисципліни «Основи наукових досліджень», та ключовими вітчизняними й міжнародними нормативно-правовими актами.

3.    Володіти навичками проведення ефективних наукових досліджень, представлених у процесі написання курсових робіт.

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» спрямована на розгляд та аналіз специфіки сучасних методологічних концепцій, основ методології наукового пізнання та методики наукових досліджень; формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес; набуття дослідницьких навичок, усвідомлення цілей наукового дослідження, формування навичок правильного виконання кваліфікаційних і наукових робіт (магістерської роботи, наукової статті, дисертації); а також ознайомлення із загальними поняттями про суть інтелектуальної власності в цілому та конкретні відомості і рекомендації з організації створення та правової охорони об’єктів інтелектуальної власності.

4. Завдання (навчальні цілі) дисципліни: ознайомити студентів із базовими принципами методологічної підготовки для професійної діяльності вченого; представити характеристики основних методів наукового пізнання (індукція, дедукція, абдукція) та методологічних моделей (гіпотетико-дедуктивної та емпіричної індуктивної); визначити особливості застосування загальнометодологічних принципів у науковій діяльності; окреслити основні критерії оцінки наукового знання і вимоги до організації дослідницької діяльності; виявити основні аналітичні та практичні особливості механізму підбору методологічних засад дослідження та його організації; розглянути ключові моделі структурного та сутнісного наповнення наукових кваліфікаційних робіт; встановити етапність проведення наукового дослідження, виокремити основні різновиди науково-дослідницької роботи під час кожного з визначених етапів, застосовуючи їх, зокрема, під час професійних досліджень; окреслити основні категорії інтелектуальної власності та складову державного управління в сфері інтелектуальної власності задля формування навичок використання теоретичних знань для процедури набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, захисту прав об’єктів права інтелектуальної власності.

5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)

Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання

Методи оцінювання та пороговий критерій оцінювання (за необхідності)

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

 

Знати та володіти теоретичними знаннями про:

 

1.1

Понятійно-категоріальний апарат навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»

Лекція, семінарське заняття

Опитування на семінарських заняттях, виконання самостійних робіт

40%

1.2

Методи, методику і методологію науки у системі організації науково-дослідницької діяльності

1.3

Основні принципи, засади та етапи написання кваліфікаційної наукової роботи

1.4

Основні завдання предмету та специфіку законодавства з захисту прав інтелектуальної власності

 

 

Вміти:

2.1

Добирати, систематизувати й аналізувати інформацію, що стосується методології та організації наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Лекція, семінарське заняття

Опитування на семінарських заняттях, виконання самостійних робіт

40%

2.2

Застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи наукових досліджень у процесі написання кваліфікаційної наукової роботи

2.3

Формувати структуру науковоїроботи

2.4

Формулювати аналітичну складову у вступі, висновках до розділів і у загальних висновках

2.5

Оформлювати кваліфікаційну наукову роботу згідно з наявними вимогами до неї як до результату наукового пошуку та об’єкта інтелектуальної власності

 

 

Отримати базові комунікативні навички:

3.1

Оволодіти навичками участі в тематичних дискусіях і аргументованого представлення своєї позиції та точки зору з метою донесення до аудиторії найголовніших положень кваліфікаційної наукової роботи

Семінарське заняття

Опитування на семінарських заняттях, виконання самостійних робіт

10%

3.2

Оволодіти навичками обрання  мовних  засобів, необхідних  для цілісності та логічності викладу наукового тексту,  та  застосування  ключових прийомів  усного і писемного наукового мовлення 

 

 

Демонструвати відповідальність і автономію:

 

4.1

Використовувати нові нестандартні творчі підходи до написання кваліфікаційної наукової роботи

Семінарське заняття

Виконання самостійних робіт

10%

4.2

Самостійно розробляти й представляти аналітико-експертні країнознавчі довідки, які можуть бути частиною наукового дослідження, несучи відповідальність за результати прийняття автономних рішень щодо конкретного предмета

Виконання самостійних робіт

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни з програмними результатами навчання

     Результати навчання

дисципліни (код)

Програмні

результати навчання (назва)

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

4.1

4.2

ПРН 3. Демонструвати знання наукових підходів, методологій та методик дослідження проблем публічного управління та адміністрування

 

+

 

 

 

+

 

+

+

 

+

 

+

ПРН 8. Визначати й прогнозувати публічні, політичні, безпекові, суспільні та інші ризики у сфері публічного управління, регіонального і глобального розвитку

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

ПРН 14. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан публічного або державного управління

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

+

+

ПРН 21. Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при розробці та реалізації прикладних та наукових проектів в сфері публічного управління та адміністрування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

ПРН 26. Професійно відстоювати інтереси України у різних сферах публічного управління та адміністрування.

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

ПРН 27. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

+

+

7. Схема формування оцінки.

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

 

 

Min

Max

Усна відповідь (РН 1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1-3.2)

„3”  х  2 = 6

„5”  х  2 = 10

Самостійна робота 1 (РН 1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1-3.2, 4.1-4.2)

7

10

Самостійна робота 2 (РН 1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1-3.2, 4.1-4.2)

10

15

Контрольна робота (РН 1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1-3.2, 4.1-4.2)

15

25

Всього:

38

60

 

Оцінювання семестрової роботи:

  1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1,  1.2, 1.4, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 9/15 балів;
  2. Індивідуальна робота (Презентація характерних ознак наукової галузі) : РН 2.1, 3.1, 3.2, 4.1 – 12/20 балів;
  3. Самостійна робота (Аналіз методологічних засад власного бакалаврського дослідження) : РН 1.2, 1.4,  2.4, 2.5, 3.2, 4.2 – 12/20 балів;
  4. Контрольна робота за 1 та 2 частиною програми: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,  2.1, 2.2., 2.3, 3.2, 4.2 – 15/25 балів.

Семестрову кількістьбалів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на семінарах), контрольної роботи за 1й 2 частину програми та самостійні роботи. Мінімальна кількість балів за 1 й 2 частини програми становлять: мінімальна – 33 бали, максимальна 55 балів. Мінімальна кількість балів за 3 частину «Основи інтелектуальної власності» становить 15 балів, максимальна – 25 балів. Залік проходить у вигляді письмового тесту і складається з питань всіх 3 частин програми та оцінюється у 12/20 балів.

Всі види робіт в семестрі мають в підсумку:

* в максимальному вимірі  - 80 (60+20) балів

* в мінімальному вимірі – 48 (38+10) балів

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в письмовій  формі.

 

Підсумкова контрольна робота (залік) проходить у вигляді письмового тесту і складається з питань всіх 3 частин програми – РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2., 2.3, а також РН 3 частини програми – 12/20 балів.

 

7.2 Організація оцінювання:

Критерії оцінювання:

· Усна відповідь:

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу, першоджерела.

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності.

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, першоджерела. Має у відповіді суттєві неточності.

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді.

·        Доповнення / дискусія:

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми.

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.

· Індивідуальна робота:

15-13 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, апелює до поглядів відомих філософів, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість письмової роботи.

12-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність в письмовій роботі.  Допускаються несуттєві неточності.

9-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

Підсумкова контрольна робота за першою та другою частиною:

25-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність письмової роботи

15-8 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

7-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх частин та виконання самостійних робіт

· Підсумкова тестова контрольна робота (залік) є письмовою відповіддю на 20 закритих тестових питань з усіх трьох частин курсу. Максимальна кількість балів за цю роботу складає 20 балів, мінімальна – 12 балів.

 

7.3 Шкала відповідності оцінок:

 

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Не зараховано / Fail

0-59

 

 

8. Структура  навчальної  дисципліни

 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

 

№ п/п

Назва  теми

Кількість годин

лекції

семінари

С/Р

Частина  1

1

Тема 1. Наука й наукові дослідження у сучасному світі.

2

2

20

2

Тема 2. Методологія, методика і методи  наукового дослідження. Провідні методологічні концепції.

2

Частина 2

3

Тема 3. Місце та роль наукових досліджень в аналітико-експертній діяльності. Пошук й опрацювання наукової інформації

2

1

22

4

Тема 4. Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист. Методика підготовки й оформлення публікацій. Поняття академічної доброчесності.

2

1

Частина 3

5

Тема 5. Поняття та система права інтелектуальної власності. Право промислової власності. Авторське право і суміжні права.

2

2

22

6

Тема 6. Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності в процесі наукової діяльності: базові засади.

4

2

 

ВСЬОГО

14

8

64

 

Загальний обсяг 90 год., у тому числі:

Лекції – 14 год.

Семінари – 8 год.

Консультації – 4 год.

Самостійна робота – 64 год.

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Нормативно-правові акти:

1.  Про вищу освіту. Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII – [Еелектронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

2.    Про наукову і науково-технічну діяльність. Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19

3.    Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери. Указ Президента України від 16 травня 2008 р. № 444/2008 – [Еелектронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/444/2008

4.    Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів. Постанова КабінетуМіністрівУкраїнивід 24 липня 2013 р. № 567 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF

5.  Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання. ДСТУ 8302:2015 від 1 липня 2016 р. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 16 с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/

 

Основна

1. Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Підручник. Київ: «Київський університет», 2008.

2. Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня філософія науки. К., 2009

3. Ковальчук, В. В.Основи наукових досліджень [Текст]: навчальнийпосібник. К. : ВД «Професіонал», 2005.

4. Коровайченко, Ю.М. Аlma mater, або як стати справжнім студентом. К.: "ВМУРоЛ", 2003.

5. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб./ за ред. І.С.Добронравова (ч.1), О.В.Руденко (ч.2). К., 2018.

6. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення та захисту. К., 1997.

7. Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнтів. К.: "Центр учбової літератури", 2010.

 

Додаткова:  

1.Быков В.В. Научный эксперимент. М., 1989.

2.Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления.К., 1990.

3.ДобронравоваІ.С. Норми наукового дослідження в нелінійному природознавстві // Філософська думка.1999. №4. С.36-48.

4.Добронравова І.С. Практична філософія науки. Суми: Університетська книга, 2017.

5.Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов. М.: Ось-85, 1997.

6.Джеффри Р.К. Логика принятия решений.  М., 1972.

7.Кун Т. Структура научных революций. М.,1975.

8.Лаудан Л. Наука и ценности. (Главы из книги.) // Современная философия науки. М., 1994.

9.Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М.,1995.

10.Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983.

11.Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000.

12.Фейерабенд П. Избранныеработы по методологии науки. М., 1986.

13.Эко Умберто, Какнаписатьдипломнуюработу. Гуманитарные науки: учебно-методическоепособие. М.: Книжныйдом "Унивеситет", 2003.