КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби

Кафедра публічної політики

 

                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                Заст. директора

                                                                                                з науково-педагогічної роботи

                                                                                                ННІ ПУДС

                                                                                                Вікторія ГУРА           

                                                                                                ____________________                                                                                                       

                                                                                     «____» ____________ 2021 р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»

 

для студентів

 

галузь знань                 28 «Публічне управління та адміністрування»

спеціальність               281 «Публічне управління та адміністрування»

освітній рівень другий (магістерський)

освітньо-наукова програма      Державна служба

вид дисципліни             обов’язкова

 

Форма навчання             денна

Навчальний рік                2021/2022

Семестр                                        1

Кількість кредитів ЕСТS             4

Мова викладання, навчання

та оцінювання                             українська

Форма заключного контролю    залік

 

Викладач: Руденко Ольга Валентинівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та методології науки

 

Пролонговано: на 20__/20__ н.р.                   (                                  ) «   »     20    р.

(підпис, ПІБ, дата)

                            на 20__/20__ н.р.                  (                                   ) «   »      20   р.

(підпис, ПІБ, дата)

 

КИЇВ – 2021


 

 

Розробник:    

Руденко Ольга Валентинівна, кандидат філософських .наук, доцент, доцент кафедри філософії та методології науки

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

  Зав. кафедри публічної політики

   __________________    (Н.М. Корчак)

 

   Протокол №      від «        »                         2021 р.

 

 

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби

 

 

 

 

Протокол № __ від «__» _________ 2021 року

Голова науково-методичної комісії                     ____________________     (Ольга БЕРДАНОВА)

(підпис)

 

 

 

 

 


 

ВСТУП

1. Мета дисципліни – надання студентам базових знань із методики та організації наукової діяльності для забезпечення їхньої професійної підготовки в якості науковців; ознайомлення студентів із системою наукових принципів, на яких базується методологія дослідження і здійснюється вибір сукупності пізнавальних засобів і прийомів підготовки та написання наукової праці; ознайомлення студентів зі специфічною роллю інтелектуальної власності в процесах функціонування наукового пізнання і проведення конкретного наукового дослідження.

 

2.Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

Знати понятійно-категоріальний апарат навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень».

Вміти працювати з джерелами, в яких викладені основні принципи дисципліни «Основи наукових досліджень», та ключовими вітчизняними й міжнародними нормативно-правовими актами.

Володіти навичками проведення ефективних наукових досліджень, представлених у процесі написання курсових робіт.

 

3.Анотація навчальної дисципліни:

Дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» спрямована на розгляд та аналіз специфіки сучасних методологічних концепцій, основ методології наукового пізнання та методики наукових досліджень; формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес; набуття дослідницьких навичок, усвідомлення цілей наукового дослідження, формування навичок правильного виконання кваліфікаційних і наукових робіт (магістерської роботи, наукової статті, дисертації); а також ознайомлення із загальними поняттями про суть інтелектуальної власності в цілому та конкретні відомості і рекомендації з організації створення та правової охорони об’єктів інтелектуальної власності.

 

4. Завдання (навчальні цілі):

Згідно вимог Стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти дисципліна «Стратегічне управління та управління змінами» забезпечує набуття здобувачами освіти наступних компетентностей:

 

Назва компетентності

Код компетентності

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

ЗК1

Здатність генерувати нові ідеї (креативність)

ЗК7

Спеціальні (фахові) компетентності

Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів сфери місцевого самоврядування

СК3

Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та адміністрування.

СК9

Здатність застосовувати основи педагогіки та психології в освітньому процесі в закладах вищої освіти.

СК11

 

 

5. Результати навчання за дисципліною:

 

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)

Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання

Методи оцінювання та пороговий критерій оцінювання (за необхідності)

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

 

Знати та володітитеоретичнимизнаннямипро:

 

1.1

Понятійно-категоріальний апарат навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»

Лекція, семінарське заняття

Опитування на семінарських заняттях, виконання самостійних робіт

40%

1.2

Методи, методику і методологію науки у системі організації науково-дослідницької діяльності

1.3

Основні принципи,засадита етапинаписаннякваліфікаційноїнауковоїроботи

1.4

Основні завдання предмету та специфіку законодавства з захисту прав інтелектуальної власності

 

 

Вміти:

2.1

Добирати, систематизувати й аналізувати інформацію, що стосується методології та організації наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Лекція, семінарське заняття

Опитування на семінарських заняттях, виконання самостійних робіт

40%

2.2

Застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи наукових досліджень у процесі написання кваліфікаційної наукової роботи

2.3

Формувати структуру науковоїроботи

2.4

Формулювати аналітичну складову у вступі, висновках до розділів і у загальних висновках

2.5

Оформлювати кваліфікаційну наукову роботу згідно з наявними вимогами до неї як до результату наукового пошуку та об’єкта інтелектуальної власності

 

 

Отримати базові комунікативні навички:

3.1

Оволодіти навичками участі в тематичних дискусіях і аргументованого представлення своєї позиції та точки зору з метою донесення до аудиторії найголовніших положень кваліфікаційної наукової роботи

Семінарське заняття

Опитування на семінарських заняттях, виконання самостійних робіт

10%

3.2

Оволодіти навичками обрання мовних засобів, необхідних для цілісності та логічності викладу наукового тексту, та застосування ключових прийомів усного і писемного наукового мовлення

 

 

 

Демонструвати відповідальність і автономію:

 

4.1

Використовувати нові нестандартні творчі підходи до написання кваліфікаційної наукової роботи

Семінарське заняття

Виконання самостійних робіт

10%

4.2

Самостійно розробляти й представляти аналітико-експертні країнознавчі довідки, які можуть бути частиною наукового дослідження, несучи відповідальність за результати прийняття автономних рішень щодо конкретного предмета

Виконання самостійних робіт

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання

 

 

 

Програмні результати навчання

 

Результати навчання дисципліни

1.1

1.2

1.3

 

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

4.1

4.2

 

ПРН 4. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

ПРН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

ПРН15. Розробляти та викладати спеціальні навчальні дисципліни з питань публічного управління та адміністрування у закладах вищої освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.                    Схема формування оцінок

 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.

 

7.1 Форми оцінювання студентів:

 

 

Min

Max

Усна відповідь (РН 1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1-3.2)

„3”  х  3 = 9

„3”  х  5 = 15

Самостійна робота 1 (РН 1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1-3.2, 4.1-4.2)

12

20

Самостійна робота 2 (РН 1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1-3.2, 4.1-4.2)

12

20

Контрольна робота (РН 1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1-3.2, 4.1-4.2)

15

25

Всього:

48

80

 

Оцінювання семестрової роботи:

  1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1,  1.2, 1.4, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 9/15 балів;
  2. Індивідуальна робота (Презентація характерних ознак наукової галузі) : РН 2.1, 3.1, 3.2, 4.1 – 12/20 балів;
  3. Самостійна робота (Аналіз методологічних засад власного бакалаврського дослідження) : РН 1.2, 1.4,  2.4, 2.5, 3.2, 4.2 – 12/20 балів;
  4. Контрольна робота за 1 та 2 частиною програми: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,  2.1, 2.2., 2.3, 3.2, 4.2 – 15/25 балів.

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на семінарах), контрольної роботи за 1й 2 частину програми та самостійні роботи. Мінімальна кількість балів за 1 й 2 частини програми становлять: мінімальна – 33 бали, максимальна 55 балів. Мінімальна кількість балів за 3 частину «Основи інтелектуальної власності» становить 15 балів, максимальна – 25 балів. Залік проходить у вигляді письмового тесту і складається з питань всіх 3 частин програми та оцінюється у 12/20 балів.

Всі види робіт в семестрі мають в підсумку:

* в максимальному вимірі  - 80 (55+25) балів

* в мінімальному вимірі – 48 (23+15) балів

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в письмовій  формі.

 

Підсумкова контрольна робота (залік) проходить у вигляді письмового тесту і складається з питань всіх 3 частин програми – РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2., 2.3, а також РН 3 частини програми – 12/20 балів.

 

7.2.   Організація оцінювання:

Критерії оцінювання:

· Усна відповідь:

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу, першоджерела.

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності.

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, першоджерела. Має у відповіді суттєві неточності.

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді.

·        Доповнення / дискусія:

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми.

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.

· Індивідуальна робота:

20-15 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, апелює до поглядів відомих філософів, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість письмової роботи.

14-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність в письмовій роботі.  Допускаються несуттєві неточності.

9-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

Підсумкова контрольна робота за першою та другою частиною:

25-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність письмової роботи

15-8 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

7-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх частин та виконання самостійних робіт

· Підсумкова тестова контрольна робота (залік) є письмовою відповіддю на 20 закритих тестових питань з усіх трьох частин курсу. Максимальна кількість балів за цю роботу складає 20 балів, мінімальна – 12 балів.

 

7.3.    Шкала відповідності:

 

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Не зараховано / Fail

0-59

 

8.      Тематичний  план занять

9.        ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

10.      

№ п/п

Назва  теми

Кількість годин

лекції

семінари

С/Р

Частина  1

1

Тема 1. Наука й наукові дослідження у сучасному світі.

2

2

30

2

Тема 2. Методологія, методика і методи  наукового дослідження. Провідні методологічні концепції.

4

2

Частина 2

3

Тема 3. Місце та роль наукових досліджень в аналітико-експертній діяльності. Пошук й опрацювання наукової інформації

2

2

20

4

Тема 4. Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист. Методика підготовки й оформлення публікацій. Поняття академічної доброчесності.

3

4

Частина 3

5

Тема 5. Поняття та система права інтелектуальної власності. Право промислової власності. Авторське право і суміжні права.

2

2

32

6

Тема 6. Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності в процесі наукової діяльності: базові засади.

3

2

7.

Тема 7. Основи академічної доброчесності

2

4

 

 

ВСЬОГО

18

20

82

 

Загальний обсяг – 120 год., в тому числі:


 

 

11.  Рекомендовані джерела:

а) основна:

1. Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Підручник. Київ: «Київський університет», 2008.

2. Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня філософія науки. К., 2009

3. Ковальчук, В. В.Основинауковихдосліджень [Текст]: навчальнийпосібник. К. : ВД «Професіонал», 2005.

4. Коровайченко, Ю.М. Аlmamater, або як стати справжнім студентом. К.: "ВМУРоЛ", 2003.

5. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб./ за ред. І.С.Добронравова (ч.1), О.В.Руденко (ч.2). К., 2018.

6. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення та захисту. К., 1997.

7. Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів. К.: "Центр учбової літератури", 2010.

 

б) додаткова література

 

1.Быков В.В. Научный эксперимент. М., 1989.

2.Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления.К., 1990.

3.ДобронравоваІ.С. Норминауковогодослідження в нелінійномуприродознавстві // Філософська думка.1999. №4. С.36-48.

4.Добронравова І.С. Практична філософія науки. Суми: Університетська книга, 2017.

5.Кандидатськадисертація: принципи, методи, техніка, технологія: Навчальнийпосібник для аспірантів. /Скл. С.С. Єрмаков. Х.: ХХІІІ, 1998.

7.Джеффри Р.К. Логика принятия решений.  М., 1972.

8.Кун Т. Структура научных революций. М.,1975.

9.Лаудан Л. Наука и ценности. (Главы из книги.) // Современная философия науки. М., 1994.

10.Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М.,1995.

11.Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983.

12.Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000.

13.Фейерабенд П. Избранные работы по методологии науки. М., 1986.

14.Эко Умберто, Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-методическое пособие. М.: Книжный дом "Унивеситет", 2003. 

 

в) законодавчі та нормативні акти

 

1.  Про вищу освіту. Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII – [Еелектронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

2.    Про наукову і науково-технічну діяльність. Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19

3.    Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери. Указ Президента України від 16 травня 2008 р. № 444/2008 – [Еелектронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/444/2008

4.    Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів. Постанова КабінетуМіністрівУкраїнивід 24 липня 2013 р. № 567 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF

5.  Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання. ДСТУ 8302:2015 від 1 липня 2016 р. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 16 с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/