КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана/

з навчальної роботи Комаха Л.Г.

______________________

«  » серпня 2017 року

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

 

для студентів

 

галузь знань      біологічні науки

спеціальністьекологія

освітній рівень     магістр

вид дисципліни   обов’язкова

Форма навчання                                   денна

Навчальний рік                                                2017/2018

Семестр                                                 2

Кількість кредитів ЕСТS                     1

Мова викладання, навчання

та оцінювання                                      українська

Форма заключного контролю                        екзамен

 

                       Викладачі: проф. Нуріщенко Н.Є., ас. Огневюк.Г..З., проф. Сидоренко Л.І..

 

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

 

 

 

КИЇВ – 2017

 

 

 

 

 

Розробник:проф. Сидоренко Л.І..

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник декана з навчальної роботи Комаха Л.Г..

_________.

Протокол № 1 від «  » серпня 2017 р.

 

Зав. кафедри філософії та методології, проф.

___________________________ Добронравова І. С.

 

Протокол № 1 від «29» серпня 2017 р.

 

 

 

 

 

 

Схвалено науково-методичною радою філософського факультету

 

Протокол від «   » серпня 2017 року № 1

Голова науково-методичної ради  _____

«   » серпня 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

1.Мета дисципліни – познайомити студентів із сучасною методологією науки, дати їм можливість засвоїти сукупність методологічних засобів науки взагалі та їхньої фахової дисципліни зокрема, надати студентам знання та вміння, що створюють необхідне методологічне підґрунтя для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті,

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1.      Успішне опанування курсів  «Філософія»,

2.      Знання теоретичних основ  фахових дисципліни ___________

3. Анотація навчальної дисципліни / референс:

Навчальна дисципліна«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є обов’язковою дисципліною, що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів. Першим модулем є «Методологія наукових досліджень». Для його викладання відведено один кредит (10 годин аудиторних занять, 20 годин самостійного засвоєння матеріалу. Заключна форма контролю – залік. В цьому модулі розкривається зміст понять «методологія», «методика», «методи дослідження», розуміння науки як дослідження, розглядаються конкретно-науковий, загально-науковий та філософський рівні методології. Окреслюється множина методологічних систем сучасної філософії науки. Розглядається структура теоретичного та емпіричного знання в єдності з методами теоретичного та емпіричного дослідження. Висвітлюються методологічні проблеми нелінійної науки, які визначають стан сучасної методології науки.

4. Завдання (навчальні цілі)

- ознайомити студентів із сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;

- сформувати цілісне уявлення про науково-дослідницький процес;

- забезпечити освоєння навичок формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження;

- вдосконалити вміння пошуку, добору й опрацювання наукової інформації, точного формулювання мети, задач і висновків дослідження;

 

5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки заходів оцінювання)

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація*; 4. автономність та відповідальність*)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

Особливості науки як дослідження, складові системи засад науки:. наукову картина світу, ідеали і норми наукового дослідження, філософські засади  наукового дослідження. ознаки класичного, некласичного та постнекласичного  типів наукової раціональності.

 

Лекція,

самостійна робота

Тест підготовка  реферату

3

1.2

поняття наукового методу та методології, основні методи наукового дослідження: емпіричні, теоретичні, загальнонаукові; загальнонаукові методологічні принципи та їх зміну протягом розвитку науки, характеристики відомих методологічних систем: емпіризму та індуктивізму, головні сучасні методологічні концепції.

 

 

лекція, самостійна робота

тест підготовка  реферату

3  

1.3

Структуру наукових досліджень, поняття емпіричного та теоретичного, методи емпіричного та теоретичного дослідження та форми наукового знання: поняття факту, ідеї, проблеми, гіпотези і теорії,

 

 самостійна робота

підготовка  реферату

3

1.4

характеристику сучасної глобальної наукової  революції як становлення постнекласичної науки, складних

людиновимірних  систем як об’єктів дослідження постнекласичної науки;

зміну засад розуміння реальності в сучасній науковій картині світу від незмінності до глобального еволюціонізму. складність, темпоральність, цілісність як риси нового нелінійного світобачення;конструктивну  роль динамічного  хаосу як єдностіпорядку і безладу  у становленні багатоманітності складних систем

лекція, самостійна робота

Тест, підготовка  реферату

3

Вміти:

 

3

 2.1

розрізняти науку як систему  знань, соціальний інститут та дослідницьку  діяльність.

охарактеризувати зміну  системи засад науки як зміну типів наукової раціональності  в процесі глобальних  наукових революцій;

Лекція + семінар,

самостійна робота

 

 

2.2

розрізняти метод, методологію, методику; усвідомлювати багаторівневість методології науки, різноманітність конкретно-наукових методологій, розуміти норми наукового дослідження як методологічні принципи; використовувати вимоги до наукової теорії як загальнонаукові методологічні принципи

Лекція + семінар, самостійна робота

тест

2  

2.3

презентувати методологічні особливості сучасних досліджень екологічний систем; сучасні методології біологічних та екологічних досліджень – методологію синергетики, системного підходу, еволюціонізму; розуміти можливості та межі продуктивних методів біологічного та екологічного дослідження

 Лекція, самостійна робота

тест

2

Автономність та відповідальність:

підготовка  реферату

2  

 4.1

здатність працювати автономно

лекція,

семінар, самостійна робота

 

 

4.2

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

 

 

 підготовка  реферату

4  

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

Результати навчання дисципліни

Програмні результати навчання

1.1

1.2

2.1

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Структура курсу. Курс «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» складається з трьох частин. Викладачі кафедри філософії та методології науки забезпечують читання першої частини курсу «Методологія наукових досліджень». Аудиторні заняття з цієї частини курсу у кількості 10 годин передбачені у формі лекцій (6 год) та семінарів (4 год). Форма контролю роботи – усні відповіді, експрес-контролі, тести.  Самостійна робота, запланована у обсязі 20 годин. Формою її контролю є підготовка реферату.

8. Схема формування оцінки:

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.3), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.

 

8.1  Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи відсотків)

- семестрове оцінювання:

1.  тести на лекціях     (мах. 4 балів, міn. 2)     

2.  усні відповіді на семінарах(мах. 6 балів за один, міn. 2 балів за один)  

3. підсумкова контрольна робота (мах. 13 балів, міn. 8)     

- підсумкове оцінювання (у формі іспиту)  

Тести на лекціях проводяться у формі експрес-контролю з 10 питань на початку та наприкінці лекції. Типові питання наведені у інформаційному додатку. Вони сформульовані таким чином, що мають відповіді або «так», або «ні». Статистично 60 відсотків відповідей може бути вгадано. Тому за 6 правильних відповідей студент отримує 0 балів, за 7 – 1 бал, за 8 – 2 бали, за 9 чи 10 правильних відповідей – 3 бали.

           Реферат оцінюється, виходячи з компетентностей, проявлених студентом на основі його самостійної роботи.: здатності до автономної роботи та вміння шукати інформацію та послуговуватися нею.

           Теми рефератів дані в інформаційному додатку, а також можуть бути сформульовані           студентом самостійно, виходячи з програми. Використання матеріалу з різних тем заохочується додатковими балами. Студент може підготувати більше, ніж один реферат.

            Підсумкова контрольна робота є письмовою відповіддю на питання тесту.

 

 

-       Підсумкове оцінювання у формі іспиту (підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 33 балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру.Іспит проводиться у формі письмових відповідей на питання тесту. Порядок та система оцінювання зазначається у робочих навчальних програмах дисципліни.) (Наприклад)

 

Семестрова кількість балів

ПКР(підсумкова контрольна робота)чи/абоіспит

Підсумкова оцінка

Мінімум

12

 8

20

Максимум

20

13 

33

 

8.2  Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням, у тому числі, результатів навчання, опанування яких перевіряється конкретним оцінюванням). 

 

Шкала відповідності

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59

 

 

 

Структура навчальної дисципліни: 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

лекції

семінари

С/Р

Змістовий модуль 1 Методологія наукових досліджень.

1

Тема 1 Наука як дослідження.

2

 

6

2

Тема 2.  Методи та методологія.

2

 8

3

Тема 3  Методологічні проблеми нелінійного природознавства як феномену постнекласичної науки.

2

 6

 

 

6

20

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення

 

Загальний обсяг_30____ год.[5],в тому числі:

Лекцій_6___ год.

Семінари  4     год

Самостійна робота - 20год.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня західна філософія науки. Підручник. К., 2008..

Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Київ, 2008. Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html.

Чуйко В.Л. Рефлексія основоположень методологій філософії науки: К.,2000

Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для сту­дентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К.: Центр учбової літератури, 2010. 352 с.

 

Додаткова:

Добронравова И. С.Нелинейное и сложное мышление. / И.С.Добронравова // Философия мышления – Одесса:  Печатный дом, 2013 – С. 91 – 104.

Кримський C. Б. Запитифілософськихсмислів / С. Б. Кримський; Під сигнатурою Софії. – К. :Видавничийдім «Києво-Могилянськаакадемія», 2008, 718 с. – С. 444 – 717.

Лук’янець В. Фундаментальна наука і науковий світогляд у перспективі ХХІ сторіччя / В. Лук’янець // Філософська думка. – 2006. - № 3. – С.3-25.

 

Исаева В. В. Синергетика для биологов. Вводный курс

Режим доступу:

http://bookscity.info/katalog4/file929.html

 

Колесников О. В. Основинауковихдосліджень: Навч. посіб. / О. ВКолесников. К.: Центр учбовоїлітератури, 2011. – 144с.

Сітько С. П. Квантово-механічна основа багатоманітноїдиференційноїстійкості живого / С. П. Сітько // Фізика живого. – 2005. – № 1. – С. 5 – 8.

Сидоренко Л.И.Физика живого как наука о живом//Физика живого. - К.: 2001.- Т.9.- Вып.2.

Режим доступу:

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

 

Хайдеггер М. Время картины мира / М. Хайдеггер // Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления: [Пер. с нем.] – М.: Республика, 1993. – С.41-62.

Режим доступу:

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html