КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

  

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                             Заст. декана 

                                                                             філософського факультету

                                                                             Комаха Л.Г.       

                                                                             ______________________

                                                                             «____» ______________2020 року

  

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

Методологія та організація наукових досліджень

з основами інтелектуальної власності

 

для студентів філософського факультету

 галузьзнань                 03 Гуманітарні науки

спеціальність             034 Культурологія

освітній рівень              другий (магістерський)

освітняпрограма          Культурологія

вид дисципліни            обов’язкова

 

Форма навчання                         денна

Навчальнийрік                           2020/2021

Семестр                                       І

Кількістькредитів ЕСТS                        3

Мовавикладання                       українська

Форма заключного контролю             залік

 

Викладачі:Руденко Ольга Валентинівна, к.філос.н., доцент кафедри філософії та методології науки;

                   Комзюк Леонід Трохимович, к. юр.н., доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права

 

 

Пролонговано: на 2021/2022н.р. ________ (_________) «__»___ 2021 р.

на 2022/2023н.р. ________ (_________) «__»___ 2022 р.

 

 

 

КИЇВ – 2020


 

 

Розробники: Руденко Ольга Валентинівна, к.філос.н., доцент кафедри філософії та методології науки

 КомзюкЛеонід Трохимович, к. юр.н., доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права

 

 

 

 

 

Затверджено «31» серпня 2020 р.

Зав. кафедри філософії та методології науки

______________________ (Добронравова І.С.)

 

Протокол № 1 від «31» серпня 2020 р.

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету

 

 

Протокол від «_____» __________2020 року №___

 

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Маслікова І.І.)

 

«_____» ______________2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів із сучасною методологією науки, здобуття ними знань з методології, методики та організації наукової діяльності, оволодіння студентами методологією пізнання для забезпечення їхньої професійної соціалізації як науковців для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, ознайомлення студентів з основними аспектами захисту інтелектуальної власності.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

успішне опанування курсів «Історія філософії», «Теоретична та практична філософія», «Теорія пізнання», «Філософія та методологія науки» і знання теоретичних основ фахових дисциплін.

Анотація навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є обов’язковою навчальною дисципліною, що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових частин. У 3 частині висвітлюються питання інтелектуальної власності. В 1 та 2 частинах розкривається зміст понять «методологія», «методика», «методи дослідження», розуміння науки як дослідження, розглядаються конкретно-науковий, загально-науковий та філософський рівні методології. Окреслюється множина методологічних систем сучасної філософії науки. Розкриваються способи пошуку наукової інформації, зміст організації наукових досліджень (в тому числі магістерське дослідження).

4. Завдання (навчальні цілі):

·        ознайомити студентів з основами методології наукових досліджень;

·        сформувати цілісне уявлення про науково-дослідницький процес;

·        забезпечити освоєння навиків формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження;

·        вдосконалити вміння у пошуку, добору й опрацюванні наукової інформації через точне формулюванні мети, задач і висновків дослідження.

·        дати знання щодо об’єктів та суб’єктів інтелектуальної власності, законодавчого врегулювання відносин у сферах, що пов’язані із використанням об’єктів інтелектуальної власності, ознайомити із нормами міжнародного та вітчизняного законодавства у цій сфері, ефективними способами захисту прав інтелектуальної власності.

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 3.  Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 4. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 6. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ФК 2.Здатність до оцінювання та аналізу інформації у процесі реалізації професійної діяльності.

 

5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

1

Знати:

 

 

 

1.1

складові системи засад науки: наукова картина світу,принципи,ідеали і норми наукового дослідження, філософські засади наукового дослідження,ознаки класичного, некласичного та постнекласичного типів наукової раціональності

Лекція,

самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота, підготовка індивідуального завдання

6

1.2

поняття наукового методу, методики та методології, підходи до класифікації основних методів наукового дослідження

лекція, самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота, аналіз методологічних засад

6

1.3

характеристики відомих методологічних систем: емпіризму та індуктивізму, методології фальсифікаціонізму. історичної школи у філософії науки, зокрема теорії наукових революцій Т. Куна, методології науково-дослідницьких програм І. Лакатоша, методологічного анархізму П. Фойерабенда; критики догматичної раціональності Л. Лаудана та Г. Патнема та розуміння раціональності і реалізму в сучасній філософії науки

лекція, самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота

6

1.4

методологічні моделі: гіпотетико-дедуктивну та емпіричну індуктивну,поняття факту, гіпотези і теорії. 

лекція, самостійна робота

тестова контрольна робота

6

1.5

пошук інформації у процесі наукової роботи, методи опрацювання інформації.

лекція, самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота аналіз методологічних засад

6

1.6

наукові публікації як представлення результатів дослідження, правила наукових публікацій.

лекція, самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота

6

1.7

загальну схему підготовки магістерської роботи, докторської дисертації, вимоги до оформлення, порядок захисту.

лекція, самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота, аналіз методологічних засад

4

2

Вміти:

 

 

 

2.1

розрізняти науку як систему знань, соціальний інститут та дослідницьку  діяльність,

розуміти історичну зміну системи засад науки як зміну типів наукової раціональності  в процесі глобальних  наукових революцій

семінари,

самостійна робота

тестова контрольна робота, презентація самостійної роботи

5

2.2

розрізняти метод, методологію, методику, техніку; усвідомлювати багаторівневість методології науки, різноманітність конкретно-наукових методологій, розуміти норми наукового дослідження як методологічні принципи; використовувати вимоги до наукової теорії як загальнонаукові методологічні принципи

семінари,

самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота

5

2.3

розрізняти загальнонаукові та спеціальні, емпіричні та теоретичні, кількісні та якісні методи; розрізняти та застосовувати методологічні процедури верифікації, обґрунтування і фальсифікації, абдукцію і висновок до найкращого пояснення; розрізняти експеримент і спостереження, застосовувати процедури переходу від даних спостереження до емпіричних залежностей і наукових факті

 

 усна доповідь, тестова контрольна робота

5

2.4

організовувати роботу з науково. літературою, розрізняти первинну та вторинну інформацію, здійснювати електронний пошук джерел

семінари,

самостійна робота

усна доповідь, тестова контрольна робота, аналіз методологічних засад

5

2.5

сучасні підходи до організації дослідницької роботи, способи підготовки та захисту кваліфікаційних робіт (магістерських).

семінари,

самостійна робота

тестова контрольна робота, усна доповідь, аналіз методологічних засад

5

3

Комунікація:

 

 

 

3.1

 

використовувати власне знання іноземних мов для роботи з інформаційними інтернет-ресурсами, читати наукові тексти та критичну літературу в процесі підготовки до семінарських занять та написання реферату;

семінари, самостійна робота

усна доповідь, презентація самостійної роботи

10

 

3.2

презентувати результати здійсненої самостійної роботи у вигляді доповідей, повідомлень, індивідуальних робіт;

семінари, самостійна робота

усна доповідь, презентація самостійної роботи

10

4

Автономність та відповідальність:

 

 

 

 

4.1

самостійно шукати та  опрацьовувати інформацію з різних електронних та письмових джерел;

самостійна робота

усна доповідь, презентація самостійної роботи

5

4.2

вирішувати самостійно комплексні завдання, що поставлені в індивідуальних роботах; 

самостійна робота

аналіз методологічних засад

5

4.3.

Самостійно приймати та  обґрунтовувати власні рішення

самостійна робота

аналіз методологічних засад

5

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання

 

Результати навчання дисципліни 

 

Програмні

 результати

навчання

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

ПРН 3.Аналізувати культурні права та свободи людини, форми та механізми їхньої ідентифікації, інкультурації, культурної адаптації з врахуванням регіональної специфіки. 

+

+

+

+

 +

+

 

 

+

ПРН 5. Організовувати та підтримувати комунікації з органами влади, науково-дослідними установами, інформаційно-аналітичними службами, засобами масової інформації з питань культури

+

 

 

+

 

 

 

+

+

ПРН 6.Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних питань, презентації результатів досліджень та проектів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

ПРН 12. Збирати, аналізувати та оцінювати емпіричні факти та здійснювати їх інтерпретацію у відповідності до сучасних теоретичних уявлень відповідного напряму культурології

+

+

+

 +

+

+

+

+

+

 

+

+

ПРН 13. Планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження у сфері культурології, генерувати та перевіряти гіпотези, збирати докази та аргументувати висновки.

 

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

 

 

+

+

+

ПРН 14. Розробляти навчально-методичне забезпечення і викладати навчальні дисципліни з культурології у закладах освіти

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Схема формування оцінки:

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.7), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.

 

7.1 Форми оцінювання студентів:

Оцінювання семестрової роботи:

  1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1,  1.2, 1.4, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 20/35 балів;
  2. Самостійна робота (Презентація характерних ознак наукової галузі) : РН 2.1, 3.1, 3.2, 4.1 – 13/20 балів;
  3. Самостійна робота (Аналіз методологічних засад власного бакалаврського дослідження) : РН 1.2, 1.5, 1.7, 2.4, 2.5,  4.2, 4.3 – 13/20 балів;
  4. Контрольна робота: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2., 2.3, 3.2, 4.2, 4.3 – 2/5 балів.

 

Семестрову кількість балів  формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на семінарах), контрольної роботи та самостійні роботи. Мінімальна кількість балів становить 48 балів, максимальна 80 балів. Залік проходить у вигляді письмового тесту і складається з питань всіх  частин програми та оцінюється у 12/20 балів.

Всі види робіт в семестрімають в підсумку:

* в максимальному вимірі  - 80 балів

* в мінімальномувимірі – 48 балів

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в письмовій формі.

 

Підсумкова контрольна робота (залік) проходить у вигляді письмового тесту і складається з питань всіх 3 частин програми –– 12/20 балів.

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку:

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання.

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.    

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів).

 

  

Види робіт

Семестрова кількість балів

Min – 48 балів

Max – 80 балів

Усна відповідь

теми 1, 4, 6 , 10, 11

«3» х 5 = 15

«5» х 5 = 25

Доповнення, участь у дискусіях

 теми 1, 4, 6 , 10, 11

«1» х 5= 5

«2» х 5 = 10

Cамостійна робота

2 роботи згідно інформаційного додатку 

1) Презентація характерних ознак наукової галузі

2) Аналіз методологічних засад власного бакалаврського дослідження

«13» х 2 = 26

«20» х 2 = 40

Підсумкова контрольна робота за першою та другою частиною

«2» х 1 = 2

«5» х 1 = 5

Підсумкова контрольна робота у вигляді тесту за всіма частинами

«12» х 1 = 12

«20» х 1 = 20

Підсумкова оцінка дисципліни

 

60

100

 

 

7.2  Організація оцінювання:

Критерії оцінювання:

·        Усна відповідь:

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу, першоджерела.

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності.

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, першоджерела. Має у відповіді суттєві неточності.

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді.

·        Доповнення / дискусія:

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми.

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.

·        Самостійна робота (презентація характерних ознак наукової галузі та аналіз методологічних засад власного бакалаврського дослідження):

20-14 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, апелює до поглядів відомих філософів, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість письмової роботи.

13-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність в письмовій роботі.  Допускаються несуттєві неточності.

9-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

Підсумкова контрольна робота за першою та другою частиною:

5-4 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність письмової роботи

3-2 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

1-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх частин та виконання самостійних робіт

·        Підсумкова тестова контрольна робота (залік) є письмовою відповіддю на 20 закритих тестових питань з усіх трьох частин курсу. Максимальна кількість балів за цю роботу складає 20 балів, мінімальна – 12 балів.

 

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і є арифметичною сумою балів, набраних студентом за 3 частини курсу.

 

Семестрова кількість балів

ПКР (підсумкова контрольна робота) чи/або залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

48

12

60

Максимум

80

20

100

 

Шкала відповідності

 

 

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59

  


 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

 №

 

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

самост. робота

Частина 1 Методологія наукових досліджень

1

Поняття про науку та наукові дослідження

2

2

8

2

Загальна характеристика методології

2

6

3

Методи емпіричного та теоретичного досліджень, структура емпіричного та теоретичного знання.

2

2

6

4

Множина методологічних систем.

2

6

Частина 2 Загальна організація наукових досліджень

5

Система організації науково-пізнавальної діяльності

2

6

6

Базова модель процесу наукового дослідження

2

6

7

Пошук й опрацювання наукової інформації

2

2

6

8

Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист

2

2

6

9

Методика підготовки й оформлення публікацій

2

6

10

Поняття академічної доброчесності

1

4

11

Проміжна контрольна робота

1

 

 

 

Частина 3 Основи інтелектуальної власності

 

 

 

12

Інтелектуальна, творча діяльність та її місце у соціально-

економічному розвитку суспільства. Поняття, система та джерела права

інтелектуальної власності

2

2

8

13

Авторське право та суміжні права

2

 

6

14

Право промислової власності

2

 

6

15

Підсумкова комплексна робота

2

 

УСЬОГО:

28

10

80

 

 Загальний обсяг  120  год. в тому числі:

Лекції – 28 год.

Семінари – 10 год.

Консультації – 2 год.

Самостійна робота – 80 год.

Форма контролю – залік.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна

1. Авторське право і суміжні права в Європі: монографія / Ю. М. Капіца, С.К. Ступак, О. В. Жувака.  К. : Логос, 2012.

2. Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Підручник. Київ: «Київський університет», 2008.

3. Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня філософія науки. К., 2009

4. Ковальчук, В. В. Основи наукових досліджень [Текст]: навчальний посібник. К. : ВД «Професіонал», 2005.

5. Коровайченко, Ю.М. Аlmamater, або як стати справжнім студентом. К.: "ВМУРоЛ", 2003.

6. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб./ за ред. І.С.Добронравова (ч.1), О.В.Руденко (ч.2). К., 2018.

7. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення та захисту. К., 1997.

8. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник / О.П.Орлюк(кер. авт. кол.), А.О.Кодинець, Ю.В.Носік та ін.; за ред. О.П.Орлюк. К.:Інтерсервіс, 2016..

9. Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнтів. К.: "Центр учбової літератури", 2010.

10. Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції: концептуальні засади: монографія / за науковою редакцією О. П. Орлюк: кол. авторів: В. С. Дроб’язко, А. В. Міндрул, О.О.Тверезенко та ін.; [кол. авторів]. К.: Лазурит-Поліграф, 2010.

 

Додаткова:  

1.Быков В.В. Научный эксперимент. М., 1989.

2.Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления.К., 1990.

3.ДобронравоваІ.С. Норми наукового дослідження в нелінійному природознавстві // Філософська думка.1999. №4. С.36-48.

4.Добронравова І.С. Практична філософія науки. Суми: Університетська книга, 2017.

5.Кандидатська дисертація: принципи, методи, техніка, технологія: Навчальний посібник для аспірантів. /Скл. С.С. Єрмаков. Х.: ХХІІІ, 1998.

6.Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов. М.: Ось-85, 1997.

7.Джеффри Р.К. Логика принятия решений.  М., 1972.

8. Комзюк Л. Місце авторського права в системах права держав Центрально-СхідноїЄвропи: деякі методологічні аспекти. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2010_85_7

9. Комзюк Л. Гармонізаційний потенціал проекту Європейського кодексу авторського права. URL:

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/yurydych_88_2011.pdf

10. Комзюк Л. Ампроксимація охорони прав на осиротілі твори в ЄС як фактор розвитку медіа права. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2013_5_7

11. Комзюк Л. Основні тенденції гармонізації авторського права ЄС. URL:http://ippi.org.ua/sites/default/files/12kltpes.pdf

12. Комзюк Л. Гармонізація охорони прав на бази даних у процесі європейської інтеграції: досвід для України. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2010_84_20

13. Комзюк Л. Обмеження авторського права в Словацькій Республіці. URL:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2011_5_2

14. Правовий статус патентного відомства: українські реалії в контексті зарубіжного

досвіду / I. Г. Запорожець, А. Т. Комзюк, Л. Т. Комзюк. URL:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2004_22_117

15. Комзюк. Л.Т. Директива 2012/28/EС в контексте осуществления Цифровой повестки

дня для Европы. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21240224

16.Кун Т. Структура научных революций. М.,1975.

17.Лаудан Л. Наука и ценности. (Главы из книги.) // Современная философия науки. М., 1994.

18.Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М.,1995.

19.Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983.

20.Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000.

21.Фейерабенд П. Избранные работы по методологии науки. М., 1986.

22.Эко Умберто, Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-методическое пособие. М.: Книжныйдом "Унивеситет", 2003. 

 

Нормативно-правові акти:

1.  Про вищу освіту. Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII – [Еелектронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

2.    Про наукову і науково-технічну діяльність. Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19

3.    Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери. Указ Президента України від 16 травня 2008 р. № 444/2008 – [Еелектронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/444/2008

4.    Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів. Постанова КабінетуМіністрівУкраїнивід 24 липня 2013 р. № 567 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF

5.  Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання. ДСТУ 8302:2015 від 1 липня 2016 р. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 16 с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/

 

Загальне законодавство у сфері інтелектуальної власності:

 

1. Конституція Українид від 28 червня 1996 року (зі зм.). URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

2. Цивільний кодекс України (зі зм.). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення (зі зм.). URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

4. Кримінальний кодекс України. (ст. ст. 176, 177, 203-1, 216, 229, 239, 232). (зі зм.). URL:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

5. Митний кодекс України (зі зм.). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

6. Кримінальний процесуальний кодекс України (зі зм.). URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

7. Господарський процесуальний кодекс України (зі зм.). URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

8. Кодекс законів про працю України. (ст. ст. 42, 91, 95, 126) – [Електронний ресурс] – Режим

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08

9. Податковий кодекс України (зі зм.). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

10. Цивільний процесуальний кодекс України (зі зм.). URL:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

11. Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу

інтелектуальної власності. Закон України від 16 червня 2020 року. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-20#Text

12. Про Антимонопольний комітет України. Закон України від 26 листопада 1993 року //

Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472

13. Про інформацію. Закон України від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради

України. – 1992. – № 48. – Ст. 650 (зі змінами).

14. Про телебачення i радіомовлення. Закон України від 21 грудня 1993 року // Відомості

Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – Ст. 43 (зі змінами).

15. Про видавничу справу. Закон України від 5 червня 1997 року // Відомості Верховної Ради

України. – 1997. – № 32. – Ст. 206 (зі змінами).

16. Про народні художні промисли. Закон України від 21 червня 2001 року // Відомості

Верховної Ради України. – 2001. – № 41. – Ст. 199.

17. Про архітектурну діяльність. Закон України від 20 травня 1999 року // Відомості Верховної

Ради України. – 1999. – № 31. – Ст. 246.

18. Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні. Указ Президента України

від 27 квітня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 18. – Том 2. – Стор. 820. –

Ст. 783

19. Про Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та

раціоналізаторських пропозицій в Україні від 18 вересня 1992 року // Збірник указів

Президента. – 1992. – № 3.

20. Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єктиінтелектуальної власності: постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року(зі зм.). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF

21. Указ Президента України «Про Державну службу інтелектуальної власності» від

08.04.2011 р. № 436/2011. (зі зм.). URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436/2011.

 

Спеціальне законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав:

1. Про авторське право i суміжні права. Закон України від 23 грудня 1993 року (зі зм.).

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text

2. Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні : Указ Президента Українивід 27 квітня 2001 року № 285/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 18. – том 2. –стор. 820. – Ст. 783.

3. Про розміри відрахувань до фондів творчих спілок України за використання творівлітератури та мистецтва : постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 1992 р. (зі зм.). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108-92-%D0%BF

4. Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 52. – стор. 114. – Ст. 2369.

5. Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав : постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 72 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Стор. 298. – Ст. 129.

 

Спеціальне законодавство України у сфері промислової власності :

1. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993року (зі зм.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text

2. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 року (зізм.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text

3/ Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993року (зі зм.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text

4. Закон України «Про правову охорону географічних зазначень» від 16 червня 1999року (зі зм.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14#Text

5. Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» від 5 листопада1997 року (зі зм.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80#Text

6. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1993 року (зі зм.).

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text