КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 

кафедра міжнародного бізнесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

НАУКОВИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ

В ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

 

для студентів

 

 

галузі знань  0302     Міжнародні відносини

 

спеціальності  8.03020601 міжнародний бізнес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2014


 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 

Кафедра міжнародного бізнесу

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора

з навчальної роботи

______________________

 «____»____________20__ року

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

 

для студентів

 

 

галузі знань  0302     Міжнародні відносини

 

спеціальності  8.03020601 міжнародний бізнес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2014


Робоча програма дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень в галузі міжнародного бізнесу» для студентів галузі знань 0302 міжнародні відносини, спеціальності 8.03020601- міжнародний бізнес.

«29» серпня 2014 року ____с.

 

Розробники: д.економ.н., професор Вергун Володимир Антонович.

                       к.філос.н., доцент Руденко Ольга Валентинівна

 

Робоча програма дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень в галузі міжнародного бізнесу» затверджена на засіданні кафедри міжнародного бізнесу

 

Протокол № __ від «___» __________ 2014 року

 

Завідувач кафедри ________________________

(підпис)

«__» ________ 2014 року

 

Робоча програма дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень в галузі міжнародного бізнесу» затверджена на засіданні кафедри Філософії та методології науки Філософського факультету

 

Протокол № __ від «___» __________ 2014 року

 

Завідувач кафедри ________________________ І.С. Добронравова

(підпис)

«__» ________ 2014 року

 

Схвалено науково-методичною комісією Інституту міжнародних відносин

 

Протокол від «____» _____________ 20___ року № ___

Голова науково-методичної комісії _________________________ О.А.Коппель

                                         (підпис)

«_____» _________________ 20___ року

 

 

 

 

 

 

 

© В.А.Вергун, О.В. Руденко 2014 рік

© _________, ____________ 201_ рік

© _________, ____________ 201_ рік


ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень в галузі міжнародного бізнесу» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» з напряму підготовки – 0302 міжнародні відносини, спеціальності - 8.03020601міжнародний бізнес.

Дана дисципліна входить у цикл дисциплін вибору вищого навчального закладу. Викладається у другому семестрі І курсу магістратури в обсязі – 108 год. (3 кредити ECTS) зокрема: лекції – 34 год., семінарські заняття – 18 год., самостійна робота – 56 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та дві модульні контрольні  роботи. Завершується дисципліна – іспитом.

Мета дисципліни - поглиблене, всебічне вивчення і дослідження найбільш актуальних проблем сучасного міжнародного бізнесу як сфери господарської діяльності та окремої галузі наукових знань, вироблення студентами навичок самостійної науково-дослідної роботи, збір, систематизація матеріалів для написання магістерських робіт .

Завдання набуття дослідницьких навичок, усвідомлення цілей наукового дослідження, формування навичок правильного виконання кваліфікаційних і наукових робіт (магістерської роботи, статті, дисертації).

Курс складається з двох змістових модулів. Перший присвячений теоретичним основам методології та організації науково-дослідної роботи.

Другий – безпосередньо механізму та методиці впровадження наукових ідей та розробок в галузі знань Міжнародні відносини зі спеціальності міжнародний бізнес.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-  визначення та класифікацію науки та наукових досліджень в галузі міжнародних відносин;

-  основні етапи становлення вітчизняної науки;

-  теоретичні та методологічні принципи науки;

-  вимоги ефективності наукових досліджень;

-  основні методи досліджень в галузі міжнародних відносин;

-  основні методологічні прийоми досліджень в галузі міжнародного бізнесу;

-  наукові школи ІМВ та КНУТШ;

-  методологічне забезпечення досліджень в галузі міжнародного бізнесу в міжнародних відносинах.

 

вміти:

-  підготувати наукові статті, тези виступу на наукових конференціях, круглих столах. симпозіумах;

-  організувати роботу в науково-дослідницьких установах, інситутах, факультетах, кафедрах;

-  формувати оптимальні моделі взаємодії в міждисциплінарних наукових дослідженнях;

-  здійснювати моніторинг проблем міжнародних відносин;

-  застосовувати різні методологічні прийоми для аналізу сучасних подій міжнародних відносин;

-  складати науково обґрунтовані прогнози розвитку суб’єктів міжнародних відносин.

 

Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародної інформації: навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень в галузі міжнародного бізнесу» є однією із ключових складових комплексної підготовки магістрів спеціальності «Міжнародний бізнес».

 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень в галузі міжнародного бізнесу» базується практично на всіх нормативних і спеціальних дисциплінах обраної спеціальності, є логічним завершенням процесу теоретичної і професійної підготовки магістрів спеціальності «міжнародний бізнес» і виступає основою для написання та захисту магістерських робіт .

 

Інформаційні джерела.

Базові підручники, навчальні посібники, монографії, періодичні видання як вітчизняні, так і зарубіжні, статистичні збірники, словники, науково-методичні розробки.

 

Контроль знань здійснюється за модульно - рейтинговою системою.

Оцінка розраховується за накопичувальною системою.

Курс складається з двох змістових модулів.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 3, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 4 - 17. Обов’язковим є виконання індивідуальних робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.

Формою підсумкового контролю з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень в галузі міжнародного бізнесу» є іспит. Іспит проводиться в письмовій формі.

На іспит виносяться лекційні питання, питання практичних занять, самостійної роботи.

 

 

 

 

 

Оцінювання за формами контролю:

 

ЗМ1

ЗМ2

Min. – 18 балів

Max. – 30 балів

Min. – 12 балів

Max. – 30 балів

Усна відповідь

Min - 3 балів

Max – 5 балів

Min – 3 балів

Max – 5 балів

Доповнення

(реферат)

Min - 3 балів

Max – 5 балів

Min – 3 балів

Max – 5 балів

Виконання індивідуальних робіт

Min – 6 балів

Max – 10 балів

Min – 6 балів

Max – 10 балів

Модульна контрольна робота

Min – 6 балів

Max – 10 балів

Min – 6 балів

Max – 10 балів

Іспит

Min. - 24 балів

Max. - 40 балів

 

Якщо впродовж семестру студент набрав менше 20 балів, то він вважається таким, що не виконав нававльний план і не допускається до іспиту. Рекомендований мінімум, що допускає студента до іспиту – 36 балів. Іспит проводиться у письмовій формі та оцінюється максимально в 40 балів. За результатами семестру студент отримує максимально балів за підсумковою шкалою, яка складається з результатів двох модулів у семестрі та оцінки за іспит.

 

 

 


ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

 

ТЕМА 1. НАУКА Й НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНОМУ СВІТІ                                                                                                     (14 год.)

Виникнення та еволюція науки. Види та ознаки наукового дослідження. Методологія і методи наукового дослідження. Організація наукової діяльності в Україні.

 

ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОДИКА І МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ                                                                    (14 год.)

Основні поняття: метод, методика, засіб, алгоритм дій. Об'єктивна основа застосовності методів. Типологія методів. Філософські та загальнонаукові методи. Форми і методи емпіричного та теоретичного пізнання. Методологія як філософська дисципліна – історія методології, методологічний аспект наукового пізнання, роль і функції методології в сучасній науці.

 

ТЕМА 3. ПРОВІДНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ХХ ст.

(14 год.)

Загальнонаукові методологічні принципи: вимоги до теорії, перевірність, максимальна спільність, простота, прогностичні можливості. Методологічні традиції і теорії: емпіризм, раціоналізм, конвенціоналізм, прагматизм, критичний раціоналізм, релятивізм, історизм. Методологічний анархізм як проблема. Методологічне забезпечення міждісциплінарних досліджень.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

 

ТЕМА 4.  СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

(4 год.)

Наукова діяльність як самостійна сфера суспільного буття. Етапи розвитку науки та наукових досліджень. Класифікація наук. Економічні науки в системі гуманітарного знання. Тенденції та напрямки наукових досліджень у міжнародному бізнесі.

 

ТЕМА 5.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

(6 год.)

Методологія наукового дослідження. Методологічна культура науки. Наукова парадигма. Методи наукових досліджень: системний підхід, абстрактно логічний, аналізу та синтезу.

 

ТЕМА 6.  МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС ЯК КАТЕГОРІЯ І НАУКА, ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, ГЕНЕЗИС. ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЙ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

(4 год.)

Міжнародний бізнес як сфера господарської діяльності та наукова галузь.

Міжнародний бізнес як економічна категорія, місце в системі категорій економічної науки. Функції міжнародного бізнесу як науки. Теоретико-пізнавальна,         практична, прогностична, виховна та світоглядна функції, їх взаємодія. Становлення та еволюція теорій міжнародного бізнесу. Сучасні теорії міжнародного бізнесу.

 

ТЕМА 7.  ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

(4 год.)

Особливості глобалізації бізнесу ХХІ століття. Загрози і виклики міжнародного бізнесу як негативний наслідок розвитку глобалізації. Політичні, економічні, екологічні та фінансові виклики і загрози міжнародного бізнесу. Новітні тенденції у розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобальних викликів: формування навої парадигми міжнародного бізнесу, глобальні ТНК та глобальна фінансова безпека, інтелектуалізація міжнародного бізнесу, зміни в мікро- та макросередовищі міжнародного бізнесу. Становлення і розвиток нових форм міжнародного бізнесу: венчурний бізнес, лізинг, технопарки, торговельні мережі, франчайзинг, інжиніринг.

 

ТЕМА 8.   СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

(6 год.)

Системний підхід до міжнародного бізнесу. Елементи системи міжнародного бізнесу та механізм їх взаємодії. Стан біфуркації в системі. Міжнародний бізнес як динамічна інституційно-функціональна система.

 

ТЕМА 9. Особливості наукових підходів до дослідження стратегій і середовища

міжнародного бізнесу

(4 год.)

Зміст стратегії міжнародного бізнесу. Стратегія як фактор досягнення конкурентних переваг фірми. Елементи стратегії міжнародного бізнесу. Національна, регіональна та глобальна стратегії фірми: спільне і відмінності.

Стратегії експорту: суть та особливості реалізації. Вибір закордонних ринків і стратегія виходу на них. Прямий і непрямий продаж. Еволюція стратегій бізнесу в умовах глобалізації світо господарських зв’язків.  Середовище міжнародного бізнесу: суть та структура. Внутрішнє та зовнішнє мікро- та макросередовище міжнародного бізнесу. Бізнесове середовище як форма зв’язку бізнесу з суспільними інститутами. Система факторів середовища міжнародного бізнесу. Проблеми взаємодії та оптимізації факторів середовища міжнародного бізнесу.

 

ТЕМА 10. СУБ’ЄКТИ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ. КОМПАНІЯ ЯК ГОЛОВНИЙ СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ. ТНК ТА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

(4 год.)

Поняття суб’єктів міжнародного бізнесу та критерії їх класифікації в науковій літературі. Фірми, банки, страхові і трастові компанії, інвестиційні структури як домінуючі суб’єкти міжнародного бізнесу. Форми і види діяльності ТНК у глобальному конкурентоспроможному середовищі. Вплив глобалізації на діяльність суб’єктів міжнародного бізнесу.

 

 

ТЕМА 11.  ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

(4 год.)

Інтелектуальна діяльність та інтелектуальний капітал – економічна основа інформаційного суспільства. Концепції постіндустріального та  інформаційного суспільства.  Інтелектуальна власність як економіко-правова категорія. Зміст і структура інтелектуальної власності. Розвиток інтелектуальної власності в умовах глобалізації. Формування інституту інтелектуальної власності в Україні. Проблеми міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності.

 

 

ТЕМА 12.  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОРПОРАТИВНИЙ БІЗНЕС ЯК СКЛАДОВА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

(4 год.)

Історичний процес становлення європейського корпоративного бізнесу. Інституційна структура, види європейського корпоративного бізнесу. Суть корпорацій, їх види та роль в системі європейського корпоративного бізнесу.

Формування оптимальної моделі європейського бізнесу. Євро-континентальна та англоамериканська  моделі європейського бізнесу. Взаємодія національного та загальноєвропейського в бізнесових корпоративних моделях. Роль небанківських інститутів в європейському корпоративному бізнесі та перехідних економічних системах.

 

 

ТЕМА 13.  ДИПЛОМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

(4 год.)

Економічна дипломатія – самостійна сфера діяльності та наука. Механізм реалізації цілей і завдань економічної дипломатії. Особливості дипломатичного забезпечення бізнесу в різних країнах: порівняльний аналіз. Особливості сучасної економічної дипломатії України.

 

 

ТЕМА 14.  ПРОБЛЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ В РОБОТАХ ЛАУРЕАТІВ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ

(6 год.)

Макроекономічні проблеми в працях лауреатів Нобелівської премії. Мікроекономічний аналіз в сучасній нобелелогії. Мікроекономічні проблеми в працях лауреатів Нобелівської премії. Міждисциплінарні дослідження проблем міжнародного бізнесу в сучасній нобелелогії.

 

ТЕМА 15.  Наукові дослідження проблем менеджменту та маркетингу у сучасному міжнародному бізнесі

(4 год.)

Менеджмент як складова системи сучасного міжнародного бізнесу. Види і форми сучасного міжнародного менеджменту. Дослідження проблем менеджменту у вітчизняній та зарубіжній економічній літературі. Теорії менеджменту та їх еволюція.  Міжнародний маркетинг у системі сучасного міжнародного бізнесу, види і форми міжнародного маркетингу. Теорії міжнародного маркетингу та їх еволюція сучасні маркетингові стратегії ТНК

 

 

ТЕМА 16.  УКРАЇНА В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО

МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

(6 год.)

Україна як суб’єкт системи міжнародного бізнесу. Види і форми міжнародної бізнесової діяльності українських підприємств. Наукові дослідження проблем зовнішньої торгівлі та зовнішньоторговельної політики України у вітчизняній літературі. Проблеми  інвестиційно-інноваційного бізнесу в наукових дослідженнях. Проблеми становлення моделі інноваційного розвитку в Україні.

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

теми

 

Назва теми

 

 

Кількість годин

лекції

Семінарські

самостійна робота

 

Змістовий модуль І.  Теоретичні основи методології та організації науково-дослідної роботи

1

Наука й наукові дослідження у сучасному світі

2

2

10

2

Методологія, методика і методи наукового дослідження

2

2

10

3

Провідні методологічні концепції ХХ ст.

2

4

10

 

Модульна контрольна робота 1.

 

2

 

Змістовий модуль ІІ. Практичне застосування методології та організації науково-дослідної роботи в міжнародному бізнесі

4

Сучасний стан, тенденції та проблеми наукових досліджень у міжнародному бізнесі

2

 

2

5

Теоретико-методологічні засади та методика досліджень наукових проблем міжнародного бізнесу

2

2

2

6

Міжнародний бізнес як категорія і наука, історія становлення, генезис. Еволюція теорій сучасного міжнародного бізнесу.

2

 

2

7

Вплив глобалізації на формування нової парадигми міжнародного бізнесу

2

 

2

8

Системний підхід до наукових досліджень сучасного міжнародного бізнесу

2

2

2

9

Особливості наукових підходів до дослідження середовища міжнародного бізнесу

2

 

2

10

Суб’єкти сучасного міжнародного бізнесу. Компанія як головний суб’єкт міжнародного бізнесу. ТНК та їх діяльність на міжнародному ринку

2

 

2

11

Інтелектуалізація бізнесу в постіндустріальному суспільстві

2

 

2

12

Європейський корпоративний бізнес як складова міжнародного бізнесу

2

 

2

13

Дипломатичне забезпечення функціонування міжнародного бізнесу.

2

 

2

14

Проблеми наукових досліджень економічних проблем в роботах лауреатів Нобелівської премії

2

2

2

15

Наукові дослідження проблем менеджменту та маркетингу у сучасному міжнародному бізнесі

2

 

2

16

Україна в системі сучасного міжнародного бізнесу

2

2

2

 

Модульна контрольна робота 2.

2

 

 

Всього годин:

34

18

56

 

 

Загальний обсяг  108 год., в тому числі:

Лекцій34 год.

Семінари/лабораторні, практичні –  18 год.

Самостійна робота56 год.

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

 

Тема 1. Наука й наукові дослідження у сучасному світі  (14 год.)

 

Лекція 1. Наука й наукові дослідження у сучасному світі (2 год.)

 

Виникнення та еволюція науки. Види та ознаки наукового дослідження. Методологія і методи наукового дослідження. Організація наукової діяльності в Україні.

 

Семінар 1. Наука й наукові дослідження у сучасному світі  (2 год.)

План.

1. Основні підходи до розуміння науки.

2. Особливості наукової діяльності.

3. Принципи, норми і критерії наукового знання.

4. Рівні методологічної організації науки.

5. Глобальні наукові революції і типи наукової раціональності.

 

Завдання для самостійної роботи          (10 год.)

Засвоїти основні поняття з теми.

 

 

Контрольні запитання та завдання.

1. Види та ознаки наукового дослідження.

2. Теоретичні та методологічні принципи науки.

3. Наукова ідея, науковий принцип. Наукові поняття та гіпотези.

4. Фундаментальні наукові дослідження.

 

Рекомендована література.

1.                Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки : підручник. – К., ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

2.                Голдстейн М., Голдстейн И.Ф. Как мы познаем. Исследование процесса научного познания. – М.: Знание, 1984.

3.                Основи методологія та організації наукових досліджень: Навч. Посібник/ за ред.. А.Є.Конверського. – К.: Цент учбової літератури, 2010. – С.5-105.

4.                Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

5.                Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М.: Изд-во «Гардарики», 2006.

 

 

Тема 2. Методологія, методика і методи наукового дослідження (14 год.)

 

Лекція 2. Методологія, методика і методи наукового дослідження (2 год.)

Основні поняття: метод, методика, засіб, алгоритм дій. Об'єктивна основа застосовності методів. Типологія методів. Філософські та загальнонаукові методи. Форми і методи емпіричного та теоретичного пізнання. Методологія як філософська дисципліна – історія методології, методологічний аспект наукового пізнання, роль і функції методології в сучасній науці.

 

Семінар 2. Методологія, методика і методи наукового дослідження        (2 год.)

План.

1. Поняття наукового методу. Метод, методологія, методика.

2. Основні етапи організації стандартного наукового дослідження.

3. Основні методи наукового дослідження: емпіричні, теоретичні, загальнонаукові.

4. Роль експерименту, індукції та дедукції у методологічному розвитку науки.

5. Популярні методологічні моделі: гіпотетико-дедуктивна і емпірична індуктивна.

6. Методологічні процедури верифікації, обґрунтування і фальсифікації.

 

Завдання для самостійної роботи          (10 год.)

Засвоїти основні поняття з теми.

 

Контрольні запитання та завдання.

1. Методологія теоретичних досліджень.

2.Прикладні наукові дослідження

3. Формулювання теми наукового дослідження.

4. Постановка проблеми.

5. Застосування дедуктивного та індуктивного методів.

6. Метод системного аналізу.

 

Рекомендована література.

1.            Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки : підручник. – К., ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

2.            Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів. – К.: ВПЦ "Київський університет", – 2010.

3.            Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

4.            Эко Умберто, Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-методическое пособие /пер. с ит. Е.Костюкович. – М.: Книжный дом "Унивеситет", 2003.

 

 

Тема 3. Провідні методологічні концепції ХХ ст.  (12 год.)

 

Лекція 3. Провідні методологічні концепції ХХ ст           (2 год.)

Загальнонаукові методологічні принципи: вимоги до теорії, перевірність, максимальна спільність, простота, прогностичні можливості. Методологічні традиції і теорії: емпіризм, раціоналізм, конвенціоналізм, прагматизм, критичний раціоналізм, релятивізм, історизм. Методологічний анархізм як проблема. Методологічне забезпечення міждісциплінарних досліджень.

 

Семінар 3-4. Провідні методологічні концепції ХХ ст (колоквіум)  (4 год.)

 

1. Позитивізм і метод логічного аналізу мовних виразів. Вплив аналітичної філософії (Г.Фреге, Б.Рассел) та «Логіко-філософського трактату» Л.Вітгенштайна на розвиток логічного позитивізму. Діяльність Віденського гуртка. Індуктивізм і верифікаціонізм.

2. Критичний раціоналізм К.Поппера і методологія фальсифікаціонізму. Метод фальсифікації як критерій демаркації науки та метафізики. Еволюційна епістемологія.

3. Історицизм і методологічний анархізм. Зміна ставлення до історії науки. «Структура наукових революцій» Т.Куна. Принцип «все дозволено» (П.Фойєрабенд).

 

Завдання для самостійної роботи          (10 год.)

Засвоїти основні поняття з теми.

 

Контрольні запитання та завдання.

1.     Трансформація чи модернізація науки?

2.     Особливості сучасних наукових революцій.

3.     Проаналізуйте основні характеристики наукової школи.

 

Рекомендована література.

1.       Шлик М. Поворот в философии // Аналитическая философия. Избранные тексты. М., 1993.

2.       Вітгенштайн Л. Tractatus Logico-Philosophicus; Філософські дослідження. — К.: Основи, 1995. С. 5-86.

3.       Карнап Р., Нейрат О., Хайнс Х. Научное миропонимание. Венский кружок // www. philosophy.ru

4.       Поппер К.Р. Логика и рост научного знания. – М., 1983.

5.       Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

6.       Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975.

7.       Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции //Структура и развитие науки. - М., 1978. С.203-269.

8.       Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. - М., 1986.

 

Модульна контрольна робота 1.

Індивідуальне завдання №1

Виконати дослідження на тему «Чи є обрана мною галузь знання наукою?»

Структура роботи:

-  визначити основні ознаки науки;

-  за їх характерними особливостями розглянути обрану галузь знання;

-   зробити висновок щодо обраної галузі знання.

 

Індивідуальне завдання №2  

Написати критиче дослідження за темою: "Методологія і методика курсової роботи за 4-й курс ОКР Бакалавра". Обсяг 2-3 друкарських сторінки. Підготовка даного завдання включає аналіз методики написання курсової роботи й аналіз використовуваних у дослідженні методів.

Структура роботи:

- історія написання роботи: формулювання теми, проблеми, ідеї, етапи дослідження;

- теоретична і методологічна основа роботи;

- предмет, об’єкт, цілі та задачі роботи;

- використані методи та методики, ефективність і правомірність їх використання;

- самооцінка курсової роботи: що і чому ви зробили б не так, якби виконували цю роботу зараз.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

 

ТЕМА 4.  СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

 

Лекція 4. Сучасний стан, тенденції та проблеми наукових досліджень у міжнародному бізнесі  (2 год.)

Наукова діяльність як самостійна сфера суспільного буття. Етапи розвитку науки та наукових досліджень. Класифікація наук. Економічні науки в системі гуманітарного знання. Тенденції та напрямки наукових досліджень у міжнародному бізнесі.

 

Самостійна робота (2 год.)

1.  Стан наукових досліджень в сучасній світовій економічній науці.

2.  Взаємодія вузівської та академічної науки у світі та Україні.

3.  Матеріально-технічний і кадровий потенціал наукових досліджень в    Україні.

4.  Види, форми та результати наукових досліджень.

 

Рекомендована література

1.  Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідої         діяльності. Підручник. – К:  Знання - 2003.

2.  Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. – Київ,           2004.

3.  Основи науково-дослідної роботи: навчальний посібник для студентів.         (А.Є.Конверський, В.І. Лубський та ін.) К: Київський університет -  2004

4.  Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи та шляхи      структурного реформування вищої освіти України. – Київ, НТУУ „КПІ” –      2006.

 

ТЕМА 5.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

 

Лекція 5.  Теоретико-методологічні засади досліджень проблем міжнародного бізнесу (2 год.)

Методологія наукового дослідження. Методологічна культура науки. Наукова парадигма. Методи наукових досліджень: системний підхід, абстрактно логічний, аналізу та синтезу.

 

Семінар 6. Методика досліджень проблем  міжнародного бізнесу (2 год.)

Питання для обговорення.

1.Особливості методології економічної науки.

2.Методи і техніка міжнародних досліджень у міжнародному бізнесі.

 

Самостійна робота (2 год.)

1.  Філософія як методологічна основа пізнання об’єктивної реальності.

2.  Логіка наукового дослідження.

3.  Категоріальний апарат науки.

4.  Організація і планування наукового дослідження.

 

Рекомендована література

1.  Алле М. Экономика как наука. Перевод с франц. – М. – 1995.

2.  Курашов В.И. Философия: познание мира и феномены технологии. –   Казань, 2001.

3.  Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження. – Львів., 2001

4.  Розум, істина, історія. Пер. з англ. – К., 2003

 

ТЕМА 6.  МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС ЯК КАТЕГОРІЯ І НАУКА, ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, ГЕНЕЗИС. ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЙ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

 

Лекція 6.  Міжнародний бізнес як категорія і наука,  історія становлення, генезис.

 Еволюція теорій сучасного  міжнародного бізнесу (2 год.)

Міжнародний бізнес як сфера господарської діяльності та наукова галузь.

Міжнародний бізнес як економічна категорія, місце в системі категорій економічної науки. Функції міжнародного бізнесу як науки. Теоретико-пізнавальна,         практична, прогностична, виховна та світоглядна функції, їх взаємодія. Становлення та еволюція теорій міжнародного бізнесу. Сучасні теорії міжнародного бізнесу.

 

Самостійна робота (2 год.)

1.  Принципи міжнародного бізнесу: науковість, системність, взаємовигідність, прибутковість.

2.  Етапи розвитку міжнародного бізнесу: комерційний, експансійний,       глобалізацій ний.

3.  Наукові дослідження проблем міжнародного бізнесу в працях лауреатів         Нобелівської премії.

 

Рекомендована література

1.  Міжнародний бізнес: підручник./за ред. проф. В.А. Вергуна. - К.:ВАДЕКС,2014– 810с.

2.  Мочерний С.В., Довбенко М.А. Історія  економічних учень.(Сучасна   економічна думка). Навчальний посібник.: Львів., – 2004.

3.  Развитие внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации.         Монография. Под ред. проф. Крамаренко В.И. – Симферополь, 2006

4.  Філіпенко А.С. Глобальні форми економічного розвитку. Історія і        сучасність. –К.: Знання., 2007

 

 

ТЕМА 7.  ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

 

Лекція 7.  Вплив глобалізації на формування нової парадигми міжнародного бізнесу (2 год.)

Особливості глобалізації бізнесу ХХІ століття. Загрози і виклики міжнародного бізнесу як негативний наслідок розвитку глобалізації. Політичні, економічні, екологічні та фінансові виклики і загрози міжнародного бізнесу. Новітні тенденції у розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобальних викликів: формування навої парадигми міжнародного бізнесу, глобальні ТНК та глобальна фінансова безпека, інтелектуалізація міжнародного бізнесу, зміни в мікро- та макросередовищі міжнародного бізнесу. Становлення і розвиток нових форм міжнародного бізнесу: венчурний бізнес, лізинг, технопарки, торговельні мережі, франчайзинг, інжиніринг.

 

Самостійна робота (2 год.)

1.  Причини, суть та наслідки глобалізації. Економічна і фінансова глобалізація.

2.  Шанси і можливості розвитку міжнародного бізнесу у ХХІ столітті.

3.  Становлення постіндустріальної цивілізації та еволюція традиційних    структур міжнародного бізнесу.

4.  Перехід до інноваційної моделі бізнесової діяльності.

 

Рекомендована література

1.  Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини. Історія. К., Либідь., 2006

2.  Ступницький О.І. Сучасні конкурентні стратегії ТНК / – К.: ВПЦ «Київьский університет», 2013. – 416 с.

3.  Дэниэлс Дж. Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: Внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. – 6-е изд. – М.: Дело Лтд, 1994.

4.  Белорус О.Г., Лукьяненко Д.Г. и др. Глобальные трансформации  и стратеги развития: Монографія. – К.: Орияне, 2000.

5.  Білорус О.Г. Економічна система глобалізму: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003

6.  Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін., Кер. авт. кол. І наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2001

7.  Рогач О.І., Шнирков О.І. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки: Навч. посібник. К.: ВЦ «Київський держуніверситет», 1999

8.  Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. Д.Г.Лук’яненка. – К.: КНЕУ,2001

9.  Сорос Дж. Открытое общество: Реформируя глобальный капитализм: Пер. с англ. – М.: Неком. Фонд «Поддержки Культуры, Образования и Новых Информационных технологий», 2001

10.  Економічні проблеми ХХІ століття. Міжнародний та економічний виміри. За ред. С.І.Юрія, В.Є. Савельєва. К.: Знання, 2007

 

ТЕМА 8.   СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

 

Лекція 8.  Системний підхід до наукових досліджень сучасного міжнародного бізнесу (2 год.)

Системний підхід до міжнародного бізнесу. Елементи системи міжнародного бізнесу та механізм їх взаємодії. Стан біфуркації в системі. Міжнародний бізнес як динамічна інституційно-функціональна система.

 

Семінар 7.  Системний підхід до наукових досліджень сучасного міжнародного бізнесу (2 год.)

Питання для обговорення.

1.     Сучасні види і форми міжнародного бізнесу як системи.

2.     Підприємництво і бізнес: спільне та відмінності.

 

Самостійна робота (2 год.)

1.  Міжнародний бізнес як інституційна система.

2.  Функціональна система міжнародного бізнесу.

3.  Наднаціональні інституції регулювання міжнародного бізнесу як системи.

4.  Теорії підприємництва та їх еволюція

 

Рекомендована література

1.     Міжнародний бізнес: підручник./за ред. проф. В.А. Вергуна. - К.:ВАДЕКС,2014– 810с.

2.     Міжнародні організації. Навч. посібник. За ред. В.М. Матвієнка., К.: 2005

3.     Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности. М.: 2002

4.     Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. К.: 2001

5.     Осика С.Г., Пятницький В.Т. Світова організація торгівлі. К.: 2005

6.     Черняк В.З. Популярная история экономики и бизнеса. М.: 2002

 

ТЕМА 9. Особливості наукових підходів до дослідження стратегій і середовища міжнародного бізнесу

 

Лекція 9. Особливості наукових підходів до дослідження стратегій та середовища міжнародного бізнесу  (2 год.)

Зміст стратегії міжнародного бізнесу. Стратегія як фактор досягнення конкурентних переваг фірми. Елементи стратегії міжнародного бізнесу. Національна, регіональна та глобальна стратегії фірми: спільне і відмінності.

Стратегії експорту: суть та особливості реалізації. Вибір закордонних ринків і стратегія виходу на них. Прямий і непрямий продаж. Еволюція стратегій бізнесу в умовах глобалізації світо господарських зв’язків.  Середовище міжнародного бізнесу: суть та структура. Внутрішнє та зовнішнє мікро- та макросередовище міжнародного бізнесу. Бізнесове середовище як форма зв’язку бізнесу з суспільними інститутами. Система факторів середовища міжнародного бізнесу. Проблеми взаємодії та оптимізації факторів середовища міжнародного бізнесу.

 

Самостійна робота (2 год.)

1.     Стратегічні профілі зовнішньоекономічної діяльності – ентоцентризм, поліцентризм, регіоноцентризм та геоцентризм.

2.     Глобальна стратегія.

3.     Вплив інформаційно-технологічної революції на стратегії міжнародного бізнесу.

4.     Страхове середовище міжнародного бізнесу.

5.     Демографічні та екологічні фактори середовища міжнародного бізнесу.

 

Рекомендована література

1.  Міжнародний бізнес: підручник./за ред. проф. В.А. Вергуна. - К.:ВАДЕКС,2014– 810с.

2.  Портер М. Стратегія і конкуренція. Пер. з англ., К.: Основи, 1997

3.  Иванов Н. Глобализация и проблемы оптимальной стратегии развития.// «МЭиМО», 2000, №2

4.  І.Є. Голубій, О.А. Приятельчук Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методичний комплекс. - К.: ВАДЕКС, 2014. – 318с.

5.  Рогач О. Транснаціональні корпорації та економічне зростання. К.: 1997

6.  Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. Підручник, К.: 2003

7.  Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій. – К.: “Либідь”, 2005

8.  Дикий О. Конкурентні маркетингові стратегії в умовах глобалізації бізнесу. Монографія., К.: 2006

 

 

ТЕМА 10. СУБ’ЄКТИ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ. КОМПАНІЯ ЯК ГОЛОВНИЙ СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ. ТНК ТА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

 

Лекція 10.  Суб’єкти сучасного міжнародного бізнесу.  Компанія як головний суб’єкт міжнародного бізнесу.  ТНК та їх діяльність на міжнародному ринку.  (2 год.)

Поняття суб’єктів міжнародного бізнесу та критерії їх класифікації в науковій літературі. Фірми, банки, страхові і трастові компанії, інвестиційні структури як домінуючі суб’єкти міжнародного бізнесу. Форми і види діяльності ТНК у глобальному конкурентоспроможному середовищі. Вплив глобалізації на діяльність суб’єктів міжнародного бізнесу.

 

Самостійна робота (2 год.)

1.     Організаційно-правові форми міжнародного бізнесу.

2.     Приватні, кооперативні, загальнодержавні та комунальні підприємства.

3.     Концентрація і централізація виробництва і капіталу, її вплив на діяльність корпорацій.

4.     Сучасні концерни, конгломерати, диверсифікати та фінансово-промислові групи.

5.     Бізнес ТНК в Україні: суть, форми, особливості.

6.     Рейдерство як форма бізнесу в Україні.

 

Письмова контрольна робота на тему: «Проблеми наукових досліджень транснаціональних корпорацій в сучасній економіко-філософській літературі».

 

Рекомендована література

1.  О.Д. Гоєр. Економіка фірми : Навчально-методичний комплекс. - К.: ВАДЕКС, 2014. – 223с.

2.  Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій. – К.: “Либідь”, 2005

3.  Управление организацией. Учебник. Под ред. А.Г.Поршнева, З.П. Румянцева, М.: 2002

4.  Мазур А.А., Гагауз И.Б. Современные инновационные структуры. Харьков,2005

5.  Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України (за ред. В. Гейця, В.Семиноженка, Б. Кваснюка). К. 2007

6.  Фінансовий сектор ринкової та транзитивної економіки (за ред. А. Кредісова, В.Вергуна, І. Голубія) К. 2004

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 11.  ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

 

Лекція 11.  Інтелектуалізація бізнесу в постіндустріальному суспільстві.  (2 год.)

Інтелектуальна діяльність та інтелектуальний капітал – економічна основа інформаційного суспільства. Концепції постіндустріального та  інформаційного суспільства.  Інтелектуальна власність як економіко-правова категорія. Зміст і структура інтелектуальної власності. Розвиток інтелектуальної власності в умовах глобалізації. Формування інституту інтелектуальної власності в Україні. Проблеми міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності.

 

Самостійна робота (2 год.)

1.       Передумови і стимули розвитку інтелектуальної власності в ринковій економіці.

2.       Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності.

3.       Проблеми формування інноваційної моделі соціально-економічного розвитку України.

 

Рекомендована література

1.     Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка. Навч. посібник. К.: Вища школа, 2005

2.     Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУВШЭ, 2000

3.     Поручник А.М., Автонюк Л.Л. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні. К.: КНЕУ, 2000

4.     Мазур А.А., Гагауз И.Б. Современные инновационные структуры. Харьков,2005

5.     В.Д. Базилевич. Інтелектуальна власність. Підручник. К.: Знання, 2006

6.     Закон України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності» від 13.12.1991., Наука та інноваційна діяльність в Україні. Зб. статей., К.: Держкомстат України, 2004

7.     «Інтелектуальний капітал», журнал. К.: 2006-2007

8.     Белл Д. Грядущее постиндустриальное  общество. М.: Академия, 1999

9.     Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. М.: Логос, 2000

 

 

ТЕМА 12.  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОРПОРАТИВНИЙ БІЗНЕС ЯК СКЛАДОВА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

 

Лекція  12.  Європейський корпоративний бізнес як складова міжнародного бізнесу. (2 год.)

Історичний процес становлення європейського корпоративного бізнесу. Інституційна структура, види європейського корпоративного бізнесу. Суть корпорацій, їх види та роль в системі європейського корпоративного бізнесу.

Формування оптимальної моделі європейського бізнесу. Євро-континентальна та англоамериканська  моделі європейського бізнесу. Взаємодія національного та загальноєвропейського в бізнесових корпоративних моделях. Роль небанківських інститутів в європейському корпоративному бізнесі та перехідних економічних системах.

 

Самостійна робота (2 год.)

1.     Українські фірми в європейському бізнесі.

2.     Становлення та розвиток нових форм європейського бізнесу: венчурний бізнес, лізинг, технопарки, франчайзинг, інжиніринг.

 

Рекомендована література

1.       Міжнародний бізнес: підручник./за ред. проф. В.А. Вергуна. - К.:ВАДЕКС,2014– 810с.

2.       Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. Підручник, К.: 2003

3.       М.Грачева. Британские стандарты корпоративного управления // ж. «МЭиМО», 2004, № 9

4.       Батура О., Корягіна Т. Корпоративний капітал в умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні // «Економіка України»,2004, № 10

5.       Вергун В.А., Ступницький О.І., Кудінович О.А., Волковинська Т.В. Корпоративне управління в умовах глобалізації: Колективна монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 448с.

6.       Ватаманюк З.Т., Дорош О.Л. Небанківські фінансові інститути в країнах Західної Європи // ж. «Фінанси України». 2003. № 12

7.       Ватаманюк З.Т., Дорош О.Л. Небанківські фінансові інститути в перехідних економічних системах //  ж. «Фінанси України». 2003. № 8

8.       Юданов Ю. Многообразие европейских предпринимательских моделей. Журнал «Международная экономика и международные отношения». 2003. №12

9.       Герчикова И.Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное. М. – 2002, гл.1

ТЕМА 13.  ДИПЛОМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

 

Лекція 13.  Дипломатичне забезпечення функціонування міжнародного бізнесу. (2 год.)

Економічна дипломатія – самостійна сфера діяльності та наука. Механізм реалізації цілей і завдань економічної дипломатії. Особливості дипломатичного забезпечення бізнесу в різних країнах: порівняльний аналіз. Особливості сучасної економічної дипломатії України.

 

Самостійна робота (2 год.)

1.       Міністерство економіки та МЗС України як визначальні інститути дипломатичного забезпечення інтересів національного бізнесу на зовнішніх ринках.

2.     Закордонні дипломатичні установи в системі дипломатичного забезпечення національних економічних інтересів.

3.     Проблеми підвищення ефективності економічної дипломатії України.

 

Рекомендована література

1.       В.А. Вергун. Економічна дипломатія. Навч. посібник., К., 2010

2.       К.А.Фліссак. Економічна дипломатія. Тернопіль., 2013.

3.       А.М. Зленко. Дипломатія і політика. Монографія, Харків, 2003

4.       Комерційна дипломатія: торговельна політика і право. Навч. посібник, Львів, 2005

5.       В.И. Попов. Современная дипломатия. Монография. М., 2006

6.       В.Д. Щетинин. Экономическая дипломатия. М.: Международные отношения, 2001

7.       Ги Каррон де ла Каррьер. Экономическая дипломатия: дипломат и рынок. М.: МГИМО, 2003

8.        

 

 

ТЕМА 14.  ПРОБЛЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ В РОБОТАХ ЛАУРЕАТІВ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ

 

Лекція 14. Проблеми наукових досліджень економічних проблем в роботах лауреатів Нобелівської премії. (2 год.)

Макроекономічні проблеми в працях лауреатів Нобелівської премії. Мікроекономічний аналіз в сучасній нобелелогії. Мікроекономічні проблеми в працях лауреатів Нобелівської премії. Міждисциплінарні дослідження проблем міжнародного бізнесу в сучасній нобелелогії.

 

Семінар 8. Проблеми наукових досліджень економічних проблем в роботах лауреатів Нобелівської премії. (2 год.)

 

Питання для обговорення.

1.     Міждисциплінарні дослідження економічних проблем.

2.     Проблеми міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу в роботах лауреатів Нобелівської премії.

 

Самостійна робота (2 год.)

1.       Історія започаткування Нобелівської премії.

2.       Теорія трансакційних витрат Р. Коуза.

3.       Теорія людського капіталу Г. Бекера.

4.       Науковий доробок лауреатів Нобелівської премії 2005-2010 років.

 

Рекомендована література

1.       Економічна теорія. Підручник. За ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2007

2.     Мочерний С.В., Довбенко М.А. Історія  економічних учень.(Сучасна економічна думка). Навчальний посібник.: Львів., – 2004.

3.     Офіційний сайт Нобелівського комітету.

 

ТЕМА 15.  Наукові дослідження проблем менеджменту та маркетингу у сучасному міжнародному бізнесі

 

Лекція 15.  Наукові дослідження менеджменту та маркетингу у сучасному міжнародному бізнесі  (2 год.)

Менеджмент як складова системи сучасного міжнародного бізнесу. Види і форми сучасного міжнародного менеджменту. Дослідження проблем менеджменту у вітчизняній та зарубіжній економічній літературі. Теорії менеджменту та їх еволюція.  Міжнародний маркетинг у системі сучасного міжнародного бізнесу, види і форми міжнародного маркетингу. Теорії міжнародного маркетингу та їх еволюція сучасні маркетингові стратегії ТНК.

 

Самостійна робота (2 год.)

1.       Венчурний менеджмент: суть та структура.

2.     Екологічний менеджмент та екологічні стандарти.

3.     Особливості менеджменту в ТНК.

4.     Системний інструментарій, принципи, функції і цілі міжнародного маркетингу.

 

Рекомендована література

1.       М.М. Мартиненко. Стратегічний менеджмент. К.: Каравела, 2006.

2.       Міжнародні інвестиційні проекти: Співробітництво у сфері управління та практика реалізації (на прикладі проекти «Укриття»): Колективна монографія /За ред. О.І.Ступницького,  В.А.Вергуна. -  К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»,2006. – 271 с.

3.       Инновационный менеджмент. Уч. пособие / Под ред. П.Н. Завалина/ Спб, 2004.

4.       Яхно Т.П., Лапшина І.А. Міжнародний менеджмент. Навч. посібник. Львів, 2005.

5.       Е.Г. Панченко Міжнародний менеджмент. Навч.-метод. посібник. К.; КНЕУ, 2004.

6.     Беляевський И.К. Маркетинговое исследование: Информация, анализ, прогноз. – М.: 2001.

7.      Голубков Е.П. Маркетинговые исследования. – М., 2000.

8.      Друзь Ю.М. Міжнародний процесуальний кодекс маркетингових досліджень ІСС/ESOMAR // Маркетинг в Україні. – 2002.

9.      Игнатьев Д., Бекетов А., Сарокваша Ф. Настольная энциклопедия Public Relations – М., 2002.

10. Катлип С.М., Свитер А.Х., Брум Г.М. Паблик рилейшнз. Теория и практика: Учеб. пос. – М., 2000.

11.  Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии. Как создать и удержать рынок. – М., 2000.

12.  Малхотра М.Н. Маркетинговое исследование, прикладное руководство. – М., 2003.

13. Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетинговые исследования. – К., 2000

14. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – М.; К.,2000

15. Связи с общественностью в политике и государственном управлении / Под ред. В.С. Комаровского. – М..2001.

16. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. – К., 2003.

17. Черчиль Г.А.  Маркетинговые исследования. – СПб., 2001.

18.  Старостіна А.О. Промисловий маркетинг. К.: Знання, 2005.

19. Хаг Пол. Маркетинговые исследования. К.: Знання, 2005.

 

ТЕМА 16.  УКРАЇНА В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

 

Лекція 16.  Україна в системі сучасного міжнародного бізнесу (2 год.)

Україна як суб’єкт системи міжнародного бізнесу. Види і форми міжнародної бізнесової діяльності українських підприємств. Наукові дослідження проблем зовнішньої торгівлі та зовнішньоторговельної політики України у вітчизняній літературі. Проблеми  інвестиційно-інноваційного бізнесу в наукових дослідженнях. Проблеми становлення моделі інноваційного розвитку в Україні.

 

Семінар 9.  Україна в системі сучасного міжнародного бізнесу (2 год.)

Питання для обговорення.

1.     Інвестиційний клімат України. Прямі і портфельні інвестиції в економіку. Проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України.

2.     Діяльність ТНК в Україні. Спільні підприємства як форма участі України у міжнародному бізнесі.

3.     Механізм регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні.

 

Самостійна робота (2 год.)

1.       Переваги та негативні наслідки вступу України до СОТ.

2.       Особливості торгівлі послугами і види міжнародних послуг та їх класифікація.

3.       Особливості міжнародного інвестиційного процесу.

4.       Спеціальні економічні зони та території пріоритетного розвитку.

5.       Участь України в процесах міжнародної економічної інтеграції: стан, проблеми, перспективи.

Рекомендована література

1.       Міжнародний бізнес: підручник./за ред. проф. В.А. Вергуна. - К.:ВАДЕКС,2014– 810с.

2.       К.М. Ляпіна. Бізнес – асоціації України та їх вплив на державну політику. К.: Інститут Конкурентного суспільства, 2005

3.       Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. Підручник, К.: 2003

4.       І.І. Дахно. Світова економіка. Монографія. К.: Знання, 2006.

5.       С.М. Злупко. Перехідна економіка: сучасна Україна. Монографія., К.; Знання, 2006.

 

Модульна контрольна робота 2.

 

 

 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1.                 Основні підходи до розуміння науки.

2.                 Принципи та критерії наукового пізнання.

3.                 Типи наукової раціональності.

4.                 Поняття наукової революції.

5.                 Фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

6.                 Основні етапи наукового дослідження.

7.                 Методологія, методика та організація наукового дослідження: порівняння.

8.                 Емпіричні методи науки.

9.                 Теоретичні методи дослідження.

10.            Загальнонаукові методи.

11.            Гіпотетико-дедуктивна модель наукового дослідження.

12.            Методологічні процедури верифікації та фальсифікації.

13.            Роль індукції та дедукції у методологічному розвитку науки.

14.            Роль експерименту у методологічному розвитку науки.

15.            Метод системного аналізу в сучасній науці.

16.            Загальнонаукові методологічні принципи.

17.            Методологія позитивізму.

18.            Методологічне забезпечення міждісциплінарних досліджень.

19.            Особливості наукової діяльності.

20.            Організація наукової діяльності в Україні.

21.            FATF: суть, структура, функції.

22.            АПК України у міжнародному бізнесі.

23.            Бізнес ТНК в Україні (на конкретних прикладах).

24.            Бізнесовий вимір демографічних та міграційних процесів в Україні.

25.            Види, типи і форми сучасного міжнародного бізнесу.

26.            Група Світового Банку як провідна інституційна структура міжнародного бізнесу.

27.            Діхотомія індустрії і бізнесу Т.Веблена.

28.            Еволюція стратегій бізнесу в умовах глобалізації.

29.            Економічна дипломатія як фактор забезпечення інтересів бізнесу.

30.            Зміст та елементи стратегії. Стратегія як фактор досягнення конкурентних переваг фірми.

31.            Інноваційний розвиток та національні інноваційні системи.

32.            Інституційна структура механізму регулювання міжнародного бізнесу на глобальному, регіональному та національному рівнях.

33.            Інтеграційні об’єднання та їх роль в міжнародному бізнесі.

34.            Інтелектуалізація бізнесу в постіндустріальному суспільстві.

35.            Інформаційні технології в сучасному міжнародному бізнесі: зміст, форми і напрямки впливу.

36.            Конкурентні стратегії компаній та їх класифікація.

37.            Конкурентоспроможність товару, галузі країни, її чинники та методика вимірювання.

38.            Конкуренція та монополія в міжнародному бізнесі. Види монополій.

39.            Концентрація та централізація капіталу: суть, сучасні форми та вплив на міжнародний бізнес.

40.            Концепція ризику, невизначеності та прибутку Ф.Х.Найта.

41.            Кросскультурний менеджмент: суть та особливості.

42.            Лауреати Нобелівської премії за 2005-2010 роки: зміст наукового відкриття.

43.            Малий та середній бізнес: суть, особливості взаємодії з корпоративним бізнесом.

44.            Масштаби, структура, динаміка і тенденції розвитку міжнародної торгівлі.

45.            Методи досліджень в міжнародному менеджменті та маркетингу.

46.            Методологічні принципи та функції міжнародного маркетингу.

47.            Методологія та методи наукового дослідження в міжнародному бізнесі.

48.            Механізм та структура дипломатичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності України.

49.            Міжнародна інвестиційна діяльність як форма міжнародного бізнесу.

50.            Міжнародна конкурентоспроможність України: можливості і проблеми.

51.            Міжнародна технічна допомога в системі сучасного міжнародного бізнесу.

52.            Міжнародна торгівля послугами: суть та особливості розвитку на сучасному етапі.

53.            Міжнародна торговельна політика та тенденції її розвитку.

54.            Міжнародне підприємництво та міжнародний бізнес: спільне і відмінності.

55.            Міжнародний бізнес як інституційно-функціональна система.

56.            Міжнародний бізнес як сфера діяльності, економічна категорія і наука.

57.            Міжнародний менеджмент: суть та функції. Школи у міжнародному менеджменті.

58.            Міжнародний туристичний бізнес, механізм та інструменти його регулювання.

59.            Міжнародні конкурентні позиції українських компаній хімічної галузі.

60.            Можливості та проблеми ведення бізнесу в рамках ГУАМ.

61.            Нанотехнологічні перспективи розвитку міжнародного бізнесу.

62.            Напрямки, форми та проблеми співробітництва Україна-ЄС.

63.            Особливості європейського корпоративного бізнесу.

64.            Особливості міжнародної торгівлі наукомісткою продукцією.

65.            Особливості розвитку інтеграційних процесів на латиноамериканському континенті.

66.            Особливості сучасного етапу розвитку міжнародного бізнесу.

67.            Патентно-ліцензійна торгівля як форма міжнародного бізнесу.

68.            Проблема асиметрії в сучасному міжнародному бізнесі.

69.            Проблеми бізнесу в роботах лауреатів Нобелівської премії.

70.            Проблеми боротьби з відмиванням грошей в міжнародному бізнесі.

71.            Проблеми участі України в СОТ.

72.            Проблеми інноваційного розвитку України у вітчизняних наукових публікаціях.

73.            Проблеми міжнародного бізнесу в сучасних вітчизняних наукових публікаціях.

74.            Проблеми міжнародного бізнесу в сучасних зарубіжних наукових публікаціях.

75.            Проблеми підприємництва в роботах Р.Кантільйона, І.Тюнена.

76.            Проблеми реформування МВФ. Ринкове господарство і Вашингтонський консенсус.

77.            Проблеми спільного валютного простору в роботах Р.Манделла.

78.            Проблеми становлення інноваційно-технологічної моделі розвитку України.

79.            Прямі іноземні інвестиції: суть, критерії класифікації. Проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в сферу малого та середнього бізнесу в Україні.

80.            Розвиток співпраці України з FATF, МБРР, МВФ.

81.            Середовище міжнародного бізнесу, його суть та структура.

82.            Становлення теорій МБ та їх генеза.

83.            Стратегічні профілі зовнішньоекономічної діяльності фірми.

84.            Суб’єкти сучасного міжнародного бізнесу, їх суть та критерії класифікації.

85.            Суть глобалізації та її вплив на розвиток міжнародного бізнесу.

86.            Сучасні маркетингові стратегії.

87.            Сучасні організаційно-правові форми міжнародного бізнесу.

88.            Сучасні теорії міжнародної торгівлі (Хекшера- Оліна- Самуельсона, С.Ліндера, М.Познера).

89.            Теоретична основа наукових досліджень. Наука як система, функції науки.

90.            Теорії міжнародної торгівлі та їх генезис.

91.            Теорія інтерналізації міжнародних корпорацій та модель  EPRG Г.Перлмуттера.

92.            Теорія трансакційних витрат Р.Коуза.

93.            ТНК як суб’єкти міжнародного бізнесу. Особливості діяльності ТНК в Україні.

94.            Україна в системі сучасного міжнародного бізнесу.

95.            Умови, функції та риси конкуренції в міжнародному бізнесі.

96.            Формування теоретичних поглядів на суть підприємництва і бізнесу.

97.            Офшорний бізнес, його суть та особливості.

98.            Проблеми міжнародного бізнесу в роботах лауреатів Нобелевської премії 2005-2010 років.

 

 

Рекомендована література до всіх тем:

1.     Міжнародний бізнес: підручник./за ред. проф. В.А. Вергуна. - К.:ВАДЕКС,2014– 810с.

2.     О.Д. Гоєр. Економіка фірми : Навчально-методичний комплекс. - К.: ВАДЕКС, 2014. – 223с.

3.     Вергун В.А. Економічна дипломатія., 2010. – 303 с.

4.     І.Є. Голубій, О.А. Приятельчук Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методичний комплекс. - К.: ВАДЕКС, 2014. – 318с.

5.     Якубовський В.В. Системные методы менеджмента в международном бизнесе. монографія. / К.: «Освита Украины». – 2014. – 744 с.

6.     Ступницький О.І. Сучасні конкурентні стратегії ТНК / – К.: ВПЦ «Київьский університет», 2013. – 416 с.

7.     О.В.Дикий Мультиагентні інвестиційні організації:сучасний механізм реалізації державно-приватного партнерства в будівництві. монографія. – Київ: Акцент Інвест-трейд, 2013. – 404 с.

8.     В.С.Морозов Німецька модель регулювання економіки. монографія. -  К.: ВАДЕКС, 2013. – 513с.

9.     В.С. Карп Торгівля міжнародними туристичними послугами на прикладі країн Центрально-Східної Європи .монографія. К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 271с.

10.                        Рубцова  М.Ю. Посткризова трансформація світової валютно-фінансової системи . Кол. монографія під ред.. О.В.Плотнікова /–К.: ІСЕМВ НАН України, LAT&K  , 2014 – 214 с. – С. 15-19

11.                        О.А. Приятельчук. Аудит у схемах та таблицях., 2010.

12.                        О.І. Ступницький. Міжнародна міграція робочої сили та механізм її регулювання., 2008. - 272 с.

13.                        О.І. Ступницький. Транснаціоналізація науково-технічної політики в умовах посилення міжнародних економічних взаємовідносин., 2001.

14.                        Вергун В.А., Ступницький О.І. Інститути спільного інвестування в умовах глобалізації світових фінансових ринків., 2009. – 512 с.

15.                        Кредісов А.І., Вергун В.А., Голубій І.Є. Фінансовий сектор ринкової та транзитивної економіки. 2004. – 352 с.

16.                         Безнощенко М.В., Морозов В.С., Практическое пособие по поиску роботы в условиях кризиса., 2009. – 192 с.

17.                         Березовенко С.М.  Кон’юнктура світових товарних ринків., 2008.-271с.

18.                        А.І. Кредісов. Менеджмент: навчальні матеріали у схемах і формулах., 2008. – 539 с.

19.                         А.І. Кредісов. Менеджмент в історичному розвитку як теорія.2009–515 с.

20.                         Міжнародні інвестиційні проекти: Співробітництво у сфері управління та практика реалізації (на прикладі проекту «Укриття»): колективна монографія/ за ред.. Ступницького О.І., Вергуна В.А., 2006. – 271 с.

21.                         Організація і розвиток фінансового сектора в умовах ринкової економіки. \ за ред.. Кредісова, І.Є. Голубія., 2002. – 292 с.

22.                         Ступницький О.І. Інновації та інноваційний менеджмент., 2006. –178 с.

23.                         В.В. Якубовский. Международные стандарты ISO 9000 версии 2000 года: основы, структура и практика применения., 2001. – 32 с.

24.                         Ступницкий А.И. Капитализм США в зеркале технологической революции. – 1989. – 108 с.

25.                          Приятельчук О.А. Формування та розвиток кроскультурного менеджменту (на прикладі міжнародних корпорацій). – К., 2006. – 261 с

26.                        Рубцова М.Ю., Гасім С. Африканські країни у системі світового господарства та їхнє економічне співробітництво з країнами Європейського Союзу: Монографія.  –Харків, 2009 – 140 с.

27.                         Рубцова М.Ю., Гасім С., Голиков А.П. Співробітництво України з арабськими державами Перської затоки: Монографія. – Харків., 2010. – 122 с.

28.                        Дикий О.В. Конкурентні маркетингові стратегії в умовах глобалізації бізнесу. – К., 2006. – 239с.

29.                        С.М. Березовенко. Довгострокові тенденції на світовому ринку нафти. – К., 2006. – 264с.

30.                        Сучасний факторинг: ефективність торговельних операцій та управління корпоративними фінансами. - Навчальний посібник / Серія «Міжнародний бізнес» / О.І.Ступницький, В.М.Коверда, Київ: ВПЦ «Київський університет», 2010 – 255 с

31.                         Макроекономічна політика у відкритій економіці: навч. посібник / М.Ю. Рубцова, О.О. Сльозко. – К., Освіта України. – 2010. – 384 с.

32.                         Серажим В. Сучасна корпоративна логістика: монографія–К.:2010, 200с.1.ВолковаО.С.бюджетирование и  финансовый  контракт вкоммерческих организациях . – Финансы и статистика,2007.- 269с.

33.                        Ковалев В.В. Управление денежными потоками , прибылью и рентабельностью.- М.:Проспект, 2008.- 333с.

34.                        Афанасьев М.П. Модернизация государственных финансов:гос.ун –т :- 20е узд-М.: Издательский дом ГУВШЭ,2007 – 439с.

35.                        4.Тарасевич Л.С. Теория корпоративних финансов; Санкт – Петербургский гос.ун-т экономики и финансов.- М.:Высшее образование, 2008.- 237с.

36.                        Європейська інтеграція / Карлін М.І., Колеснік В.П., Коцан Н.Н., Лажнік В.Й (ред.);Волинський нац..ун-т ім.. Лесі Українки.- Луцьк: РВВ”Вежа” , 2008. – 760с.

37.                        6.Міжнародна інвестиційна діяльність:навч. – метод. Посібник / Руденко Л.В., Лукяненко Д.Г., Мозговий О.М.; Руденко Л.В. (ред.): ДВНЗ “КНЕУ ім.. В. Гетьмана”. - : 2008.- 168с

38.                        7.Глобальні стратегії Євросоюзу: монографія / Білорус О. Г. , Мацейко Ю.М. , Вітер І.І .; Білорус О.Г. (ред.). ДВНЗ “КНЕУ ім.. В Гетьмана” . – К. : 2009. – 528с

39.                        Безпека бізнесу /відкритий міжнародний  ун –т розвитку людини України; 2008. – 280с.

40.                        9.Бізнес – менеджмент / Федулова Л.І. , Федоренко В.Г.  Гриньов В.Ф; М АУП: - К.: 2007.-632с.

41.                        10.Біла книга. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України /Андрощук Г.О.; Полохало В.І.; Верховна Рада України. К.: Парламентське вид – во. 2008.- 448с.

42.                        ВТО. Угрозы и возможности в условиях выхода на международный рынок. Механизм взаимодействия национальных экономик /Вахабов А.В., Дантас А.Т., Сутырин С.Ф. (ред). – М.: Эксмо, 2008. – 395с.

43.                        Захарова Н.В. Экономия стран Европейского Союза . – М. : Гардарики, 2008.- 205с.

44.                        Багиев Г. Л. Международный маркетинг : учебн. пособие / Багиев Г.Л.,Моисеева В.И.   – 2- е изд. – СПБ и др.:  Питер, 2008. – 688с.

45.                        Білошапка В.П. Управлінська результативність в міжнародному бізнесі : навч. Посібник. ДВНЗ “КНЕУ ім.. В . Гетьмана” . – К.:  2008. – 216с.

46.                        Енергетична дипломатія: н6авч. Посібник. – К.: Вища школа,2008. – 159с.

47.                        16.Леонов Д.А. Ринок фінансових послуг: парадигма євроінтеграції:  монографія, ДВНЗ “КНЕУ ім.. В. Гетьмана”; К.: УІРФР, 2008. – 848с.

48.                        17.Международный финансовый менеджмент  в условиях глобального финансового рынка: монография/ Слепов В.А. – М. : Магистр., 2007.- 284с.

49.                        Пономаренко В.С. Управління  міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підр. Харк. нац. Економічний ун –т. Х. : ІНЖЕК, 2008.- 280с.

50.                        К.А.Фліссак. Економічна дипломатія. - Тернопіль, 2013.