КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Кафедра міжнародної інформації

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора

з навчальної роботи

______________________

 «____»____________20__ року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

для здобувачів освітнього ступеню магістр

галузь знань              29 Міжнародні відносини

спеціальність             291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та  регіональні студії

освітній рівень           другий

освітня програма       Міжнародні комунікації

вид дисципліни         обов’язкова

 

Форма навчання   денна/дистанційна

Навчальний рік     2020/2021

Семестр                1

Кількість кредитів ЕСТS         5

Мова викладання українська

Форма заключного контролю залік

 

Викладачі: д.політ.н., професор, Андрєєва О.М., к.філос.н., доцент Руденко Ольга Валентинівна, к.ю.н., доцент Келестин Марта Валеріївна

 

 

Пролонговано:    на 20  /20   н.р. __________(_________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

‘’’’на 20  /20   н.р. __________(_________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

 

 

 

 

КИЇВ – 2020


 

Розробники:д.політ.н., професор, Андрєєва Ольга Миколаївна,

к.філос.н., доцент Руденко Ольга Валентинівна

к.ю.н., доцент Келестин Марта Валеріївна

 

Робоча програма дисципліни затверджена на

засіданні кафедри Міжнародної інформації

Протокол No       від «   »                2020 року

 

Завідувач кафедри ________________________ М.М. Рижков

(підпис)

«   »                      2020 року

 

засіданні кафедри Філософії та методології науки Філософського факультету

Протокол No       від «   »                2020 року

 

Завідувач кафедри ________________________ І.С. Добронравова

(підпис)

«   »  2020 року

 

засіданні кафедри Міжнародного приватного права

Протокол No       від «   »                2020 року

 

Завідувач кафедри ________________________ В.Я. Калакура

(підпис)

«   »                  2020 року

 

 

Схвалено науково-методичною комісією Інституту міжнародних відносин

Протокол від «  »             20    року №  

 

Голова науково-методичної комісії  ____________________  (Смирнова К.В.)

 

«   »               20     року

 

 

 

 

 

 

 

© О.М.Андрєєва,О.В. Руденко, М.В. Келестин2020 рік

© ____________, ____________, ____________202_ рік

© ____________, ____________, ____________202_ рік


ВСТУП

 

1. Мета навчальної дисципліни - ознайомлення студентів із сучасною методологією науки, здобуття ними знань з методології, методики та організації наукової діяльності, оволодіння студентами методологією пізнання для забезпечення їхньої професійної соціалізації як науковців для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, ознайомлення студентів з основними аспектами захисту інтелектуальної власності.

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни.Успішне опанування навчальної дисципліни передбачає знання основ наукознавства, володіння основними принципами та методами наукового дослідження, знання способів та підходів до організації наукового дослідження, місця міжнародно-політичних досліджень в структурі суспільних наук та їх зв’язок із міждисциплінарними дослідженнями, володіння базовими навичками наукової роботи та здійснення наукового дослідження, уміння визначати наукову проблему, предмет дослідження, будувати наукові гіпотези.

 

3. Анотація навчальної дисципліни.Навчальна дисциплінаналежить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін за освітнім рівнем “магістр”, що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка.. Вона забезпечує професійний розвиток та спрямована на підготовку кваліфікованого дослідника-науковця, здатного до розробки, організації та виконання теоретичних та прикладних наукових досліджень. У межах навчальної дисципліни студенти опановують спеціалізовані підходи до побудови методології наукових досліджень міжнародно-політичних проблем в галузі міжнародних комунікацій, комбінування загальних та спеціальних методів та методик дослідження. Значну увагу приділено вивченню сучасного стану розвитку методології міжнародно-політичних досліджень, досліджень глобального розвитку, міжнародного та міжкультурного співробітництва.

 

4. Завдання (навчальні цілі):ознайомити студентів з основами методології наукових досліджень; сформувати цілісне уявлення про науково-дослідницький процес; забезпечити освоєння навиків формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження; вдосконалити вміння у пошуку, добору й опрацюванні наукової інформації через точне формулюванні мети, задач і висновків дослідження; дати знання щодо об’єктів та суб’єктів інтелектуальної власності, законодавчого врегулювання відносин у сферах, що пов’язані із використанням об’єктів інтелектуальної власності, ознайомити із нормами міжнародного та вітчизняного законодавства у цій сфері, ефективними способами захисту прав інтелектуальної власності; опанування загальних та спеціалізованих підходів до організації міжнародно-політичних досліджень, набуття навичок розв’язання комплексних дослідницьких проблем в галузі міжнародних комунікацій, міжнародного розвитку, регіональних студій, опанування методологічними підходами до дослідження міжнародно-політичних проблем, набуття навичок дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань.

 

 

5. Результати навчання за дисципліною:

 

Результат навчання

 

Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання

Методи оцінювання та пороговий критерій оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

1.

Знати

 

 

 

1.1

принципи та правила організації наукового дослідження, підходи до формування та розвитку методології міжнародно-політичних досліджень

Лекції, семінарські заняття, самостійні роботи

усна доповідь, виконання самостійних робіт, тест

10

1.2

складові системи засад науки: наукова картина світу, принципи, ідеали і норми наукового дослідження, поняття наукового методу, методики та методології, підходи до класифікації основних методів наукового дослідження, методологічні моделі

Лекції, семінарські заняття, самостійні роботи

усна доповідь, тест, виконання самостійних робіт

10

1.3

Основні теоретичні положення та реалізації права інтелектуальної власності, вітчизняний та світовий досвід

Лекції, семінарські заняття, самостійні роботи

усна доповідь, тест, виконання самостійних робіт

10

1.3

пошук інформації у процесі наукової роботи, методи опрацювання інформації, наукові публікації як представлення результатів дослідження, правила наукових публікацій, загальну схему підготовки магістерської роботи, докторської дисертації, вимоги до оформлення, порядок захисту

Лекції, семінарські заняття, самостійні роботи

усна доповідь, тест, виконання самостійних робіт

10

2

Вміти

 

 

 

2.1

Використовувати у дослідницькій діяльності знання щодо організації та проведення наукового дослідження

Семінарські заняття, самостійні роботи

усна доповідь, індивідуальне творче завдання, самостійна робота

10

2.2

Використовувати навички проведення наукового дослідження для вирішення практичних наукових завдань

Семінарські заняття, індивідуальне творче завдання, самостійні роботи

усна доповідь, індивідуальне творче завдання,  самостійна робота

10

2.3

розрізняти метод, методологію, методику, техніку; усвідомлювати багаторівневість методології науки, різноманітність конкретнонауковихметодологій, розуміти норми наукового дослідження як методологічні принципи; використовувати вимоги до наукової теорії як загальнонаукові методологічні принципи

Семінарські заняття, самостійні роботи

усна доповідь, індивідуальне творче завдання, самостійнаробота

5

3

Отримати базові комунікативні навички:

 

 

 

3.1

здатність брати участь в дискусіях,  концентруватися на значущих складових обраної проблеми (теми)

семінар, самостійна робота

усна доповідь

5

3.2

здатність брати участь у міждисциплінарних проектах комплексного наукового дослідження складних систем, використовувати результати досліджень  міжнародно-політичної науки для досягнення цілей власного наукового дослідження.

самостійна робота

індивідуальне творче завдання

5

3.3

проявляти увагу і толерантність до іншої (й інакшої) думки у процесі інтелектуальної комунікації.

Семінар

усна доповідь

5

4

Автономність та відповідальність:

 

 

 

44.1

знаходити необхідну інформацію з різних джерел, упорядковувати її, оцінювати її достовірність, пояснювати значущість, приймати обґрунтовані рішення;

самостійна робота

усна доповідь

індивідуальне творче завдання

10

44.2

мати інтелектуальне сумління, чесність у справі формування і вираження інтелектуальної позиції.

самостійна робота

екзаменаційна робота

10

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання:

 

Результати навчання дисципліни (код)

 

Програмні результати навчання (назва)

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

ПРН3. Демонструвати знання наукових підходів, методологій та методик дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН12. Організовувати та здійснювати індивідуальні та групові дослідницькі проекти в сфері міжнародних відносин та міжнародних комунікацій..

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

ПРН17. Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при розробці та реалізації прикладних та наукових проектів в сфері міжнародного співробітництва та дипломатії.

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

 

 

7. Схема формування оцінки:Контроль знань здійснюється за модульно-рейтиговою системою, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки (20%) включає: презентацію (20%), глибинність методології у репрезентованому дослідженні (20%), здійсненність та узгодженість пропозицій (20%), ступінь оригінальності (20%) та визначення методологічних проблем теми, ситуації (20%) та оцінювання практичної підготовки (80%) включає: якісну цілісність спостереження (25%), здатність оцінити проблему (25%), ідентифікація шляхів та методологія вирішення проблеми, яка виникла чи може виникнути (25%), окреслення шляхів вирішення специфічних (неординарних) проблем (25%).

Курс «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» складається з трьох частин. Викладачі кафедри філософії та методології науки забезпечують читання 1 частин курсу, 2га частина курсу забезпечена викладачами кафедри «Міжнародне приватне право» та 3 частина – від кафедри «Міжнародна інформація» «Методологія та організація наукових досліджень».

 

7.1.  Форми оцінювання студентів:

       семестрове оцінювання здійснюється у формі перевірки знань, навичок:

- під час відповіді на семінарському занятті (участі у дискусії) – 15% у загальній/ підсумковій системі оцінювання;

- у формі написання самостійних робіт – 20 % у загальній/ підсумковій системі оцінювання;

- у формі тестових завдань – 25% у загальній/ підсумковій системі оцінювання ;

- у формі виконання індивідуальних творчих робіт – 40% у загальній/ підсумковій системі оцінювання

 

підсумкове оцінювання здійснюється у формі заліку – 20% у загальній/ підсумковій системі оцінювання 

 

7.2.  Організація оцінювання:

       проміжна оцінка за змістові модулі виставляється по їх ого завершенні, кінцева оцінка за перший модуль виставляється після виконання модульної контрольної роботи (за рахунок додавання балів по питаннях, що стосуються матеріалу першого модуля. Кінцева оцінка за другий модуль виставляється одразу по завершенню модуля, із урахуванням балів, отриманих за модульну контрольну роботу. Модульні контрольні роботи проводиться у середині жовтня та кінці листопада.

 

Шкала відповідності

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ

 

Назви тем

Лекції

Семінари

Самостійна робота

1.       

Наука й наукові дослідження у сучасному світі

2

 

12

2.       

Методологія, методика і методинауковогодослідження

2

 

12

3.       

Провідні методологічні концепції ХХ-ХХІ ст.

2

2

12

4.       

Поняття та види права інтелектуальної власності. Авторське право та суміжні права.

4

2

12

5.       

Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок та інші об’єкти інтелектуальної власності.

4

2

12

6.       

Особливості методології наукового дослідження міжнародних відносин. Окремі методи дослідження міжнародних відносин

4

 

12

7.       

Особливості та типологія методологічних підходів та методів досліджень в галузі міжнародних комунікацій

2

2

12

8.       

Методологія написання наукової роботи

4

2

24

ВСЬОГО

 

 

 

 

Загальний обсяг150 год., в тому числі:

Лекцій год.

Семінарів год.

Самостійнох роботи - год.

 

 

 


 

 

ТИПОВІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

1.     Основніпідходи до розуміння науки.

2.     Принципи та критеріїнауковогопізнання.

3.     Типи науковоїраціональності.

4.     Поняттянауковоїреволюції.

5.     Фундаментальні та прикладнінауковідослідження.

6.     Основніетапинауковогодослідження.

7.     Методологія, методика та організаціянауковогодослідження: порівняльнийаналіз.

8.     Емпіричніметоди науки.

9.     Теоретичніметодидослідження.

10. Загальнонауковіметоди.

11. Гіпотетико-дедуктивна модель науковогодослідження.

12. Методологічніпроцедуриверифікації та фальсифікації.

13. Роль індукції та дедукції у методологічномурозвитку науки.

14. Роль експерименту у методологічномурозвитку науки.

15. Метод системного аналізу в сучаснійнауці.

16. Загальнонауковіметодологічніпринципи.

17. Методологіяпозитивізму.

18. Методологічнезабезпеченняміждісциплінарнихдосліджень.

19. Особливостінауковоїдіяльності.

20. Організаціянауковоїдіяльності в Україні.

21. Проаналізуйтеактуальніпроблеминауковихдосліджень у сферіміжнародногоінформаційного менеджмента.

22. Проаналізуйтеактуальніпроблеминауковихдосліджень у сферіміжнароднихкомунікативнихтехнологій.

23. Проаналізуйтеактуальніпроблеминауковихдосліджень у сферіміжнародноїмедійноїаналітики.

24. Емпіричніметодидослідження в галузіміжнародноїінформації.

25. Загальна структура дипломноїроботимагістра..

26. Охарактеризуйте вступ до дипломноїроботимагістра.

27. Охарактеризуйте основнучастинудипломноїроботимагістра.

28. Охарактеризуйте перший розділдипломноїроботимагістра.

29. Охарактеризуйте другийрозділдипломноїроботимагістра.

30. Охарактеризуйте третійрозділдипломноїроботимагістра.

31. Охарактеризуйте висновкидипломноїроботимагістра.

32. Охарактеризуйте відгукнауковогокерівника та рецензіюдипломноїроботимагістра.

33. Охарактеризуйте етапироботи над дипломною роботоюмагістра.

34. Охарактеризуйте захистдипломноїроботимагістра.

35. Науковастаття.

36. Тезивиступу на науковійконференції.

37. Науковадоповідь та науковеповідомлення.

38. Презентаціяосновнихрезультатівнауковихдосліджень: види та характеристика.

39. Охарактеризуйте етапистановленнянауковоїшколи на відділенніМіжнароднаінформація.

40. Проаналізуйтеаспірантуру як основну форму планомірноїпідготовкинауковихкадрів.

41. Поняття права інтелектуальноївласності.

42. Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальноївласності.

43. Підставивиникнення (набуття) права інтелектуальноївласності.

44. Особистінемайнові та майнові права інтелектуальноївласності, підставиїхвиникнення.

45. Строк чинності прав інтелектуальноївласності.

46. Відповідальність за порушенняінтелектуальних прав.

47. Твір, як об'єктправовоїохорони, йоговиди та ознаки.

48. Суб'єктиавторського права. Співавторство та йоговиди.

49. Особистінемайнові та майнові права автора.

50.  Строк охорониавторських прав.

51. Поняття та особливостісуміжних прав.

52. Поняття, об'єкти та критеріїпатентоспроможностівинаходу, корисноїмоделі та промисловогозразка.

53. Суб'єкти права на винаходи, кориснімоделі та промисловізразки.

54. Особистінемайнові та майнові права інтелектуальноївласності на винахід, корисну модель та промисловийзразок.

55. Припиненнядії патенту і визнанняйогонедійсним.

56.  Право інтелектуальноївласності на торговельну марку.

57.  Право інтелектуальноївласності на географічнезазначення.

58.  Право інтелектуальноївласності на комерційненайменування.

59.  Право інтелектуальноївласності на науковевідкриття.

60.  Право інтелектуальноївласності на селекційнідосягнення.

61.  Право інтелектуальноївласності на раціоналізаторськупропозицію.

62.  Право інтелектуальноївласності на комерційнутаємницю.

 

РЕКОМЕНДОВАНАЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1.                 Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки : підручник. – К., ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

2.                 Основи методологія та організації наукових досліджень: Навч. Посібник/ за ред.. А.Є.Конверського. – К.: Цент учбової літератури, 2010. – С.5-105.

3.                 ЭкоУмберто, Какнаписатьдипломнуюработу. Гуманитарные науки: учебно-методическоепособие /пер. с ит. Е.Костюкович. – М.: Книжныйдом "Унивеситет", 2003.

4.                 Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів. – К.: ВПЦ "Київський університет", - 2010.

5.                 Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./ Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. - К.: Знання України, 2004. - Т.1. - 760 с., Т.2. - 812 с.

 

Додаткова:

1.               Голдстейн М., ГолдстейнИ.Ф. Как мы познаем. Исследование процесса научного познания. – М.: Знание, 1984.

2.               Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

3.               Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М.: Изд-во «Гардарики», 2006.

4.               Як підготувати і захиститидисертацію на здобуттянауковогоступеня [Текст]: (методичніпоради) / автор-упоряд. Л.А. Пономаренко. – 3-е вид., випр. і доп. – К. :Толока, 2007. – 80 с.

5.               Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975.

6.               ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления   [Текст].  –  Введ.   01.07.2002.  –  Минск:   Изд-во стандартов, 2001. – 36 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

7.               ГОСТ 7.11-2004. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании [Текст]. –Введ.01.07.2005. – М.: Изд-во стандартов, 2005. – 212 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

8.               ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила [Текст] : взамен ГОСТ 7.12-77. – Введ. 01.07.95. – Минск : Изд-во стандартов, 1995. – 33 с. –(Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

9.               ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічнийзапис. Бібліографічнийопис : загальнівимоги та правила складання (ГОСТ 7.1 – 2003, IDT). – Виданняофіційне. – К. : ДержспоживстандартУкраїни, 2007. – 124 с. (Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничоїсправи).

6.               ДСТУ 3582-97. Скороченняслів в українськіймові. Загальнівимоги та правила [Текст] : чиннийвід 01.07.1998. – К. : ДержстандартУкраїни, 1998.- 27 с.

10.          Кузнецов, И.Н. Методика научного исследования [Текст] / И.Н.Кузнецов. – Минск : [б.и.], 1997. – 2'57 с.

11.          Кузнецов, И.Н. Научное исследование [Текст] / И.Н.Кузнецов, Е.А.Савченко. – Минск : МФЦП, 1998. – 125 с.

12.          Леонов, В.П. Реферирование и аннотирование научной литературы [Текст] / В.П.Леонов. – Новосибирск : [б.и.], 1986. – 124 с.

13.          Мороз, І.В. Структура дипломних, кваліфікаційнихробіт та вимоги до їхнаписання, оформлення і захисту [Текст] / І.В.Мороз. – К.: Т-во «Знання», 1997.- 56 с.

14.          Інститут міжнародних відносин. - К.: Знання України, 2004. - 278 с.

15.          http://www.iir.kiev.ua/ - сайт ІнститутуміжнароднихвідносинКиївськогонаціональногоуніверситетуімені Тараса Шевченка

16.          http://www.inion.ru/ - сайт Інститутупошукуінформації РАН

17.          http://www.search.global.epnet.com/ - електронний формат науковихжурналів

18.          http://www.mon.gov.ua/ - сайт Міністерстваосвіти і науки України

19.          http://www.rada.gov.ua/ - інформаційно –пошукова система

20.          законодавчих і нормативнихдокументівУкраїни

21.          http://www.niss.gov.ua/ - сайт НаціональногоІнститутустратегічнихдосліджень  (Україна)

22.          http://www.rainbow.gov.ua/ - сайт РНБОУ

23.          http://www.inb.gov.ua/ - сайт Інститутунаціональноїбезпеки при РНБОУ

24.          http://www.aries.eu.int/ - європейськіінформаційно-аналітичні центри

 


ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1.     Основніпідходи до розуміння науки.

2.     Принципи та критеріїнауковогопізнання.

3.     Типи науковоїраціональності.

4.     Поняттянауковоїреволюції.

5.     Фундаментальні та прикладнінауковідослідження.

6.     Основніетапинауковогодослідження.

7.     Методологія, методика та організаціянауковогодослідження: порівняння.

8.     Емпіричніметоди науки.

9.     Теоретичніметодидослідження.

10.  Загальнонауковіметоди.

11.  Гіпотетико-дедуктивна модель науковогодослідження.

12.  Методологічніпроцедуриверифікації та фальсифікації.

13.  Роль індукції та дедукції у методологічномурозвитку науки.

14.  Роль експерименту у методологічномурозвитку науки.

15.  Метод системного аналізу в сучаснійнауці.

16.  Загальнонауковіметодологічніпринципи.

17.  Методологіяпозитивізму.

18.  Методологічнезабезпеченняміждісциплінарнихдосліджень.

19.  Особливостінауковоїдіяльності.

20.  Організаціянауковоїдіяльності в Україні.

21.  Проаналізуйтеактуальніпроблеминауковихдосліджень у сферіміжнародногоінформаційного менеджмента.

22.  Проаналізуйтеактуальніпроблеминауковихдосліджень у сферіміжнароднихкомунікативнихтехнологій.

23.  Проаналізуйтеактуальніпроблеминауковихдосліджень у сферіміжнародноїмедійноїаналітики.

24.  Емпіричніметодидослідження в галузіміжнародноїінформації.

25.  Загальна структура дипломноїроботимагістра..

26.  Охарактеризуйте вступ до дипломноїроботимагістра.

27.  Охарактеризуйте основнучастинудипломноїроботимагістра.

28.  Охарактеризуйте перший розділдипломноїроботимагістра.

29.  Охарактеризуйте другийрозділдипломноїроботимагістра.

30.  Охарактеризуйте третійрозділдипломноїроботимагістра.

31.  Охарактеризуйте висновкидипломноїроботимагістра.

32.  Охарактеризуйте відгукнауковогокерівника та рецензіюдипломноїроботимагістра.

33.  Охарактеризуйте етапироботи над дипломною роботоюмагістра.

34.  Охарактеризуйте захистдипломноїроботимагістра.

35.  Науковастаття.

36.  Тезивиступу на науковійконференції.

37.  Науковадоповідь та науковеповідомлення.

38.  Презентаціяосновнихрезультатівнауковихдосліджень: види та характеристика.

39.   Охарактеризуйте етапистановленнянауковоїшколи на відділенніМіжнароднаінформація.

40.  Проаналізуйтеаспірантуру як основну форму планомірноїпідготовкинауковихкадрів.

41.  Поняття права інтелектуальноївласності.

42.  Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальноївласності.

43.  Підставивиникнення (набуття) права інтелектуальноївласності.

44.  Особистінемайнові та майнові права інтелектуальноївласності, підставиїхвиникнення.

45.  Строк чинності прав інтелектуальноївласності.

46.  Відповідальність за порушенняінтелектуальних прав.

47.  Твір, як об'єктправовоїохорони, йоговиди та ознаки.

48.  Суб'єктиавторського права. Співавторство та йоговиди.

49.  Особистінемайнові та майнові права автора.

50.  Строк охорониавторських прав.

51.  Поняття та особливостісуміжних прав.

52.  Поняття, об'єкти та критеріїпатентоспроможностівинаходу, корисноїмоделі та промисловогозразка.

53.  Суб'єкти права на винаходи, кориснімоделі та промисловізразки.

54.  Особистінемайнові та майнові права інтелектуальноївласності на винахід, корисну модель та промисловийзразок.

55.  Припиненнядії патенту і визнанняйогонедійсним.

56.  Право інтелектуальноївласності на торговельну марку.

57.  Право інтелектуальноївласності на географічнезазначення.

58.  Право інтелектуальноївласності на комерційненайменування.

59.  Право інтелектуальноївласності на науковевідкриття.

60.  Право інтелектуальноївласності на селекційнідосягнення.

61.  Право інтелектуальноївласності на раціоналізаторськупропозицію.

62.  Право інтелектуальноївласності на комерційнутаємницю.