КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 

Кафедра міжнародного права

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора Інституту

з науково-педагогічної роботи

__________________________

 

«____»____________2021 року

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

Методологія та організація наукових досліджень з теорії та практики міжнародного права

 

 

галузь знань          29        Міжнародні відносини

спеціальність        293      Міжнародне право

освітній рівень      магістр

освітня програма  Міжнародне право

вид дисципліни   обов’язкова

 

Форма навчання                                   денна

Навчальний рік                                     2021/2022

Семестр                                                 3

Кількість кредитів ЕСТS                      4

Мова викладання, навчання

та оцінювання                                      українська

Форма заключного контролю                         іспит

 

Викладачі: Руденко Ольга Валентинівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та методології науки філософського факультету, доцент;

                     Медведєва Марина Олександрівна, доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин, професор

 

 

 

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

 

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

 
 
 
КИЇВ – 2021
Розробники:

Руденко Ольга Валентинівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та методології науки філософського факультету, доцент;

Медведєва Марина Олександрівна, доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин, професор

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри міжнародного права

__________________    (Мицик В.В.)

                                  

 

Протокол №___ від «___» червень 2021 р.

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією Інститутуміжнародних відносин

 

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

 

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Смирнова К.В.)

                                  

«____» _____________ 20___ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ВСТУП

 

1. Мета дисципліни –надання студентам базових знань із методики та організації наукової діяльності для забезпечення їхньої професійної підготовки в якості науковців; ознайомлення студентів із системою наукових принципів, на яких базується методологія дослідження і здійснюється вибір сукупності пізнавальних засобів і прийомів підготовки та написання наукової праці;відпрацювати навички формулювання актуальності, новизни, мети наукового дослідження, оформлення результатів наукової роботи, опублікування результатів наукових досліджень; ознайомлення студентів з основами проведення та правовим забезпеченням організації наукової діяльності в Україні, методами наукових досліджень з правознавства та міжнародного права;ознайомити студентів з принципами академічної доброчесності та наукового співробітництва в сфері міжнародного права.

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1.      Знатипонятійно-категоріальний апарат навчальної дисципліни “Філософія”,основи Міжнародного публічного права (основи теорії), Міжнародного публічного права (основні галузі та інститути)

2.      Вмітизастосовувати понятійно-категоріальний апарат навчальної дисципліни “Філософія” в науковій роботі, планувати наукову роботу, аналізувати та встановлювати зміст прав та зобов’язань суб’єктів міжнародного права згідно з положеннями міжнародних договорів

3.      Володіти елементарними навичкаминавичками проведення наукових досліджень, представлених у процесі написання курсових робіт, володіти навичками юридичного аналізу та синтезу, критичного мислення, опрацьовування значного масиву правового матеріалу з наданням власних висновків та пропозицій

 

3. Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень з теорії та практики міжнародного права» спрямована нарозгляд та аналіз специфіки сучасних методологічних концепцій, основ методології наукового пізнання та методики наукових досліджень; формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес; набуття дослідницьких навичок, усвідомлення цілей наукового дослідження, формування навичок правильного виконання кваліфікаційних і наукових робіт (магістерської роботи, наукової статті, дисертації); ознайомлення студентів з правовим забезпеченням організації наукової діяльності в Україні, методами наукових досліджень з правознавства та міжнародного права, процесом опублікування результатів наукових досліджень, методами інформаційного забезпечення наукових досліджень з теорії та практики міжнародного права, організацією наукових досліджень з міжнародного права після завершення ОР “Магістр”.

 

4. Завдання (навчальні цілі) ознайомити студентів із базовими принципами методологічної підготовки для професійної діяльності вченого; представити характеристики основних методів наукового пізнання (індукція, дедукція, абдукція) та методологічних моделей (гіпотетико-дедуктивної та емпіричної індуктивної); визначити особливості застосування загальнометодологічних принципів у науковій діяльності; окреслити основні критерії оцінки наукового знання і вимоги до організації дослідницької діяльності; виявити основні аналітичні та практичні особливості механізму підбору методологічних засад дослідження та його організації; розглянути ключові моделі структурного та сутнісного наповнення наукових кваліфікаційних робіт; встановити етапність проведення наукового дослідження, виокремити основні різновиди науково-дослідницької роботи під час кожного з визначених етапів, застосовуючи їх, зокрема, під час досліджень міжнародного права; розвинути у студентів вміння логічно та професійно обґрунтовувати та висловлювати свою точку зору з актуальних питаньтеорії та практики міжнародного права в процесі наукового дослідження, вміння оформити наукову статтю та опублікувати її в наукових фахових виданнях з юридичних наук, підготувати студентів до можливості продовжити навчання на третьому рівні вищої освіти.

 

5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)

Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання

Методи оцінювання та пороговий критерій оцінювання (за необхідності)

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

1.1

Знати методи, методику і методологію науки у системі організації науково-дослідницької діяльності

 

 

лекція, семінарське заняття, самостійна робота

презентація доповідей на семінарських заняттях, модульна контрольна робота

12%

1.2

Знати особливості правового забезпечення організації наукової діяльності в Україні, підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів в Україніта наукового співробітництва в сфері міжнародного права

лекція, семінарське заняття, самостійна робота

презентація доповідей на семінарських заняттях, модульна контрольна робота

10%

1.3

Знати методи наукових досліджень з правознавства та міжнародного права

лекція, семінарське заняття, самостійна робота

 

презентація доповідей на семінарських заняттях, модульна контрольна робота

10%

2.1

Вміти застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи наукових досліджень у процесі написання кваліфікаційної наукової роботи

 

 

лекція, семінарське заняття, самостійна робота

презентація доповідей на семінарських заняттях, модульна контрольна робота

10%

2.2.

Вміти добирати, систематизувати й аналізувати інформацію, що стосується методології та організації наукових досліджень з теорії та практики міжнародного права

лекція, семінарське заняття, самостійна робота

презентація доповідей на семінарських заняттях, модульна контрольна робота

10%

2.3.

Вміти структурувати і оформлювати наукову роботу, визначати її актуальність, новизну, мету і завдання

лекція, семінарське заняття, самостійна робота

презентація доповідей на семінарських заняттях, модульна контрольна робота

10%

3.1

Оволодіти навичками донесення до аудиторії найголовніших положень кваліфікаційної наукової роботи

лекція, семінарське заняття, самостійна робота

презентація доповідей на семінарських заняттях, модульна контрольна робота

10%

3.2

Оволодіти навичками переконливого відстоювання власної точки зору на проблемні суперечливі питання міжнародного права

лекція, семінарське заняття, самостійна робота

презентація доповідей на семінарських заняттях, модульна контрольна робота

10%

4.1

Використовувати нові нестандартні творчі підходи до написання кваліфікаційної наукової роботи з міжнародного права під наглядом та керівництвом наукового керівника

лекція, семінарське заняття, самостійна робота

презентація доповідей на семінарських заняттях, модульна контрольна робота

18%

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання

Результати навчання дисципліни (код)

Програмні результати навчання (назва)

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

ПРН1. Демонструвати знання і навички зі створення концептуальних схем вирішення міжнародно-правових і національно-правових проблем, аналізу правових концепцій на предмет логічної послідовності та практичної адекватності, продукування нових ідей для розв’язання практичних завдань зі сфери професійної юридичної діяльності 

+

 

+

 

 

+

 

+

+

ПРН 3. Демонструвати лідерські навички у здійсненні наукового та прикладного аналізу особливостей міжнародного права,вміти брати на себе відповідальність за результати аналізу, мотивувати та керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей

+

+

+

+

 

+

+

+

 

ПРН 4. Розуміти міжнародно-правову ситуацію, використовувати різні джерела безпосередньої й опосередкованої інформації, зокрема за допомогою новітніх інформаційних і комунікаційних технологій, для з’ясування обставин і фактів, надання міжнародно-правової оцінки подіям зі сфери міжнародних відносин

 

 

 

 

+

+

+

+

 

ПРН 6. Застосовувати одержані знання й уміння з міжнародних відносин та міжнародного права при вирішенні практичних завдань

 

 

 

+

 

 

 

 

+

ПРН 12. Здійснювати наукові дослідження з актуальних питань теорії та практики міжнародного права, формулювати новизну таких досліджень, публікувати їх результати в наукових фахових виданнях, а також захищати власні інноваційні розробки на відповідному рівні 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

ПРН 14. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя та підвищення рівня власної професійної кваліфікації

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

7. Схема формування оцінки:

7.1.  Форми оцінювання студентів:

                 Оцінювання за формами контролю:

 

Змістовний модуль1

Змістовний модуль2

Min - 20 балів

Max - 20 балів

Min - 20 балів

Max - 40 балів

Робота на семінарському занятті

Min - 7 балів

 

Max – 10 балів

 

Min - 7 балів

Max – 10 балів

Виконання самостійних робіт

Min – 6 балів

Min – 6 балів

Max – 10 балів

Модульні контрольні роботи

Min – 7 балів

Max – 10 балів

Min – 7 балів

Max – 20 балів

 

 

 

ЗМ 1

ЗМ 2

Іспит

Підсумкова оцінка

Мінімум

20

20

20

60

Максимум

20

40

40

100

 

Вимоги до виконання самостійних робіт та відповідей на семінарахЗМ 1. Самостійні роботи виконуються кожним студентом одноособово. Результати роботи з відповідної теми презентуються на семінарському занятті. Відповідь на семінарському занятті може бути представлена у вигляді презентації, котра демонструється під час нього й оцінюється відповідним чином.

 

Вимоги до відповідей на семінарах (презентацій дипломних проектів) ЗМ 2. Доповідь повинна бути підготовленою на тему майбутньої магістерської роботи.Студенти повинні (1) визначити актуальність (обгрунтування вибору теми), стан теоретичної розробки теми, новизну (якщо є), мету і завдання, об’єкт і предмет, методологію свого дослідження; (2) окреслити й проаналізувати основні проблемні питання, посилаючись на міжнародну договірну та судову практику, рекомендаційні документи міжнародних організацій, національне законодавство і судову практику держав, зокрема України; (3) визначити шляхи вирішення проблем та практичне значення дослідження для науки й практики міжнародного права, а також для правової системи України.Доповідь повинна виголошуватись не довше ніж за 10 хвилин. Всі інші студенти та викладач повинні задавати запитання доповідачу.

 

7.2.  Організація оцінювання:

Підсумкове оцінювання знань після кожного змістовного модуля відбувається під час останнього лекційного заняття. Самостійна робота ЗМ 1 здається на останньому семінарському занятті. Пропущені семінарські заняття ЗМ 2 відпрацьовуються усно.

 

Шкала відповідності

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.      СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  теми

Кількість годин

лекції

 

семінари

 

самостійна робота

Змістовний модуль 1

 

1

Тема 1. Наука й наукові дослідження у сучасному світі

2

2

9

2

Тема 2. Методологія, методика і методи  наукового дослідження

2

2

---

3

Тема 3. Провідні методологічні концепції ХХ ст.

Поняття академічної культури та академічної доброчесності

2

---

10

Змістовний модуль 2

 

4

Тема 1.  Організація наукової діяльності в Україні. Методологія юридичної науки та міжнародного права

6

4

61

5

Тема 2.  Структура наукової роботи, опублікування результатів наукової роботи, принципи академічної доброчесності, організація наукових досліджень після завершення ОР “Магістр” та міжнародне наукове співробітництво.

10

6

6

Модульна контрольна робота

2

 

 

ВСЬОГО

24

14

80

 

Загальний обсяг120год., в тому числі:

Лекцій – 24год.

Семінари – 14год.

Самостійна робота – 80год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

 

ТЕМА 1. НАУКА Й НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

 

Лекція 1. Наука й наукові дослідження у сучасному світі(2 год.)

Виникнення та еволюція науки. Види та ознаки наукового дослідження. Методологія і методи наукового дослідження. Організація наукової діяльності в Україні.

 

Семінар 1.Наука й наукові дослідження у сучасному світі(2 год.)

1.      Основні підходи до розуміння науки.

2.      Особливості наукової діяльності.

3.      Принципи, норми і критерії наукового знання.

4.      Рівні методологічної організації науки.

5.      Глобальні наукові революції і типи наукової раціональності.

 

Проблемні теми для обговорення:

1.      Види та ознаки наукового дослідження.

2.      Теоретичні та методологічні принципи науки.

3.      Наукова ідея, науковий принцип. Наукові поняття та гіпотези.

4.      Фундаментальні наукові дослідження.

 

Самостійна робота №1 (9 год.):

Виконати дослідження на тему «Чи є обрана мною галузь знання наукою?»

Структура роботи:

ü     визначити основні ознаки науки;

ü     за їх характерними особливостями розглянути обрану галузь знання;

ü     зробити висновок щодо обраної галузі знання.

 

ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОДИКА І МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Лекція 2. Методологія, методика і методинауковогодослідження(2 год.)

Основніпоняття: метод, методика, засіб, алгоритм дій. Об'єктивна основа застосовностіметодів. Типологіяметодів. Філософські та загальнонауковіметоди. Форми і методиемпіричного та теоретичного пізнання.

Методологія як філософськадисципліна – історіяметодології, методологічний аспект науковогопізнання, роль і функціїметодології в сучаснійнауці.

Загальнонауковіметодологічніпринципи: вимоги до теорії, перевірність, максимальна спільність, простота, прогностичніможливості. Методологічнітрадиції і теорії: емпіризм, раціоналізм, конвенціоналізм, прагматизм, критичнийраціоналізм, релятивізм, історизм. Методологічнийанархізм як проблема. Методологічнезабезпеченняміждисциплінарнихдосліджень.

 

Семінар 2. Методологія, методика і методинауковогодослідження(2 год.)

1.      Поняттянаукового методу. Метод, методологія, методика.

2.      Основніетапиорганізації стандартного науковогодослідження.

3.      Основніметодинауковогодослідження: емпіричні, теоретичні, загальнонаукові.

4.      Роль експерименту, індукції та дедукціїуметодологічномурозвитку науки.

5.      Популярніметодологічнімоделі: гіпотетико-дедуктивна і емпіричнаіндуктивна.

6.      Методологічніпроцедуриверифікації, обґрунтування і фальсифікації.

 

Проблемні теми для обговорення:

1.      Методологіятеоретичнихдосліджень.

2.      Прикладнінауковідослідження

3.      Формулювання теми науковогодослідження.

4.      Постановка проблеми.

5.      Застосуваннядедуктивного та індуктивногометодів.

6.      Метод системногоаналізу.

 

ТЕМА 3. ПРОВІДНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ХХ СТ.

ПОНЯТТЯ АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 

Лекція 3. Провідніметодологічніконцепції ХХ ст.Поняттяакадемічноїкультури та академічноїдоброчесності(2 год.)

Загальнонауковіметодологічніпринципи: вимоги до теорії, перевірність, максимальна спільність, простота, прогностичніможливості. Методологічнітрадиції і теорії: емпіризм, раціоналізм, конвенціоналізм, прагматизм, критичнийраціоналізм, релятивізм, історизм. Методологічнийанархізм як проблема. Методологічнезабезпеченняміждисциплінарнихдосліджень.

Змістпоняттяметодологічна культура вченого. Роль і значеннянаукової та методологічноїкультуридослідника для розвитку науки. Поняттяакадемічноїдоброчесності.

 

Самостійна робота №2 (10 год.)

Формою виконання є написанняроботи: «Методологія і методика бакалаврськогодослідження». Обсяг 2-3 друкарськихсторінки. Підготовкаданогозавданнявключаєаналіз методики написаннябакалаврськоїроботи й аналізвикористовуваних у дослідженніметодів.

Структура роботи:

ü   історіянаписанняроботи: формулювання теми, проблеми, ідеї, етапидослідження;

ü   предмет, об’єкт, мета та задачіроботи;

ü   використаніметоди та методики, ефективність і правомірністьїхвикористання;

ü   самооцінкабакалаврськоїроботи: що і чомувизробили б не так, якбивиконувалицю роботу зараз.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1:

 

1.        Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки : підручник. – К., ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

2.        Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / І.С.Добронравова, О.В.Руденко, Л.І.Сидоренко та ін. ; за ред. І.С.Добронравової (ч. 1), О.В.Руденко (ч. 2). – К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. – 607 с.

3.        Голдстейн М., Голдстейн И.Ф. Как мы познаем. Исследование процесса научного познания. – М.: Знание, 1984.

4.        Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. – М., 1998.

5.        Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. Посібник/ за ред.. А.Є.Конверського. – К.: Цент учбової літератури, 2010. – С.5-105.

6.        Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

7.        Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М.: Изд-во «Гардарики», 2006.

8.        Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів. – К.: ВПЦ "Київський університет", – 2010.

9.        Эко Умберто, Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-методическое пособие /пер. с ит. Е.Костюкович. – М.: Книжный дом "Унивеситет", 2003.

10.    Шлик М. Поворот в философии // Аналитическая философия. Избранные тексты. М., 1993.

11.    Вітгенштайн Л. TractatusLogico-Philosophicus; Філософськідослідження. — К.: Основи, 1995. С. 5-86.

12.    Поппер К.Р. Логика и рост научного знания. – М., 1983.

13.    Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей запада. Хрестоматия. - М: Логос, - 1996.

14.    Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975.

15.    Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции //Структура и развитие науки. - М., 1978. С.203-269.

16.    Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. - М., 1986.

17.    Карнап Р., Нейрат О., Хайнс Х. Научное миропонимание. Венский кружок // https://kdpu.edu.ua/shramko/files/2005_Logos_Venskij_Kruzhok.pdf

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.

 

ТЕМА 4.  ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

 

Лекція 4.Організація наукової діяльності в Україні та її правове забезпечення(2 год.).

Закон України “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 р. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 26 листопада 2015 р.Фінансування науки в Україні та її реформа. Постанова КМУ №528 від 4 липня 2018 року “Про Національний фонд досліджень України”.Вітчизняні та міжнародні суб’єкти наукової діяльностів сфері досліджень міжнародного права.Державна атестація наукових установ та ЗВО в частині наукової діяльності. Концепція Європейського дослідницького простору. Конкурс студентських наукових робіт з міжнародного права.Науково-дослідна робота в ІМВ КНУТШ.

 

Семінар 3.Презентація дипломних проектів (2 год.).

 

Лекція 5.Методи наукових досліджень з правознавства(2 год.).

Методологічні підходи до досліджень права. Поняття герменевтики. Аксіологічний підхід. Синергетичний підхід. Формально-юридичний метод. Порівняльно-правовий метод. Історико-правовий метод. Застосування математичних моделей у правничому дослідженні. Впровадження результатів наукових правничих досліджень.

 

Семінар 4.Презентація дипломних проектів (2 год.).

 

Лекція 6. Методи наукових досліджень з міжнародного права (2 год.).

Методи наукових досліджень з міжнародного права. Позитивізм. Нормативістський метод. Природно-правовий метод. Політико-орієнтований метод. Метод економічного аналізу міжнародного права. Феміністський метод. Соціологічний метод та спадщина Євгена Ерліха. Культурологічний метод. Геополітичний метод та географічний детермінізм. Теорія ігор.

 

ТЕМА 5.  СТРУКТУРА НАУКОВОЇ РОБОТИ, ОПУБЛІКУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ РОБОТИ, АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ОР “МАГІСТР” ТА МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

Лекція 7.Структура наукової роботи та правила її оформлення(2 год.).

Актуальність, новизна, мета та завдання наукової роботи. Об’єкт та предмет дослідження. Мова і стиль наукової роботи. Структура та вимоги до дисертації. Загальні вимоги до оформлення магістерськоїроботи. Процедура захисту магістерської роботи.

Юридична термінологія. Вживання латинських термінів у науковому дослідженні з міжнародного права. Інформаційне забезпечення наукової роботи. Сайти наукових видань з міжнародного права з вільним доступом.

 

Семінар 5.Презентація дипломних проектів (2 год.).

 

Лекція 8. Принципи академічної доброчесності (2 год.).

Правила оформлення списку літератури. ДСТУ 8302: 2015.Правила цитування та посилання на використані джерела. Основні принципи академічної доброчесності.  Порушення академічної доброчесності та академічна відповідальність. Положення законодавства України, документів КНУТШ та рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо академічної доброчесності. Проект SAIUP.

 

Семінар 6.Презентація дипломних проектів (2 год.).

 

Лекція9. Опублікування результатів наукових досліджень(2 год.).

Види наукових праць. Вимоги до наукової публікацій(статей). Обчислення обсягу наукової публікації: авторський аркуш, друкований аркуш, обліково-видавничий аркуш. Фахові наукові видання з юридичних наук (міжнародного права). Тези міжнародної конференції. Вимоги до опублікування результатів дисертацій та монографій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (доктора філософії).

УДК. ББК. ISBN. ISSN.Міжнародні наукометричні бази даних. Українські журнали в SCOPUS та Web of Science. Індекс Гірша. Імпакт-фактор. DOI. Квартилі.

 

Лекція10.Організація наукових досліджень з міжнародного правапісля завершення ОР “Магістр”(2 год.).

Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні. Наукові ступені та вчені звання. Наукові спеціальності. Паспорт спеціальності “Міжнародне право”. Порядок підготовки здобувачів вищої освти ступеня кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук. Правила вступу до аспірантури КНУТШ. Порядок присудження наукових ступенів. Порядок присвоєння вчених звань.

 

Семінар 7.Презентація дипломних проектів (2 год.).

 

Лекція 11. Міжнародне співробітництво в сфері науки (2 год.).

Нормативно-правове регулювання міжнародного наукового співробітництва. Міжнародні програми науково-технічного співробітництва.Дорожня карта інтеграції України до Європейського дослідницького простору. TACIS/INSC. COPERNICUS. EUREKA. Програма ЄС “Горизонт – 2020” та Horizon Eorope.

 

Лекція 12. Модульна контрольна робота №2(2 год. лекції та 30 год. самостійної роботи).

 

Список тем для підготовки письмової самостійної роботи (31 год.):

 

1.      Чи є геоінженерія дозволеним видом діяльності згідно з міжнародним правом?

2.      Чи підтримуєте Ви односторонні правові заходи у захисті навколишнього середовища?

3.      Які рішення Ви можете запропонувати для реагування на наслідки підвищення рівня моря для міжнародного права?

4.      Чи є редагування геному законним згідно із національним законодавством та законодавством Європейського Союзу?

5.      Особливості правової політики ЄС щодо енергетики та кліматичних змін.

6.      Чи підтримуєте Ви прийняття міжнародно-правового документа про примусове лікування?

7.      Плюси і мінуси примусового ліцензування лікарських засобів з точки зору міжнародного права.

8.      Якби евтаназію було легалізовано, які стримувальні фактори Ви передбачили б у майбутньому міжнародному договорі?

9.      Якими можуть бути способи запобігання або вирішення юридичних колізій щодо транскордонного комерційного сурогатного материнства?

10.  Хто відповідальний згідно з міжнародним правом за пандемію COVID-19?

11.  Чи може бути дерогація згідно з договорами про права людини законною у період спалаху COVID-19?

12.  Які ризики ви можете виділити в обробці персональних генетичних даних? Наведіть аргументацію на основі національного та міжнародного права.

13.  Висловіть свою думку щодо заборони носіння релігійних символів та одягу, посилаючись на міжнародні договори, інструменти «м'якого права» та міжнародну судову практику.

14.  Яка історія виникнення та наслідки практичного застосування поняття «гендер» у міжнародному та національному праві?

15.  Яке місце “біомедичних” та “репродуктивних” прав у системі прав людини?

16.  Який найефективніший спосіб вирішення конфліктів кримінальних юрисдикцій держав?

17.  Плюси та мінуси forumshopping’ (пошуку зручного суду) у міжнародному праві.

18.  На Вашу думку, застосування екстериторіальної юрисдикції має позитивні чи негативні наслідки для міжнародного права?

19.  Будь-яка тема на вибір студента/студентки (крім теми дипломної роботи).

 

Самостійна робота повинна матиобсягвід 7 до 10 сторінокзалежновід теми, а такожвідповідати таким технічнимвимогам: 14 шрифт, 1,5 інтервал, поля - 2 см. Студентиповинніздатиписьмовусамостійну роботу не пізніше, ніж за тиждень до іспиту.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2:

 

1.        Методологія та організація наукових досліджень: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 081 “Міжнародне право” / Укл. Гладкий С.О. Полтава, 2016. 240 с.

2.        Про наукову і науково-технічнудіяльність: Закон Українивід 26 листопада 2015 р. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page.

3.        Про вищуосвіту: Закон Українивід 1 липня 2014 р. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

4.        Мережко А.А. Введение в философию международного права. Гносеология международного права К.: Юстиниан, 2002. 192 с.

5.        Зацерковний В.І., Тішаєв І.В., Демидов В.К. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. Ніжин, 2017. 238 с.

6.        Колмогоров Ю.Н., Сергеев А.П., Тарасов Д.А., Арапова С.П. Методы и средстванаучныхисследований: Учебноепособие. Екатеринбург, 2017. 156 с.

7.        Основи методології та організації наукових досліджень: Навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів/ За   ред.чл.-кор. НАН України, д.філ. н., проф. А. Є. Конверського. Київ, 2010. 352 с.

8.        Довгерт А., Мережко О. Методологія міжнародного приватного права // Приватне право. 2013. №1. С. 42-50.

9.        Київець О. Методологіяміжнародного права у контекстідослідженняджерелміжнародного права: декільказагальнихроздумів про вічне// Український часопис міжнародного права. 2012. №1-2. С. 42-46.

10.    Постанова КМУ №528 від 4 липня 2018 року “Про Національний фонд досліджень України”. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528-2018-п.

11.    Маник А.З. Ідеїконцепції "живого" права ЄвгенаЕрліха у розвиткусучасногоміжнародного права [Текст] :автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / МаникАльонаЗахарівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2018. 20 с.

12.    Пятницька – Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник. К.: 2003. 116 с.

13.    Спіцин Є.С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі.  К., 2003. 221 с.

14.    Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. 2-е вид., перероб. і доп. К.: ВД "Професіонал", 2004. 216 с.

15.    FellmethА.,Horwitz М. GuidetoLatininInternationalLaw. OxfordUniversityPress, 2009. 323 р.

16.    Наказ МОН України № 40 від 12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17.

17.    Ratner S.R. and Slaughter A.-M. Appraising the Methods of International Law: A Prospectus for Readers. The American Journal of International Law. 1999. Vol. 93, No. 2. P. 291-302.

18.    Guilfoyle D. So, you want to do a PhD in international law? EJIL Talk! 2012. URL: https://www.ejiltalk.org/so-you-want-to-do-a-phd-in-international-law/

19.    Cryer R., Hervey T. and Sokhi-Bulley B. Research Methodologies in EU and International Law. Oxford and Portland: Hart Publishing, 2011. 144 p.

20.    Harvey T., Cryer R. and Sokhi-Bulley B. Legal research methodologies in European Union and international law: research notes (part 1). Journal of Contemporary European Research. 2007. Vol. 3 (2). P. 161-165.

21.    Chinen M. Game Theory and Customary International Law: A Response to Professors Goldsmith and Posner. Michigan Journal of International Law. 2001. Vol. 23, Issue 1., P. 143-189.

22.    Fellmeth А., Horwitz М. Guide to Latin in International Law. Oxford University Press, 2009. 323 р.

23.    Cambridge Good Research Practice Guidelines. URL: https://www.research-integrity.admin.cam.ac.uk/files/good_research_practice_guidelines_2018.pdf

24.    Code of Ethics of the Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv. URL: http://www.iir.edu.ua/en/students/integrity/.

25.    European Commission. European Research Area Progress Report 2018. URL: https://ec.europa.eu/info/publications/era-progress-report-2018_en

26.    European Code of Conduct for Research Integrity / ALLEA. URL: https://allea.org/code-of-conduct/

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ:

 

1.      Основні підходи до розуміння науки.

2.      Принципи та критерії наукового дослідження.

3.      Типи наукової раціональності.

4.      Поняття наукової революції.

5.      Система наукових знань.

6.      Наукова діяльність. Види наукової діяльності.

7.      Фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

8.      Основні етапи наукового дослідження.

9.      Класифікація наукових досліджень.

10.  Методологія, методика та організація наукового дослідження: порівняльний аналіз.

11.  Емпіричні методи науки.

12.  Теоретичні методи дослідження.

13.  Загальнонаукові методи.

14.  Гіпотетико-дедуктивна модель наукового дослідження.

15.  Методологічні процедури верифікації та фальсифікації.

16.  Роль індукції та дедукції у методологічному розвитку науки.

17.  Роль експерименту у методологічному розвитку науки.

18.  Метод системного аналізу в сучасній науці.

19.  Загальнонаукові методологічні принципи.

20.  Методологія позитивізму.

21.  Методологічне забезпечення міждисциплінарних досліджень.

22.  Правове регулювання наукової та науково-технічної діяльності в Україні.

23.  Організація наукової діяльності в Україні.

24.  Роль та значення наукової та методологічної культури дослідника для розвитку науки.

25.  Суб’єкти та органи управління науковою діяльністю в Україні.

26.  Державна атестація наукових напрямів ЗВО та наукових установ.

27.  Реформа фінансування науки в Україні.

28.  Вітчизняні та зарубіжні центри розвитку науки міжнародного права.

29.  Поняття юридичної герменевтики.

30.  Формально-юридичний метод.

31.  Порівняльно-правовий метод.

32.  Історико-правовий метод.

33.  Застосування математичних моделей у правничому дослідженні.

34.  Аксіологічний підхід до міжнародного права.

35.  Позитивізм у міжнародному праві.

36.  Нормативізм у міжнародному праві.

37.  Природно-правовий метод у міжнародному праві.

38.  Політико-орієнтований метод у міжнародному праві.

39.  Соціологічний метод у міжнародному праві.

40.  Феміністична юриспруденція та феміністичний метод у міжнародному праві.

41.  Метод економічного аналізу міжнародного права.

42.  Геополітичний метод у міжнародному праві.

43.  Структура вступної частини наукової роботи (дипломної та дисертації).

44.  Правила оформлення списку літератури (на прикладі магістерської роботи та дисертації).

45.  Правила цитування.

46.  Регулювання використання цитат національним, європейським та міжнародним правом.

47.  Поняття та принципи академічної доброчесності.

48.  Види порушень академічної доброчесності та академічна відповідальність.

49.  Регулювання питань академічної доброчесності національним законодавством та документами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

50.  Поняття плагіату згідно із законодавством про освіту та авторське право.

51.  Рішення ЄСПЛ у справіHasanYazıcı v. Turkey2014 р.

52.  Вимоги щодо опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора наук та доктора філософії / кандидата юридичних наук.

53.  Обчислення обсягу наукової публікації.

54.  Перелік наукових фахових видань України: вимоги та категорії.

55.  Буквено-цифрові коди наукових публікацій: DOI, УДК, ISBN та ISSN.

56.  Міжнародні наукометричні бази даних: поняття та приклади.

57.  Авторський профіль в міжнародних наукометричних базах даних.

58.  Наукометричні показники: індекс Гірша, імпакт-фактор та квартилі.

59.  Наукові ступені: правове регулювання та види.

60.  Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах).

61.   Діючий порядок присудження наукових ступенів.

62.  Експеримент з присудження ступеня доктора філософії в Україні.

63.  Вчені звання: правове регулювання та види.

64.   Порядок присвоєння вчених звань.

65.  Наукові спеціальності в сфері міжнародного права.

66.  Міжнародні програми науково-технічного співробітництва, у яких бере участь Україна.

67.  Рамкова програм ЄС з досліджень та інновацій “Horizon – 2020”.

68.   Програма ЄС “Horizon Europe”.

69.  Концепція Європейського дослідницького простору.

70.  Інтеграція України до Європейського дослідницького простору: правове підґрунтя, пріоритети та проблеми.

71.  Право на науку в міжнародній системі захисту прав людини.