КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 

Кафедра міжнародного регіонознавства

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора

з науково-педагогічної роботи

_________ Мінгазутдінов І.О.

  «____»__________  20__ року

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

для студентів

 

 

галузь знань            29 Міжнародні відносини

спеціальність          291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

освітній рівень       Магістр

освітня програма   Регіональні студії

вид навчальної

дисципліни           обов’язкова

 

Форма навчання                         денна

Навчальний рік                           І

Семестр                                       І

Кількість кредитів ЕСТS           3

Мова викладання, навчання

та оцінювання                             українська

Форма заключного контролю   залік

 

Викладачі: Руденко Ольга Валентинівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри

                       філософії та методології науки філософського факультету, доцент;

                       Цирфа Юлія Анатоліївна, кандидат політичних наук, доцент кафедри

                       міжнародного регіонознавства;

                       Келестин Марта Валеріївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри

                       міжнародного приватного права

 

                               

                                                            

            © Руденко О. В., Цирфа Ю. А., Келестин М. В. 2020 рік

© ___________, 202_ рік

© ___________, 202_ рік

 
КИЇВ – 2020 рік

Розробник(и): Руденко Ольга Валентинівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри

                             філософії та методології науки філософського факультету, доцент;

                             Цирфа Юлія Анатоліївна, кандидат політичних наук, доцент кафедри

                             міжнародного регіонознавства;

                             Келестин Марта Валеріївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри

                             міжнародного приватного права

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри проф. Дорошко М. С.

________________  (__________________)

(підпис)                                    (прізвище та ініціали)

 

Протокол № ___ від «___» _____________ 2020 р.

 

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією Інституту міжнародних відносин

 

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії  ____________________   (Смирнова К.В.)

(підпис)                                    (прізвище та ініціали)

«_____» _________________ 20___ року

 

 


1. Мета дисципліни надання студентам базових знань із методики та організації наукової діяльності для забезпечення їхньої професійної підготовки в якості науковців; ознайомлення студентів із системою наукових принципів, на яких базується методологія дослідження і здійснюється вибір сукупності пізнавальних засобів і прийомів підготовки та написання наукової праці; ознайомлення студентів зі специфічною роллю інтелектуальної власності в процесах функціонування наукового пізнання і проведення конкретного наукового дослідження.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1.    Знати понятійно-категоріальний апарат навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень».

2.    Вміти працювати з джерелами, в яких викладені основні принципи дисципліни «Основи наукових досліджень», та ключовими вітчизняними й міжнародними нормативно-правовими актами.

3.    Володіти навичками проведення ефективних наукових досліджень, представлених у процесі написання курсових робіт.

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» спрямована на розгляд та аналіз специфіки сучасних методологічних концепцій, основ методології наукового пізнання та методики наукових досліджень; формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес; набуття дослідницьких навичок, усвідомлення цілей наукового дослідження, формування навичок правильного виконання кваліфікаційних і наукових робіт (магістерської роботи, наукової статті, дисертації); а також ознайомлення із загальними поняттями про суть інтелектуальної власності в цілому та конкретні відомості і рекомендації з організації створення та правової охорони об’єктів інтелектуальної власності.

4. Завдання (навчальні цілі) дисципліни: ознайомити студентів із базовими принципами методологічної підготовки для професійної діяльності вченого; представити характеристики основних методів наукового пізнання (індукція, дедукція, абдукція) та методологічних моделей (гіпотетико-дедуктивної та емпіричної індуктивної); визначити особливості застосування загальнометодологічних принципів у науковій діяльності; окреслити основні критерії оцінки наукового знання і вимоги до організації дослідницької діяльності; виявити основні аналітичні та практичні особливості механізму підбору методологічних засад дослідження та його організації; розглянути ключові моделі структурного та сутнісного наповнення наукових кваліфікаційних робіт; встановити етапність проведення наукового дослідження, виокремити основні різновиди науково-дослідницької роботи під час кожного з визначених етапів, застосовуючи їх, зокрема, під час країнознавчих/регіонознавчих досліджень; окреслити основні категорії інтелектуальної власності та складову державного управління в сфері інтелектуальної власності задля формування навичок використання теоретичних знань для процедури набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, захисту прав об’єктів права інтелектуальної власності.

5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)

Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання

Методи оцінювання та пороговий критерій оцінювання (за необхідності)

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

 

Знати та володіти теоретичними знаннями про:

 

1.1

Понятійно-категоріальний апарат навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»

Лекція, семінарське заняття

Опитування на семінарських заняттях, виконання самостійних робіт

40%

1.2

Методи, методику і методологію науки у системі організації науково-дослідницької діяльності

1.3

Основні принципи, засади та етапи написання кваліфікаційної наукової роботи

1.4

Основні завдання предмету та специфіку законодавства з захисту прав інтелектуальної власності

 

 

Вміти:

2.1

Добирати, систематизувати й аналізувати інформацію, що стосується методології та організації наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Лекція, семінарське заняття

Опитування на семінарських заняттях, виконання самостійних робіт

40%

2.2

Застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи наукових досліджень у процесі написання кваліфікаційної наукової роботи

2.3

Формувати структуру наукової роботи

2.4

Формулювати аналітичну складову у вступі, висновках до розділів і у загальних висновках

2.5

Оформлювати кваліфікаційну наукову роботу згідно з наявними вимогами до неї як до результату наукового пошуку та об’єкта інтелектуальної власності

 

 

Отримати базові комунікативні навички:

3.1

Оволодіти навичками участі в тематичних дискусіях і аргументованого представлення своєї позиції та точки зору з метою донесення до аудиторії найголовніших положень кваліфікаційної наукової роботи

Семінарське заняття

Опитування на семінарських заняттях, виконання самостійних робіт

10%

3.2

Оволодіти навичками обрання мовних засобів, необхідних для цілісності та логічності викладу наукового тексту, та застосування ключових прийомів усного і писемного наукового мовлення

 

 

 

Демонструвати відповідальність і автономію:

 

4.1

Використовувати нові нестандартні творчі підходи до написання кваліфікаційної наукової роботи

Семінарське заняття

Виконання самостійних робіт

10%

4.2

Самостійно розробляти й представляти аналітико-експертні країнознавчі довідки, які можуть бути частиною наукового дослідження, несучи відповідальність за результати прийняття автономних рішень щодо конкретного предмета

Виконання самостійних робіт

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни з програмними результатами навчання

     Результати навчання

дисципліни (код)

Програмні

результати навчання (назва)

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

4.1

4.2

ПРН 3. Демонструвати знання наукових підходів, методологій та методик дослідження проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики,  міжнародного регіонознавства

 

+

 

 

 

+

 

+

+

 

+

 

+

ПРН 8. Визначати й прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні та інші ризики у сфері міжнародних відносин, регіонального і глобального розвитку

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

ПРН 9. Оцінювати й аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми і ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем

+

+

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

ПРН 14. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан міжнародних відносин та світової політики

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

+

+

ПРН 21. Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при розробці та реалізації прикладних та наукових проектів в сфері міжнародного співробітництва та дипломатії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

ПРН 26. Професійно відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних відносин

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

ПРН 27. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

+

+

ПРН 31. Мати активну громадянську позицію, на базі якої бути спроможним визначати, формулювати, ефективно аргументувати і захищати українські національні інтереси у відносинах із країнами світу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:

 

 

Min

Max

Усна відповідь (РН 1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1-3.2)

„3”  х  6 = 18

„6”  х  6 = 36

Самостійна робота 1 (РН 1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1-3.2, 4.1-4.2)

14

20

Самостійна робота 2 (РН 1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1-3.2, 4.1-4.2)

14

20

Самостійна робота 3 (РН 1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1-3.2, 4.1-4.2)

14

24

Всього:

60

100

 

Самостійні роботи виконуються кожним студентом одноособово. Результати роботи з відповідної теми презентуються на семінарському занятті. Відповідь на семінарському занятті може бути представлена у вигляді презентації, котра демонструється під час нього й оцінюється відповідним чином.

 

-            підсумкове оцінювання: залік виставляється за результатами роботи студента впродовж семестру. При отриманні підсумкової кількості балів від 60 та вище студент отримує відповідну кількість балів та складає залік. Студенти, які набрали менше, ніж 60 балів, за підсумками роботи протягом семестру, до складання заліку не допускаються.

7.2 Організація оцінювання:

·        підсумкове оцінювання знань після кожного змістовного модуля відбувається під час останнього лекційного заняття;

·        самостійна робота здається на останньому семінарському занятті кожного змістовного модуля.

 

7.3 Шкала відповідності оцінок:

 

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Не зараховано / Fail

0-59

 

 

8. Cтруктура  навчальної  дисципліни

 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

 

№ п/п

Назва  теми

Кількість годин

лекції

семінари

С/Р

Змістовий модуль 1

1

Тема 1. Наука й наукові дослідження у сучасному світі.

2

2

20

2

Тема 2. Методологія, методика і методи  наукового дослідження. Провідні методологічні концепції.

4

2

Змістовий модуль 2

3

Тема 3. Місце та роль наукових досліджень в аналітико-експертній діяльності.

2

2

18

4

Тема 4. Стадіально-методологічна організація наукових досліджень.

2

4

Змістовий модуль 3

5

Тема 5. Поняття та система права інтелектуальної власності. Право промислової власності. Авторське право і суміжні права.

2

2

22

6

Тема 6. Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності в процесі наукової діяльності: базові засади.

2

2

 

ВСЬОГО

14

14

60

 

Загальний обсяг 90 год., у тому числі:

Лекції – 14 год.

Семінари – 14 год.

Консультації – 2 год.

Самостійна робота – 60 год.

 

Рекомендована література:

 

Основна:

1.        Голдстейн М., Голдстейн И.Ф. Как мы познаем. Исследование процесса научного познания. – М.: Знание, 1984.

2.        Гордієнко С.Г. Молодому науковцю коротко про необхідне: Науково-практичний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 92 с.

3.        Грабченко А.І., Федорович В.О., Гаращенко Я.М. Методи наукових досліджень: Навч. Посібник. – Х.: НТУ «ХПІ», 2009. – 142 с.

4.        Гражданское и торговое право зарубежних государств: Учебник. Отв. Ред. Е.А.В.Васильев, А.С. Комаров. В 2-х т. – Т.1 – М., 2004. – 560 с.; Т.2. – М., 2005. – 640 с.

5.        Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки : підручник. – К., ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

6.        Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – 480 с.

7.        Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: «Слово», 2009. – 240 с.

8.        Конверський А.Є. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студ., курсантів, аспірантів та ад’юнктів / за ред. А.Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.

9.        Краснобокий Ю.М. Словник-довідник науковця-початківця. – К.: Науковий світ, 2000. – 83 с.

10.    Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 192 с.

11.    Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. – М., 1998.

12.    Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. Посібник/ за ред.. А.Є.Конверського. – К.: Цент учбової літератури, 2010. – С.5-105.

13.    Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

14.    Право інтелектуальної власності: Академ. курс. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. / О. А. Підопригора, О. Б. Бутник- Сіверський та ін; за редакцією О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. – 2 – ге вид, преробл. та допов. — К., 2004. — 672 с.

15.    Прокофьева В. В. Язык науки как компонент естественнонаучного образования в технических вузах: диссертация ... канд. педагог. наук: 13.00.08 / Прокофьева Валентина Владимировна – Москва, 2008. – 143 с.

16.    Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

17.    Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М.: Изд-во «Гардарики», 2006.

18.    Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. К.: Академвидав, 2004. – 207 с.

19.    Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: «Слово», 2003. – 235 с.

20.    Циппеліус Р. Юридична методологія / Переклад, адаптація, приклади з права України і список термінів Р.Корнута. – К.: Реферат, 2004.

21.    Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 6-є видання, перероблене і доповнене. – К.: Знання, 2011. – 311 с.

 

Додаткова:

 

22.    Артемчук Г.І., Курило В.М., Кочерган М.П. Методика організації науково-дослідної роботи: Навч. посібник для студентів та викладачів вищ. навч. закладів. – К.: Форум, 2000. – 271 с.

23.    Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів економ, спец, вузів. 3-е видання, перероблене і доповнене. – К.: Вища школа, 2011. – 271 с.

24.    Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний посібник. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 201 с.

25.    Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень. Навчальний посіб. К.: Слово, 2009, 239 с.

26.    Лудченко А.А., Лудченко А.Я., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. – К.: О-во «Знання», КОО, 2000. – 114 с.

27.    Полудьонна Н.С. Диагностика способностей к обучению курсантов высших учебных заведений МВД Украины // подготовка кадров милиции / полиции в странах Европы: современное состояние, проблемы, перспективы [Текст]: тезисы междунар. конф. (Киев, 4 мая 2012 г.). – К.: Нац. акад. внутр. дел, 2012. – 104 с. – СС. 89-91.

28.    Полудьонна Н.С. Наукова складова магістерської програми і освітньо-кваліфікаційної підготовки фахівців як невід’ємний елемент навчального процесу у ВНЗ МВС України // Вища освіта: історичний досвід та перспективи розвитку: Матеріали науково-методичної конференції, Донецьк, 25 січня 2011 року. – С.С. 63-67.

29.    Полудьонна Н.С. Наукова творчість курсантів (слухачів, студентів) як психолого-педагогічна проблема // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: Збірник статей за матеріалами ІХ Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань: в 2-х ч. – Ірпінь: НУ ДПС України, 2011. – 476. – Ч.2. – СС. 121-131.

30.    Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 244 с.

31.    Сидоренко В.К., Дмитренко П.К. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. – К., 2000. – 260 с.

32.    Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень. К.: Знання, 2005. 309 с.

33.  Философский энциклопедический словарь / Сост. Е.Ф.Губский, Г.В.Кораблева, В.А.Лутченко. – М.: ИНФРА – М, 1999. – 576 с.

34.    Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Книга перша / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: ЮрінкомІнтер, 2004 – 736 с.

35.    Цивільне право. Практикум: навч. посіб. – 2 –ге вид., перероб та доп. / за ред. Р.А.Майданика. – К.: Правоваєдність, 2009 – 752 с

36.    Цивільний кодекс України: Науково-практичнийкоментар. / За ред. розробниківЦивільного кодексу України. – К.: Істина. – 928 с.

 

Нормативно-правові акти:

 

37.  Про вищу освіту. Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII – [Еелектронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

38.    Про наукову і науково-технічну діяльність. Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19

39.    Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери. Указ Президента України від 16 травня 2008 р. № 444/2008 – [Еелектронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/444/2008

40.    Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF

41.  Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання. ДСТУ 8302:2015 від 1 липня 2016 р. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 16 с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/

 

Питання для контролю:

 

1.      Визначення та характеристики наукової діяльності.

2.      Види та форми наукової діяльності.

3.      Сутність наукового дослідження.

4.      Фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

5.      Науковий і науково-прикладний результат.

6.      Творча і нетворча діяльність у процесі наукового дослідження.

7.      Специфіка науково-аналітичної діяльності.

8.      Творчі, аналітичні й експертні можливості науковця.

9.      Нормативно-правове регулювання здійснення наукової діяльності в Україні.

10.  Форми організації та управління наукою в Україні.

11.  Особливості функціонування НАН України. Її участь у здійсненні та регулюванні наукової діяльності в Україні.

12.  Суб’єкти наукової діяльності.

13.  Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів.

14.  Особливості діяльності дослідника-аналітика.

15.  Загальна характеристика науково-дослідних стадій.

16.  Організаційний (змістовно-теоретичний) етап дослідження.

17.  Дослідний етап: різновиди програм та план наукового дослідження.

18.  Аналіз та інтерпретація даних. Етап узагальнення, апробації та реалізації результатів дослідження.

19.  Методологічне забезпечення наукового дослідження. Особливості вибору методологічної основи наукової праці.

20.  Функції методології наукового дослідження.

21.  Рівні методології наукового дослідження та принципи її виведення.

22.  Підбір і гармонізація використовуваних методів дослідження з обраною методологією підготовки наукової праці.

23.  Структурне наповнення кваліфікаційної наукової роботи магістра.

24.  Взаємозалежність та взаємозв’язок структурних частин магістерської роботи.

25.  Специфіка написання вступу, висновків та основної частини кваліфікаційної наукової роботи магістра.

26.  Вибір теми наукового дослідження: співвідношення актуальності, проблематики та новизни запропонованого напряму дослідження.

27.  Особливості визначення мети, об’єкта та предмета наукового дослідження: їхні відмінності та співвідношення.

28.  Класифікація об’єктів наукового дослідження. Виокремлення потенційних об’єктів наукового дослідження в рамках доступної проблематики.

29.  Вивчення та аналіз літературних джерел за темою конкретного наукового дослідження.

30.  Визначення обсягу та рівня наукової доцільності Інтернет-ресурсів.

31.  Стадії та ключові характеристики процесу збору інформації, статистичних даних та авторських джерел за темою магістерської роботи.

32.  Особливості відбору та накопичення необхідної інформації.

33.  Цілі кваліфікаційної наукової праці та їх виконання з боку магістранта та наукового керівника роботи.

34.  Офіційні вимоги до оформлення та обсягу наукової праці.

35.  Підготовка відгуків та рецензій.

36.  Представлення змісту роботи та процедура захисту результатів наукового дослідження.

37.  Основні підходи до розуміння науки.

38.  Принципи та критерії наукового пізнання.

39.  Типи наукової раціональності.

40.  Поняття наукової революції.

41.  Фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

42.  Основні етапи наукового дослідження.

43.  Методологія, методика та організація наукового дослідження: порівняльний аналіз.

44.  Емпіричні методи науки.

45.  Теоретичні методи дослідження.

46.  Загальнонаукові методи.

47.  Гіпотетико-дедуктивна модель наукового дослідження.

48.  Методологічні процедури верифікації та фальсифікації.

49.  Роль індукції та дедукції у методологічному розвитку науки.

50.  Роль експерименту у методологічному розвитку науки.

51.  Метод системного аналізу в сучасній науці.

52.  Загальнонаукові методологічні принципи.

53.  Методологія позитивізму.

54.  Методологічне забезпечення міждисциплінарних досліджень.

55.  Особливості наукової діяльності.

56.  Система права інтелектуальної власності.

57.  Поняття та ознаки авторського права.

58.  Суб’єктивні авторські права.

59.  Авторський договір.

60.  Поняття та ознаки суміжних прав.

61.  Суб’єктивні права виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення.

62.  Строки охорони СП та вільне використання об’єктів СП.

63.  Веб-сайт як особливий обєкт ІВ.

64.  Загальні положення про промислову власність.

65.  Охорона прав на  винаходи та корисні моделі.

66.  Охорона прав на промислові зразки.

67.  Охорона прав на товарні знаки.

68.  Охорона прав на фірмові найменування.

69.  Географічне зазначення походження товарів.

70.  Доменні імена.