КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

Інститут права

Кафедра інтелектуальної власності та інформаційного права

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                Заступник декана з навчальної роботи філософського факультету

                                                                                                ___________________ Комаха Л.Г.           

«____» ________________ 20__ року

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора з навчальної роботи

Інституту права

______________________ Огневюк Г.З.

«____»____________20__ року

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

«МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

 

для студентів

галузь знань                      03 «Гуманітарні науки»

спеціальність                    035.04 «Філологія»

освітній рівень                  магістр

освітня програма             «Германські мови та літератури (переклад включно)»

вид дисципліни               обов’язкова

Форма навчання                                   денна

Навчальний рік                                    20__/20__

Семестр                                                             другий

Кількість кредитів ЕСТS                     3

Мова викладання, навчання              англійська

та оцінювання                         

Форма заключного контролю             залік

 

 

Викладачі:

доц. Комар Олена Вікторівна

доц. Кронда Ольга Юріївна

 

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

 

 

 

КИЇВ – 2020

 

 

Розробники:

Комар Олена Вікторівна, к. філос. н. кафедра філософії та методології науки філософського факультету

Кронда Ольга Юріївна, к. юрид. н., доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри філософії та методології науки

 __________________________    (Добронравова І.С.)

Протокол № ___ від «____» ___________ 20___ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права _______________  (Кодинець А.О.)

Протокол № ___ від «____» ___________ 20___ р.

 

 

Схвалено науково-методичною комісією філософського факультету

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії  ____________________   (Маслікова І.І.)

«_____» _________________ 20___ року

 

 

Схвалено науково-методичною комісією Інституту права

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії  ____________________  (Дідич Т.О.)

«_____» _________________ 20___ року


 

 

1. Мета дисципліни – надати студентам знання та вміння, що створюють необхідне організаційне та правове підґрунтя для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті, захисту і комерціалізації майнових прав інтелектуальної власності на її результати.

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: володіння англійською мовою на рівні, який дозволяє спілкуватися в усіх сферах діяльності.

3. Анотація навчальної дисципліни:

«Методологія наукових досліджень» є обов’язковою дисципліною для іноземних студентів, що навчаються у магістратурі за освітньою програмою «Германські мови та літератури (переклад включно)». Дисципліна викладається у другому семестрі в обсязі 90 навчальних годин (з них 16 год. лекцій, 14 год. семінарських занять і 60 год. самостійної роботи). Її предметом є сучасна методологія науки, сукупність методологічних засобів науки,  а також право інтелектуальної власності та комерціалізація результатів інтелектуальної діяльності. Дисципліна складається з двох змістових модулів. Модуль «Методологія наукових досліджень» формує розуміння науки як дослідження, розкриває зміст понять «методологія», «методика», «методи дослідження», знайомить з конкретно-науковим, загально-науковим та філософським рівнями методології. Модуль «Основи інтелектуальної власності» розкриває роль інтелектуальної власності як інтелектуального капіталу в соціально-економічному розвиткові суспільства та її місце у гуманітарній науці, знайомить з основними формами і механізмами комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності. Заключна форма контролю – залік.

4. Завдання (навчальні цілі):

– ознайомити студентів із сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;

– сформувати цілісне уявлення про науково-дослідницький процес;

– забезпечити освоєння навичок формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження;

–  вдосконалити вміння пошуку, добору й опрацювання наукової інформації, точного формулювання мети, завдань і висновків дослідження;

– дати знання про об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності, ознайомити студентів із нормами законодавства у цій сфері, основами охорони та захисту прав інтелектуальної власності;

– ознайомити студентів з проблемами комерціалізації результатів наукових досліджень, забезпечити оволодіння методикою обліку та оцінки результатів інтелектуальної діяльності.

 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей:

Загальні компетентності: ЗК 2. Здатність бути критичним і самокритичним. ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблемиЗК 5. Здатність працювати в команді та автономно. ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. ЗК 11.  Здатність проведення досліджень на належному рівні. ЗК 12.  Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Фахові компетентності: ФК 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів. ФК 5. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та інновацій. ФК 9. Здатність ефективно й компетентно брати участь у різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі філології.

5. Результати навчання за дисципліною:

 

Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результати навчання

 

 

 

 

1. Знання

РН

1.1

Знати основні методологічні системи сучасної філософії науки, основні методи наукового пізнання, методи та прийоми аргументації. Розуміти значення методологічної підготовки для професійної діяльності вченого.

Лекції, семінарські заняття, сам. робота

Усна відповідь,   МКР

10

РН

1.2

Знати базову модель процесу наукового дослідження, сучасні ідеали та норми наукового дослідження. Розуміти систему підготовки й атестації наукових кадрів в Україні та світі.

20

РН

1.3

Знати права та обов’язки власників прав інтелектуальної власності, способи цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності, основні форми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

10

 

2. Уміння

РН

2.1

Обирати методологічну основу дослідження, формувати комплекс методик для дослідження обраного предмету.

Семінарські заняття, сам. робота

Усна відповідь, МКР

 

10

РН

2.2

Вибирати та формулювати проблему дослідження; перевіряти наукові гіпотези; збирати емпіричні дані; проводити їх обробку та інтерпретацію; аргументувати інтерпретацію отриманих даних; представляти результат дослідження у наукових публікаціях. Уміти розрізняти правильні і неправильні форми аргументації, виявляти помилки у міркуваннях, вміти здійснювати оцінку успішності наукового дослідження.

20

РН

2.3

Поважати та захищати авторське право, розуміти загальні підходи щодо правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, здійснювати трансфер технологій в процесі комерціалізації результатів наукових досліджень.

10

 

3. Комунікація

РН

3.1

Виступати з доповіддю, під час наукової дискусії захищати та відстоювати результати власного дослідження.

Лекції, семінарські заняття, сам. робота.

Усна відповідь

10

 

4. Автономність та відповідальність

РН

4.1

Самостійно приймати рішення науково-дослідницького та практичного характеру і нести за них повну відповідальність.

Семінарські заняття, сам. робота.

Усна відповідь, МКР

10

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання.

Результати

навчання

дисципліни (код)

Програмні результати

навчання (назва)

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

4.1

ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних

 

+

+

+

+

 

+

+

ПРН 12. Дотримуватися правил академічної доброчесності.

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

 

+

 

+

+

 

 

+

ПРН 17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в галузі філології.

+

+

 

+

+

+

+

+

ПРН 18. Презентувати результати свого дослідження науковій спільноті в наукових публікаціях чи виступах на конференціях, круглих столах, семінарах тощо.

+

 

+

 

+

 

+

+

 

7. Схема формування оцінки

 

7.1. Форми оцінювання навчання студентів:

- семестрове оцінювання

Навчальна дисципліна складається з двох змістових модулів. Форми поточного та модульного контролю із зазначенням оцінюваних результатів навчання (РН) та максимальну /мінімальну кількість балів при оцінюванні наведено в таблиці:

 

Форми контролю, РН,

кількість балів

ЗМ 1

(max./min.)

ЗМ 2

(max./min.)

Разом

(max./min.)

Усна відповідь: усі РН

30

18

30

18

 

 

Модульна контрольна робота 1:

РН 1

20

12

 

 

 

 

Модульна контрольна робота 2:

РН 2

 

 

20

12

 

 

Бали: max./min.

50

30

50

30

100

60

 

- підсумкове оцінювання

Підсумкове оцінювання проводиться у формі заліку, який виставляється за результатами поточного і модульного контролю. Для студентів, які набрали сумарно менше балів, ніж критично-розрахунковий мінімум – 60 балів, заліку необхідно скласти матеріал за темами, за якими виникла заборгованість, у вигляді написання модульних контрольних робіт, виконання додаткових самостійних завдань. Студенти повинні скласти заборгованість за тиждень до початку екзаменаційної сесії.

 

7.2. Організація оцінювання

У курсі передбачено два змістових модулі. Оцінювання теоретичних знань та вмінь відбувається систематично, упродовж семестру, відповідно до тематичного плану занять. У кінці кожного модуля проводяться модульні контрольні роботи (загалом 2) з теоретичними та практичними завданнями на знання методологічного підґрунтя наукового дослідження (МКР 1), на знання цивільно-правового законодавства у сфері інтелектуальної власності (МКР 2). Проведення МКР 1 та МКР 2 можливе у формі тестів. При підсумковому оцінюванні (залік) враховується опанування студентом дисципліни на всіх рівнях, зокрема оцінюється теоретична підготовка (РН 1.1, 1.2, 1.3) та практична підготовка (РН 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1).

 

7.3 Шкала відповідності оцінок

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Failed

0-59

 

 

Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних і семінарських занять

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

лекції

семінари

самостійна робота

Змістовий модуль 1. Методологія та організація наукових досліджень

1

Наука як дослідження та основні підходи до розуміння науки. Організація наукового дослідження: від 17 століття до сьогодення. Етика науки.

2 год.

1 год.

6 год.

2

Методи наукового дослідження. Емпірична індуктивна і гіпотетико-дедуктивна методологічні моделі науки.

2 год.

2 год.

6 год.

3

Множина методологічних систем. Поняття наукової парадигми. Роль наукового співтовариства у розвитку науки.

2 год.

 

6 год.

4

Методологічні особливості соціогуманітарних наук. Філологічні та лінгвістичні методи.

2 год.

2 год.

6 год.

5

Розмаїття методологічних моделей у лінгвістиці: герменевтична, когнітивна, аналітична методології. Організація дослідницької і кваліфікаційної роботи (магістерська дисертація).

 

2 год.

6 год.

Змістовий модуль 2. Основи інтелектуальної власності

1

Поняття інтелектуальної, творчої діяльності та її роль у соціально-економічному розвитку суспільства. види інтелектуальної діяльності. Поняття інтелектуальної власності. права людини на результати інтелектуальної діяльності.

2 год.

2 год.

6 год.

2

Поняття авторського права. Авторське право в об'єктивному і суб'єктивному значенні. Об'єкти авторського права.

2 год.

1 год.

6 год.

3

Винахід, корисна модель, промисловий зразок як об'єкти патентного права. Винахідники, автори промислових зразків, їх правонаступники і спадкоємці. Роботодавці.

2 год.

 

6 год.

4

Специфіка результатів інтелектуальної діяльності як об'єктів комерціалізації.

2 год.

2 год.

6 год.

5

Порядок і методика оцінки результатів інтелектуальної діяльності. Облік результатів інтелектуальної діяльності. МКР-2

 

 

2 год.

6 год.

 

ВСЬОГО

16

14

60

 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:

Лекцій 16 год.

Семінарські заняття – 14 год.

Самостійна робота 60 год.

 

9. Рекомендовані джерела:

Основна література до змістового модуля 1

1.      Fulk, (2016) R.D. Philological methods / The Cambridge handbook of English historical linguistics / Edited by M.Kyto and P.Pahta. Cambridge University Press.

2.      Gauch, H.G. Jr. (2012) Sciennific Method in Brief. Cambridge University Press.

3.      Staddon, J. (2018) Scientific method. How Science Works, Fails to Work, and Pretends to Work. Routledge, New York, London.

Додаткова література до змістового модуля 1

1.                   Andersen, H., Hepburn, B. Scientific method // https://plato.stanford.edu/entries/scientific-method/  Електронний ресурс

2.                   Foundations for scientific research: methods of inquiry in education and the social sciences (2004) / Edited by K. de Marrais and S.D.Lapan. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

3.                   Research methods in the social sciences (2005) / Edited by B. Somekh and K. Lewin. SAGE Publications.

4.                   Lakoff, G., Johnson M. (1980) Metaphors we live by. The University of Chicago Press, Ltd., London.

Мультимедійні джерела:

https://www.youtube.com/watch?v=-wrCpLJ1XAw&t=187s

https://www.youtube.com/watch?v=5ioyWeUEyvo

https://www.youtube.com/watch?v=IawIjqOJBU8

https://www.youtube.com/watch?v=-X8Xfl0JdTQ&t=13s

 

 

 

Основна література до змістового модуля 2

1.     WIPO INTELLECTUAL PROPERTY HANDBOOK. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_489.pdf

 

Додаткова література до змістового модуля 2

2.     What is intellectual property? WIPO, 2020. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_450_2020.pdf

3.     Understanding Copyright and Related Rights. WIPO, 2016. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_909_2016.pdf

4.     Some issues to the history of copyright law in Ukraine. URL: http://www.law.nau.edu.ua/images/Nauka/Naukovij_jurnal/2017/statji_n4_45_2017/17.pdf