КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

Інститут філології

Кафедра української та російської мов як іноземних

Інститут права

Кафедра інтелектуальної власності та інформаційного права

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                Заступник декана з навчальної роботи філософського факультету

                                                                                                ___________________ Комаха Л.Г.           

«____» ________________ 20__ року

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора Інституту філології

з навчально-методичної роботи

______________________Янкова Н.І.

«____»____________20__ року

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора з навчальної роботи

Інституту права

______________________ Огневюк Г.З.

«____»____________20__ року

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

«МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

для студентів

галузь знань                      03 «Гуманітарні науки»

спеціальність                    035 «Філологія»

освітній рівень                  магістр

освітня програма             «Російська мова та література (для іноземців)»

вид дисципліни               обов’язкова

Форма навчання                                   денна

Навчальний рік                                    20__/20__

Семестр                                                             другий

Кількість кредитів ЕСТS                     3

Мова викладання, навчання              російська

та оцінювання                         

Форма заключного контролю             залік

Викладачі:

доц. Комар Олена Вікторівна

доц. Клімкіна Ольга Ігорівна

доц. Кронда Ольга Юріївна

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

 

КИЇВ – 2020

Розробники:

Добронравова Ірина Серафимівна, д. філос. н., кафедра філософії та методології науки філософського факультету

Комар Олена Вікторівна, к. філос. н. кафедра філософії та методології науки філософського факультету

Клімкіна Ольга Ігорівна, к. філол. н., доц., доцент кафедри української та російської мов як іноземних Інституту філології

Кронда Ольга Юріївна, к. юрид. н., доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри філософії та методології науки

 __________________________    (Добронравова І.С.)

Протокол № ___ від «____» ___________ 20___ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри української та російської мов як іноземних _______________________    (Ніколаєва Н.С.)

Протокол № ___ від «____» ___________ 20___ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права _______________  (Кодинець А.О.)

Протокол № ___ від «____» ___________ 20___ р.

 

 

Схвалено науково-методичною комісією філософського факультету

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії  ____________________   (Маслікова І.І.)

«_____» _________________ 20___ року

 

Схвалено науково-методичною комісією Інституту філології

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії  ____________________   (Зубань О.М.)

«_____» _________________ 20___ року

 

Схвалено науково-методичною комісією Інституту права

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії  ____________________  (Дідич Т.О.)

«_____» _________________ 20___ року


 

 

1. Мета дисципліни – надати студентам знання та вміння, що створюють необхідне організаційне та правове підґрунтя для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті, захисту і комерціалізації майнових прав інтелектуальної власності на її результати.

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: володіння російською мовою на рівні, який дозволяє спілкуватися в усіх сферах діяльності.

3. Анотація навчальної дисципліни:

«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є обов’язковою дисципліною для іноземних студентів, що навчаються у магістратурі за освітньою програмою «Російська мова та література (для іноземців)». Дисципліна викладається у другому семестрі в обсязі 90 навчальних годин (з них 16 год. лекцій, 14 год. семінарських занять і 60 год. самостійної роботи). Її предметом є сучасна методологія науки, сукупність методологічних засобів науки, система організації науково-дослідницької діяльності в галузі філології, а також право інтелектуальної власності та комерціалізація результатів інтелектуальної діяльності. Дисципліна складається з трьох змістових модулів. Модуль «Методологія наукових досліджень» формує розуміння науки як дослідження, розкриває зміст понять «методологія», «методика», «методи дослідження», знайомить з конкретно-науковим, загально-науковим та філософським рівнями методології. Модуль «Організація наукових досліджень в галузі філології» знайомить з наукою як соціальним інститутом, системою організації науково-пізнавальної діяльності, особливостями підготовки й атестації філологів-науковців. Модуль «Основи інтелектуальної власності» розкриває роль інтелектуальної власності як інтелектуального капіталу в соціально-економічному розвиткові суспільства та її місце у гуманітарній науці, знайомить з основними формами і механізмами комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності. Заключна форма контролю – залік.

4. Завдання (навчальні цілі):

– ознайомити студентів із сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;

– сформувати цілісне уявлення про науково-дослідницький процес;

– забезпечити освоєння навичок формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження;

– сформувати уявлення щодо принципів організації філологічної науки;

– вдосконалити вміння пошуку, добору й опрацювання наукової інформації, точного формулювання мети, завдань і висновків дослідження;

– дати знання про об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності, ознайомити студентів із нормами законодавства у цій сфері, основами охорони та захисту прав інтелектуальної власності;

– ознайомити студентів з проблемами комерціалізації результатів наукових досліджень, забезпечити оволодіння методикою обліку та оцінки результатів інтелектуальної діяльності.

Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей:

Загальні компетентності: ЗК 2. Здатність бути критичним і самокритичним. ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблемиЗК 5. Здатність працювати в команді та автономно. ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. ЗК 11.  Здатність проведення досліджень на належному рівні. ЗК 12.  Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Фахові компетентності: ФК 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів. ФК 5. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та інновацій. ФК 9. Здатність ефективно й компетентно брати участь у різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі філології.

5. Результати навчання за дисципліною:

 

Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результати навчання

 

 

 

 

1. Знання

1.1

Знати основні методологічні системи сучасної філософії науки, основні методи наукового пізнання, методи та прийоми аргументації. Розуміти значення методологічної підготовки для професійної діяльності вченого.

Лекції, семінарські заняття, сам. робота

Усна відповідь,  МКР

10

1.2

Знати базову модель процесу наукового дослідження, сучасні ідеали та норми наукового дослідження. Розуміти систему підготовки й атестації наукових кадрів в Україні та світі.

20

1.3

Знати права та обов’язки власників прав інтелектуальної власності, способи цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності, основні форми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

10

 

2. Уміння

2.1

Обирати методологічну основу дослідження, формувати комплекс методик для дослідження обраного предмету.

Семінарські заняття, сам. робота

Усна відповідь, МКР

 

10

2.2

Вибирати та формулювати проблему дослідження; перевіряти наукові гіпотези; збирати емпіричні дані; проводити їх обробку та інтерпретацію; аргументувати інтерпретацію отриманих даних; представляти результат дослідження у наукових публікаціях.

20

2.3

Поважати та захищати авторське право, розуміти загальні підходи щодо правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, здійснювати трансфер технологій в процесі комерціалізації результатів наукових досліджень.

10

 

3. Комунікація

3.1

Виступати з доповіддю, під час наукової дискусії захищати та відстоювати результати власного дослідження.

Лекції, семінарські заняття, сам. робота.

Усна відповідь

10

 

4. Автономність та відповідальність

4.1

Самостійно приймати рішення науково-дослідницького та практичного характеру і нести за них повну відповідальність.

Семінарські заняття, сам. робота.

Усна відповідь, МКР

10

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання.

Результати

навчання

дисципліни (код)

Програмні результати

навчання (назва)

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

4.1

ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.

+

+

 

+

+

+

+

+

ПРН 11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних

+

+

 

+

+

 

+

+

ПРН 12. Дотримуватися правил академічної доброчесності.

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

+

+

 

+

+

 

 

+

ПРН 17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в галузі російської філології.

+

+

 

+

+

+

+

+

ПРН 18. Презентувати результати свого дослідження науковій спільноті в наукових публікаціях чи виступах на конференціях, круглих столах, семінарах тощо.

+

 

 

 

+

 

+

+

 

7. Схема формування оцінки

 

7.1. Форми оцінювання навчання студентів:

- семестрове оцінювання

Навчальна дисципліна складається з трьох змістових модулів. Форми поточного та модульного контролю із зазначенням оцінюваних результатів навчання (РН) та максимальну /мінімальну кількість балів при оцінюванні наведено в таблиці:

 

Форми контролю, РН,

кількість балів

ЗМ 1

(max./min.)

ЗМ 2

(max./min.)

ЗМ 3

(max./min.)

Разом

(max./min.)

Усна відповідь: усі РН

10

6

15

9

10

6

 

 

Модульна контрольна робота 1:

РН 1.1, 2.1

20

12

 

 

 

 

 

 

Модульна контрольна робота 2:

РН 1.2, 2.2.

 

 

25

15

 

 

 

 

Модульна контрольна робота 3:

РН 1.3., 2.3

 

 

 

 

20

12

 

 

Бали: max./min.

30

18

40

24

30

18

100

60

 

- підсумкове оцінювання

Підсумкове оцінювання проводиться у формі заліку, який виставляється за результатами поточного і модульного контролю. Для студентів, які набрали сумарно менше балів, ніж критично-розрахунковий мінімум – 60 балів, заліку необхідно скласти матеріал за темами, за якими виникла заборгованість, у вигляді написання модульних контрольних робіт, виконання додаткових самостійних завдань. Студенти повинні скласти заборгованість за тиждень до початку екзаменаційної сесії.

 

7.2. Організація оцінювання

У курсі передбачено три змістових модулі. Оцінювання теоретичних знань та вмінь відбувається систематично, упродовж семестру, відповідно до тематичного плану занять. У кінці кожного модуля проводяться модульні контрольні роботи (загалом 3) з теоретичними та практичними завданнями на знання методологічного підґрунтя наукового дослідження (МКР 1), на знання особливостей організації наукових досліджень з філології (МКР 2), на знання цивільно-правового законодавства у сфері інтелектуальної власності (МКР 3). Проведення МКР 1 та МКР 3 можливе у формі тестів. При підсумковому оцінюванні (залік) враховується опанування студентом дисципліни на всіх рівнях, зокрема оцінюється теоретична підготовка (РН 1.1, 1.2, 1.3) та практична підготовка (РН 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1).

 

7.3 Шкала відповідності оцінок

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59

 

 

Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних і семінарських занять

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

лекції

семінари

самостійна робота

Змістовий модуль 1. Методологія наукових досліджень

1

Наука как система знаний и исследовательская деятельность. Проблема развития науки, идея научного прогресса. Науки гуманитарные и естественные: методологические различия.

2 год.

 

4 год.

2

Понятие научного метода. Метод, методология, методика, техника. Основные методы научного исследования: общенаучные, эмпирические, теоретические. Роль эксперимента в методологическом развитии науки.

2 год.

 

4 год.

3

Методологические модели: гипотетико-дедуктивная и эмпирическая индуктивная. Факт, гипотеза, теория. Методологические процедуры верификации, обоснования и фальсификации.

2 год.

 

4 год.

4

Множественность методологических систем. Понятие парадигмы: парадигма как научное достижение и парадигма как набор общих ценностей. Понятие «научное сообщество» и роль научного сообщества в функционировании науки.

 

2 год.

4 год.

5

Гуманитарные науки: методологическое значение герменевтики и феноменологии для осуществления исследований. МКР-1

 

2 год.

4 год.

Змістовий модуль 2. Організація наукових досліджень в галузі філології

1

Наука как социальный институт. Принципы организации науки в Украине: академическая, отраслевая наука, наука в вузе. Национальная система научных степеней и званий. Управление, планирование и координация научных исследований в Институте филологии КНУ.

2 год.

 

 

2

Базовая модель процесса научного исследования. Методы выбора и оценки темы научного исследования по филологии. Этапы научно-исследовательской работы: разработка концепции, построение гипотезы, планирование исследования, опытно- экспериментальная работа, оформление результатов.

2 год.

 

 

3

Научная публикация как основной результат работы ученого. Статья, тезисы, монография. Технология создания научной статьи. Этапы работы, логика и структура, объем, требования к языку и стилю. Правила цитирования: Национальный библиографический стандарт и Международный стандарт АРА (для References).

 

2 год.

4 год.

4

Квалификационные работы: подготовка, оформление, публичная презентация (защита). Магистерская работа. Диссертация.

 

2 год.

4 год.

5

Научная и методологическая культура как фактор повышения эффективности научной деятельности. Академическая честность. Проблема плагиата в научных работах. Статус научной публикации. Индекс цитирования и импакт-фактор как наукометрические показатели, характеризующие актуальность исследования и значимость его результатов для научной общественности. МКР-2

 

2 год.

4 год.

Змістовий модуль 3. Основи інтелектуальної власності

1

Понятие интеллектуальной, творческой деятельности и ее роль в социально-экономическом развитии общества. Виды интеллектуальной деятельности. Понятие интеллектуальной собственности. Права человека на результаты интеллектуальной деятельности.

2 год.

 

4 год.

2

Понятие авторского права. Авторское право в объективном и субъективном смысле. Объекты авторского права.

2 год.

 

4 год.

3

Изобретение, полезная модель, промышленный образец как объекты патентного права. Изобретатели, авторы промышленных образцов, их правопреемники и наследники. Работодатели.

2 год.

 

4 год.

4

Специфика результатов интеллектуальной деятельности как объектов коммерциализации.

 

2 год.

4 год.

5

Порядок и методика оценки результатов интеллектуальной деятельности. Учет результатов интеллектуальной деятельности. МКР-3

 

2 год.

4 год.

 

ВСЕГО

16

14

60

 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:

Лекцій 16 год.

Семінарські заняття – 14 год.

Самостійна робота 60 год.

 

9. Рекомендовані джерела:

Основна література до змістового модуля 1

1.                   Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: уч. пособие. Киев: МАУП, 2004. 216 с.

2.                   Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология: уч. пособие. Москва: Дом интеллектуальной книги, 1998. 280 с.

Додаткова література до змістового модуля 1

3.                   Аналитическая философия: становление и развитие (антология). Санкт-Петербург: Дом интеллектуальной книги, Прогресс-Традиция, 1998. 528 с.

4.                   Быков В.В. Научный эксперимент. Москва: Наука, 1989. 175 с.

5.                   Лакатос И. История науки и ее рациональные конструкции. Структура и развитие науки. Из Бостонских исследований по философии науки. Москва: «Прогресс», 1978. С. 203-235.

6.                   Лаудан Л. Наука и ценности. Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада: уч. хрестоматия. Сост. А.А. Печенкин. Москва: «Логос», 1996. C. 296-342.

7.                   Патнем Х. Философы и человеческое понимание. Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада: уч. хрестоматия. Сост. А.А. Печенкин. Москва: «Логос», 1996. С. 222-246.

8.                   Поппер К. Логика и рост научного знания. Москва: Прогресс, 1983. 605 с.

9.                   Поппер К. Реализм и цель науки. Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада: уч. хрестоматия. Сост. А.А. Печенкин. Москва: «Логос», 1996. C. 93-106.

10.               Стёпин В.С. Теоретическое знание. Москва: Прогресс-традиция, 2000. 744 с.

Основна література до змістового модуля 2

1.                   Гранкин В.П., Гранкин Д.В. Методология и организация исследований: учебное пособие. Мариуполь: ПГТУ, 2017. 168 с.

2.                   Комарова З.И. Технология научных исследований в системной методологии современной лингвистики: учебное пособие. Екатеринбург: ФГБОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т», 2016. 209 с.

Додаткова література до змістового модуля 2

3.                   Аксарина Н.А. Технология подготовки научного текста: учебно-методическое пособие. Москва: Флинта, Наука, 2018. 118 с.

4.                   Бут У.К., Коломб Г.Дж., Уильямс Дж.М. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов. Москва: Флинта: Наука, 2007. 360 с.

5.                   Грекова О.К., Кузьминова Е.А. Обсуждаем, пишем диссертацию и автореферат. Учебное пособие для иностранных магистрантов и аспирантов-лингвистов. Москва: Флинта, Наука, 2014. 293 с.

6.                   Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. Москва: ГУ ВШЖ: ИНФРА-М, 2001. 202 с.

7.                   Тимиргалеева Р.Р., Шостак М.А., Столяренко А.В., Матюнина М.В. Методология и организация научных исследований: магистерская диссертация: уч.-метод. пособие. Майкоп: ЭлИт, 2016. 216 с.

8.                   Хутыз И.П. Академический дискурс. Культурно-специфическая система конструирования и трансляции знаний. Москва: Флинта, 2015. 176 с.

9.                   Шестак Н.В. Роль научных школ в подготовке молодых ученых. Труды СГУ. Вып. 95: Гуманитарные науки. Психология и социология образования. Москва, 2006. С. 176-186.

10.               Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-методическое пособие. Москва: Книжный дом «Университет», 2003. 240 с.

Основна література до змістового модуля 3

1.                   Коваль И.Ф. Защита прав интеллектуальной собственности: учеб. пособ. Київ: ТОВ «Лазуріт – Поліграф», 2010. 300 с.

Додаткова література до змістового модуля 3

2.                   Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности. Авторское право. Санкт-Петербург: «Юридический центр Пресс», 2004. 535 с.

3.                   Липцик Д. Авторское право и смежные права. Москва : Ладомир; ЮНЕСКО, 2002. 788 с.