КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

_Філософський факультет__

(назва факультету, інституту)

__Кафедра філософії та методології науки ______

      

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                     Заступник декана/директора

                                                                                                          з навчальної роботи

                                                                                     ______________________

                                                                                                           «____»____________20__ року

 

 

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

___Новітня філософія науки ___

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ МАГІСТРАТУРИ _________________________________________________

           (шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність  _6.020301_філософія

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація   ______________________________________________________

(назва спеціалізації)

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2017

 

 

 

Робоча програма ____

Новітня філософія_науки__________________________________

(назва спеціальності)

Для студентів напряму підготовки ____________________________, спеціальності ___8.020301 ___ФІЛОСОФІЯ ______________________________________________.

«____» ______________ 20___ року - ___с.

 

Розробники: доктор філос.наук,  професор Добронравова І.С., кандидат філософських наук, доцент Білоус Т.М., кандидат філософських наук, доцент Комар О.В.

Робоча програма дисципліни _____Новітня філософія науки ______________ затверджена на засіданні кафедри  філософії та методології науки  

Протокол № .11....від “.10...”   02            20_17__ року

 

Завідувач кафедри _ філософії та методології науки  

_____________________                   (_Добронравова І.С. )

              (підпис)                                                           (прізвище та ініціали)

«__10___» ___лютого ___ 20_17__ року

 

Протокол № .....від “....”               20___ року

 

Завідувач кафедри (Голова циклової, предметної комісії) ________________________

факультету/інституту для якого читається дана дисципліна)

_____________________                   (_

              (підпис)                                                           (прізвище та ініціали)

 «_____» ___________________ 20___ року

 

Схвалено науково - методичною комісією факультету/інституту (методичною комісією коледжу за напрямом підготовки (спеціальністю)) (вибрати необхідне)______

_____________________________________________________________________

 

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії ____________________ (__

   (підпис)                                    (прізвище та ініціали)

«_____» _________________ 20___ року

 

 

© _Білоус Т.М._ 2017__ рік

© Добронравова І.С. ,2017_ рік

© _Комар О.В.  2017___ рік


ВСТУП

Навчальна дисципліна  новітня філософія науки___                                                                             (назва дисципліни)

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «__магістр_______» галузі знань __філософія ________

                                                                   (зазначити відповідний рівень)                                    (зазначити)

з напряму підготовки _________________, спеціальності - __________________

          (шифр і назва напряму підготовки)                                  (шифр і назва спеціальності)

Дана  дисципліна ____за вибором __________________________________

                                                                                              (нормативна, за вибором)

 за спеціальністю (спеціалізацією) __філософія___________________________.

                                               (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію)

Викладається у ___2_____ семестрі _2____ курсу ___в обсязі –90 год.

                                                                                                                                                       (зазначається загальний обсяг)

( _3_ кредитів ECTS) зокрема: лекції – 20__ год., практичні ____ год. семінарські заняття – 8_ год., лабораторні – __ год., самостійна робота  60 год. Завершується дисципліна – заліком/

Мета дисципліни – ознайомити студентів з найостаннішими тенденціями розвитку філософії науки які є актуальним напрямком філософської думки, покращити кваліфікаційний рівень підготовки магістрів, забезпечити якісне засвоєння як вітчизняної, так і західної традиції філософії науки, а також познайомити магістрантів зі зміною філософських засад науки в ході сучасної глобальної наукової революції. 

-         Завдання – ознайомлення студентів з сучасною оцінкою філософами науки розвитку філософії науки в ХХ столітті;

-         ознайомлення студентів з впливом сучасної наукової революції на розвиток філософії науки;

-         ознайомлення студентів з традиційними проблемами філософії науки як вони розуміються у сучасному міждисциплінарному  контексті;  

-         ознайомлення студентів з традиційними філософськими проблемами в перспективі сучасної науки і філософії науки.

 

Структура курс: три змістові модулі, дві модульні контрольні та іспит

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-         знати основні етапи розвитку філософії науки в ХХ столітті;

-         розуміти вплив сучасної наукової революції на формулювання і розгляд традиційних проблем філософії науки;

-         усвідомлювати обумовленість нового розуміння традиційних філософських проблем міждисциплінарним контекстом розвитку концепцій сучасної науки;;

вміти:

-         розумітися на сучасних проблемах філософії науки, вміти аргументовано викладати думку, знати основні школи та напрями новітньої філософії науки, її провідних представників.

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного напряму).

Завершувати вивчення філософії науки як сучасного напрямку світової та вітчизняної філософської думки

Зв’язок з іншими дисциплінами.

Філософія та методологія науки, Філософія науки і техніки.


Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - _3__, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми _4-6__ у змістовий модуль 3 (ЗМ3) –  7-10_. Обов’язковим для /заліку є _отримання впродовж семестру 60 балів, серед них за відповіді на семінарах і експрес контролі на лекціях  не менше 30 балів____.

                                                                              (зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку)

Оцінювання за формами контролю:

 

ЗМ1

ЗМ 2

    ЗМ3

 

 

 

 

 

Min. – _ балів

Max. – __ бали

Min. – __ бали

Max. – __ балів

Min. – __ бали

 

 

 

 

 

Усна відповідь

1

4

1

5

1-50

 

 

 

 

 

Доповнення

1

2

1

3

1-3

 

 

 

 

 

Експрес-контроль

0

14

1

3

1-3

 

 

 

 

 

Реферат …

4

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„3” мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент.

1 мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.

 

 

 

 

 

 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – _10____ балів для одержання іспиту/заліку обов’язково (слід зазначити умови, які висуває лектор).

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.

При простому розрахунку отримаємо:

 

Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

Змістовий модуль2

іспит / залік

Підсумкова оцінка

 

 

 

 

 

Мінімум

___17

___17

16

10

60

 

 

 

 

 

Максимум

30_

30____

30

10/___

100

 

 

 

 

 

При цьому, кількість балів:

·     1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

·     35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

·     60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

·     65-74  відповідає оцінці «задовільно»;

·     75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

·     85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);     

·     90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

Шкала відповідності (за умови заліку)

За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зараховано

За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

не задовільно

1 – 34

 

 

ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

Змістовий модуль 1    Проблеми розвитку філософії науки в контексті сучасної наукової революції. 

 

Тема 1 Критика цінностей як умова збереження раціоналізму в філософії науки.

 

Тема 2. Критика попередніх уявлень про раціональність та істину як умова збереження реалізму та раціоналізму.

 

Тема 3.   Науковий контекст розвитку новітньої філософії науки.

 

Змістовий модуль 2  Традиційні проблеми філософії  та методології науки у сучасному міждисциплінарному  контексті

 

Тема 1 Методологічна криза та нові підходи у філософії науки 70-80-х років XX століття.

Тема 2 Методологічні альтернативи тенденціям дослідження соціологічних та антропологічних аспектів наукової діяльності у сучасній філософії науки.

Тема 3 Проблема наукового реалізму в контексті прагматизму сучасної філософії науки

 

Змістовий модуль 3.     Традиційні філософські проблеми в перспективі сучасної науки і філософії науки

 

Тема 1. Формування нових підходів до філософських проблем під впливом наукових відкриттів

Тема 2. Міждисциплінарний підхід до традиційних філософських проблем у постнекласичній науці: проблема свідомості.

Тема 3. Міждисциплінарний підхід до традиційних філософських проблем у постнекласичній науці: проблема пізнання

 

 

 

 

 


СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

лекції

семінари

С/Р

Змістовий модуль 1   Осмислення філософії науки та її перспектив в контексті сучасної наукової революції.

1

Вступ.

Тема 1.  Критика цінностей як умова збереження раціоналізму в філософії науки.

4

 

5

2

Тема 2 Критика попередніх уявлень про раціональність та істину як умова збереження реалізму та раціоналізму.

4

 

5

3

Тема 3.   .   Науковий контекст розвитку новітньої філософії науки.

2

 

10

 

Змістовий модуль 3. Традиційні філософські проблеми в перспективі сучасної науки і філософії науки

 

 

 

 

Тема 1 Методологічна криза та нові підходи у філософії науки 70-80-х років XX століття.

 

2

2

5

 

Тема 2 Методологічні альтернативи тенденціям дослідження соціологічних та антропологічних аспектів наукової діяльності у сучасній філософії науки.

 

2

2

5

 

Тема 3 Проблема наукового реалізму в контексті прагматизму сучасної філософії науки

 

 

2

 

10

Змістовий модуль 3. Традиційні філософські проблеми в перспективі сучасної науки і філософії науки

5

Тема 1.  Формування нових підходів до філософських проблем під впливом наукових відкриттів

2

 

 

6

Тема 2.  Міждисциплінарний підхід до традиційних філософських проблем у постнекласичній науці: проблема свідомості

2

2

10

 

Тема 3. Міждисциплінарний підхід до традиційних філософських проблем у постнекласичній науці: проблема пізнання

2

2

10

 

Ситуативний тест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залік

 

 

2

 

ВСЬОГО

20

8

60

Загальний обсяг 90_ год,  в тому числі:

Лекцій – 20_ год.

Семінари – 8 год.

Залік  -- 2 год.

Самостійна робота - _60__ год.

Змістовий модуль 1. Осмислення філософії науки та її перспектив в контексті сучасної наукової революції (І.С.Добронравова)

 

Тема1. Критика цінностей як умова збереження раціоналізму в філософії науки.

 

Лекція 1. Аналіз та оцінка розвитку   філософії науки в ХХ столітті

Ларрі Лауданом . Критика цінностей як умова збереження раціоналізму в філософії науки. (Л.Лаудан «Наука і цінності.») .  (2г.)

Л.Лаудан про неспроможність попередніх концепції філософії науки вирішити обидві загадки науки (і згоду і розбіжності). Критика уявлень про ієрархічну структуру наукових дебатів (фактуальний, методологічний, ціннісний рівні). Проблема механізму оцінки цінностей. Збереження раціоналізму за рахунок визнання інших цінностей науки, крім істини, критика реалізму.

Типова пастка ототожнення цінностей та цілей, зокрема в науковому пізнанні, в яку потрапляє Л.Лаудан,. Істина як регулятивна ідея. (І.Кант, К.Апель)

В.Стьопін про об'єктивність та новітність як ідеали наукового пізнання. Роль врахування позанаукових цінностей у досягненні об'єктивності відповідно  постнекласичному типу раціональності.

 

Рекомендована література.

Добронравова І.С. Постнекласичне знання як процес –  київська філософська школа надає засоби розуміння.  // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2011, 305с. С. 161-172.  http://www.philsci.univ.kiev.ua

Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня західна філософія науки. Підручник. — К.: ПАРАПАН, 2008, 216с.

Лаудан Л. Наука и ценности. (Главы из книги.) // Современная философия науки. М., 1994.

Степин В.С. Теоретическое знание. М.: «Наука», 2000. Гл. 3.

Этос науки. М.: “Academia”, 2008, 525с.

 

Семінарське заняття 1(2г.)

1.Ларрі Лаудан про два етапи розвитку філософії науки в ХХ столітті як про розв'язання загадки консенсусу,  та загадки диссенсусу в наукових дебатах.

2. Критика цінностей як умова збереження раціоналізму в філософії науки. (Л.Лаудан). Відмова від реалізму як умова збереження раціоналізму.  

3.Типова пастка ототожнення цінностей та цілей, зокрема в науковому пізнанні. Істина як регулятивна ідея.

 

Рекомендована література.

Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня західна філософія науки. Підручник. — К.: ПАРАПАН, 2008, 216с.

Добронравова І.С. Практична філософія постнекласичної науки про наукову істину та людську свободу. //Філософія освіти, №2, 2014. С.224-234.

Добронравова І.С. Практична філософія науки. – Суми: Університетська книга – 2017. 351с.

Лаудан Л. Наука и ценности. (Главы из книги.) // Современная философия науки. М., 1994.

Степин В.С. Теоретическое знание. М.: «Наука», 2000.

Этос науки. М.: “Academia”, 2008, 525с.

 

Тема2. Критика попередніх уявлень про раціональність та істину як умова збереження реалізму та раціоналізму. (Х.Патнем «Реалізм і розум»., «Реалізм з людським обличчям»).

 

Лекція 2. Аналіз та оцінка розвитку   філософії науки в ХХ столітті

Хіларі Патнемом. Критика попередніх уявлень про раціональність та істину як умова збереження реалізму та раціоналізму. (Х.Патнем «Реалізм і розум».

Самоспростовність попередніх методологічних концепцій (за Х.Патнемом).

Критика інституціоналізованої раціональності. Необхідність перегляду розуміння наукової істини для забезпечення суміщення раціоналізму та реалізму в одній методологічній концепції.  Х.Патнем про реалізм «з людським обличчям» як альтернативу метафізичному реалізму, що є несуперечливо мислимим з точки зору некласичної фізики та сучасної логіки. Х.Патнем про прагматичний реалізм.

Рекомендована література.

Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня західна філософія науки. Підручник. — К.: ПАРАПАН, 2008, 216с.

Лаудан Л. Наука и ценности. (Главы из книги.) // Современная философия науки. М., 1994.

Огурцов А.П.От нормативного Разума к коммуникативной рациональности

Философия науки, №11,2005 С.54-78.

Патнем Х. Философы и человеческое понимание. (Глава из книги "Реализм и разум") // Современная философия науки. М., 1994.

Патнем Х. Введение к книге "Реализм и разум" //Современная философия науки. М., 1994.

Putnam H. Pragmatism^ an Open Question. – Oxford: Blackwell? 1995?106p.

Семінарське заняття 2

1.Хіларі Патнем про самоспростовність концепцій обох хвиль в розвитку філософії науки: і логічного емпірізму 30х-50х років, і історичної школи 60х-70х. Критика інституціоналізованої раціональності Х. Патнемом.

2.Необхідність перегляду розуміння наукової істини для забезпечення суміщення раціоналізму та реалізму в одній методологічній концепції. Х.Патнем про реалізм "з людським обличчям" і обмеженість класичного ідеалу наукової раціональності.

3.Проблема становлення некласичного ідеалу раціональності (М.Мамардашвілі) як завдання  подальшого розвитку науки і філософії.

 

Рекомендована література.

Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня західна філософія науки. Підручник. — К.: ПАРАПАН, 2008, 216с.

Мамардашвили М. Классический и неклассический идеалы рациональности.

М., 1994 (Второе, исправленное издание. Первое - 1984, Тбилиси).

Огурцов А.П.От нормативного Разума к коммуникативной рациональности

Философия науки, №11,2005 С.54-78.

Патнем Х. Философы и человеческое понимание. (Глава из книги "Реализм и разум") // Современная философия науки. М., 1994.

Патнем Х. Введение к книге "Реализм и разум" //Современная философия науки. М., 1994.

Степин В.С. Теоретическое знание. М.: «Наука», 2000.

Этос науки. М.: “Academia”, 2008, 525с.

 

Тема 3. Науковий контекст розвитку новітньої філософії науки.

 

Лекція 3. Людиновимірність та нелінійність постнекласичної науки.

Зміни в дисциплінарній організації наукового  пізнання при переході до постнекласичного етапу розвитку науки. Зміна співвідношення між фундаментальним та прикладним знанням у сучасній науці. Постнекласична перспектива подолання розриву між природничим та гуманітарним знанням. Філософія науки як практична філософія.

Рекомендована література.

Бевзенко Л.Д. Социальная самоорганизация. К.,2002.

Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. - М.: Издательство ЛКИ, 2007. - 232 с.

Добронравова И.С. Проблема фундаментальности нелинейных теорий//“Практична філософія”, №2, 2006, с. 61-66.

Добронравова І.С.Норми наукового дослідження в нелінійному природознавстві Філософська думка. К.1999. - №436-48.

Добронравова И.С., Финкель Л.С. Синергетические исследования социальной самоорганизации в Украине. – В. кн. «Синергетическая парадигма Социальная синергетика», М.: «Прогресс-Традиция», 2009, с. 316-336   http://www.synergetic.org.ua

Добронравова І.С. Постнекласичне знання як процес – Київська філософська школа надає засоби розуміння. // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2011. С. 161-172.

Добронравова И.С Постнеклассические практики и деятельность: рефлексивность и ценности.  –  В кн. «Постнеклассические практики: и социлкультурные трансформации», М.: «Макспресс», 2009/ С.17-20. http://www.synergetic.org.ua

И.С.Добронравова "Философия науки как практическая философия: ситуация постнеклассики и возможность свободы" в журнале "Практическая философия, №1, 2009, с. 43-54http://www.synergetic.org.ua

Евин В.А. Принципы функционирования мозга и синергетика искусства. //Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве. М.: «Прогресс-Традиция»,2002. 495с., С.307-321.

Ершова-Бабенко И.В. Методологические проблемы разработки теории психики в русле постнеклассических практик – В кн. «Постнеклассические практики: предметные области исследований». М., РАГС, 2008.  С.226- 236  http://www.synergetic.org.ua

Киященко Л.П. Постнеклассическая философия – опыт трансдисциплинарности. – В кн. Постнеклассика. С-Пбг: «Мір», 2009, 677с. С.137-169.

Князева О.Н. Пробуждающее образование. – В кн. Синергетическая парадигма. Синергетика образования. М., 2007, с. 369-387.

Корнієнко Н. Запрошення до Хаосу. Театр (художня культура) і синергетика. Спроба нелінійності. К.: НЦТМ ім. Леся Курбаса, 2008. 246 с.

Левченко Е.Г.  Поисковые театральные практики в системе постнеклассических практик  – В кн. «Постнеклассические практики: предметные области исследований». М., РАГС, 2008.  С.216- 226  http://www.synergetic.org.ua

Материалы дискуссии на Международном междисциплинарном научном семинаре "Человек в синергетической картине мира: возможность свободы", состоявшемся 16 февраля 2007 года в Киевском Национальном университете имени Тараса Шевченко. http://www.synergetic.org.ua

Пайтген Х.-О., Рихтер П.Х. Красота фракталов. М.: «Мир», 1993. С.17-19.

Степин В.С. Теоретическое знание. М.,  «Прогресс-Традиция». 2000. С. 185-257, 533-641;

 

2. Традиційні проблеми філософії науки у сучасному міждисциплінарному  контексті (Т.М.Білоус)

 

Лекція 1 . Методологічна криза та нові підходи у філософії науки 70-80-х років XX століття.

Частина I.  Соціологічний поворот у філософії науки 70-80-х років XX століття.

Криза раціоналізму в методології науки 70-80-х років та формування соціологічної філософії науки. Раціоналістична криза у філософії науки. "Нова соціологія" науки. Економічний аналіз науки

Частина II. Натуралістична філософія науки. Програма натуралізму в епістемології. Натуралізм та когнітивна філософія науки. Історичні "мета-методології" та проект нормативного натуралізму у філософії науки Л.Лаудана.

 

Рекомендована література.  (Частина I)

1.     Бруно Латур; Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества - СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013.  - 414  с. - (Прагматический поворот; вып. б).

2.     Латур Б. Когда вещи дают сдачи // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия, № 3 — 2003. С. 20-39

3.     Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. — СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2006. — 296 с.

4.     Латур Б. Надежды конструктивизма // Социология вещей. Сборник статей / Под ред. В. Вахштайна. — М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. — С. 365 -389)

5.     Сокал А., Брикмон Ж. Интеллектуальные уловки. Критика философии постмодерна / Перев. с англ. Анны Костиковой и Дмитрия Кралечкина. Предисловие С.П. Капицы — М.: «Дом интеллектуальной книги», 2002. — 248 с.

6.     Hacking I. The Social Construction of What? - Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts and London, England, 1999.

7.     Неsse M. Models and Analogies in Science. - Notre Dame, IN: Notre Dame University Press, 1966.

8.     Kitcher P. The Advancement of science. - Oxford: Oxford University Press, 1993.

9.     Latour B. аnd Woolgar S. Laboratory Life. - Princeton University Press, 1979.

10.                       Merton R. K. Social Theory and Social Structure. - London: Collier-Macmillan, 1964.

11.                       Pickerring A. Constructing Quark. A Sociological History of Particle Physics. -Edinburgh, 1984.

12.                       Woolgar S. Interests and Explanation in the Social Study of Science // Social Studies of Science. – Vol. 11- № 3 - 1981. Р. 365-94.

13.                       von Neuman J. and Morgenstern O. Theory of Game and Economic Behavior. - New Jersey: Princenton University Press, 1944.

 

Рекомендована література.  (Частина II)

1.     Білоус Т. Натуралістична філософія економіки. Філософська думка, 2016, № 2. С. 81 -94.

2.     PHILOSOPHY OF MIND? — MIND THE GAP! /Круглий стіл «Філософської думки»/ Філософська думка, 2016, № 2. С. 6- 19

3.     Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня філософія науки. Підручник. –К: Логос, 2009.

4.     Churchland P. A Deeper Unity: Some Feyerabendian Themes in Neurocomputational Form // Cognitive Models of Science / ed. by R.Giere. -Minneapolis: University of Minnesota, 1992. - Р. 341–366.

5.     Coldman Al. Epistemology and Cognition. - Harvard: Harvard University Press, 1986.

6.     Gorman M. Error and Scientific Reasoning: An Experimental Inquiry // The Cognitive Turn: Sociological and Psychological Perspectives on Science / ed. by S. Fuller. - Dordrecht: Kluwer, 1989. - P. 41–70.

7.     Giere R. Explaining Science: A Cognitive Approach. - Chicago: University of Chicago Press, 1988.

8.     Faust D. The Limits of Scientific Reasoning. - Minneapolis: University of Minnesota, 1984.

9.     Fuller S. Epistemology Radically Naturalized: Recovering the Normative, the Experimental, and the Social // Cognitive Models of Science / ed. by R. N. Giere. - Minneapolis: University of Minnesota Press, 1992. – P. 427–459.

10.           Hatfield. G. The Natural and the Normative: Theories of Spatial Perception from Kant to Helmholtz. - Cambridge: MIT Press, 1990.

11.           Laudan L. Progress and its Problems. - Berkeley, California: University of California Press, 1977.

12.           Laudan L. A Confutation of Convergent Realism // Philosophy of Science – Vol. 48. - 1981. – P.19-39.

13.           Laudan, L. Science and Values. - Berkeley: University of California Press. 1984.

14.           Laudan L. Progress of Rationality? The Prospects for Normative Naturalism // American Philosophical Quarterly. – Vol. 24.-№1. - 1987. - Р.19-31.

15.           Newell A.  Artificial Intelligence - Where Are We? // Artificial Intelligence. –Vol. 25. - 1985.

16.           Nersession N. How Do Scientists Think? Capturing the Dynamics of Conceptual Change in Science // Cognitive Models of Science / ed. by R. N. Giere. - Minneapolis: University of Minnesota Press, 1992. – P. 3–44.

17.           Nersession N. Model Based Reasoning: Science, Technology, Values. -Cambridge, MA: MIT Press, 2002.

18.           Nowak G. and P. Thagard. Copernicus, Ptolemy, and Explanatory Coherence // Cognitive Models of Science / ed. by R. N. Giere. - Minneapolis: University of Minnesota Press, 1992. – Р. 274–309.

19.           Simon H. A. Models of Bounded Rationality. -Cambridge, MA: MIT Press, 1982.

20.           Solomon M. A More Social Epistemology // Socializing Epistemology: The Social Dimensions of Knowledge / ed. by F. Schmitt. - Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield, 1994. – Р. 217–234.

21.           Thagard P. Computational Philosophy of Science. - Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988.

22.           Thagard P. Conceptual Revolutions. - Princeton: Princeton University Press, 1992.

23.           Tversky A. Kahneman D.  Rational choice and the framing of decisions // The Journal of Business. -Vol. 59. - № 4. -1986. P. 251–278.

24.           Quine W. V.O. Epistemology Naturalized // Ontological Relativity and Other Essays. -  New York: Columbia University Press, 1967.

25.           Quine, W. V. O. Reply to Morton White // The Philosophy of W. V. Quine / ed. by L. E. Hahn & P. A. Schilpp. - La Salle, MA: Open Court, 1986.

26.           Van Fraassen B. The Scientific Image. - Oxford: Clarendon Press, 1980.

 

Лекция 2. Філософія спеціальних наук та  програма "де-уніфікація"науки

Натуралістична онтологічна настанова"(А.Файн). Автономія експерименту як проект гетерогенного аналізу науки (Я.Хакінг). Метафізичний номологічний монізм / метафізичний номологічний плюралізм (Н.Картрайт).

 

Рекомендована література

1.     Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня філософія науки. Підручник. –К: Логос, 2009.

2.     Фейерабенд П. Объяснение редукция и эмпиризм // Фейерабенд П. Избранные труды по методологи науки.  – М.: "Прогресс", 1986. - С. 29-108.

3.     Хакинг Я. Представление и вмешательство. – М.: "Логос", 1999.

4.     Cartwright N. How the Laws of Physics Lie. - New York: Oxford University Press, 1983.

5.     Cartwright N. Is Natural Science ‘Natural’ Enough? // Synthese. - Vol. 94. -1993. - P. 291 –301.

6.     Cartwright N. Fundamentalism vs the Patchwork of Laws // Proceedings of the Aristotelian Society. – Vol. 93- № 2 - 1994. - P. 279-92.

7.     Fine A. Unnatural Attitudes: Realist and Instrumentalist Attachments to Science // Mind. – Vol. 95 - 1986. – P.149–79.

8.     Fine A. Natural Ontological Attitude // The Philosophy of Science / ed. by Papineau D. – Oxford: Oxford University Press, 1997. С. 21-44.

9.     Maxwell G. The Ontological Status of Theoretical Entities // Minnesota Studies in the Philosophy of Science / ed. by Feigl H. - Vol. 3 - 1962. - P. 3–27.

10.           Nagel E. The Structure of Science. - New York, 1961.

11.           Shapere D. The Concept of Observation in Science and Philosophy // Philosophy of Science - Vol. 49 - 1982. – P. 231–267.

 

Лекция 3.

Частина I. Проблема наукового реалізму в контексті сучасного прагматизму в філософії науки. Проблема наукового реалізму в сучасній філософії науки. Скептицизм - конструктивний емпіризм, фікціоналізм, інструменталізм, анти-реалізм американського типу. Критика наукового реалізму Басом ван Фраасеном. "Конструктивний емпіризм” Баса ван Фраасена: основні риси. "Недовизначеність теорії емпіричними даними" (The underdetermination of theory by evidence). Проблема пояснення та дескрипції. Виведення до кращого пояснення (абдукція).

Критика наукового реалізму Н. Картрайт та Я. Хакінгом. “Реалізм стосовно наукових сутностей” як нова форма реалізму в контексті сучасного прагматизму. Два типи реалізму (Я. Хакінг). Реалізм та істина .

Частина II. Проблема редукціонізму / анти-редукціонізму в контексті прагматизму сучасної філософії науки

Редукціонізм у фізиці: фундаментальні теорії versus програма ефективних теорій. Редукціонізм / анти-редукціонізм як проблема методології науки. Редукціонізм у фізиці (С.Вайнберг).  Критика фундаменталізму Н.Картрайт. Проблема закону: фундаментальні та феноменологічні закони.

Рекомендована література (Частина I)

1.     Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня філософія науки. Підручник. –К: Логос, 2009.

2.     Фраассен Б., ван. Чтобы спасти явления // Современная философия науки: знание, рациональность и ценности в трудах мыслителей Запада. — М.: "Логос", 1996. - C. 345-357.

3.     Aspects of Inductive Logic // eds by Hintikka, I. and Suppes, P. - Amsterdam: North-Holland, 1966.

4.     Earman J. Bayes or Bust? A Critical Examination of Bayesian Confirmation Theory. - Cambridge, Mass.: MIT Press, 1992.

5.     Gardenfors P. Knowledge in Flux: Modeling the Dynamics of Epistemic States. – Cambridge, MA: MIT Press, Bradford Books, 1988.

6.     Horwich P. Probability and Evidence. - Cambridge: Cambrige University Press, 1982.

7.     Image of Science: Essay on Realism and Empiricism with Reply from Bas C. van Fraassen // eds by Churchland P. and Hooker C. - Chicago, 1985.

8.     Kitcher P. and Salmon W. Scientific explanation. - University of Minnesota Press, Minneapolis, M. N., 1989.

9.     Leeds S. Constructive empiricism // Synthese – Vol. 101. - 1994 - P.187-221.

10.                       Lipton P. Inference to the Best explanation. - London: Routledge and Kegan Paul, 1991.

11.                       Niiniluoto I. Verisimilititude: The Third Period. // British Journal for philosophy of Science – Vol. 49 –1998. - P. 1-29.

12.                       Scientific Reasoning: The Bayesian Approach. // eds by Howson C. and Urbach P.  - La Salle, Ill.: Open Court, 1989.

13.                       Tichy P. Verisimilititude Revisited // Synthese – Vol. 38. - 1978 - P. 175-196.

14.                       The Logic and Epistemology of Scientific Change // eds by Niiniluoto I., and Tuomela R. - Amsterdam: North-Holland. 1979.

15.                       The Philosophy of Science / ed. by D.Papineau. – Oxford: Oxford University Press, 1997.

16.                       Van Fraassen B. The Scientific Image. - Oxford: Clarendon Press. 1980.

 

Рекомендована література (Частина II)

1.     Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня філософія науки. Підручник. –К: Логос, 2009.

2.     Бунге М. Философия физики. М.: УРСС, 2003.

3.     В.Гейзенберг. Роль феноменологических теорий в системе теоретической физики // УФН. - Т. 91.- Вып. 4. - 1967.

4.     Исаев П.С, Мамчур Е.А. Концептуальные основания квантовой теории поля // УФН - № 1025- 2000. 

5.     Фейнман Р. Характер физических законов. - М., 1987.

6.     Вайнберг С. Мечты об окончательной теории. Физика в поисках самых фундаментальных законов природы. - М.: УРСС, 2004.

7.     Вайнберг С. Квантовая теория поля . - М.:"Физматлит", 2003.

8.     Хакинг Я. Представление и вмешательство. – М.: "Логос", 1999.

9.     Anderson P. More is Different // Science. –Vol. 177. – 1972 - P. 393-396.

10.                       Cartwright N. How the Laws of Physics Lie. - New York: Oxford University Press, 1983.

11.                       Cartwright N. Fundamentalism vs the Patchwork of Laws // Proceedings of the Aristotelian Society. – Vol. 93. - № 2.- 1994. - P. 279-92.

12.                       Cartwright N. Is Natural Science ‘Natural’ Enough? // Synthese. - Vol.94. -1993. - P. 291 –301.

13.                       Laymon R. Cartwright and the Lying Laws of Physics // Journal of Philosophy.– Vol. 36. – 1989. - P. 353-372.

14.                       Lewis D. Counterfactuals. – Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1973.

15.                       Mayr E. The Growth of Biological Thought - Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1982.

16.                       Nagel E. The Structure of Science, New York, 1961.

17.                       Ramsey F.P. Foundations: Essay in Philosophy, Logic Mathematics, and Economics / ed. by D.H.Mellor. – London: Routledge and Kegan Paul, 1978.

18.                       Redhead M. Incompleteness? Nonlocality qand Realism. A prolegomenon to the Philosophy of Quantum Mechanics. - Oxford: Clarendon Press, 1988.

19.                       Weinberg S. Newtonianism, Reductionism and the Art of Congressional Testimony. // Nature. – Vol. 330.- № 3. – 1987- P. 433-437.

20.                       Weinberg S. Newton's Dream // Newton's Dream" / ed by M. S. Stayer. - McGill-Queen's University Press. - 1988 - P. 96-106.

 

Семінарські заняття:

 

Семінарське заняття 1

1. Соціологічний поворот у філософії науки.

1.1. Криза раціоналізму в методології науки 70-80-х років та формування соціологічної філософії науки.

1.2. "Нова соціологія" науки.

2. Натуралістична філософія науки

2.1. Програма натуралізму в епістемології. Натуралізм та когнітивна філософія науки.

2.2. Історичні мета-методології" та проект нормативного натуралізму у філософії науки Л.Лаудана.

2.3. Натуралістична онтологічна настанова"(А.Файн).

3. Проблема наукового реалізму в контексті сучасного прагматизму в філософії науки.

3.1. Зміст проблеми наукового реалізму. Види реалізму. Проблема реалізму в сучасній філософії науки.

3.2. Автономія експерименту як проект гетерогенного аналізу науки (Я.Хакінг). Метафізичний номологічний монізм / метафізичний номологічний плюралізм (Н.Картрайт).

Новий реалізм та філософія мови (Х.Патнем, С.Кріпке).

3. 3. Дослідження експериментальної практики та "реалізм стосовно наукових сутностей" як нова форма реалізму (Н. Картрайт та Я. Хакінг).

3.4. Програма "конструктивного емпіризму Б. ван Фраасена.

Поняття емпіричної адекватності.

3.5. Проблема"недовизначеності теорії емпіричними даними".

4. Проблема редукціонізму / анти-редукціонізму в контексті прагматизму сучасної філософії науки

4.1. Редукціонізм у фізиці: фундаментальні теорії versus програма ефективних теорій. Редукціонізм / анти-редукціонізм як проблема методології науки. Редукціонізм у фізиці (С.Вайнберг). 

4.2. Критика фундаменталізму Н.Картрайт. Проблема закону: фундаментальні та феноменологічні закони.

 

 

Традиційні філософські проблеми в перспективі сучасної науки і філософії науки

Тема 1. Формування нових підходів до філософських проблем під впливом наукових відкриттів

Лекція 1. Основі напрями трансформації співвідношення філософії та науки у новітній філософії науки

Зміна ракурсу сучасних філософських досліджень внаслідок наукових відкриттів 20-21 ст. Кінець розмежування «кабінетної філософії» (armchair philosophy) та емпіричної науки. Кібернетика, штучний інтелект, нейронаука і когнітивна наука про свідомість, мову і пізнання. Методи експериментальної науки у філософії. Дослідження на перетині філософії та науки: «втілений розум» (Embodied Mind), нейрофілософія, нейроетика, нейроестетика, радикальний конструктивізм. Реактуалізація емпіризму в когнітивному підході до мови.

Рекомендована література

Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня філософія науки. Підручник. –К: Логос, 2009.

Комар О. Гуманізація науки чи натуралізація філософії? // Науковий вісник Чернівецького університету. — Вип. 466-467. Філософія. Збірник наукових праць. — 2009. — С.82-86.

Марков А. Эволюция человека. В 2 книгах. Книга 2. Обезьяны, нейроны и душа. — Corpus, 2011.

Пенроуз, Р. (1994) Тени разума: в поисках науки о сознании. Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований.

Рамачандран, В.С. (2012) Мозг рассказывает. Что делает нас людьми. М.: Карьера Пресс.

Eagleman D. The Brain: The Story of You. N.-Y.: Pantheon Books, 2015.

Varela, F., Thompson, E. and E. Rosch, 1991, The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience, Cambridge, MA: MIT Press.

Churchland P.S.Braintrust: What Neuroscience Tells Us about Morality. Princeton University Press, 2011.

 

Churchland, P. (2008) The Impact of Neuroscience on Philosophy. Neuron, 60 (Nov.6), 409-411.

Eagleman, D. (2015) The Brain: The Story of You. N.-Y.: Pantheon Books.

Frith, C. (2007) Making Up the Mind: How the Brain Creates Our Mental World. Oxford: Blackwell Publishing

Mlodinow, L. (2012) Subliminal: How Your Unconscious Mind Rules Your Behavior. New York: Pantheon Books.

Platek, S. M., Keenan, J., Shackelford, T.K. (2009). Evolutionary Cognitive Neuroscience. London, Cambridge: The MIT Press.

 

Тема 2. Міждисциплінарний підхід до традиційних філософських проблем у постнекласичній науці: проблема свідомості

Лекція 2. Фізикалістичні теорії свідомості та форми сучасного натуралізму у філософії свідомості (Philosophy of Mind)

Натуралізація розуму і фізикалізм щодо свідомості: розвінчання „міфу Декарта” сцієнтистською філософією науки як „народної психології” і „науковий” образ свідомості. Основні форми фізикалізму щодо свідомості: елімінативний матеріалізм, класичний редуктивний фізикалізм тотожності і нередуктивний фізикалізм (функціоналізм і аномальний монізм). Сучасні проблеми сцієнтистських інтерпретацій свідомості Об’єктивна феноменологія, гетерофеноменологія та експлікація qualia. Проблема моделювання інтелекту як способу його пояснення: „тест Тьюринга”, „аргумент Китайської кімнати” і сильна версія штучного інтелекту (АІ). Вплив еволюційної парадигми на проблематику філософії свідомості. Когнітивна еволюція свідомості: ідеї „дарвінізму” в інтерпретації свідомості. Емерджентизм у науці і філософії свідомості.

Рекомендована література

Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня західна філософія науки. Підручник. — К.: ПАРАПАН, 2008. Р.1. — С. 94-127.

Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня філософія науки. Підручник. –К: Логос, 2009.

Армстронг, Д. Материалистическая теория сознания // Аналитическая философия: Избранные тексты.— М.: 1993.

Деннет, Д. Онтологическая проблема сознания // Аналитическая философия: Становление и развитие.—М.: 1998.

Джексон Ф. Чого не знала Мері? // www.philsci.univ.kiev.ua

Дэвидсон, Д. Материальное сознание // Аналитическая философия: Избранные тексты.— М.: 1993.

Комар Олена Тесеєві мандри свідомості // Філософська думка 2016, № 2. С. 57-70.

Матурана У., Варела Ф. Древо познания. Пер. с англ. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 224 с.

Н.С. Юлина. Головоломки проблемы сознания: концепция Дэниэла Деннета. — М.: Канон+, 2004.

Пенроуз Р. Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики. — М.: Едиториал УРСС, 2005.

Доукинз Р. Эгоистические гены и эгоистические мемы // Д.Деннет, Д.Хофштадтер Глаз Разума. М. 2004.

Серл, Дж. Сознание, мозг и программы  // Аналитическая философия: Становление и развитие (антология). — М.: ДИК, Прогресс-Традиция, 1998..: Канон+, 2004.

Т.Нагель Каково быть летучей мышью // Д.Деннет, Д.Хофштадтер Глаз Разума. М. 2004.

Тьюринг А. Вычислительные машины и разум // Д.Деннет, Д.Хофштадтер Глаз Разума. М. 2004.

Хофштадтер Д., Деннетт Д. Глаз Разума. — Самара: Бахрах-М., 2003.

Хофштадтер, Д. Гёдель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда. — Самара: Издательский Дом „Бахрах-М”, 2001.

 

Семінарське заняття 1.

1.     Фізикалізм щодо свідомості: основні різновиди.

2.     Аргументи проти фізикалізму: аргумент знання Ф.Джексона і аргумент суб’єктивності досвіду Т.Нагеля.

2.     Функціоналістська теорія свідомості і комп’ютерна метафора. Тест Тьюринга.

3.     Аргументи проти функціоналізму: „аргумент Китайської кімнати” Дж.Сьорла і критика ідеї алгоритмічності свідомості Р.Пенроуза. Квантовомеханічна теорія свідомості.

4. Неодарвіністське тлумачення свідомості Р.Доукінза. Культурна та біологічна еволюції (гени і меми).

Рекомендована література

Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня філософія науки. Підручник. –К: Логос, 2009.

Армстронг, Д. Материалистическая теория сознания // Аналитическая философия: Избранные тексты.— М.: 1993.

Джексон Ф. Чого не знала Мері? // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Djekson.html

Комар Олена Тесеєві мандри свідомості // Філософська думка 2016, № 2. С. 57-70.

Н.С. Юлина. Головоломки проблемы сознания: концепция Дэниэла Деннета. — М.: Канон+, 2004.

Докинз Р. Эгоистичный ген. 1993

Доукинз Р. Эгоистические гены и эгоистические мемы // Д.Деннет, Д.Хофштадтер Глаз Разума. М. 2004.

Серл, Дж. Сознание, мозг и программы  // Аналитическая философия: Становление и развитие (антология). — М.: ДИК, Прогресс-Традиция, 1998..: Канон+, 2004.

Т.Нагель Каково быть летучей мышью // Д.Деннет, Д.Хофштадтер Глаз Разума. М. 2004.

Тьюринг А. Вычислительные машины и разум // Д.Деннет, Д.Хофштадтер Глаз Разума. М. 2004.

Тема 3. Міждисциплінарний підхід до традиційних філософських проблем у постнекласичній науці: проблема пізнання

Лекція 3. Натуралізована епістемологія як філософія науки, наукова парадигма і теорія пізнання. Знання як еволюційний феномен

Поняття натуралізму і натуралізації у сучасній теорії пізнання. Зміна ракурсу епістемологічних досліджень у проекті „натуралізованої епістемології” В.Куайна. Натуралістичний і філософський аспекти у сучасних міждисциплінарних дослідженнях. Різновиди натуралізованої епістемології.

Формування еволюційної епістемології як нової філософсько-наукової парадигми дослідження процесів життя і пізнання. Теза про єдність процесів життя і пізнання як основний постулат еволюційної епістемології. Різновиди еволюційної епістемології. „Реалістична” та „антиреалістична” конструктивістська версії еволюційної епістемології.

Рекомендована література

Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня західна філософія науки. Підручник. — К.: ПАРАПАН, 2008. Р.1. — С. 94-127.

Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня філософія науки. Підручник. –К: Логос, 2009.

Куайн У.В.О. Натурализованная эпистемология / Слово и объект. — М.: Логос, 2000. — С. 368-385.

Тейлор Ч. Подолання епістемології // Після філософії: кінець чи трансформація?: Пер. з англ./ Упоряд.: К. Байнес та інші. – К.: Четверта хвиля, 2000. – С. 406-431.

Хаак С. Очередные похороны эпистемологии // Вопросы философии. — 1995. – №7.

Цоколов С. Дискурс радикального конструктивизма. Традиции скептицизма и теории познания в современной философии и теории познания. / С переводом оригинальных работ П.Ватцлавика, Э. фон Глазерсфельда, Х. фон Ферстера, У.Матураны, Ф.Варелы, Г.Рота. — München: Verlag, 2000. – 332 с.

Хахлвег К., Хукер К. Эволюционная эпистемология и философия науки // Современная философия науки: знание, рациональность и ценности в трудах мыслителей Запада. — М.: Эдиториал УРСС, 1996. – С. 158-198.

Кэмпбелл Д.Т. Эволюционная эпистемология // Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. — М.: Эдиториал УРСС, 2000. – С. 92-147.

Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. — М.: Республика, 1998. — 493 с.

Семінарське заняття 2.

1.     Різновиди натуралізованої епістемології.

2. Еволюційна епістемологія як нова парадигма пізнання.

3. Концепція К.Лоренца і К.Поппера.

4. Радикальний конструктивізм і міждисциплінарний підхід до проблеми пізнання. Проблема реалізму у контексті сучасної натуралізованої епістемології.

Рекомендована література

Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня західна філософія науки. Підручник. — К.: ПАРАПАН, 2008. Р.1. — С. 94-127.

Куайн У.В.О. Натурализованная эпистемология / Слово и объект. — М.: Логос, 2000. — С. 368-385.

Цоколов С. Дискурс радикального конструктивизма. Традиции скептицизма и теории познания в современной философии и теории познания. / С переводом оригинальных работ П.Ватцлавика, Э. фон Глазерсфельда, Х. фон Ферстера, У.Матураны, Ф.Варелы, Г.Рота. — München: Verlag, 2000. – 332 с.

Хахлвег К., Хукер К. Эволюционная эпистемология и философия науки // Современная философия науки: знание, рациональность и ценности в трудах мыслителей Запада. — М.: Эдиториал УРСС, 1996. – С. 158-198.

Кэмпбелл Д.Т. Эволюционная эпистемология // Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. — М.: Эдиториал УРСС, 2000. – С. 92-147.

 

Питання на залік

1.     Аналіз та оцінка розвитку   філософії науки в ХХ столітті Ларрі Лауданом . Критика цінностей як умова збереження раціоналізму в філософії науки. (Л.Лаудан «Наука і цінності.»)

2.     Типова пастка ототожнення цінностей та цілей, зокрема в науковому пізнанні, в яку потрапляє Л.Лаудан,. Істина як регулятивна ідея. (І.Кант, К.Апель)

3.     Аналіз та оцінка розвитку   філософії науки в ХХ столітті Хіларі Патнемом. Критика попередніх уявлень про раціональність та істину як умова збереження реалізму та раціоналізму. (Х.Патнем»Реалізм і розум».

4.     Необхідність перегляду розуміння наукової істини для забезпечення суміщення раціоналізму та реалізму в одній методологічній концепції. 

5.     Х.Патнем про реалізм «з людським обличчям» як альтернативу метафізичному реалізму, що є несуперечливо мислимим з точки зору некласичної фізики та сучасної логіки.

6.     Зміна співвідношення між фундаментальним та прикладним знанням у сучасній науці.  

7.     Зміни в дисциплінарній організації наукового пізнання при переході до постнекласичного етапу розвитку науки.

8.     Постнекласична перспектива подолання розриву між природничим та гуманітарним знанням.

9.     Ціннісна забарвленість ставлення суб'єкта постнекласичної науки до складних людиномірних об'єктів її досліджень.

10.                       Філософія науки як практична філософія.

11.                       Криза раціоналізму в методології науки 70-80-х років та формування соціологічної філософії науки.

12.                       "Нова соціологія" науки.

13.                       Програма натуралізму в епістемології.

14.                       Натуралізм та когнітивна філософія науки.

15.                       Історичні мета-методології" та проект нормативного натуралізму у філософії науки Л.Лаудана.

16.                       Автономія експерименту як проект гетерогенного аналізу науки (Я.Хакінг). Метафізичний номологічний монізм / метафізичний номологічний плюралізм (Н.Картрайт).

17.                       Проблема реалізму в сучасній філософії науки.

18.                       Новий реалізм та філософія мови (Х.Патнем, С.Кріпке).

19.                        Дослідження експериментальної практики та "реалізм стосовно наукових сутностей" як нова форма реалізму (Н. Картрайт та Я. Хакінг).

20.                       Програма "конструктивного емпіризму Б. ван Фраасена.

21.                       Поняття емпіричної адекватності.

22.                       Проблема"недовизначеності теорії емпіричними даними".

23.                       Редукціонізм у фізиці: фундаментальні теорії versus програма ефективних теорій. Редукціонізм / анти-редукціонізм як проблема методології науки. Редукціонізм у фізиці (С.Вайнберг). 

24.                       Критика фундаменталізму Н.Картрайт. Проблема закону: фундаментальні та феноменологічні закони.

25.                        Натуралізація епістемології у міждисциплінарних дослідженнях.

26.                        Основні ідеї еволюційної епістемології.

27.                        Філософія свідомості як напрям досліджень новітньої філософії науки.

28.                        Фізикалізм щодо свідомості: напрями і підходи.

29.                        Аргументи проти фізикалістичної концепції свідомості (Ф.Джексон, Т.Нагель).

30.                        Проблема визначення методологічних засад науки про свідомість. Гетерофеноменологічний  та аутофеноменологічний  підходи.

31.                        Функціоналістська концепція свідомості та її критика (А.Тьюринг, Дж.Сьорл).

32.                        Основні напрями та тенденції трансформації сучасної філософії під впливом наукових відкриттів.

33.                        Особливості міждисциплінарного дослідження традиційних філософських проблем свідомості та пізнання (на прикладі когнітивної науки) .

34.                        Неодарвіністські тлумачення свідомості та емерджентизм.