Додаток до робочої програми навчальної дисципліни

Методологія та організація наукових досліджень

з основами інтелектуальної власності

для здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня

спеціальності 033 філософія

освітньо-наукова програма «філософія»

1 семестр

 

Викладачі: к.ф.н., доц., доцент  кафедри філософії та методології науки Руденко О.В.

e-mail orudenko@knu.ua

 

к. юр.н., доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Комзюк Л.Т.

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 №

 

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

самост. робота

Частина 1 Методологія наукових досліджень

1

Поняття про науку та наукові дослідження

2

2

8

2

Загальна характеристика методології

2

6

3

Методи емпіричного та теоретичного досліджень, структура емпіричного та теоретичного знання.

2

2

6

4

Множина методологічних систем.

2

6

Частина 2 Загальна організація наукових досліджень

5

Система організації науково-пізнавальної діяльності

2

6

6

Базова модель процесу наукового дослідження

2

6

7

Пошук й опрацювання наукової інформації

2

2

6

8

Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист

2

2

6

9

Методика підготовки й оформлення публікацій

2

6

10

Поняття академічної доброчесності

1

4

11

Проміжна контрольна робота

1

 

 

 

Частина 3 Основи інтелектуальної власності

 

 

 

12

Інтелектуальна, творча діяльність та її місце у соціально-

економічному розвитку суспільства. Поняття, система та джерела права

інтелектуальної власності

2

8

13

Авторське право та суміжні права

2

1

6

14

Право промислової власності

2

1 

6

15

Підсумкова комплексна робота

2

 

УСЬОГО:

28

10

80

Загальний обсяг  120  год. в тому числі:

Лекції – 28 год.

Семінари – 10 год.

Консультації – 2 год.

Самостійна робота – 80 год.

Форма контролю – залік.

 

Організація оцінювання:

Підсумкове оцінювання у формі заліку:

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання.

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.    

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів).

 

  

Види робіт

Семестрова кількість балів

Min – 48 балів

Max – 80 балів

Усна відповідь

теми 1, 3, 7 , 8, 13, 14

«3» х 5 = 15

«5» х 5 = 25

Доповнення, участь у дискусіях

 теми 1, 3, 7 , 8, 13, 14

«1» х 5= 5

«2» х 5 = 10

Cамостійна робота

2 роботи згідно інформаційного додатку 

1) Презентація характерних ознак наукової галузі

2) Аналіз методологічних засад власного бакалаврського дослідження

«13» х 2 = 26

«20» х 2 = 40

Підсумкова контрольна робота за першою та другою частиною

«2» х 1 = 2

«5» х 1 = 5

Підсумкова контрольна робота у вигляді тесту за всіма частинами

«12» х 1 = 12

«20» х 1 = 20

Підсумкова оцінка дисципліни

 

60

100

 

 

Завдання на семінари

Заняття 1. Наука й наукові дослідження у сучасному світі

1. Основні підходи до розуміння науки.

2. Особливості наукової діяльності.

3. Принципи, норми і критерії наукового знання.

4. Рівні методологічної організації науки.

5. Глобальні наукові революції і типи наукової раціональності.

 

Проблемні теми для обговорення:

1. Види та ознаки наукового дослідження.

2. Теоретичні та методологічні принципи науки.

3. Наукова ідея, науковий принцип. Наукові поняття та гіпотези.

4. Фундаментальні наукові дослідження.

 

Література:

1.    Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Підручник. Київ: «Київський університет», 2008.

2.    Добронравова І.С. Норми наукового дослідження в нелінійному природознавстві // Філософська думка. 1999. №4. С.36-48.

3.    Добронравова І.С. Практична філософія науки. Суми: Університетська книга, 2017

4.     Історія та філософія науки: Хрестоматія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІIIIV рівнів акредитації. Вінниц:я: Нова книга, 2009. https://books.google.com.ua/books?id=Xx_9CQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

5. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб./ за ред. І.С.Добронравова (ч.1), О.В.Руденко (ч.2). К., 2018. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf

 

 

Заняття 2. Методологія, методика і методи наукового дослідження

1. Поняття наукового методу. Метод, методологія, методика.

2. Основні етапи організації стандартного наукового дослідження.

3. Основні методи наукового дослідження: емпіричні, теоретичні, загальнонаукові.

4. Роль експерименту, індукції та дедукції у методологічному розвитку науки.

5. Популярні методологічні моделі: гіпотетико-дедуктивна і емпірична індуктивна.

6. Методологічні процедури верифікації, обґрунтування і фальсифікації.

 

Проблемні теми для обговорення:

1. Методологія теоретичних досліджень.

2.Прикладні наукові дослідження

3. Формулювання теми наукового дослідження.

4. Постановка проблеми.

5. Застосування дедуктивного та індуктивного методів.

6. Метод системного аналізу.

 

Література:

1.    Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Підручник. Київ: «Київський університет», 2008.

2.    Історія та філософія науки: Хрестоматія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІIIIV рівнів акредитації. Вінниц:я: Нова книга, 2009. https://books.google.com.ua/books?id=Xx_9CQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

3.    Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб./ за ред. І.С.Добронравова (ч.1), О.В.Руденко (ч.2). К., 2018. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf

4.    . Rudenko O., (2021) Problems of humanitarian discourse in modern philosophies. AD ALTA JOURNAL OF INTERDISC IPLINARY RESEARCH. 11/02- XXII, 143-147. https://doi.org/10.33543/11022

5.     Rudenko O., (2018) Methodological role of philosophy in scientific research// Ukraine – EU. Innovations in Education, Technology, Business and Law : collection of international scientific papers. Chernihiv : CNUT, 2018. Р. 381-382.

 

 

Заняття 3. Множина методологічних систем: методологія індуктивізму і дедуктивний підхід у науці

1.Загальна характеристика методів індукції та дедукції. Абдукція як висновок до найкращого пояснення і метод пояснювальних гіпотез.

2.Класична проблема індукції і способи її вирішення. 

3.Методологія індуктивізму і позитивістський науковий світогляд. Проблема демаркації науки і метафізики.

4.Проблема емпіричного і теоретичного знання: ідеї і факти - що первинне? Аргументи прихильників індуктивізму та дедуктивізму у науці (Я.Хакінг).

5.Конвеціоналізм і критичний раціоналізм як дедуктивні методології.

 

Проблемні теми для обговорення:

1.Які з трьох методів – індукція, дедукція, абдукція – є достовірними, а які гіпотетичними?

2.За якої умови абдукція є висновком до найкращого пояснення?

3.У чому полягає класична проблема індукції?

4.Які критерії демаркації науки та метафізики виокремлювались позитивістами та постпозитивістами?

5.Які аргументи на користь первинності фактів чи ідей у науці висувають прихильники індуктивної та дедуктивної методологічних настанов?

6.Що таке наукові конвенції? Чи є конвенції істинними?

7.Які методи є основою критичного раціоналізму?

 

Література

1.    1 . Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня філософія науки. К., 2009.

2.    Історія та філософія науки: Хрестоматія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІIIIV рівнів акредитації. Вінниц:я: Нова книга, 2009. https://books.google.com.ua/books?id=Xx_9CQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

3.    Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб./ за ред. І.С.Добронравова (ч.1), О.В.Руденко (ч.2). К., 2018. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf

4.    Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Том 1, 2. К.: Основи, 1994. 444/495 c.

5.    Kuhn,Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions.(Кун Т. Структура наукових революцій).  https://www.lri.fr/~mbl/Stanford/CS477/papers/Kuhn-SSR-2ndEd.pdf

6.    Laudan LScience and Values. (Лаудан Л. Наука і цінності). https://www.academia.edu/39372139/Laudan_Science_Values

7.    Lakatos, Imre . Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes. (Лакатос І. Фальсифікація та методологія науковоо-дослідних програм).

8.    http://www.inf.fu-berlin.de/lehre/pmo/eng/Lakatos-Falsification.pdf

 

Заняття 4. Поняття академічної культури та академічної доброчесності

1.Зміст поняття методологічна культура вченого.

2.Роль і значення наукової та методологічної культури дослідника для розвитку науки.

3. Поняття академічної доброчесності.

 

Література

1.    Про вищу освіту. Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII – [Еелектронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

2.    Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб./ за ред. І.С.Добронравова (ч.1), О.В.Руденко (ч.2). К., 2018. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf

 

Заняття 5.  (З інтелектуальної власності, я його не маю)

Самостійна робота

Самостійна робота №1: Виконати дослідження на тему «Чи є обрана мною галузь знання наукою?»

Структура роботи:

- визначити основні ознаки науки;

- за їх характерними особливостями розглянути обрану галузь знання;

- зробити висновок щодо обраної галузі знання.

Обсяг роботи: 1-2 сторінки тексту формату А4

Оцінювання: за умови виконання зазначених вимог максимальна загальна оцінка складає 20 балів

Термін виконання роботи: до 31 жовтня 2021 р.

 

Самостійна робота № 2:

Формою виконання є написання роботи: «Методологія і методика бакалаврського дослідження». Підготовка даного завдання включає аналіз методики написання бакалаврської роботи й аналіз використовуваних у дослідженні методів.

Структура роботи:

-          історія написання роботи: формулювання теми, проблеми, ідеї, етапи дослідження;

-          предмет, об’єкт, мета та задачіроботи;

-          використані методи та методики, ефективність і правомірність їх використання;

-          самооцінка бакалаврської роботи: що і чому ви зробили б не так, якби виконували цю роботу зараз.

 

Вимоги до виконання роботи: дослідження здійснюється самостійно, презентується  в  письмовій формі. Робота роздруковується та надсилаається викладачу.

Обсяг роботи: 2-3 тексту формату А4

Оцінювання: максимальна оцінка за роботу 20 балів.

Термін виконання роботи: до 30 листопада 2021 р.

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна

1. Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Підручник. Київ: «Київський університет», 2008.

2. Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня філософія науки. К., 2009.

3. Історія та філософія науки: Хрестоматія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІII– IV рівнів акредитації. Вінниц:я: Нова книга, 2009. https://books.google.com.ua/books?id=Xx_9CQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

4. Коровайченко, Ю.М. Аlmamater, або як стати справжнім студентом. К.: "ВМУРоЛ", 2003.

5. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб./ за ред. І.С.Добронравова (ч.1), О.В.Руденко (ч.2). К., 2018. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf

6. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення та захисту. К., 1997.

7. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник / О.П.Орлюк (кер. авт. кол.), А.О.Кодинець, Ю.В.Носік та ін.; за ред. О.П.Орлюк. К.:Інтерсервіс, 2016.

8. Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнтів. К.: "Центр учбової літератури", 2010.

9. Орлюк О.П. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. К. : Концерн Видавничий Дім «Ін Юре», 2007.

10. Філософія науки. Підручник. Заг.ред. Добронравової І.С http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/PhN/zmist.htm

 

Додаткова:  

1.      Авторське право і суміжні права в Європі: монографія / Ю. М. Капіца, С.К. Ступак, О. В. Жувака.  К. : Логос, 2012.

2.      Добронравова І.С. Норми наукового дослідження в нелінійному природознавстві // Філософська думка. 1999. №4. С.36-48.

3.      Добронравова І.С. Практична філософія науки. Суми: Університетська книга, 2017.

4.      Комзюк Л. Місце авторського права в системах права держав Центрально-СхідноїЄвропи: деякі методологічні аспекти. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2010_85_7

5.      Комзюк Л. Гармонізаційний потенціал проекту Європейського кодексу авторського права. URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/yurydych_88_2011.pdf

6.      Правовий статус патентного відомства: українські реалії в контексті зарубіжного

7.      досвіду / I. Г. Запорожець, А. Т. Комзюк, Л. Т. Комзюк.

8.      URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2004_22_117

9.      Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Том 1, 2. К.: Основи, 1994. 444/495 c.

10.  Виклики сучасного філософського знання //Сучасні аспекти науки: VI–ий том колективної   монографії. Київ-Братислава.,2021. C. 142-160.

11.  Сорока Н. Авторське право і суміжні права в інформаційному суспільстві: європейський досвід. Харків: Право, 2019.         

12.  Bently L. Intellectual Property Law. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press, 2018. URL:  https://oxforduniversitypress.app.box.com/v/he-9780198769958

13.  Kuhn,Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions.(Кун Т. Структура наукових революцій).  https://www.lri.fr/~mbl/Stanford/CS477/papers/Kuhn-SSR-2ndEd.pdf

14.  Laudan LScience and Values. (Лаудан Л. Наука і цінності). https://www.academia.edu/39372139/Laudan_Science_Values

15.  Lakatos, Imre . Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes. (Лакатос І. Фальсифікація та методологія науковоо-дослідних програм).

http://www.inf.fu-berlin.de/lehre/pmo/eng/Lakatos-Falsification.pdf

16.  Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Tıtle 17 of the United States Code. URL: http://copyright.gov/title17/circ92.pdf

17.  Code de la propriété intellectuelle. Livre Ier: Le droit d'auteur. URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006278868&idSectionTA=LEGISCTA000006161633&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080129.

18.  . Rudenko O., (2021) Problems of humanitarian discourse in modern philosophies. AD ALTA JOURNAL OF INTERDISC IPLINARY RESEARCH. 11/02- XXII, 143-147. https://doi.org/10.33543/11022

19.   Rudenko O., (2018) Methodological role of philosophy in scientific research// Ukraine – EU. Innovations in Education, Technology, Business and Law : collection of international scientific papers. Chernihiv : CNUT, 2018. Р. 381-382.

20.  Rudenko O., (2019) Postnonclassical science – vs –postmodernism. – Scientific achievements of modern society.  Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom.  P. 655-660.

 

Нормативно-правові акти:

1.  Про вищу освіту. Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII – [Еелектронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

2.    Про наукову і науково-технічну діяльність. Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19

3.    Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери. Указ Президента України від 16 травня 2008 р. № 444/2008 – [Еелектронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/444/2008

4.    Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів. Постанова КабінетуМіністрівУкраїнивід 24 липня 2013 р. № 567 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF

5.  Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання. ДСТУ 8302:2015 від 1 липня 2016 р. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 16 с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/

 

 

Загальне законодавство у сфері інтелектуальної власності:

 

1.      Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_051  

2.      Конституція України від 28 червня 1996 року (зі зм.). URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

3.      Паризька конвенція про охорону промислової власності. URL:  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_123

4.      Про авторське право i суміжні права. Закон України від 23 грудня 1993 року (зі зм.).

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text

5.      Про охорону прав на винаходи і корисні моделі. Закон України від 15 грудня 1993року (зі зм.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text

6.      Про охорону прав на промислові зразки. Закон України від 15 грудня 1993 року (зі зм.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text

7.      Про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Закон України від 15 грудня 1993 року (зі зм.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text

8.      Про правову охорону географічних зазначень. Закон України від 16 червня 1999 року (зі зм.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14#Text

9.      Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів. Закон України від 5 листопада 1997 року (зі зм.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80#Text

10.  Про охорону прав на сорти рослин. Закон України від 21 квітня 1993 року (зі зм.).

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text

11.  Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (зі зм.). URL:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

 

Інтернет-ресурси:

1.              http://zakon2.rada.gov.ua – база «Законодавство України» (офіційний веб-портал Верховної ради України).

2.      http://reyestr.court.gov.ua/ – Єдиний державний реєстр судових рішень.

3.      http://www.ccu.gov.ua/uk/index офіційний веб-сайт Конституційного суду України.

4.      www.supreme.court.gov.ua/supreme/ офіційний веб-сайт Верховного Суду.

5.      https://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=bb27fb37-4305-4686-9ea0-995d1c10f028&tag=DerzhavnaSluzhbaIntelektualnoiVlasnosti офіційний веб-сайт Міністерства економіки України (Інтелектуальна власність).

6.              www.wipo.int/офіційний веб-сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

7.               www.en.unesco.org/ офіційний веб-сайт  Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (проблематика інтелектуальної власності).

8.              www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm офіційний веб-сайт Світової організації торгівлі (проблематика інтелектуальної власності).

9.               www.euipo.europa.eu/ohimportal/ офіційний веб-сайт Відомства ЄС з інтелектуальної власності.

10.       http://hudoc.echr.coe.int – офіційна база даних рішень Європейського суду з прав людини (HUDOC database).

11.  www.ukrpatent.org  ДП «Український інститут інтелектуальної власності»;

12.       www.ndiiv.org.ua/ – Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України.

13.  https://intelvlas.com.ua/ Науково-практичний журнал «Інтелектуальна власність в Україні».

14.  www.ndiiv.org.ua/ru/ –  Науково-практичний журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності».

15.  http://www.legalshift.com.ua/?tag=copyright –  Блог з юридичних питань (рубрика "Авторське право").

16.  http://creative-academy.com.ua/ Платформа підтримки креативних індустрій.

 

Питання на залік

1.      Наукова діяльність. Види наукової діяльності.

2.      Історичні етапи науки.

3.      Наука XX і початку XXI століття: характерні особливості.

4.      Організація наукової діяльності в Україні.  Правове регулювання наукової та науково-технічної діяльності в Україні.

5.      Види та ознаки наукового дослідження.

6.      Теоретичні та методологічні принципи науки.

7.      Наукова ідея, науковий принцип. Наукові поняття та гіпотези.

8.      Методологія наукового дослідження.

9.      Фундаментальні наукові дослідження.

10.  Прикладні наукові дослідження.

11.  Філософські методи та їх роль у науковому дослідженні.

12.  Загальнонаукові методи дослідження.

13.  Застосування дедуктивного та індуктивного методів.

14.  Метод системного аналізу.

15.  Формулювання теми наукового дослідження.

16.  Визначення мети, завдань, об'єкта і предмета дослідження.

17.  Методологія теоретичних досліджень.

18.  Наукова інформація та способи її пошуку.

19.  Пошук інформації в процесі наукової роботи. Загальна характеристика.

20.  Поняття «інформаційний пошук». Етапи інформаційного пошуку.

21.  Визначення теми інформаційного пошуку, а також його хронологічних, мовних та географічних меж.

22.  Джерела первинної та вторинної інформації.

23.  Бібліографічний пошук інформації з суспільних наук.

24.  Пошук бібліографічної інформації в каталогах і картотеках.

25.  Електронні засоби пошуку інформації.

26.  Наукова публікація. Поняття. Функції основні види.

27.  Наукова монографія.

28.  Наукова стаття та її структурні елементи.

29.  Тези наукової доповіді. Правила їх написання.

30.  Правила оформлення публікацій.

31.  Буквено-цифрові коди наукових публікацій: DOI, УДК, ISBN та ISSN.

32.  Міжнародні наукометричні бази даних: поняття та приклади.

33.  Авторський профіль в міжнародних наукометричних базах даних.

34.  Наукометричні показники: індекс Гірша, імпакт-фактор та квартилі.

35.   Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження.

36.   Структура магістерської роботи.

37.   Процедура підготовки і захисту магістерської роботи.

38.  41.Методологічне забезпечення міждисциплінарних досліджень.

39.   Роль та значення наукової та методологічної культури дослідника для розвитку науки.

40.  Поняття академічної доброчесності.

41.   Система права інтелектуальної власності.

42.   Поняття та ознаки авторського права.

43.   Суб’єктивні авторські права.

44.   Авторський договір.

45.   Поняття та ознаки суміжних прав.

46.   Суб’єктивні права виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення.

47.   Строки охорони СП та вільне використання об’єктів СП.

48.   Веб-сайт як особливий обєкт ІВ.

49.   Загальні положення про промислову власність.

50.   Охорона прав на  винаходи та корисні моделі.

51.   Охорона прав на промислові зразки.

52.   Охорона прав на товарні знаки.

53.   Охорона прав на фірмові найменування.

54.   Географічне зазначення походження товарів.

55.   Доменні імена.