Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра філософії та методології науки

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

"Методологія та організація наукових досліджень"

 

 

 

для магістрів ІІ курсу Інституту філології  

спеціальностей: "українська мова та література, іноземна мова" – 8.02030301

"мова і література (російська, іноземна)"  –  8.02030302

 

ВСТУП

 

Дана дисципліна "Методологія та організація наукових досліджень"  є нормативним курсом. Викладається на ІІ-му курсі магістратури в 1-му семестрі в обсязі – 36 год., із них лекцій – 17 год., самостійна робота – 19 год., форма підсумкового контролю  –   залік.

Мета  навчальної дисципліни: здобуття студентами базових знань з методології, методики та організації наукової діяльності для забезпечення їхньої професійної соціалізації як дослідників.

Завдання навчальної дисципліни: 

- ознайомлення студентів з сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;

- формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес;

- освоєння навиків формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження;

- вдосконалення вмінь у пошуку, доборові й опрацюванні наукової інформації, у точному формулюванні мети, задач і висновків дослідження.

 

Предмет навчальної дисципліни:

Сучасна методологія науки як дисципліна, сукупність методологічних засобів науки, система організації науково-дослідницької діяльності.  

 

Вимоги до знань та вмінь:

- розуміти значення методологічної підготовки для професійної діяльності вченого;

- знати характеристики основних методів наукового пізнання;

- знати метанаукову термінологію й вміти її вірно використовувати;

- вміти працювати з дисциплінарним масивом публікацій: вести пошук, накопичення та обробку наукової інформації. 

 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем:

курс "Методологія та організація наукових досліджень"   є нормативним курсом для підготовки магістрів.

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Поточний, модульний та підсумковий контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

 

Оцінювання за формами контролю:

поточний контроль –  експрес-контроль, самостійна письмова робота;

підсумковий контроль –  підсумкова модульна контрольна робота;

семестровий контроль – залік.

 

Співвідношення складових у змістовому модулі:

- експрес-контроль на лекціях: 4-и контрольних робіт до 10 балів, максимальна кількість балів –  40.

 – самостійна робота в письмовій формі: одна робота, максимальна кількість балів – 20.

 – комплексна підсумкова робота: максимальна кількість балів –  40.

 

Формула та порядок розрахунку оцінок:

Оцінка в балах за змістовий модуль 1 (ОБ1) = сума балів за експрес-контроль + оцінка за самостійну роботу

Оцінка в балах за комплексну підсумкову роботу (ОБКПР)

 

Розрахунок підсумкової оцінки (ПО):

ПО = ОБ1 + ОБКПР 

 

Шкала оцінювання

 В балах

Шкала університету

За шкалою  ECTS

 

90 –100

зараховано

А – відмінно

85 – 89

75 – 84

зараховано

В – добре (дуже добре)

С –  добре

65 – 74

60 – 64

зараховано

D – задовільно

E – задовільно (достатньо)

35 – 59

не зараховано          

FX – незадовільно з можливістю повторно здавати

1 – 34

не зараховано          

F – незадовільно

з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

 

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

Керівн.

самост. робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1

1

Загальна характеристика методології

2

 

2

 

2

Форми і методи емпіричного та теоретичного пізнання

2

 

2

 

3

Методологічні принципи та концепції. Актуальні проблеми сучасної методології науки

2

 

2

 

4

Система організації науково-пізнавальної діяльності

2

 

2

 

5

Базова модель процесу наукового дослідження

2

 

2

 

6

Пошук й опрацювання наукової інформації

2

 

2

 

7

Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист

2

 

2

 

8

Методика підготовки й оформлення публікацій

1

 

2

 

9

Модульна контрольна робота

2

 

3

 

 

УСЬОГО:

17

 

19

 

 

 


Змістовий модуль

 

Лекція 1. Загальна характеристика методології

Основні поняття: метод, методика, засіб, алгоритм дій.  Об'єктивна основа застосовності методів.  Типологія методів.  Філософські та загальнонаукові методи. Методологія як філософська дисципліна –  історія методології, методологічний аспект наукового пізнання, роль і функції  методології в сучасній науці.

 

Лекція 2. Форми і методи емпіричного та теоретичного пізнання

Методи емпіричного пізнання: спостереження просте й інструментальне, вимоги до наукового спостереження, дані спостереження, процедура виміру, методи виміру, проблема наукового факту, експеримент, види експериментів, вимоги до експерименту. 

Форми теоретичного пізнання та їх методологічна роль: проблема, ідея, гіпотеза, концепція, модель, закон, теорія.   Методи теоретичного пізнання: теоретичні конструкти, ідеалізація, математичний апарат, формалізація, аксіоматизація, гіпотетико-дедуктивний метод, системний метод дослідження, моделювання.

 

Лекція 3. Методологічні принципи та концепції. Актуальні проблеми сучасної методології науки

Загальнонаукові методологічні принципи: вимоги до теорії, перевіреність, максимальна спільність, простота, прогностичні можливості.  Методологічні традиції і теорії: емпіризм, раціоналізм, конвенціоналізм, прагматизм, критичний раціоналізм, релятивізм, історизм. Методологічний анархізм як проблема. Методологічне забезпечення міждисциплінарних досліджень.

 

Лекція 4. Система організації науково-пізнавальної діяльності

Наука як соціальний інститут. Забезпечення умов для наукової діяльності.  "Лабораторне життя": організація роботи кафедри, відділу, лабораторії.  Система підготовки й атестації наукових кадрів. Система вищої освіти.  Аспірантура.  Докторантура. Науковий ступінь і нормативні вимоги до вченого.  Система вчених рад.  

 

Лекція 5.  Базова модель процесу наукового дослідження

Актуалізація проблеми й формулювання теми наукового дослідження. Вихідні ідеї та робочі гіпотези. Експериментальна база та обробка емпіричних даних. Створення концепції. Презентація результатів дослідження: актуальність, мета, завдання, об'єкт і предмет дослідження.   

 

Лекція 6. Пошук й опрацювання наукової інформації

Сукупність наукового знання: збереження, обробка, використання. Система наукової комунікації.  Інформатизація і проблема створення єдиного комунікативного простору. . Пошук інформації у процесі наукової роботи. Електронний пошук наукової інформації. Проблема інтерпретації даних. Джерела вторинної наукової інформації. Методи опрацювання інформації

 

Лекція 7. Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист

Загальна характеристика видів кваліфікаційних робіт.

Курсова, бакалаврська, дипломна, магістерська роботи, кандидатська дисертація, докторська дисертація. Послідовність виконання курсових і кваліфікаційних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра і магістра. Підготовчий етап роботи над курсовою (кваліфікаційною) роботою. Робота над текстом курсової (кваліфікаційної) роботи. Оформлення курсової і кваліфікаційної робіт.

 Загальна схема підготовки дисертаційного дослідження.  Вибір і затвердження теми. План роботи. Вимоги до змісту та до оформлення.  Порядок захисту.

 

Лекція 8. Методика підготовки й оформлення публікацій

Наукова публікація як представлення результатів наукового дослідження.  Види наукових публікацій. Наукова монографія. Наукова стаття. Тези наукової доповіді (повідомлення). Наукова доповідь (повідомлення).

Правила оформлення наукових публікацій

Використання програми Microsoft Word для оформлення наукових робіт значного обсягу (монографій, дисертацій, авторефератів, підручників тощо.

 

 


Завдання для самостійної роботи

 Формою виконання є написання роботи: "Аналіз використаної літератури".  

Виконується у письмовому вигляді.  Обсяг 2-3 друкарських сторінки.

Завдання являє собою аналіз джерел вторинної інформації –  списку літератури, використаної при написанні кваліфікаційної роботи.

Структура роботи:

- інформація про кваліфікаційну роботу: назва, мета та завдання, план роботи, короткі висновки;

- перелік використаної літератури;

- опис процесу пошуку інформації;

- критерії відбору літератури;

- структура відібраних джерел та методи їх аналізу;

- характер використання основних джерел;

- самооцінка якості відпрацювання джерельної бази бакалаврської роботи: що і чому ви зробили б не так, якби виконували цю роботу зараз.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна

 

1.           Про вищу освіту [Текст]: закон України. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 64 с. – (Закони України).

2.           Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс] . – Електрон, дан. – К.: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12, вільний. Назва з екрану.

3.           Про освіту [Текст]: закон України. – К.: Парламентське вид-во, 1991. – 45 с. – (Закони України).

4.           Ковальчук, В. В.Основи наукових досліджень [Текст]: навчальний посібник / В.В.Ковальчук, Л.М.Моїсеєв. – 3-е вид., перероб. і допов. –               К. : ВД «Професіонал», 2005. – 240 с.

5.           Коровайченко, Ю.М. Аlma mater, або як стати справжнім студентом [Текст : (інформація для абітурієнтів, студентів, батьків, викладачів) / Ю.М.Коровайченко. – К.: "ВМУРоЛ", 2003. – 115 с. – (Путівник в країну «Студентство»).

6.           Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация [Текст] / Ф.А.Кузин. – M. : [б.и.], 1997. – 57 с.

7.           Кузнецов, И.Н. Методика научного исследования [Текст] / И.Н.Кузнецов. – Минск : [б.и.], 1997. – 257 с.

8.           Лудченко А.А. и др. Основы научных исследований: Учебное пособие. / Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А.; Под ред. Лудченко А.А. – К.: Т-во "Знання", 2000. –  114 с.

9.           Мороз І.В. Структура дипломних,  кваліфікаційних робіт та вимоги до їх  написання, оформлення та захисту. – К., 1997. – 56 с.

10.      Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. – М., 1998.

11.      Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнтів /За ред.. А.Є.Конверського. – К.: "Центр учбової літератури", – 2010.  – 352 с.

12.      Філософія та методологія науки: підручник / І.С.Добронравова, Л.І.Сидоренко. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223.

13.      Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Организація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-є вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – 295 с.

14.      Эко Умберто, Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-методическое пособие /пер. с ит. Е.Костюкович. – М.: Книжный дом "Унивеситет", 2003. – 2 изд.  – 240 с.

15.      Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня [Текст]: (методичні поради) / автор-упоряд. Л.А. Пономаренко. – 3-е вид., випр. і доп. – К. : Толока, 2007. – 80 с.

 

Додаткова

 

1.           Андрученко В.А., Пивоваров Д.В. Методология научного познания. – Оренбург, 1995.

2.           Абрамов, В. Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі) [Текст]: навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисципліни / В.Абрамов, В.Арутюнов. – К. : КНЕУ, 2005. – 178 с.

3.           Білуха, М.Т. Основи наукових досліджень [Текст]: підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.Т.Білуха. – К. : Вища шк., 1997. – 271 с.

 

4.           Баженов Л.Б. Строение и функции естественнонаучной теории. – М., 1986.

5.           Быков В.В. Научный эксперимент. – М., 1989.

6.           Довідник здобувача наукового ступеня: Зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації. / Упоряд. Ю.І. Цеков; Попереднє слово Р.В. Бойка. – К. : Ред. "Бюл. ВАК України", 1999. – 64 с.

7.           Идеалы и нормы научного исследования. – Минск, 1981.

8.           Ильин В. В. Теория познания. Эпистемология. –  М., 1994.

9.           Кандидатська дисертація: принципи, методи, техніка, технологія: Навчальний посібник для аспірантів. /Скл. С.С. Єрмаков. – Х.: ХХІІІ, 1998.-96 с.

10.      Кузнецов, И.Н. Научное исследование [Текст] / И.Н.Кузнецов, Е.А.Савченко. – Минск : МФЦП, 1998. – 125 с.

11.      Кузнецов, И.Н.. Рефераты, контрольные, курсовые и дипломные работы [Текст] / И.Н.Кузнецов, Л.В.Лойко. – Минск : [б.и.], 1998. -78 с.

12.      Переліки та форми документів, які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників. // Бюл. ВАК України, – 2000. – № 2. – 48 с.

13.      Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. – М., 1997.

14.      Степин В.С. Теоретическое знание. – М., 2000.

15.      Швырев В.С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. – М., 1978.

 

Питання до заліку

 

1.           Загальна характеристика методології.

2.           Наукова діяльність. Види наукової діяльності. Проблема підвищення ефективності наукової діяльності.

3.           Історичні етапи науки.

4.           Наука XX століття і початку XXI століття: характерні особливості.

5.           Поняття наукової та методологічної культури.

6.           Основні методи емпіричного пізнання.

7.           Форми і методи теоретичного пізнання.

8.           Проблема методології в сучасній лінгвістиці.

9.           Методологічні традиції і теорії.

10.      Система підготовки й атестації наукових кадрів.

11.      Науково-дослідницька діяльність студентів: цілі, задачі, форми. 

12.      Пошук інформації в процесі наукової роботи: загальна характеристика.

13.      Поняття "інформаційний пошук". Етапи інформаційного пошуку.

14.      Методика роботи з текстом як з джерелом наукової інформації. 

15.      Курсова робота: основні вимоги до підготовки й оформлення.

16.      Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження.

17.      Наукова публікація як представлення результатів наукового дослідження.

18.      Методика підготовки й оформлення публікацій.

19.      Основні вимоги до дисертаційного дослідження.

20.      Особливості наукового дослідження в філології.