КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

 

 

 

 

кафедра філософії та методології науки

Укладач: к.філос.н., доц. Комар О.В.

 

 

Методологічні основи та методика організації наукових досліджень

 

Модуль «Філософсько-методологічні засади наукових досліджень»

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для магістрів факультету психології  

спеціальність "соціальна робота"  

  

  


ВСТУП

 

Дисципліна " Методологічні основи та методика організації наукових досліджень", модуль «Філософсько-методологічні засади організації наукових досліджень»,  є нормативним курсом. Викладається на 1-му курсі магістратури у 1-му семестрі в обсязі – 36 год., із них лекцій – 6 год., семінарські заняття — 6 год., самостійна робота – 24 год., форма підсумкового контролю  -   іспит.

Мета  навчальної дисципліни: здобуття студентами базових знань з методології, методики та організації наукової діяльності для забезпечення їхньої професійної підготовки у якості науковців.

Завдання навчальної дисципліни: 

- ознайомлення студентів з сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;

- формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес;

- набуття дослідницьких навичок, усвідомлення цілей наукового дослідження, формування навичок правильного виконання кваліфікаційних і наукових робіт (магістерської роботи, статті, дисертації).

 

 

Предмет навчальної дисципліни:

Методи, методика і методологія науки у системі організації науково-дослідницької діяльності.

 

Вимоги до знань та вмінь:

- розуміти значення методологічної підготовки для професійної діяльності вченого;

- знати характеристики основних методів наукового пізнання (індукція, дедукція абдукція) та методологічних моделей (гіпотетико-дедуктивна та емпірична індуктивна) ;

- вміти застосовувати загальнометодологічні принципи у науковій діяльності;

- засвоїти основні критерії оцінки наукового знання і вимоги до організації дослідницької діяльності. 

 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем:

курс «Методологічні основи та методика організації наукових досліджень»   є нормативним курсом для підготовки кваліфікаційного рівня магістрів.

 

 КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

 

Поточний, модульний та підсумковий контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

 

Оцінювання за формами контролю:

поточний контроль –  експрес-контроль на лекціях, самостійна письмова робота;

підсумковий контроль –  підсумкова модульна контрольна робота;

семестровий контроль – залік.

 

Співвідношення складових у змістовному модулі:

  

-                                експрес-контроль на лекціях: контрольні роботи до 5 балів, максимальна кількість балів –  15;

-                                робота на семінарському занятті: доповідь — до 10 балів, усне доповнення, участь в обговоренні — до 5 балів — максимальна кількість балів — 30;

 - самостійна робота в письмовій формі: одна робота, максимальна кількість балів – 20.

 

Формула та порядок розрахунку оцінок:

 

Оцінка в балах за змістовний модуль 1 (ОБ1) = сума балів за експрес-контроль + оцінка за самостійну роботу

Оцінка в балах за комплексну підсумкову роботу (ОБКПР)

 

Розрахунок підсумкової оцінки (ПО):

 

ПО = ОБ1 + ОБКПР 

 

Шкала оцінювання

 

В балах

Шкала університету

За шкалою  ECTS

 

90 –100

відмінно     – 5

А – відмінно

85 – 89

75 – 84

добре                  – 4

В – добре (дуже добре)

С –  добре

65 – 74

60 – 64

задовільно – 3

D – задовільно

E – задовільно (достатньо)

35 – 59

незадовільно  – 2        

FX – незадовільно з можливістю повторно здавати

1 – 34

незадовільно – 2

F – незадовільно

з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

  

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ

 

 

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

Самост. робота

Інші форми контр.

Модуль 1. Філософсько-методологічні засади наукових досліджень

1

Методологічні та філософські засади науки

2

2 

4

 

2

Методологія, методика і методи наукового дослідження

2

2 

4

 

3

Основні проблеми методологічного дослідження науки

2

2 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теми лекцій

 

Тема 1. Методологічні та філософські засади науки

Основні підходи до розуміння науки. Особливості наукової діяльності та наукового знання. Принципи та критерії наукового пізнання. Організація процесу наукового дослідження.

Побудова наукової теорії. Гіпотеза, проблема, теорія.

Проблема розвитку науки, науковий прогрес. Науки гуманітарні і природничі. Поняття наукової революції (В.С.Стьопін, Т.Кун). Історицистський підхід до науки. Парадигми і наукові співтовариства. Науково-дослідницькі програми Лакатоса. Оцінка сучасного стану психології за основними науковими критеріями.

 

 

Тема 2. Методологія, методика і методи наукового дослідження

Поняття наукового методу. Метод, методологія, методика. Основні методи наукового дослідження: емпіричні, теоретичні, загальнонаукові. Роль експерименту, індукції та дедукції у методологічному розвитку науки.

 Популярні методологічні моделі: гіпотетико-дедуктивна і емпірична індуктивна.

 Абдукція і висновок до найкращого пояснення. Методологічні процедури верифікації, обґрунтування і фальсифікації.

Особливість використання емпіричних методів у  психології.

 

 

Тема 3. Основні проблеми методологічного дослідження науки

Проблема емпіричного та теоретичного рівнів дослідження. Теоретична навантаженість факту, принцип проліферації теорій і контріндукції.

Проблема наукової мови. Теза Дюгема-Квайна.

Методологічні підходи до вивчення свідомості. Фізикалізм, функціоналізм. Ауто- та гетерофеноменологія. Проблема об’єктивності наукового методу у психології.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Волков Б.С. Волкова Н.В., Губанов А.В. Методология и методы психологического исследования / Науч. редактор Б.С. Волков: Учебное пособие для вузов. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Академический Проект; Фонд «Мир». 2005.— 352 с.

Голдстейн М., Голдстейн И.Ф. Как мы познаем. Исследование процесса научного познания. – М.: Знание, 1984.

Добронравова І., Білоус Т., Комар О. Новітня філософія науки. – К.: «Логос», 2009.

Дорфман Л. Я. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания к технологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2005. — 288 с.

Зинченко В.П., Мамардашвили М.К. Проблема объективного метода в психологии // "Вопросы философии". 1977, №7 "Постнеклассическая психология". 2004, №1

Кохановский В.П. Философия и методология науки. Учебник для высших учебных заведений. — Ростов-на-Дону, „Фенікс”, 1999.

Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975.

Методология, теория и методы психологического исследования: учебно-методический комплекс / сост. В.А. Каратерзи. — Витебск, 2010.

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология.- М., 1998.

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком. – 280 с.

Рузавин Г.И.  Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

 

Теми семінарських занять

 

Тема 1. Історицистська методологія науки Томаса Куна

 

1.     Праця «Структура наукових революцій» Т.Куна і її місце у сучасній методології науки.

2.     Нормальна і революційна наука.

3.     Парадигми і наукове співтовариство.

4.     Революція як зміна погляду на світ. Несумірність парадигм.

 

Література

Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975. -- Р. 3, 10, Доповнення 1969 року.

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология.- М., 1998. Гл. 3. Разрыв с кумулятивизмом: Томас Кун.

 

 

Тема 2. Конструктивістська методологія Пола Ватцлавіка

1.       Радикальний конструктивізм як міждисциплінарна методологічна програма.

2.       Реальність як філософське, загальнонаукове і психологічне поняття.

3.       Конструктивістський метод у психології і психіатрії.

 

Література

Ватцлавик, П. Адаптация к действительности или адаптированная реальность? Конструктивизм и психотерапия // Цоколов С. Дискурс радикального конструктивизма. Традиции скептицизма и теории познания в современной философии и теории познания./ С переводом оригинальных работ П.Ватцлавика, Э. фон Глазерсфельда, Х. фон Ферстера, У.Матураны, Ф.Варелы, Г.Рота.  — München: Verlag, 2000. – С. 31-48.

Добронравова І., Білоус Т., Комар О. Новітня західна філософія науки. – К.: ПАРАПАН, 2008. Р. 2.2.2. Радикальний конструктивізм як міждисциплінарне вирішення скептичної проблеми. – С. 168-187.

Голдстейн М., Голдстейн И.Ф. Как мы познаем. Исследование процесса научного познания. – М.: Знание, 1984. Гл.5. – С.122-194.

 

Тема 3. Проблема об’єктивності методів психологічного дослідження

 

1.     Суб’єкт, об’єкт, предмет і методи психологічного дослідження. Специфіка використання емпіричних методів у  психології.

2.     Роль мови у психологічному дослідженні.

3.     Суб’єктивний та об’єктивний методологічні підходи у психології. Редукціонізм та антиредукціонізм.

 

Література

Зинченко В.П., Мамардашвили М.К. Проблема объективного метода в психологии // "Вопросы философии". 1977, №7 "Постнеклассическая психология". 2004, №1.

Добронравова І., Білоус Т., Комар О. Новітня філософія науки. – К.: «Логос», 2009. Р 3.1.2. Сучасні проблеми сцієнтистських інтерпретацій свідомості. – С. 186-213.

 

 

Теми для самостійної роботи

1.     Особливість використання емпіричних методів у психології.

2.     Принципи, постулати і норми наукового дослідження.

3.     Побудова наукової теорії.

4.     Основні методологічні концепції ХХ-ХХІ ст.

5.     Проблема парадигмального статусу психології.

6.     Методологічні засади дослідження свідомості у психології.

7.     Об’єктивні та суб’єктивні підходи до дослідження свідомості.

8.     Розвиток науки: еволюційні, кумулятивістські та революційні підходи.

9.     Радикальний конструктивізм як методологічна програма у психології і психіатрії.

10.                        Місце науки у сучасному світі.

 

 

Питання до іспиту

 

 

1. Основні підходи до розуміння науки.

2. Принципи та критерії наукового пізнання.

3. Індукція, дедукція і абдукція як загальнонаукові методи.

4. Гіпотетико-дедуктивна та емпірична індуктивна моделі у науці.

5. Проблема співвідношення емпіричного та теоретичного рівнів пізнання у науці.

6. Організація процесу наукового дослідження.

7. Історицистська методологія науки (Т.Кун, І.Лакатос, П.Фейєрабенд).

8. Радикальний конструктивізм як методологічна програма психології.

9. «Нормальна» та «революційна наука» (Т.Кун).

10. Проблема об’єктивності методу у психології (В.Зінченко, М.Мамардашвілі).