КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

 

 

 

 

кафедра філософії та методології науки

Укладач: к.філос.н., доц. Комар О.В.

 

 

Методика організації наукових досліджень

 

Модуль «Філософсько-методологічні засади організації наукових досліджень»

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для магістрів факультету психології  

спеціальність "психологія"  

  

  


ВСТУП

 

Дисципліна "Методика організація наукових досліджень", модуль «Філософсько-методологічні засади організації наукових досліджень»,  є нормативним курсом. Викладається на 1-му курсі магістратури у 1-му семестрі в обсязі – 36 год., із них лекцій – 12 год., самостійна робота – 24 год., форма підсумкового контролю  -   залік.

Мета  навчальної дисципліни: здобуття студентами базових знань з методології, методики та організації наукової діяльності для забезпечення їхньої професійної підготовки у якості науковців.

Завдання навчальної дисципліни: 

- ознайомлення студентів з сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;

- формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес;

- набуття дослідницьких навичок, усвідомлення цілей наукового дослідження, формування навичок правильного виконання кваліфікаційних і наукових робіт (магістерської роботи, статті, дисертації).

 

 

Предмет навчальної дисципліни:

Методи, методика і методологія науки у системі організації науково-дослідницької діяльності.

 

Вимоги до знань та вмінь:

- розуміти значення методологічної підготовки для професійної діяльності вченого;

- знати характеристики основних методів наукового пізнання (індукція, дедукція абдукція) та методологічних моделей (гіпотетико-дедуктивна та емпірична індуктивна) ;

- вміти застосовувати загальнометодологічні принципи у науковій діяльності;

- засвоїти основні критерії оцінки наукового знання і вимоги до організації дослідницької діяльності. 

 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем:

курс "Методика організації наукових досліджень"   є нормативним курсом для підготовки кваліфікаційного рівня магістрів.

 

 КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

 

Поточний, модульний та підсумковий контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

 

Оцінювання за формами контролю:

поточний контроль –  експрес-контроль на лекціях, самостійна письмова робота;

підсумковий контроль –  підсумкова модульна контрольна робота;

семестровий контроль – залік.

 

Співвідношення складових у змістовному модулі:

  

- експрес-контроль на лекціях: контрольні роботи до 5 балів, максимальна кількість балів –  20.

 - самостійна робота в письмовій формі: одна робота, максимальна кількість балів – 20.

 - комплексна підсумкова робота: максимальна кількість балів –  20.

 

Формула та порядок розрахунку оцінок:

 

Оцінка в балах за змістовний модуль 1 (ОБ1) = сума балів за експрес-контроль + оцінка за самостійну роботу

Оцінка в балах за комплексну підсумкову роботу (ОБКПР)

 

Розрахунок підсумкової оцінки (ПО):

 

ПО = ОБ1 + ОБКПР 

 

Шкала оцінювання

 

В балах

Шкала університету

За шкалою  ECTS

 

90 –100

відмінно     – 5

А – відмінно

85 – 89

75 – 84

добре                  – 4

В – добре (дуже добре)

С –  добре

65 – 74

60 – 64

задовільно – 3

D – задовільно

E – задовільно (достатньо)

35 – 59

незадовільно  – 2        

FX – незадовільно з можливістю повторно здавати

1 – 34

незадовільно – 2

F – незадовільно

з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

  

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ

 

 

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

Самост. робота

Інші форми контр.

Модуль 1. Філософсько-методологічні засади організації наукових досліджень

1

Загальні методологічні та філософські засади науки

2

 

4

 

2

Методологія, методика і методи наукового дослідження

2

 

4

 

3

Основні загальнонаукові методологічні концепції ХХ ст.

2

 

4

 

4

Історицистська методологія науки

2

 

4

 

5

Основні проблеми методологічного дослідження науки

2

 

4

 

6

Методологічні підходи до вивчення свідомості

2

 

4

 

 

Теми лекцій

1. Загальні методологічні та філософські засади науки.

1. Основні підходи до розуміння науки. Особливості наукової діяльності та наукового знання. Принципи та критерії наукового пізнання.

2. Проблема розвитку науки, сцієнтизм і ідея наукового прогресу. Науки гуманітарні і природничі: методологічні відмінності.

3. Поняття наукової революції (В.С.Стьопін, Т.Кун). Типи наукової раціональності: класичний, некласичний, постнекласичний.

 

2. Методологія, методика і методи наукового дослідження.

Поняття наукового методу. Метод, методологія, методика. Основні методи наукового дослідження: емпіричні, теоретичні, загальнонаукові. Роль експерименту, індукції та дедукції у методологічному розвитку науки.

 Популярні методологічні моделі: гіпотетико-дедуктивна і емпірична індуктивна. Факт, гіпотеза і теорія.

 Абдукція і висновок до найкращого пояснення. Методологічні процедури верифікації, обґрунтування і фальсифікації.

Особливість використання емпіричних методів у  психології.

 

3. Основні загальнонаукові методологічні концепції ХХ ст.

1. Позитивізм, Віденський гурток і індуктивна методологія. Роль «Логіко-філософського трактату» Л.Вітгенштайна у становленні логічного позитивізму. Проблема протокольних речень.

2. Критичний раціоналізм К.Поппера і методологія фальсифікаціонізм.

3. Конвенціоналізм та інструменталізм як методологічні концепції.

 

4. Історицистська методологія науки

1.     Праця «Структура наукових революцій» Т.Куна і її місце у сучасній методології науки.

2.     Нормальна і революційна наука. Парадигми і наукове співтовариство. Несумірність парадигм

3.     Методологія науково-дослідницьких програм Лакатоса. Структура програми. Позитивна і негативна евристика. Внутрішня і зовнішня історія.

4.     Критика методології П.Фейєрабендом. Основні методологічні принципи: п. «все дозволено», п. проліферації теорій і п. контріндукції.

5.      Парадигмальний статус сучасної психології.

 

5. Основні проблеми методологічного дослідження науки.

1.Проблема емпіричного та теоретичного рівнів дослідження. Теоретична навантаженість факту.

2. Проблема наукової мови. Теза Дюгема-Квайна.

3. Проблема наукового реалізму: наукові теорії та наукові сутності (Я.Хакінг).

4. Проблема виведення законів. Закони динамічні і статистичні. Детермінізм і випадковість у науці.

 

6.     Методологічні підходи до вивчення свідомості.

1.     Ауто- та гетерофеноменологія. Проблема об’єктивності наукового методу у психології. Фізикалізм, редукціонізм і холізм.

2.     Суб’єктивне, об’єктивне і особистісне пізнання у науці (К.Поппер, М.Полані).

3.     Радикальний конструктивізм П.Ватцлавіка як метод психологічного дослідження.

4.     Психологія у контексті міждисциплінарних досліджень (когнітивна наука, втілений підхід до свідомості (embodied mind), комп’ютерна наука, нейропсихолінгвістика).

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 

Ватцлавик, П. Адаптация к действительности или адаптированная реальность? Конструктивизм и психотерапия // Цоколов С. Дискурс радикального конструктивизма. Традиции скептицизма и теории познания в современной философии и теории познания./ С переводом оригинальных работ П.Ватцлавика, Э. фон Глазерсфельда, Х. фон Ферстера, У.Матураны, Ф.Варелы, Г.Рота.  — München: Verlag, 2000. – С. 31-48.

Волков Б.С. Волкова Н.В., Губанов А.В. Методология и методы психологического исследования / Науч. редактор Б.С. Волков: Учебное пособие для вузов. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Академический Проект; Фонд «Мир». 2005.— 352 с.

Голдстейн М., Голдстейн И.Ф. Как мы познаем. Исследование процесса научного познания. – М.: Знание, 1984.

Добронравова І., Білоус Т., Комар О. Новітня західна філософія науки. – К.: ПАРАПАН, 2008.

Добронравова І., Білоус Т., Комар О. Новітня філософія науки. – К.: «Логос», 2009.

Дорфман Л. Я. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания к технологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2005. — 288 с.

Зинченко В.П., Мамардашвили М.К. Проблема объективного метода в психологии // "Вопросы философии". 1977, №7 "Постнеклассическая психология". 2004, №1

Кохановский В.П. Философия и методология науки. Учебник для высших учебных заведений. — Ростов-на-Дону, „Фенікс”, 1999.

Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975.

Методология, теория и методы психологического исследования: учебно-методический комплекс / сост. В.А. Каратерзи. — Витебск, 2010.

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология.- М., 1998.

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком. – 280 с.

Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів. – К.: ВПЦ "Київський університет", - 2010.

Основи науково-дослідної роботи: навчальний посібник для студентів, аспірантів та докторантів філософського факультету / Упоряд. А.Є. Конверський, В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко, В.А. Бугров, І.В. Кондратьєва; за ред. д-ра філос. Наук, проф. А.Є. Конверського. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2004.

Рузавин Г.И.  Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

Эко Умберто, Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-методическое пособие /пер. с ит. Е.Костюкович. – М.: Книжный дом "Унивеситет", 2003.

 

Теми для самостійної роботи

1.     Особливість використання емпіричних методів у психології.

2.     Принципи, постулати і норми наукового дослідження.

3.     Побудова наукової теорії.

4.     Основні методологічні концепції ХХ-ХХІ ст.

5.     Проблема парадигмального статусу психології.

6.     Методологічні засади дослідження свідомості у психології.

7.     Об’єктивні та суб’єктивні підходи до дослідження свідомості.

8.     Розвиток науки: еволюційні, кумулятивістські та революційні підходи.

9.     Радикальний конструктивізм як методологічна програма у психології і психіатрії.

10.                        Місце науки у сучасному світі.

 

Схема виконання модульної контрольної роботи

Метою модульної роботи є перевірка отриманих знань і практичне формування навичок виконання наукового дослідження і оформлення його результатів у вигляді кваліфікаційної роботи (магістерської). Робота повинна містити:

Титульний лист, зміст (план), вступ, основна частина, висновки.

Вступна частина містить обґрунтування актуальності теми, постановку мети і задач, визначення об’єкта та предмета дослідження, формулювання гіпотези і вибір методів, огляд літератури. Основна частина містить проект дослідження: опис типу фактичних даних, які планує зібрати дослідник і методи їх обробки. Висновки окреслюють новизну дослідження, практичне і теоретичне значення роботи, перспективи майбутніх досліджень. Обсяг роботи становить 3-5 стандартних сторінок.

 

Питання до заліку

1.     Основні підходи до розуміння науки.

2.     Принципи та критерії наукового пізнання.

3.     Типи наукової раціональності.

4.     Методологічні відмінності між природничими та гуманітарними науками.

5.     Поняття наукової революції.

6.     Методологія, методика та організація наукового дослідження: порівняльний аналіз.

7.     Основні етапи наукового дослідження.

8.     Емпіричні методи науки.

9.     Загальнонаукові методи.

10.                        Гіпотетико-дедуктивна модель наукового дослідження.

11.                        Індукція, дедукція та абдукція.

12.                        Позитивістський образ науки.

13.                        Фальсифікаціонізм як методологічна програма.

14.                        Історицизм як наукова методологія.

15.                        Методологія науково-дослідницьких програм І.Лакатоса.

16.                        Емпіричний та теоретичний рівні пізнання.

17.                        Аутофеноменологія та гетерофеноменологія.

18.                        Проблема наукового реалізму.

19.                        Проблема об’єктивного методу у психології.

20.                        Міждисциплінарні дослідження: місце психології.