КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Філософський факультет

кафедра філософії та методології науки

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана філософського   факультету  з навчальної роботи

                                                                             ____________________ Комаха Л.Г.

                                               «____»____________2013 року

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

ФІЛОСОФІЯ

 

 

напрям підготовки ___________- ПРИКЛАДНА ФІЗИКА

                          спеціальність       ____________- РАДІОФІЗИКА І ЕЛЕКТРОНІКА

                                                                           

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2013

Робоча програма «Філософія»

для студентів напряму підготовки ______________ - прикладна фізика

спеціальності______________ - радіофізика і електроніка

«____» ______________ 2013 року

Розробник: Павлов Юрій Валерійович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та методології науки філософського факультету.

Робоча програма дисципліни «Філософія» затверджена на засіданні кафедри філософії та методології науки філософського факультету.

Протокол № ..... від “.....”__________   2013 року

Завідувач кафедри філософії та методології науки

  _____________________             (Добронравова І.С.)

                        (підпис)                            

«_____» ___________________ 2013 року

 

Протокол № .....від “....” ________   2013 року

Голова предметної комісії з природничих наук при Науково-методичній раді Університету _____________________           (______________________)

                                                  (підпис)                                                            (прізвище та ініціали)

 «_____» ___________________ 2013 року

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету 

Протокол від «____» _____________ 2013 року №___

Голова науково-методичної комісії ____________________      (Кравчук А.А.)

                                                                          (підпис)                          

«_____» _________________ 2013 року

 

 

©Павлов Ю.В., 2013 рік

ВСТУП

       Навчальна дисципліна «Філософські проблеми природознавства» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки» з напряму підготовки          «прикладна фізика», спеціальності         «радіофізика і електроніка», є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як «Філософія та методологія науки», «Методологія та організація наукових досліджень».

       Дана дисципліна викладається у І-му семестрі на 3-му курсі радіофізичного факультету в обсязі – 108 год. (3 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 16 год., семінарські заняття – 32 год., самостійна робота – 15 год. У курсі передбачено 2-а змістових модулі та 2-і модульні  контрольні  роботи. Завершується дисципліна – іспитом.

       Предмет вивчення  навчальної дисципліни включає дослідження граничних засад, найбільш загальних і глибоких ідей і принципів, з котрих людина повинна використати в своєму житті та діяльності, в розумінні дійсності та ставлення до неї.

        Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

       

        1. Філософська пропедевтика

        2. Фундаментальні проблеми філософії

 

       1. Мета та завдання навчальної дисципліни

       1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “філософія” є ознайомлення студентів з багатим пластом філософських знань, історією виникнення та розвитку філософії, її ведучими течіями і основними проблемами, котрі завжди мали і мають світоглядну спрямованість, а також сприяння формуванню і розвитку у студентів теоретичного мислення, здатності творчо розглядати явища і процеси навколишньої дійсності, володіння методологією пізнання та практичної діяльності.

       1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “філософія” є: прилучити студентів до світоглядної та методологічної культури, накопиченої людством за всю історію свого існування, показати цілісний, інтегративний характер знань про навколишній світ, підкреслити принципову важливість для кожної людини її вільного світоглядного самовизначення, вибору активної життєвої позиції, творіння добра шляхом зміцнення власною діяльністю держави та суспільства.  Філософія для майбутніх радіофізиків – це світоглядна і водночас методологічна основа, на базі якої відбувається засвоєння гуманітарних, загальноосвітніх, фундаментальних та прикладних дисциплін. Значною мірою саме завдяки їй стає можливий вихід свідомості студентів за межі вузькопрофесійної підготовки, орієнтація на загальнолюдські цінності.

        1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

        знати: історію формування і розвитку філософії, її основні проблеми, напрямки та школи,  специфіку філософського знання, основні шляхи (способи) філософствування, філософські методи та категорійний апарат, основні філософські проблеми (буття, матерія, свідомість, людина, суспільство,  природа,  практика, пізнання, цінності тощо) та специфіка їх трактування в різних  філософських школах, призначення філософії, її роль в суспільстві, основні функції та шляхи їх реалізації.

        вміти : cамостійно орієнтуватись в палітрі філософських напрямків, течій і шкіл, сформувати здатність співвідносити філософські, світоглядні ідеї та теорії з практикою суспільного життя, діяльністю класів та соціальних груп, політичних партій, етнічних об’єднань тощо.

 

        2.  Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит.

 

        3. Засоби діагностики успішності навчання – навчальна дисципліна «Філософія» оцінюється за модульно-рейтинговою системою.Предметом оцінювання є всі види роботи студента: відвідування лекційних і семінарських занять, активна участь у заняттях (усні відповіді та доповнення), самостійна та індивідуальна робота студента, написання тестових та модульних контрольних робіт, підготовка рефератів та доповідей, опрацювання першоджерел, складання підсумкового іспиту.

       Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 5, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 6 - 10.

Всього семінарів

ЗМ 1

ЗМ 2

Min. – балів

Max. - бали

Min. – бали

Max. – балів

Усна відповідь

(5 сем.)

2

3

2

3

Доповнення

(5 сем.)

1

2

1

2

Модульна контрольна робота 1 (1 сем.)

5

10

___

___

Модульна контрольна робота 2 (1 сем.)

___

___

5

10

    Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів для складання іспиту обов’язковим є виконання двох модульних контрольних робіт.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.

  

 

  При простому розрахунку отримаємо:

 

Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

іспит

Підсумкова оцінка

Мінімум

10

10

40

60

Максимум

28

33

40

100

 

     При цьому, кількість балів:

·       1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

·       35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

·       60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

·       65-74  відповідає оцінці «задовільно»;

·       75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

·       85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

·       90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

 

Шкала відповідності (за умови іспиту)

 

За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

75 – 84

4

добре

65 – 74

60 – 64

3

задовільно

35 – 59

2

не задовільно

1 – 34

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

лекції

семінари

С/Р

 

Змістовий модуль 1.  Філософська пропедевтика

 

1

Тема 1. Філософія та її предмет, структура та

особливості. Світоглядні засади освоєння людиною

дійсності

1

1

1

2

Тема 2.  Філософська думка античності та

Середньовіччя

2

2

1

3

Тема 3. Концептуальні засади новоєвропейської

філософії ХVII –ХVIII ст. Німецька класична

філософія

2

2

2

4

Тема 4Західноєвропейська  ірраціоналістична традиція. Філософські пошуки ХХ-поч.ХІХ ст.

2

1

2

5

Тема 5Філософія України в контексті світової

філософської культури

1

1

1

 

  модульна  контрольна  робота 1

 

2

 

 

Змістовий модуль 2. Фундаментальні проблеми філософії

 

6

Тема 6Основні аспекти філософської онтології

2

2

1

7

Тема 7Філософський зміст проблеми свідомості

2

1

2

8

Тема 8. Антропологічні ракурси філософського знання

1

1

1

9

Тема  9.  Суспільство: основи філософського

аналізу

1

1

2

10

Тема 10Гносеологія: проблема пізнання у

філософії. Закономірності та аспекти розвитку

наукового пізнання

2

1

1

 

Підсумкова  модульна  контрольна  робота

 

2

 

 

ВСЬОГО

16

16

15

 

Загальний обсяг  108 год., в тому числі:

Лекцій 16 год.

Семінари16 год.

Самостійна робота – 15 год.

 

                             ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1  

 «Філософська пропедевтика»

                                                                                                                                                                          

Тема 1. Філософія та її предмет, структура та особливості. Світоглядні засади освоєння людиною дійсності – (3 год.).

"Реальна" філософія і "вічні" питання людського життя. Місце філософії в культурі людства. Структура та основні характеристики філософського знання. Предмет філософії, її основні питання. Природа філософських проблем. Функції та методи філософії. Поняття “способу філософствування”. Проблема множинності філософських культур. Принципи класифікації філософських напрямків. Філософія як світогляд. Основні рівні світогляду - світовідчуття і світосприйняття. Історичні типи світогляду: художньо-образний, міфологічний, релігійний, філософський. Філософія і наука.

Семінар 1

Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини

План

1. Сутність і структура світогляду. Його основні історичні типи.

2. Специфіка філософії як знання і світогляду.

3. Місце і роль філософії в житті суспільства і людини.

 

Література

 

Основна

 

1.  Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – С. 7-36. 

2. Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – С. 18-36.

3. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 8-24.

4. Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 9-35.

5. Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. –  С. 11-22.

 

Додаткова

·          Глядков В.А. Философское сознание / В.А. Глядков; Рос. акад. наук. Каф. философии. – М.: Б.и., 1998. 

·          Келигов М. Ю. Философы о философии. – Ростов н/Дону: Свет, 1995.

·          Мамардашвили М.К. Введение в философию // Мамардашвили М.К. Необходимость себя. Введение в философию: доклады, статьи, философские заметки / Ю.П. Сенокосов (сост., общ. ред.). – М.: Лабиринт, 1996.

·          Рассел Б. Проблемы философии. Пер. с англ. / Общ. ред., послесл. и примеч. А. Ф. Грязнова. – М.: Республика, 2000.

·          Яковенко Б. В. Что такое философия // Мощь философии –СПб.:Наука, 2000.

 

Завдання для самостійної роботи

Теми рефератів

1.     Сутність і основні функції світогляду.

2.     Міфологічний і релігійний світогляди.

3.     Специфіка філософського освоєння дійсності.

4.     Основні закони діалектики.

5.     Структура філософії.

 

Опрацювання першоджерел

v  Виндельбанд В. Что такое философия // Виндельбанд В. Избранное: Дух и история / Пер. с нем. – М.: Юристъ, 1995.

v  Маритен Ж. Философ в мире. – М.: Высшая школа, 1994.

v  Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? – М.:Наука, 1991.– С. 51-192. 

v  Рассел Б. Что такое философия? // Бертран Рассел. Искусство мыслить / Общ. ред., сост. и предисл. О.А. Назаровой; [Пер. с англ. Козловой Е.Н. и др.]. – М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999.

v  Хайдеггер М. Что такое философия? // Вопросы философии.–1993.–№8.

 

Тема 2.  Філософська думка античності та Середньовіччя – (5 год.).

Передумови виникнення грецької філософії, основні етапи її розвитку. Філософія досократиків - проблема першопочатку (Фалес, Анаксімен, Анаксімандр, Геракліт). Вчення Парменида про буття і “єдине”. Ідея тотожності мислення і буття. Апорії Зенона: діалектика буття-небуття. Атомістика і вчення про пізнання у філософії Демокріта. Проблема обґрунтування існування людини софістами. Сократ: філософія як діалогічний процес самопізнання. Сократичні школи. Висока класика античності – Платон та Аристотель. Філософська система Платона. Поняття ідеї. Вчення про буття. Вчення про душу. Теорія пізнання. Теорія держави Платона. Філософія Аристотеля. Вчення про матерію і форму. Система категорій. Полеміка з платонівською теорією ідей. Етика і вчення про державу. Людина і картина світу в елліністичній філософії. Скептицизм, епікуреїзм, стоїцизм, неоплатонізм. Виникнення середньовічної філософії як зміна світоглядної орієнтації суспільства. Філософське обґрунтування християнства. Платонізм та неоплатонізм як античне підґрунтя середньовічної філософії. Періодизація середньовічної філософії - патристика і схоластика. Філософські ідеї Августина Аврелія. Буття і проблема волі. Теодицея. Відкриття “герменевтичного кола”. Ідея удосконалення людини. Теорія всесвітньо-історичного розвитку. Проблема універсалій як фундаментальна філософська проблема Середньовіччя. Систематика середньовічної філософії у вченні Хоми Аквінського. Вчення про Бога і світ, про людину, її душу, істину і можливості її пізнання. Проблема доказів буття Бога. Розум і свобода волі.

 

Семінар 2.

 Філософська думка античності та Середньовіччя

 

План

1.     Передумови виникнення і специфіка функціонування античної філософії. Досократичний етап античності.

2.     Висока класика античності  (Сократ, Платон, Арістотель). Основні ідеї і філософські школи епохи еллінізму.

3.     Становлення середньовічної філософії, її релігійний характер.

4.     Патристика і схоластика як основні етапи філософії Середньовіччя.

 

Література

 

Основна

1.  Асмус В.Ф. Античная философия: – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2001. – С. 7-14, 68-124.

2. Алєксандрова О. В. Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – С. 16-81, 94-142.

3. Колпстон Ф. История средневековой философии / Пер. с англ. И. Борисовой: Послесл. М. Гарнцева. – М.: Энигма, 1997. – С.72-103, 210-238, 253-333.

4. Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – С. 59-76.

         5.  Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: Учеб. пособие для вузов.  – М.: Высшая школа, 1991. – С. 74-92.

 

Додаткова

·          Адо П. Что такое античная философия / Перевод с французского В. П. Гайдамака. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 1999.

·          Гомперц Т. Греческие мыслители. – СПб: Алетейя, 1999.

·          Стангене Д. Проблема соотношения разума и веры в средневековой

философии // Вопросы философии. – 1999. – № 7.

·          Мамардашвили М. Лекции по античной философии. — М.: Аграф,2002.

·          Пролеев С.В. История античной философии. –М.: Реал-бук; 2001.

·          Штекль А. История средневековой философии. – Репр. изд. – СПб.:

Алетейя,1996.

Завдання для самостійної роботи

Теми рефератів

1.     Античне розуміння діалектики.

2.     Сутність полеміки Сократа з софістами.

3.     Основні ідеї філософського вчення Платона.

4.     Система категорій Арістотеля.

5.     Августин Аврелій і Фома Аквінський –найвидатніші філософи Середніх віків.

6.     Особливості середньовічної схоластики.

 

Опрацювання першоджерел

v  Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. і передм. О. Кислюка. – К.: Основи, 2003. – С. 15-98.

v  Августин А. Сповідь / Пер. з латини Ю. Мушака. – К.: Основи, 1996. –

С.3-102.

v  Платон. Держава / Пер. з давньогр. Д. Коваль. – К.: Основи, 2000. – С.7-

106.

v  Цицерон. Об обязанностях. – М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио,

1998.    

v  Фома Аквинский. Доказательства бытия бога в «Сумме против

язычников» и «Сумме теологии». – М.: ИФ РАН, 2000. – С. 33-77.

 

Тема 3. Концептуальні засади новоєвропейської філософії ХVII –ХVIII ст. Німецька класична філософія – (6 год.).

Специфіка світогляду людини Нового часу. Проблема методології наукового пізнання Нової часу. Поява раціональної та емпірико-сенсуалістичної гносеології. Емпірична традиція (Ф. Бекон, Дж. Локк, Т. Гоббс). Суб'єктивні особливості свідомості як джерело омани (“примари” печери, ринку, театру, роду). Деїзм Т. Гоббса. Соціально-філософське вчення. Сенсуалізм Дж. Локка. Проблема суб'єкта: вчення про душу і роль досвіду в пізнанні. “Первинні” і “вторинні” якості. Раціоналістична традиція (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейбніц). Проблема субстанції у філософії ХVІІ ст. Метафізика Р. Декарта: субстанція та її атрибути. Вчення про вроджені ідеї та універсальний сумнів. Очевидність як критерій істини. Правила методу. Проблема свободи і необхідності у філософії Б. Спінози. Натуралістичний пантеїзм у вченні про субстанцію, атрибути і модуси. Філософські погляди Дж. Берклі та Д. Юма.  Ідея “розумності світу” як рушійна сила історії в епоху Просвітництва. Вчення просвітителів про людину і суспільство. Особливості і соціально-культурні передумови німецької класичної філософії. Творчість І. Канта. “Критика чистого розуму” І.Канта. Структура і рівні пізнання. Явище і “річ у собі”. Практичний розум і категоричний імператив. Автономність “Я” як вихідний пункт філософії І. Фіхте. “Практичне” і “теоретичне” науковчення. Система теоретичної філософії Шеллінга. Природничі науки і натурфілософія. Тотожність мислення і буття. Естетичний ідеалізм Ф. Шеллінга. Основні принципи філософської системи Г. Гегеля. Філософія як самосвідомість абсолютної ідеї. Етапи саморозвитку ідеї. Ідея прогресу. Дух епохи і світова історія. Діалектика свободи та історичної необхідності. Антропологізм Л. Фейєрбаха. Людина як єдиний предмет філософії. Критика релігії. Філософія майбутнього як “вічна” релігія.

 

Семінар 3.

 Концептуальні засади новоєвропейської філософії ХVII –ХVIII ст. Німецька класична філософія

План

          1. Емпіризм в новоєвропейській філософії. Основні ідеї вчень Ф. Бекона, Т. Гобса, Дж. Локка.

          2.  Раціоналізм в новоєвропейській філософії. Основні ідеї вчень Р. Декарта і Б. Спінози.

3. Загальна характеристика німецької класичної філософії.Вчення І. Канта.    

          4. Філософська система Г. Гегеля. Теорія діалектики.

          5. Антропологічний матеріалізм Л. Фейербаха.

         

Література

Основна

1. Гусєв В. І. Західна філософія Нового часу. XVIIXVIII ст.: Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2000. – С. 13-60, 123-182.

2.Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия: Учеб. / В.Н. Кузнецов. –2 изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2003. – С. 9-68, 215-295, 306-357.

3. Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 53-176, 313-371, 515-539.

4.Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – С. 115-138.

5. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 61-76.

6. Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 87-116.

 

Додаткова

·     Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. – М.: Мысль, 2000.

·     Библер В. С. Век Просвещения и критика способности суждения. – М.: РФО, 1997

·     Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. – М: Мысль, 1986.

·     Огурцов А. П. Философия науки эпохи Просвещения. – М.: ИФ РАН,

1993.

·     Суслова Л.А. Философия Иммануила Канта. – М.: Просвещение, 1991.

·     Федоров А. Спиноза: жизнь мудреца. Ростов н/Д: Феникс, 2000.

 

Завдання для самостійної роботи

Теми рефератів

1. Загальна характеристика філософії Нового часу.

2. Вчення про субстанцію Б. Спінози.

3. Філософські концепції І. Фіхте і Ф. Шеллінга.

4. Діалектика  Г. Гегеля.

5. Антропологізм філософського вчення Л.Фейербаха.

 

Опрацювання першоджерел

v  Бекон Ф. Новый Органон // Бекон Ф. Сочинения: В 2-х т. – Т.2. –  М.: Мысль, 1972. – С. 7-82.

v  Гобсс Т. Левиафан // Гобсс Т. Избр.произв: В 2 т. Т. 2. – М.: Мысль, 1965. – С. 192-378.

v  Декарт Р. Метафізичні розмисли / Перек. з фр. З. Борисюк та О. Жуковського.  – К.: Юніверс, 2000. – С. 21-71.

v Гегель Г. Кто мыслит абстрактно? // Гегель Г. Работы разных лет. В 2-х томах.  – Т.1. – М.: Мысль, 1970.

v Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука / Переклад з нім., вступ. ст., комент. і примітки В.Терлецького. –  К.: ППС-2002, 2005.

v  Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Фейербах Л.  Избр. философ. произв. В 3 т. – Т.1. – М.: Госполитиздат, 1955. – С. 134-204.

 

Тема 4. Західноєвропейська  ірраціоналістична традиція. Філософські пошуки ХХ-поч.ХІХ ст. – (5  год.).

Емпірична метафізика А. Шопенгауера. Світ як сукупність явищ. Сенс індивідуального існування у філософії С. К”єркегора. Критика традицій  раціоналізму. Екзистенціальні аспекти повсякденного життєвого розуму. Періодизація творчості Ф. Ніцше, його основні теми. “Життя”, “воля до влади”, ідея “надлюдини”, “імморалізм”, нігілізм, “вічне повернення”. Радикальна переоцінка цінностей. Поняття «життя» в ірраціоналістичній картині світу. Життя як метафізичний космічний процес (А. Бергсон). Культурно-історична інтерпретація «життя» (В.Дільтей, Г.Зіммель, О.Шпенглер). Екзистенціальна філософія та її різновиди. Проблеми і попередники філософії екзистенціалізму. Дійсність людського буття. Ідеї екзистенціалізму у творчості М. Хайдеггера. Екзистенціальні проблеми у творчій спадщині А. Камю, Ж.-П. Сартра. Релігійний екзистенціалізм К. Ясперса. “Позитивний екзистенціалізм” Н. Аббаньяно. Людське буття як “ризик волі”. Фрейдизм і неофрейдизм як філософсько-антропологічна доктрина. Теорія особистості З. Фрейда. Несвідоме і його роль у культурі. Ідеї “аналітичної психології” К.Г. Юнга. Архетипи несвідомого. Антропологічна концепція Е. Фромма: синтез марксизму і психоаналізу. Загальна характеристика філософських вчень позитивізму. Критика спекулятивної метафізики у філософії позитивізму і неопозитивізму. Позитивістські ідеї в спадщині О. Конта, Г. Спенсера, Дж. Ст. Милля. Принцип “найменшої витрати сил” і кумулятивна модель розвитку наукового знання в теорії Р. Авенаріуса та Э. Маха. Логічний позитивізм: предмет, задачі філософії і логіко-семіотичний аналіз мови науки.

 

Семінар 4.

Західноєвропейська  ірраціоналістична традиція. Філософські пошуки ХХ-поч.ХІХ ст.

План

1. Класична і некласична парадигми в філософії, їх порівняльна характеристика.

2. Сцієнтична модель філософування: позитивізм і неопозитивізм.

3.Антропологічний напрям («філософія життя», фрейдизм, екзистенціалізм).

4. Релігійний напрям (неотомізм, персоналізм).

 

Література

Основна

1. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – С. 116-128. 

2. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – С. 537-568.

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – C. 163-204.

4. Філософія: Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 78-121.

5.  Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремінь, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – С. 232-271, 284-308, 342-355.

 

Додаткова

·     Автономова Н. С. Фрейд в Европе и в России: парадоксы «второго пришествия» // Вопросы философии. – 1999. –  № 3.  

·     История современной зарубежной философии: Компаративистский подход: Учебное пособие. – СПб: Лань, 1997. 

·     Руткевич А. М. Научный статус психоанализа // Философские науки. – 2000. – № 2.

·     Современная западная философия: Словарь / Сост. и отв. ред. В.С. Малахов, В.П. Филатов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТОН-Остожье, 1998.

·     Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями: Хрестоматія / Міжнародний фонд "Відродження" / С.Л. Удовік (ред.), В.В. Лях (упоряд.), В.С. Пазенок (упоряд.). –  К.: Ваклер, 1996.

 

Завдання для самостійної роботи

Теми рефератів

1. Раціоналізм та ірраціоналізм як філософські парадигми.

2. Основні характеристики “філософії життя”.

3. Філософський контекст вчення З. Фрейда.

4. Екзистенційні пошуки Ж-П. Сартра і А. Камю.

5. Позитивістські варіанти розвитку філософії як “справжньої” науки.

 

Опрацювання першоджерел

v  Бергсон А. Творческая эволюция / Пер. с франц.  – М.: Канон-пресс, Кучково поле, 1998. – С. 33-193.

v  Кьеркегор С. Страх и трепет. – М.: Республика, 1993.  

v  Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Генеалогія моралі / Пер. з нім. А. Оношко. – Львів: Літопис, 2002. – С. 5-184.

v  Фрейд З. Введение в психоанализ // Психоаналитические этюды / Составление Д. И. Донского, В. Ф. Круглянского. Послесловие В. Т. Кондрашенко. – Минск.: ООО «Попурри», 1998. – С. 5-179. 

v  Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность / Общ. ред. А.А. Гусейнова и А. П. Скрипника. – М.: Республика, 1992. – С. 46-259.

 

Тема 5. Філософія України в контексті світової  філософської культури –      (3 год.).

Особливості становлення вітчизняної філософії. Зародження і формування філософської думки Київської Русі. Філософські пошуки професорів Києво-Могилянської академії. Розуміння реальності, екзистенціальність, кордоцентризм, оцінка Біблії та уявлення про "сродню працю" в філософії Г.Сковороди. Сутність концепції "філософії серця" П.Юркевича. Сучасна українська філософська думка.

 

Семінар 5.

Філософія України в контексті світової  філософської культури

План

1. Філософська думка Києворуської доби.

2. Становлення і функціонування професійної філософії у Києво-Могилянській академії.

3. Філософське вчення Г. Сковороди.

4. Філософія українського романтизму.

5. Українська філософія ХХ століття.

 

Література

Основна

1. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 1997.– С. 25-104, 203-250.

2. Історія української філософії: Підручник. – К.: Академвидав, 2008. – С. 72-127, 271-282, 548-577.

3. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – С. 323-458.

4. Історія філософії України. Навч. посібник / Упорядники М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, А. К. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994. – С. 22-68, 138-195.

5. Федів Ю. О., Мозгова Н. Г. Історія української філософії: Навчальний посібник. – К.: Україна, 2000. – С. 5-36, 111-137, 389-429.

 

Додаткова

·     Давньоруські любомудри / В. Горський, О. Вдовина, Ю. Завгородній, О. Киричок.  – К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2004.

·     Донцов Д. І. Де шукати наших історичних традицій; Дух нашої давнини. — К.: МАУП, 2005.

·     Захара І. С. Академічна філософія України (XVII - I полов. XVIII ст.) – Львів.: Видавництво Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2000.

·     Історія української філософії: Хрестоматія / М. В. Кашуба (упоряд.). – Львів.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004.

·     Табачковський В. Г. У пошуках невтраченого часу: Нариси про творчу спадщину українських філософів-шестидесятників / Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

·     Філософська думка в Україні: Бібліографічний словник / В.С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик та ін. – К.: Пульсари, 2002. 

 

Завдання для самостійної роботи

Теми рефератів

1. Особливості становлення філософської думки у Київській Русі.

2. Г. Сковорода: “Світ ловив мене, але не спіймав”.

3. “Філософія серця” П. Юркевича.

4. Академічна філософія в Україні в ХІХ столітті.

5. Еволюція філософських поглядів П. Копніна.

 

Опрацювання першоджерел

v  Грушевський М. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV ст. – К.: Наукова думка, 1991.

v  Прокопович Ф.  Про риторичне мистецтво // Прокопович Ф. Філософські твори в 3-х т. –Т. 1. – К.: Либідь, 1979.

v  Сковорода Г.  Наркіс.  Разглягол о том:  узнай себя  // Сковорода Г.  Повне зібрання творів у  2-х т. – Т. 1. – К.: Наукова думка, 1973.

v  Україна: Філософський спадок століть. Хроніка 2000. 37-38. – К.: Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2000. – С. 147-169.

v  Юркевич П.Д. Вибране. / Переклад з російської В. П. Недашківського; упорядкування, передмова й примітки А. Г. Тихолаза. – К.: Абрис, 1993. – С. 73-114.  

 

4. Рекомендована література

   

Рекомендована література для змістовного модуля І

Основні джерела

·       Алєксандрова О. В. Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

·       Асмус В.Ф. Античная философия: – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2001.

·       Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003.

·       Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 1997.

·       Гусєв В. І. Західна філософія Нового часу. XVIIXVIII ст.: Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2000.

·       Історія української філософії: Підручник. – К.: Академвидав, 2008.

·       Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

·       Історія філософії: Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2006.

·       Історія філософії України. Навч. посібник / Упорядники М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, А. К. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994.

·        Колпстон Ф. История средневековой философии / Пер. с англ. И. Борисовой: Послесл. М. Гарнцева. – М.: Энигма, 1997.

·       Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001.

·        Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия: Учеб. / В.Н. Кузнецов. –2 изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2003.

·       Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

·       Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII века: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1974. 

·        Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003.

·        Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006.

·        Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006.

·        Федів Ю. О., Мозгова Н. Г. Історія української філософії: Навчальний посібник. – К.: Україна, 2000.

·        Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремінь, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005.

·        Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006.

·        Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: Учеб. пособие для вузов.  – М.: Высшая школа, 1991.

 

 Додаткові джерела

·        Августин Аврелий. Исповедь. - М., 1991.

·        Аггаци Э. Человек как предмет философии // Вопр.философии,  1989, № 8.

·        Аристотель. Метафизика. - М., 1975. Соч. в 4-х тт. Т.

·        Асмус В.Ф. Античная философия - М., 1976 (1998).

·        Бердяев Н.А. О назначении человека, гл.3. М., 1993. 

·        Бердяев Н.  Философия свободного духа.- М.,1994.

·        Боэций.  "Утешение Философией" и другие трактаты.- М., 1990.

·        Беркли Л. Сочинения. Трактат о началах человеческого знания. - М., 1978.

·        Бэкон Ф.  Соч.: В 2т.- М., 1972.

·        Бубер М. Проблема человека // Два образа веры. М., 1995. 

·        Вольтер. Философские сочинения. - М., 1988.

·        Гадамер Х.Г.  Истина и метод. - М.,1988.

·        Гегель Г.  Энциклопедия философских наук. В 3 т.- М., 1974

·        Гольбах П.А. Избранные философские произведения: В 2 т.- М., 1974.

·        Гуревич П.C.  Философская антропология. - М.,1997.

·        Декарт Р.  Соч.: В 2 т.- М.,1989.

·        Донцов Д.М. Дух нашої давнини. - Дрогобич, 1991.

·        Древнеиндийская философия. Начальный период.- М., 1969.

·        Древнекитайская философия. Собрание текстов.- М., 1972.

·        Дюркгейм Э.  Самоубийство. - М.,1994.

·        Загадка человеческого понимания. - М.,1991.

·        Зотов А.  Феномен философии: О чем говорит плюрализм философских учений //"ВФ". 1991. №12.

·        Ильин И.А.  Путь к очевидности. - М.,1993.  

·        Камю А.  Бунтующий человек М.,1990.

·        Кант И. Соч.: В 6 т.- М., 1963-1966.

·        Карпов М.М. Смысл жизни человека. Ростов-на-Дону. 1994.

·        Концепции человека в современной западной философии. - М.,1988.

·        Крымский А.Б. Контуры духовности :новые аспекты идентификации // Вопр.философии, 1992. №12. 

·        Кьеркегор С. Страх и трепет. - М., 1993.

·        Марков Б.В. Философская антропология. СПб., 1997.

·        Мамардашвили М. Как я понимаю философию. - М., 1990.

·        Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.3.

·        Мунье Э.  Персонализм. М., 1992.

·        Ницше Ф.  Избранные произведения: В 2 кн. - М.,1991.

·        Огієнко Іван. Українська культура. - К., 1991.

·        О человеческом в человеке. - М., 1991.

·        Образ человека в ХХ веке. - М.,1988.

·        Общество и человек: пути самоопределения. - СПб., 1994.

·        Платон.  Соч.: В З т.- М., 1971.

·        Поппер К.  Открытое общество и его враги. Соч.: В 2т. М.,1992.

·        Проблема человека в западной философии. М., 1988. 

·        Пуляев В.Т. К вопросу о новой парадигме развития общества. - СПб., 1993.

·        Рикер П. Человек как предмет философии // Вопр.философии, 1989, №2.

·        Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм // В кн.: Сумерки богов. М.. 1990. 

·        Сковорода Григорій.  Повне зібрання творів: У 2 т.- К., 1973

·        Сорокин П.  Человек. Цивилизация. Общество. М.,1991

·        Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987. 

·        Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. М., 1987.

·        Фейербах Л. Основные положения философии будущего.//Соч.: В 2т. Т1. - М., 1995.

·        Франк С.  Духовные основы общества. - М., 1992.

·        Франкл В.  Человек в поисках смысла. - М.,1990.

·        Фромм Э. Духовная сущность  человека. // Филос. науки. 1990,  № 8,9. 

·        Человек и мир человека. К., 1977.

·        Человек как философская проблема : Восток - Запад. М., 1991.

·        Человек. - М.,1991.- Т.I,2.

·        Человек: образ и  сущность. -  М., 1991-1992.

·        Шаронов В.В.  Основы социальной антропологии. - СПб., 1997.

·        Шопенгауэр А.  Избранные произведения. - М.,1992.

·        Юнг К. Проблема души современного человека //"ВФ".  - 1989. - №1

·        Юркевич П.Д. Философские произведения. - М., 1990.

 

Змістовий модуль 2 

«Фундаментальні проблеми філософії»

Тема 6. Основні аспекти філософської онтології – (5 год.).

Місце онтології в системі філософського знання. Проблема буття в історії філософії. Історичні етапи формування вчення про буття. Світ як єдність об'єктивної дійсності і дійсності людських сутнісних сил. Класичні теорії буття (Платон, Аристотель. Раціональна онтологія). Екзистенціальна онтологія.Специфіка міркувань про буття: буття як філософська категорія. Основні форми і діалектика буття. Категорії матерії, руху, простору, часу.

 

Семінар 6.

Основні аспекти філософської онтології

План

1. Зміст категорії “буття”, її місце у філософуванні. Концепції буття в історії філософії.

2. Категорія субстанції.

3. Філософське розуміння матерії.

4. Рух, простір і час як категоріальні визначення буття.

 

Література

Основна

1. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – С. 340-390.

2. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С.254-275.

3. Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. С. 135-142.

4. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник (Бичко І. В., Табачковський В. Г., Горак Г. І. та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1994. – С. 315-329, 350-368.

5. Філософський енциклопедичний словник / НАН України; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди / В.І. Шинкарук (голова редкол.). – К.: Абрис, 2002. – C. 68-69, 251-252, 430.

 

Додаткова

·     Вязовкин В.С., Тузова Т. М. Бытие и мышление. – Минск: ООО «Попурри», 2000.

·     Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология ХХ века. – М.: Республика, 1997.

·     Губин В. Д. Онтология. Проблема бытия в современной европейской философии. – М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1998.

·     Мамлеев Ю.В. Судьба бытия // Вопросы философии. – 1993. – № 11.

·     Станишевский О.Б. Аритмология (Введение в онтологию): Бесконечность и рефлексивная сущность Бытия. – Таганрог: ТРТУ, 2003.

 

Завдання для самостійної роботи

Теми рефератів

1. Співвідношення понять «буття», «небуття», «ніщо».

2. Основні форми буття.

3. Монізм і плюралізм як філософські принципи.

4. Еволюція поглядів на матерію в історії філософії.

5. Фізичні і суспільні виміри простору і часу.

 

Опрацювання першоджерел

v Маслоу А. Психология бытия. М.: Рефл-бук, 1997.

v Сартр Ж-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии / В.И. Колядко (пер.).М.: Республика, 2004. – С. 28-196.

v Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: Пер. с нем. – М.: Республика, 1993. – С.391-406.

 

Тема 7. Філософський зміст проблеми свідомості – (5 год.)

Проблема свідомості: світ суб'єктивної рефлексії і світ об'єктивної реальності. Виникнення і природа свідомості. Біологічні і соціальні передумови виникнення свідомості. Генезис свідомості. Структура свідомості й основні рівні. Категорія ідеального як основа осмислення свідомості. Свідомість як реальність ідеального. Свідомість як суб'єктивна реальність. Свідомість і самосвідомість у раціоналістичному й ірраціоналістичному тлумаченні. Гносеологічний вимір свідомості. Свідомість і рефлексія.  Образне і понятійне мислення. Інтуїція, уява, творчість. Мислення і мова. Мовний символізм. Свідомість і інтелект. Суспільна свідомість і колективний  інтелект. Проблема штучного інтелекту. Інтелектуальні системи і мережі. Єдність пізнавальної, оцінюючої, цілепокладальної та мотиваційної дії свідомості.

 

Семінар 7.

Філософський зміст проблеми свідомості

План

1. Поняття відображення. Основні рівні і форми відображення.

2. Основні характеристики свідомості, її структура і механізм функціонування.

3. Свідомість і форми психічної активності людини: мислення, память, емоції, воля.

4. Взаємозвязок індивідуальної, групової і суспільної свідомості. Сутність і структура суспільної свідомості.

 

Література

Основна

1. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – С. 431-451.

2. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 279-297.

3. Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 286-302.

4. Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 143-155.

5. Філософія: Підручник / Бичко І. В., Бойченко І. В., Табачковський В. Г. та ін. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2002. – С. 144-161.

 

Додаткова

·     Гнатюк Л.В. Сознание как энергетическая система: Введение в философию настоящего. – Сумы: Университетская книга, 1999.

·     Лурия А. Р. Язык и сознание  / Е.Д. Хомская (ред.). – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 1998.

·     Прист С. Теории сознания / А.Ф. Грязнов (пер.с англ.и предисл.). – М.: Идея-Пресс, 2000.

·     Савельева М.Ю. Введение в метатеорию сознания. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

·     Субъект, познание, деятельность / И.Т. Касавин. – М.: Канон +, 2002.

 

Завдання для самостійної роботи

Теми для рефератів

1. Біологічні передумови і соціальні чинники виникнення і розвитку свідомості.

2. Феномен ідеального.

3. Зміст і співвідношення понять «свідоме», «підсвідоме», «несвідоме».

4. Свідомість як діяльність.

5. Феномен штучного інтелекту.

 

Опрацювання першоджерел

v  Фрейд З.  Остроумие и его отношение к бессознательному; Страх; Тотем и табу: Сборник / Пер. с нем. Я. М. Когана; М. В. Вульфа; Худ. обл. М. В. Драко. – Минск.: ООО «Попурри», 1998. – С. 161-240. 

v  Фромм Э. Психоанализ и религия; Искусство любить; Иметь или быть?: Пер. с англ. – К.: Ника-Центр, 1998. – С. 11-94.

v  Юнг К. Г. Критика психоанализа: Пер.с нем. и англ.. – СПб.: Гуманитарное агентство "Академический проект", 2000. – С.58-167.

 

Тема 8. Антропологічні ракурси філософського знання – (3 год.).

Питання «Що таке людина?»  як центральне у філософії. Феномен людини: виміри і аспекти осмислення. Різноманіття інтерпретацій природи людини в історії світової філософії. Проблема сутності та існування людини: ессенціалістське та екзистенціаліське тлумачення. Людина, людськість, людство. Філософський аспект проблеми походження людини. Людина як особистість. Проблеми антропосоціогенезу. Співвідношення біологічного і соціального в природі людини. Проблема життя і смерті в духовному досвіді людини. Духовний світ людини. Моральні цінності. Релігійні орієнтації. Метафізика любові та мистецтво життя. Проблема сенсу людського життя. Життя, смерть, безсмертя людини в духовному і філософському досвіді людства. Людина в історичному та культурному просторі. Стратегії людської свободи. Відчуження людини в сучасному світі. Цивілізаційні засади існування людства.

 

Семінар 8.

Антропологічні ракурси філософського знання

План

1.Співвідношення понять “людина”, “індивід”, “індивідуальність”, “особистість”.

2.Основні концепції походження людини (релігійна, еволюційна, космологічна). Сутність і основні чинники антропосоціогенезу.

3. Специфіка трактування людини у класичній, некласичній і постнекласичній філософії.

4. Життя, смерть і безсмертя як виміри буття людини у світі.

 

Література

Основна

1. Андрущенко В.П., Губерський Л.В., Михальченко М.І. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник для вищих навч. закл..3-тє вид., випр. та доп. К.: Генеза, 2006. – С. 440-455.

2. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Генеза, 1996. – С. 174-220.

3. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2003. – С. 406-430

4. Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 342-367.

5. Філософія: Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 304-325.

 

Додаткова

·     Аггаци Э. Человек как предмет философии // Вопросы философии. – 1989. –  № 2.

·     Гудінг Д., Леннокс Дж. Людина та її світогляд: пер. з рос.. – К.: Українське Біблійне Товариство, 2007

·     Гуревич П. С. Философия человека. – М.: ИФ РАН, 2001.

·     Попович М.В. Раціональність і виміри людського буття.– К.: Сфера, 1997. 

·     Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. – М.: Республика, 1995.

 

Завдання для самостійної роботи

Теми рефератів

1. Антропоцентризм філософської рефлексії.

2. Духовний світ особистості: структура і шляхи формування.

3. Діалектика свободи і відповідальності у життєдіяльності людини.

4. Взаємозв'язок біологічного і соціального в людині.

5. Феномен відчуження.

 

Опрацювання першоджерел

v  Бердяев Н.А. О назначении человека. – М.: Республика, 1993.

v  Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство: Пер. с фр. – М.: Политиздат, 1990.

v  Фромм Э. Бегство от свободы / Г.Ф. Швейник (пер.). – 2. изд. – М.: Прогресс, 1995.

v  Шарден Тейяр де. Феномен человека / Н.А. Садовский (пер.с фр.), А.С. Раутиан (предисл. и прим.). – М.: Устойчивый мир, 2001.

 

Тема 9. Суспільство: основи філософського аналізу – (4 год.).

Проблема цінностей у філософії. Цінності, їх природа і принципи класифікації. Цінність і оцінка. Цінність і норма. Моральні цінності, їх теоретичне освоєння в рамках етики. Ієрархія моральних цінностей. Загальні моральні поняття: ідеал, добро і зло, совість, чеснота і порок, свобода, щастя. Ціннісна характеристика добра і зла. Естетичні цінності. Модифікації естетичних цінностей. Історична еволюція естетичного ідеалу. Релігійні цінності і норми. Проблеми сучасної прикладної етики.

Семінар 9.

Суспільство: основи філософського аналізу

План

1. Суспільство і природа як синергетичні підсистеми об'єктивної реальності. Проблема побудови теоретичної моделі суспільства (натуралізм, ідеалізм, матеріалізм).

2. Виробництво – основа функціонування суспільства. Види виробництва.  Спосіб виробництва матеріальних благ.

3. Поняття суб'єкта суспільного розвитку. Рід, народність, нація, клас, народ.

 4. Єдність і багатоманітність суспільного розвитку. Проблема його спрямованості.

 

Література

Основна

1. Андрущенко В.П., Губерський Л.В., Михальченко М.І. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник для вищих навч. закл.3-тє вид., випр. та доп. К.: Генеза, 2006. – C.436-478, 501-525.

2. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Генеза, 1996. – С. 94-173.

3. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2003. – С. 485-513.

4. Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій – К.: Либідь, 1997. – С. 182-206, 240-269.

5. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 446-475.

 

Додаткова

·     Артемюк Б.Т. Суспільство: свобода і розвиток.– К.: Абрис, 2006.

·     Максимов С.І. Особистість і суспільство. – Харків: Торсінг плюс,1993.

·     Парсонс Т. Система современных обществ. – М.: Аспект Пресс, 1998.

·     Світ, людина, суспільство: Хрестоматія / Упоряд. І.П. Арцишевська, Р.А. Арцишевський. К., Ірпінь: Перун, 1997. 

·     Социальное знание и социальные изменения. – М: Республика, 2001.

 

Завдання для самостійної роботи

Теми рефератів

1. Специфіка взаємозв'язку суспільства і природи.

2. Зміст і співвідношення понять «суспільне» і «соціальне».

3. Особливості суспільних законів.

4. Основні підходи до періодизації людської історії.

5. Проблема сенсу історії.

 

Опрацювання першоджерел

 

v  Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / М. Вебер; Перекл. з німецької О.Погорілого. – К.: Основи, 1994. – С. 37-182.

v  Маркс К. До критики політичної економії // Маркс К., Енгельс Ф. – Твори. – Т.13.

v  Парсонс Т. О структуре социального действия / В.Ф. Чеснокова (общ. ред.), И. Бакштейн (пер.с англ.), С.А. Белановский (общ. ред.).2-е изд. М.: Академический Проект, 2002. – С. 82-184.

v Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Том 2. / Пер. з англ. О. Буценка. – К.: Основи, 1994. – C. 91-213.

v  Локк Дж. Про політичне чи громадянське суспільство. Про початки політичних суспільств. – К.: Основи, 2001.

 

Тема 10. Гносеологія: проблема пізнання у філософії. Закономірності та аспекти розвитку наукового пізнання. – (4 год.).

Різноманіття форм духовно-практичного освоєння світу. Гносеологічний аналіз структури та еволюції наукового знання. Питання про пізнаванність світу і способи його вирішення в історії філософії: суперечка про джерела пізнання; емпіризм, раціоналізм, трансценденталізм, агностицизм і скептицизм. Поняття суб'єкта й об'єкта пізнання. Гносеологічне визначення знання («віра», «думки з приводу»). Методологічні ознаки знання: визначеність, обґрунтованість. Когнітивні ознаки знання: віра носія знання; безсумнівність знання. Поняття "сутність", "явище", "феномен". Теорії розуміння та абстракції про теоретичний та емпіричний рівні знання та пізнання. Емпіричні та теоретичні методи наукового пізнання. Апріорні поняття та їх функції в синтезі теоретичного знання. Поняття наукового пізнання. Етапи і рівні наукового пізнання. Дисциплінарна побудова наукового знання та її класифікація за об'єктом, предметом та методом. Уявлення про методи наукового пізнання і їх класифікація. Форми наукового пізнання. Науковий факт, проблема, гіпотеза, теорія. Наукове передбачення. Поняття знання, проблема різноманіття форм знання. Проблема істини, поняття абсолютної і відносної, об'єктивної і суб'єктивної істини. Наука як вид духовного виробництва. Аспекти буття науки: генерація нового знання, соціальний інститут, особлива сфера культури. Специфіка соціального пізнання. Ріст наукового знання. Наукові революції і зміни типів раціональності. Свобода наукового пошуку і соціальна відповідальність вченого. 

 

 

 

Семінар 10.

 Гносеологія: проблема пізнання у філософії. Закономірності та аспекти розвитку наукового пізнання.

План

1. Пізнання як відображення і пізнання як ідеальне конструювання дійсності. Види пізнання (буденне, позанаукове, ненаукове, наукове).

2. Суб'єкт, об'єкт і предмет пізнання. Рівні та форми пізнання.

3. Поняття методології і методу пізнання. Класифікація пізнавальних методів.

4. Істина, її основні характеристики. Основні концепції істини.

 

Література

 

Основна

1. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003. – С.452-472.

2. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 354-384.

3. Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 304-330.

4. Філософія: Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 174-197.

5. Філософія: Підручник / Бичко І. В., Бойченко І. В., Табачковський В. Г. та ін. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2002. – С. 162-192.

 

Додаткова

·     Возможности и границы познания. – М.: Мысль, 1995.

·     Лекторский В.А. Эпистемология классическая и некласическая. – М.: УРСС, 2001

·     Мамардашвили М. К. Стрела познания: Набросок естественноисторической гносеологии / Ю.П. Сенокосов (ред.). — М.: Языки русской культуры, 1996.

·     Микешина Л. А. Философия познания: Полемические главы. – М.: Прогресс-Традиция, 2002.

·     Петрушенко В. Л. Філософія знання: онтологія, епістемологія, аксіологія: Монографія. – Львів: Ахіл, 2005.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Теми рефератів

1. Діалектика суб’єкта і об’єкта в процесі пізнання.

2. Сутність і основні форми агностицизму.

3. Специфіка істини у філософії і науці.

4. Місце творчості та інтуїції в пізнанні людиною світу.

5. Гносеологічні виміри догматизму і релятивізму.

 

Опрацювання першоджерел

v  Рассел Б. Человеческое познание: Его сфера и границы: Пер. с англ. – К.: Ника-центр, 2001. – С. 14-68, 450-530.

v  Поппер К. Логика и рост научного знания. – М.: Прогресс, 1983. – С. 34-82.

v  Гадамер Х.Г. Что есть истина? // Философская и социологическая мысль. – 1992. –  № 5.

v  Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки: Переводы с англ. и нем. / Общ. ред. и авт. вступ. ст. И. С. Нарский. – М.: Прогресс, 1986. – С. 467-523.

 

Рекомендована література для змістовного модуля ІІ

Основні джерела

·        Андрущенко В.П., Губерський Л.В., Михальченко М.І. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник для вищих навч. закл..3-тє вид., випр. та доп. К.: Генеза, 2006.

·        Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Генеза, 1996.

·        Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003.

·        Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій – К.: Либідь, 1997.

·        Кохановский В.П. Философия и методология науки: Учебник для высших учебных заведений. – Ростов-н / Д.: Феникс, 1999.

·        Лешкевич Т. Г. Философия науки: традиции и новации: Учебное пособие для вузов. М.: Издательство «ПРИОР», 2001.  

·        Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006.

·        Причепій Є.М, Черній А.М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006.

·        Філософія:  Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006.

·        Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник (Бичко І. В., Табачковський В. Г., Горак Г. І. та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1994.

·        Філософія: Підручник / Бичко І. В., Бойченко І. В., Табачковський В. Г. та ін. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2002.

·        Філософія: Підручник (Г. А. Заїченко,  В.М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін.; За ред. Г. А. Заїченка та ін. – К.: Вища школа, 1995.

·        Філософський енциклопедичний словник / НАН України; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди / В.І. Шинкарук (голова редкол.). – К.: Абрис, 2002.

 

Додаткові джерела

·        Ахутин А.В.  Понятие "природа" в античности и в Новое время ("фюзис" и "натура").- M., I988..

·        Башляр Г.  Новый рационализм. - М.,1987.

·        Бранский В.П. Философия физики ХХв. - СПб, 2003.

·        Бутаков В.А. Основные формы движения материи и их взаимосвязь в свете современной науки. - М., 1974.

·        Вокруг Галилея // Ортега-и-Гассет X. Избранные труды. - М., 1997.

·        Доброхотов А.Л.  Категория бытия в классической западно­европейской философии. -М., 1986.

·        Дубровский Д.И.  Проблема идеального. - М., 1983.

·        Загадка человеческого понимания. - М., 1991.

·        Идеалы и нормы научного исследования. - Минск., 1987.

·        Ильенков Э.В. Диалектическая логика. - М., 1984.

·        Ильенков Э.В. Проблема идеального// "ВФ". 1979. №6,7.

·        Каган М.С. Философская теория ценности. СПб, 1997.

·        Карпунин В.А. Наука и миф.//Научная рациональность и структура повседневности. - СПб., 1999.

·        Какабадзе З.М. Проблема человеческого бытия - Тбилиси, 1985.

·        Кедров Б.М. Эволюция понятия материи в философии и естествознании //Вопр. философии - 1975. - №8.

·        Киселев  А.И. Человек экологическое измерение. - СПб., 2000.

·        Кравец А.С. Идеалы и идолы науки. - Воронеж, 1993.

·        Кун Т. Структура научных революций. - М., 1977.

·        Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. - М., 1995.

·        Легостаева О.Ф.  О взаимосвязи языка и мышления //"ФН".1990. №2.

·        Мамардашвили М. Сознание как философская проблема //"ВФ". 1990. №10.

·        Марков М.А. О природе материи. - М., 1976.

·        Микешина Л.А. Философия науки. - М., 2005.

·        Михаилов Ф.T. Общественное сознание и сознание индивида. - М.,1990.

·        Молчанов В.И. Время и сознание. - М., 1988.

·        Налимов В.Б. Спонтанность сознания. - М.,1989.

·        Огородников В.П. Познание и необходимость. - М., 1985.

·        Поппер К. Логика и рост научного знания. - М., 1983.

·        Поппер К. Открытое общество и его враги. Соч.: В 2т. - М., 1992.

·        Пригожин И., Стенгерс И.  Порядок из хаоса. М.,1986.

·        Пригожин И. Природа, наука и новая рациональность.//В поисках нового мировоззрения: И. Пригожин, Е. и Н. Рерихи. - М., 1991.

·        Проблема сознания в современной западной философии.  - М., 1989.

·        Психосоциогенез сознания //Марков Б.В. Философская антропология. -СПб, 1997.

·        Рикёр П. Человек как предмет философии // “ВФ”. - 1989. №2.

·        Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. - М., 1967.

·        Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1991.

·        Степин В.С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации // “ВФ”. - 1989. №10.

·        Степин В.С.  Теоретическое знание. Структура, историческая эволюция. - М.,  2000.

·        Тейяр де Шарден. Феномен человека. - М., 1990.

·        Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. - М., 1987.

·        Хайдеггер М.  Бытие и время. - М., 1997.

·        Хакен Г. Синергетика. - М., 1980.

·        Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. - М., 1986.

·        Фрейд З.  Психология бессознательного. - М.,1989.

·        Фрейд З. "Я" и "оно". - М., 1990. - С.68-107.

·        Фуко М. Слова и веши. Археология гуманитарных наук. - СПб., 1994.

·        Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. - М., 2003.

·        Швырев В.С. Рациональность как ценность культуры. - М., 2003.

·        Шелер М. Положение человека в Космосе // Проблема человека в западной философии. - М., 1988.

·        Шпенглер О. Закат Европы. - М., 1993.

·        Юнг К.Г.  Коллективное бессознательное. - М.,1995.