Практичнізаняття

Заняття 1. Поняття світогляду

1.   Світогляд як спосіб орієнтації людини в світі.

2. Основні рівні світогляду. Світовідчуття, світосприйняття і світорозуміння.

3. Природа та структура світогляду.

4. Історичнітиписвітогляду.

5. Співвідношення філософії та світогляду.

Спеціальна тема: міфологічний, релігійний та філософський тип світогляду у сучасному світі

Спеціальна тема: Фрейзер «Золота гілка»

Література:

 1. Мамардашвили М. Как я понимаю философию (беседа)// Вестник высшей школы. - 1989. - № 9. - С.80-87.

2.           Ортега-и-Гассет Х. Чтотакоефилософия? / Х. Ортега-и-Гассет. – М.: Наука, 1991. – С. 51-192.

3. Фрейзер. Золота Гілка.

4. Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу.

5. СантаянаДж. Прогресс в философии // Вопросыфилософии. 1992. № 4.

Заняття 2. Основні етапи та проблеми античної філософії

1. Особливості виникнення філософії в Давній Греції.

2. Досократична філософія:

а) проблема першоначала: мілетська школа, Геракліт, піфагорійці;

б) проблема буття; елеати, Емпедокл і Анаксагор.

3. Атомізм Левкіппа і Демокріта.

Презентація: апорії Зенона та їх математичне обгрунтування.

4. Софісти і Сократ – антропологічний поворот в античній філософії..

5. Філософія Платона – загальна характеристика.

Спеціальна тема: Розкрийте сутність міфу про печеру Платона

6. Філософія Аристотеля – загальна характеристика.

7. Елліністичний період: стоїки, скептики, епікурійці.

Диспут(3 команди): етичні погляди стоїків, скептиків та епікурейцій та їх актуальність сьогодні

Підручники:

1.     Реале и Антисери. Западнаяфилософия от истоков до наших дней

2.      Рассел Б. История Западной философии

Першоджерела:

1.    Платон. Бенкет. – Л.: Видавництво Українського Католицького Університету, 2005.

2.       Платон. Діалоги. – К.: "Основи", 1995.

3.    Сенека. Моральні листи до Луцілія. – К., 1996. http://ae-lib.org.ua/texts/seneca__ad_lucilium_epistularum_moralium__ua.htm

4.    Аристотель. Соч. В 4 т. – М., 1975.

5.      АрістотельНікомахова етика. К., 2002. http://ae-lib.org.ua/texts/aristoteles__nicomachean_ethics__ua.htm

6.     Арістотель Політика. – К., 2003.

7.    Лосев А. Ф. Историяантичнойфилософии. – М., 1989.

 

Заняття 3. Головні ідеї філософії Середньовіччя й Відродження

3.1

1.    Загальна характеристика філософії Середньовіччя: основні ідеї та персоналії.

Святий Августин:

-уявлення про час.

-про свободу волі.

2.     Основні етапи розвитку середньовічної філософії:

a) патристика; б) схоластика.

3. Головні теологічні проблеми Середньовіччя та їх філософські інтерпретації:

а) Диспут(2 команди): полеміка між номіналізмом і реалізмом;

б) проблема співвідношення віри і знання;

в) проблема людини: душа і тіло.

Спеціальна тема: Докази буття бога Ф. Аквінським

Спеціальна тема: Бритва Оккама як логічний інструмент

Спеціальна тема: «Осінь Середньовіччя» Й. Хейзинга

Література:

Підручники:

1.Реале и Антисери. Западнаяфилософия от истоков до наших дней

 2.Рассел Б. История Западной философии

Література:

1.    Коплстон Ф. Историяфилософии в Средниевека

2.    Хейзинга. Осень Средневековья.

3.    Баумейстер А. Тома Аквінський: вступ до мислення. Бог, буття і пізнання.

4.     Августин Святий. Сповідь. – К.: Основи, 1996.

5.     Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевой «Політики». – К.: Основи. – 2003.

6.    Боецій. Розрада від філософії. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002.

 

Частина 3.2.

4. Загальна характеристика філософії епохи Відродження: основні ідеї та персоналії.

5. Гуманізм та новий ідеал людини. Італійська філософія як повернення до античних засад (Телезіо, Кампанелла, Помпонацці).

- Політична філософія Н. Макіавелі

- Скептична філософія М. Монтеня.

6. Філософія М.Кузанськго.

7. Наука епохи Відродження (Л.да Вінчі, М.Коперник).

8. Пантеїзм Дж.Бруно.

9. Відділення фізики від метафізики (Г.Галілей, Кеплер).

10. Основні ідеї Реформації (Лютер, Кальвін, Мюнцер).

Диспут: Утопічні концепції Т. Мора та Т. Кампанелли.(2 команди)

Які засади утопій Нового Часу є вживаними у наш час.

 

Заняття 4. Західноєвропейська філософія Нового часу та доби Просвітництва

4.1

1. Загальна характеристика філософії Нового часу: основні ідеї та представники.

2. Проблема методу в філософії Нового часу ( Ф.Бекон, Р.Декарт).

3. Проблема емпіризму в філософії Ф.Бекона (програма “великого відновлення наук”, концепція “ідолів”).

4. Проблема раціоналізму в філософії Р.Декарта (принцип методичного сумніву, теза “cogitoergosum” , вчення про “вроджені ідеї”).

Диспут: Індуктивний метод проти дедуктивного; Наявність та відсутність вроджених ідей

5. Англійська традиція в філософії Нового часу: ознаки та представники:

 а) філософія Т.Гоббса. б) пізнавальна концепція Д.Локка. в) суб’єктивно-ідеалістичний підхід Дж.Берклі. г) агностицизм Д.Юма.

4.2

6. Загальна характеристика раціонального напрямку філософії Нового часу: ознаки та представники:  а) проблема субстанції у Новий час: Декарт, Спіноза, Ляйбніц. б) теорія пізнання Б.Спінози. в) гносеологічна концепція Ляйбніца.

7. Загальна характеристика епохи Просвітництва: ознаки та представники.

Спеціальа тема: Парадокс актора Д. Дідро.

8.  Проблема природи в філософії Просвітництва.

9.  Проблема людини у філософії епохи Просвітництва.

10.  Суспільно-соціальні теорії епохи Просвітництва.

Література:

Реале и Антисери. Западнаяфилософия от истоков до наших дней

Рассел Б. История Западной философии

Бэкон Ф. Великоевосстановление наук //Соч.: В 2т. – М., 1972 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/bacon/idol.html

Бэкон Ф. НовыйОрганон //Соч.: В 2т. – М., 1972.  /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/bacon/idol.html

Гоббс Т. Левіафан. – К., 2000.

Г`юм Д. Трактат про людську природу. – К., 2003.

Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – К., 1994.

Декарт Р. Міркування про метод. – К.: Тандем, 2001.

Декарт Р. Метафізичні розмисли. – К.: Юніверс, 2000.

Лейбниц Г.В. Монадология // Соч. в 4 т. – М., 1982. – Т.1 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/leibnitz/mon.html

Лябніц Г.-В. Принципи природи і благодаті, засновані на раціо // Філософська думка: український науково-теоретичний часопис. – К., 2008. – № 4. – С. 25–43.

Лок Д. Два трактати про врядування. К., 2001.

Нарский И. С. Западноевропейскаяфилософия XVII века. – М., 1974.

Паскаль Б. Думки. Філософська думка: український науково-теоретичний часопис.– К., 2009. – № 5. – С. 114–139.

Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду. – К., 2001.

Спиноза Б. Этика // Избр. произв.: В 2 т. – М., 1957, – Т.2 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/spinoza/01/00.html

Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат. – К., 2005.

Соколов В. В. Европейскаяфилософия XV-XVII веков. – М., 1984.

 

Заняття 4. Визначальні риси німецької класичної філософії

5.1

1.       Загальна характеристика німецького ідеалізму ХVIII-XIX ст.

2.       Система критичної філософії Канта.

Спеціальна тема: пояснити сутність коперніканського повороту у філософії І. Канта

3.       Вчення про розум у Канта.

4.       Практична філософія Канта.

5.       Естетична та соціальна філософія Канта.

6.       Основні ідеї “Науковчення” Фіхте.

7.       Етика та соціальна філософія Фіхте.

Презентація: Діалектика Я- Не-я у вигляді схеми

5.2

8.       Натурфілософія Шеллінга.

9.       Система трансцендентального ідеалізму Шеллінга.

10.  Філософія “одкровення” Шеллінга.

11.  Діалектична логіка Гегеля.

Презентація: Діалектика Гегеля у вигляді схеми

12.  Філософія природи Гегеля.

13.  Система абсолютного ідеалізму Гегеля.

Спеціальна тема: «Філософія права» Гегеля

14.  Характеристика антропологічного матеріалізму Фойербаха.

15.  Філософська антропологія та філософія історії К.Маркса.

«Маніфест комуністчної партії», «Капітал»

Спеціальна тема: відчуження за Марксом та сучасність

Література:

Реале и Антисери. Западнаяфилософия от истоков до наших дней

Рассел Б. История Западной философии

Гегель. Ктомыслитабстрактно? // Работыразных лет. В 2 т. – М., 1972. – Т.1.

Гегель Г. Энциклопедияфилософских наук. В 3 т. М., 1974-1977.

Кант І. Критика чистого розуму. – К., 2000.

Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики. – К., 2005. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Kant/index.htm

Маркс К. Тезисы о Фейербахе //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.3.

Фейербах Л. Основныеположенияфилософиибудущего //Избр. филос. произв.: В 2 т. – М., 1995. – Т.1.

Фихте И.Г. Наукоучение в его общихчертах // Фихте И.Г. Соч. в 2-х т. –СПб.: Мифрил, 1993. – Т.2. – С.771– 789.

Шеллінг Ф.В. Про відношення образотворчих мистецв до природи // Мислителі німецького Романтизм. – Івано-Франківсь. – Вид-во "Лілея-НВ", 2003. – С. 364–372.

Шеллинг Ф.В.Й. Натурфилософия // Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения в 2 т. – М.: “Мысль”, 1989. – Т.2. – С.472-495.

 

Заняття 6. Особливості переходу від класичного до некласичного філософування. Основні напрямки сучасної філософії

6.1

1.     Криза класичної філософії в середині ХІХ ст. і становлення нових філософських напрямків.

2.     Ірраціоналізм і волюнтаризм філософії А.Шопенгауера.

Спеціальна тема: А. Шопенгауер та східні філософські вчення

3.     Критичний раціоналізм та ірраціонально-екзистенційна філософія СьоренаК’єркегора.

4.     Основні концепції “Філософії життя” (Ф.Ніцше, А.Бергсон, В.Дільтей).

Спеціальна тема: Творчість Ніцше «Так казав Заратустра», «Антихрист», «Казус Вагнер»

6.2

5.     Філософські засади психоаналізу, вчення про несвідоме (З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фромм).

Спеціальна тема: Архетипи К. Юнга у рекламі

Спеціальна тема «Тотем і табу» Фрейда – механізми формування влади

Спеціальна тема «Мати або бути», «Бігство від свободи» Фромма та сучасний світ.

6.     Прагматизм як напрям сучасної філософії (Ч.Пірс, У.Джемс, Д.Дьюї).

7.     Основні етапи розвитку позитивізму:

а) позитивізм О.Конта, Г.Спенсера, Дж.Мілля;

б) емпіріокритицизм Е.Маха та Р.Авенаріуса;

в) конвенціоналізм А.Пуанкаре та П.Дюргема;

г) неопозитивізм (М.Шлік, Р.Карнап);

д) аналітична філософія (Б.Расел, Л.Вітгенштейн);

«Логіко-філософський трактат»

є) критичний раціоналізм К.Поппера;

Спеціальна тема: принципи фальсифікації та верифікації як фундаментальні принципи сучасної науки

6.3

ж) історична школа філософії науки (Т.Кун, І.Лакатос, П.Фейерабенд).

8. Структуралізм як методологія гуманітарного пізнання

К.Леві-Стросс «Сумні тропіки»

М.Фуко «Надзирать и наказывать», Слова и вещи, Рождение клиники

9.       Феноменологія Е.Гусерля та М. Мерло-Понті

10.  Екзистенціальна філософія:

К.Ясперс. концепція Осьового часу

А.Камю «Міф про Сізіфа», «Бунтуюча людина»

Ж.-П.Сартр. «буття і ніщо»

Спеціальна тема: літературна творчість Сартра та її зв’язок з філософією(Стіна, Мухи).

Екзистенціалізм – це гуманізм як маніфест екзистенціалізму.

Спеціальна тема: Мартін Гайдегер як провідний мислитель екзистенційної філософії. Буття і Час

Література:

ФроммЭ. Быть или иметь

Фромм Э. Бегство от свободы

Юнг К. Г. Архетип и символ. — Москва, 1991. — 304 с. — ISBN 5-7664-0462-X.

Юнг К. Г. Психологиябессознательного. — М.: Когито-Центр, 2010. — 352 с. — ISBN 978-5-88373-354-2.

Фрейд З. Тотем и табу

Фрейд З. Я и оно

ВітгенштайнЛю Логіко-філософський трактат. – К., 1995.

Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. – Л., 2007.

Гуссерль Е. Криза європейської філософії // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

Гейзінга Й. Homoludens. – К, 1994.

Джеймс В. Що таке прагматизм. – К., 2000.

Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

Камю А. Бунтующийчеловек. М., 1990.

Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

Карнап Р. Преодолениеметафизикилогическиманализомязыка // Вестник МГУ”, сер. 7 “Философия”, № 6, 1993, с. 11-26

/http://ru.philosophy.kiev.ua/library/carnap/01.html#_ftn1

Кун Т. Структура научныхреволюций. – М., 1975 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/kuhn/01/00.html

Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 1997.

Ліотар Ж.-Ф. Постмодерністська ситуація // Після філософії: кінець чи трансформація? – К., 2000 – С.71-90.

Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

Поппер К. логика и ростнаучногознания. – М., 1983.

Рікер П. Конфлікт інтерпретацій // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Л.,1996.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – К., 2001.

Сумерки богов. М., 1989.

Теяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1987.

ТойнбіДж. Дослідження історії. У 2-х т. – К., 1995.

Шопенгавер, А. Світ як воля і уявлення // Мислителі німецького романтизму. Івано-Франківсь. – Вид-во "Лілея-НВ", 2003.

Ясперс К. Осьва епоха // «Ї». – Л., 1990. – №3.

 

 

 

 

Заняття 7

Постмодерна та сучасна філософія

7.1

1.Філософія історії: а)О. Шпенглер "ЗакатЕвропы", б)Х. Ортега-і-Гассет "Повстання мас".в) Ф. Фукуяма "Кінець історії і остання людина"

2. Філософія постмодерну

А. Лиотар «состояние постмодерна». Читатипередмову.

Б. Бодрийяр «Символическийобмен и смерть», «Симулякр и симуляция» і ось це есе(3 різні людини)

http://old.russ.ru/culture/cinema/20030923.html

В. У. Эко Роль читателя. Исследования по семиотикетекста

http://culturca.narod.ru/eco1.htm

«Пятьэссе на темыэтики»

Г. Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения

3. Інтегральний гуманізм Ж. Марітена.

7.2

2.       П. Тейяр Де Шарден «Феномен человека»

https://royallib.com/book/de_sharden_per/fenomen_cheloveka.html?fbclid=IwAR33U9j1c6viPhAYWIs_IbUUIr_NwCyO7S7dHqosdHSNcT15U780Ty9Ff8A

3.     Макинтайр А. - Последобродетели: Исследованиятеорииморали

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/ehtika_i_ehstetika/makintajr_alasder_posle_dobrodeteli_issledovanija_teorii_morali/36-1-0-650?fbclid=IwAR28ZRYjfPxJCrj160cETl-OkRG-_jpGzSohu2s-N4Ee-2SIDxAsyBGnoos

4.       А. Бадью «Этика»

https://royallib.com/book/badyu_alen/etika_ocherk_o_soznanii_zla.html?fbclid=IwAR29nYtLtTgB6Z6F8KSt0TWooSGfriI0P3IkjilMIFA5G9nv6Sdlz2PzfVU

6.       С. Жижек

Мультикультуралізм

http://provid.org/zizek/multykulturalizm-abo-logika-kultury-multynatsionalnogo-kapitalizmu-slavoj-zhyzhek/?fbclid=IwAR2flhJYBfNtB9NE-sYUX7NCtD01wqfYtHJtNL1nB8JvsczvWt7UOkhbg5w

Про марксизм

http://provid.org/zizek/psyhoanaliz-ta-post-marksyzm-vypadok-alena-badyu-slavoj-zhyzhek/?fbclid=IwAR1YNLRjNckh9DC04w3YkK16p-SmJrqP1p8kPFUzzwEBsNKkhdN47AXBxMk

Про матрицю

http://provid.org/zizek/matrytsya-abo-dvi-storony-zbochennya-slavoj-zhyzhek/?fbclid=IwAR1YNLRjNckh9DC04w3YkK16p-SmJrqP1p8kPFUzzwEBsNKkhdN47AXBxMk

7.       Т. Иглтон

https://commons.com.ua/uk/nitsshe-i-hristos/?fbclid=IwAR1wNhR9EqVmX8VNbqRM1qdXJ4GxN1eh2Xn1R0Q8CdMVduMpNh9i5k32nmk

Спеціальна тема: «Діалектика Просвічення» Хоркхаймер і Адорно»

Загальні джерела:

1.  Августин Святий. Сповідь. – К.: Основи, 1996.

2.  Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевой «Політики». – К.: Основи. – 2003.

3.  Антологиямировойфилософии. – М., 1969. – Т. 1.

4.  Аристотель. Соч. В 4 т. – М., 1975.

5.  АрістотельНікомахова етика. К., 2002. http://ae-lib.org.ua/texts/aristoteles__nicomachean_ethics__ua.htm

6.  Арістотель Політика. – К., 2003.

7.  Асмус В. Ф. Античнаяфилософия. – М., 1976.

8.  Бибихин В. В. Философия и религия // Вопросыфилософии. 1992. № 7.

9.  Библер В.С. Что есть философия// Вопросы философии – 1995 - № 1.

10.           Библия. Книги Священного писания Старого и Нового заветов. – М., 1968.

11.           Боецій. Розрада від філософії. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002.

12.           Бэкон Ф. Великоевосстановление наук //Соч.: В 2т. – М., 1972 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/bacon/idol.html

13.           Бэкон Ф. НовыйОрганон //Соч.: В 2т. – М., 1972.  /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/bacon/idol.html

14.           Василій Великий. Морально-аскетичні твори. – Л. : Свічадо, 2007.

15.           Вітгенштайн Л. Логіко-філософський трактат. – К., 1995.

16.           Г`юм Д. Трактат про людську природу. – К., 2003.

17.           Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. –  Л., 2007.

18.           Гегель Г. Энциклопедияфилософских наук. В 3 т. М., 1974-1977.

19.           Гегель. Г. В.Ф. Феноменологія духу. – К., 2004.

20.           Гегель. Ктомыслитабстрактно? // Работыразных лет. В 2 т. – М., 1972. – Т.1.

21.           Гейзінга Й. Homoludens. – К, 1994.

22.           Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – К., 1994.

23.           Геракліт Про природу // Тихолаз, А.Г. Геракліт. – К. : Абріс, 1995. – С.41–131.

24.           Гоббс Т. Левіафан. – К., 2000.

25.           Горфункель А. X. ФилософияэпохиВозрождения. – М., 1980.

26.           Гулыга А. В. Немецкаяклассическаяфилософия. – М., 1986.

27.           Гуревич А. Я. Проблемысредневековойнароднойкультуры. – М., 1991.

28.           Гуссерль Е. Криза європейської філософії // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

29.           Данте Алигьери. Божественнаякомедия. – М., 1992.

30.           Декарт Р. Метафізичні розмисли. – К.: Юніверс, 2000.

31.           Декарт Р. Міркування про метод. – К.: Тандем, 2001.

32.           Джеймс В. Що таке прагматизм. – К., 2000.

33.           ДиогенЛаэртский. О жизни, учениях и изреченияхзнаменитыхфилософов. – М., 1979.

34.           Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

35.           Камю А. Бунтующийчеловек. М., 1990.

36.           Кант І. Відповідь на запитання Що таке Просвітництво // Мислителі німецького Романтизму. – Івно-Франківськ, 2003. – С. 158-161.

37.           Кант І. Критика чистого розуму. – К., 2000.

38.           Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики. – К., 2005. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Kant/index.htm

39.           Карнап Р. Преодолениеметафизикилогическиманализомязыка // Вестник МГУ”, сер. 7 “Философия”, № 6, 1993, с. 11-26.  /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/carnap/01.html#_ftn1

40.           Кессиди Ф. X. От мифа к логосу. – М., 1972.

41.           Кузанский Н. Об ученомнезнании. – Соч. 2-х т. – М., 1979 – Т.1 /http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/kuzanski.html

42.           Культура эпохиВозрождения и Реформации. – М., 1981.

43.           Кун Т. Структура научныхреволюций. – М., 1975 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/kuhn/01/00.html

44.           Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

45.           Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 1997.

46.           Лейбниц Г.В. Монадология // Соч. в 4 т. – М., 1982. – Т.1 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/leibnitz/mon.html

47.           Ліотар Ж.-Ф. Постмодерністська ситуація // Після філософії: кінець чи трансформація? – К., 2000 – С.71-90.

48.           Лок Д. Два трактати про врядування. К., 2001.

49.           Лосев А. Ф. Дерзания духа. М., 1988.Лосева И. Н. Миф и религия... // Вопросыфилософии. 1992. № 7.

50.           Лосев А. Ф. Историяантичнойфилософии. – М., 1989.

51.           Лосев А. Ф. ЭстетикаВозрождения. – М., 1978.

52.           Лукреций. О природевещей. – М., 1983.

53.           Лябніц Г.-В. Принципи природи і благодаті, засновані на раціо // Філософська думка: український науково-теоретичний часопис. – К., 2008. – № 4. –С. 25–43.

54.           Маквеллі Н. Державець. – К., 1998.

55.           Марк Аврелий. Размышления. – М., 1985.

56.           Маркс К. Тезисы о Фейербахе //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.3.

57.           Монтень М. Опыты. – М., 1992.

58.           Мор Т. Утопия. – М., 1978.

59.           Нарский И. С. Западноевропейскаяфилософия XVII века. – М., 1974.

60.           Никифоров А. А. Философиякакличныйопыт // Заблуждающийсяразум? М., 1990.

61.           Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

62.           Ортега-і-Гассет Х. Чиста філософія // Вибрані твори. – К., 1994. http://ae-lib.org.ua/texts/ortega-y-gaset__filosofia__ua.htm

63.           Паскаль Б. Думки. Філософська думка: український науково-теоретичний часопис.– К., 2009. – № 5. – С. 114–139.

64.           Платон. Бенкет. – Л.: Видавництво Українського Католицького Університету, 2005.

65.           Платон. Діалоги. – К.: "Основи", 1995.

66.           Поппер К. логика и ростнаучногознания. – М., 1983.

67.           Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: "Основи", 1995

68.           Рікер П. Конфлікт інтерпретацій // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Л.,1996.

69.           Роттердамський Е. Похвала Глупоті…– К., 1993. http://ae-lib.org.ua/texts/erasmus__fool__ua.htm

70.           Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду. – К., 2001.

71.           Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – К., 2001.

72.           Сенека. Моральні листи до Луцілія. – К., 1996. http://ae-lib.org.ua/texts/seneca__ad_lucilium_epistularum_moralium__ua.htm

73.           Современнаязападноевропейскаяфилософия. Словарь. – М., 1992.

74.           Соколов В. В. Европейскаяфилософия XV-XVII веков. – М., 1984.

75.           Соколов В. В. Средневековаяфилософия. – М., 1979.

76.           Спиноза Б. Этика // Избр. произв.: В 2 т. – М., 1957, – Т.2 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/spinoza/01/00.html

77.           Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат. – К., 2005.

78.           Степин В.С. Эпохаперемен и сценариибудущего. – М., 1996.

79.           Сумерки богов. М., 1989.

80.           Теяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1987.

81.           ТітЛукрецій Кар Про природу речей // Антична література: хрестоматія. – К., 1968. – С.407-415. http://ae-lib.org.ua/ texts/lucretius__de_rerum_natura_by_zerov__ua.htm

82.           ТойнбіДж. Дослідження історії. У 2-х т. – К., 1995.

83.           Фейербах Л. Основныеположенияфилософиибудущего //Избр. филос. произв.: В 2 т. – М., 1995. – Т.1.

84.           Философия и мировоззрение. М., 1990.

85.           Фихте И.Г. Наукоучение в его общихчертах // Фихте И.Г. Соч. в 2-х т. – СПб.: Мифрил, 1993. – Т.2. – С.771– 789.

86.           Фіхте Й.Г. Промови до німецької нації. – Івано-Франківсь. – Вид-во "Лілея-НВ", 2003. – С. 110–134.

87.           Франк С. Л. Культура и религия // Философские науки. 1991. № 7.

88.           Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.

89.           Хайдеггер М. Основныепонятияметафизики // Вопросыфилософии. 1989. – № 9.

90.           Хайдеггер М. Чтотакоефилософии // Вопросыфилософии. – 1993. №7.

91.           Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековойфилософии. – М., 1991.

92.           Чанышев А. Н. Курс лекций по древнейфилософии. – М., 1986.

93.           Шеллинг Ф.В.Й. Натурфилософия // Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения в 2 т. – М.: “Мысль”, 1989. – Т.2. – С.472-495.

94.           Шеллінг Ф.В. Про відношення образотворчих мистецв до природи // Мислителі німецького Романтизм. – Івано-Франківсь. – Вид-во "Лілея-НВ", 2003. – С. 364–372.

95.           Шопенгавер, А. Світ як воля і уявлення // Мислителі німецького романтизму. Івано-Франківсь. – Вид-во "Лілея-НВ", 2003.

96.           Ясперс К. Осьова епоха // «Ї». – Л., 1990. – №3.

97.           Ясперс К. Смысл и назначениеистории. – М., 1991.

2 Модуль 

2.  Агацци Э. Человеккак предмет философии // Вопр. философии. – 1989.- № 2.

9.  Бердяев Н.А. О назначениичеловека. – М., 1993.

10.           Бердяев Н.А. Смыслистории. – М., 1990.

11.           Библер B.C. Культура. Диалог культур /У Вопр. философии. – 1989. – №6.

15.           Вернадский В.И. Философскиемыслинатуралиста. – М., 1988.

16.           Гносеология в системефилософскогомировоззрения / Отв. ред. В.А.Лекторский. – М., 1983.

17.           Голдстейн М., Голдстейн И. Какмыпознаем. – М., 1984.

18.           Григоръян Б.Т. Человек. Его положение и призвание в современном мире. – М., 1986.

19.           Григорьян Б. Т. Философскаяантропология. – М., 1982.

20.           Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфераЗемли / Подредакциейдокт.геогр.наукпрофессораВ.С.Жекулина. 2-е изд. испр. и доп. – Л.: ИздательствоЛенинградскогоуниверситета. – 1989.

21.           Давыдов Ю.Н., Роднянская И.Б. Социологияконтркультуры. – М.,1980.

22.           Дамміт М. Логічні основи метафізики. Переклад з англ. В.Навроцького. – Київ: IRIS, 2001.

23.                          Джеймс В. Деякі метафізичні проблеми, розглянуті з погляду прагматизму. Єдність і множинність. – К.: Видавничий дім „Альтернативи”, 2000.

33.           Камю А. Бунтующийчеловек. – М., 1990.

34.           Карнап Р. Философскиеоснованияфизики. – М., 1971.

35.           Кедров Б.М. Научнаяконцепциядетерминизма // Современныйдетерминизм: Законыприроды. – М., 1973.

36.           Кедров Б.М. Эволюцияпонятияматерии в философии и естествознании // Вопр. философии, – 1975. – № 8.

37.           Кедровский О.И. Методыпостроениятеоретическойсистемызнания: диалогфилософа и математика. – Киев, І 982.

38.           Клике Ф. Пробуждающеесямышление. У истоковчеловеческогоинтеллекта. – М., 1983.

39.           Койре А. Очеркиисториифилософскоймысли. О влияниифилософскихконцепций на развитиенаучныхтеорий. – М., 1985.

40

43.           Кун Т. Структура научныхреволюций. – М., 2009.

4445.           Лакатос И. Доказательства и опровержения (Какдоказываюттеоремы). – М., 1967

46.           

50.           Мамардашвили М.К. Сознаниекакфилософская проблема // Вопp. философии. – 1990. – N 10.

51

52.           Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844року /Маркс К., Енгельс Ф. З ранніх творів. – К.: ВПЛУ, 1973.

53

57.           Поппер К. Логика и ростнаучногознания. – М., 1983.

58.           Пуанкаре А. О науке. – М., 1983.

59.           Рассел Б. Человеческоепознание, его сфера и границы. – Киев, 1997.

60.           Рикер П. Человеккак предмет философии // Вопр. философии. – 1989. – № 2.

6162.           Сартр Ж.-П. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології / Пер. з фр. В. Лях, П. Таращук. – К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001.

63.           Современныетеориипознания / Отв. ред. В.А.Лекторский. – М., 1992.

64

68.           Тейяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1990.

69.           ТілліхП.Мужність бути. Небуття і тривога. // Часопис «Ї». – 2005. – №37.

70.           ТойнбіДж. Дослідження історії. У 2-з томах. / Пер. з англ. В. Шовкуна. – К.: Основи.1995.

71.            72.           Тулмин Ст. Человеческоепонимание. – М., 1984.

73.           Фейерабенд П. Избранныетруды по методологии науки. – М., 1986.

74.           Франк С.Л. Духовныеосновыобщества. – М., 1992.

75.           Франкл В. Человек в поискахсмысла. – М., 1990.

76.   Фрейд З. Я и Оно //Избранное. – М., 1989.

77.    Фролов И. Т., Юдин Б.Г. Этика науки. – М., 1986.

78.     Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990.

79.    Хакен Г. Синергетика. – М., 1980.

80.     Хейзинга Й. HomoLudens. – М., 1992.

81.     Хилл Т. И. Современныетеориипознания. – М., 1965.

85.     Шелер М. Сутністьморальноїособистості / Сучасназарубіжнафілософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / УпорядникиВ.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

86.   Шпенглер О. Падіння Європи // Основа. – 1996. – №8 (30).

88.     Юнг К.Г. Коллективноебессознательное. – М., 1995.

89.      Юнг К.Г. Архетип и символ. – М., 1991.

90.     Ясперс К. Осьова епоха // «Ї». – Львів, 1990. – № 3.

91.  Ясперс К. Смысл и назначениеистории. – М., 1991.  

Те, що раджу я

Реале и Антисери. Западнаяфилософия от истоков до наших дней. Т1. 2003

 Слезак. Т.А. Какчитать Платона.

Кассен. Б. Эффектсофистики

Коплстон Ф. Историяфилософии в Средниевека

Хейзинга. Осень Средневековья.

Баумейстер А. Тома Аквінський: вступ до мислення. Бог, буття і пізнання.

Жильсон. Декарт у коледжі Ла-Флеш.

ЮргенГабермас. Філософський дискурс Модерну

 Виндельбанд В. . Историяновойфилософии в еёсвязи с общейкультурой и отдельными науками

Рокмор Т. Гегель. Маркс. Марксизм 

Мишель Фуко. Ницше, Фрейд, Маркс

 Рорті Р. Філософія і дзеркало природи

Маритен Ж. Об истине

Хейзинга «Homoludens»

Х. Ортега-и-Гассер «бунтующийчеловек»

Ф. Фукуяма «Конецистории»

Лиотар. Состояние постмодерна

Бодрийяр. Симулякры и симуляция

Эко. 5 есе на тему этики