Практичні заняття

Заняття 1. Поняття світогляду

1.   Світогляд як спосіб орієнтації людини в світі.

2. Основні рівні світогляду. Світовідчуття, світосприйняття і світорозуміння.

3. Природа та структура світогляду.

4. Історичні типи світогляду.

5. Співвідношення філософії та світогляду.

Спеціальна тема: міфологічний, релігійний та філософський тип світогляду у сучасному світі

Спеціальна тема: Фрейзер «Золота гілка»

Література:

 1. Мамардашвили М. Как я понимаю философию (беседа)// Вестник высшей школы. - 1989. - № 9. - С.80-87.

2.           Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? / Х. Ортега-и-Гассет. – М.: Наука, 1991. – С. 51-192.

3. Фрейзер. Золота Гілка.

4. Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу.

5. Сантаяна Дж. Прогресс в философии // Вопросы философии. 1992. № 4.

Відео, Андрій Баумейстер про світогляд: https://www.youtube.com/watch?v=skjt_rIWk-Q&t=199s

 

Заняття 2. Основні етапи та проблеми античної філософії

2.1

1. Особливості виникнення філософії в Давній Греції.

2. Досократична філософія:

а) проблема першоначала: мілетська школа, Геракліт, піфагорійці;

б) проблема буття; елеати, Емпедокл і Анаксагор.

3. Атомізм Левкіппа і Демокріта.

Презентація: апорії Зенона та їх математичне обгрунтування.

4. Софісти і Сократ – антропологічний поворот в античній філософії..

2.2.

5. Філософія Платона – загальна характеристика.

Спеціальна тема: Розкрийте сутність міфу про печеру Платона

6. Філософія Аристотеля – загальна характеристика.

7. Елліністичний період: стоїки, скептики, епікурійці.

Диспут(3 команди): етичні погляди стоїків, скептиків та епікурейцій та їх актуальність сьогодні

Підручники:

1.     Реале и Антисери. Западная философия от истоков до наших дней

2.      Рассел Б. История Западной философии

Відео по стоїцизму.

https://www.youtube.com/watch?v=Yhn1Fe8cT0Q&t=2s

Першоджерела:

1.    Платон. Бенкет. – Л.: Видавництво Українського Католицького Університету, 2005.

2.       Платон. Діалоги. – К.: "Основи", 1995.

3.    Сенека. Моральні листи до Луцілія. – К., 1996. http://ae-lib.org.ua/texts/seneca__ad_lucilium_epistularum_moralium__ua.htm

4.    Аристотель. Соч. В 4 т. – М., 1975.

5.      Арістотель Нікомахова етика. К., 2002. http://ae-lib.org.ua/texts/aristoteles__nicomachean_ethics__ua.htm

6.     Арістотель Політика. – К., 2003.

7.    Лосев А. Ф. История античной философии. – М., 1989.

 

Заняття 3. Головні ідеї філософії Середньовіччя й Відродження

3.1

1.    Загальна характеристика філософії Середньовіччя: основні ідеї та персоналії.

Святий Августин:

-уявлення про час.

-про свободу волі.

2.     Основні етапи розвитку середньовічної філософії:

a) патристика; б) схоластика.

3. Головні теологічні проблеми Середньовіччя та їх філософські інтерпретації:

а) Диспут(2 команди): полеміка між номіналізмом і реалізмом;

б) проблема співвідношення віри і знання;

в) проблема людини: душа і тіло.

Спеціальна тема: Докази буття бога Ф. Аквінським

Спеціальна тема: Бритва Оккама як логічний інструмент

Спеціальна тема: «Осінь Середньовіччя» Й. Хейзинга

Література:

Підручники:

1.Реале и Антисери. Западная философия от истоков до наших дней

 2.Рассел Б. История Западной философии

Відео. Баумейстер про Фому Аквінського:

https://www.youtube.com/watch?v=w7myl8WdtEA&list=PLmspJar88EIMx-DRKTbsg7uC2s-WFqVGa

Література:

1.    Коплстон Ф. История философии в Средние века

2.    Хейзинга. Осень Средневековья.

3.    Баумейстер А. Тома Аквінський: вступ до мислення. Бог, буття і пізнання.

4.     Августин Святий. Сповідь. – К.: Основи, 1996.

5.     Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевой «Політики». – К.: Основи. – 2003.

6.    Боецій. Розрада від філософії. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002.

Частина 3.2.

4. Загальна характеристика філософії епохи Відродження: основні ідеї та персоналії.

5. Гуманізм та новий ідеал людини. Італійська філософія як повернення до античних засад (Телезіо, Кампанелла, Помпонацці).

- Політична філософія Н. Макіавелі

- Скептична філософія М. Монтеня.

6. Філософія М.Кузанськго.

7. Наука епохи Відродження (Л.да Вінчі, М.Коперник).

8. Пантеїзм Дж.Бруно.

9. Відділення фізики від метафізики (Г.Галілей, Кеплер).

10. Основні ідеї Реформації (Лютер, Кальвін, Мюнцер).

Диспут: Утопічні концепції Т. Мора та Т. Кампанелли.(2 команди)

Які засади утопій Нового Часу є вживаними у наш час.

Відео. TedX Machiavelli:

https://www.youtube.com/watch?v=664thVARTQo

 

Заняття 4. Західноєвропейська філософія Нового часу та доби Просвітництва

4.1

1. Загальна характеристика філософії Нового часу: основні ідеї та представники.

2. Проблема методу в філософії Нового часу ( Ф.Бекон, Р.Декарт).

3. Проблема емпіризму в філософії Ф.Бекона (програма “великого відновлення наук”, концепція “ідолів”).

4. Проблема раціоналізму в філософії Р.Декарта (принцип методичного сумніву, теза “cogito ergo sum” , вчення про “вроджені ідеї”).

Диспут: Індуктивний метод проти дедуктивного; Наявність та відсутність вроджених ідей

5. Англійська традиція в філософії Нового часу: ознаки та представники:

 а) філософія Т.Гоббса. б) пізнавальна концепція Д.Локка. в) суб’єктивно-ідеалістичний підхід Дж.Берклі. г) агностицизм Д.Юма.

Відео: Олег Хома про Декарта

https://www.youtube.com/watch?v=IkrLUsmv6nE

 

4.2

6. теорія пізнання Б.Спінози. в) гносеологічна концепція Ляйбніца.

7. Загальна характеристика епохи Просвітництва: ознаки та представники.

Спеціальна тема: Парадокс актора Д. Дідро.

8.  Проблема природи в філософії Просвітництва.

9.  Проблема людини у філософії епохи Просвітництва.

10.  Суспільно-соціальні теорії епохи Просвітництва.

Відео про Спінозу:

https://www.youtube.com/watch?v=hcD2QQiguCM

Заняття 4. Визначальні риси німецької класичної філософії

5.1

1.       Загальна характеристика німецького ідеалізму ХVIII-XIX ст.

2.       Система критичної філософії Канта.

Спеціальна тема: пояснити сутність коперніканського повороту у філософії І. Канта

3.       Вчення про розум у Канта.

4.       Практична філософія Канта.

5.       Естетична та соціальна філософія Канта.

6.       Основні ідеї “Науковчення” Фіхте.

7.       Етика та соціальна філософія Фіхте.

Відео про категоричний імператив Канта:

https://www.youtube.com/watch?v=8bIys6JoEDw

Презентація: Діалектика Я- Не-я у вигляді схеми

5.2

8.       Натурфілософія Шеллінга.

9.       Система трансцендентального ідеалізму Шеллінга.

10.  Філософія “одкровення” Шеллінга.

11.  Діалектична логіка Гегеля.

Презентація: Діалектика Гегеля у вигляді схеми

12.  Філософія природи Гегеля.

13.  Система абсолютного ідеалізму Гегеля.

Спеціальна тема: «Філософія права» Гегеля

14.  Характеристика антропологічного матеріалізму Фойербаха.

15.  Філософська антропологія та філософія історії К.Маркса.

«Маніфест комуністчної партії», «Капітал»

Спеціальна тема: відчуження за Марксом та сучасність

Відео про логіку Гегеля:

https://www.youtube.com/watch?v=6QTy2VLBzwk

Славой Жижек про Гегеля:

https://www.youtube.com/watch?v=rHP1OwivAL0

 

 Заняття 6. Особливості переходу від класичного до некласичного філософування. Основні напрямки сучасної філософії

6.1

1.     Криза класичної філософії в середині ХІХ ст. і становлення нових філософських напрямків.

2.     Ірраціоналізм і волюнтаризм філософії А.Шопенгауера.

Спеціальна тема: А. Шопенгауер та східні філософські вчення

3.     Критичний раціоналізм та ірраціонально-екзистенційна філософія Сьорена К’єркегора.

4.     Основні концепції “Філософії життя” (Ф.Ніцше, А.Бергсон, В.Дільтей).

Спеціальна тема: Творчість Ніцше «Так казав Заратустра», «Антихрист», «Казус Вагнер»

Відео. Тарас Лютий про Ніцше:

https://www.youtube.com/watch?v=r8-PJqnsFwE

6.2

5.     Філософські засади психоаналізу, вчення про несвідоме (З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фромм).

Спеціальна тема: Архетипи К. Юнга у рекламі

Спеціальна тема «Тотем і табу» Фрейда – механізми формування влади

Спеціальна тема «Мати або бути», «Бігство від свободи» Фромма та сучасний світ.

6.     Прагматизм як напрям сучасної філософії (Ч.Пірс, У.Джемс, Д.Дьюї).

7.     Основні етапи розвитку позитивізму:

а) позитивізм О.Конта, Г.Спенсера, Дж.Мілля;

б) емпіріокритицизм Е.Маха та Р.Авенаріуса;

в) конвенціоналізм А.Пуанкаре та П.Дюргема;

г) неопозитивізм (М.Шлік, Р.Карнап);

д) аналітична філософія (Б.Расел, Л.Вітгенштейн);

«Логіко-філософський трактат»

є) критичний раціоналізм К.Поппера;

Спеціальна тема: принципи фальсифікації та верифікації як фундаментальні принципи сучасної науки

6.3

ж) історична школа філософії науки (Т.Кун, І.Лакатос, П.Фейерабенд).

8. Структуралізм як методологія гуманітарного пізнання

К.Леві-Стросс «Сумні тропіки»

 М.Фуко «Надзирать и наказывать», Слова и вещи, Рождение клиники

9.       Феноменологія Е.Гусерля та М. Мерло-Понті

10.  Екзистенціальна філософія:

К.Ясперс. концепція Осьового часу

А.Камю «Міф про Сізіфа», «Бунтуюча людина»

Ж.-П.Сартр. «буття і ніщо»

Спеціальна тема: літературна творчість Сартра та її зв’язок з філософією(Стіна, Мухи).

Екзистенціалізм – це гуманізм як маніфест екзистенціалізму.

Спеціальна тема: Мартін Гайдегер як провідний мислитель екзистенційної філософії. Буття і Час

Заняття 7

Постмодерна та сучасна філософія

7.1

1.Філософія історії: а)О. Шпенглер "Закат Европы", б)Х. Ортега-і-Гассет "Повстання мас".в) Ф. Фукуяма "Кінець історії і остання людина"

2. Філософія постмодерну

А. Лиотар «состояние постмодерна». Читати передмову.

Б. Бодрийяр «Символический обмен и смерть», «Симулякр и симуляция» і ось це есе(3 різні людини)

http://old.russ.ru/culture/cinema/20030923.html

В. У. Эко Роль читателя. Исследования по семиотике текста

http://culturca.narod.ru/eco1.htm

«Пять эссе на темы этики»

Г. Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения

3. Інтегральний гуманізм Ж. Марітена.

7.2

2.       П. Тейяр Де Шарден «Феномен человека»

https://royallib.com/book/de_sharden_per/fenomen_cheloveka.html?fbclid=IwAR33U9j1c6viPhAYWIs_IbUUIr_NwCyO7S7dHqosdHSNcT15U780Ty9Ff8A

3.     Макинтайр А. - После добродетели: Исследования теории морали

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/ehtika_i_ehstetika/makintajr_alasder_posle_dobrodeteli_issledovanija_teorii_morali/36-1-0-650?fbclid=IwAR28ZRYjfPxJCrj160cETl-OkRG-_jpGzSohu2s-N4Ee-2SIDxAsyBGnoos

4.       А. Бадью «Этика»

https://royallib.com/book/badyu_alen/etika_ocherk_o_soznanii_zla.html?fbclid=IwAR29nYtLtTgB6Z6F8KSt0TWooSGfriI0P3IkjilMIFA5G9nv6Sdlz2PzfVU

6.       С. Жижек

Мультикультуралізм

http://provid.org/zizek/multykulturalizm-abo-logika-kultury-multynatsionalnogo-kapitalizmu-slavoj-zhyzhek/?fbclid=IwAR2flhJYBfNtB9NE-sYUX7NCtD01wqfYtHJtNL1nB8JvsczvWt7UOkhbg5w

 

 

 

Про марксизм

http://provid.org/zizek/psyhoanaliz-ta-post-marksyzm-vypadok-alena-badyu-slavoj-zhyzhek/?fbclid=IwAR1YNLRjNckh9DC04w3YkK16p-SmJrqP1p8kPFUzzwEBsNKkhdN47AXBxMk

Про матрицю

http://provid.org/zizek/matrytsya-abo-dvi-storony-zbochennya-slavoj-zhyzhek/?fbclid=IwAR1YNLRjNckh9DC04w3YkK16p-SmJrqP1p8kPFUzzwEBsNKkhdN47AXBxMk

7.       Т. Иглтон

https://commons.com.ua/uk/nitsshe-i-hristos/?fbclid=IwAR1wNhR9EqVmX8VNbqRM1qdXJ4GxN1eh2Xn1R0Q8CdMVduMpNh9i5k32nmk

Спеціальна тема: «Діалектика Просвічення» Хоркхаймер і Адорно»

Загальні джерела:

1.  Августин Святий. Сповідь. – К.: Основи, 1996.

2.  Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевой «Політики». – К.: Основи. – 2003.

3.  Антология мировой философии. – М., 1969. – Т. 1.

4.  Аристотель. Соч. В 4 т. – М., 1975.

5.  Арістотель Нікомахова етика. К., 2002. http://ae-lib.org.ua/texts/aristoteles__nicomachean_ethics__ua.htm

6.  Арістотель Політика. – К., 2003.

7.  Асмус В. Ф. Античная философия. – М., 1976.

8.  Бибихин В. В. Философия и религия // Вопросы философии. 1992. № 7.

9.  Библер В.С. Что есть философия// Вопросы философии – 1995 - № 1.

10.           Библия. Книги Священного писания Старого и Нового заветов. – М., 1968.

11.           Боецій. Розрада від філософії. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002.

12.           Бэкон Ф. Великое восстановление наук //Соч.: В 2т. – М., 1972 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/bacon/idol.html

13.           Бэкон Ф. Новый Органон //Соч.: В 2т. – М., 1972.  /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/bacon/idol.html

14.           Василій Великий. Морально-аскетичні твори. – Л. : Свічадо, 2007.

15.           Вітгенштайн Л. Логіко-філософський трактат. – К., 1995.

16.           Г`юм Д. Трактат про людську природу. – К., 2003.

17.           Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. –  Л., 2007.

18.           Гегель Г. Энциклопедия философских наук. В 3 т. М., 1974-1977.

19.           Гегель. Г. В.Ф. Феноменологія духу. – К., 2004.

20.           Гегель. Кто мыслит абстрактно? // Работы разных лет. В 2 т. – М., 1972. – Т.1.

21.           Гейзінга Й. Homo ludens. – К, 1994.

22.           Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – К., 1994.

23.           Геракліт Про природу // Тихолаз, А.Г. Геракліт. – К. : Абріс, 1995. – С.41–131.

24.           Гоббс Т. Левіафан. – К., 2000.

25.           Горфункель А. X. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.

26.           Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. – М., 1986.

27.           Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. – М., 1991.

28.           Гуссерль Е. Криза європейської філософії // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

29.           Данте Алигьери. Божественная комедия. – М., 1992.

30.           Декарт Р. Метафізичні розмисли. – К.: Юніверс, 2000.

31.           Декарт Р. Міркування про метод. – К.: Тандем, 2001.

32.           Джеймс В. Що таке прагматизм. – К., 2000.

33.           Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979.

34.           Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

35.           Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.

36.           Кант І. Відповідь на запитання Що таке Просвітництво // Мислителі німецького Романтизму. – Івно-Франківськ, 2003. – С. 158-161.

37.           Кант І. Критика чистого розуму. – К., 2000.

38.           Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики. – К., 2005. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Kant/index.htm

39.           Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка // Вестник МГУ”, сер. 7 “Философия”, № 6, 1993, с. 11-26.  /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/carnap/01.html#_ftn1

40.           Кессиди Ф. X. От мифа к логосу. – М., 1972.

41.           Кузанский Н. Об ученом незнании. – Соч. 2-х т. – М., 1979 – Т.1 /http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/kuzanski.html

42.           Культура эпохи Возрождения и Реформации. – М., 1981.

43.           Кун Т. Структура научных революций. – М., 1975 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/kuhn/01/00.html

44.           Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

45.           Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 1997.

46.           Лейбниц Г.В. Монадология // Соч. в 4 т. – М., 1982. – Т.1 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/leibnitz/mon.html

47.           Ліотар Ж.-Ф. Постмодерністська ситуація // Після філософії: кінець чи трансформація? – К., 2000 – С.71-90.

48.           Лок Д. Два трактати про врядування. К., 2001.

49.           Лосев А. Ф. Дерзания духа. М., 1988.Лосева И. Н. Миф и религия... // Вопросы философии. 1992. № 7.

50.           Лосев А. Ф. История античной философии. – М., 1989.

51.           Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978.

52.           Лукреций. О природе вещей. – М., 1983.

53.           Лябніц Г.-В. Принципи природи і благодаті, засновані на раціо // Філософська думка: український науково-теоретичний часопис. – К., 2008. – № 4. –С. 25–43.

54.           Маквеллі Н. Державець. – К., 1998.

55.           Марк Аврелий. Размышления. – М., 1985.

56.           Маркс К. Тезисы о Фейербахе //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.3.

57.           Монтень М. Опыты. – М., 1992.

58.           Мор Т. Утопия. – М., 1978.

59.           Нарский И. С. Западноевропейская философия XVII века. – М., 1974.

60.           Никифоров А. А. Философия как личный опыт // Заблуждающийся разум? М., 1990.

61.           Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

62.           Ортега-і-Гассет Х. Чиста філософія // Вибрані твори. – К., 1994. http://ae-lib.org.ua/texts/ortega-y-gaset__filosofia__ua.htm

63.           Паскаль Б. Думки. Філософська думка: український науково-теоретичний часопис.– К., 2009. – № 5. – С. 114–139.

64.           Платон. Бенкет. – Л.: Видавництво Українського Католицького Університету, 2005.

65.           Платон. Діалоги. – К.: "Основи", 1995.

66.           Поппер К. логика и рост научного знания. – М., 1983.

67.           Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: "Основи", 1995

68.           Рікер П. Конфлікт інтерпретацій // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Л.,1996.

69.           Роттердамський Е. Похвала Глупоті…– К., 1993. http://ae-lib.org.ua/texts/erasmus__fool__ua.htm

70.           Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду. – К., 2001.

71.           Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – К., 2001.

72.           Сенека. Моральні листи до Луцілія. – К., 1996. http://ae-lib.org.ua/texts/seneca__ad_lucilium_epistularum_moralium__ua.htm

73.           Современная западноевропейская философия. Словарь. – М., 1992.

74.           Соколов В. В. Европейская философия XV-XVII веков. – М., 1984.

75.           Соколов В. В. Средневековая философия. – М., 1979.

76.           Спиноза Б. Этика // Избр. произв.: В 2 т. – М., 1957, – Т.2 /http://ru.philosophy.kiev.ua/library/spinoza/01/00.html

77.           Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат. – К., 2005.

78.           Степин В.С. Эпоха перемен и сценарии будущего. – М., 1996.

79.           Сумерки богов. М., 1989.

80.           Теяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1987.

81.           Тіт Лукрецій Кар Про природу речей // Антична література: хрестоматія. – К., 1968. – С.407-415. http://ae-lib.org.ua/ texts/lucretius__de_rerum_natura_by_zerov__ua.htm

82.           Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-х т. – К., 1995.

83.           Фейербах Л. Основные положения философии будущего //Избр. филос. произв.: В 2 т. – М., 1995. – Т.1.

84.           Философия и мировоззрение. М., 1990.

85.           Фихте И.Г. Наукоучение в его общих чертах // Фихте И.Г. Соч. в 2-х т. – СПб.: Мифрил, 1993. – Т.2. – С.771– 789.

86.           Фіхте Й.Г. Промови до німецької нації. – Івано-Франківсь. – Вид-во "Лілея-НВ", 2003. – С. 110–134.

87.           Франк С. Л. Культура и религия // Философские науки. 1991. № 7.

88.           Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.

89.           Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Вопросы философии. 1989. – № 9.

90.           Хайдеггер М. Что такое философии // Вопросы философии. – 1993. №7.

91.           Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.

92.           Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1986.

93.           Шеллинг Ф.В.Й. Натурфилософия // Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения в 2 т. – М.: “Мысль”, 1989. – Т.2. – С.472-495.

94.           Шеллінг Ф.В. Про відношення образотворчих мистецв до природи // Мислителі німецького Романтизм. – Івано-Франківсь. – Вид-во "Лілея-НВ", 2003. – С. 364–372.

95.           Шопенгавер, А. Світ як воля і уявлення // Мислителі німецького романтизму. Івано-Франківсь. – Вид-во "Лілея-НВ", 2003.

96.           Ясперс К. Осьова епоха // «Ї». – Л., 1990. – №3.

97.           Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.

2 Модуль 

2.  Агацци Э. Человек как предмет философии // Вопр. философии. – 1989.- № 2.

9.  Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993.

10.           Бердяев Н.А. Смысл истории. – М., 1990.

11.           Библер B.C. Культура. Диалог культур /У Вопр. философии. – 1989. – №6.

15.           Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988.

16.           Гносеология в системе философского мировоззрения / Отв. ред. В.А.Лекторский. – М., 1983.

17.           Голдстейн М., Голдстейн И. Как мы познаем. – М., 1984.

18.           Григоръян Б.Т. Человек. Его положение и призвание в современном мире. – М., 1986.

19.           Григорьян Б. Т. Философская антропология. – М., 1982.

20.           Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Под редакцией докт.геогр.наук профессора В.С.Жекулина. 2-е изд. испр. и доп. – Л.: Издательство Ленинградского университета. – 1989.

21.           Давыдов Ю.Н., Роднянская И.Б. Социология контркультуры. – М.,1980.

22.           Дамміт М. Логічні основи метафізики. Переклад з англ. В.Навроцького. – Київ: IRIS, 2001.

23.                          Джеймс В. Деякі метафізичні проблеми, розглянуті з погляду прагматизму. Єдність і множинність. – К.: Видавничий дім „Альтернативи”, 2000.

33.           Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

34.           Карнап Р. Философские основания физики. – М., 1971.

35.           Кедров Б.М. Научная концепция детерминизма // Современный детерминизм: Законы природы. – М., 1973.

36.           Кедров Б.М. Эволюция понятия материи в философии и естествознании // Вопр. философии, – 1975. – № 8.

37.           Кедровский О.И. Методы построения теоретической системы знания: диалог философа и математика. – Киев, І 982.

38.           Клике Ф. Пробуждающееся мышление. У истоков человеческого интеллекта. – М., 1983.

39.           Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий. – М., 1985.

40

43.           Кун Т. Структура научных революций. – М., 2009.

4445.           Лакатос И. Доказательства и опровержения (Как доказывают теоремы). – М., 1967

46.           

50.           Мамардашвили М.К. Сознание как философская проблема // Вопp. философии. – 1990. – N 10.

51

52.           Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844року /Маркс К., Енгельс Ф. З ранніх творів. – К.: ВПЛУ, 1973.

53

57.           Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983.

58.           Пуанкаре А. О науке. – М., 1983.

59.           Рассел Б. Человеческое познание, его сфера и границы. – Киев, 1997.

60.           Рикер П. Человек как предмет философии // Вопр. философии. – 1989. – № 2.

6162.           Сартр Ж.-П. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології / Пер. з фр. В. Лях, П. Таращук. – К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001.

63.           Современные теории познания / Отв. ред. В.А.Лекторский. – М., 1992.

64

68.           Тейяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1990.

69.           Тілліх П.Мужність бути. Небуття і тривога. // Часопис «Ї». – 2005. – №37.

70.           Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-з томах. / Пер. з англ. В. Шовкуна. – К.: Основи.1995.

71.            72.           Тулмин Ст. Человеческое понимание. – М., 1984.

73.           Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. – М., 1986.

74.           Франк С.Л. Духовные основы общества. – М., 1992.

75.           Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.

76.   Фрейд З. Я и Оно //Избранное. – М., 1989.

77.    Фролов И. Т., Юдин Б.Г. Этика науки. – М., 1986.

78.     Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990.

79.    Хакен Г. Синергетика. – М., 1980.

80.     Хейзинга Й. Homo Ludens. – М., 1992.

81.     Хилл Т. И. Современные теории познания. – М., 1965.

85.     Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

86.   Шпенглер О. Падіння Європи // Основа. – 1996. – №8 (30).

88.     Юнг К.Г. Коллективное бессознательное. – М., 1995.

89.      Юнг К.Г. Архетип и символ. – М., 1991.

90.     Ясперс К. Осьова епоха // «Ї». – Львів, 1990. – № 3.

91.  Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.  

Те, що раджу я

Реале и Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. Т1. 2003

 Слезак. Т.А. Как читать Платона.

 Кассен. Б. Эффект софистики

Коплстон Ф. История философии в Средние века

Хейзинга. Осень Средневековья.

Баумейстер А. Тома Аквінський: вступ до мислення. Бог, буття і пізнання.

Жильсон. Декарт у коледжі Ла-Флеш.

Юрген Габермас. Філософський дискурс Модерну

 Виндельбанд В. . История новой философии в её связи с общей культурой и отдельными науками

Рокмор Т. Гегель. Маркс. Марксизм 

Мишель Фуко. Ницше, Фрейд, Маркс

 Рорті Р. Філософія і дзеркало природи

Маритен Ж. Об истине

Хейзинга «Homo ludens»

Х. Ортега-и-Гассер «бунтующий человек»

Ф. Фукуяма «Конец истории»

Лиотар. Состояние постмодерна

Бодрийяр. Симулякры и симуляция

Эко. 5 есе на тему этики