Павлов Юрій Валерійович

доцент кафедри філософії та методології науки

кандидат філософських наук, доцент

 

E-mail: yuripavlov@knu.ua

Телефон кафедри: +38 (044) 5213295

 

Коло наукових інтересів:

філософія і методологія науки, соціальна філософія, філософія освіти.

 

Навчальні дисципліни, які зараз викладає:

Методологія та організація наукових досліджень для магістрантів першого року навчання на філософському та історичному факультетах, лекції  та семінари.

Філософія для бакалаврантів другого і третього року навчання факультету комп’ютерних наук та кібернетики, ФРЕКС, ФІТ, ІВТ, ННЦ «Інститут біології та медицини», лекції та семінари.

Під нормативні курси розроблено навчальні та робочі програми у друкованому та електронному варіантах. Усі курси забезпечено навчально-методичною літературою.

 

Професійна активність:

Є автором більш ніж 50 наукових публікацій, співавтором чотирьох підручників та навчальних посібників, 5 навчально-методичних публікацій. Брав участь у роботі більш ніж 30 всеукраїнських і міжнародних наукових і науково-практичних конференцій.

 

Громадська активність:

Член профбюро філософського факультету, профорг кафедри філософії та методології науки, делегат конференції трудового колективу філософського факультету.

 

Вибрані публікації:

 

Підручники:

·                   Методологія та організація наукових досліджень. Посібник для магістратури. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018  607 с. (у співавт.)

·                   Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: Хрестоматія: Навч. посібн. / В.П. Андрущенко, Г.І. Волинка, Н.Г. Мозгова та ін. За ред. Г.І. Волинки. К.: Каравела, 2010. (у співавт.)

·                   Філософія: хрестоматія: у 2 т. Т.1. Філософська пропедевтика: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; заг. ред. д-ра філос. наук, проф. І.С. Добронравової. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. (у співавт.)

·                   Філософія: хрестоматія: у 2 т. Т.2. Теоретична та практична філософія: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; заг. ред. д-ра філос. наук, проф. І.С. Добронравової. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. (у співавт.)

 

Наукові публікації останніх років:  

·                   Етика чесноти та теологія знання у творчості Аристотеля // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: [зб. наукових праць] / ред. рада: В. П. Андрущенко (голова). – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 34(47). – С. 229-234. (у співавт.).

·                   Специфіка викладання соціогуманітарних дисциплін у вищий школі: сучасні реалії та примарні перспективи // Другі академічні читання пам’яті Г.І. Волинки: «Філософія, наука і освіта», Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 25-26 квітня 2017 року. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 186с. –  С. 174-177.

·                   Комунікативний складник підвищення ефективності наукової діяльності // Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади: Матеріали Міжнародної наукової конференції 6-7 жовтня 2017 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 464 с. – С. 57-60.

·                   Проблема отчуждения в учении К. Маркса // Маркс и марксизм в контексте современности [Электронный ресурс]: материалы международной научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения К. Маркса (1818–1883), Минск, 26–27 апреля 2018 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Ф. Гигин (отв. ред.) [и др.]. — Минск: БГУ, 2018. — 505 с. — С. 335–338. (у співавт.)

·                   Соціокомунікативні аспекти феномену відчуження в сучасному українському суспільстві // Треті академічні читання пам’яті Г.І. Волинки: «Філософія, наука і освіта», Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2019 року. – Київ: ТОВ «ВАДЕКС», 2019. – 215с. –  С. 128-131.