Павлов Юрій Валерійович

Народився 14 грудня 1978 року в м. Києві. Кандидат філософських наук, асистент кафедри філософії та методології науки. У 2000 році з відзнакою закінчив  філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З вересня 2000 року працював на посаді асистента кафедри філософії Національного університету харчових технологій. В жовтні 2003 року закінчив аспірантуру філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка і захистив кандидатську дисертацію на тему Критика принципу історизму в контексті філософії постмодернізму.

На кафедрі філософії та методології науки філософського факультету працює з вересня 2003 року. Відповідно до розподілу педагогічного навантаження забезпечує навчальний процес по кафедрі на хімічному, географічному, біологічному та філософському факультетах. До роботи ставиться з високою мірою відповідальності. Багато уваги приділяє пошуку нових форм і методів викладання дисциплін та шляхів контролю знань студентів відповідно до вимог Болонського процесу. Постійно працює над вдосконаленням методичного забезпечення лекцій та семінарських занять.

           Павловим Ю. В. досліджується наукова проблема Становлення і перспективи розвитку постмодерністської соціальної філософії. Результати роботи відображені більше ніж 40 наукових публікаціях і доповідались на багатьох всеукраїнських і міжнародних наукових і науково-практичних конференціях. Також Павлов Ю.В. брав участь у роботі і виступав з доповідями, присвяченими питанням методики на 6 всеукраїнських науково-методичних конференціях. Ним готується до публікації індивідуальна монографія Історизм як гносеологічний принцип (філософський контекст). Виданий навчально-методичний комплекс дисципліни Філософія (філософія, логіка, етика, естетика) для студентів-бакалаврів географічного та біологічного факультетів та методичні рекомендації по підготовці і написанню реферату для складання кандидатського іспиту з філософії для аспірантів природничих факультетів, продовжується робота над змінами до бакалаврської програми кафедри з дисципліни Філософія.

Праці:

              От модерна к постмодерну: трансформация ценностей  // Человек и христианское мировоззрение. Альманах. Выпуск 6: Семья, образование и образ жизни. Симферополь, 2001.

              Критика історицистської раціональності в контексті філософії постмодерну // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 38-41. К.: ВЦ Київський університет, 2002.

              Новий історизм як постмодерністський дискурс сучасності // Sententiae V (2002, № 1).

              Генеалогія історії М. Фуко як опозиція класичній методології історії // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності / Зб. наук. праць, випуск 11 / Відп. ред.: М. М. Бровко, О. Г. Шутов. К.: Віпол, 2003.

              Постмодернистская этика безответственности как концептуальная основа современного мировоззрения // Человек и христианское мировоззрение: Альманах. Выпуск 10: Свобода и ответственность. Симферополь, 2005.

              Священное в науке и религии в современном мире (кризис или модернизация оснований) // Человек и христианское мировоззрение: Альманах. Выпуск 11: Священное и секулярное: столкновение мировоззрений. Симферополь, 2006.