КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                             Заст. декана 

                                                                             філософського факультету

                                                                             Неліпа Д.В.       

                                                                             ______________________

                                                                                     «____» ____________ 2023 р.

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

ФІЛОСОФІЯ

 

для студентів

галузь знань                 11 Математика та статистика

спеціальність                111 Математика

освітній рівень             перший (бакалаврський)

освітня програма          Математика

спеціалізація                  -

вид дисципліни             обов’язкова

 

 

Форма здобуття освіти                   денна

Навчальний рік                     2023/2024

Семестр                                 ІІІ

Кількість кредитів ЕСТS      4

Мова викладання, навчання

та оцінювання                        українська

Форма заключного контролю        іспит

 

Викладачі: Коперльос Руслана Юріївна, к.ф.н., асистент кафедри філософії та методології науки

Бугров Мирослав Володимирович, асистент кафедри філософії та методології науки

 

Пролонговано:  на 20__/20__ н.р. ________(_______) «__»___ 20__р.

 

на 20__/20__ н.р. __________(________) «__»___ 20__р.

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2023


 

 

Розробник: Коперльос Руслана Юріївна, к.ф.н., асистент кафедри філософії та методології науки

 

 

Затверджено «___» _________________ 2023 р.

 

                                                          Зав. кафедри філософії та методології науки

_______________________(Петрущенков С.П.)

 

 

Протокол № __ від «___» ___________ 2023 р.

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету

 

 

Протокол від «____» _____________  2023 року №_____

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Маслікова І.І.)

 

«______» ____________ 2023 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

1. Мета дисципліни – забезпечити засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, ознайомити із наявними філософськими концепціями, які розкривають поліфонізм та плюралізм філософського мислення, створити умови для формування світоглядно-методологічної культури студентів.

 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та характеристики історико-культурного процесу, що базуються на знаннях шкільної програми дисциплін «Історії», «Людини і світ», «Етики».

2. Вміти збирати, аналізувати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ світу й культури, розуміти сутність філософських проблем, ідей, вміти аналізувати філософські та наукові тексти;

3. Володіти елементарними навичками сприйняття та обробки інформації; наукового дослідження для критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, культурних подій та явищ.

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософія» є обов’язковою дисципліною Закладів вищої освіти та дає можливість долучити студентів до світоглядної та методологічної культури, накопиченої людством за всю історію свого існування, показати цілісний, інтегративний характер знань про навколишній світ, підкреслити принципову важливість для кожної людини її вільного світоглядного самовизначення, вибору активної життєвої позиції, творіння добра шляхом зміцнення власною діяльністю держави та суспільства.

 

4. Завдання (навчальні цілі) – навчити студентів самостійно орієнтуватись в палітрі філософських напрямків, течій і шкіл; сформувати вміння співвідносити філософські, світоглядні ідеї та теорії з практикою суспільного життя, включаючи дослідження граничних засад, найбільш загальних і глибоких ідей і принципів, які людина повинна використати в своєму житті та діяльності, в розумінні дійсності та ставленні до неї; надати цілісну картину історико-філософського процесу. Програма курсу орієнтована на вивчення зарубіжної та вітчизняної філософії в контексті світових, загальноцивілізаційних вимірів.

 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей:

ЗК 1. Здатність реалізовувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод

людини і громадянина в УкраїніЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 3. Здатність учитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в галузях, відмінних від математики.

ЗК 5. Здатність використовувати у професійній діяльності базові знання з галузей математичних, природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук.

ЗК 8. Здатність критично оцінювати та переосмислювати власний і чужий досвід, аналізувати свою професійну й соціальну діяльність.

ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел, необхідної для розв’язування наукових і професійних завдань.

ЗК 12. Здатність спілкуватися державною мовою і усно, і письмово.

ЗК 14. Здатність грамотно будувати комунікацію, виходячи з мети і ситуації спілкування.

ЗК 15. Здатність відповідально приймати рішення з урахуванням соціальних та етичних цінностей і правових норм.

 ЗК 16. Здатність усвідомлювати й враховувати соціокультурні розбіжності у професійній діяльності, проявляти толерантність до різних культур.

 

ФК 7. Спроможність розуміти проблеми та виділяти їхні суттєві риси.

ФК 18. Готовність вирішувати нові проблеми у нових галузях знань.

 

5. Результати навчання:

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. автономність та відповідальність)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

Історію формування і розвитку філософії, її основні проблеми, напрямки та школи

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

6

1.2

Основні шляхи (способи) філософування

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

6

1.3

Основні філософські проблеми (буття, матерія, свідомість, людина, суспільство, природа, практика, пізнання, цінності тощо) та специфіку їх трактування в різних філософських школах

Лекція,

Семінар, самостійна робота

Усна доповідь, письмова контрольна робота, іспит

7

1.4

Понятійний апарат філософського знання

Лекція, семінар, самостійна робота

Письмова контрольна робота, іспит

7

1.5

Особливості трактування онтологічних та гносеологічних проблем на різних етапах еволюції філософського знання

Лекція,

семінар, самостійна робота

Усна доповіді, письмова контрольна робота, іспит

6

1.6

Місце і роль філософії в суспільстві, її основні функції та завдання

Лекція, семінар, самостійна робота

Усна доповіді, письмова контрольна робота, іспит

8

 

Вміти:

 

 

 

2.1

Самостійно опрацьовувати філософські тексти, здійснювати їх критичний аналіз

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, іспит

7

2.2

Порівнювати світоглядні парадигми, ідеологічні і релігійні конструкції, концепції, виділяти їх сильні і слабкі сторони

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження, іспит

7

2.3

Оперувати понятійним апаратом філософії, розвивати абстрактне мислення

Семінар, самостійна робота

Письмова контрольна робота, іспит

6

2.4

Обґрунтовувати та відстоювати власну світоглядну і життєву позиції, виявляти, ставити та вирішувати проблеми

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

7

2.5

Застосовувати отримані знання при аналізі і оцінці суспільних процесів та явищ

Семінар, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії,

презентація самостійного дослідження, письмова контрольна робота

6

 

Комунікація:

 

 

 

3.1

Використовувати знання іноземних мов для аналізу інформаційних інтернет-ресурсів, читання новітньої філософської літератури в підготовці до семінарських занять

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді

4

3.2

Презентувати результати проведених досліджень та здійсненої самостійної роботи у вигляді доповідей, повідомлень, есе, презентацій, конспектів

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

4

3.3

Вести полеміку стосовно філософських питань на основі володіння категоріально-поняттєвим апаратом філософії

Семінари

Дискусії

4

 

Автономність та відповідальність:

 

 

 

4.1

Самостійно шукати та критично опрацьовувати літературу з різних джерел та забезпечувати якість виконуваних робіт

Самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

5

4.2

Вирішувати самостійно комплексні завдання, що поставлені в індивідуальних роботах

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження

5

4.3

Нести відповідальність за достовірність та політико-ідеологічну незаангажованість проведених досліджень

Семінари, самостійна робота

Усні доповіді, презентація самостійного дослідження,

письмова контрольна робота, іспит

5

 

 

 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

Результати навчання   

дисципліни

Програмні

результати

навчання

1.1

1.2

1.3

1.4

 

 

 

1.5

1.6

 

 

 

2.1

 

 

 

2.2

 

 

 

2.3

2.4

 

 

 

2.5

 

 

 

3.1

 

 

 

3.2

 

 

 

3.3

 

 

 

4.1

 

 

 

4.2

 

 

 

4.3

Володіти основами правових, етичних відносин і

психологічних особливостей поведінки

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Зберігати та примножувати моральні, культурні,

наукові цінності і досягнення суспільства на основі

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної

області, її місця у загальній системі знань про природу і

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Усно й письмово спілкуватися рідною мовою із

професійних питань; читати спеціальну літературу

іноземною мовою; знаходити, аналізувати та

використовувати інформацію з різних довідкових джерел

+

+

+

+

+

+

Дотримуватися норм етичної поведінки стосовно

інших людей, адаптуватися та комунікувати

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

7. Схема формування оцінки:

7.1. Форми оцінювання

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1 – 2.5); (комунікація 3.1 – 3.3); (автономність та відповідальність 4.1 – 4.3), що складає 60% загальної оцінки.

 

Оцінювання семестрової роботи:

 

Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 – 25 / 40 балів

Самостійна робота (есе за обраною темою): РН 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3  – 6 / 10 балів

Контрольна робота: РН – 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 2.5, 4.3 - 5 / 10 балів

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка складаються із балів, отриманих за: 1) усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на семінарах, 2) самостійну роботу (есе за обраною темою), 3) контрольну роботу. Всі види робіт в семестрі мають в підсумку:

в максимальному вимірі 60 балів

в мінімальному вимірі 36 балів

У разі відсутності на семінарському занятті студент може відпрацювати завдання на семінар в письмовій формі.

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту:

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 4.3 – 24 / 40 балів.

Іспит виконується у письмовій формі у вигляді тестового завдання.

Частина І.

10 тестових завдань (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, в кожному завданні кількість вірних відповідей – 1).

Частина ІІ.

10 тестових завдань (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, в кожному завданні кількість вірних відповідей – 1).

Частина ІІІ.

10 тестових завдань (кожне правильне завдання оцінюється в 2 бали, в кожному завданні декілька вірних відповідей).

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 36 балів.

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів.

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів).

 

При простому розрахунку отримуємо:

 

Семестрова кількість балів

Екзамен

Підсумкова оцінка з дисципліни

Мінімум

36

24

60

Максимум

60

40

100

 

7.2. Організація оцінювання:

 

Семестрова робота

Семестрова кількість балів

Min – 36 бали

Max – 60 балів

Усна відповідь

 Протягом семестру

«3» х 5 = 15

«5» х 4 = 20

Доповнення, участь в дискусіях

 Протягом семестру

«1» х 10 = 10

«2» х 10 = 20

Самостійна робота

Есе за обраною темою  (наприкінці 2 модулю)

«6» х 1 =6

«10» х 1 = 10

Підсумкова контрольна робота

 Наприкінці 2 модулю

«5» х 1 = 5

«10» х 1 = 10

 

Критерії оцінювання:

·        Усна доповідь

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу, першоджерела.

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності.

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, першоджерела. Має у відповіді суттєві неточності.

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді.

·        Доповнення / участь в дискусіях:

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми.

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.

·        Самостійна робота у вигляді есе:

9-10 балів - студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість письмової роботи.

7-8 бали - студент у достатньому обсязі розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність та достовірність в письмовій роботі.  Допускаються несуттєві неточності.

5-6 бали - студент у достатньому обсязі розкриває зміст поставленого завдання, але не самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну додаткову літературу, робота містить суттєві неточності.

1-4 бали - студент розкриває зміст поставленого завдання фрагментарно та поверхово. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

·        Підсумкова контрольна робота у письмовій формі:

9-10 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність письмової роботи

6-8 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності.

1-5 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

       

7.3. Шкала відповідності:

 

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Частина1: Філософська пропедевтика

1

Тема 1.  Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини

 

2

2

4

2

Тема 2.  Антична філософія

2

2

4

3

Тема 3. Філософія Середньовіччя і Відродження

2

2

4

4

Тема 4. Філософія Нового часу

2

2

4

5

Тема 5.  Німецька класична філософія

2

2

4

6

Тема 6.  Сучасна філософія

2

4

4

7

Тема 7.  Українська філософська думка

2

4

Частина 2: Теоретична та практична філософія

8

Тема 8. Онтологія як філософське вчення про буття 

 

2

 

2

4

9

Тема 9. Свідомість як філософська категорія

2

2

4

10

Тема 10. Людина як предмет філософського аналізу

2

2

4

11

Тема 11. Епістемологія: основні проблеми теорії пізнання. Наука як соціокультурний та пізнавальний феномен

2

4

4

12

Тема 12. Соціальна філософія: індивід, суспільство і держава.

2

2

4

13

Тема 13. Культура і цивілізація

2

2

4

14

Есе за обраною темою

 

 

12

15

Модульна контрольна робота

2

 

 

ВСЬОГО

28

28

64

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:

Лекцій                                      – 28 год.

Семінари                        – 28 год.

Самостійна робота                  – 64 год.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського.  Харків: Фоліо, 2018.

Марія Фюрст, Юрген Тринкс. Філософія. К.: Дух і літера, 2018.  

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського.  К.: Знання, 2009.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 1. Філософська пропедевтика /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Київський університет», 2020.

Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 2. Теоретична та практична філософія /авт.-упорял І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Киівський університет», 2020.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. К., 2002.

Петрушенко В.Л. Філософія .Курс лекцій. Львів, 2016.  504 с.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш.  К., 1993.

Філософія: Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / Іван Федотович Надольний (ред.). К., 2001.

 

Додаткова:
Августин Сповідь http://194.44.152.155/elib/local/sk750294.pdf

Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевой «Політики». К.: Основи. 2003. (djvuhttps://chtyvo.org.ua/authors/Akvinskyi_Toma/Komentari_do_Aristotelevoi_Polityky/

Арістотель Нікомахова етика. К., 2002.

http://am.history.univ.kiev.ua/Nikomakhova_etyka.pdf

Арістотель Політика. К., 2003.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/04/Aristotel-1.pdf

Арістотель. Метафізика (фрагменти)/ Читанка з філософії. К.: Довіра, 1992. Т.1: Філософія стародавнього світу. С. 149-164.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Aristotle/Metafizyka_frahmenty.pdf?

Боецій  Розрада від філософії https://javalibre.com.ua/java-book/book/2925043

Больнов О.Ф. Філософська антропологія та її методичні принципи / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч.посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – Київ: Ваклер, 1996.

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/bolnov.htm

Вітгенштайн Л. Tractatus Logiko-Philosophicus. Філософські дослідження. Київ: Основи, 1995. http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/vitgen.html

Вольтер Кандід: Філософські повісті (збірник). Харків :Фоліо, 2011.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/04/Kandid_Filosofski_povisti.pdf

Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. Л.: Литопис, 2007.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Heidegger_Martin/Shliakh_do_movy.pdf?

Гадамер Г.-Г. Істина і метод. основи філософської герменевтики.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/gadamer.html

Гадамер Г.-Г. Герменевтика і поетика. Київ: Юніверс, 2001.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Batkivschyna_i_mova.pdf

Гегель. Г. В.Ф. Феноменологія духу. К.: Основи, 2004.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Fenomenolohia_Dukhu-1.pdf

Гейзінга Й. Homo ludens. К, 1994.

Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. К., 1994.

https://chtyvo.org.ua/authors/Helvetsii_Klod_Adrian/Pro_liudynu_ii_rozumovi_zdibnosti_ta_ii_vykhovannia/

Гоббс Т. Левіафан. К.: Дух і Літера, 2000.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D1%81.pdf

Гуссерль Е. Криза європейської філософії // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. К., 1996.

Гуссерль Е. Криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія// Філософська думка, 2002. №3. С134-149.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Husserl_Edmund/Kryza_yevropeiskykh_nauk.pdf?

Декарт Р. Метафізичні розмисли. К.: Юніверс, 2000.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dekart/index.html

Джеймс В. Що таке прагматизм? К., 2000.

Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. К., 1996. http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/diltej.html

Декарт Р. Міркування про метод. К.: Тандем, 2001.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/decart_metod.htm

Джексон Ф. Чого не знала Мері? / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Djekson.html

Добронравова І.C. Некласична раціональність для нелінійної науки. // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип.29. – К.: 1999.

Добронравова І.C. Ідеали і типи наукової раціональності. - К.: ВЦ "Київський університет". – К.: 1999 , с. 24-28.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-ideal.html

Добронравова І.С. Cтавлення людини до природи: синергетичний аспект. //Філософія. Антропологія. Екологія. –Альманах. Випуск перший. / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-ecology.htm

Камю А. Міф про Сізіфа.

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3221&page=6

Кант І. Відповідь на запитання Що таке Просвітництво? // Мислителі німецького Романтизму. Івно-Франківськ, 2003. С. 158-161.

https://vpered.wordpress.com/2019/07/04/kant-erklarung/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%E2%80%94%20%D1%86%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B4%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D1%96,%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0

Кант І. Критика чистого розуму. К.: Юніверс, 2000.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Krytyka_chystoho_rozumu.pdf

Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики. К., 2005. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Kant/index.htm

Крічлі С. Вступ до континентальної філософії/ Пер. з англ. Вадима Менжуліна. - Київ: ТОВ "Стилос", 2008. - 152 с. 

Коперльос Р.Ю. Розуміння хаосу як безладу в філософії та науці // Актуальні проблеми філософії та соціології. - Вип. 36. – К., 2022. – С. 51-54. http://apfs.nuoua.od.ua/36-2022

Коперльос Р.Ю. Тлумачення хаосу як впорядкованості в синергетичному дискурсі // Актуальні проблеми філософії та соціології (41), К., 2023. – С. 45-49.  http://apfs.nuoua.od.ua/41-2023

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/krichli/index.htm

Крисаченко В.С. Людина і біосфера / http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/krisachenko/krisa.html

Комар О.В. Гуманізація науки чи натуралізація філософії? /

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/OKomar.pdf

Леві-Строс К. Структурна антропологія. К., 1997.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Levi-Strauss_Claude/Struktura_mifiv.pdf?

Ліотар Ж.-Ф. Постмодерністська ситуація / Після філософії: кінець чи трансформація? К., 2000. С.71-90.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Sytuatsia_postmodernu.pdf

Лок Д. Два трактати про правління. К.: Наш формат, 2020.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/government.pdf

Людина в складному світі / за ред. Н. В. Кочубей, М. О. Нестерової; вступне слово В.П. Адрущенка //

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/humen_2017_.pdf

Мак`явеллі Н. Державець. https://knigogo.com.ua/knigi/derzhavets/

Маркс К. Тези про Фойєрбаха https://vpered.wordpress.com/2009/05/22/marx-feuerbach/

Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844року /Маркс К., Енгельс Ф. З ранніх творів. – К.: ВПЛУ, 1973.

Ніцше Ф. Так казав Заратустра. К., 1993.

https://chtyvo.org.ua/authors/Nietzsche_Friedrich/Tak_kazav_Zaratustra/

Ортега-і-Гассет Хосе. Кант.  https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3818

Паскаль Б. Думки. часопис. К.: Дух і Літера, 2009.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Pascal_Blaise/Dumky.pdf?

Після філософії: кінець чи трансформація? Рорті , Ліотар , Фуко, Деррида, Девідсон , Дамміт , Патнем, Апель, Габермас, Гадамер, Рикьор, Макінтайр, Блуменбера, Тєйлор/ Переклад за редакцією В. В. Ляха. К.: Четверта хвиля. 2000. 432 с. (для аналізу можна обрати 1 статтю)

https://shron1.chtyvo.org.ua/Rorty_Richard/Pislia_filosofii_Kinets_chy_transformatsiia7.pdf?

Платон. Діалоги. К.: "Основи", 1995. (djvu)

https://chtyvo.org.ua/authors/Plato/Dialohy/

Платон. Бенкет. Л.: Видавництво Українського Католицького Університету, 2018. (djvu)

https://chtyvo.org.ua/authors/Plato/Benket___vyd_2018_ukrhrets/

Рікер П. Про інтерпретацію https://shron1.chtyvo.org.ua/Riceur_Paul/Pro_interpretatsiu.pdf?

Роттердамський Е. Похвала Глупоті…

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3963

Руденко О.В. Погляд на науку як соціокультурний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – Вип. 49 /

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Rudenko/statya_ukr.htm

Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду. К., 2001.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Russo_Zhan-Zhak/Pro_suspilnu_uhodu_abo_pryntsypy_politychnoho_prava.pdf

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. К., 2001.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Buttia_i_nischo_frahmenty.pdf

Сенека. Моральні листи до Луцілія. К., 2017. (djvu)

https://chtyvo.org.ua/authors/Seneca/Moralni_lysty_do_Lutsiliia_vyd_2017/?

Сидоренко Л.І. Філософське осмислення людини // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-phil-human.htm

Табачковський В. Життєвий світ людини і пізнання: персоналістична інтерпретація / Філософська думка, 2006. – №2.

Фіхте Й.Г. Промови до німецької нації // Мислителі німецького Романтизму. Івано-Франківськ. Вид-во "Лілея-НВ", 2003. С. 110-134.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Fichte_Johann/Promovy_do_nimetskoi_natsii_fr1.pdf?

Фройд З. Вступ до психоаналізу.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Freud_Sigmund/Vstup_do_psykhoanalizu.pdf?

Фройд З. Три нариси з теорії сексуальності // Психологія і суспільство. 2008. N 4. С. 45-91.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Freud_Sigmund/Try_narysy_z_teorii_seksualnosti.pdf?

Фром Е. Мати чи бути. К., 2010.

http://aps-ua.org/wp-content/uploads/2017/03/Maty_chy_buty7.pdf

Фром Е. Мистецтво любові. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. 192 с.

https://chtyvo.org.ua/authors/Fromm_Erich/Mystetstvo_liubovi/

Фром Е. Втеча від свободи. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019.  288 с.

https://chtyvo.org.ua/authors/Fromm_Erich/Vtecha_vid_svobody/

Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/sheler.html

Шеллінг Ф.В. Про відношення образотворчих мистецтв до природи // Мислителі німецького Романтизму. Івано-Франківськ. Вид-во "Лілея-НВ", 2003. С. 364-372. https://shron1.chtyvo.org.ua/Schelling_Friedrich/Pro_sut_nimetskoi_nauky_frahment.pdf?

Юнг К.Г. Архетипи колективного несвідомого (фрагменти) https://shron1.chtyvo.org.ua/Yung_Karl/Arkhetypy_kolektyvnoho_nesvidomoho_fr.pdf?

Ясперс К. Осьова епоха // «Ї». Л., 1990. №3. https://chtyvo.org.ua/authors/Jaspers_Karl/Osiova_epokha_frahment/

 

Інформаційні ресурси:

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html (Електронна бібліотека кафедри філософії та методології науки).

http://www.univ.kiev.ua/ua/lib (Бібліотеки України).

http://www.library.univ.kiev.ua/ (Наукова бібліотека імені М. Максимовича).