КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра  філософії та методології науки

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                             Заступник декана

з навчально-методичної роботи

 

 Дмитро НЕЛІПА

                                                                             «____» ____________2022__ року

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

Сучасні тенденції розуміння пізнавальних практик науки

 

Для здобувачів освітньо - наукового рівню

Доктор філософії

 

галузь знань      гуманітарні науки     

спеціальність     033 філософія   

освітній рівень   третій (освітньо-науковий) 

Вид дисципліни         вибірковий  

Форма навчання         денна

Навчальний рік           2022/2023  

Період навчання          перший рік

Кількість кредитів ЕСТS     4

Мова викладання, навчання

та  оцінювання:            українська

Форма заключного контролю: іспит 

 

 

 

 

Викладач:  Білоус Тетяна Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та методології науки

 

    

Пролонговано: на 2023_/20_24_ н.р. __________(___________) «__»___ 2023__р.

                                на 2024__/2025__ н.р. __________(___________) «__»___ 2024__р.

 

 

 

 

КИЇВ – 2022

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Розробники: Білоус Тетяна Миколаївна, кандидат філософських наук., доцент кафедри філософії та методології науки

 

Затверджено на засіданні кафедри філософії та методології науки  

Протокол №    від «   »         _ 2022 року

 

Зав. кафедри _філософії

та методології науки  ____      Ірина ДОБРОНРАВОВА

 

 

Схвалено науково-методичною комісією філософського факультету

Протокол №   від «    »         2022 року

Голова науково-методичної комісії ____________ Ірина МАСЛІКОВА

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сучасні тенденції розуміння пізнавальних практик науки

 

 

ВСТУП

 

1. Анотація. Дисципліна «Сучасні тенденції розуміння пізнавальних практик науки» належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта та спрямована на ознайомлення аспірантів з традиційними філософськими-методологічними проблемами в перспективі натуралістичних тенденцій сучасної філософії науки, ознайомлення аспірантів з впливом соціологічної філософії науки на розуміння природи наукового знання, ознайомлення аспірантів з останніми тенденціями дослідження особливостей сучасної прагматизованої та технологічно орієнтованої науки, її місцем в системі культури. 

 

2. Мета навчальної дисципліни: ознайомити аспірантів з найостаннішими тенденціями розвитку філософії науки, зокрема з натуралістичними тенденціями сучасної філософії науки, когнітивною філософією науки, та соціологічною філософією науки, а також  та дослідженням технологій та науки в системі культури на сучасному етапі, покращити кваліфікаційний рівень підготовки аспірантів, забезпечити якісне засвоєння сучасних тенденцій західної традиції філософії науки.

 

 

3. Попередні вимоги:

Аспірант повинен знати: основні тенденції розвитку філософії та методології науки минулого століття, зокрема методологічні концепції позитивізму та історичної школи, знати основні проблеми, навколо яких розгорталися дискусії у межах цих концепцій. Аспірат повинен мати відповідні до цих дискусій знання з історії філософії та сучасної теорії пізнання. 

Аспірант повинен вміти: на рівні концептуального аналізу досліджувати зміст філософських проблем, які виникають в сучасній науці, аналізувати сучасні дослідження наукової діяльності та інтерпретувати результати цих досліджень у відповідності до власних наукових інтересів. 

Аспірант повинен володіти навичками навчальної діяльності, аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення; навичками публічних виступів.

 

 

4. Результатами навчання постають загальні і спеціальні компетентності:

- здатність практично застосовувати сучасні філософські знання у процесі виконання власного наукового дослідження з метою розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності;

- вміння з нових дослідницьких позицій формулювати загальну методологічну базу власного наукового дослідження;

- здатність усвідомлювати актуальність і мету власного наукового дослідження,

- здатність усвідомлювати значення власного наукового дослідження для розвитку інших галузей науки, суспільно-політичного, економічного життя, національної чи світової духовної культури;

- здатність брати участь у міждисциплінарних проектах комплексного наукового дослідження складних систем, використовувати результати наукових досліджень інших галузей науки для досягнення цілей власного наукового дослідження;

- знання категоріальних засад вивчення процесів самоорганізації в природі та соціокультурному світі;

- вміння продукувати нові наукові ідеї з урахуванням етичних цінностей сучасної світової культури (екологічних, етико-моральних, міжнародно-правових,  релігійних тощо.);

- здатність розвивати фундаментальні гуманістичні цінності у власному науковому дослідженні;

- здатність усвідомлювати місце результатів власного наукового дослідження у суспільному житті на основі знання соціальної історії науки;

- знання і вміння застосовувати критерії наукової раціональності; вироблення стійкої моделі наукового знання, обґрунтування і істини;

- здатність розрізнення і використання у науковій практиці методологічних відмінностей природничого і гуманітарного наукових  дискурсів на основі знання їх парадигмальних зразків;

- знання актуальних проблем науки в епістемологічному ракурсі;

- знання моделей наукового дослідження.

 

 

5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки заходів оцінювання)

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація*; 4. автономність та відповідальність*)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

1.1

 Коли відбувся соціологічний поворот у філософії науки, у чому він полягав, чому відбувся.

Лекція, практичні заняття,

самостійна робота

Виступ на практичному занятті,

реферат, есе.

1.2

Натуралістичні програми сучасної філософії науки..   

Лекція, практичні заняття,

самостійна робота

Виступ на практичному занятті,

 Реферат, есе

1.3

. Соціологічний підхід до науки як форма натуралізму у філософії науки.  

Лекція,

практичні заняття,

 самостійна робота

Виступ на практичному занятті,

реферат, есе.

1.4

Натуралізм у сучасній філософії науки як програма дослідження реальної практики науки.

Лекція, практичні заняття,

самостійна робота

Виступ на практичному занятті,

реферат, есе.

1.5

Емпіризм в сучасній філософії науки.

Лекція, практичні заняття,

самостійна робота

Виступ на практичному занятті,

реферат, есе.

1.6

Конструктивний емпіризм Бас ван Фраассена .

Лекція, практичні заняття,

самостійна робота

Виступ на практичному занятті,

реферат, есе.

1.7

Проблема  реалізму у сучасній філософії науки.

Лекція, практичні заняття,

самостійна робота

Виступ на практичному занятті,

реферат, есе.

1.8

Антиреалізм у сучасній філософії науки.

Лекція, практичні заняття,

самостійна робота

Виступ на практичному занятті,

реферат, есе.

1.9

Когнітивні основи науки та місце когнітивного підходу до науки в системі сучасних філософсько-методологічних досліджень.

Лекція, практичні заняття,

самостійна робота

Виступ на практичному занятті,

реферат, есе.

 

Вміти:

 

 

2.1

Обирати ціннісні орієнтири дослідницької діяльності, розуміти співвідношення між науковими та поза науковими цінностями. Розуміти необхідність розгляду науки у широкому соціальному контексті. .

Практичні заняття,

самостійна робота

Виступ на практичному занятті,

реферат, есе.

2.2

Розрізняти різні підходи до натуралізації філософії науки.

Виступ на практичному занятті самостійна робота

Виступ на практичному занятті,

реферат, есе.

2.3

Розуміти, що натуралізм не означає апеляції тільки до природознавства. Вміти враховувати, що звернення до соціальних наук дозволяє конкретно вивчати пізнавальні практикию

 

самостійна робота

Виступ на практичному занятті,

реферат, есе.

2.4

Вміти досліджувати реальні практики науки у їхній конкретності і багатоманітності.

лекція, самостійна робота

Виступ на практичному занятті,

реферат, есе.

2.5

Виявляти у власній дослідницькій діяльності роль мережі взаємозв’язків як у науковій спільноті, так і у соціальному контексті презентації наукових результатів.

, самостійна робота

Виступ на практичному занятті,

реферат, есе.

 

Комунікація

 

 

3.1

Вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, науковою спільнотою.

Дискусія під час практичних занять, питання до лектора

Виступ на практичному занятті,

, участь в обговоренні

3.2

Використання академічної української мови у дискусії з про засади наукової діяльності,колективному обговоренні проблем наукової діяльності, місця науки в соціумі.

Дискусія під час практичних занять,

питання до лектора

Виступ на практичному занятті,

, участь в обговоренні

 

Автономність та відповідальність:

 

 

4.1

Здатність працювати автономно,  рухаючись до самовдосконалення,

самостійна робота

 підготовка  реферату, есе

4.2

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, проявляти доброчесність при використанні джерел інформації.  

 

самостійна робота

підготовка  реферату, есе

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                                                                                                                                           

7. Схема формування оцінки:

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.9), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.

 

7.1  Форми оцінювання аспірантів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи відсотків)

- оцінювання протягом навчання:

1. виступи на практичних заняттях (мах. 5 балів, мін. 2)  

2.  реферати (мах. 10 балів за один, міn. 5 балів за один) 

3. есе (мах. 5 балів за один, мін. 2 балів за один

- підсумкове оцінювання (у формі іспиту) 

 

-       Підсумкове оцінювання у формі іспиту

 

Семестрова кількість балів

Оцінка відповіді на іспиті

Підсумкова оцінка

Мінімум

36

24

60

Максимум

60

40 

100

 

7.2  Організація оцінювання:

          

            Виступи на практичних заняття оцінюються виходячи з компетентностей, проявлених аспірантом на основі його самостійної роботи.: здатності до автономної роботи та вміння шукати інформацію та послуговуватися нею, а також зі здатності презентувати здобуті знання та проявляти комунікативну компетентність (вести дискусію, обстоювати власні міркування, брати участь у командній роботі).

Реферат оцінюється, виходячи з компетентностей, проявлених аспірантом на основі його самостійної роботи.: здатності до автономної роботи та вміння шукати інформацію та послуговуватися нею. Реферат має включати план та список джерел.

           Теми рефератів дані в інформаційному додатку до програми, а також можуть бути сформульовані   аспірантом самостійно, виходячи з програми. Використання матеріалу з різних тем заохочується додатковими балами.

            Есе  готується аспірантом з одного з питань програми, має невеликий обсяг (1-3 сторінки тексту). Крім засвоєної інформації, може викладати власні міркування автора з обраної теми. Може бути написано кілька есе чи рефератів.

 

 

Шкала відповідності

Відмінно / Excellent  90-100

Добре / Good 75-89

Задовільно / Satisfactory      60-74

Незадовільно  / Fail  35-59

Зараховано / Passed  60-100

Не зараховано / Fail  0-59

 

 

 

Структура навчальної дисципліни: 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назви лекцій

Кількість годин

лекції

практичні заняття

С/Р

 

1

Тема 1. Соціологічний поворот у філософії науки.

2

 

10

2

Тема 2. Натуралістичні програми сучасної філософії науки..   

2

10

3

Тема 3. Соціологічний підхід до науки як форма натуралізму у філософії науки.

2

 

12

4

Тема 4 Натуралізм у сучасній філософії науки як програма дослідження реальної практики науки

2

 

12

5

Тема 5. Емпіризм в сучасній філософії науки.

2

10

6

Тема 6 . Конструктивний емпіризм Бас ван Фраассена .

2

 

10

7

Тема 7. Проблема  реалізму у сучасній філософії науки.

2

 

12

8

 Тема 8.Антиреалізм у сучасній філософії науки.

2

10

9

Тема 9. Когнітивні основи науки та місце когнітивного підходу до науки в системі сучасних філософсько-методологічних досліджень

2

 

10

 

 

 

 

 

 

 Разом:  

18

4

96

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг _120___ год. В тому числі:

Лекцій_18__ год.

Практичних занять  4 год.

Консультації - __2_ год.

Самостійна робота96 год.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна література

1.         Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки: підручник. Київ: Київський університет, 2008.

2.         Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня філософія науки : навч. посіб. Київ: Логос, 2009. 244 с.

3.         Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня західна філософія науки: підручник. Київ : «Парапан», 2008. 280с.

4.         Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. для студ.-магістр. усіх спец. / за ред. І.С. Добронравової (ч. 1), О.В. Руденко (ч. 2). Київ : ВПЦ Київський університет, 2018. 607 с. URL : http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf

5.         Філософія науки : підручник для аспірантів ; за ред. І.С. Добронравової. Київ : Київський університет, 2018. 255 с.

6.         Чуйко В. (2000) Рефлексія основоположень методологій філософії науки: Монографія. – Київ.

7.         The Routledge Companion to Philosophy of Science (2014) Eds. by Martin Curd and Stathis Psillos. New York: Routledge. Second edition.

8.         A Companion to the Philosophy of Science. (2000) W. H. Newton-Smith (Editor). –Wiley-Blackwell.

9.         The Philosophy of Economics. An Anthology. / ed. by D.M. Hausman. Third Edition – Cambridge : Cambridge University Press, 2015.

Додаткова: 

Cartwright N. (1983) How the Laws of Physics Lie. - New York: Oxford University Press.

Fuller S. (1992) Epistemology Radically Naturalized: Recovering the Normative, the Experimental, and the Social // Cognitive Models of Science / ed. by R. N. Giere. - Minneapolis: University of Minnesota Press. – P. 427–459.

Hacking I. Representing and Intervening. – Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

Hacking, I. (1999) The Social Construction of What? Cambridge, MA: Harvard University Press.

Giere R. (1988) Explaining Science: A Cognitive Approach. - Chicago: University of Chicago Pressю

 Latour, B. (1986). Science in Action. Cambridge MA: Harvard University Press.

Kuhn T. (1962/1970) The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: University of Chicago Press (1970, 2nd edition, with postscript).

Latour, B. (1988) The Pasteurization of France. Tr. A. Sheridon and J. Law. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Merton R. K. (1964) Social Theory and Social Structure. - London: Collier-Macmillan.

Newton-Smith, W.H., 1981, The Rationality of Science, London: Routledge and Kegan Paul.

Papineau, D., (1993)Philosophical Naturalism/ New York: New York University Press. 

Pickerring A. (1984) Constructing Quark. A Sociological History of Particle Physics. -Edinburgh.

Pickering A. (1995). The Mangle of Practice: Time, Agency, and Science. Chicago: University of Chicago Press.

Popper К. (1965)The Logic of Scientific Discovery. - New York: Harper Torchbooks.

Woolgar S. (1981) Interests and Explanation in the Social Study of Science // Social Studies of Science. – Vol. 11- № 3 -. Р. 365-94.

The Routledge Companion to Philosophy of Science / eds. by Martin Curd and Stathis Psillos. Second edition. New York : Routledge, 2014.

Van Fraassen B. (1980)The Scientific Image. - Oxford: Clarendon Press,.