Електронна бібліотека

Автор Назва Видавництво Рік

видання

Сторінки
Августин   Сповідь https://shron1.chtyvo.org.ua/Augustinus_Aurelius/Spovid.pdf?      
Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевой «Політики».  (djvu)  https://chtyvo.org.ua/authors/Akvinskyi_Toma/Komentari_do_Aristotelevoi_Polityky/ К.:Основи. 2003.  
Апель К.

Апріорі спільноти комунікації та основи етики до проблеми раціонального обгрунтування етики за доби науки/Сучасна зарубiжна фiлософiя: Течiї i напрямки. Хрестоматiя.

К. 1996. 360-376.
Арістотель Метафізика (фрагменти)/ Читанка з філософії.   Т.1: Філософія стародавнього світу. https://shron1.chtyvo.org.ua/Aristotle/Metafizyka_frahmenty.pdf? К.: Довіра, 1992.  С. 149-164.
Арістотель  Нікомахова етика. http://am.history.univ.kiev.ua/Nikomakhova_etyka.pdf К. 2002.  
Бевзенко Л.Д.

Социальная самоорганизация. Синергетическая парадигма: возможности социальных интерпретаций.

К.: Институт социологии НАН Украины 2002.  
Белл Деніел Прихід постіндустріального суспільства //Сучасна зарубіжна соціальна філософія. К. 1996 194-251
Білоус Т.М.  Натуралізм у сучасній філософії науки: когнітивні засади (PDF)    Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. 2013 246-252
Білоус Т.М. Натуралістична філософія економіки (PDF) //Філософська думка К. : НАН України, N 2 2016г. 81-93.
Боецій  Розрада від філософії https://javalibre.com.ua/java-book/book/2925043      
Больнов, О.Ф.  Філософська антропологія та її методичні принципи //Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: навчальний посібник К. : Ваклер 1996 96–111
Бор Н. Квантовая механика и физическая реальность// Избр. науч. труды. Т 2. М. 1971 139-147
Борейко В. Є., Подобайло А. В. Екологічна етика Навчальний посібник. К 2004  
Вiтгенштейн Л. Trаctatus logico-filosoficus. Фiлософськi дослiдження.

( zip-архів документа Word97)

Київ 1995. 22-86
Гайдеггер М.

Шлях до мови // Дорогою до мови.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Heidegger_Martin/Shliakh_do_movy.pdf?

Л.: Литопис 2007  
Гадамер Х.-Г. Істина і метод. Основи філософської герменевтики /Читанка з iсторiї фiлософiї. Книга 6. Зарубiжна фiлософiя ХХ ст. К 1993 196-201
Гельвецій К.А.

 Про людину, її розумові здібності та її виховання

https://chtyvo.org.ua/authors/Helvetsii_Klod_Adrian/Pro_liudynu_ii_rozumovi_zdibnosti_ta_ii_vykhovannia/

К. 1994  
Гуссерль Е.  Криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія//.https://shron1.chtyvo.org.ua/Husserl_Edmund/Kryza_yevropeiskykh_nauk.pdf?  Філософська думка  2002, №3 134-149
Декарт Р. Міркування про метод, щоб правильно спрямовувати свій розум і відшуковувати істину в науках / Андрушко В., Гатальська С., переклад на українську. К.: Тандем 2001 14 – 36
Декарт Р. Метафізичні розмисли.

( zip-архів документа Word97)

К. 2000 7-70
Дільтей В. Виникнення герменевтики /Сучасна зарубiжна фiлософiя: Течiї i напрямки. Хрестоматiя. К. 1996 33-60
Джексон Френк Чого не знала Мері /Frank Jackson "What Mary Didn't Know", Journal of Philosophy, LXXXIII, 5   1986  

 

Добронравова І.С.

Практична філософія науки (Навчальний посібник )

     
Marja Nesterova, Iryna Dobronravova PRACTICAL ASPECTS OF SOCIO-CULTURAL MANAGEMENT Socio-Cultural Management Journal Original Research Article ,  © M Nesterova, I. Dobronravova,
doi: https://doi.org/10.31866/2709-846x.1.2022.257669 p-ISSN 2709-846X, e-ISSN 2709-9571
UDC: 316.454-021.464-048.42 JEL Classification: I29 Received: 12/01/2022
Volume 5 (2022), Number 1 pp. 58-73
Добронравова І.С.  Практична філософія науки. Збірка наукових праць.   Суми: Університетська книга, 2017  351с.
Добронравова І.С.

Конспекти лекцій з методичними вказівками з курсу “Новітня філософія науки” для студентів філософського факультету

     

 

Добронравова І.С.

Філософія науки (Підручник для аспірантів) PDF

     
Добронравова І.С. Ідеали і типи наукової раціональності. К.: ВЦ "Київський університет" 1999 24-28
Добронравова І.С.

 Cтавлення людини до природи: синергетичний аспект. //Філософія. Антропологія. Екологія. –Альманах. Випуск перший.

К.: Стилос 2000 114-121.
Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления.

( zip-архів документа Word97)

К. 1990.  
Добронравова І.C. Некласична раціональність для нелінійної науки. //Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип.29. К. 1999  
Добронравова І.C. Концепції наукової раціональності в сучасній філософії науки.      
Добронравова І.С. Норми наукового дослідження в нелінійному природознавстві Філософська думка. К. 1999. - №4 36-48.
Добронравова И.С. Причинность и целостность в синергетических образах мира. “Практична філософія” №1, 2003 6 – 10
Добронравова И.С. Причинность в синергетике: спонтанное возникновение действующей причины. // Cпонтанность и детерминизм М. 2007 212-224
Добронравова І.С. Нелінійне мислення // Філософська і соціологічна думка. К. 1991. - №6. 47-60
Добронравова И.С. Физика живого как феномен постнеклассической науки. //Фізика живого. К.   Vol. 9, No. 1, 2001. 85-95.  
Добронравова И.С. Уроки Пригожина: философские основания и культурный контекст нового понимания мира в постнеклассической науке. "Практична філософія", №2, 2004 3-11
Добронравова И., Финкель Л. Динамический хаос в социуме как среда социальной самоорганизации // Социология: теория, методы, маркетинг,   2005,1 168-180
Добронравова І.С. Мультиверсум: філософська рефлексія  над теоретичними ідеями та емпіричнми даними Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія, 4(4), . https://doi.org/10.17721/2523-4064.2021 2021   5-13
Добронравова И.С. Проблема фундаментальности нелинейных теорий "Практична філософія", №2, 2006 161-166

 

Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня філософія науки. Підручник (варіант без правок коректора) Київ: “Логос”. 2009.  

Добронравова І.С.

Сидоренко Л.І.

Філософія і методологія науки ВПЦ "Київський університет" 2008  
Добронравова І.С.

Постнекласичне знання як процес – київська філософська школа надає засоби розуміння. //Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Добронравова І.С., Конверський А.Є., Кремень В.Г. та ін. Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації збірник наукових праць.

ВПЦ "Київський університет" 2011 161-172
Ішмуратов А.Т. Феноменология и когнитология// Феноменологія і філософський метод: Щорічник Українського феноменологічного товариства 1999 р. К.: Тандем 2000 97-105
Камю А.

 Міф про Сізіфа.

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3221&page=6

     
Кант І.

 Відповідь на запитання Що таке Просвітництво? // Мислителі німецького Романтизму

 https://vpered.wordpress.com

Івано-Франківськ 2003 158-161

 Кант І.

 

Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука

(rar-архів документа Word)

К. 2005  
Комар О.В.  Гуманізація науки чи натуралізація філософії?  (PDF)//  Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. - Чернівці : ЧНУ, 2009 82-86
Комар О.В.

Концептуальна схема і екстерналістські семантики

     
  Короткий довідник з історії філософії. К. 1997  
Коперльос Р.Ю.  Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Філософія” для студентів Інституту високих технологій      
Коперльос Р.Ю.

   Навчально-методичні рекомендації з дисципліни “Філософія” для здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 111 Математика механіко-математичного факультету

     
Кравчук А.А.

 Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Філософія” для бакалаврів ННЦ "Інститут біології та медицини" ОП «Біотехнологія»

     
Крічлі С. Вступ до континентальної філософії/ Пер. з англ. Вадима Менжуліна. Київ: ТОВ "Стилос" 2008 16-86, 121-137
Крисаченко В.С. Людина і біосфера. К. 1998 8-62, 281-347, 533-614
Крымский С.Б., Кузнецов В.И. Мировоззренческие категории в современном естествознании. К. 1983 59-83, 94-121, 130-153, 184-186
Кулініченко В.Л.. Філософсько-світоглядні засади біоетики // Практична філософія. №3.   2001 37 - 43
Лайон Д. Інформаційне суспільство: проблеми та ілюзії //Сучасна зарубіжна соціальна філософія. К. 1996 362-380.
Латур Брюно Про деякі емоційні наслідки капіталізму Всеукраїнський соціологічний часопис "СВОЄ" №1(11) 2015. 36-49
Леві-Строс К.

 Структурна антропологія

https://shron1.chtyvo.org.ua/Levi-Strauss_Claude/Struktura_mifiv.pdf?

 К. 1997  
 

Людина в складному світі / за ред. Н. В. Кочубей,М. О. Нестерової; вступне слово В. П. Адрущенка.

Суми:Університетська книга

 2017 357
Мак`явеллі Н. Державець. https://knigogo.com.ua/knigi/derzhavets/      
Мамардашвілі Мераб Картезіанські роздуми К.: Стилос 2000 5-9, 31-48, 71-90, 107-145-165-185, 293-307
Маркс К.

 Тези про Фойєрбаха

 https://vpered.wordpress.com/2009/05/22/marx-feuerbach/

     
 

Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. для студ.-магістр. Усіх спец. / за ред. І.С.Добронравової (ч. 1), О.В.Руденко (ч. 2)

К. : ВПЦ "Київський університет" 2018  
Ніцше Ф.

 Так казав Заратустра.

https://chtyvo.org.ua/authors/Nietzsche_Friedrich/Tak_kazav_Zaratustra/

 К 1993  
Ортега-і-Гассет Хосе.  Кант.  https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3818      

Охріменко О.Г.

Фундаментальні філософські проблеми. (Конспективний виклад курсу лекцій для студентів природничих факультетів).

     
Охріменко О.Г.

Антропологічна філософія техніки: концептуальні засади.

     
Павлов Ю.В.

                                                                             

Навчально-методичний комплекс дисципліни “Філософія” (філософія, логіка, етика, естетика) для студентів географічного факультету

K. 2008  
Пайтген Х.-О., Рихтер П.Х. Краса фракталів.     17-37, 39-42, 131-140, 155-160.
Паскаль Б.

Думки. часопис

https://shron1.chtyvo.org.ua/Pascal_Blaise/Dumky.pdf?

К.: Дух і Літера 2009  
Перова О.Є.  Філософські аспекти біоетики: навч.посіб.[для студ. вищ.навч.закл]/ (документ Word) К.: Центр учбової літератури 2009  
Перова О.Є. Біоетика: смислові і предметні ракурси.//Вісник. Філософія. Політологія. - №38-41. К. 2002 45-50.
Перова О.Є. Філософсько-методологічні засади пізнання живого у постнекласичній науці.//Вісник. Філософія. Політологія. №52-53. К. 2003 82-86
Перова О.Є. Проблеми біофілософії в сучасній філософії науки.//Вісник. Філософія. Політологія. №38-41. К 2002 192-198
Пікашова Т.Д., Шашкова Л.О. Основи історії науки і техніки: Навч.посібник. (Анотація) К.ІЗМН 1997.  

Пікашова Т.Д

Охріменко О.Г.

Розвиток релігійної філософської думкиXIX-XXст. I.Філософія католіцизму ІІ.Православна релігійна думка ХІХ-ХХст. (довідникові матеріали для магістрів і аспірантів природничих факультетів)

     

 

 

Після філософії: кінець чи трансформація? Рорті , Ліотар , Фуко, Деррида, Девідсон , Дамміт , Патнем, Апель, Габермас, Гадамер, Рикьор, Макінтайр, Блуменбера, Тєйлор/ Переклад за редакцією В. В. Ляха.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Rorty_Richard/Pislia_filosofii_Kinets_chy_transformatsiia7.pdf?

К.: Четверта хвиля  2000  
Петрущенков С.П. Філософські категорії      
Платон

Діалоги (djvu)

https://chtyvo.org.ua/authors/Plato/Dialohy/

К.: "Основи" 1995  
Платон

Бенкет (djvu)

https://chtyvo.org.ua/authors/Plato/Benket___vyd_2018_ukrhrets/

 Л.: Видавництво Українського Католицького Університету 2018  
Риккерт Г. Философия жизни./Риккерт Генрих. Философия жизни. К. 1998 269-447, 488-489.
Рікер П. 

Про інтерпретацію 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Riceur_Paul/Pro_interpretatsiu.pdf?

     
Роттердамський Е.

 Похвала Глупоті…

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3963

     

 

Руденко О.В.

 Істини в епістемології та філософії науки 

К.: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. 2009  
Руденко О.В. Філософія освіти або чи потрібна освіті філософія //Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Випуск 1(119) К.  2015 41-43
Руденко О.В. До проблеми співвідношення об’єкта та предмета наукового пізнання //Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського ф-ту-2005”. Матеріали доповідей та виступів. – Частина 2. К.: – ВПЦ “Київський університет” 2005. 80-81
Руденко О.В. Про спреціфіку стихійно-емпіричного пізнання //Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського ф-ту-2006”. Матеріали доповідей та виступів. – Частина 2. – К.: ВПЦ “Київський університет” 2006 104-105.
Руденко О.В. .Погляд на науку як соціокультурний феномен //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – Вип. 49 К. 2003. 21-24.
Руденко О.В. До питання про специфіку сучасного пізнання //Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського ф-ту-2007”. Матеріали доповідей та виступів. – Частина 4. – . К.: ВПЦ “Київський університет” 2007 115-116
Руссо Ж.-Ж.

 Про суспільну угоду.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Russo_Zhan-Zhak/Pro_suspilnu_uhodu_abo_pryntsypy_politychnoho_prava.pdf

 К. 2001  
Сенека

 Моральні листи до Луцілія  (djvu)

https://chtyvo.org.ua/authors/Seneca/Moralni_lysty_do_Lutsiliia_vyd_2017/?

К. 2017  
Сидоренко Л.І. Практикум з дисципліни «Філософські проблеми сучасного природознавства» для магістрів 1 року навчання ННЦ «Інститут біології та медицини»      
Сидоренко Л.І.

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності». Частина 1. «Методологія». (Для магістрів 1 року навчання ННЦ «Інститут біології та медицини»)

     
Сидоренко Л.І.

Філософія науки. Конспект лекцій.

  2023  
Сидоренко Л.І.

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Філософські проблеми сучасного природознавства» для магістрів 1 року навчання ННЦ «Інститут біології та медицини»

     
Сидоренко Л.І.

 Аксіологія постнекласичної науки // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / відп. ред. А.Є.Конверський, Л.О.Шашкова.

К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» 2011 С.204-222.
Сидоренко Л.І.

Філософське осмислення культури і цивілізаційних процесів (Навчальні матеріали для студентів та аспірантів природничих факультетів)

     
Сидоренко Л.І.

Cвітоглядно-методологічні концепції сучасного природознавства  (Навчальний посібник. Для студентів природничих та гуманітарних факультетів)

     
Сидоренко Л.І. Філософські проблеми гуманітарних наук: Альманах. – 2012- № 21.   43-48
Сидоренко Л.І. Філософія сучасної екології: єдність наукових, етичних і філософських ракурсів.      
Сидоренко Л.І. Методологическое измерение этоса постнеклассического биологического исследования      
Сидоренко Л.І. Проблема сутності живого в історичній ретроспективі та науці ХХІ ст.      
Сидоренко Л.І. Матеріали по світоглядно-методологічним концепціям.(Для аспірантів біологічного факультету)      
Сидоренко Л.І. Етика науки.      
Сидоренко Л.І. Світоглядно-етичні засади біотехнологічної моделі природокористування.// Філософські читання пам'яті Павла Копніна. К. 1997 92-98
Cидоренко  Л.И.

 Физика живого как наука о живом. //Фізика живого. Vol. 9, No. 2.

К. 2001 131-137
Сидоренко Л.И. Философский анализ развития и перспектив биотехнических исследований. К. 1987 31-50, 57-81
Сидоренко Л.І.

Cучасна наука в контекстах свободи та відповідальності

     
Сидоренко Л.І.

Філософія і методологія сучасного природознавства (Для магістрів біологічного факультету)

     
Сидоренко Л.І.

Сучасна екологія: наукові етичні та філософські ракурси. (Навчальний посібник.)

К. 2002  
Сидоренко Л.І. Гуманітарний вимір сучасного природознавства      
Сидоренко Л.И. Физика живого как наука о живом.      
Сидоренко Л.І. Філософське осмислення людини.      
Словник Словник//Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів. К. 2001 527-575.
Тойнбі А. Дослідження історії. К. 1995 Т. 2. С.80-118.
Турак Й.А. Етичні та правові засади медичного втручання. Ужгород 2002 44-153, 167-184
 

Філософія науки (Підручник для аспірантів) PDF

     
  Філософія. Курс лекцій. К. 1993 16-29, 315-329, 369-401, 445-477, 503-514, 528-542
Фіхте Й.Г.  Промови до німецької нації // Мислителі німецького Романтизму. .https://shron1.chtyvo.org.ua/Fichte_Johann/Promovy_do_nimetskoi_natsii_fr1.pdf? Івано-Франківськ. Вид-во "Лілея-НВ"  2003 110-134
Фройд З.

 Вступ до психоаналізу.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Freud_Sigmund/Vstup_do_psykhoanalizu.pdf?

     
Фройд З.

Три нариси з теорії сексуальності

https://shron1.chtyvo.org.ua/Freud_Sigmund/Try_narysy_z_teorii_seksualnosti.pdf?

Психологія і суспільство 2008 №4 45-91
Фром Е.

 Мистецтво любові.

https://chtyvo.org.ua/authors/Fromm_Erich/Mystetstvo_liubovi/

Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» 2017  
Фром Е.

 Втеча від свободи

https://chtyvo.org.ua/authors/Fromm_Erich/Vtecha_vid_svobody/

Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» 2019  
Хабермас Ю. Комунікативна дія і дискурс //Першоджерела комунікативної філософії. К.: Либідь 1996 84-91.
Хрестоматія

Хрестоматія до курсу "Наука і релігія" (Упорядники доц.Шашкова Л.О., доц.Костєв В.М.)

     
Чуйко В.Л.

Рефлексія основоположних методологій науки.

(zip-архів документа Word97)

К. 2000  
Чуйко В.Л.

Когнітивізм як об'єкт когітології. Монографія

(zip-архів документа Word97)

(PDF -файл)

Ніжин:"Міланік" 2007 1-148
Шелер М. Сутність моральної особистості./Сучасна зарубiжна фiлософiя: Течiї i напрямки. Хрестоматiя. К 1996 10-31
Шеллінг Ф.В. Про відношення образотворчих мистецтв до природи // Мислителі німецького Романтизму.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Schelling_Friedrich/Pro_sut_nimetskoi_nauky_frahment.pdf?

Івано-Франківськ. Вид-во "Лілея-НВ" 2003 364-372
Юнг К.Г. Архетипи колективного несвідомого (фрагменти) https://shron1.chtyvo.org.ua/Yung_Karl/Arkhetypy_kolektyvnoho_nesvidomoho_fr.pdf?      
 Ясперс К.

  Осьова епоха // «Ї».  https://chtyvo.org.ua/authors/Jaspers_Karl/Osiova_epokha_frahment/

Л. 1990. №3  

Повернутись на попередню сторінку

Last update: 22.05.24